Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

t '' ' /Ö~ * SANAT TAKVİMI 19 6 2 1962 yıknm en büyiik sanat olayı, Millî Eğitim Bakanlığmın yayımladığı Sanat TakvimidJr. Takvimin her ayı, orijinalleri Topkapı Sarayı Müaesinde bulunan 18Yüzyü minyatürcülerimizden Levnî'nin yaptığı b a a minyatürlerle Şakaikı Numaniyedeki bazı minyatürierden meydana gelmlftir. (1962 Sanat Takvimi) 700 kuruş fiyatla Millî Eğitim Bakanlığı Yayınevleriyle bütün kitapçılarda satılmaktadır. (Basın 120/211) i Varlık Y1II1& 1962,608 Myfajj.; RITAIfLA 4 > • KÜRUCUSD: NADÎ Amerika Fid^.HiŞteflMti,. J .»"' Tiyatro Tarihi (Turk ve! Dünya) Dünya . Edebiyatı Tarihii, . • v,, ' ^ Amerika ,B Devtetlsri ^aViîBp*.^ Kılavuz Sözlük, YaşaK Ifa^*»l • : <, t 5; IJtai ;' İlâncıldc: ÎİO7/19O 38. yil Sayı 13.443 Telgraf v» Teleforüar: ttektup a d r e d : Cumhuriyet tstanbul Posta Kutusu: Iftanbul No 246 22 42 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Cuma 5 Ocak 1962 nnııiMa m Dış yardım Komisyonda şiddetle tenkid edildi Konuşan hatipler yapılan yardımın NATO için yüklendiğimiz külfetleri karsılamadığım ileri surduler Batçe Komisyona Dışişleri Bakanlığı Bütçesini göruştu Müzakere sırasında 14 lerin durumu da söz konusu edildi Sovyetlerin yardım yapacağı haberlerini Sarper yalanladı Ankara. 4 (Cumhunyet Teleks) Butçe Komisyonu ıtıbaren Dışişleri Bakanlığı bütçesini görüşmeye başlamış ve sabahkı oturumda Bakana, ilgi çekici çeşiüi sorular sorulmuştur. 1962 yılı ilk 6 ayl»k ithâl propramının esası ilân edildi Ankara. 4 (Cumhuriyet Teleks) 1962 ithalât programının Uk altı aylrk kısnu • bundan önceki. teamüle uyıılarak bugün açıklanmıçtır. 5€0 milyon dolârı bulan 1962 ithalât hacmi ile ilgili kaTaTname ve yönetmelik bugün yayınlanmıştır. Daha önce yayınlanan kararname ve yönetmeliklere nazaran liberasyon ve sekizınci kotadaki bellibaşh değişiklikler şu şekilde özetlenebilir : 1 Evvelce nakit veya Dev let tahvili olarak kabul ve uygulanan teminat konusunda banka teminatı da kabul edilmiştir. Arkası Sa. 5, Sn. i d> Bakanlar Kuruluna silöhh kuvvetlerle ilgili bilgi verildi Bakanlar Kurulu üyeleri ile Genel Kurmay Başkanı ve Kuvvet Kumandanlan arasında y a p ı l a n toplantı uzun sürdü; Ankara, 4 (Cumhuriyet TeleJu) Genel Kurmıy Başkanlıgında bugün yapılan bir toplantıda, Başbakan l»met Inönü ile Bakanlara, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin durumu hakkında bilgi verilmiştir. Başbakan lsmet Inönü ve Bakanlar saat 9 3 da Genel Kurmay BajJO kanhğın» geldiklerinde, Genel Kur may Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay ve yardımcıları tarafmdan kapıda karşılanmışlardır. Toplantı saat 10 da başlamış ve uzun müddet devam etmiştir. Top Arkası Sa. 5, Stt. 8 dc Gnvenlik Konscyi dün yaptığı toplantKU Dış yardımlar tenkid ediliyor Bütçe Komisyonu toplantı halinde Hürrem Müftıgil (C.H.P.) son zamanlarda dvş polıtikanın bir gızlilik içinde cereyan ettiğine temasla, zaman zaman Parlâmentoya bılgi verilmesini istemiş, bu arada ikili ve müleflerarası antlaşmalar konusuna da temas etmiş, Birleşmiş Milletler Teşkilât.mn son zamanlarda gittikçe ehemmiyetı müessiriyetini kaybettıgını soyledıkten sonra NATO'nun bizim için hayati önem taşıyan bir baglantı oldugunu IsATO ittifakının dış politikamızda dış yardımla bırlıkte etut eaıldıgını, bunun hoş olmad.gın. ifade etmiş ve NATO'nun b«e «man î » » « n * hammülümüzun üzerinde mukellefiyet yükleyıp yuklemedıgını sormuştur. I An.enk.nm CENTCVya girmesine dıkkati çeken MuJtigıl 1959 da ABD ile aktedilen ikili anlaşmanın bugün için manası kalmadıgını Eöyliyerek, bu hususta Bakanın fikrini ögrenmek istemış ve dış yarIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMI dım konusuna temasla şöyle demiştır : «Türkiye devam edecek bir yardım havası içındedır. Fransa belkı tmlrde l««i teiMİlcileriyle g« larını savunmak tçin girişecekleri rt*cı> Çalışm» Bakam Bülent grev taareketlerini de «vatan, mil iktisaden bizden kötü durumda iken yardım görmüştür. Amma bu yarEccTİt, ırev hakkı ve topln let, kamn çıkan» gibi tıUımlı »öı dımı iyi kullandı ve bugün iktisaden ileri memleketler arasmdadır. s6sle«me konnlarınjn »rtık bir cflklere uğınarak önlemeye kalkı Bütçemize bakıyoruz. dış yardıma dayanmakta... Dışişleri Bakanlığı vardım membamın tükenmez olduğuna kani mıdir?» parti procramı meselesi olmskt»n aır. Memlekettekl ekonomik sıkıntıHürrem Müftigil bu arada Müşterek Pazara girmemizin. zaruretine çıktıgını, doğradan do(raya bir BUindiği gibi. Y.T.P. milletvekiAnsyau me«ele*i haline geldiğinij l»nn baskısı altında biz bu mantemas etmiştir. •Sylemiıtir. Dotrudnr, Teni Ana tıfuı bn sefer yurfiyeceğine inantstanbul Milletvekili Reşıt Utker (C.H.P.) Amerıkanın Türkıyeye li Turhan Bilgin, îstanbul Vali ve yasanuıda a«ıkça tanındığın» göre, mıyoruz. Grev hakkı, hiç değilse yaptığı yardımın azaltılması sebe Belediye Reisi Tulga'nın milletvekili maaşları hususunda verdiği be çahçma bayalı ile ilgili baslıca i* ana çizgileriyle Batı demokrasilebini sormuş ve «Acaba yeni süâhyanattan dolayı hakkında tahkikat çi haklarını kannnlaştırmaktan ta rindcki ölçulere uygnn olarak yfiların gelişmesi neticesinde strate açılmasını istemiştir. Dün hükümet tarahndan inkınmak, Bakanın dedi|i gibi Ana rürltife gireeektir. tlk bttyuk »njik bir değişiklik bahis konusu mu lasmazlıklarla ilk büyfik sfiçlükDün bu hususta malumatına mii celenen tasanya gör«, her il yaaayı çifnemek anlamına feledur ki. dış yardım reğişti?» demiştir. racaat ettiğimiz Tulga şunları söy cektir. Bngünkn lartlar altında ler de her halde devlet sektörtinde ve ilçe toplantı ve gösteri Küllet ve yapılan yardım lemiştir: Mecliı ço|ıınlaSiınn elde tntan ikl patlak verecek veya devlet isletyapılacak yerleri önceden DEHŞETLİ KIŞ Amerikada dehşetli bir kıj hüküm sürmekTürkiyenin NATO'daki fedakâr« 30 sene evvel okuduğum ve bilyfik partinin, hatt* öteki parti meleri rasyonel metodlara kavuhklarına mukabıl askeri yardım hatırladığım bir •siiri vâki sual ü tedir Yukandaki enteresan resim, Iowa eyâletinin Des Moines şehtesbit edecek sarak yurdnmuzda sosyal denge lerln bn meseleyi sürüncemede bıdaki azalmanın sebebini Bakan zerine tekrarladım. Bu husj^ta c!a rinde çekilrniştir. De» Moines'da derece, sıfırın altında 10 derece kaknrnlacak, ya da başansızhk soa, rakacaklarını »anmıyoruz. Batı dan soran Ülker. sözlerine, câza başka bir diyeceğim yokta.» dar düşmüştür. nanda bu i? yürütülemiyeeektir. i Ankara 4 (CumhuriyetTeleks) memleketlerinde sosyal adalet kavmemleketlerin mali ve iktisadi tao' Bakanlar Kurulu bugün saat İS da ramından da önce, demokratik haMemnrlann darnmuna d» genel Zaman zaman T.B.M. Meclikatine göre fedakârlıkta bulunma lsmet lnönü'nün başkanlığında topyatın vazgeçilmez ilkelerindrn aa olarak çalışanların hakları dışın sinde Dışiçlfri Bakanından yurt lanarak gündeminde bulunan Anası gerekmez mi?» sorusu ite deyılan temel isçi hakları bn yakın da mütalâ» etmeye elbette imkân dısında havlayıp rahatımızı kayasa Mahkemesi kurulması hakkın vam etmiş, Dışişleri Bakanlığmın larda bizde de her halde kannnla bnlnnamıyacaktır. çıran baıı köpekleri snstnrmadaki kanun tasarısı ile yeni Topatıfet mevkii olmaktan çıkarılma«acaktır. | lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kaîşçi haklannın onaylanması lle sı istenmeroiş değildir. Bnnları sı gerektiğini, yabancı memleket| nun tasansının, pancar fiatlanm. Böylece on yedi yıldır karmsya çok partili demokratik deneyin en hatırlıyan ve «o da köpek, bn lerdeki mümessillerimizin vatanI 5eker Şirketinin kredi meselesini, çalıstığımız hürriyet düırni yoluu naıik anlannı yaşıyacajımua süp da kopek» diye düsündöğü andaşlara iyi muamele etmediğim, ı Ege bölgesi turistik yollar ıneselelasılan bir milletvekili dün Büt Mısır hükümetinin Türk vakıflada en Snemli hamlelerden birini he yoktor. : sini görüşmüş, ancak Anayasa Mah çe Komisyonanda söyle konnsyapnuş olacafız. Sirndiye degin rına el koyduğu halde Dıçiş'.erinin NADİR NADİ kemesi ve Toplantı . Gösteri Yüroastnr: içinde köylüsü, i»çisi, zengini, fabu konuda ilgi göstermediğini ifaruyüşleri Kanun tasanları teksir Bahçelievlerde oturuyorum. de ile Kıbnsta Rumlann elinde kiri her «ınıftan milyonlarca adaDün Komisyonca gerl alınan kanunun birlncİ maddesinin bu şekli lle edilerek Bakanlara verilemedığinMemleketimizde vatandaslardan mı banndıran, ekonomik ve sosyal silâh stoklarının bulunduğu, den bunların son müzakereleri salı daha çok yabancılara dnem veinançları itibariyle iklx karde^ler bugün Mecliste görüşülmesi muhtemel buna mukabil Türklerden jilâhls Arkası Sa. 5, 80. 3 te rilmektedİT. Bize komşu otaran gibi birbirine benziyen partilerirın toplandığı yolundaki haberlebir yabancının köpeği var. Dıs rin doğru olup olrradığım formu?miz, bundan böyle kendilerine keAnkara 4, (Cumhuriyet Teyu Komisyon Başkanı Cemal Ba J ' Uleri Bakanına sikâyet ediyosin bir yol çizmek, sosyal dâvalatur. leks) Milletvekili ve senatör baç çu şekilde cevaplandırmıştır: ' rnm. Bona bir çare bnlsnn ve rımızı hangi metodlarla çözebile(Arkası Sa. 5, Sü. 4 te) ödenekleri ile yolluklarının mık «Maliye Komisyonu ve Anayasa yabancının köpeği «ossun. cekleri husnsunda açık bir karara tarını tesbit etmek üzere Mâliye Komisyonu B.M.M. üyelerinin ayHayır, bir milletvekili Bütçe varmak zornnda kalacaklardır. Komısyocu tarafından Millet Mec Hk ödeneklerini tâyin eder. KoKomisyonunu mahalle karakoFakat bunun için isçi hakiariyle hsi müzakereleri sırasında geriye misyonumuz Anayasanın 82 nci lu ve Dıçisleri Bakanını nöbetçi ileili olarak çıkarılacak kanunlaalınan kanun teklifi bugün komis maddesini mütalâa ve tedvin eder Ankara, 4 (CumhuriyetTeleks) j komiser mnavini nıumaı. Çift rın tam mânasiyle Batılı ölçülere yonun yaptığı müzakerede karara ken ahnacak meblâğın tâyinini nyması, bir takım dolambaçlı man Yüksek Adalet Divanı, vergı | mânalı bir lâf etmij olacak abağlaumıştır. Millet Meclisinin takdirine bıraktık yaldıılan arkasında göz boya kaçakçıhğı, görevini kötüye kul ma Bözlerinin ikinci mânasını Teklifin niçin geri ahndığı hak mıştı. Meclis toplantısında bu yıcı bir oynncağa benzememesi ge lanmak ve Türk parası kıymetinin doğmsn bix anlamadık. kında kendisine sorulan bir soru Arkası Sa. 5, Sü. K de rektir. korunması hakkındaki kanuna mu Arkası Sa. S, Sü. 7 de örneğin, bir süredir «artlı gıevden söz edildi|ini duyuyoruz. Bn hakkın «bir takım şartlar altında> özel sektör isçilerine tanınacagı, devlet isçilerinin hiç bir s«kUde grev yapmalarına kannni imkân verilmiyeceği de alttan alta ileri «arülflyor. Grev yapmanın sartları nedir? Bir grev hareketi hangi mekanizmaya göre işler? N'asıl baslar, nasıl biter? Bnnlar, Batı Denizcilik Bankası Umum Müdürü ile yükleme mevzafttında en ince noktalarına kadar tesbit edilmis, fizerinde arEle ge^irilen afyonlar ve kaçakçıiar ve boşaltma işçileri anlaşmaya vardılar tık hiç tarbîilmıyan konnlardır. «Blı bize benzeriz» lonnaiüne da] Dun ımzalanan bir protokolla soy lemiştir: yanarak grevi imkânsız kılacak bir | yükleme ve boşaltma isçilerinin 8 «En olgu n menileketleıdeki setakım yeni hükümlerle ortaya çıI ay once kısılmış olan hakları iade viye ve anlayış havası içinde gekarsak, her haide isçileri değil, olj edilmiştir. Dün öğleden sonra i s . çen toplantılarımız sonunda işçisa olsa kendimiıi aldatmıs ve »osçı temsilcileri ile yaptığı nihai top lerle ajağıdaki esaslar dahılinde yal dengeyi kornyacak yerde bülantıyı müteakip gazetecilerle ko anlaşmaya varmıs bulunuyoruz: tiin biitün sarsmış olnrnz. Bn noknuşan Denişcilik Bankası Umum 1) Işçiler haitada bir gün izin talan dikkatle gözönünde bnlnnMüüdrü Sermet Gökdeniz, şunlan Arkası Sa. 5, Sfl. 6 da durmalı ve demokratik Batı mevluatını kendimize daima rehber Emniyet Kaçakçılık Bürosun» bilmeliyiz. mensup 5 kişilik bir ekip biri Konyanm Derekö; ürjde diğeri de Devlet ve özel sektör Isçilerine Bilecigin Tohumlar köyünde yap gelince, bn da aynntılı (istisnaî) tığı baskınlar neticesinde yarım bükÜTOİere güç tahammül eden bir ton afyon müsadere etmiş ve 5 konudnr. Nerede çalısırsa çalıssın, azılı kaçakçıyı yakalamıştır. Poişçi isçidir. Isveren ise, ister devbu afyon alış verişinde sahte let, ister özel kişi olsun, niteligi 500 lirahklar kullanmıştır. Bu itibariyle işcinin fcar$ısında ilk önarada Konyadaki baskında müsace bir isverendir. Tnrkiyedeki isçideme zorunda kahnrmş, iki kaçak lerin ezici çoğnnluğn ise ya dogçı başlanna tabanca kabzası rndan doğruya Devlet Babanın, ya vurulmak suretiyle yakalanabilds iktisadî devlet tesekküllerinin miştir. hizme«inde gBrev yiiklenmiştir. tErzununda bir çorap alabibnek için düjünen köylii tiraf edelim ki bngüne defin patSon zamanlarda Istanbulda yaron olarak devlet hiç de iyi bir not kalanan afyon kaçakçılarına afa'.mamıstır. Elli milyar liralık moyonların Konyanm Doğanhisar ilazzam bir serveti yönetmekten soçesine bağlı Dereköyden geldiğini rumlo bulunan devlet, rasyonel istesbit eden Kaçakçılık Bürosu me l?tme metodlarına bir türlft yamurları 10 gün kadar önce alıcı aaşmadıği için hemen daima zarar şeklinde bir polisi köye göndereder. Zararlannı da bütçeden, yamişler ve kaçakçılarla ternasa geni milletin sırtından kapatttfı için ^ çirmişlerdir. hu onun pek umarunda defildir.ı 11 AILE MAHSUR KALD1 Dıyaıbakır'da Fa tih Paşa mahallesindeki Fatirı Pâşa camiinin tamiri Yurt dışına da afyon kaçıran y.ı aç.k veren miiyonink dev j K o y l u n u n getırdıgi k o y u n l a r ı n y a n s ı erkek, yarısı sırasında, Iç Kurşunlu sokağının duvarla kapatıbması, 11 aileyi mahsur bırakmıştır. Vakıflar İdaresi camii'i Mebus nıaaşına zam suya Kemal Sinoplu ile gorüşen polis, düştü Gazcteler korumak için duvar ördürüp sokağı kapattığını bildi rmektedir. Duvarın öbür tarafında kalan 11 aile ise, lpt işletmeleri tabiativle işçileri I kilosu 400 liradan 200 /kilo afyon dişi olmazsa, satm alınmıyor «Su herşeyi temizlemez..» resimde görülen duvardan atlamak suretiyle işlerine gidip gelebilmektedirler. Duvaıın yıktırılıp sokağın için pazarlık yapmı?tır. Kemal sa mümknn mertebe düşük ücretler1 (Tazısı 5 incl «ahtfemlzdr) i ı tekrar halka acılması husuiundaki müracaaüar da, il gililerce cevapsız bırakılnuştu:. le çalıştırmak ister. Onlann hakŞcyh SADİİ ŞİRAZÎ Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Hak verilirse tam verilir Amerika ve Gento Tulga, Sadece bir şiiri tekrarladım) dedi Miting yerleri tesbit olunacak Bütçe Komisyonunda bir tenkid ve istek Maliye Komisyonu mebus maaşını yeniden tesbit etti: 2900 lira Yüksek Adalei Divanının kararları Dok işçilerine dün hakları iade edildi Koltya ve Bileeikte yarım toıı afyon ele geçirildi Erzurum Et Kombinası yeni bir karar aldı j
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog