Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

AK Kitabevinin Çtkardığı Ş*h«s«rier PARA Emıle Zola EL KIZI Orhan Kemal OLÜ CANLAR Gogol KIKMTZ1 VE SIYAH Stendhal ÖLÜLER EVI Dostovevskı BÜYÜK ÜMITLER C Dıskens TUHKLER IÇİN ALMANCA Aıutock ILERLEMİŞLER IÇİN ALMANCA BE^JHCTÎ L W811ace 1X5 10, 10. 10 125 10. 10. 15. 10. Her kitsp luks cıltlı kuje ceket içındedir. Anksra Cad. No. 78 İstanbul AK KİTAP VE KIRTASİYE EVİ Urm b&ncılık »89/1341 38. yıl Sayı 13.469 u m h u r i yet KURUCUSUt r ü N U S NADİ TMgni »• mektup «ârMb Cun^hıuiyet tttatnbul Poata Kutuau: Iftanbul No. 246 2 2 4 2 9 0 2 3 4 2 0 6 2 2 4 2 972242 9 8 2 2 4 2 9 9 İsraail Haml DanişmendTa İ ZA HLI » OSMANLI TARİHİ KRONOLOJİSİ Çarşamba 31 Ocak 1962 4 cıltkk eserın yeni foaskısı çıktı 2800 aayfa tutan eserin takımı 80 lira odemelı göndenbr Çıkaran: TÛRKm: YAYINEVİ Uânolık 1083'1337) CKMP Grupu da, bütçe müzakerelerinde yunuşak davranmayı kararlaştırdı Belediye Saraymda yapılan toplantıda Ticaret Bakanı ((özel Ankara, 30 (Cumhurıyet Telekı) Sısi partılerın Meclia Grupları AP. harig toplanmiflardır CICM P. Meclıai Grupunun toplantuınd» Gcnel Başkan Vekili Ahmet Oğuz'un Başbakan Ismet İnönü lle yapmjş olduğu son konuçma ele alınmıştır Ahmet Oğuz Meclıs Grupunda vaptığı acıklamrva gore Başbakan İnonu, 147 oğretım uvesı hakkında hukumet tarafından hazırlanmış olan kanunun desteklenmesını utemıjür Ahn>«t Oğuzu mutaakıp Celâl Tevfık Karasapan Avrupa Konseyınde cereyan eden hâdıselerl açıklamıs ve Konsey tarafından hazırlanmıj olan raporu okumuştur Daha sonra butçe muzakereleri ıırasında konuşacak mılletvekıllerının Kıtumu muzakere eddmıjtır. C K M P Mecb» Grupu aldığı bır kararla butee muzakereierln» ağır tenkıdlerde bulunmaktan kaçınacaktır Arkası Sa. 5 "»0 « ds ettı tuccarm deıilerını dınledı teşebbüsün karşısında değil yanında yer Pazar gurunden ben «ehrımızde j bulunan Ba?bakan îsmet Inonu, dun de Beledıve Saravına gelerek Ticaret Odası, Ticaret Borsası \e Sanavı Odası rrensuplarmın şıkâyet, dılek ve temennılenm dınlemıçtır TucearlarU ttma» Bajbakan, dun sabah ^anında Ticaret Bakanı lh«an Gursan, Gum ruk ve Tekel Bakanı "j^ ket BuUtoğlu, Çalışma Bakanı Bulent Arkası Sa. 5 Sü. 4 de alacağız» dedi Particilik yüzünden büyük bir kavga oldu Ka\s«rı 30 (Telefon!a> Talas bucağına bağlı lspıle koyunde, partıcıhk vuzunden bugun buvuk bır meydan kavgası olmuj ve beşı kadın olmak uzer» 25 kışı muhtelıf yerlerınden jaralanmıştır ötedenben particilik sebebıjl» ıkıve ayrılan koy halkı, bugun nıha>et karşılıklı kavgava tutuşraus, bu meydan kavgasına kadın, erkek, çocuk, 250 kıvlık butun kov halkı katılmıştır Arkası Sa. 5, Sü. i de i. İnönü öğrenci dertlerini dinledi Şehrımızde bulunan Basbakan Ismet înonu Turk gençlığının temsılcısı Turkıje Mılli Gençhk T*şkılâtı ıle Turkne Mılli Talebe Federas^onu ve ona bağiı Ünıver»ıt« ve \uksek Okul Tal'be Bırhğı Başkanlarını dun, Beledı\p Snrajında kabul ederek gençlık problero!erı ıle ılgılenmıstır ArUa«! «» 5 5« t de Ouii \apilau lopiantıda Sanajı Bakanı konufurken Konya Lisesinde müessif bir olay Konya 30 (Telefonla) Bugun şehrımız erkek lı«e!inde henuz polıse intıkal etmıyen ve lı§e muduTluğunce ortbas edılmek ıstenen bır olav kaj dedılmıstır Lısenın bed^n eğıtımı vardımcı oğretmenlerınden Ismaıl Akçav bazı oğrencılenn not durumuna ıtıraz etmelerı uzerıne sınırlenmı» v» sınıfta kapı ve pencereleri kapattırarak sopa ile oğrentalerı sıra dayağına çekmıştiT. Avrıca bu jınıf oğrertcılerının bepsnı dısıplın kurulura verdiğı de soylentıler arasmdadır. Bu dunım uzenne of rencıler mahall! gazetelere gelmıs^r ve olayı cotesto etmıslerdı. AhlM KALDI Bırleşık Amerıka taratmdan fezaya gonderılen ve aya mecek olan laboraruar hedefıne ulassmamıştır Sağda lâboratuarı fezaya gotıiren fuze hareket anında %«rülüyor. Yukarıdaki resım ise Yb. Glenn'tn f«eaya gonderıleeeği gun tejebbuffun akun k»lrraîina s*bep olan v« Cape Caneveral semal&ruu kaplıyan bulutlar goruluyor. Nuri Beşerin subaylara hakaret ettiğl iddfası hodiselere yol açtı Büyük üzüntü y aratan olayla ilgili olarak Savcıhğın harekeie geçmesi için teşebbüslerde bulunuluyor Ankars 3" (I'lefonla) A P Zonguldak Mılletvekıllerınden Nu rı B»»T dun g p ce Anadolu kulubundf fazla mıktarda ıçki gld tsn «onra suba lar alpyhınde knnusmaga başladığı \p bu arada subavlaruı nMİıremi} etıne dıl zattığı ıddia olunmuştur Be;er ın bu hareketıne sahıt o » lanlardan Mılletx esıllerı mejanında lller Bankası memurlanndan Salâhattın adında bırı fubaylara Arkası >a. 5. Su. 3 te Ankarada cereyan eden müessif olay Glennin fezaya fırlatılabilmcs. icin yeni hazırlık yapılıyor tereilrrl tekrar detııze açıldı; ha\a gartiarı ınüsaıt oltırgs, Tsrb»v Glenn'ln per?en»be guniı fırlatılmasi bfUienıyor Cape Csnsveral (Florıda) 30, fAPl Bır feza gemısıyle perçem Ankara 30 (CumhurıjetTelek») be gunu Dunyanın etrafında bır gezıve gonderılme»! beklenılen 1962 malı iılı butçesının Butçe Knaîtıonot Johr H Glenn ı bekie mı^ onundakı muzakerelerının tarre<s ıçın 3 ııçak gemısı bugun tek mamlannn'i muna'îebptn le busun Komısyon Başkanı Ömer Fanık rar <ıenıze aı,ılmıştır Sanaç bır hp\anat vermıç \e } apıAt'sın o gun vapılıp vapılmıva lan çalıçmaları açıklamıçtır cajı hs%a «art'anna bağlı bulunSanaç'ın açıkladığına gor? 20 a msktadır rahk gunu ıncelemeve başlanan Be'S pılotu ıle gemı«ının ve bu butçe 29 ocakta neticplpndmlmış BU tasnarak roketın ı\ı durumda ve bu çalıçmalar «ıra^ıntia "n'iO sı olduklaı NASA (Mılli Havacılık Komi5\on uvelerının dısından ol Arkası Sa. 5, Sü. 3 le mak uzere 1126 uve turlu knnıılar Bütçe Komisyonu Başkanı dün Komisvon muzakereleri hakkında geuiş izahat \erdi Bütçenin Senatodaki müzakerelerine 1 şubatta «. başlanıyor uzerınde BOI almıs mutalea ve ten kıdlerde bulunmu;tur Kommon Baçkanı butçenın karaktprı hakkında fu ızahatı vermıştır Arkasi Sa. S, S0. S te i hARA\A O l l K ü l Çınden Romanjasa demır goturmekte olan 10800 torluk Partanu bandırall John GL ısımh şılep dun aabah lımanımızdan geçerken Zeytınburnu onlerinde karaya oturmuftur. Joha G L çılepının suvanji ılk evvelâ gemlyi kurtarmaya tesebbus etmışse de büânare Alemdar tahlısye gemısının jardımını istemiştir. Resimde, karaya otvırangemı kurtarılırken görulüyor. Seyyar fuhus yuvası İntihara feşebbiis eden sabıkalı mazisini unultu Paza EJıı k»ndisinı Emnv ?i Mudurl JEunun 1 uncu katından asaŞıva atarak ıntıhara te;ebbu« e > dpn Sukru Gur'un bugun ıçın »Ma zı«ını ıınutatı htr ariam» "'dufiıı dun tlk Yardım Hastahanesı tar» fından bıldınlmıstır S?bık?h murevh»r hırdzı ellen ı bir vaznette Emrıve» Sune EPtınHıgı «ırgja h» v karılmıs e kefdısını 1 5 m«tre kariar irt'f?dan taj avlma atmıs+ı Dokt^rlar. be\ nı «nrılan Şukru'nun v ars'inm n n e riııgru gıttığını, gozlerıni açhfmı fakat araMp bır konu^ma tarzı fut'ujuf nu bundan da mazi'inı ^mamen ıınuttugunun anla«ıldıjını bıldırmı^l^rdır kuraklık kalınadı Batı ve Ganey Anadoluya bol yağmur düşüyor. Denizlidr fırtına bazı evlerin kiremitlerini uçurdu, hasar yaptı Deniîli, 30 (Telefonla) Üç gun' denberı tağanak halınde >ağan] jağmur, Denızlı ve havalisinde uzun oıuddettenben devam eden I kuraklığı ızale etmış ve bazı ver| lerde su baskınına sebep olmu$tur. Arkası Sa. S, Sü. 1 t e Kurutluoğlu Kayseri Cezaevinde resim cekilmesinin tahkik edildigini bildirdi Adalet Divanından aynlmak istiyen bazı üyeler Bakanla görüştükten sonra bundan vazgeçtiler Ankara, 3f (CumhuriyetTelekı) Adalet Bakanı Sahır Kurutluoğlj bugun <aat 1010 da Yuksek Adslet Dıvanı Başsavcm Aîtay Ömer Egesel'ı kabul ederek kendi'ivle bır muddet goruçmuj ve oğleden tosra da bu konuds bir !! tertıplemıştır. basın Son gunlerde bazı gazetelerde Bajsavcı Altav Egesel'in sanıkların ifıdelerını aldığı «ırada bazı tavsıyelerde bulunduğu yolunda çıkan haberler uzerıne Adalet Bakanı ıle goruştuğunu toyhyen Egesel gazetecılere «Adalet Bakanlığı ile hukuk! bır bağım yoktur. Konujmamızdan da Bakanın tatmin olup oltnaması mevzuubahii değıldır» demtîtır. öğleden »onra sast 15 te basın toplantısı yapan Adalet Bakanı Sahır Kurutluoğlu ıse gazetelenn neşrıyatlarını takıp ettığmı ve bır Arkaaı Sa. S, Sö. 3 te Uydur babam uydur! Ankarad» va tstanbnlda intlfar eden bir gazetede oknyornz: «Bir eski Milli Birlik Komite«I flyeafnln ifşsatı» Tatan C. D Mlllt Birlik Komitesi flyelerl srannds adı ve loyadı ba harflerle basUyan kimae yok . Tefrikada adı geçen emekll kormay slbav Sadi Koçaş i»e dün Ankarada yaptıği bır basın toplantınnd» «Bana atfedilen ber fty nydnrma Ben ıhtılâl «ırasında yortta bıle degildim. Tekzip eönderdim, koymadılar» demis. Şn halde bn ifşaatm »ahibl kim ola? Tefrikayı koyan gazetenln tntnmn ve ele aldığı konnnnn her eihetçe ehemmiyeti Halk karanlığa gömuPOLİSİ S>O*MAGA KALK.TI malum Ortakojde otobus ıçmde Eranıy^t lıi kalan ;»hsı merak eder, sna2 ncı Sube ekıplerınde çalışan bır line cevap alamaz aroa bn mempolıs memurunun cebınden cuzda lckette tlbette ba snale cevap nını çekmeğe çalışan vanklsıcı ya alacak bır makam vardır. 27 Mavıs ihtilâli, Tfirk tarihıkjlanmıştır. Nevzat Karacalar ısmndekı polıs memurunun cebın nın ba fasıl başı ile Snüne ?eledekı cuzdanmı çalan labıkalı vaı. nin ışine ;eldı£ı gıbi ovnrmi; ke«ıcı llhan Bahadır Dumîu adh olması varınki tanhcivi her balde fazlasıyle sasırtacaktır \eve spvkedılmı": \e "orgusunu mutaakıp t»\ kıf prfilmıstır Resımde yankesıcı goruluvor Sevjar fuhuş yu\ası haline getirilen otobus Randevj evı haline getırdıklerıl kıınde Çınarlı mezaıhğının onune otobus ıçındekı kanapeler uzerınde j çektıklerı Ankara 27485 p'âkalı ofuhuş yapan ıkı çıft ekıpler tara tobuste bazı ganp golgeler dıkkatı fından suçustu vakalanraışlardır. çekmış \e oradar geçnekte clan Londra a'faltmda Çınarlı mev Arkası Sa. S, Sü 6 da Denizcilik Bankasının NewYork'taki hesaplarına mahkemece haciz kondu Kıral Huseyininj Ingiliz asıllı eşi bir erkek çocuk doğurdu Veliahtın doğduğu giin milli bayram ve tatil günü ilân edildi Tazisı 5 inci Sahttemıtâf Bank*sı tsrafındm 2 jil muddetle turiım acentalıgından bırımn «ahıbi bulunan Andrea Konstantınıdıs ısımlı bımın» kıra itnan «Tarsus» gemm, evvelkı «en« Bogazıçmde bır kaza netiecsmJe „ rnmif v^. erfeii gunu çıkaıftgı Aujtnka selerını ıp <1 mecbunje tınüt ialmıştı Arkası Sa. S, Sü 1 4e 4 Emniyet MBdiiriimin iistlerinin aranması güniin konusu oldu Anısara 30 (Cumhurnet Teleks) Bır uçak şırketmın dâvet lısı olarak g»çen pazar gunu Almana'\a gıden Ankara Emnıvet Mucurluğunden dort Emnıvet Aîu durunun Esenboğa Hava Alanı gumruğunde aranmaları olaM gu nu n me<ele=ı haline gelmıştır Arkaşi Sa. S, Sfl. « ds ik»e' Menderes C^kırbeylı çıfthgıne jard.m kampanvasından memnun Gazeteler YETER! .. YETMEZ!... Vrdun Kıralı Te eşi bir gerinti «ırasmda
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog