Bugünden 1930'a 5,440,085 adet makaleKatalog


«
»

»Ottklttt £!iııııııııııııııııııi!iııııııııııııııııııııııııııiıııınıımıınıııııııııııııııııııııı^ CUMHUBİ11T BE9 Doğuym g&ıcUrlka hay van yenıinl fırsatçılar ele geçirmeğe çakşıyorlar BMtsrafı 1 inei sahifede bılirttn N«rt«r'« Înönü, talcvizyon mak flnrt afı*(UİBi«aialn •«Jlan1 Inei d«ki t«ı»hüratı il* ktrşılanan In6 hakkında da birçok forular sortnus matı, Baştarafı 1 inei sahifede Amerikalı, George H. Flsh hakkın 12 Mevzuatı bllm*dlkl«riad«ı kının bu ytrdım dolayıajyl» nü, At«türk heykeli ile Rektörlük ve «Burada ben televizyon »eyrebil bir hal olirtk görmemis va A da şu bilgiyl vermiştir: bin»sı arasmdaki 50 metrelik yolu deceğlml zannetnıiştim» dedikten esnafa yazılan vergl eezalannm kürlerini belirtmistir. Daha tonra merikalıya el »allamıştır. « Bir «nüddettenberi Afrikada gençlerin bu coşkun ve dimnek sonra yinc arzu üzerine televizyon kaldmlması hususunun hükümeti yardım malzemesi KınUy ambartımlnln George Harrey Fish' serbest muhasebeci olarık çahstılarına nakledilmiştlr. Köylerdeki da şu konuşmayı yapmıştır : mizden istirham edilmtsi, bllmlyen tezahüratı yüzünden anolduğu sonradan tesbit edilen A ğını söyliyen Fish, bana Afrikada Televiıyonda konnsma 13 Yenidea tanzim edilm«kte t*vziata yarm başlanacaktır. cak 17 d»kik»da kıtedebilmif ve son olarak da Kenya'da geçen haöteyandan, Doğunun çektiği bay merikalı da selâma mukabelede bu yatını anlattı. Türkiyeye « Teknik Üniversiteyi ziyaret olan Belediye Kanununda Esnaf Rektörlük binası önünde Bektör yerlesvan ycmi sıkıntısından istifade et 'unmuş ve otomobilinde bulunan mek ve iş yapmak arzusunda olSıddık Ssrai Onır il« DeksnİBT ve ettim. Hocalar çok lutufkardı. teşkil&tı tsmsilcilerinin kontrol ve kurabiyelert yediği müşahede eProfesörler tarafından ksrplanTalebeler sevgi İle karşıladı. Çofc danışma mevzularında ve bütün meğe çalısan bazı açıkgözler, de dilmiştir. duğunu söylüyordu. / mıştır. Basbakan bir süre ür.iveı memnun olarak Ankaraya dönece ihtisas komisyonlarında temsilci miryolu nakliyatındaki °o90 tenziBildiğime göre bir kaç defa AAradan uzunca bir zaman geçsitenin Senato toplantı salonunda ğim. Ideal sahasında, manevi sa bulundurmalarına yer verilmesinin lâttan İstifade edilerek getirilen ve Blirt 29, (Telefonla) faimlrin Kurtalan llçestae baftlı 400 | gi»yığınak yapılan ucuz samanları miş, fakat bundan sonra otomobi merikan Başkonsolosluğuna Dekanlarla husust bir toplanM yap hada yeni nesillerimiz Atatürk il temini hususunun sa|lanması, hanell Hırbek köyünde, kurulduğu tarihteft bu ysna. tam 63 2 nııçtır. toplayıp depo etmeye başlamışlar li bulunduğu yerde devamh ola derek bazı vesikalar tanzim ettirkelerine kıymet vererek terbiye 14 Esnaf ve sanatkârlarımızdan yıldır tütün lçilmediği öğrenilmistir. 2 bin nüfuslu köyde, ka S «Üniveıaileyi ziyaret etmeyl bir almışlardır. Şimdi, Teknik Üni tjsarruf bonolarınm kaldırılması dır. Şimdilik kredi yardımındân is rak kaldığı halde, Amerikalı or di. tifade edemedikleri için ellerinde tadan kaybolmuştur. dın, erkek, çocuk, hiç kimse sigara, nargile kullanmamakta E varife sayarım» diye konuşmasına versitedeki televizyon stüdyosun hususunur. sağlanması, Bana hiç bir zaman, hayatmaan Otomobil içfnde arama yapılıyor bıkmış bir haleti ruhiye içinde oldır. Köyde, tütün ve sigara satıcısı da yoktur. Ş başlayan Başbakana Onar, Şeref da kendimi takdim ediyorum.» 15 Istanbulda yeni inşa edilen para bulunmıyan köylülerin, daha sonra kredi açılınca alım kudretleGece geç saatlerde fabrikanın duğunu hissettirmedi.» verdiniz» diye mukabelede buluhEsnaf ve sanatkârlarla toplantı Esnaf Hastanesine hükümetimiıce ri genişllyecek olan köylülere bu mus ve bunu mütaakıp înönü deTelevizyon konuşmasını mütea de yardım yapılması hususunun hayvan yiyeceklerini pahalı fiyat bekçileri, otomobili boş bir vaziyette görmüşler, sahilde dolaşarak EDüzce eski Kaymakamı 10 yaşuıdaki kız zorla E vamla. Siîinle ve Dekan arkadaş kip saat 13 te Teknik Üniversite saft'anması. larla satacaklannı düşünen açıkgbz Amerikalıyı aramışlar, fakat dalanmla tanışmak benim icin bah yi terkeden Înönü saat 13.06 da Küçük sanatlsr koranmalıdır evlendirlldl İ tiyarlıktır. Bu münasebetle arzu Maden Fakültesine gelrniş, konfe Hasan Tez'in konuşmasını mü ler gelecek aylardaki sıkıntıları ha dikkatli baktıkları zaman oto= 7 gazeteciyi dâva ediyor Siirt, 29 (Telefonla) Koz •§ buyurduSunuî konular olur£a siz rans salonunu ge2erek ilgilllerden müteakip, toplantıda hazır bulu bu hareketleri ile bir kat daha ar mobilin içinde, yerde bir tabanca 2 Bolu, 29 (Telefonla) Düzluk ilçesi Kayadibi köyünde S leri dinlemek isterim» demiştir. muhtelif konularda izahat almış nan esnaf ve sanatkâr temsilciler tıracaklardır. Köylüler, ilgililerin kıhfı gördükleri için derhal du; : ce eski Kaymakamı Ekrem Beraberinde Sanayi Bakanı Fethi ve müstakbel Kimya Fakültesinin den Madenî İş SaTiatkârları Derne bu tüccar oyunlarına bir çare bul rumdan jandarmayı haberdar et10 yaşında A.C. isimli bir kız 2 . Berk ile Jandarma Komutanı Baştarafı 1 inci »ahifede mişlerdir. çoeuğu, ailesinin zoru ile ev 2 Çelikbaş ve B. M. M. Ticaret Ko mevcut talebeyi mühendis yapma ğinden Mehmet Şengül söz ala malarını beklemektedirler. 2 Orhan Avuz, 7 gazeteci hakBilindiği gibi Doğu bölgesinde Eskişehirliler, Doğuya yardımı lendirilmiş ve düğün tertip e s misyonu Başkanı îzmir milletve ya kafi gelip gelemiyeceğini de sor rak, «Küçük sanayi, memlekette Olay mahalline gelen jandarma, 2 kında dâva açmaya karar verdilmiştir. Kız çocuğunun ak 5 kili Arif Ertunga nlduSu halde ü muştar. Saat 13.20 da Maden Fa ezilmektedir» demiş ve bunun ön halkın ve hükümetin esas olarak otomobilin içinde tabanca kılıfın tercih etmektedirler. ~ mişlerdir. Aleyhlerinde dâva rabası tarafından olayın ilgi E niversiteve gelen tnnnü, ?aat 11.30 kültesini terkeden Înönü. buradan lenmesi için memlekette imâl edi ve dikkatie üzerinde durmaları ge dan başka 7.65 çapında 9 mermi Menderes aüesine yardım kam~ açılacak olan gazetecilerden lilere aksettirilmesi üzerine, 2 da Rektörlük binasını terkeder doğruca Taşhktaki evine gelmiş le eşyalann yurda dışardan it reken konu hayvan yemi sıkıntısı bulmuşlardır. Bu arada otomobilin panyası için yeni »ahkikat E biri, halen milletvekili bulunn jandarma köye gelmis ve dü S ken. kpndisini bahçede hekliyen ve iki saate yakın bir istirahati halinin durdurulması gerektiğini dır. Bu hususları dikkate alan Er arkasında bir hayli Ingilizce ve 2 maktadır. Çakırbeyli Çiftilğini hacizden zurum Yardım Tevzii Komitesi, ğüne mâni olmak istemiştir. S gençierin yeni bir teıahürativle müteakip saat 15.30 da beıabeıin ifade ederek, «Memleketiroizde ya 2 Bilindiği gibi eski Kaymatesbit ederek Yunanca gazetelerin bükülerek ko kurtarmak için Menderes aüesine Kızın ve damadın ailesi bu işe E daha karşılaşmış ve arzu üterine de Vali Refik Tulga olduğu halde pılmayan hiç bir sanayi konusu gerçek ihtiyaçlan nulduğu, ilk önce otomobilin ya2 kamla Jandarma Komutanmın jandarmsnın karışamıyacağını 2 kendilerine karşı | u konuşmayı Be'.ediye Sarayına gelerek Esnaf yoktur. Ancak, bizim mâmulleri Hasene Ilgaz'a bildirmiştir. Istan kılmak istendiği de müşahede t açılmış bulunan yardım karnpsnE isimleri, Düzce Devlet Hastabul'da toplanan 5 milyon liraya yayasının «Yardım Toplama Kanuyapmıştır: ileri sürerek mukavemet gös 2 ve Sanatkârlar Birliği toplantısına miz evsaf bakımından tabii ki it kın para ile, bilhassa hayvan yemi dllmiştir. E hanesinde hemşirelerin eğlennuna» aykırı olduğu anlaşılmıştır. Gençierc hilap termiş ve düğün sahipleri ile 2 katılmıştır. hâl mallarına nazaran düşük olu mübayaa edilerek Erzurum, Kars E ceye ğötürülmesi olayma kaFataport içinde 3 llsanla Bu konuyla ilgili olarak, şehri« Seveili arkadaşlanm. kahujandarma arasında çatışma ol 2 2 rışmış ve haklarında neşriyat yazılı pnsnla Belediye Sarayının önünde de yor. Dışardan Ithâl edUen mallara ve Ağrı illerindeki ihtiyaç sahibi miz borikalannda Menderes «ilemuştur. Olay kısa zamanda 3 lünüze çok te$ekkür ederim. Siti 0 memleketlerde pri/ı ödendiği köylülere dağıtılacaktır. Ayrıca Is2 yapılmıştı. Otomobildeki araştırma devam Sine yardım kampanyası için ilk bastıfılmış, jandarmaya karşı £ her «arrıan Ideal volunda buluyo halkın coşkun tezahüratiyle kar için bizde bu mallar çok ucuz sa tanbulda bulunan Î80 ton un da yagelen 8 kişi tevkif edilmiştir. 2 rum. Bunun icin «ize minnettanm. şılanan lnönüye, burada bir va tılıyor. Bunun önlenmesi ve kü kında Doğu illerine sevkedilecek ederken Kenya'dan gelen Alman hesap açtıran şahısların îstanbul | Öldükten 9 saat Sire bütün navatmızda başarılar tandaş. haksız yere işten »tıldıgıasıllı Amerikalının pasaportu bu Savcılığmca isimlerinin tesbitlne, Bahkesir C.K.M.P. İl | dilerim Atatürk Ilkelenrin yer nı ifade eden bir dilekçe vermiş çük sanatkârların korunması lâ tir, lunrnu} ve içinde de 3 lisanla ya dünden itibaren başlanmıştır. Bu E sonra dirildi zımdır» demiştir leşmesJ, eeli^mesi ve korunma« ve hıçkıra hıçkıra ağlıyarak boyŞehriralzde fMlivet zılı bir pusula görülmüştür. Bu tesbit işi nihayete erdikten sonra, 2 Bingöl, 29 (Telefonla) $ehHeyeti dâva edildi E genç nesi'n idealist olmasına baf nuna sarılmış ve öpmüştür. Înönü Not ahyor Hasılâtının tamamı Doğu lllerine p'jşuîâda «kaza veya ölüm halin bankalarda hesap açtıran şahıslar ~ rimizin Alâeddin köyünde bulıdir. Vazifeniri bileceksiniz. tst'V bu vatandaşın da derdi ile ilgileToplantıda yapılan bütün konuş Yardım Komitesine devredilecek de err.niyete ve Mrs. S.G. Fish hakkînda, Savcılıkça tahkikat açı Bahkesir 29 (Telefonla) 2 E gün oldukça ilgi çekici bir olay bildirmiş ve malar Başbakanm sağ yanında clan Spor ve Sergi Sarayındaki büllim'z taksi soförlerinden Ih 2 bal için. mesuliyet eıjnleri icin neceğini kendisine lac?ktır. 2 olmuştur. Musa adında bir esaslı olarak kavıtlanacaksınız. sırtını okşıyarak saat tam 15.30 da ayakta bekliyen özel Kalem MU yük konserin bilet satışına bugün S0 Collins Str. Nevvbury Fort Mass »an Seletln C.K.M.P. İl İdare 2 USA adresine haber verlniz» ya 2 köylü ölümünden 9 saat sonra Hazırl'klann ba«mda enteliektüel Belediye Meclisinin Kubbeli top dürü tarafından tek tek not edil başlanacaktır. Heyeti aleyhine açtığı 1500 li = zıh olduğu anlaşılmıştır. teneşir tahtasında yıkanırken rahk alacak dâvasının dııruş 2 haüirlık, ides'istVrin entcllşktüel lantı salonuna girmiştir. miştir. 3 subat cumartesi akşamı verileMesleğinih muhasebeci olduğu Ticaret Odasımn Başba2 dirilmiştir. Köylüler, Musa'yı masına bugün devam edilmiş 2 hazırlıŞi vard!>. Sözler'm! ıınutmaAnkara Esnaf ve Sanatkârlar cek konsere ait biletlerin fiyatı 10, ânlaşılan Amerikalının 8.1.962 tariSalonda bulunan Esnaf ve San hortladı rannederek üzerine tir. Şoförün iddiasına gore, se E vınıı. ^\r\ pnrdüm, baM!yar ol etkârlar Derneği kandan talepleri temsilcileriyle Dernekleri Birltgi Başkanı Fehmi 7,6, 5 liradır. Ayrıca 4 şubat ve 11 E baltalarla hücum etmişlerse de yurdumuza çimler sırasında İl İdare He Ş diım. O'"ven1e ayrılıvorıım. Mem dâvetliler ve Be'.ediye ilgilileri ta Temiz'in yaptığı kısa konuşmadan şubatdaki Konservatuvar konser hinde Pazarkuleden ailesinin müdahalesi üzerine Baştarafı 1 inci sahifede yeti arabasını kiralamış, fa 2 leVette idoglizmin, demokratik reji rafından ayakta dakikalarca alkış sonra Konfederasyon Başkanı Ha lerinin hasılâtı da Doğu illerine ba girdiği, pasaporttaki tnejruhattan feci bir hata önlenmiştir. mej'dâna çıkmıştır. 5 Yabancı Sermayeyi Teşvik kat sonradan parasını tediye E tnin, Atatürk iikel^Tİıı'n rlaim'i ve lansn Inönü, riyaset makamına o san Tez. toplantıda hazır bulu ğışlanacaktır. Kanununun tatbikatının günün Sabah eeset bulunuyor etmemiştir. Mahkemede dinle 2 en iyi an'ayanı. öncüsü ve fpdrkârı turmuş ve yanında taşıdığı lâci nan Ticaret ve Sanayi BakanlarıE Evvelâ içtiler, sonra öteyandan Doğuya Yardım Kunen 5 tanık foförün lehinde 2 Jandarma ve Elka fabrikası bek Şartlarına uydurulması, vert çantasını da kürsünün üzeri nın esnaf ve sanatkârlar konusun pası maçları yarın Dolmabahçe 6 Kesmî sektbrün ithal&t yapşaharlette bulunmuşlardır. Du s Teknlk = kavga ettiler Stadında Galatasaray Vefa, Fe çileri bütün gece civarda srama ne koyarak kendisine yapılan te da konuşmalarmı istemiştir. ruşma başka bir güne bırakıl 2 îstanbul üniversitesin» mensup nerbahçe Beşiktaş takımları ara yapmalanna ragmen Amerikalının maması. E Burdur, 29 (Telefonla) zahürata selâmla mukabele etmiş Bunun üzerine söz alan Ticaret sında yapılacak mıştır. 2 pençlere karşı yapılin bu konuş7 Özel sektörle işbirliği yapılkarşılaşmalarla cesedine raFthyamamışlardır. Sa~ Bucak ilçesinden Hiiseyin Sen mayı mütaakıp saat 12.03 te Tek ve bir süre de bu coşkun alkış ve Bakanı lhsa n Gürsan, toplantıda başlıyacaktır. E gir ile Ali Altınkaynak, köy bah, Elka fabrikasımn önündeki ması, 2 şubatta kıyamet = nik Üniversiteye gelen Basbakan tezahüratm dinmesini beklemiştir. gözü edilen konulara teker teker 8 Turizme birinci plânda ehem E düğününde fazla sarhoş olduktemas ederek hepsini cevaplandır Sanayi Odası da 1 milyen llrtlik iskelenin 67 metre açıklarında Rektör Fikret Beraberindekiler kopacakmış! E Înönü. Burada da ve Profesörler 2. larından kavga etmişler ve büGeorge'un cesedi yüzükoyun yat miyet verilmesi. yardım yapacak Narter, Dekanlar Riyaset kürsüsüne yerleşen tn mıştır. Esnaf ve Sanatkârlar Ka2 tün düğün halkına korkulu da Dürce 29 (Telefonla) Dün 2 tarafından karşılanmıştır. Rektörnununun Ticaret Encümeninde gö Îstanbul Sanayi Meclisi, dün yap mış bir vaîiyette görülmüş, sahile Atıkaralı iş «darnlanmn talepleri gece saat 3 sıralarında şehri 2 lük odasında Teknik Üniversitenin önünün sol tarafmda Tulg» ve Bele rüsülmekte olduğunu ifade eden tıgı toplantıda, Sanayi Odası bün alındı|ı zamanda sol tarafında, ol: : kikalar yaşatmışlardır. Ankara 29, (Cumhuriyet Tediyedeki basyardımcısı Turhan Ermizde halkı heyecana veren ve E muhtariyeti ve tarihl inkişaf seyE Kavgada bıçakla ağır yaratuğ, sağ tarafında ise, Ticaret Ba Bakan. «Bu kanun yakın zamanda yesinden karşılanmak üzere, 1 mil dukça uzak mesafeden atılmış bir leks) Ankara Ticaret ve Sanayi dipten gelen bir zelzele kay 2 Tİ hakkında Başbakana izahat ve lanan Ali, koms halinde haskurşun yarası olduğu müşahede e Odası toplantı salonunda Ankara çıkacaktır. Sizi kati olarak temin dedilmiştir. Sabaha karşı ikin 2 ren Narter, Inönü'nün gösterdiği kanı Ihsan Gürsan ile Sanayi Ba ederim» deyince salon bir anda al yon lira ile Doğu'ya Yardım Kam dilmiştir. ~ tahaneye kaldırılmış, Hüseyin milletvekilleri ve senatörlerinden hanı Fethl Çelikbas yer aimış bupanyasına iştirafe etmeye karar ci bir sarsıntı daha olmuştur. E yakın alâkaya karşı teşekkürlerini Sengir yakalanarak adalete Sünnetli cesedi muayene eden bazılan, tüccar, sanayici ve bazı lunuyorlardı. Toplantıya ayrıca kıslarla çınlamış ve înönü ile di vermiştir. Halkın bir kısmı geceyi sokak 2 bildirmiştir. 2 teslim edilmiştir. Kartal Hükümet Doktoru Yavuz bankacıların iştirakiyle bir «Dert Milli Savunma Bakanı llhami San ğer Bakanlar lehine büyük teıaAyrıca, Sanayi Odası üyeleri larda geçirmistir. 2 Silâhhanede kürulan Maden Fa car, Arif Ertunga. Gaziantep mil hürat yapılmıştır. Aktug. George'un ölümünün uzak leşme sohbet toplantısı» yapılmış kendi aralannda da, Doğuya Yar= İzmitte dün gece 3 öte yandan şehrimizde, 2 şu E kültesi ile müstakbel Kimya FaTicaret Odnsına baglı tâcirlere dım Kampanyası açmış bulunmak tan gtılen bir kurşunla mı, yoksa ve iş sahipleri, mületvekillerine batta kıyamet kopacak diye 2 kültesi hakkında da bilgi alan Înö letvekili Ali thsan Gögiiş, Îstanbul yakın mesafeden beyne giren kur dileklerini bildirmişlerdir. E deprem kaydedildi dolaşan bir şayiadan bir çok 2 nü, P.ektörlük odasını terketmeden milletvekillerinden Dr. Suphi Bay olduğu Ribi. Derneklere bağlı kü tadır. Ankara tüccar ve sanayicilerinin vatandaşlar endişe duymakta 2 evvel içlemiyen duvar saatini gör kam ve Orhan Eyüpoğlu ve şehri çük esnafa da banknlaTca kredi Î T t a n ' d a da yem sıkıntm başladı sunla mı ileri geldiğini tesbit için E lzmit. 29 (Telefonla) Izotopsi yapılmasına lüzum göster dilekleri özetle şu noktalar etradileklere tadır. müş ve «Bu niçin durdu?» diye sor mizde bulunan diğer milletvekili verilmesi konusundaki Erzincan 29, (Telefonla) Ter2 mitte dün gece yarısından sonfında toplanmaktadır: ve sanatörlerle Belediye ilgilileri temas eden Bakan, cBu konuda da can ilçesinden gelen haberlere gö mişttr. 2 ra saat 3, 3.30 ve 3.40 ta olmak İlkokulda çirkin hâdisef muştur. Kendisine cHeyecandan» katılmışlardır. 1 Ticarî ve Iktisadî hayatıft ben de sizinle beraberim. Tetkik re, bu ilçenin köylerinde de hay Kartal Savcısı Nusret Doröz bu diye cevap verilince, durumu gü2 üzere 3 deprem kaydedilmişedeceSiz. Buna da bir hal çaresi van yemi sıkıntısı başlamıştır. ll talebe uyarak, otopsi yapılması em gelişmesi için servet beyannam*Denizli 29 (Telefonla) Çal E lerek karşılayan Înönü, bu arada Tezahürat dindikten bir müddet 5 tir. si sistemi kaldırılmahdır. ilçesinin Zeyve köyü ilkoku 2 kendisini dıs koridorlarda heye sonra. saat tam 15.32 de «Muhterem bularBÇı».» demiMir. Bakamn bu çe kaymakamlığı, vilâyete y»ptı rini vermiştir. E Birincisi 4 saniye sürmüş ve 2 Uzun vâdeli kredi tetninl lunda mahiyeti itibariyle üzü 2 canla bekliyen ve çıkar çıkmaz tesÖTİeri de salondaki temJİkiler ta ğı müracaatta, Doğt*ya yardım Tabanca bnlnnamıyor E halk, sokaklara çıkmıştır. imkânları araştırılmalıdır. cü ve önemli bir olay cereyan ~ zahürata başlayan Teknik Üniver arkadaşlanm, toplantıyı açıyorum» rafından dakikalarca alkışlanmış kampanyası içersinde Tercanin da Olay mahallinde inceleme yapan diye söze başlıyan Înönü, devamla 2 Gelen haberlerden can ve 3 Orta Anadolu'da artan işslt etmiş, okulun beşinci sınıf öğ E siteli gençlere karşı da şu konuştır. mütalâa edilmesi ve âcil yardım ilgililer, Amerikalınm ölümüne se şunları söylemistir: 2 mal kaybı olmadığı anlaşılmak rencilerinden 23 kişinin Savcı 2 mayı yapmıştır: liğe bir çare bulunmaıldır. «Tavsiye tâmimi» da bulunulması İstenmektedir. bep olan tabaneayı bulamamışlarE tadır. c Istanbulun en büyük içtimai lıkça ifadesi ahnmıştır. 2 4 lcra ve îflâs Kanunu güKalkınma öncüleri Verli sanayiin korunması için dır. Bu arada kendisini denize ateşekkülü olan esnaf temsilcileriAynı okulda yedek subay E nün ihtiyaçlanr.a göre yenlden « Sevgili arkada^'.arım, hoca mizle konuşup, sizlerin dilek ve te dısardan mal ithalinin kotalarla fjki köy halkı kavga etti öğretmen olarak bulunan Ih 2 tan George'un deniz içinde tabantedvin edilmelidir. larınızdan iyi bilgiler alın. Teknik tanzim edilmekte olduğunu bu hu E Bolu, 29 (Telefonla) Asan tarafından meydana çıka 2 üniversitelileri memleketimizin ge mennilerini dinlemek için buraya susun Hükümetçe dikkat ve titiz Servet beyanlan ile ilgili casını ateşliyerek intihar etti*i fik 5 Vergi sistemleri üzerind* ri de en önemli ihtimal olarak 2 lemdar köylüleri ile S»ben nlan olaya göre, beşinci sınıf ~ lişmesi, kalkmması için öncü sa gelmiş bulunuyorum. Meselelerini Ukle takip edildigini ifade eden teklif Meclis gündeminde gerekli islâhat bir an evvel yameydana çıkmıştır. E köylüleri arasında, koru meseöğrencilerinden 23 kişi, tarih E yıyorum. Ona göre yetişmenizi is zi umumi hatlariyle biliyorum. Fa Ticaret Bakanı, protestoya uğrapılmalıdır. Gerek o civarda oturanların, ge 6 Ankarada imâl edilen Türk E lesinden 3 saat süren bir meykitabında bulunan Cemal Gür 2 terim. Bütün hayatınızda Türki kat bu meseleleri bir arada dinle Bastarafı I ıncl sahifede mış esnafın bir defaya mahsus ol rekse i?kele ve fabrika civarında traktörlerini geliştirilmesi E dan kavgası olmuştur. sel ve Inönü'ye ait resimlerin 2 yenin ilerlemesi idealiniz olmalı mek ve hal çareleri aramak için ru edildiği ihtilâl hükümeti zamaiçin n 2 Kavganm elebaşıları tesbit e gözlerini kalemle delmisler ve E dır. tdealist olarak yetişmelisiniz. geldim. Burada lutfedip, arzulan msk üzere affı konusurda Hükü nında servet beyanı istemek, tabi ki bekçllerin silâh sesi duymamış ait teşkilâtından 30 milyon llralık nızı tekrar edeceksiniz. Onları not metçe, bankalara bir «tavsiye tâ atiyle vatandaşın zihninde türlü is olmaları da, b»ı ihfmaîi kuvve. yüz kısmını da ayrıca karala 2 llerlemenizin kaynağı olan Atatürk ~ dilerek yakalanmış ve adalebir yardım sağla.ımalıdır. mimi» pönderildiBini belirterek mışlardır. 2 ilkelerine yürekten bağh tatbikçi alacağım, buyurun arkadaşlar.» E te teslim edilnaişlerdir. tihfam doğuracaktır.» denmekte lendirmiştir. Başbakanın bu kısa konuşmasın «Hüsniniyeti âşikSr olan durgunOtomobildeki fateğraf fimlerl si olmalısınız. Sizi ^zlmli gBrmekdefaya mahâııimımııııımımııııııııııııııııııııııııııııımıııııııııııımıııımımıımiî? ten bahtiyarım. Size güveniyorum. dan sonra ilk olarak Îstanbul Es luk dolayısiyle müşkül duruma ve protestoların birhiç bir fayda İnan «Ziraî gelir vergisi Savcı tarafından verilen bilgiye naf ve Sanatkârlar Dernekleri Bir düşen küçük esnafın itibarını iade sus olarak affinın Başarılar^ etmek için her türlü tedbiri almış sağlamıyacağı ileri sürülerek, ser göre, otomobil içinde bazı filmler kalkacaktır» dedi Sunay «Ordu bugün için Parti Gruplan bugün Üniversiteden ayrılmadan evvel liği Başkanı Adil Vardarlı söz al bulunuyoruz» demiş, ancak bu hu vet beyanlarının açılmadan sa bulunmuştur. Ancak, bu fimlerin Baştarafı 1 İnci sabifede * televizyon stüdyosunu da gezen mış, «Koalisyon hükümetine daima susun bankalara zecri tedbirlerle hiplerine iade edildiği gün piyasa çekildiği maklnenin ortada olmaarzederim» toplanıyorlar yerine oturmuştur» dedi Basbakan, ayrıca televizyonda da yardımcı olacağımızı yantırılmasının isabetli bir hare nın canlanacağı, özel sektörün bü dığı anlaşılmıştır. Savcı, filmlerin lacaktır» demiştir. BaşUrsfı 1 inci sahifede vatandaşlara takdim edilmiştir. demiştir. Bsştarafı 1 inci sahifede ket olmadıiîını söylemistir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunuyük yatırımlara girişecegi, vergi mahiyeti hakkında hiç bir bilgi En büyük mesele lerini »öylemiçler ve çeşitli sualAdalet Partisi Meclis Grupunda Türkiyede 450 televizyon olduğunu Vardarlıdan sonra Türkiye Esnaf Ticaret Bakanının bu konuşma matrahlannda büyük artışlann gö veremiyeceğini ifade etmiş. bu da nun zirai gelirlerle ilgili hükümleri löyle cevaplandırmışlardır: geçen toplantı bashyan parti disipve Sanatkârlar Dernekleri Konfe sndan sonra toplantıda hazır bu rüleceği ifade edilmektedir. Ayrı olayın daha çok esrara bürünme lerinin kaldırılmasım ve geçici knmisyon kurulmasını talep tdetı Sual Bazı birliklere füze ve lini tartışmalannın tepkileri dederasyonu Başkanı Hasan Tez, lunan Sanayi Bakanı Fethi Çelik ca gene gerekçede Anayasanın 41 sine vesile teşkil etmiştir. güdümlü mermiler verileceği ha vam etmekte ve verilmiş olan ye 3. Çalışma Meclisl dün Filmlerin mahiyetinin açıklan 5 milletvekilinin imzasını taşıyan «Trükiyede ilk defa olarak esnaf baş, söz alarak konfederasyon muh İnci maddesine göre mükelleflerin berleri dolaşıyor. Bu hussuta biı ni önergelerle bu mesele yeniden mamâsı karşısında. akla bazı ihtidertlerini dir.lemüzakereierini bitirdi ve sanatkârlarınkatlandığı için Sa tırasında VPT alan hususlara te servet beyanı gibi tedbirlerle zor rnaller gelmiş ve basın mensupla önergeye Maliye Bakanı «Bu kanunun değiştirilmesi için çalışma«çıklama yapılabilir tni? lanamıyacağına işaret edilmiş olbirinci plâna geçmis bulunmaktamek zahmetine Baştarafı 1 inci sahifede yın Başbakanımıza minnet hisleri masla çeşitli konularda Bakanlık duğuna da dikkat çekilmektedir. rı olayın hejhangi bir siyasi ma lar yapılmrıktadır. Hükümet ya. Cevap Biz bir ittifak manzu dır. görüşünü aksetfirmiştir. nulup kabul edilmesini istedi. mesi içindeyiz. Elbette ki bu cepKanun tasarısı Millet Meclisi hiyet arzetti^i zehabma kapılmış kında bu kanun teklifini getirecek mizi ifade etmeyi bir borç bilirim» önergelerden birinde, Grupta Toplantı kapanıyor Daha sonra söz alan Ankara Ga demis ve Türkiyede halen 1 miltir. Geçici komisyonun kurulmahenin karşısında bir hasım cep bir çogunluğun tasvip gündemine ahnmıştır. lardır. etmediği Esnaf ve sanatkârlara verilmesi he bulunacaktır. Şöyle yardım ya Grup Baskam ve idare heyeti ile zeteciler Sendikası Başkanı llhami yon 200 bin esnal ve küçük esnaf 1914 yılır.da Almanyada doğan sını isterim» d^miş yapılan oylaistenen kredi konusuna temas emada önerge kahul edilrek geçici pılmıs veya böyle yapılmış diye bu ilgili olarak yeni seçime gidilmesi Soysal 212 sayılı Kanunda bazı ak bulunduğunu, bunların aile efrave Musevi olan George'un sonraden Çelikbaş, halen sanayi erbabı bir komisyon kurulması kararlaş. nun üzerine fazla düsmenin lüıu istenmektedir. Ancak bu konunun sakhklar bulunduğunun kabul e diyle birlikte 6 milyona baliğ ol na tahçi* edilen kredi limitinin dol A. P. tüzük tâdilâtı dan Amerikaya yerleşerek bu uy tırılmıştır. dildiğini, fakat bu kanunun bu hamu yoktur. Biz memleketimiz hay müzakeresinin bir sonraki toplan li ile bile ileri bir kanun olarak te duklannı ifade ederek konuşması muş ruğa geçtiği zannedilmektedir. bulunduğunu, bu hususun yapıyor rına bu dâvanın peşine düşmüşüz, tıya tehir edilmesi ihtimali de lâkki edilmesinin yerinde olacağım, na şöyle devam etmiştir : Çorum milletvekili Faruk KüreG«orge'nn nerede çalıstığı gerçekleştirilmesi için hâlen mev« Bizlerin en büyük meselesi cut olan Esnaf Kredi ve Kefalet 0 yolda sadakatle yürüyoruz. li'nin arazi vergisinin kaldınlıp anlaşılamadı Baştarafı 1 inci sahifede mevcuttur. Bundan başka gazeteci bütün işçilerin de bu gibi haklarhalen Millet Meclisi Ticaret Encü Kooperatiflerinin geliştirilmesi ile Sual Dıs yardımlar arttırıla milletvekili Nihat Kür?at tarafın dan istifade etmesinin arzu edildiğiPasaportunda «muhasebeci» ola kaldmlmıyacağma dair sözlü sorulunmaktsdır. Bu maddenin sarahameninde görüşülmekte olan Esnaf cak mı? reeskont ti karşısında kısa zaman sonra u rak görülen George'un hangi mü suna Maliye Bakanı şu cevabı dan verüen ve özelliği olmıyan ni belirtti. Mütaakıben söz alan Ça ve Sanatkârlar Kanunudur. Bu ka mümkün olabileceğini, Cevap Dıs yardımlar iki şe grup toplantılarına basm mensup lışma Bakanı Bülent Ecevit, «Dekredileri ile bunun gerçekleşebile mumi kongrenin toplanması gerek essesede çalıştığı, Istanbula ne vermiştir: kilde tecelli etmektedir: Birincisi larınm da katılmasını istiyen ö mokrasinin geleceği bakımmdan nunun bir an evvel çıkması için ceğini ve tedbirinin de güç olmadı mektedir. Idareciler kongre toplan maksatla geldiği ve nere.le kaldı«ATazi vergisi kaldırılacaktır. bizim modern vasıtalar, malzeme nergesi yenj bir tartıçma mevzuu gazetecilik sahasına kaliteli kişile Sayın Başbakanımızdan emirlerini ğ:nı söylemiştir. bir vergi reformu masının henüz erken olduğunu, par ğı hcnüz tesbit edilememiş'TT. An Bakanlığımız rica edeceğiz.» ler isteğimlz seklindeki, bu hem olacaktır. Bilindiği gibi basın men ri çekmek ve onların haklarını koBa»bakanın gazetecilerle hasbıhall tinin küçük kongrelerinin yapılma c«k 4 gün kadar önce Amerikan çalışmalanna girmiştir. Bu arada Hasan Tez bundan sonra Konfepahalı hem de temin bakımından suplarının salonlarda ve Meclis rumak zaruridir» diyerek söze başBasbakan îsmet Înönü dün akdan bir umumi kongreye gitmesi Baskonsolsluğuna uSrıyar?Jt b^zı bir çok kanun teklifleri Meclise derasyon tarafından hazırlanan ve ladı ve özetle şunları söyledi : zor oluyor. îkincisi, kendi ellerin koridorlarında dolaşmasma bile bilâhare Başbakana tevdi edilen şam Gazeteciler Cemiyetinde ga nin mümkün olamıyaca|ım bütün vesikalarıru tasdik ettirdıgi öğre getirilecektir. Bu arada arazi ver. Gazetecinin hayatı deki fazla malzemeden faydalan tahammül edemiyen bir kısıım A. gisini kaldıran kanun tasansı da zete sahip, başyazar, fıkra yazarı bunlar için uzun bir süreye ihtiyaç n ! 'miştir. mak. Bu daha kolay temin edill P. linin bu «nergeyi şiddetle red«Gazetecilik, burada mevzuba muhtırada yazıh bulunan hususları ve yazı müdürleriyle bir hasbıhal bulunduğunu, bu sebeple umumi Istanbuldaki arkadaşları veya vardif.» da tekrar etmiştir. Muhtırada yer yor ve hem de ucuza mal oluyor. deceği tahmin edilmektedir. Zira his edilen, çalışma hayatı ile ilgili Ordu milletvekili îzzettin Ağayapmışhr. Tamamen hususî ma kongrenin bir defaya mahsus ol tanıştığı kimseleri de tesbit imkâ1962 yılı içinde bir yardım yapıla bu A.P. lilere göre basın bir kısmı başka işlerden farklı bir iş, bir va alan diğer hususlar şunlardır : oğlu'nun Ankara ve Îstanbul Behiyette ve aıahrem olduğu ifade e mak üzere bir yıl daha uzatılması nı henüz bulunamamıştır. Dilekler caktır. Bu hususta görüşmeler ya ile A.P. ye hücuma geçmiştir. Ve zifedir. Gazetecilik falanca saatte gerektiğini savunmaktadırlar. Her S»vcıhğın üzerinde durduğu en tediyelerinin istimlâk borçları hak. 1 Gelir Vergisi Kanununun dilen bu hasbıhalde Înönü, beşi on ne kadar bu değişiklik A.P. Meclis pılıyor, fakat henüz kat'i bir du partinin dağılmasını istemektedir. başlayıp filânca saatte biten bir beş geçe söze başlamış ve altıyı Harvey kmd^ki sözlü sorusunu cevaplanvazife, bir meslek olmanın ötesin esnaf v» sanatkârları ilgilendiren beş geçe izahatmı bitirmiştir. Baş Grupunu memnun etmiyecek ise de önemli fconu, Gecrge rum yok. Meselâ bunlardan biri de Bursa de, bir hayat tarzıdır. Siz istediği hükümlerinin sosyal adaletli bir Fish'in intihar ettiği kabul edildi dıran Maliye Bakanı Şefik İnan Sual Emekli inküâp subaylatı senatörü Şeref Kayalardır. Nitebakan hasbıhalinde memleketln iç Grupun bu hususta herhangi bir ği takdirde, kendisini buna sevke «Ankara'da 1358 gayrımenkul sahiniz kadar gazeteciliği şu saatte vergi sistemine göre tadi! edilmesi. orduya dönebilecekler mi? ? bine borç vardır. Bunların tutan durumunu ve dış siyasetini anlat yetkisi mevcut değildir. Yine tükim Kayalar gazetecilerin grup başlar, şu saatte biter, hakları şu2 Millet Meclisi Ticaret Komis mış, bunu müfeakip %?TI H'ine fual zükte değişikliklerin Genel Idare den âmillerdir. Bu da soruşturma 32.664.495 lira olup 9.129.241 lira Cevap Bu bizi ilgilendirmez. toplantısında bulunmasmı istiyen dur, vecibeleri şudur diye kanun yonunla incelenmekte olan Esnaf Kurulu tarafından yapılmasını nın sonuna doğru tesbit edilecek verilmek üzeredir. îstanbulda ise Artık tekaüt olduktan sonra ordu hâtiplere karşı geçen oturumda isoran iki gazeteci ;e cevaplar vertir. ile alâkalan kesilmiştir. Bu mev tirazda bulunmuı ve gazetecileri larla sınırlayın, bir gazetecinin 24 ve Sanatkârlar Kanun tasarısınm miştir. Dünkü hashıhili bir cümle mümkün kılan hüküm vardır. 947 gayrımenkul sahibine barç var. saati gazetecilikle geçer. Uyku sa öncelikle çıkarılmasının sağlanmaAfrikayı anlatmıs zuda biz ne kanun yapabilir ve yermistir. Yapılacak ikinci değişiklik, C.H. ile özetlemek lâzım geürse Înönü atleri bile vazife süresi dışmda sa sı. Hüviyetini açıklamak istemiyen uır. Bunların da tutan 60.919.608 re de karar verebiliriz. Zaten eliradır» demiştir. memleketin kapalı bir rejime geç P. nde olduğu gibi, parti başkanıyılamaz. Eğlence saati, evinde ge3 Narha tâbi müesselerde ma me tehükelerine karşı Mecliîin ve nın Meclis Grupu Başkanı olarak T* şehrimizde görevli bulunan bir sasına bakarsamz ordu bugün için A.P. de bu konunun yanı sıra çen saatler, bütün bunlar gazeteyerine oturmuştur. Bizim en bü servet beyannamesinin kaldırılma cinin meslek hayatı ile hususi ha liyet fiyatlarmın ve kâr hadleri hükümetin bütün müeyyideleri kabul edilmesi ve Grupun bir başyük sıkmtımız küçük rütbeli sn sı ile ilgili teklifin müzakeresi de yatının karma hale geldiğini gös nin tâyininde, bünyesinde esnaf ellerinde bulundurduklannı, en kan seçimine fitmemesi hususunu baylar mevzuundadır. Bu ihtlyacı yapılacaktır. Servet beyannamesi termeye yeter misallerle doludur. temsilcisini de bulunduran ihtisas dişeye kat'iyen mahal olmadı|ını temindir. Nitekim bu günkü ihtikomisyonlarında ticarî usullere belirtmiş. demokratik rejimin de lâflar Grup Başkanlık Divanının mızı da üniversiteli yedek subay mükellefiyetinin kaldırılması A. Bunun için gazetecilere, şayet göre esnaf haklarınm sağlanması, ğişmiyeceğini, değişemiyeceğini an seçimleri yüzünden çıkmakta ve lar müımkün olduğu kadar karsıla P. C.H.P. koalisyon protokolunun başka meslekte çalışan arkadaşlan4 Bankalardan kredi ahnma latmış ve basma aralarındaki çe Gruptaki huzursuzluk bu yüzden Cumhuriyet 1313 mağa çalışıyorlar, orduya çok fay bir maddesinde mevcut bulunmak mıza imtiyaz gibi görünen bazı ösmda ve ihalelere girişte Ticaret devam etmektedir. dalı oluyorlar. tft ve fakat bu maddenin bugüne zel haklar tanmmışsa, bunu mes ve Sanayi Odalarına kayıtlı belge kişmeleri ortadan kaldırarak deGenel Kurmay Başkanı ve Ku kadar hükümetçe işletilmediği ve leğin bu hususiyetinde aramak lâ lilere tanınan haklann derneklere mokrasi yolundaki gayretlere yardımcı olmasını tavsiye etmiştir. mandanlar Vali Vekilinin ziyaret tüccarın mutazarnr edildiği iddia zımdır zannındayım. kayıtlı esnaf v» sanatkâra da taYeni trafik kazalarında 5 ten »onra Garnizon ve Güney De edilmektedir. A.P. liler protokol iEcevitin konuşmasını mütaakıp nınması, Înönü iç politikada evvelâ her Sayın üyemiz. niz Saha Kumandanı Tuğamiral caplarının yerine getirilmesini koa raporun tümü oya kondu ve itti5 Sar.ayicilere tanınan sanayi kıesin dilinde olan huzur mesele kişi öldü, 11 yarah var Ferit Denizmen'i ziyaret etmişler lisyonun gereği saymaktadır. 18 Ocak 1962 tarih ve 11012 sayılı Resmî Gazete ile ilân fakla kabul edildı. kredilerinden küçük sanayi erba sini ele almış. bir intikam idaresi. dir. Burada yeni teskil edilen Gü Baştarafı 1 inci sahifede olunduğu üzere 1961 yılı anlaşmalarından; Ürgüplü'nün konuşması Işin en ilgi çekici tarafı bu serbının da faydalanmasının sağlan nin geleceği veya yeni bir asker'ı ney Deniz Saha Kumandanlığı ça vet beyannameleri mevzuu görüşü 1 Macaristan, Polonya ve Yugoslavya anlaşmalarmın Bu sırada Senato Başkanı Suat ması, ihtilâl olacaaı söylentilerinin hu bir jip bu sabah saat 8 de şehrimizin Trabzon Caddesinden geçerken lışmalan hakkında izahat alan Ge lürken A.P. Grupunda Maliye Ba Hayri Ürgüplü salona girmişti. Kı1/6 sın» teksbül eden kısmır.ın Şubat 1962 ve 6 Hükümetimizce Esnaf Kefa zurun teessüsüne ve büyük iki Dündar İ9İmli bir gence çarparak nel Kurmay Baskam ve di?er ku kanı Şefik Inan ile C.H.P. grup sa bir istirahati mütaakıp kürsüye let Kooperatiflerinin 5 bin liraya engel teşkil ettiklerini söylemiş, 2 İsrael anlaşmasının 1'4 üne tekabül eden kısmının ise mandanlar öğle yemeğini Hava idare heyetinin tam kadro ile bu gelerek bir konuşma yaptı. Bir çıkardığı kredilerin bütün esnafa iki?inin de EPİa varid olmadıkları. ağır şekilde yaralanması ve bacakmart 1962 sonuna kadar temdit edildisi öğrenilmiştir. larının kırılmasına sebep olmustur. Harb Okulunda yemişler ve öğ lunacağı hususudur. Zira Burhan memlekette işçi dâvası müspet yol verilebilmçsini sağlamak için Halk r.ı delilleriyle ortaya dökmüştür. Birinci maddede zikredilen memleketlerden ithalât yapaleden sonra da NATO Kara Kuv Apaydın tarafından verilen bir ö da olduğu takdirde, işçi çalışması Bankasına tanınan reeskont kredi Basbakan ihtisadî hayatta istikra Yarah hastaneye kaldırılmış, tahcak âzalarımutın 10 Şubat 1962 tarihine kadar ve ikinci madkikata başlanmıştır. vetlerj Karargâhına giderek Kor nerge ile dâvet edilmiş olan Mali nın semere vereceğini belirterek lerinin iki misline yükseltilmesi, nn teessüs edememesini d» huzurla dede belirtilen memleketlerden ithalât yapacak âzalarımızın Menderes nehrine n$tu general Brown'ı ziyaret etmişler ye Bakanı ve C.H.P. grup idare sözlerini şu şekilde bitiıdi : 7 Esnaf ve sanatkârların is aîâkalı görmüştür. tzmir, 29 (Telefonla) Söke'den ise, 27 Şubat 1962 tarihine kadar Odamıza yazılı müracaatları «Buradaki çalışmalarmız gerek tikballerini teminat altına alacak dir. Basbakan koalisyonun çok iyi îzmire gelmekte Olan soför Hilmi heyeti bu dâvete icabet ettiklerini Senato'da, gerek B.M.M. nde en ehemmiyetle tebliğ olunur. Askerî Kumandanlar Izmirde bildirmislerdir. yürüdüŞünii. koalisyon dısında ka Aker idaresindeki jip, Sökenin Begeniş şekilde desteklenecektir. Ba bazı soryal haklarjan faydalanma muhtemelen üç gün kalacaklar ve lan muhalîlît partilerinde de bülevi köyü civarmdan geçerken fazİSTANBUL SANAYİ ODASI (| C.H.P. Meclis Grupunun günde şarılı bir hayat ve mesut bir kon r.m sajlanması, bu arada Manisa ve Edremite gi8 Sanavi sitelerinin şehir dışı yük bir anlayış havası içinde mii la sürat yüzünden Menderes Nehminde üç konu vardır. Bunlardan gre temenni ederim.» derek tetkiklerine devam edeeeknasebetler idame edildigini, şikâ rine uçmuştur. Kaza sonunda jip (Basın 1407/1332) biri zirai verginin kaldmlması veÇalışma Meclisinin öğleden son na çıkarılması halinde esnaf ve salerdir. yolcularından Kemal Uysal ve Ahya değiştirilmesi, ikincisi pancar raki oturumunda T.B.M.M. Başkanı ratkârlann yapı için uzun vadeli yetçi olmadılmı bildirmiştir. Ege Üniversitesi öğrencilerinden politikası. üçüncüsü de bütçenin Fuat Sirmen, Devlet Bakanı Tur ve ucuz kredi pağlanması, înönü, günün yorşunluguna raŞ met Baklacı boğularak ölmüşlerbir grup, bugün öğleden sonra 9 Devrimden sonra bankalar men dünkü hasbıhalinde neşeli gö dir. Diğer iki yolcu da hafif yaraumumî heyet nv'ifaıcerelerindeki han Feyzioğlu da birer konuşma YENİ M E L E K Sinemasında. Org. Cevdet Sunay'a bir buket yaptılar. Son olarak Bülent Ecevit ca protestoya uğramış esnafın, bir rünüyor, bunu zaman zaman yap lârla kurtulmuşlardır. takdim etmiş, gençlerin Türk Si parti sözcülerinin tesbltidir. Trabzon'da defa için, protestoya uğramamış tığı esprilerle ispat ec"iyordu. gördüğü büyük rağbct üzerine C.H.P. hükümetin de görüşüne kürsüye gelerek, Çaiışma Meclisin gibi işleme tâbi tutulması ve kre Başbakanın lâhh Kuvvetlerine bağlılıklannı anlattığımız konuTrabzon. 29 (Telefonla) Akçauygun olarak zirai vergilerin yeni de alınan kararların pek kısa za dileri açılarak itibarınm iadesi, biidirmiştir. lardaki düsüncelerini perşembe abattan şehrimize gelmekte olan manda kanunlaşmasına çalışacağıöğrencilerin bu jestinden çok bir kanun çıkıncaya kadar tatbi nı, Meclisin sık sık tcplanmasını 10 151 sayılı knnunla vaz«di günü yapacağı basm toplantısvnda şoför Cemal Kolaylı idaresindeki memnun kalan Genel Kurmay katımn ve tahsilâtının durdurul temenni ettiğini söyledi ve «Sos len Belediyelerin dükkân kapatmı umumi efkâra da açıklıyacağı an Trabzon 50100 plâka sayılı kamyomasını istemektedir. Başkanı. gençlere teşekkürle munet, Uztınkum mevkiinde Salih Zeyal adaletin, sosyal huzurun sağ ceralarırıın itiraz hakkının tanın !?>!i!maktadır. kabelede bulunmuş ve heyeeanlaY.T.P. ve C.K.M.P. Meclis Grup lam temelli Anayasamızın teminatı ması için bu kanun tadili hususuSaat 18.50 de Gazeteciler Cemi ki Yılmaz adında birisine çarparak rına iştirak ettifini belirterek tah larınd» ise parti liderlerinin Bas altındadır» cümlesi ile Çalışma nun sağiamosı, yetini ferkeden tnönü, bürâdan ır şekilde yaralanmasına sebebiFilmi bir hafta dahâ gösteıilecektir. • » • » sil hayatlarında başanya ulasma bakan tsmet înönü ile yaptığı te Meclisi çalışmalannı kapamış oigitmiş yet vermiş.tir. Suçlu »oför tevkif 11 Esnafa verüen Belediye doğruca Taşhktaki evine larını temenni etmiştir. du. Üâncdık 1613/1317 olunmuatur. maslann muhasebesi yapılacaktır. cezalarının bir defaya mahsus ol ve istlrabate sekilmiştir. YUR inönü/'memnun döneceğim,, dedi Bir Aaerikalı Tnzlada öla bolundo; hâdise çok esrarlı Hırbek köyü halkı 63 | yıldır tütün içmiyor | Eskişehirliler, Doğuya yard.mı terdh «Hiler ZtUbıiiiiUtllc İstanbıl Sanayi Odas.ndan. JERRİ LEVVîS'in FEZA YOLCUSU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog