Bugünden 1930'a 5,439,944 adet makaleKatalog


«
»

30 Ocak 1962 CUMHURÎTET BİR DAKIKA: ınınıınıınıımnınnmnı ÜC Vatandasların mekitıplaşms serbestliği ve emniyetl, her y»rde oldngn gibi, bizde de Anayasa maddeleri arasındadır. flrkiyenin ba« derdt, t** Ama, zarfm içinde kaçak eeçira meselesidir. Belki nebi parası bnlnndnfn şüpheıl başka yerlerde de baf nyamrsa, bizim mektnplar, açımesele budur , ama bilırmış. zimki kadar bâ<î şekilde değildir. Bizde insanlar, husnsi teşebbfiıe Hoppalaaaa... ahşmamıştır. Maişetini bir sağlam Pekiiiiiiii, yalnu ecnebi parati Oeakta kendi kongresini ak Silihlı kuvvetlerin barı^ta ve kuvveti, harbi beslıyecek en mu kapı>a bağlamak ister. Onnn için sı mı? Ya, meseU bir cinayete tedecek olan ve bn kongrede leferde sevk ve ıdaresı, tarıh bo hım bir ıktısat kuvveti olmakta memur olur. Çoğnmnznn babalan dair bir şeyler yazıldığı şüpheyalistlerle lsbirlîği yapıp yapmıyunca, her devleti alâkadar etmiş, dır. devlet aylıkhsı idi, dedelerimis si olursa, y»c»ğı hakkında karar verecek oçok düşündürmuş ve fikir ihtilâf ' Bugün kuçuk devletlenn de de keza. Tabiî yine açılır. lan ttalya Hıristiyan Demokratlaları meydana getirmiştir. Harb sı nize \e demz yollanna olan ihtiPekiiiiii, yalnız cinayet mi? Böyle olunca devletle, ort» t«n, geçen hafta Parlâmentoda mütlâh ve vasıtaları çeşitlendikçe ve yacı dune nazaran çok artmıştır. ya, herhangi bir hırsızlığa dair hiş bir hücuma maruz kalmışlar ordu beslemek. milletlerın m»lî Harbi idame etmek için sanayi ve baka arasında bir akrabalık olnr. bir haber şüphesi nyamrsa? ve Hükümet Relsi Fanfani işi gakudretleri dısına çıktıkça problem iojistık imkânları mevcut bulun< Ve birbirinin mnkadderatı ile il gilenirler. Bnnnn yanı baıjınd» Elbette yine açılır. yet mabirane bir snrette idare etdaha fazla onem kesbetmiştir Bu Bruxelles, 29 (a.a.) Geçici CeYani suna kısacası, bizde mekmi| olmasına ragtnen ancak 211 gun harbin, silâhlı kuvvetlerin ö mayıp yabancı devletlerm ıcenba son çeyrek asırda bir de hnMist zayir Hükumeti îstihbarat Bakanı tnplar açılır, deyip çıkmalı işin mahalif oya karşı kabinesini 285 zel bir mucadelesi halinden çıkıp larına muhtaç kalan devletler an sektörun aylıkiıları var. Böylece Muhammed Yezid, Belçika televiz içinden. •yla knrtarabilmistir. da mılletlerin ve ııattâ mııletler cak deniz yollarının selâmeti sa bu memleketin ağzı lâkırdı, eli iş yonuna verdiği özel bir mulâkatÇıkmalı da, biz de ona göre, topluluğunun mucadele^i h.iline vesinde kendilerini savunup istik yapan kısmı ücretliler olnyor. Sıra kapaklan vurnlmuş, mebus ta, Millî Kurtuluç Hukumetinin Paramıza gelince, 1940 tanberl grmesi dolayısıyle sevk vr idare lâlierini koruyabıleceklerdır. ya yaımayız, ya nstnrnplu davlar birbirlerine girmişler, Meclis ij Cezayirde ateş kesilmesi için ilen • 10 misli düşmüştür. Yani, iştira meselelerine hukümetler ve jar ranırız. D. N. hademe ve idarecileri mebnslar asürdüğü şartlan tekrar ifade edeKuvvetlerin harbe hazırlanmasın kuvveti dolara ve diğer dövizlere lâmentolar da karışraıştır. Hukürasıaa girerek onları yatıştırmağa rek, «Cezayirlilerin bağımsızlık ve raet, senato ve meclis uyelerinin da ve harbde sevk ve idaresınde ve daha doğrnsu esyaya nazaran 10 çalışmıslar, mnvaffak olamayınca kendi kaderini tâyin hakkının kamisli azalmıştır. 1940 ın bir liraaı silâhlı kuvvetler ve haıb mesele iki zihniyet hâkim olmaktad.r: da gece saat 34 te Meclis Reisi cel'" yıtsız şartsız tatbık edilebilmesı | ile alınan şeyi bugünkü 10 lira ile lerine nufuz etmeleri dunden daha Bir tanesı: Asker askerdır. . K seyi tatil etmek mecburiyetinde hususunda Akdenızin iki tarafında buyük zarurettir. ra deniz ve hava sevk ve idare alabiliriz. N'arka ve kontrola tâbi kalmıştır. Bn arada biddetle istifa da samimi bir istek gösterilmesi lâInsan oğlu, kütle mücadelesıne sınde askerlerı b:r araya topla fiyatlar tabiî müstesna. Boyle • ettiğinl de söylemişse de, sonra zımdır» demiştır. topraklarda başlamış, dolayısıyle mak daima hayıriıdır. Bu kanaat, lunca her para düşüşünde, her fifikrinden vazgeçerek, tekrar celkara harbini, deniz harbmden da mllltlerı, bir başkomutana gotür yat yükselişinde, men>lekette bir Solcu bir Fransız mecmuasınm, •eyi açmakla istifa etmemiş oldnha çok evvel mücadele kaideleri muştur. Başkomutanhğın kurulu maişet sıkıntısı görülmüştür. Ve Milll Kurtuluş Cephesinin, Fransagtınu ifade etmiştir. I . ne bağlamıştır. Denizde ise, kürek lunun bir neticesı olarak da hiç bn sıkıntı diğer sektörlere oirayet nm şartlannı kabul etmeai yolunve yelkenli teknelerle mücadele bir fark gozetmeksizın kara, deniz etmiştir. Yıllardanberi işitilen ferBütün bn gürültülere Fiumincidaki çağrısına cevap veren MuAnkara, 29 (CumhurıyetTeleks) edildıği devirde, kaideler pek geç ve hava ordusu mensuplan aynı yat, ücretlere, maaşlara, ayhklara, no isi denilen yeni tayvare meyhammed Yezid, şunları soylemişyevmiyelere zam feryadıdır, ve Turkiye Çalışanlar Partisinin tatbik edılmiştir. tir : danı inşaatı sebep olmaştur. Rivakanunlara tâbi kılınmıstır. haklıdır. Çünkü para küçülmÜFtür. kuruluş hazırlıkları hızla ilerleBundan dolayı ekseri devletler yete nazaran devlet tahsisat verDiğer zihniyet: thtisas esastır. Küçülünce, adam dün aldığını, ba •Müzakere lehinde olan demok mektedir. Geçenlerde bir cProgram de kara harbı kaıdeleriyle deniz diği halde meydan bitirilememekrat Fransızlar, bazı bazı, dahilî me ve Tüzuk Komitesi» nin kuruldu harbinin de yapılabileceği gibi yan Esasen harb de bir kişinin idare gün »ynı para ile alamaz ol te, ve müteahhit bir takım tesirselelerini düzenlemenin Geçici Ce ğunu ve çalışmalara başladığını lış bir kanaat hâsıl olmuş ve do edebileceği bir mücadele olmaktan muştur. lerle hem para çekmekte, hem de zayir Hükümetine ait olduğunu du bildırmiştik. Komıte aldığı bir ka layısiyle yalnız kara harbini bi çoktan çıkmıştır. Bunun yanında îşte, geçen 10 yılda bütün hııı lşi yürütmemektedir. Bn münaseşünüyorlar. Biz Fransanın içişle rarla resmen kuruluş tarihinin şim lenler tarafından idare edilen do harbe hazırlanmak da buyuk tekâ ile bizi bngünkü sıkişik ve kötü betle Cpvelli isminde bir mebns riyle ilgıleniyoruz. Fransız demok diden tesbitinde fayda mülâhaza nanmalar mağlubiyetten mağlubi muller geçirmiş ve tamamıye ihti dnmma getinniş olan ^nflâsyon kürsüye çıkarak, «ttalyada Finminratlarının mücadelesinin mahiyet etmemiş ve hareketın geniş olma yete koşmak hususunda birbirlcri j sas işi olmuştur. Şu halde harbe dan bnnnn için şikâ;. et ettik ve eeino işinin bir misal oldu£nnu löyhazırlamrken kuvvet kumandanla deriz; »ma bn »rada enflâsyon itibariyle ekseriya bizim raücadele sını tercih etmiştir. ile yarış etmiştir. lemis, bunmı hakkında çıkanlan mize yakınlaşır mahiyette olduğuDeniz harbinin, ayn ve özel rı tamamiyle serbest bırakılmalı zenginleri olmuştur. Mnayyen ve Şimdiye kadar kurulan partılegürültüler dolayısıyle herkesin bn nu gormekteyiz. Fakat bizim asıl rin daha ziyade genel başkanlıktan kaidelerle yapılacağını ilk takdir ve harb, kara deniz hava kuv mabdnt bir zümre, düııkü p,ıra ile rezalete mnttali olduğunu fakat vazifemiz Fransanın içiçleriyle uğ alt kademeye doğru kurulması ve eden devlet adamı, Kanumdir. De vetleri komutanlanndan murekkep aldıgı mah bugünkü para ile ve eiraflannda büyük sükut duvarraşmak değil, halkımızın kurtulu böyle bir gelişme yonü takip etme niz harbinin, sadece tmparatorıu bir «kurmay başkanları komitesi» yüksek fiyatla satmıştır. Dünkü larının örüldügü başka rezaletlesini dikkate alan Komite, bu parti ğun müdafaasına yarıyan bir va tarafından idare edilmelidır. Bu borou, bngünkü para ile fidemişşunu sağlamaktan ibarettir. rin de bulnnduğunu iddia etmişsıta olmayıp millet hazinesinı zen komitenin banştaki vazıfesi hü tir. 1914 tenberi bu memleketin bir Fransanın dahilî durumunda bir nin kuruluşunu terş. yönde, yanı, gın eden bir mucadeie olduğunu kumet içinde silâhlı tir. Meselfi Campano »u tesislekuvvetleri maas derdi vardır. Altın para bn karışıkhk mevcut olduğunu müşa teşkilâttan genel merkeze doğru takdır eden Kanunl, Buyuk Ami harbe hazırlamak vazifesi rinde oldngn gibi 40 milyar verilalan tarihte kifıt paraya çevrilmis ve hade etmekteyiz. Fakat, Cezayirin olması prensıpini benimsemiştır. ral Barbarosu, tekmıl harekâtın millt mudafaa vekili başkanlığın fiyatlar, o tarihten bn yan» takat miı fakat, karsılıfında hiç bir ıey Bu bakımdan genel başkanlık için bağımsızlığı meseleai vazıh bir şe herhangi bir ısım tesbıti yoluna da lerbest bırakmıstır. Sistem de da milletın savunmaya iıtibaal edilmemiştir. Bunun gibi ayırdığı üstüne çıkmıştır. kilde ortaya »tıldığı gün, Fransa gidilmemiştir. ğ'ftmlmemiş olsaydı, O^manlı îın bütçeyi, uç silâhlı kuvvete taksimteleviıyon işleri de sniistlmal ile Bngün devlet memnrların» verive Cezayirde kendi mukadderatını bulaşıktır. Hele hükümet erkftnıPartinin kurucu sayısının da tah paratorluğunun paraalnmasına as den ibarettir. len paralar, 1914 e nazaran çok tiyin prensipine muanz olanları dit edılmemesi seklinde alınan ka lâ imkân bulunmazdı. Çünkü, denın yanlannda rezdirdikleri, meş YILIN BAHAR MODASI Ünlü Fransız moda yaratıcısı Louis Fer• aıdır. Benim babam, 30 altın mahnr petrol işleri müteşebbiii Mal raud'nun yeni bahar koleksiyonlan, Paris'in moda çevresinde genis bertaraf Edecek kuvvetlerin ortaya rann yanısıra her lendikadan ve niz hâkimıyetinin kaybedilmiş olHer İki zihniyet Ikind Dünya »fi olan orta halli bir kalem müher ilden bir kurucu uye alınması ması, bu împaratorliığu, lervet Harbinden evvel çok tartışılmış dürü idi. Bngün ba para, 3,000 lira tei yok mn? O nfifvz sniistimall ilgi uyandırııuştır. Resünde, Ntw York'tan gelen tanmmış manken çıkacağına eminiz.» Cezayirdeki Avrupalıların istik temayülü de mevcuttur. Öteyan membalarından tamamıyle mah vı Almanya, Japonya, Italya baş eder. Şimdi müsteşarlar ba kadar denilen rezaletin en tipik örnefi Monıque Dutto'nun, bu yılın bahar modasma hâkim açık renk, genij bali meselesinden bahseden Mu dan, partinin programının da diğer rum bııakmıştır. dir. komutan tezini tercih ederken în para alıyorlar mı bilmiyornm? Nave nispeten kısa etekli bir modeli orijinal bir fekilde, tegbir «dişi gö hammed Yezid, «her sey, Avrupah parti programlarından farkh olaBuna mukabil deniı harbinin zırlar 200 aHın, Başvekil Z50 »HiB ayn bir ihtısas işi olduğunu kabul gilter» ile Amerika da «kurmay alırdı. Cnmhnrreisi bngün bn kaazınhğının Cezayirde kalmayı ve cağı zikredilmekte ve Turkiye'de Gercekten de E.Nİ. denilen teş rülmektedir. başkanları komitesi» tezini tatbik Cezayir halkı ile işbirliği yapmayı işçı meselelerinin doğuşu, tarihi ge eden îngiltere ve Amerikanın serkilâtın b»fi olan Mattei hükümet etmislerdır. Anglosakson devlet dar para almıyor. Sebebi, hep enne derece kabul edebileceğine bağ hşmesi ve bugünku durumu, top vet yıldızlannı n asla lönmediğıni erkânmın leyahatlerine katılabillerinin harbi kazanmasındaki Imil flftRyondnr. lıdır. Fransız vatandaşı olarak kal lumda ınsanlann yeri ve önemi be görmekteyiz. Kım «Ingiltere, adada raektedir. NATO devletleri ise, Ifte, Îkinci Cumhnriyetin ilk mak istiyenlere, muzakere yoliyle lirtılerek, partinin amaçları ve çe yaşadığı için, Amerika da deniz sadece bol »anayi imkânlarına ve hükumeti, bunun önüne geçmek, kendislnden şikâyetçidirler, çüngöruşlerine de aşırı bir kıtada bulundugu için deniz yollarma sahıp bulunmalan istedikleri teminatı vermeye hazı şitli konulardaki kü bürtn NATO devletleri Rus programda yer verileceği ifade edıl kendi savunmasını temin maksa değildir. «Kurmay başkanlan ko parsyı ve binaenaleyh fiyatları olrız» demiştir. petroluna almadıklan halde, îlaldiyl» donanma yapıyor» derıe ya mitesi» aynı zamanda barışta ve dnga yerde tutmayı, ilk hedef olamektedir. ya bn yaaagı dinlememekte ve bn Cezayirli Bakan, Gizli Ordu Teşya harbde az hata edilmesini «ağ rak almıştır. öteyandan, parti içinde yapılan nılmış olur. suretle Mattei devletin yardımiykilâtı hakkındaki düşüncelerıni de Bnna hepimizin yardım etmemiş lamaktadır. Mıhver devletlerinin bu çalışmaların kamu oyuna daha Her iki devleti n don»nm« yaplc kendi mflessesesine büyük kSrsöyle ifade etmiştir : geniş şekilde duyurulması ve par maktaki gayeleri harbde veya elıne de îkinci Dünya Harbinın ba lâıımdır. Enflâsyonist iktisat polilar temln etmektedir. «General Salan, (Cezayir Fransa tinin resmen kuruluşundan «onra sında harbi kazanacak çok fırsat tika<ından zâhiren kâr edenler, nmdır) fikrini müdafaa etmekten gerek Millet Meclisinden ve gerek sulhte, deniz nimetlerini ele ge geçmi» ve fakat sırf başkomutan dolayuiyle yine sarar» gireblllrBn arada Meclis mfizakereleri 7İyade, Paris'te iktidarı ele geçirıp Cumhunyet Senatosundan iltihak çirmektir. Bılhassa harbde deniı zıhniyeti ile hareket edildiği için ler. Çünkü bu, çok mühlik bir eınasnda komflnist mebuslardan Pajetto, Mlllî Savnnma ve Kafla 49 Amerikan gazetesine hitap eden Çan • Kay Şek'in Kıta faşist bir rejım kurmak sevdasında lar olacağı T.B.M.M. kulisinde dobu fırıatlar hiç kullanılamamiitır. hasUhktır. dır. Cezayirdeki Avrupalılar, bir laşan soylentiler arasında yer alBakanına «ert çıkıslar yaptığı için Moskova önündeki kuvvetleri zaÇin'e laarruza geçmek için yabancı askerî yardıma Hükümet bn istikrar dftv»«nd», gün, bu faaliyetlerin Cezayirin is maktadır. AIR F R A N C E ' l a yıflatıp Ruslara imkân vermek; yanmn bapnda bahli kannsn etda ihtiyacı yokmuş tikbalini tehlikeye düjürdüğünu tigimiz mtiesslf hidiseler cereyan Akdenız eğemenliğini almaktan ilkönee ele emekli, yetim ve dnlları almıştır. Maalesef ıshıpsiı, ON B E Ş GÜN anhvacaklardır.» etmfftir. vazgeçmek, hep tek bir insanın Taıpei, 29 (AP) Miüiyetçi Çin raklanna çıkarma ytpma ıamanıGeçen sene olduğu gıbl, bu ıe harbi idareye kalkmasının doğur müdafaasız bir halde kalarak paCumhurbaşkanı ÇanKayŞek, Mıl nın yaklaşmakta olduğunu açıklaAKNAVTJT ÇİN ŞtRKETÎ ne de AIR FRANCE 1 şubat tarı dugu netıcelerdir. Ne Almanyada, raları «iyasi maksatlarla harcan liyetçılerın Komunist Çınlilerin el mı»tır. ÇanKay§ek «Mukabil tahınde on beş günluk reklâm kam ne de îtalyada atniral »ozü dmlen mış Emekli Sandığı, haddi satın Bundan. bir mOddet evvel Pe lerinde bulundurdukları Çin top arruza geçmek için bütün hazırhkda knvvetli bir müsessesei tnaj.iyepanyasını açacaktır. kin'de bir (Arnavnt Çin) deniı memi» ve fakat Anglosakson harlarımız tamamdır,» demiftir. îstiklâl caddesinde bulunan 40 blnl tamamiyle amıraller idare et dir. Şimdi, hükümet, bn mflessesa nskliyecilik \rketi knrnlman hakyoliyle bfitün emekli, dnl •• ye 49 Amerikan gazeteciıine hitap tan fazla mağaza tertip edilen vitkmda bir mnkavele imzalanmıştır. eden ÇanKayŞek, Komünist Çin' rin musabakasına ıştırak edecektir. miştir. Netice gün gibi aşikârdır. tlm maaşlarım bir »eviyeye getirMalftmdv kl, Arnsvntlnk Rnsys mek yolnndadır. de halkm açlık ve terör rejiminden Ankara 29, (Cumhuriyet Te îstanbul halkı bu mağazaların ile lrtlbatını kaybettikten »onra, Bunun içindır kı Iknici Dunva dolayı kıvranmakta olduğunu ve yer alacak AIR Gerçekten bizde d*rt, b*f tfirleks) CHP îzmir milletvekili vitrinlerinde Çfn tle daha ııkı mttna*ebetler Harbinin bağrı yanık maglup bir an «vvel kurtarılmak iıtedikMustafa Uyâr ile CHP Niğde mil FRANCE markalı bir eşyayı bul devl«tleri «Kurmay Başkanları 10 emekli vardır ki; maaalsn birtrttmek mecbnriyetlnl dnymnştnr. ltrini bildirmiştir. 49 gazeteciden letvekili Âsım Eren tarafından 2 mağa çahjacaktır. En çok eşya bu Koraitesı» sistemini kabul etmes« birini tutmaz. Çünkü, emekli maBo mnkaveleyi Amavntlnk hükü mütt;ekkil grup bir dünya turuna kanun teklifi Millet Meclisi Baş lacak olan »ahsa bjr adet Istanbul ler bile kuvvet komutanlarına bol aşının temeli olan maaşlar, daha çıkmı; olup Hindistan dahil birçok meti Bafvekil Tardımeın Kellezl Paris gidıp gelme bıleti verileknvvetli paralar, fakat d»ha »ı kanhğına verilmiştir. memleketleri ziyaret edeceklerdir. Utiklal vermek çarelerini bulmus raiktarlar üzerinden yapılmışiır. imnlaınıştır. Kellezi bn mttnaseGayri menkullerin iktısabında cektir. betle, «Avmpadaki bfitün komiiMilliyetçi Çin lideri komüniitleBundan başka cayın halkımıı bu lardır. Mesel* Îtalyada Savunma Onnn için hesaplar birbirinl tnt fevkalâde mürurü zamandan bahNew York, 29 (AP) New York r« karçı taarruza geçmek için yanist memleketler, bizi boykot etvitrınlerın en guzellerıni teçip Nezareti «Savunma N«zareti Ka maı şimdi, hükümet yeni bir a Görüşmelere Amerikan leden Medent Kanunun 639 uncu ra», «Savunma Nezareti Deniz», ınl ile emekliliği eşit hale getirtiler, mnbasarayı yarmağa çalışı Times gazetesı Sovyet Rusya'nın bancı askerî yardıma ihtiyacı olmaddesicin tâdilini isteyen Izmır 1 inci ve 2 nci vitrın» birer Îstan «Savunma Berlin meselesinin daha geni? bir madığınl da Amerikan gazetecileÎstihbarat Servisleri BaşNe«areti Hava» 1*. raektedlr. Bn, sosyal »daletin ilk yoraz, dcmiştir.» bul Paris gıdip gelme biletl kamilletvekili Mustafa Uyar, gerek zandıracaktir. saihada göruşülmesi için Blrleşik rine bildirmiştir. miyle üç başlıdiT. Yanl Nazır tek tezahfirüdür. Bundan dolayı onkükanı da katıldı. Kennedy' Son zamanlarda Sovyet Rntya Amerikanın Batı Almanyaya atom çede, bugun Türkiyede arazi ve ÇanKayŞek, komünistlerin idare ÇINAR, DİVAN, HtLTON v« tir ama, harbe hazırlık konusund* m«ti tebrik ederiz. Unntmamalı nin Rusya'ya gideceği haile Çin »rasında yapılan görüşme silâhı vermiyeceğini garanti etmesi «istemlerınde bir değişiklik yapgayri menkullerin yandan fazlası LÎMAN Lokantaları da bu 15 gün kuvvetlerle direkt temasa geçnvek ki, bilhassa bizim cemiyetin en beri yalanlanıyor Ier iki iarafı hayli düsündünnek gerektiğini ima etmiştir, demekte mak ihtimallerinin varıt olmadığının tapu ve kadastrosuz olduğu zarfında müşterıierıne AIR FRAN imkânlirma sahiptir. Bunun neti. h»w»ı noktası, bn emekli, dnl ve tediT. Çin İle Arnavutlngnn irtiba dir. Paris, 29 (a^.) Beyaz Saray nu, bu yolda gayretler sarfedildi CE uçaklannda yolculara ikram cesi olarak Italyan milleti, d*niz yetimlerdir. ünların hayat sartlanı da söylemi? ve iktidardan uzaktını temin edecek olan bn şirket, New York Times, Bonn'dan aldı laştırıhncaya kadar aynı gistemde Basm Sözcüsü Pıerre Salmger ile ğini, vatandaşın özel tescil talep edilen nefis Fransız yemeklerini harbinin en büyuk ihtiyacı ol«o nada biraz rahatlık derhal kendinl efer Sfiveyşten feçetnezge.^ O «a ğı bir rapora lstinaden verdiği bu ısrar edeceklerini bildirmiştir. Sovyet Dışişleri Bakanlığı Enfor lerine mâni olunmaması gerekti sunarak bu kampan>aya istirak «DenizHsva» kuvvetine sahlp ol. hteBettirir. Hele bnnların d» bütün man emekler boça gitmif olaeak malumata ilâveten Sovyet Dışiçleöuğu fibi deniz v« hava ktiTT** OeretleTİn tâbi olacagı artma şartMoskova ile Pekin arasındaki an masyon Dairesi Baskanı ve Sovyet ğini ifade ve tapulu mala «ahip edeceklerdir. rı Bakanı Andrei Gromyko'nun laşmazlıklar hakkında da konuşan Hükümetinin sözcüsü Mihail Kar kimselere bankaların kredi veretır. l«rinin, silfthlann husunyetini ie«ı> larına tâbi tntnlması. adaletin tS Birleşik Amerika Büyükelçisi Lle ÇanKayŞek, bu anlaşmazlığm «i lamof bu sabah Paris'teki Sovyet rek kalkınma imkânı yaratılması. Kendine hiımet etmia, ÎHneıhk 1619/1329 ettiren, tekfmullerini de sağjsmısAMERİEL4N TURİSTLBRt wellyon Thompson ile yapmakta yasi olmaktan fazla jahsiyat üze Büyükelçiliğinde gorüsmüşlerdir. nı teklif etmektedir. Niğde millet tüketmiş oUnlan blaim tır. Bu devletlerin NATO nin»«4VE TUNANtSTAN olduğu Berlin konuşmalarmda Av rinde olduğunu söylemiştir. lcrtnden daha fazla fayda mğlama menleket kadar unntmns, kenam lyi haber alan kaynaklardan bildi vekili Asım Eren ise, 6434 sayılı Bn yıl, Amerikadan Avrupaya rupa'ya verilecek silâhlarda bir fllke, az balunur. Bo kottt sına imktn reren de bn t*^İIMnldiğine göre, iki sözcü, mtmle Emekli Sandığı Kanununun 7350 îyi iratlı, çok mütait hir bnçnk mllyon tnrist feüniytlr. cdondurma» ihtimali üzerinde durhaber verilen şn »on landır. ketleri arasmdaki haber mübade »ayılı kanunla muaddel 100 üncü tlgililerin verdlkleri malumat» g6 duğu bildirilmektedir. dftsettinek memlekete SATlLlK MAĞAZA maddesine bir fıkra ilâvesiyle lesinin düzenlenmesi konusunu ele Kanaatlarimlz* gör» •Kıırtn«r hizmet etmenin imkân nispetinde re 1963 de bn miktann bir milyon Gromyko'nun N e w Y o r k T i m e g almışlardır. «Birleşik Amerika ts evvelce emekliye ayrılmalan sır» Nişantaşı durağında Başkanlan Komitesi» ıbrtemi b«. tskdlre maıhar o4»esğı katMMtti yedî yüı bin olması beklenmekte herhangi bir nokrta üzerinde durtihbarat Servisleri» Başkanı Ed smda eroeklilik ikramiyesi almançta ve harbde trfUhh kuTvetl Tel: 44 M 51 •anufiki ve ilerldeki cah«anİOT « dir. Amerika kendi memleketin madığına işaret etmekte, fakat Gro ward R. Murrow da bu gorüşmede mış olanlardan son işinden ayrılan den daha büyük randıman a'urv •«rinde müspet tesir eder, hatti, den dısarı çıkacak olan vatandaş myko ile Thompson arasında «onların emekli ikramiyesine hak ka hazır bulunmuştur. RekUmeılık (330/13») masını temin eden bir tirteovdtr. faal kadrolann tıkanmasını ds ların tnrizmini pek tesvik etme daj mahiyetinde olan konujmalaOnler. Blrsı yoralsn, nbmi ntmtnk Salinger Karlamof göruşmesin zanmalan halinde ilk defa emekli mektedir. Hava çirketleri fiyatla» rın daha geni? bir safhaya girmek için emekliliğini ister. Yerinl, »rde, Başkan Kennedy ile Sovyet ye ayrılma kaydı aranmaksızm 89 rı biraz indirecek olsalar bn mik istidadım göstermekte olduğunu kadao gelecofe bfr»kır. Başbakanı Kruçef'in televizyonda uncu madde uyannca ikramiyeleri tann 2 bnçnk milyonu kolayhkla yazmaktadır. Cap Canaveral, 29 (a.a.) Feza yapacakları konuşmaların, karşılık nin verilmesini teklif etmektedir. asmaıı beklenebilir. Tnristler Avv« Havacıhk Teşkilâtımn bildirdi h olarak Sovyetler Birliği ve Bir Diğer taraftan CHP Istanbui B. Doğu Alman rnpdan ziyade Ynnanistan ve Şarjine göre, «Ranger 3. füzesinin A leşik Amerika'da yayımlanması ko milletvekili Reşit ülker, îçişleri kı arın ettiklerini beyan etmekya en ziyade yaklaştığı noktada nusunun incelendiği sanılmaktadır. Bakanından, son günlerde îstantelevızyonlarından tedirler. Ynnanlstan bn turistleri Cumhuriyet 1315 çektiği resimler, mütehassıslann Paris'teki Amerikan Büyükelçiliği bulda bazı kimselerin aıayiş» teAhıyoFn qekmek İçin büyük bir kampanyabu resimler üzerinde incelemeler bu konunun ele ahndığı hususun sir edici olaylara sebebiyet verdik Batı seyredılemıyor Kadıköyde. Çar»ı ile Alöyol t m ya hazırlanmaktadır. lerini ifade ile ne gibi tedbirler yapmasma imkân verecek kadar j»nda, istimlak ajvnan 38 bhıada, Berlın, 29 (A.P.) Yeni Doğu net değildir, Sözcüye nazaran re da herhangi bir açıklamada bu ahndığını bir sözlü soru ile torM. PÎRİ lunmaktan kaçınmaktadır, fakat hâl»n faaliyet görleren «snafa, B« Alman televizyon alıcı makineleri simlerın net olarak çekilmemesine maktadır. l«diy«ce verilen son mühlet 1 juo şekilde imal edilmiştir ki, bun kamera üzerindeki «bazı müdaha Salinger löyle demiştir : CHP Samsun milletvekili llyaı «Biıleşik Amerika ile Sovyetler b»t gümi »ona ermelrtedir. larda Batı Almanya televizyonu leler» sebep olmuştur. Bu müdahaKılıç da Milll Savunm Bakanınnun programlannı seyretmeğe im leler, «gürültüler» ve parazitler Birliği arasındaki haberleşmenm da cevaplandınlmasmı a istedigi Bu tarihten itıbaren, brnalar Bt VEFAT n daha iyi bir şekle gireceğini ümit kân yoktur. şeklinde vuku bulmuştur. Bunun lediyece teslim aimarak derhal yı bir soruda bir kısım subaylann Gırit eşrafından olup tstanbul Doğu Almanyadan buraya giıli da neden ıleri geldigi bilinmemek ediyoruz.» kılmasına başlanacaktır. Binalcr 1. Tıcaret Hâkimlı^inden emekli Hukuk Fakültesini bitirdikleri öte yandan, Amerikan kaynakla halde Kara Kuvveüeri Kumandan yollardan ulaşan haberlere göre, tedlr. KANLICALI ytkıldıktan «onra da, yolrnı tanzin, Salinger Karlamof görüşmt lığınm kendilerine ıınıf değiıikllDoğu Almanyalı bir şahıs bir yıl min« geçilecek ve böylece, bu gü Mchmet Rüştü Bülbül ımde, Başkan Kennedy'nin Sovyet ği tanımadığı belirtilerek bunun bekledikten sonra yeni televizyon »•rgâhtaki trafik sıkıntııı, gideril 29 1.962 tarihinde Hakkm rahler Birliği'ne yapacağı muhtemel sebebini sormaktadır. makinesine kavusmuş fakat bunun metine ka\uşmuştur. Cenazesi miı olacaktır. bir liyaretın gözden geçirildiğini 30.1.962 günü öğle namazını Batı Almanya programlannı almütaakıp Kanlıca Camiinden k«sin 'olarak yalanlamaktadırlır. madığını görünce makineleri imal aimarak ebedt istirahatgâhma eden devlet fabrikanna bir şikftPierrt Sslinger bu akşam Paris1 tevdi edüecektır. D O KT O R yet mektubu göndermistir. Şikâten Washington'a hareket edecek Ailesl yet sahibi ya kendisine Batı progv« yarın Başkan Kennedy'nin Beramlannı da alan bir makinenin yaz Saray'da, Kruçefin damadı ve Cumhunyet 1305 verilmesini, yoksa aradaki fiyat «tzvtrtia. gazetesinin Yan Islerı Deri, Saç ve Zührevl farkının iade edilmesini istemistir. Cakarta 29 (a.a.) Endonezya Müdürü olan Aleksis Aeubey ş«TeAksaray'da Namık Kemal Cadde Hastalıklac Mütehassısı Bu şahısa gönderilen resml ce Deniz Kuvvetlerinden bir »oıcu, fin« vereceği ziyafette bulunacak sind» bir keresta deposunun heliÖk asar* Chic'ini takdim edcr. DtŞ TABÎBİ Îstiklâl Cad. Parmakkapı vapta, kendisi düşmana yardım Sovyetler Birliğinden satın alman tır. sında yıkanan bir kankoca, ga«oNo. 66 Tel: 44 10 73 K)LEN CB*r haibı Mareredi Oüe) M. KEMAL DÖLEN } etmekle ve tehlikeli fikirler t*şı dört denizaltmın Polonya'daki cağmdan zehirlenerek ölmüslerdlr. Cumhuriyet 1334 Aynca, Gidinya limanından denize açıldıKereste deposunda kâtiplik yaIsveçteki dört senelik mes \ makla suçlandmlmıştır. Yetnek ansında MUALLA Butik kolekıiyommu göst«T«««k Evli olduklan için pan ve aynı yerde yatıp kalkan leki etüdünü muvaffakıyetle \ cevap mektubunda batı program ğını ve Endonezyaya gelmekte ol •• T Memiş Yılmaz ile e«i 16 yaılarmA bıtırmiş, hastalarını Şişlı Ha \ lannı almıyan televiıyon makine duğunu bildirmiştir. yargılanan kan koca daki Türkan, deponun helâsına yıİstanbulda ük M ı elandc DMffrnr Mekrika Orlceatrası i lâskârgazi Cad. No. 312/1 mu (, lerinin imalinin de riyasl bakım îki yıl önce akdolunan bir anlaç T. M. M. O. B. Durban, Güney Afrıka, İS (AP) kanmak maksadiyle girmifler ve i ayenehanesinde kabule başla .) dan doğru blr hareket olduğu be ma gereğince Sovyetlerden alman Maden Mühendtsler! Odası A mıştır. || lirtilmiştir. Güney Afrika'da beyaz olma üşümemek için de gazocağı yakmif 450 milyon dolarhk askerf malzeOdamızın IX cu yıllık umumi meye dahil olan bu denizaltılarda yan ırklardan olan inıanlarla be lardır. heyet toplantısı 1011 Şubat 962 Bu »ırada ocaktan çıkan gaz Türf otomatik toplar bulundugu gibi, yaz ırk'tan olanlann cinsl münıllâncılık 1611/1316 tarlhlerınde Etıbank UmumMü TEŞEKKÜR Istendiği zaman bu gemiler güdüm «ebette bulunması bir lus layü kln ve Memiş'l bayıltmıç, gonra da dürlügu binası yemek «alonunzehirlenerek ölmelerine sebebiyet Manlarmm ayirtatm. Te4: 44 22 20 lü mermi de atabilecektir. maktadır. Şimdiye kadar bu »uçu vermiştir. Çınlçıplak bir vaziyette da »aat 10.00 da yapılacalrtiT. Mazmanyan kardeçler ve MesBir Endonezyalı sözcü: «Biz •» irtikâp «den birçok beyaz ve ıl bulunan karı kocanın ecıatleri oSayın üvelerımizın tesrlfleri ropyan ailrai valld«lerl riea olunur. tın alacağımız her jeyi Batıdan al yah kadı n »e erkek, mahkemeye lüm ıcbebinin katt olarak tevbiti Üftncalık 1830/1330 ADRtNE Mannanyan'ın tdare Heyetl mak istiyoruz ve önce Washington »evkedilmislerdir. maksadiyle morga kaldınlmıytır. ARANIYOR acı kaybı vesüeslyle teessürleile Londra'ya başvuruyoruz, fakat GÜNDEM: r Fakat ilk defa olarak bir kan rine Iştlrak eden akraba, alle onlar bize istediklerimizi »atmaym ve koca bu suçtan yargılanmaktaYÜKSEK MİHAR FAZIL AYSU İDARESlNOE 4 40 50 M2 Avrupa mah. Müdostları, Atom Fizigl Enstitüsü. 1Riyaset Dıvant seçımi ca başkalarmdan ahyoruz» demiş dır. Koca, 28 yaşmda Syrun Singh ) racaat: A. ve H. APÎKOĞLU Genel Fiztt Enstitüsü ve JFen 2 Faaliyet raporunun okuntir. Yeni Sovyet denizaltıları ile i KARDEŞLER. tstanbul KanFakültesl mensuplan ile Yazıcıisminde bir Hintli, karısı da sarıması. muzakere^ı. oylanmabirlikte Endonezya'nm elinde bui tarcılar. Tel: 22 13 91 yan Müesseseai sahipleri ve perFI. İdarp h^yrtının ibrası, çın 22 yaşında Charlotte Rose Eskişehir 29, (Telefonla) Şehlunan denizaltı sayısı 9 a çıkacaksor.eline teşekkür ederler. Juzumlu kararlann alınması. Bloem isminde beyaz bir kadın rimizde, hattâ bütün Türkiyeds tır. Bugün elde bulunan 5 gemi de Yeni ilâve salonlarında 1962 ffibdellerini taktim eder ."! Seçimler. (tlâncıhk: 1604/1300) dır. Bu ikisi Güney Afrika dısın ilk defa olarak bir kongre, camide Lüks vt stanıart Mtbilyc liplerinde Cumhuriy«t 1333 eski tip Sovyet gemileridir. 4 Maclen Kanunu üzerinde da böyle bir kanun bulunmayan yapılacaktır. gorüşmeler. komşu Rodezya'da evlenmişlerdir. KAYIP 6 ncı kotanm libcrasyon Cumhuriyet Mahallesi Cami Yap 5 Dılek, tekhf. lementıiler \e lıstesinden aidıglm 4 »ğusto» 1961 Guney Afrika'daki mer'i kanuna tırma ve Yaşatma Derneği, 4 şugelecck toplantı j'erınin tâ•tarih ve 70449 sayılı permlnln C nO«Cumhuriyıt Cad. 139 Kilton kanııı Tı!: 48 43 72 göre ilk defa bir kankoca bu suç bat günü yapacağı kongre yerı vıni. kası kaybolmuştur. BtlktbnsOxdür. için, aynı mahalledeki Tekke Cattn yargıUnmak üzere mahkemeSabahatün »«çmi|tir. 1309 jr* wrlr»dl1mi| bulunmaktadırlar. (Baaın 1414/1331) Bamn 76S A . 1353 133B D Ü N Y Jl H A B E R L E R I Cezayirli Milliyetçilere göre: Politik Italya Meclisinde Salan Pariste iklidara gelip faşist kavga bir idare kurmak sevdasında Usturuplu ASKERLIK Hddfse/er /Jras/ndd Silâhlı Kuvvetlere komuta etmek problemi Yazan: Amiral Afif Büyiiktuğrul lllllllllllllltlltllltlllfltllll 2&! Emeklilerin hali T Geçici Gezayir Hikümeli, ateşin kesilmesi için < bağımsızlık ve kendi kaderini iâyin hakkının» şartsız talbikinde ısrar ediyor Türkiye Çalışanlar Partisinin kuruluş hazerlıkları Milliyetoi Çin, Komiinist Çini ele geçirmek için bütün hazırlıklarını« tamamlaınış Sovyet Amerikan sondaj temasları daha geniş bir safbaya giriyor AmerikanRus basın sözcüleri Paris'te buluştular Meclise verilen kanun teklifleri ve soru önergeleri Ranger 3'ün çektiği resimler net değil AZİZ NESİN AIR FRANCE'!aONBE$GON Endonezya Y 4 denizaltı salm aldı Bir kan koca zehirlenerek öldâler lL 1 Şabat Perşembe Tank Ziya Kırbakan TİNO CONTRERAS Buhar Kazanı Camide kotıgre moderıto TAKSİTLE SATIŞ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog