Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

İLKEL EFSANELER Tarih oneesmin karanlık ça&Urmdan berl insanlar çevrelerinde görüp de •çıkhyamaeuklan olaylan bir teknn «fsanelerle anlamUndırmaya çahgmışlardır. Içt« Adli Moran'm derleyip çevirdigi bu eaerde dtiny»njs her yanmda yüzyıllar boyunca meydana gelen eskl efmneleri tazuyıp öğren»eekstnlz. Varhk Taymlan, 2 Iir*. İlAneılık: 907/158 Komisyon maaştara zammm Anayasaya ayhtrı olmadtğına dair harannı geri aldı I Ankara, 3 (Cumhuriyet Telekı) Millet Meclisi bugiin saat 15 te Refet Aksoy\ın başkanlığında toplanmı» ve ilk sözü gündem dısı olarak YTP den Turhan BUgin alnuştır. Bilgin milletveküleri ödenekleri münasebetiyle gosterilen reaksiyonun tek bir aahsı istihdaf etmekten çıktığım ve doğrudan doğruya Millet Mecliaiıun manevl varlığına müteveccih bir mahiyet aldığını söyledikten sonra, «Modern parlâmento hukuk kitaplannda belirtildiği üzere Meclisler memleketin gerçek tnenfaatlerini temsil eden prensiplere samimî olarak bağlı organık kurullardır. Halbuki Meclisimiz, memleket meselelerini göremiyen, sadece çıkarına bağlı mekanik bir topluluktan ıbaret bir çoğunluk imiş gibi gösterilmek istenmektedir.» demi? ve çöyle devarn etmiştir: Arkası Sa. 5. Sfl. « de nîhayet suya düştü Aynı toplantıda mebus maaşlan hakkındaki A. P. görüşünün basın tarahndan efkân umumiyeye yanhş aksettirildiği ileri sürüldü Mebus maaşına 38. yıl Sayı 13.442 u m h ü'r iyet KURUCDSD: YUNTÜS NADt T«lgr*J v Telefonlan mektup adred: Cumhuriyet tatanbul Porta Kutusu: tttanbol No 246 2 2 4 3 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Ratip Tahir BURAK'm Hapishane Hatıralan Ünlö karikBtöristimiı, bu eseıinde hapishane hayatının iç yüzünö bütön aeı ve ıstırap dolu taraflariyle anlatmaktadır. Her Türk mö7 £ | nevverıne t a v s i y e v A v ı N c v t ederiz. tlâncılık 983/159 Perşembe 4 Ocak 1962 Başbakan Amerikan Elgisi ile Amerikan yardımının daha da arttırılması için çare aranıyor İki saat süren görüşme sonunda Başbakan İnönü ve Hare temasın çok müspet olduğumı belirttiler i A P Meclis Grupu da memur zammının tehirini kabul etti 3 (Cumhuriyet TeIım üzerinde durmuşlar ve bilâhaAnkara leks) A.P. Meclis Grupu bugün. re kürsüye gelen Başbakan Yarkü toplantısmda daha ziyade ba dımcısı Akif îyidoğan şunlan söy ıını hedef ittihaz etmis ve millet lemiştir: cBasın bu meseleyi yanlı» akset vekilleri ile memur ma«£İan hak kındaki A.P. görüşünün baıın ta tirmiştır. Baska yola sevkedilmişrafmdan umumt efkftra yanlı» »k tir. Parlimentonun itibarı zedelen mistir. Bu düzeltilebilir.» lettirtldiği iddia edilmıjtir. Îyidoğan, bilâhare hükümetin gö Söz alan hatiplerden Cemal Babaç ile Re?at özarda bilhassa ba rüşünü açıklam'» ve tnfmur maaç , lanna yapılacak zammın tehir edıl mesi gerektiğini ve milletvekilı yolluk ve ödeneklerinın de Bütçe Komisyonunun tesbit ettiği gibi mütalâa edilmesi lâzım geldiğıni ileri sürmüştür. Neticede ekseri Arkası Sa. 5. Sü. 3 te Ankara 3, (Cumhuriyet Teleks) Amerikanın Ankara Büyük Elçisi EkseHns Raymond Ha re, bu >abah saat 11 de Başbakan tsmet Inönüyü ziyaret ederek bir saat 50 dakikahk bir görüşme yap mıştır. Başbakanla. Amerikan Elçisinln tamamen Türkiyeye yapılacak yar dım konusunda görüştükleri, gerek ekonomik ve gerekse askeri yardımlarda bir gelişmeye doğru gidildiği bildirilmektedir. Saat 12.50 de Başbakanhktan ayrılan Ekselâns Hare. basın mensup larına Başbakanla güzel ve önemli konuşmalar yaptığını ve bu konuşraalann daha ziyade yardım ko nusunda olduğunu ifade ettikten sonra arabasma binmıştir. Hemen arkasından tekrsr arabadan inerek gazetecilerin yanına gelen Büyük Elçi. bir beyanat vertnek isteginde bulunmus ve şunlan söylemi?tir: •Yardım konusundaki durum şim diye kadar iyi idi. Hâlen de iyi gitmektedir Görüsmemizin esasi bu iyi olan dururau daha iyi hale getinnektir. Görüçmelerimiz iyi ve önemlidir » Bu arada, basın mensupları Rus ya'r.ın Ankara Büyük Elçisinin te masları hakkında Amerikan Büyük Elçisinden görüşlerini öğrenthtüâf bugün halledilmezse kendı mek istemişlerse de Ekselâns Hasini asscağiDı söyleyen Sendika re bu konuda bir şey söylememiştir. Arkası Sa. S. Sü 3 te B«şkanı Mabittin G«sel «IKANStSTÖRLÜ KALB* Bir Danimarkalı operatör, Jens L. Hansen, yeni buluşu «Transistörlü Kalb» i bir hastaya tatbik etmiştir. Resmi görülen Dr. Hansen'in iddiasma nazaran, transistör vücuda yerleştirildiğı takdirde, zayıfhyan bir kalbin atıjlan normale avdet etmektedir. Ameliyat »ırasmda Dr. Hansen göğsü açmı? ve kalbin dışma transistörle irtibatı olan 2 elektrot yerleştirmistir. Transistör de. okla göstfrildiği gibi, derınin hernen altına yerlestirilmiştir. Dr. Hansen'» göre, elektrik akımı kalbin atıçını süratlendirmektedir. Nezarete alınan Ankaralı Emniyet Müdürlüğü şOförlerin çahşmaması üzerine temin ettiği otobüslerle halkı taşıttı Ankara 3, (Cumhuriyet Teleks) tkibine yakın otomobilin istirakiyle du n yapılan ve bazı nâ. hos hâdiselerin vukubulduğu Ankaralı şoförlerin mitingi sebebiyle başlıyan tahkikata bugün de devam edilmiştir. Emniyet Müdürlüğü ve Savcıhk tarafmdan yürütülen tahkikat sırasında iki soför açırı derece uygunsuz hareket ettiğinden tevkif olunmustur. Yiizden tazla şoför de tkinci Şubece nezarete ahnmışlar ve bir kısmı sube nezarethanesinde, büyük bir kısmı da karakollarda geceyi geçirmişlerdir. Bu arada Türk Ceza Kanununun 201 inci maddesine göre hareket edip etmedikleri nin tesbit edilebilmesi için Ankara Şoförleri Cemiyeti idare heyeti üyeleri Mustafa Uslu, Sami Çelik, Fikret Altan, Necdet Şener. Zahir öztürklü ve Ismail Emiroğlu da tkinci Şubede nezaret altına alın Arkau Sa. 5, Sü 8 da Yukleme ve boşaltma işçileri dön ŞOfÖrlerİn SayiSI 100'ÜgeÇtİ şartlı olarak işlerine döndüler Haklan 24 saat içinde iade edilmediği takdirde Sendika Başkam kendisini asacağını söyledi, bir sendikacı da açlık grevine başladı A P Meclis Grupu parti içi ihtilâflarla ilgili olarak fevkalâde topiantıya çağırıldı İzmirli işçiler dün » Apaydın tarafmdan Grup Baskanlığına verilen önergede bazı milletvekillerinin hareketleri üzerinde de duruluyor kaynasmalara vesile vermekte ve partinin tutumundan mernmın olmayanların sayısı gun geçtıkçe art maktadır. AP Ankara milletvekili Burhan Apaydın, bugün Meclis Grupu Baskanlığına bir önerge Arkan Sa. 5. SB. 3 te Ankara 3, (Cumhuriyet Teleks) A.P. nin son günlerdek) kararsız tutumu ve buna paralel olarak, bazı milletvekillerinin YTP ve CKMP deki müfritlerle bırlikte bir parti kurmaya teşebbüs etmelerı. Meclis Grupunda Oenizcilık Bankasının tek tarafh tertiplerle işçi ücretlerini indirmeğe teşebbüs etmesı dolayısiyle dört gündenberı toplu halde işlerinı bırakan 615 yükleme boşaltma ışçısı. sendika lıderlerınin rı caları üzerıne dün saat 14.30 dan itıbaren ve sadece 24 saat için yeniden iılerinin basın» donmüşlerdir. Durum bu safhaya gelınceye kaTOPLANTl A P. îlçe Başkanlan dün bir ;«i,.i.:.:; yaparak dar, Galata rıhtımı ilgi çekici bir yeai idare heyeti ile ilgili ihtilât üzerinde durmuşlardır. Resimde çok olaylara sabne olmuş bu aradün geç «aatlere kadar devam eden ve kongreye gidilmesine ka da işçılen gorevlerı bajına dönmelen hususunda ikna etmeğe çarar verile n toplantıya katılanlar görülüyor. lışan Yükleme ve Bojaltma İşçileri Sendikası Başkanı Muhıttın Gezel, bu haksızlık düzeltilmedıği takdirde, 24 saat sonra kendisini Deaizcüik Bankası bınasının önün de asacağını ilân etmiştir. Ayrıca tstanbul Işçi Sendikalan Birliği Arkası Sa. S, Sü. 7 d e Bozuk diizen Deniıcllik Bankası bir tkti«adi Devlet Teşekkülfidur, Çalısma Müdürlü|i< de bir devlet dairesidir. Bir devlet datresl olan bo Çalısrna MüdürIflfü devletin bir tesekkülü olan Denizcilik Bsnkasına ba#rnmvor: «Sen tabmil ve tahliye işçilerinin ücretlerini indirmişsin. Bu hareketlnde haksızsın, yapmı!» diyor. A n ı Denizcilik Bankası karar vermis bir kere, Çalıgma. MüdörIü|ü falan ona vıı şellyor. Ve malum hâdiseler patlak verlyor. Bir tarsftan Devlet l?çiy« «bagüne kadar çok matdnr oldvn. Sana grev hakkı Tereceğim, kollektif i; akdi imtiyan verece(im. Tasalanma!» derken öbür taraftan bir iktisadi devlet tesekkfilü, Çalısma MüdürlujHlnOn Ikaı ve lhtanna rafmen işçinin Ikl taraflı an* laşms ile verilmiş haklannı çöx före gSre çifniyor. Her çarkı ba?ka iıtikameitç d8nen bSyle bir devlet ma> kinesi Isler ml. lşlene bn başıbomk lşleyişten hayır gelir ml derslnlc? Doğu'ya 4 aylık ihtiyaca yetecek buğday gidiyor İlk olarak tspir ilçesine 200 tott buğday geldi; 25 vagon saman gelince, kilosu 80 turuştan 40 a düştü Erzurum, 3 (Telefonla) Toprak Mahsulleri Ofisi, kredili yardım faslından olarak Ispir kaza(ina 200 ton buğday göndermistir. Diğer kazalara da aynı yardım yapılmaktadır. öğrendiğimize göre köylülerin dört aylık yiyeceklerini karsılıyacak ölçüde «evkiyata karar verilmistir. Bir müddettenberi kapah olan p tspir yolu da tamamen açılmıstır. Son üç giin içinde Erzurum istasyonuna Vt 90 tenzilatlı vagonlarla yirtni beı vagon saman gelmi; ve samanın kilosu 80 kurustan 40 kuruşa düsmüstür. • . . Ecevit'e dert yandılar Bakan, grer ve kollektif akit tasanlarının yakında çıkacafını Kade İle «Kannn • lann çıkmamMi taalinde Anayasa Ihlâl edllir. dedl. Izmir, 3 (Telefonla) Çahşma Bakanı Bülent Ecevit bugün akşam üzeri işçi sendikalan temsilcileriyle yaptığı toplantıda, siyasi lebeplerle işlerinden çıkarılan işçilerin durumlarımn Hükümetça tetkik edilmekte olduğunu söylemiş, «Ancak bu kısa zamanda halledilecek bir mesele değildir» demistir. Ecevit'in bu mevzuda ilâve ettiğine göre, zorluk bu işçüerin yerine baf kalarmın alınmıs olmasından ileri gelmektedir. Siyasi sebepten çıka Arkau Sa. 5, Sü. J te Llman tahmil ve tahliye işclleri nln ücretlerinde yapılan kınntı •ebebiyle çıkan olayın diinktt panaraması Bakanlığı Bütçesi görttşttldtt Ankar», S (Cumhuriyat • Teleks) Bütç» Komisyonunun bu sabahki oturumunda tçisleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Kumandanlığı bütçelerinin müzakerelerine devam olun Arkan Sa. 5, Sü. l d e İçişleri •J • Takalanan soygancalardan ikisi 69 KCRUŞA EKMEK Elmadağda bır fırıncı, 65 kuruşa indirilmesi meslekdaşlarının gürültü lü protestolarına yol açan ekmeği, dünden itibaren 60 kurusa satma ya başlamıştır, Al&kahlar ekm«ğin gramajını ve kalitesini Inceletmişler, eksiksiz olduğunu görmüş lerdir. Resimde Elmadağındaki fınncının vitrini görülmektedir. Ankarada hasta genç,evlenmesine izin verilmediği için nişanlısını öldürdü ve kendisi de intihar etti GtZLİMİZ YOK.« 12 *oyqIIMH n e l e geyti Bölgede girişilmiş bulunan suçlu takip ve yakalama hareketi gittikçe gelişiyor Siirtte son 24 ısaatte Siirt 3 lözel surette giden A ' gün geçtikçe süratlenmektedir. Bu' neçirmeğe rnuvaffak olmuçlardır. Bilgı b:idiriyor) Sıirt ve çev cün leden olarak «adece Eruh mın \ Cinayetten soygunculuğa varınresinde Jandarma tkinci Bölge Ku tskasmı tarıyan Yüzbaşı Cevdet | ray.'i kadar muhtelif suçlardan domand;nlıgınca girişilmiş bulunan L'ğurluer idaresindeki müfrezeler | layı uzun zamandanberi aranmak«uçlu Ukıp ve yakalama harekâtı, «,,n 24 saat içinde 12 eşkiyayı cle i Arkası Sa. S, Sü. 2 de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog