Bugünden 1930'a 5,440,253 adet makaleKatalog


«
»

CüMHURfTET *s Fransız yazarı JeanPierre Rosnay tarafından yeni bir ~w Fransız yazarı JeanPierre Rosnay tarafından yeni bir •iir armağanı ibdas edilmistir. Servetini bu ise •ermek istiyen Paul Ricaro sayesinde kurulan armağan «Mayıs Ayı Armağanı» adını aiacak ve 15 mayısta Bendor adasında. verilecektir. Armağanın tutarı 10 bin yeni franktır. Jürinin değerlendireceği eser 50 bin nüsha olarak bası'.acaktır. Kazanan şaire ayrıca Cote d'Azur'de bir ay tatil geçirmek imkânları sağlanacaktır. Jüriyi, Louise de Vilmorin, Claodine Chonez, Jean Vilar, Philippe Soupault, Paul Gilson, GeorgesEmmanuel Clancier, Pierre C«jninada, Yves, Berger, JeanPierre Rosnay ve Jean Tardieu teşkil etmektedir. İLGİ ÇE1UCİ TURNE : •• Viyana Filârmoni Orkestrası 22 mart günü iki özel * uçakla Avrupa turnesine çıkacaktır. Orkestra Rusya, Norveç, İsveç, Danimarka. İngiltere ve Fransanın büyük şehirlerinde konserler verecektir. Programlarda Mozart, Bruckner, Richard Strauss, Beethoven ve Brahms'ın eserleri yer alacaktır. Or kestra. Londra ve Moskova'da konser programlarına ilâve olarak iki gece sadece Viyana valslerinden müteşekkil programlar takdim edecektirMOZART HAFTASI: • •• Salzburg'da Mozart Haftası yapılmıştır. Ünlü besteci* nin önemli eserleri muhtelif orkestralar tarafından çalınmıstır. Bilhassa Viyana Filârmoni Orkestrasının İtalyan Orkestra Şefi Mario Rossi yönetimindeki konseri büyük bir ilgi ile karşılanrr.ıştır. VİYANA'DA YENİ BİR TİYATRO : •k Gelecek ay içinde Viyana'da yeni bir oda tiyatrosu çalışmalarına başlryacaktır. «Theater in Feuefvogel» admı taşıyacak olan tiyatro, modern eserlerle Viyana'da şimdiye kadar oynanmamış yüksek standartlı oda tiyatrosu eserlerini takdim edecektir. Bu ilkbaharda oynanacak eserler arasında «Çocukların Trajcdisi) (K. Schönherr), «Kabil» (A. Wildgans), uBir Aşk ve Şans Oyunu» (Marivaux), «Yeniden karşılastı lar>. (R. Ferdinand), «Akrabalar* (C. Branner). Yeni bir şiir armağanı | D ü n y a i l l l l e i l Çok SUÇ |1 İ Yeni bir rekorumuz: I |> > j '!= CUMHURÎYET'in Tefrikası: NiL CiMAYETi CHZİSTİE Çevirenler: Mete Eıgin Gani Sener 3 Evet derlm ama bir sartla. evlendikten baalamatsan. BAY OSCAR: ProL NtMBÜS'ün MACERALAR1: JANE'İN KIZI 59 Resünli Rotnan: 93 ME Fakat Mellier hiç bir şeye karısmak niyetmde de|ildi. Rouvenat: O balde ben bildiğim gribi yapacağım dedi ve hemen Civry'de Jenevieve'in evine gitti. Oraca bir kaç kadın toplanmıştı. O da diz çöküp bir şevler okuduktan sonra sordu: Çocuk nerede? • Ben miT Yooo, Londrtya dönü M. Blondin, «ynlmadan önce bir yorura. Yarın Simonla birlikte ge an durdu, sesini esrarlı bir şekilde ne geleceğim, işi hallederiz. Gö alçaltıp, «Elinizde meraklı vaka receksin, çok hoşuna gidecek, pek lar var mı?» diye sordu. Poirot basmı salladı: fekerdir.» «Azıcık bekleyip, bir çay da iç Üzgün bir halde, «Ne yazık ki, boştayım,» dedi. «Vaktiyle yaptımez misin?> = Yazan: ÖZER ÖZTEP «Yok, bekliyemem Linnet. Çok ğım tasarruflar sayesinde limdi heyecanhyım. Gidip Simon'a an boş ve işsiz hayatın tadını çıkarı Istanbul yeni Emniyet Mü Utmahyım. Biliyorum sevgilim, yorum.» «Size imreniyorum.» dürlüfünün suç ve suçlnlnk kor) deli gibiyim, ama elimde değil. Ev «Hayır, hayır, siz ounu yapacak nusnnda çalışmalara başlıya • lilik nasıl olsa insanlan ağırbaşh kadar akılsız değilsinizdir. Sizi terak, sehirde en çok işlenen suçyapıyor; her halde beni de adam min ederira ki, hiç de göründüğü lann sebepleri üzerine eğilme. eder.» kadar cazip değil.» tçini çekti. «İn si mnhakkak ki yerinde bir iş Jacqueline, oda kapısından dön sanın isi, düşünmekten kurtulmak olacaktır. dü, bir an durakladı; lonra tekrar, için icat ettiği ne de doğru söz Ancak şu hususn peşinen ifabir kuf gibi, Linnet'e bir dahı müs.» de edelim ki, tstanbnlda bu gti•arılmak için kostu. M. Blondin, cllerini kaldırdı.«Fa ne kadar ve hattâ şimdiki Em«Sevgili Linnet, senln bir asin kat yapılacak o kadar çok sey var niyet Müdürü Needet Uğnr'nn zın bn malı çalmasından dola derinliğine inmek istemesini paraya tahvil edemediği müd daha yoktur.» ki! Mesclâ yolculuk!» Ikinci Şnbe Müdürü, Emniyet yı çarptırılacagı cezamn üçte lakdirle karşılarız. Ancak nnntdetçe hırsızhk yapamaz. Hele «Evet, yolculuk. Şimdiy» kadar Müdür Yardımcısı olarak bnlun birinin verilmesini şart koşmamamak gerekir ki, böyle bir ustası olnrsa, çaldıjı malı biloldukça gezdim. Bu kıs Mısıra git duğu sıralarda yine bn konuda sıdır. çalısma bizi, kannndaki boşlukmedigi kimseye de devredemrz. Chez Ma Tante admdaki şu kü mek niyetindeyim. îklimi çok güçalışmalar yapılmış, plânlar balann doldurulması icap ettiği Bunun için mutlak «urette elf Istanbul Emniyet MüdUrlüğü çük, sirin lokantanın sahibi, M. zeimis diyorlar. İnsan sisten, kapa zırlanmıs, şehrin «Suç Bölgeleneticesine götürmektedir. verilmiyeceğini anlaması lâzım Uırsızlık Bürosuııun 1S61 yılı Gaston Blondin, bütün müfterile lı havadan, durmadan > ağan yağ ri» nin haritaları yapılraıştı. dır. içinde, hırsızlar tarafından piIşte burada, Türk cemiyetini rinin ayrı ayrı gönlünü eden cinsi murun monotonluğundan kurtu Fakat bu güne kadar Polis yasaya satılan 1.918,431 liralık kemiren kançrenlerin kesilmesi tstanbulda, bırsızhk malı alten bir ıdam değildi. Zenginler \ lur.» Teşkilâtı, plânh bir çalışmaya maktan sabıkalı en az 30 • 35 malı müsadere edip sahiplerine için bn boşlukları dolduraeak güzeller, kötü göhretliler ve asilM. Blondin fısıldadı, «A. Mısır.» tahammül edemediği için, işe iade ettitini belirtirsek, nasıl kanon yapıeılarına iş dü^mektekisi bulunmaktadır. Ucuz fi zadeler hep baskalarından ayrı, «Duyduğuma göre şimdi, bir ka sarılanların başka yerlere tâbir durnmla karsı karşıya budir. yatla hırsızların çaldıkları eşhususî bir itibar görmek için bos nal hariç, deniz yolculuğundan yin edilmeleri üzerine evvelce landufDmuz daha ivi anlaşılır vaları alıp. yine kendileri gibi Tıun bir tetkik ve realist bir yere beklerlerdi. Çok mÜBtesn» za kurtulup, oraya karadan trenle hazırlanmış olan plânlar, suç manlarda M. Blondin, bir müste seyahat de mümkünmüş.» haritaUrı ortadan kaldınlıver riyi karşılar, seçme bir masaya gö «Denizle aranız iyi değil gaii di. türür, kendisiyle bir iki söz eder b«?» Bn gerçefi ifade ettikten son Hercule Poirot, basını salladı ve di. ra, t i suç tstanbulun, dünyada en çok Bu geceye mahsus olmak üzere, hafifçe ürperdi. çeşidi olan şebir oldujunu «Benim de,» diye, M. Blondin de ileri sürebiliriı, M. Blondin bu lutfunu üç defa aynı duyguyu belirtti. «Mide üze Bn arada «Türk Zekâ&ının» da tekrarlamıstı, ilkini bir düsese, i rindekı tesiri çok tuhaf oluyor.» yeni yeni suçların ortaya çıkma kincisi/i at yarıjlariyie alâkalı bir «Fakat sadece bazı mideler üzesında rolü olduğunu belirtmek asile, üçüncüsünü de, insanın Chez rinde! Sallantıdan hiç müteessir yerinde olur kanaatindeyiı. Ma TanteMa, itibarla karşılanabi olmıyanlar da var. Hattâ hosla EL ÇABUKLUGU leceğine hiç de ihtimal vermiye nanlar bile.» «Türk Zekâsının» yeni yeni ceği, kara pala bıyıklı, ufak tefek. M. Blondin, «Bu d» Allahın bir suçlar meydana çıkardı£ını idkomik görünüslü bir adama. haksızlığı» dedi. dia ederken bunun örneklerini M. Blondin her nedense, ona Başını üzüntüyle salladı, dınsizde vcrmrk icabetmektedir. son derece ügi gösteriyordu. Ya ce düşüncelere dalarak uzaklaştı Geçenlerde polis 2 kardeşi yarım saattenberi müşteriler boş ma Çabuk çabuk, ustalıkla hareket kaladı. Ertesi günkü gazetelersa olmadığı için geri döndürüldük eden jarsonlar, sofrayı hazırlıyor de bn olay «Kanguru» lâtabiyle leri halde, o anda ortaya hemen lardı. Tereyağı, buz küveti, iyi anılan iki kardeşin maceralan bir tnasa çıkanlmış, en güzel bir bir sofranın gerektirdiği bütün teile dolu idi. yere yerleştirilmisti. M. Blondin ferrüat getirilmişti. Istanbnla gelmişler. Sneeden O sırada zenci orkestrası ahenk müsteriye, hudutsuz bir hüsnü özel olarak hatırladıkları büsiz, acaip bir hava çalmağa başlakabulle yol gösterdi. yük bir torbayı boynnlarına a»«Fakat. gayet tabit, sizin için dı. Artık, bütün Londra kibarları mıslar. Gömlek Üzerine torb»dansediyordu. daima bir masamız bulunur, M. yı da içine aiacak şekilde palHercule Poirot onlan seyredi Poirot! Bize daha sık seref verme yor, gördüklerini kuvvetli lihnin tolarını giyip ceplerini de bir nizi ne kadar isterdim.» hayli açmışlar. Dükkân tataipde topluyordu. II = lerinin kapı önlerine aııp tesbir Hercule Poirot gülümsedi: bir Yüzlerin hepsi de öylesine bit ettikleri eşyaları el çabuklngu cesedin, bir garsonun. M. Blondin' j kin, öylesine yorgundu ki! Ama ile çalıp ve paltonnn renis cein ve çok güzel bir hanımın rol su iri yarı adamlardan bazıları olkiraselere satan bu kimselerle kanaatindeyiz. binden sokarak torbaya atmışdüsüncc ile hazırlanaeak alan aldığı, geçmisteki bir olayı hatır dukça eğleniyordu. Ne var ki eş • mücadele, kanundaki cezamn lar. Neticede görülerek yakaNeedet l'Jurun ıuç ve auçlnkannnlar ilerde eemiyetimizi lamıştı. lerinin yüzlerindeki ifade, on^ra aılığı gebebiyle başarıya erişe1 lanmışiar. lnk konasnnda «Araştırma Bflferahlatacak ve belki de ıuçln> . . . «Çok naziksiniz, M. Blondein» de krrş n memektedir. rosu» knrmasını ve meselelerin lnk nispetini azaltacaktır. Polis dilinde bn çeşit hırsızçok, sabırla tahammüllerini açık di. Kanun, bir şahsın hırsızhk lık olayları «Kaldırımcıhk» is• Yalnız mısınız. M. PoirotTı malını bilerek aldığııun kati omini almaktadır. Fakat «Türk «Evet, yalnızım.» çok neseli görünüyordu.. larak tesbitini istemektedir. Bn Zekası» nın bulnşu, polis diltne «Eh. öyleyse Jule» size şiir gibi sismanlar, hayattan, daha kibar bir takdirde bile azami 3 yıl cezâ yeni bir terim daha getirmiştir: bir yemek hazırlar tam mâna çevreye mensup olanlardan çok vermektedir. Bnndan başka bir «Kangnracnlnk snretiyle kaldıliyla bir şiir! Kadınlar ne kadar daha fazla zevk ve tat alırlar, bu hnsus daha vardır kl, işte hırrıcılık». «evimii olurlarsa olsunlar. bir hu onların şismankklarımn bir karsı sızhk malı tizerine iş yapanlar EN ÖNEMLİ FAKTÖR nusta kusurludurlar: însanı y e lığıdır. bnndan faydalanmaktadırlar. Snçn meydana getiren faktörKimi başıbos, kimi yorgun gö • mekte ne yediğini bile anlamaz ha IST ANBUL ANKARA lerden en önemlisi, bizim İçin NETİCE le getirirler! Yemeğimizi beğene rünüşlü, kimisi de herhalde mut 127 Açılıj ve program 7.30 S.57 Açılı? ve günün programhımzlara yataklık yapan klmBu da kanunun, hırsızhk malı ceksiniz. M. Poirot, emin olabilir lu olmıyan, derbeder bir genç top Sabah plakları 8.00 Haberlcr ları 7.00 Günaydm 7.20 Müselerdlr. Bir hırsıs, çaldığı malı alan bir kimscye, azami, hırsıluluğu. Gençliği mutluluk çağı disiniz. Şaraba gelince.» 8.15 Yurttan sesler 8.40 Ba zikle jimnastik 7.30 Haberler lonra hemen şikâyet» Şarap tekniğiyle ilgili bir konus ye izah etmek ne «açma en ko • lc müziği 9.00 Kapanış. nillllllllllllllllllllllllllllMlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 7.45 Bu «abahın şarkıları \IS1 Açıhş ve program 1Î.00 8.00 Bugün v« yann 8.15 Çe ma devam ederken maitre d'hotel lay yaralanan çağdır gençlık! var) Jules de servis hazırlıyordu. Şarkılar (Safiye Aylâ) 12.30 şitli melodiler 8.4S Güneri Teö g l e melodilcri 13.00 Saz sser cer'den çarkılar 9.00 Saz eserleri 13.15 Haberler 13.30 leri 9.15 Sabah müzigi 9.45 Şarkılar (Necmi Rız* Ahıakan) Türküler 10.00 Kapını». 14.00 Pıyano ile hafit melodiler 14.15 Konuşm» 14.25 11.57 Açılıı ve programlar n.OO Karışık hafif müzik 12.50 Konçerto 15.00 Kapacıç. 16.57 Açılış ve program 17.00 Aylâ Büyükataman'dan şarkılar Çay »aati melodileri 1730 Rad 13.00 Haberler 13.15 Küçük ;,o Fajıl Heyeti 18.00 Çeşitli konser 13.45 Yıldıı Ayhan'dan ttüdyolardan 18.40 Günün türküler 14.00 Onbeş dakikaplâklarından 18.45 Haberler da dört melodi 14.15 Sevim 19.00 Türküler (Neriman Tü Sütçü'den »arkıl.r 14.30 Müzik lekçi) 19.15 Dans müziği 14.45 Saz esarleri 15.00 K«19.30 Şarkılar 20.00 Çigan me panıs. Midyat'tan bir •knnmns yasa tırma yoluna gitmeleri lâzımdır, lodileri 20.15 Olaylar ve yan18.57 Açılıs v« programlar yor. Nitekim bir kişiye adanan bir milkıları 20.30 Misaör amatörler 17.00 Kutlu Payash'dan şarkılar 7 yıldanberidir ki, Midyat'a (30) yon Iira ile en az 20 30 kişinin •aati 20.45 Silâhlı Kuvvetle 17.15 Halif müzik 17J0 Mukilometre uzaklıkta bulunan (Be mütevazi bir lermtye veya başını rin sesi 21.00 Oda müziği •zzez Türüng'ten türküler 21.15 Şiir dünyamız 21.30 Şar 17.45 Tarım konuşması 17.50 yaz IU) yun »ehr« getirilmesine sokacak bir ev sahibi olması pekçahşılmaktadır. Arazinin 400 met»lâ mümkündür. Abl, mantık ve kılar (Gülseren Güvenli) 22.00 Bağlama takımından oyun havare yükseklikte, yolun sert kaya memleket realitesi bunu icabettirÇesitli stüdyolardan 22.30 Ko lan 18.00 öğretmenin ıesi larla örtülü olmasmdan dolayı, diği halde, bankalarımızın para ih nuşma 22.45 Hafif müzik 18.15 Sizin için 19.00 Haberler 23.00 Haberler 23.15 Sevilen milyonlarca Iira harcandığı halde, tirasını kamçılayacak bir yol tut 19.15 Yaşadığımız günler »enfoniler 23.40 Gece melodi• bir türlü getirilememistir. Ge turmalarını hiç de doğru bulmuu ltri 23İ5 Program 24.00 Ka 19.30 Tülun Korman'dan şarkılar tirilse bile, Midyat belediyesi, üç yorum. Aynı düsünceleri Millî pi 19.55 lyi geceler çocuklar panış. tazyik istasyonunun günde bin liyangomuz için de ileri sürebiliriz. 20.00 Erol Pekcan ve arkadaşları rayı asacak olan maıot ve persoCEVABIMIZ. İSTANBUL İL RADTOSU 20.15 Olaylar ve yankıları nel masrafını ödiyemiyeceğinden (385 M. • 778 Kc/s) Gerek MilH Piyango, gsrek Milbu IUVU akıtamaz!. Onun için, ll Banka büyük 17.58 Program 18.00 Unutul 20.30 Kendi seslerinden besteleri ikramiyelerinin mıyan melodiler 18.45 ünlü (Türk müziği) 21.00 Dünya Midyat halkı kesin olarak bu «u küçülterek, isabet şansının genisdöndükçe 21.15 Kançık hafif icracüar 19.15 Miguel Amador dan ümidinl kesmistir. Bölgede, letilmesi düşüncesini paylasanlave Dalida 1930 Yemek müziği melodiler 21.30 Devamı yarın ne skar su, ne de kaynak suyu rın büyük bir yekun tuttuğu, za 20.00 Aldamero Romero Or akşam 21.50 Yüksel Kip'ten vardır. Su ihtiyacı, sokaklardan a man zaman gazetemize bu konuda kestrası 20.15 Plâklar arasın şarkılar 22.05 Sanat galerisi karak sarnıç tâbir olunan taş ku yazılan mektuplardan anlaşılmakda 20.45 Melodiler 21.00 22.20 Dans müziği dinleyici isyularda biriken yağmur suların tadır. Senfonik müzik 21.45 Hafif tekleri 22.45 Haberler 23.00 dan »ağlanır. Bu suların içindeki müzik 22.00 Çağdaş besteciler Gece konseri 23.25 Hafif melogözle görülür kurtlara önem bile B U LM AC A 22.37 Dans ve caz müziği diler, dans ve caz müziği 24.00 verilmez. Bu sulardaki mikrop çe24.00 Kapanış. Kapanış. şidiyle kimse ilgilenmez. Durum 1 2 3 4 5 6 7 .8 köylerde daha da fecidir. Gerçi "[ 1 •ttMIIIMIIIMIMIIIIIIIMMIIIMIIIIIIIIMIIMIIMIIIIMMIIIMIIIIIlllllllM 1961 yaz aylarında Devlet Su Işlerince Midyat ve civannda yapılan «ondajlarla, 120 160 metre derinlikte bol ve temiz yeraltı suları bulunmustur. Ama motopomp olmadığından bu kuyuların ağızları betonla kapatılmıstır. Bu suların ••1 VENİ TİYARO: Her gece «aat 11 de BİR KAVUK DEVRtLDİ bir an önce akar hale getirilmesi Cumartegi, Pazaı 15.30, tair günler 18 de IÇtMİZDEKt ASLAN. Salı lâzımdır. Bunu kendimiz için degünleri temsil yoktur. ğil, yavrularımız adma rica ediFATİH TİYAROSTJ: Her gece ıtâat î l de ve Cumartesi, Pazar sıat yoruz. 15.30 da MOR DEFTER Pazartesl günleri temsil yoktur. Tel: 22 01 71 CEVABMIZ: KAD1KÖY TİYATROSU: Her gere 21 üe ve Cumartesl Pazar 15.30 da SAHİLDEKİ KANAPB ve PUSUDA Persembe günleri temsil Bugün Doğuda hüküm süren açyoktur. Telefon: 3R ( 5 82. M lığm gerçek sebeplerini. onun yılCSKÜDAR BÖLCMO: Her »ün aaat 21 de ve Cumartesl . Pazar lar yılı süren bu ihmalinde arama SOLDAN 9AGA: 15.30 da YEŞİL KURBAĞA. Cum» günleri tem'il yoktur. lıdır. Küçücük İsrael, plânlı, bil 1 «Rutubetten kirlenmis açılır mânasına iki tSTANBUL TÎYATBOSTJ Sah hariç her gece 21.15 te. Çarşamba, gill bir çalışma ile, 10 yılda koca kapanır keski» şey bulamıyan kelime. 2 «Yiyecek familcumartesi. pazar matine 15 te (ŞÖMÎNEDEKİ CESET). Yalnız salı «ebir çölü, yeryüzünün cenneti ha yalars karşı'.ığı Ikl kelime. 3 Bir celeri 21.15 te sah hariç her gün 6 da (KÖPEK KIRPICISI). line getirdi. Midyst kasabasımn ve sıfat takısı. tshtadaıı yapılmış yuSİTB TİYATROSTJ: GÖNÜL AVCIS1 Her akşara saat 11.1» t». o bölgenin suyu, sağlığı bir moto varlak su kabı. 4 Bir sayı, ızgara Çarşamba, Cumartesi Pazar matine 18 de. pompa bağlı ise bunu tedarik et etlere »erpilen kokulu otlardan. 5 Hastaîıktan kendini bilmez ve bayKÜÇÜK SAHNE: Pazartesl, Salı Çarşamba «JAİRÎÎJ MEKTÜPLAR1 mek o kadar zor bir iş mi ki!. gın hale geîme durumu, «baş» m Persembe. Cuma, Cumartesi. Pnzar OYUNCAKÇ1 DÜKKÂNI danisL'ÜN K1Z Çızen: YVES SAYOL Çevireıu Mazhar RuNT Matineler: Sah, Cuma, Cumartesi. Pazar 17 de Milyoner yaratma sevda kası yansı. 6 «Aptallann kelime. valide» mânasına iki ORALOGLU TÎYATROSD: Paîartesi dışında her gece 21.1S te. 7 Hoç ve güzel. gençlikte rahatsı devam ediyor! Cumartesı. Pazar matine 15 te. KÖTO TOHUM. Pazartesi dışında sızlık ve ihtiyarlıkta da yaşhhktan her gün 18 de DYTJYAN PREN8. Tel: 49 49 35 Kadıköy'den Tahsin Devrimel bunama devresine girmiş bulunnıa KEVT OYUNCULARI (Karaca Tiyatro) 44 «S 66. 29.1.1S62 den vaâyeti (eski terim). 8 Çok çaItibaren Suvare 21 15 BÜTÜK SEIÎASTÎYANTAR. Matine İS.CO APTAL Düsük iktidarla birlikte hava buk aldatıl.ibilecek saflıktaki ki:nK1Z. Pazartesi oyun yoktur. dan milyoner olma yollarının da se. 9 «Çok kttsal ve mukaddes Aksaray: MUAMMER KARACA 8ENATÜR Suar» 21.1S kapandığını sanırken, Milll banka meydan» karşılığı iki kelime. YUKARIDAN AŞAĞIVA: «umartesi pazaı matine 16.1» Tel: 21 67 22 îanmızm, lhtlraslan kamçılayan 1 Yakışıklı Rum delikînlısı. 2 rakamlarla milyonlar vadetmekte «Hiç bir engel ve yüceliği bt:!unır.ıBULVAH TİYATROSD: Pazartesl hariç her gcee 21.15 te LKYLEGÎN ÖMRt. Çarşamba. Cumartesi.Pazar matine 16.15 de. Tel: 21 35 7« blrbirleriyle yarıç, ettiklerini üzü yan hudutsuz düz arazi» mânasına • •••••••••lllllllllll ••••••IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIHMIIIIMIII lerek görüyoruz. «Sosyal adalet» iki kelîme. 3 Bir edatır. kısaliılmış tâbirinin en çok kullanıldığı bir ve kalınlaştınlmışı. «mar.ç gettr!» devirde bu memleketin, yoktan mânasına mürekkep bir errir 4 Bitki ipliği. gelenek. 5 var olacak milyonerlere degil. kar rece hararette, iskambildekiOrta dedeğeli nı doyan ve bannacak bir dam al kf.ğıt'.srdan. 6 Afrika'da yaşıyan tı bulabilen fertlere ve ailelere ve ısınrası ölüihtiyacı olsa gerek. Toplumun belme dnhi sebep ol.ibilen bir çekemiğini teşkil eden orta sınıf deşit sinek. dalgadiğimiz halk kitlesini sabık iktiların vuruşlan EOr dar, yanlış iktisadî politikasiyle 1 Ortakhğırruza ait 7 adet HERON MK II uçağı ile yenucu durmadın Kadınlardao biri. cevap verdi: Tavru bnnnn böyle olacağını ümit edivorcuk. Mösve her mahallede bir kaç milyoner asınan ve parradek parçaları kapalı zarf usulü ile satılacaktır. cağı burada alakoyamazdık. Ona bakılmak yö Mellier bedbabt Renaud'va daima iyiyaratmak sevdasiyle soydurup falanan. 7 «Ahlâıım. Onnn için son çoeuğnn» henüz süt lik etmiştir. Zavallı kızcağız; onu yetim2 İhale 5 şubat 1962 pazartesi günü saat 14.00 de Galata t kir düşürmüştür. Millî Bankalarırnak knfah adam emzirmekte olan Madam Perny'ye çötür haneye vermek çok acı olurdu. Zaten MatNesli Han 2 nci katta Türk Hava Yolları AO. İhale Komis f mızın halk sırtından kazançları öldürmüş kimse» düro. Çok lyi etmişsinis. Fakat siz çocuk mazel Lncile onun vattiz anasv olroayı vayonu odasında yapılacaktır. * J pek fazla ise, ya mevduat faizleri OiinkB bulmacanın mânasına iki keiçin üzülmeyin. Senillon çiftlifi sahibi Mös detmişti. Matmazel seyahatten yakında dön3 Teknik ve idarî şartnameler her gün mesal saatleri \ ni »rtırmalan, ya da vadettikleri balledllmls sekll lime. 8 Kan miyecek mi? Bilemiyoruz... yö Mellier ona bakacaktır. içinde Yeşilköy Hava Alam Teknik İkmal Müdürlüğünden alı f büyük ikramiyeleri daha küçük emici bir parazitin yan«ı. ycksul'ara (Arkası var) Komşn kadııdar rahatladılar: Biı de yaniım için para top!?.ma i«i. 9 nabilir parçalara bölmek suretiyie, bun Kom?u bir devlet, Almınyada bir (Basın: 12979/1302) i dan faydalanacakların sayısını ar şehir. sahip olan şehri: ISTANBUL :f "Türk xekâsı polis diline son gün lerde bir terim daha getirdi: "Kangrucuiuk suretiyie kaldtrtmcthk,, :ı Kanguru kardeşler DKURLARLA Midyatm su derdi j I• 1 TÜRK HAVA YOLLARI i ANONİM ORTAKLIĞINDANİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog