Bugünden 1930'a 5,438,586 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

1ILTI CUMHTJRÎYET Doğuya yardtm turnuvasımn ilh haftast Meclise yeni bir ka nun teklifi sunuldu GençlikSpor ve Halk Egitimi Bakanlığı kurulması isteniyor Yarınki maç için F. Bahçe ve Beşiktaş dün çalıştılar Galatasaray ile Veia da ilk antrenmanı bugün yapacaklar Doğu'ya yardım maksadiyle tertiplenen dörtlü futbol turnuvasını n ük hafta maçları yarın başlıyacaktır. Fenerbahçe, Galatasaray, BesİK taş ve Vefa kulüplerine rr.asraf karşılığı verüecek belli bir miktardan kalan diger meblâğ doğrudan doğruya. kurulmuş olan Doğu ya varriırn komitesine devredilecektir. Üç büyük kulübün ve Vefa rr.n iştirak edecekleri bu turnuvada ezeli rakipler kar=;ı karşıya gelecekler ve zevkli geçmesi muhakkak clan maçlar oynanacaktır. Bu mühım turnuvaya katılacak olan takımlar riünden itibaren ha zırlıkiErına basıamıçlardır. FENERBAHÇE de berabere kalan Fenerbahçeliler bu maça çok ehemmiyet vermektedirler. îlk olarak yapılan ve uzun süren kültürfizik'ten sonra ç:ft kale yapılmıştır. BEŞtKTAŞ Fenerbahçe maçı için Siyahbeyazhlar, dün Şeref stadında antren man yapmıjlardır Süreyya ve Yüksel'in haricirde bütün futbolcularm iştirak ett:ği idmanda oyuncular daha ziyade top i!e oyna mışlardır. Diğer taraftan yarın ilk maçı ya pacak olan Galatasaray ile Vefa takımları bu;;ün çalışacaklardır. IHI IRI ınrını r ını IHI !SııIL IGJEIC:TÜ Miilet Ankara 29 Sakarya Milletve dırması dıleği ıle bugun kili Musılıhittin Güner «Gençiik Meclisı Başkanlığına tevdi etmişSpor ve Halk Eğitimi» Bakanlığı tir. Bu konuda bir kanun tekliii hateşkili hakkmda hükümete bir ha cırlık yapıhp yapümadığı husu zırlamış olduğunu açıklıyan Salunda hazırladığı bir sözlü soru karya Milletvekili Muslihittin Güönergesini, Başbakanın cevaplan rer şunları söylemiştir: «Gençiik Spor ve Halk Eğıtımi Bakanlığının kurulması ile, Milli Eğitim Bakanljğı bünyesir.de taazzuv etmek üzere bulunan Halk Eğitim Genel Müdürlüğünden başka, Beden Eğitimi îzcilik MüdürGenel Ankara 29 (Cumhuriyet Te lüğünün. Beden Terbiyesi leks) Nihayet Atletizm Fede Müdürlüğünün, Kızılay ve iktisateşekkülerı gençlık rasyonu tarafından yüksek atlama di devlet rekortmenimiz Çetin Şahiner di spor ve halk eğitimi kuruluşlarızindeki minisküsten amelıyat ol nın, Okul spor yurtlarının (üniYarın Beşikta? ile rövans maçımak üzere îtalya'ya gönderilmekte versite ve yüksek okullar dahil) nı yapacak olan Sanlâcivertliler. dir, Gerekli karar alınmış olup faaliyetlerınin bir bunyecie topladün öğleden sonra çok fikı bir şe Çetin Şahiner, önümüzdeki gün nıp sevk ve idaresi mürnkün olakı'de çal'.şmışlardır. spor lerde ttalyaya hareket edecektir. caktır. Köylerde yapılacak Milli ligde rakıplçrine tek fark!a msşlup olan, daha sonra tzmirDiğer yandan Atletizm Federas ve halk eğitimi çahşmalarını bize yonunun teklifi üzerine Balkan sırtı yere gelmiyen dünya şampiOyunları îstanbuldan Ankaraya vonu güreşçiler, Avrupai mânâsiy le modern futbole aysk uyduracak Halter Federas;, onu tarafmdan alınmı?tır. pvsafta futbolcular, atlet, yüzücü, tprtpienen Bblgelerarası Haher kayakçı ve diger spor branşların CEREYAN BEKLENİYOR Dolnıu^^bakalprı nihayetlenmiş v» şu Mahalli ligde puvan da fayısız yıldızlar kazanmamıza mabahçe stadının ısıkland.rılması neticeler ahnmıştır. Takıralar O. G. B. M. A . T . P . vesile olacak ve böylece bugünkü ıçm ışık kulelerınin dikilmesi ve Horoz Siklrt Beyoğluspor 12 10 1 1 28 6 21 buhranlı spor gunlenmizi geride bı lâmbalarının takılması işi tamam1 Crskun Eryılmaz 'Ankara) Taksim 13 7 2 18 8 İS rskacağ'z.. lanmış olup sirket cereyan veril* 250 K(Ç., 2 Adil Şahin (Sıvas) Hasköy 13 7 2 15 9 18 mesini beklemektedir. Tesisatın 172 5, 3 îlvas Yolcu (B. Esir) 150. Stoke on Trent, înçiltere. Beylerbeyi 11 6 2 19 8 17 kontrolunu yaptıktan sonra çirket Tüy Siklet 29 (AP) Cumartesi günu Eyup 12 5 2 17 14 15 MiIIî ligde puvan tesisatı bölgeye devredecektir. Re1 Garbı? Boyacı ( Ankara) 240 Ingiltere'nin Blackburn EoSamer 13 6 5 13 11 14 Takımlar O.G.B.M. A . T . P . simde kule dıreklennin son duruKe.. 2 Ali Harnınnkaya (Kon. vers ile Stoke Sity arasında Galata 13 4 fi 18 17 11 G.Sarav 13 13 4 1 26 7 7fi mu görülmektedir. ya) 157.5, 3 Halil Işın (Sivas) oynanan ve Blackburn taraY. Emniyet 13 3 6 15 18 10 Altay 13 10 5 4 25 14 25 İio. Hafif Siklet fmdan penaltıdan atılan g"Süleymanıye 13 2 6 11 23 9 Karşıyaka 15 11 3 5 24 22 25 1 SeyfetMn Özgünav (tst.) lün U5UİSÜZ ve gayri nizami Adalet 13 2 7 11 24 7 Altınordu 15 9 6 4 27 21 24 2^2.5 Kg.. 2 Hüspyin Çetinkavn 8 10 25 8 olduğunu iddia eden bir lnDavutpa;a 12 2 Beşikta$ 18 8 R 4 19 9 22 (Ankara I 220, 3 Rıfat Zeybek 7 5 17 6 Anadolu 13 giliz vatandası, bu haksız 1» 8 fi 5 22 18 22 (Konya) 217.5. karsrı veren hakemi dâva et Kasımpasa 18 8 5 5 24 19 21 Orta Siklet miştır. Fenerbahçe 17 8 4 5 28 16 20 1 Ism»t Çelik (Ankara) '^ Ankara 29 'Tele(onla) Spor 4~~ Gençlerbirlıği 19 7 5 7 24 21 19 Kg., 2 Mustafa Tas (Konya) 190, Toto'nun 23 üncu haftası değerlenAnkaragücü 19 5 6 8 20 20 16 3 C?m Ecevit (Sıvasl 175. Feriköy 17 4 8 5 14 15 16 dirilme'inİTi brüt tıeticesı çu seküTarı Afır Siklet 19 3 10 6 17 24 16 de belli oimuştur: 1 Keâam Dulgeroğlu (t«t.l 13 maçı Hilen çıkmamıştır. 19 5 6 8 14 25 İS Şekerlıilâl 267.5 Kg , 3 Hüseyin Çakmak 17 4 7 6 19 20 15 12 mavı •'"' kişi. Beykoz (Ankars) 260, 3 Ercan Yuce 19 3 9 7 22 30 15 11 ınscı 528 kisi, Demirşpcr Ankara 29 (Cumhurıyet Te (î«t.) 240. 10 maçı 4016 kiri, îstanbulspnr 17 4 S 7 14 18 14 leks^ Ordu takımımızı takviye Orta Agır Siklet Karasumruk 18 4 6 8 13 17 14 10 maçı 4016 kiji, doğru tahmin etmek ve Kasablankaya kuvvetli 1 Ali Ünver (Ankara 237.5 Yeşıldirek 18 3 8 7 İS 23 14 etmişlir. katî »onucu bir kadro ile gitmek için Fener Kg . 2 Con Kalııam (l.M.) 220, P.T.T. 19 3 7 9 19 31 13 Değerlendırmenin Güre!>yilere iş temini konu bahceli O«man ile Yukselin kadro 3 Nec3ti Çamlı (B. EsırJ 100. 18 3 3 12 12 29 9 varın belli olacaktır. Vefa gnnda. bnndan bir »üre nnce ya ithali karar altına alınmıjtır. Ağır Siklet yaımış oldu&um bir ysrıya Difer taraftan Fas antrenörü 1 Kemgl Ay (Ankara 1 305 Kg.. karjılık olmak üzere KemaFransız antrenörü M. Cluceau. 2 Nerdet AV:ır (SİVR.) 245, 3 lettir» Başlangıe imzalı Briik Aydını çok beğenmiş ve Racing Garo KeşijoŞlu (*st.) 245. geldeki bir oknyncnrndan kuiübüne transferi için temas'ara f m u n i puvan r'uıi'rrr'.ı netice?in mektnp aldıro. Güreş Fedebaşlamışîır. Antrenör Ayd'.n, Frsn ri» Ankara t?k"r>ı 43 puvanla biragyonu Başkanının belli olsaria h"r takımda yer alabilir de rinci ve î^tanbul fi'^ırrı da 32 pudnğn çu çünlerde Ata spomektedir. vsr's ikinci olm::?'.Trdır. mmnz güreşimlzin kalkınması için Brükselde dahi ol•a kafa yoran vatandaşımıtın mektabunn aynen a;ağıya alıyor ve bir fikir olmak üzere yenl Başkana »nDnyornm. « Gazetenızin w aralık Takımlar En son netice Tahmın Tüzde htanbulspor • Beykoz 0 2 50 tarihli savısındaki (Giireşçin . 2 1 Fenerbahçe Vefa 1 1 lere i; temini konusunda. ~n Beykoz • Ferıkoy 3 0 fO 02 tatbiki âdeta haval olan mu Beşiktsş • Yeşildirek 1 60 esseseler araii rekabetten i f.n Beyoğluspor • Eyüp 3 1 medet umarak güreşçilere iş 50 Davutpaşa Adalet 1 0 0 2 teminine çalışıyorsnnnr. BiiPincanspor • Yolspor 0 0 0 2 50 tün arznnuz güreşi okul saf 1 70 Hacettepe Altmdağ 3 0 larına sokmak olduğun a göBarbaros • Gunesspor 0 4 2 70 re çüreş şarnpfyonlarınmı Petrolspor Bahçeli Gençiik ... 2 2 1 60 llse veya üni\er«itelere çü0 Kultürspor Demirspor 3 3 60 re? hocası tayin etmekle htm (Izmirl (îzmir) onlara ig bıılmus, hem de on SÜRPRİZ İsveçin Falum şehrinde tertiplenen kayak şarapı0 2 35 Demirlibahçe Ksvaklıdere ... 1 0 lardan en iyr gekilde istifayonasına katılan İsveçli kayakçı İnge Lindquist, 56 metrelik bir irtifa(Ankara) (Ankara) de etmis olmaz mıyız?» 50 dan atlarken sol ayağındaki kayak fLrlamıs., buna rağmen Lindquist, Demirspor • Idmangücü 2 0 1 0 Abdülkadir YÜCKLMAN (Balıkesir) (Balıkesir) soğukkanhlığını kaybetmemiş ve sağ salim aşağıya inmiştir. Balkan Oyunları Ankara'ya alındı Halterde Ankara takımı birinci oldu Haitamn en önemli olayı: D. Şafakanın tur atlaması Daruşşafakanın basketbolumuz adına buyuk zaferi Hapoel'ı eliyerek 3. tura kalan ilk Turk takımı olmasıydı. Bu bir bakınıa bir türlü mağlüp edemedığımiz Israel basketiıoluna karşı da kazanılmıs kıymetli bir galıbiyetti. Şampıyon kulüplerde G. Saraym ve Avru 41 Şampıyonasıır da da rnılli takımımızın mağlup olduğu Israellılere karçı D. ijafakanın aldığı kiymetlı gahbiyet basketbol sahasında itibarımızı yükseltmiştir. Yeşıl fiyahhların bu muvaffak'.yeti pek o kadar da knlay olmamıştır. Buyuk maddi ve mânevi fedakarlıklaria takım gunlerre hazırlanmış ve ancak bundan sonra rr.uvaffakıyet yolu açıimıştır. Takımîar maçta adanı hsrcamamak için faul endişesi ile oynamışlar ve maçın başmda takırmmjz hçyecan yüzunden baçarıh olamamıç ve fakat devre 3938 aleyhlerıne biimesine rağmen ikinci devre maça iyıce asıimışlar ve 35 saniye kala 7073 iken son 10 saniyede kazanılan çift atışı Nedret kader atışı olarak yapmış ve her ikisinı de potaya sokarak tur »tlamak için lâzım gelen 5 farkı temin etmiştir. Hapoelliler şehrimizde ikinci karsılaşmasını pazar gecesi çok az denecek seyirci önünde Galatasarayla yapmıştır. Bu husust karçılaçmada basabas bir nyundan sonra netice 4746 Galatasarayın lehine son bu'.muştur. olan kır kosusu pazar lababı erkck okuilar H. Fasa Liıesi parkum v e kız okullar da Fenerbahç* »radında yapılmıçtır. Gayet güzel ve zevkli geçen musabakalarda erkek liselerde KuleJi büyük bir bısan göste. rek çalışmalarının mükâfatım ferdi ve takım halind» «ampiyon olarak almıştır. Teknik neticeler: Kız Hseler (800 metre) 1 Nihal Fili» (N. Tas K.L.) 2.42.5. 2 Şahika tsçi ıE. Köy K L.) 3.05,7. 3 Yıldız Duygulu (No. Taş K.L.) 3.10 5. ORDL" TAKIMIMIZ NAMAGI.VP Dunya ordulararatı futbol maçında Amerika y» Fan m»glup eden Ordu takımımız Kazablsnka'da yapılacak ikinci tur maç larına namağîup olarak (idceck. tir. Resinde namağlup Ordu takımımır lörülüyor. î Bir seyirci hakemi dâva etti ıesi 24 puvan Erktk Ortokullar (1000 1 Mehmet Dalgıç (S. Ask. Orta) 2.50.2. 2 Orhaa Yurda. kul (S. Ask. Orta) 2.54.9, 3 Hasan Tuncay (Üsk. Orta) J^6. Takım tasnifi: 1 Selimiye Askerl Orta 7 puvan, 2 Üskü dar Orta 33 puvan, 3 Pendik Orta 58 puvan. GUREŞ noHto Briikselden bir teklif! Spor Totcda İ 3 bilen çıkmadı ^J Yüksel ve Osman Ordu takımında Geçtiğimiz cumarteıi ve patar gunleri Fatih Güreş Kulübunde kulüplerarası lerbest güres tesvikleri yapilmi}tır. Büyuk slâka ve zevkle takip ediTakım tasnifi: 1 Nişantaı len müsabakalara D. Spor, DeKız Lisesi 8 puvan, 2 Eren. nizgücü, Güreş, Altınay, Mecikoy K. Lisesi 15 puvan. diyeköy, Kasımpaşa, Sümerspor, Ku Ortalar: (600 metre) 1 Beykoz, Beşiktaş, Bakırköy, Top Nurıye Kaptan (Fatih> 2,07., kapı, Anadolu ve Teknik Okul 2 Ümran Sak 2.1". 3 Leyl» takımları katılmıslardır. Bu mü Guven 'Fatih) 2.12.2. «abakalarda güreşi bıraknnıs oTakım tasnifi: 1 Fatih Orlan Adil Atan 97 kiloda en lyi ta 6 puvan. 2 Üskudar Orta güreşleri vapmıstır. 11 puTO.i, 3 N. Tas Orta 29 Neticeler: puvan. 52 kilo: Mehmet Avcılar (GüErkek Liseler (3000 metr») reş) 57 kilo: Ş. Demirlenk 1 Zeki Fıçıcı (Kulelı) 8^3.2. (D. Spor) 63 kilo: Talât Ma2 Mehmet Gülenç (Kuleli), karacı (Güreş) 70 kilo: Ha3 Hüseyin Şahin (Adalsr L.) !ıt Kara (D. Spor) 78 kiio; 9.05.6. Ziya Atan (D. Spor) 87 kilo: Takim tasnifi: 1 Kuleli Ll. Hasan Akyol (Güres) 97 ktlo: sesi 7 puvan, 3 Haydarpaşa Adil Atan (D. Spoı) Ağır: Li=p«i 23 puvan, 3 Denız LiHamit Kaplan (D. Spor\ VOLEYBOL Voleybol liglerinin ikinci devre müsabskaları yine t.T.Ü. salonlarında yapılmıştır. Hafta. r.ın en mühim maçında F. Bahce D. Sıfakn karşılaşmıslar VP maçı YeFtl.sivahlılar 1917. 915, 159. 315. 15.10 luk setierdn sonra 3.2 kazanabilmişlerdir. Diğer mac'arın neticeleri ise şu seki'.dedir. G. Sarnv'3 t.Ü.SK.: « D. Safaka: 3 F. Bahçe: î Beykoz: 3 K. Köy: 0 t.T.ü : 3 R. Paşa: 1 B. Kr~: 3 B. Spnr: 1 ATLETİZM Okullararası Istanbul lampiyonssını:! seçmesi mahiyetinde Kuleli Lisesi atletizm takımı HOOVER 0Â'Y » D'EiN ARAYINIZ tLANC ftlK Dünyanın en üstün çamaşır makinesi: Yeni büyük model 3 / 2 Kilo çamaşırı 4 dakikada yıkar Paslanmaz çelik kazan ömür boyunca dayanır. HOOVER'i kullanandan sorun HOOVER. Halaskârgazi Cad. 133 Pangalü • tSTANBUL Teiefon:47 44 3 0 . 1 R AYBAN K flvortmcuı Tahsil Bursu i COK 1EN6İH O H İ İKRâMİYEtERİ YAR.IAA İKRANİYE PIÂNI Elden ödemeyiniz İSTAN3ULDA 1439,1297 40 SENE 1921 • 1S61 • Bankamızda bir hesap acarak, çeklerimizden | istıfads ediniz. • • Daha kolay ve daha emniyetlıdır. I Onsekız ayden fazla vadeli mevdualt yıldt K SALİH BIÇAKÇIN'IN J Cumhuriyet 1S12 Harika Antika Eşya Müzayedesi; 4 Puhat 1962 Pazar günü saat 10 da Nişanta?, Tejvikiye Cad. 109 numaralı Sipahi Apt. daire No. 5, emsalsiz ve hârika Edirne salon takımı, Abdülmecit ve Zekâi Paşa imzalı tablolar. turalı giimüşler, muhteşem avizeler, halı koleksîyonu v.s... Senenin müzayedesi. PORTAKAL Tel: 44 54 59 İlâncüık 1614/1318 T IHOLANTSE BANKUNİ NYI Tasfiye Halinde TümsüÇiko Takım Tezgâhı Fabrikaları Anonim Şirketi Şirketimiz ortakları aşağıda yazılı gündemi müzakere ve karara rapteylemek üzere 15 Şubat 1962 Perşembe günü saat 14.00 te Beyoğlu, İstiklâl Cad. No. 386 kat 2 de yapılacak senelik âdî umumî heyet toplantısına dâvet olunurlar. Bilânço ve kâr ve zarar hesapları, ydlık rapor umumî heyet toplanhsı tarihinden on beş giin evvelinden itibaren şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkikine âmade bulundurulacaktır. Sayın ortakların mezkur gün ve saatte toplantıda hazrr bulunmalan rica olunur. G ÜN D ZM : 1 Tasfiye heyeti ve murakıkp taraiından hazırlanan raporların okunması. 2 1961 yılı bilânçosu ile kAr ve zarar hesaplannın müzakere ve tasdiki. 3 Tasfiye murakıbının tâyini ve ücretinin tesbiti, eski ıtıurakıbın ibrası. 4 Tasfiye heystinin yeniden seçilmesi ve ücretlerinin tesbiti ile eski tasfiye heyetinin ibrası. 5 Tasfiye ile ilgili çeşitli temenniler(Basın 1396:1326) L G A L A T A : K A R A K O Y P A U 5 • İ S T A N B U L B A N K A H A N • Ilancılık 1199,1295 İLLER I L AN AKULERİN KRALI Uzun Ömür. Hakiki kapasite. Bol ısık. Ucuz fiat. ASGARI SENE GARANTIL1 Üâacıljk 1563/1301 RAYBANK Reklâmcıhk 331 1324 BANKASINDAN Kürmene, Uf, Araklı ve îy'.deıe elektrık şebeke tesisleri için yeterlık belgesi müracaat tarıhı 30/Ocak/1962 salı günü saat 17 ye kadar ve tekhf verme süresı de 7/Şubat/1962 çarşamba günü saat 17 ye kadar uzatılmıştır. Teklif zarflan 8/Şubat/1962 perşembe günü saat 15 de Bankamız Satınalma Komısyonu tarafmdan açılacaktır. Keşıfleri; demir direk esasına göre hazırlanan mevzuubahıs tesisler için, muadillerı hesap edılmek. bırim fiyat ve keşiflerı gÖ5terilmek ve her türlü teknik dokümanları eklenmek sartiyle, vibre veya santrifüj be »on direkli teklif de verılebilir. (Basın: 956A. 567/1303) ZHtotitiliiilt Cumhuriyet 1310 İlâncılık 1406, 1294
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog