Bugünden 1930'a 5,439,171 adet makaleKatalog


«
»

tKÎ ! IIJIJJJ IIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIl CÜMHURÎTET 20 Ocak 1962 Tıbbî Konular ııııııııııııııııııııııııı ııınıı Rüyalann ruhî izahları Yaıan: Prof. Dr. Rasim Adasal Bundan önceki sohbetimizde (1) mahiyetlerini ve geçmış çağlarda ki çesitli tefsirlerıni incelemiş olduğumuz ruyaların ilrr.i izahlan ancak 19. asrın bıdayetinde başlamıştır. Bunların buvuk kısrnı ruhi, bir kısmı da fız>olojık tabiattadır. Rüya ancak bazı özel ruhi ve fizyolojik şartlar altında belirir. Biz ancak ruhumuzun dış dünya ıle munasebetlerının gevsediğı, bsş duygu cıhazlarımızın faaliyetleri azalmak suretiyle dış kamçılâra karşı hassasiyctlerı kuntleşti| i hallerde ruya gorüyoruz. Nıtefcim büvük Fransız fılozofu Bergton'a gore «Uyumak dış dunya ıle ilgi kesmektır. Ruya hayallerinın suurda yer almaları ıçın şuurun dıs dünyadan ılgısinı kesmesi, ken dine donmesi, hayal teşekküllerınin kontrolsu* kalması, duygularla dızgın^nmemesi ıcap eder. Ruyada ruh ve vucut arasındaki affektif ^ağlantı çozulmus \e aktıf faaliyet durmuştur. Rea'ıte hayatı nı yaşamak demek, bir takım luzum suz seyleri atmak suretiyle faydalı olanları kullanmak ve bu suretle bir seçme yapmaktır. Halbuki aksine ruyâda bütun faydasız şeyler u\uklayan suurun eşıjıne çıkarlar; baskıh olan butun havaller ve hâtıralar serbest'.eşır: Hâle ait zaruretlerle bıze gizlı ve esasında baskılı kalan butun bir mazi uykuda suur kapısından geçmek fırsatını bulur, Bu hayali bır dunyaya sı|tnmadır». Dığer bir çok fiiozoflar ve psıkoloğlar da uyku fonksiyoBUnu bir menfı fonksıvon değil, aksine bir realıte ı«lemi manasına almıslardır. O halde uyku, biyolojik bir anlamın ifadesı olarak, bılhassa koruma sevki tabiisinin serbest kalma halı gibi mütalea edilebilir. Buna göre biz gündüz bir takım cevherlerle zehirlendiğimizden degil, zehirlenmemiş olmak için uyuyorur. Uyku esnasında en yüksek ruhl fakülteler istirahat ettiği halde aşagı basamaktakiler İse uyanıklık hayatının bağlarından kurtulurlar. Uyku nihayet, rüyalar tarafından korunmak suretiyle ruhun bir istirahatidir. 1 Şehir im=ııııııııiiiıımııııııııııııııııııııııııııımııııııııııııı ıııııııııııını ııuııııııııııı ııımııııııEıııı rüyaları bizzat kendilerinde çesitli ve tekrarlı tenbıhlerle denemişlerdır. Bunlardan bırı şahsî rüyalannm ıçiuzunu anlamak içın 180 defa ânî sekıllerde kendını uyandırtmıs; daırr.a ruya gorduğunü muşahede ettiğı gibı, ruya görmediğini iddıa eden bir arkadasma da bunu aynı denemelerle kabul ettirmı^tır. Maury tarafıfıdan tasvir edılen ruyalardan bırı meşhurdur. Psıkolog rüyasında, Fransadaki dehset günlermde ihtilâl mahkemesınde Danton, Mara, Robespiere'in huzuruna çıkanldığını ve mahkum edılerek ıdam htikmünün yerıne getırildığinı ve başının govdesınden ayrıldığını gorur. Şıddetlı bır iç sıkıntısı ıçlnde uyandığı zaman yatak somyasının yastığa dayanan kısmımn kırıldığını ve kaburgalarının üstüne düşerek zedelendiğmı hayretle görur. lste bu duygu ve zedelenrr.e bır kaç saniyehk bır ruyanın kaynak noktasmı tejkıl etmıstır. Buna da>anan psikologlar hâtıralarm, m^an arzularının rüyalan yaratmak hususundaki rollerıne dnem verirler. Insan, ruyalarında bütun çıplaklığı ve olağan sefaletıyle meydana çıkar. Uyku ıle iradesi kalmaz. U>anıklık halınde şuurunun, şeref duy gusunun ve korkunun yasak ettikleri tutkularının oyuncağı olur. Ru yalarm psıkolojık tefsirlerinde şdh retli olan Maury ve Hervey gıbı psıkologiarn bu ifadelerıni Freud «Ruyalar llmi« kitabınfla zıkretmekte ve bunlardan faydalandığını kadır bılıriıkle ıtıraf etmektedır. =haberler! Kalkınma ve Totaliter İdeoloji er Şllll DÜŞÜNCELER HEM Pompadour minyatürleri TT 7~ ısa bir mektup ama eemlyetimizin öyle bir derdine par\\\ mak basıyor ki derin derin düşünmemek ve tasalanmaJ[\\ >nak mümkfin değil. Beraberee oksyalım: «Kayserı mahkumlarır.ı ziyaret eden aileler arasına karısmıs bir lümreye dikkatinizi çekecefim. Bunlar metreslerdir D.P. nin akibetinde en büyük ro 1lerden biıini oynamıs, yaptıkları servetle durumlarından memnun koca 27 Mayıs ihtilâlini hiçe sayan, yol boyunca evli, çoluk çocuk sahibi sevgiüleri ile geçırdıkleri hayatın safhalarını anlatmakta ve bütun zivaretçileri eglendirmekte olan kadınlar. Ziyaretçilerin ekseriyetini teşkil eden mazbut, dürust aileler efradı bunlara karşı hiç bir tepki göstermiyorlar ve böylece cemıyete karıı en kötü misali veriyorlar. Haydı cemiyet umurla rında değil diyelim, ama felâketlerine biraz da bu tip kadınların sebep olduğunu niçın düşünemiyorlar''» Dfî«finemezler sevgili okoyneum, dfisilnememekte de kabahatli deglllerdlr. Çfinkü onlar da bngttnkfi Türk eemiyetinin birer mensnbudurlar. Cemiyetimiz ise namus. şeref, havsiyet gib) mefhumlara ssTçısını kaybedeli yıllar ve yıüar oldu. Evli, fakat aynı zamanda yine evli bir adamın metresi oldnfnnn çok iyi bildifimiz hanımefendi, sebirlerde e n tanınmı» ailelerin salonlanna kabul edilmiyor mn? Ben, siz, Ahmet veya IHehmet, devlet mslını çaldıgını, fakat işinl nsiaca gördugjl için yakalanamadıfını çok İyi bildliimiı adamın elini sıkmıror mnynz? Şuna buna para yedirerek kaçakçılık yapmak snretiyle cent^n olmu« bir tflocar, sofralarda en bas köıeye oturtulmnyor mn? Bana sdylemeyin, fakat hiç olmazsa kendi kendinize itiraf edin, yalnız b* kadarla kalmıvarak bn namnssuz, serefsiz, haysiyetllz insanlara iltifatia balnnmayor, onlann dottlnklarmı kazarrmaya çaliîmıyor nuyuz? Cemlyetiroiz hef tflrlfl ahlâksızlıfa karsı öyle müsamahakâr oi du ki kimseyi ayıplamayın, sev gili oknyacnra. Bu müsamahanın sevkiyle, daha da ileri giderek içlerinden «keçke biz de onlar gibi olsak» diyenler, fakat o esaretslzlikleri yüıünden bn islere kalkısatnıyanlar aramızda sayılamıyaeak kadar çoktur, bana emin olun! Biz ahlâk telâkkllerl bahsinde çoktandır bir sathı mall Bstünde kayıp gidiyoruz. Bakalıro sonnmuz nice olur. Kavseri yolcnlannın Madamc Pompadour minyatürlerinln kendi felâkctlerinde en Snemli birer rol oynadıklarını akıl edememelerine gelinee, buçfin buna akıl etmifler ne çıkar, vaktiyle dflşünmeli idller ki olanlar olmasm, Türkiye Cnmhnriyeti tarihlne o elem veriei kapkara sahifeler yacılmann! Cevat Fehml B A Ş K t T Rüyanın modern bir izahı da ruhi olmaktan ziyade (izyolojik raahiyetıdir. Köpek midelerindeki meshur tecrübeler ile baçhyan şartlı refleksler doktrminin kurucusu buyük fizyolojist Pawlow'un bir çok modern goruşlerı ve denemelerı arasında ruyalar hakkındaki fikirleri daha ziyade fizyolojik denemelere dayanır. Tecrübe hayvanı olarak köpeğı en derın bir uykuya daldirmak mumkündür. Bu hal içrel bir baskıdan baska bir sey olmıyan bir mekanizma sayeBir doktrine göre rüya bir her sinde beyın fonksıyonlarının geçicümerç, bir boşluk, bir ruhl dağı ci bir duraklamasına bağlıdır. Benıklık ve hayal düzensizliğinden yın fonksiyonlarının bu faaliyet başka bir sey değıldir. Daha mo durakhğı bizatihi uykunun esasıdern ve daha realist olan diğer bir nı teşkıl ettıği kanaatine beyin ördoktrine göre ise ancak sathi olan gülerlne inhısar etmekle kalmıyauzanan bu dÜMnsizliğe ragmen rüya suuri rak murdatilığine kadar ve tahteşsuuri hayatımızın mazisi baskı dalgasının gelışmesini ve orani ve hâlini aksettiren mânalı bir da bazı beyın bolgelerdeki kamçıpsikofizyolojik ruh hâletidir. A. lamaları takıp etmek ve müşahede Maury eski olmakla beraber hâlen etmek suretiyle varmıştır. Beyınde bilgi bakımlndan bır değer ta deki bu baskı ve kamçılanma bol$lyan «Uyku ve Ruyalar» adlı ki gelerıni bır takım ışık işaretleri iabmda orijinal bır tez savunmak ile güsterrnek imkânı olsa beyın tadır. Buna gore ruyadaki kanşık kabuğunun ve aşağlya doğru sınır lık ve intibaksızlık daha ziyade zâ sutununun yer yer sıra ile parlayıp hlridir. Bu da fıkırler ve hâtıralar sönmesıni sinemanın gosterdıği arasındaki zıncirlemelerın gerçek canlı e»erler gibi gormek mumkun mefkure ile hiç bir ügisi olmıyan olacaktir. Iste bu bırbirinin ter?l feir nizamdtı faaliyet go«termele olan duraklama ve kamçılanma fıfindendir. Freud'un ruyalar hak ziyolojık vetirelerin devamlı faalikındakl psikanalıtık ızahlarına de yetleri rüya fonksiyonumuzu idare | e r h l»lr anahtar veren bu doktri eder. Butun bu gofuşlerden rüyaiıln en guzel tarafı ruya oluşları nın spontan ve orijinal bır ruh faalle akıl hastalartnrn duşunce tarz lıyetı olduğu anlaşılmaktadır. Anları arasında bir benzerlik bulma cak ruyayı Sirf mekanık bir zıntldır. Her ıkismde de önemlı bır cirleme fonksıyonu sayan teorıler belırti olarak şahsıyet yarılması artık eskımış sayılmaktadır. Yuolur. Akıl hastası ruhuna vârıt karıda kısa ozetı çıkarılan Pawolan bazı fikirleri yabancı şahıs lof'un şartlı refleksierı anlamı ıse lara veya kuvvetlere atfettığı gi ancak uyku ve ruyanın fizyolojık bi, rüya goren normal ınsan da mahıyetı hakkmda aydınlatıcı fıaahsi reaksiyonlarını ve fikirlerini kırler vermekle beraber ruhi cepohları bağladıgı şahsıyetlerle gö hesını aydmlatmamaktadır. Buna rüşür. Gerek ruya gorende ve ge karşılık Freud un ılk defa maharekse akıl hastasında icattan zıya retle one sürdugü ve sonradan dıde hâtıra rol oynar. Ruh hastaları ğer psıkanaüstlerin geli$tirdıği rünın mantalıteleri yanı ruh hâlet ya hakkındaki izah ve tefsirleri zagöruşlerı leriyle rüya görenlerin mantahte ı manımızda en makbul lerı arasında bâriz bır yakınhk teşkıl eder. Freud rüya etudünu lnevcuttur. Şuphesiz ki bu gorus şuuraltı psıkolojlsi zaviyesınden lonraları bazı akıl hekimlerı tara e!e almış ve aynı zamanda ruhî tefından işlenmek suretiyle hezeyan davide yardımcı bir vasıta olmak lar ile marazl rüyalar arasında uzere de kullanmıstır. btmzerlikler ve munasebetler aBu konumuzun son sohbetl «Rüranmıştır. Rüya ile uyanıklık ara«ında hiç bır kesıklık yoktur; ve valar ve Psıkanaliz» i lnceleyec«kruh hayatımızın bu iki kutbu açık tir. «utıfdan, başlamakta olan rüyanın hafıf derecelerinden en gerçek ru(11 (Rüyalar 22 ocak 962). yalara kadar hıssedılmıyen ruh hallerı ile bailanırlar. Demek kı Tedavüldeki para miktarı ruyalar belirh bır ruh hâletımn Merkez Bankasının bultenine gomânalı ifadelerıdır. re tedavüldeki para miktarı geçen haftaya nazaran 70 mılvon lira ekBazı psikologlar birbirlerınden sığıyle 5 milyar 671 mılyon 843 bın haberdar olmıyarak ayrı yerlerde 465 lıradır. «Asıl olan iç cephedir. Bu ketlerde başan ile uygulanmağa sesın çıkması sonucunda sorumsuz eephe bütiln memlekeiin, çalışılan metod; bir toplumda mev kalabalıkiarın sokaga dökülmeleri milletln vücude getlrdtti eep cut olan ve olabilecek bütün görüş ve meselelerin kafadan ayağa inbedir Mühim olan, memle ayrılıklarını istismar ve mübalâğa mesi gibi olaylar göze çarpan keti temelinden yık»n, mil ederek çıkmaza sürüklemek ve bu muşterek bir panorama halindedir. leii esir ettlren iç eeptaenin memleketlerin amme efkânnı âdeAlman filozofu Foerster'in dedidüşmesidir . Gerçektetı «K» ta bır nevi düşman bloklarına a gi gibi «Sorumluluk mevkiinde lfyl ifinden almak» dısından yırmaktır. bulunanların işlerıne karışanları, İthalât ihale suretiyle zerlamaktan çok kolaydır. Bu A B.D. Yüksek Mahkemesi üye onlardan daha iyi bildiklerinı idmaksatls sahıslarımııa kadar lerinden William O. Douglas'ın da dia edenleri daıma gormekteyiz. tilccar eliyle yapılacak temasa gelebilen müfsit ralk Orta Doğu memleketlerine müte Hükumetin hareket tarîindaki seroplann, vasıtaların varlıfı allık e«erinde belirttiği gibi: Bil beplen bilmiyorum. Ama bu siyaHaber aldığ;mı?a gore Tekel tnı iddia etmek caizdlr.» hassa bu memleketlerde komünist seti beğeniyorum» sözü bu ukalâdaresı yenıden 600 ton kahve ithal ATATÜRK (Nntnk S. S93) propagandası günün olay ve ha lıklar kasdedilerek söylenmiş, çaetmek uzere ıhale açmıştlr. Kahbcflerıni istismar ve tahrif etmek gımızda «yetkisizlik kültü» sahte venin deferi 400 bin dolâr tutacak te ve Komünistler gizliden gizli uzmanlara aşırı derecede tenkitsız tır ve 3 No. h Rıo tipi olacaktır. Geçenlerde Amerikan Dışışlert ye, kendi niyet ve sistemlerini or tapmanın kültünden daha tehhkeli lhaJe henüz gazetelerde yapılan bir ılan şeklınde olmayıp Tekel 1 Bakanlığır.ın Plânlama Konseyi taya koymadan, namuslu ve ehil olmuştur. Tehlikeh olmuştur, zira daresınce kahve ıthalâtçılanna bi < Başkanlıgına atanan unlü lktı*at idare, toprak reformu, issizlik, gı Nietzschen'ın dedıği gibi: Bır kırer mektup gonderılmek suretiyle ' Profesöru W. W. Rostow'un soy da, efıtım ve yaşama «tandardının sım çoğunluk, dığer çogunluğa kar ! , ledigi gibi «Komünizm ve biz ilâ yükselmesi gibi konularâa (1) yu şı tenkid ve hücumlarında yetki ' yapılmaktadır. varlak sözler pıyasaya sürmekte hududunun içgudüsunü kaybetti600 ton kahve aehnceye kadar ve edelim; ve Faşizm» ekonomık, gi jaman, sahneye beklenilmiyen dirler. Beyruttan alınan 200 ton kahve ıle sosyal ve kültürel kal&ınmalarını Az gelişmi» memleketlerde iş ba bir anda daima bir dıktatör çıkar ı henüz başaramamıs bulunan ve ihtiyaç karşılanacaktır. «ıntıkall» bır devre geçiren toplum ;ında bulunan hükümetlerin elle ve kendisıni munakaşa edllemez tutulur ve gdzle görülür basanlar gerçeklerın korkunç koruyucusu İ.E.T.T. vasıtalarmda bozuk ların hastahgıdır.» elde etmesi tagcı ve «olcu müfrit ilan eder. , Demekratik rejimlfı bir anda d o | para sıkıntısı lerin is başına gelme sans v t umiFakat nagıl ham ve olgunlaşmamayıp itına ve sabırla ınsa edildidıni azaltacağı için, bu menfur ide mış bir demokrası toplum problem j Î E T . T Genel Mudurluğu, vatanğı \e bu ıtıbarla sadece seçıme daoloji temsılcılen bütun gayretlerı leri konusunda âcız ıse, totaliter ı daşların otobuse bmerken uzerleyar.an muesseselere sahip olmanın nı reformları sabote etmeğe ve hu sıstem de, usteîık vatandasm gurinde daima bozuk para bulundur\eter bulunmadığı, asıl dnemli okumetlerı «ış yapamaz» hale getır venlik ve hurrıyetını ehnden almalarını ıstemektedır. lan un'urun Vı mue^«e«elere ve Sabahın erken saatınde garajdaıı onun temsilcllerlne güvenmek ve mege teksif etmekte ve bazafı iyı mak pahasına da olsa, hiç bır dâniyetli ve fakat tecrübesus vatan vayı halledemez. çıkan otobüslerın biletçilerine 10da$lir ve teşekküller de bu oyuna 15 liralık bozuk para verilmekte Bu gibi totaliter görüs sahıplerı bir hakikat payı taşımaktadır. maalesef gelebilmektedir. Meselâ Carnus'nün deylmı ile:«Kendı doğdır. Fakat otobuse bınen kımseler ekserıyetle ceperınde bozuk para I Gerçekten demokratık prensipin komunıstlerın ekonomık ve sosyal rusunun msanları mutluluğa götulan olmasına rağmen 10 lıra bozdur i toplum hayatında yerleşmesini sağ ıslahat taraftan partıleri ve lider receğını ınanır. Ne var kı, butun makta, bu >uzden de daha sonrakı lamak bakımından sıyasi hurnye lerı bile gizliden gızlıye turlu yol bu ıyı nıyetler bır araya geldı mı, duraklardan bınen vatandaşlar.n tin mânevi :cao ve muhtPvasını larla ve suçlamalarla yıpratmağa cehennemi ar.dıran dunya ortaya paraları bozulamıyarak biletçi lle belirtmek gerekmekte, hurrıyetten («lifması da bu taktigin ıcaplann çıkar. Öyle bir dunya ki orada inaşırı derecede ve sorumsuz şekılde dandır. ihtilâfa duşülmektedir. sanlar öldürülür, korkutulur, surüGenel Mudürluk her gün sefere faydalanma temayüllerini ve hurNitekim bir memleketın aydın lur: tnsan hakarete, ihanete uğraçıkan 500 otobus ve troleybuse 100 riyet maskesi alttndakı bütun lâ lan arasına nifaklar sokarak hu madan bir tek kelıme sbyleyemez.» er lıra bozuk para tahsıs ettiği tak ubalılıkleri, başıbozuklukları ve kümet otoritesinı zayıflatmamn ve Kısaca; demokratık toplum haönlemek lâzım tek çıkar ve cazıp yol olarak ko yatında halkın hürnyet ve söı «adırde, her gun içın 50 bın lıralık soysuzlaşmaları gelmektedir. bozuk para bulundurması ıcap etmunıst sıstemını kabul ettırmenın hıbı olması yanında, hem hurrıyetığını ıfade etmektedir. O Bu arada en önemlı husus de ve ıktıdan ele geçirmenin en ti te hem de otorıte ve düzene, Ç mokratık rejımin temsilci ve sot pik örneklerlnden birinl Çinde ce gunlukların birbirlerini müsamaha Polisin turistlere karsı culerınin, sıyasi bakımdan yolunu reyan eden olaylarda görmedık ve anlayışla karşılamaları zıhnıyetutumu değişecek tıne de ihtiyaç vardır. şasırmış bulunan totaliter ve mur mi? Gerek polıs ve ger»kse jandar. tecı çevrelerın zıhniyet ve tutumInancımız şudur ki; kalkınma manın turıstık tesısler cıvartnda ları karsısında bllgili ve kudretli hamlesi içir.de bulunan bütün mem Fakat az gelişmiş memleketler leketlerde olduğu gıbı, Turkıyede daha dikkatli ve hassas olmaları olmalarıdır 1928 de Kommtern'in bıldırılmiştır. Bu arada turıste B ncı kongresinde bütün dünya ıçın komunızm kadar tehlıkelı olan de bugun at oynatmak istiyen kogereklı yardımın yapılması, nazik komunıstlerıne tavsıye edılen ve dlğer müfrit cereyan fasist ideolo münist ve gerici taktiklere ragmen, jidir. Sol cenahın bazı asırı talep bu iki müfrit hareket ortasında ve yumuşak bır sekilde hitap edıl bugun bılhassa az gelışmiş memleleri karsısında ve bu talepleri mak beliren ve vatandaşlar ve butun I mesı de ıstenrr.ıştır. aath olarak mübaUğalandırmak te«ekküller içinrle tiraftarları her Dığer taraftan, kelepçeli olarak suretiyle Hitler, Mussolini ve Pe gün artan ATATüRK'çü ve demok sanıkların v e mahkumlarm yollarron tlpi bir diktatörlük rejimi ratık şuur ve cereyan mucadeleyi da dolastırılmasının turıstlerce iyi kurmak için memleketın muhafa kazanacak, ve bu kuşaklar medekarsılanmadığı da ilçililere duyu. zakâr ve gerıci unsurları ile besle ni, ileri, demokratık ve mürefleh rulmuştur nen ve hattft sosyalistlerden ürken Turkiye idealinin gerçekleştığine Bu arada turistlere ait otomobilGece saat 21 sıralartnda bir daıre ı» erbabından da yardım gören bu »ahıt olacaklardır. lertn suç isiedikleri takdırde müm kilıdını tornavıda ıle sökerek ıçe gibi cereyanlara misal olarak, Bikün m»rtebe plâka sökülmeslne riye hırsızlık maksadiyle gıren II rinci Dünya Harbinden sonra Al(1) William O. Douglas, Strange de gıdılmemesi de tetkık konusu yaşlarındaki bir genç yakalanmış manyada Sosyal Demokratlann yapılmaktadır Trafik Müdürlüğü, tır. müfrit tutumlarına karsı, kirli e Lands and Freindly people, 1951 p. 15. hazırlanatnk olan yeni bfr yonetNisantaımda Akkavak sokağında mellerini maskeliyerek, Parlâman (2) Ludwig Von Mises, Omnipomelığe gore hareket edecektir. Akın Apartmanının 1 sayılı daire ter demokrasi, milll tesanUt ve «igibi parola tent Oovernment. Yale Üniversity sine, kapı kılidini tornavıda ıle so yasi Antikomünizm İki sarhoş troleybüs «joförü kerek gıren Cemal Gul ısmındeki larla ortaya çıkan Ve sonunda bü Press 1944. p. 193211. ile biletçisini dövdüler genç, içerden çaldığı yalancı bır tun memlekete ve dünyaya dertler Geee geç saatlerde Kurtulus dizı ınci, V deste oyun kâgıdı ve açan «Hasyonel Sasyalist» hareket Tünel troleybüsunun şoföru ile bı bir paket Çamlıca »iffajasiyle bır h t l t l b i H ^ ; TEŞEKKÜR letçisi iki sarhoş tarafından dovul likte suçüitu yakalanmıştır. Solcu ve sTgcı diktat6rlüklerin muştür. Yaptıgı fevkalâde bir »meliyat kuruldugu bütün memleketlerde, lle »evgill eşün Ismihan ŞehİTTroleybuse bındıkleri andan iti1. E. T. T. vasıtalarının genis bir hürriyet havası içinde bir lioglu'nu senelerdlr çektlgl «afbaren ıçki tesınyle hâdıse çıkarbirine muhalif olanların, birbirletaşıdıkları yolcu sayısı ra kesesl lltihabı »andılsnndan mak ıstı>en ve yolculan rahatsız İ I T . T . Idaresı, taşıt araçları rine saldırmalan ve birbirlerini kurtaran ve sıhhate kavustueden Muhıttın Aydınoğlu iie Lazakarikatürleştirmeleri, anlıyan ve ran Vakıf Oursba HMtanesl rı Kadıhs. gerek şofor ve gerekse 1961 yılı içersinde 166.253.125 kışiyi anlamıyan herkesin kafasından bir n nei Cerrahl Kllnl|l Şefl çok Bu yoloulardan biletçi tarafından sukunete davet nakletmıstır. degerlt Operator Doktor 131.647 838 ı otobusle, 2J55.832 si edilmislerdır. ' troleybusle, 6.114.785 ı tuoelle SADt BELGER'e Son durağa gelindiği sırada biramelıyatmda hazır bulunup yadenbire şofor ile biletçinin üzerine 25.534 67 si tramvayla seyahat etNESİME KLBt kın alikalannı esirgemiyen Dr. yürüyerek ikisıni de döven iki yol miştir. Şahap. Dr. Nuri. Başaslstan Dr lle cu, olaya mudahale eden halk ve | îstanbulluların bır yıl içersinde Şandoğan. Dr Orhan, Dr. DeFRDBM YAĞL1KÇI polisler tarafından yakalanmışlar istihlâk ettıklerı elketrık 650 189 803 mosten. Dr Samı Beylere, Sadır. I kilovat saat, Havagazı ıse 21.149.209 yın Dr Müne\'\'er Hanıma. NlfanlandıUr amelıvathane hemşırelenne. çok metreküptur. 3 aylık terkedilmiş bir müçfık servis hemşıresi Gülten 1 27.1962 Istanbul Sepetçi Kasrı restöre edilocek çocuk bulundu ve yardımcısı Meryem Hanıma, ' pansumancı Bekir ve servis has f Sirkeci ile Sarayburnu arasında Fatih'te Hafızpasa Sokağında 42 tabakıcım All Demlr'e «ensuı sayılı evın onunde meçhul bir an ortada bulunan ve Boğaz ile Beyîiftncılık 1908 1298 (• »efekkür ve şükranlanmı a n ne tarafından terkedılmis 3 aylık oglu sıluetını seyreden tarıhl ederim. bir kız çocuğu bulunmuştur. Polıs «Sepetçi Kasrı» her gün bıraz daha Askert Temylz Azası, Hâkım tarafından muhafaza altına aiına yıpranmakta ve klâsik Türk el mı. ZETNEP BEDt YA21CI AlbâT Necdet Şehirlioglu rak Gelengul Yılmaz ismı verılmıs marisinin bir örneği olan bu eser ve Darulâcezeye gonderilmıştır. turistlerin ilgislnl çekmektedir. ÖMER NBVZAT Cumhuriyet 13OT Polıs, çocuğunu terkeden anneyi Vılâyet Turizm komitesi bu t*NlŞanlandıla tesbıt ıçın soruşturma yapmakta rihi kasrın suratle restore edıledır. rek tipık bir balık lokantası veya n 1.61 KadıkBy restoran şekline sokulmasını, tu. ristlerH hızmetin* girmesinl isteOCAK 30 ŞABAN !23 mektedir Nüshası 25 Kuruş îlâncıhk 1616 1319 ton daha kahve îthal ediyor Yazan: Dr. İsmet Giritii n 16 yczşında bir hırsız yakalandı Kitapevlerinde ve Cumhuriyet matbaasında bulunur.10T.L Tek kitap istiyenler, bedelini pul olarak göndermelidirler. Cumhuriyet 1328 r i CUMHURIYET O L U M Klgde e|rafından eskl valilerden ve 19S7196O devresl Niğd« milletvekill. Ibrahım Soyer, Dr. Ruhl Soyer'in ağabeyleri. Dündar Soyer. Ugaz Soyer, Çiğdem YOcesoy ve Dr. Uğur Soyer'in babaları, Nesibe Soyer. Müftaie Sorer'ln kasnnbiraderlerl, Nurten Soyer, Dr. Sait Y0ee«oy ve Melâhat Sorer'ln kayınpederieri, Alp. Cem, Mehmet Selçuk, Selda. Selva. Refik Murat ve Leylâ'nm pek sevgili dedeleri MEVLİDİ ŞERİF Ebedljrete beylerimiz intikal eden ağa c 0 D * S V. O ! S S < a s M n 5 27 ] 7 12 12 T 15 OP 17 23 18 57 Cumhuriyet 1311 ^UIIHIIIIIIHIIIIIIlMMIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIllllllllllUllllllimmilllNllimillllimiHIMIIMIIIIIIIimillllllllllllllllllllllUIIIIIIIIII =CJMHUKİYET'in Tefrikasu 31 E. ] 1 50 7 06 9 44 12 00 1 34 12 07 A2İZNESİN Cumhurivet 1314 = = S = E = S E = E E Ş E E ^ E E j= E E E = Z E E E = E Türkly» Harlcl Lira Kr. Llra Kr. I EEÖU\RN Bunları anlattım diye barla kızmadmız bana, defil mi?» David: «To, niçln kjzayıtn» dedi. Rahat konnsmaya çalışı\ordu ama, hcm canı aıkılmıştı, hem de agrına gitmisti. «Şim di. slz *u ilâci ahn, hemen yatajınıza yatın.» David kamarasına pek eanı sıkkın bir halde gitti. Tıraı? oldu, so dökündü, iki fincan kahve icti, sonra bastalanna bakmaya çıktı. Doris'in vapurda pek seviltnedlğini anlamava baslamıştı. Bu kız çosju vakit herkese karşı sert davranır, gösterişi pek severdi. E\ei, övle olaeak ki iki grcede bir, pahalı kumaslar dan, veni bir elbise giyer, öteki liadınları basetten çatlatırdı. Avnca, David'e 8yle getlyordu ki, oronlarda ikislnin arka arkaya kazanmalan da bir lafcm kötü vornmlara vol açmı? tı. Bn. Kindersley'in Dorls'ten boslanmavısı da acaba bundan ilerl mi gelivordu? David bnnu pek sanmıyordn. Kadın bu ise iyi bir niyetle kanşmıştı Talnız, böyle bile olsa, delikanlıyı kızdırmıştı. O nun islerine kanımaya bn kadının ne bakkı vardı, heie kendisinin bo iste bir kabahatl olmadıtına eöre? Sonr», Kindcnley de ı«kındıfı o »oğuk alaylı hallyle de ne demek istiyordu yanl? Kendisi sankl Srnek bir irjfan mıy dı? Gece, gfindüı leen, ıcvke, cîlenceye dflfkin bir adamdı; Kadnr'da belki bfltön gün kulüpte boy gösterip dnruyordu. Kafısının bu kadar nısf'l l"r I adın olmasına hiç şaçmamalıydı. David o gün lababtan 5ğleye kadar hep bunları dflsündfl durdu; düsüncelerinin gidişi de onn Doris'in aleyhine çevirece£i yerde, tersine, ondan yana götürüyordn. Belliydi ki Doris alışılan blcim, basmakalıp bir kıı de|ildi ama, bundan dolayı kurarlu mu görmeliydi onn? Kendisinde bir baskalık olan bir kızdı. David'in içinde bn kızdan va na çıkmak İçin bir duygu belirmişti. Talnız, gene de oynnlarda kazanmak için eskisi kadar çabalamamaya karar verdi. • Hafta svnanda bava birdenbire serinledi, hava gibi David'in isi de bunaltırı oimaktsn çıktı. Mary'ye uznn, sevei doln bir mektup yazmak imkanını buldn, meki»bon ayrı bir yerinde Willie'ye de bir kaç Mtır yazdı. O gfin 6|leden tenrs neseslni ha. Kiminle dant ettin ben y«kken?» «Klmseyle. Ogretmenlmi bekledim.» Kızın yüzfi biraz defisil. Bayp n baygın gülümsedi. «Niye gelmedln beni gSrmeye? To, sana ihtiyaç da yokto ya. Bu nöbetler gelinee kimseyi isiemem yanımda. Korkma, bn nSbetler bana ancak altı ayda bir gelir.» David'i görünce yerlnden kıDavid kıza merakla baktı. Dedaha da artıraoak bir şey oldvı mıldamadı; yalnız, ona doğrn mek kızın faastalığı onnn sandıKaptan O'N'eil onn bir kenabakarak gözlerini kırpıstırdı. ğından değilmis. rs çekti. David: «Merhaba, hanımefenDoris anlatıyordn : «Haber vereyim, Doktor» di, nerelerdeydiniz?» dedi, feldi «Ama, hiç de hoş şey degil. dedl, «bizim geminin sahibi bn yanındaki koltnfa otnrdu. «DaBasağnları geçtikten sonra bisabah kaptan köşkflnde senin ha iyisiniz ya?» le, öyle bitkin düsüyorom ki.» için çok iyi konuştn. KindersDoris, delikanlının bu alaycı «Sen de b6yle sSyleme anley'lerln çocuklarının bastalıgı haline alınmıştı, cevap vefmenem gibi. Basıma bn hal gelinatlattıklarını doyunca, aferin, «i. ce, her $eyin en iyisi ne, neden dedi sana. Bizim bu gemide kıDavid devam etti : bu yolda gideyim, nedir faydaçına tekme yemiyen tek hekim «Sıcaklardan çok kişi hasta sı? diye düşünüp dururum. Ansen olacaksınj Iriyan trlandalı düştü. Ama, «imdi hava çok gü İarım ki ben korknnç bir insabnrada durdn, David'in koluntel.» nım, tatlı dilşüncelerle dolu odaki saate bakarak «iilümsedi : Hint Okyanusu'ndaydılar. Tat lan bütün öteki kıılardan bam «Sana mütejekkir kalan bir hai lı bir meltem geminin direklebaskayım. Ne demek istediglml tanın bedivesi galiba, ha?» derinde şarkılar mırıldanıvor, deanlarsın, Sıgırtmaç kız!» Birden di. «Devam et, oğlnnı, yakında niıde de, bir ttirfl yavru ballna, bire bir kahkaha koyuverdi. mflkftfatını görmezsen bana ne neşeden taklalar atarak, gemi«Bn da nerden aklıma geldi!» dersen de!» nin çevresine ılık snlar fıskırDavid: «Vallahi, başkalanna tıyorlardı. David, öfkelendi: «Ben «iie bensememek iyidlr» dedi. demedim mi benim Byle şeylere Gene David Uonnştu : «BSyle düffinddğiine teniyetim yok diye! Yalnıı, kıza «Taverlerimizl görüyorsnvindim. Bu isi bir dfizene koyacıyornra, herkesten pek nzak nuz, hiç yanımııdan aynlmıyormak için çok dusündum .. 6dvruyor çünkü.» lar. Balina yalnız Kutnp deniskuldan kovalduğnm vakit. Baş lerinde bulunur sanıyordum O'Neil: «öyleyse sen niye o. kalarının saygısını kazanmak, ben. Ama, O'Neil sSylttyor, ba na biraz yaklaşmıyorsnn?» deher şeyi yoluna koymak istedenlzlerde hep raslarmıs.» di, bir kahkaba attı. «llerleroedim. Ama, hiç bir sey yapamade geri kalma, oğlnm. Şu eanDoris gene dnymamıs giblydi; dım. Onun için, şimdi îçimden sıkıcı teknede hepimizin gözü bunun ilzerine, David'in söylegeldiği gibi davranlyorum, anbir eksik etekte . yoksa, patladikleri pek sofuk kaçtı. Kız, ladın raı?« tçimden nasıl gelirrız. Bak sana bir fıkra snlatabasını yastıga dayayıp yana atse öyle yapıyornm. Karşı koyayım, bilmem biç dnvdnn mn...» raıs, ona, sarhoş gibi, barfın mıyaeatım çünkü Sen de bebaygın bakıvordu. David kendini tntamadı, kahnim bu düşüncemi dagm bnl •Omürsün, doŞrusa» dedi. kabayla güldü. Ne iyi adamdı muyor muftn? Insan içinden sa O'Neil! Sözleri insana hiç «Neden, Doris? Ne oldn?» geldiği gibi davranmazsa her batmıyordu. ignelemek için söv «O yaptıklarından sonra, seyi mahveder.» lefniyordu eQnkU O acıktaçık bilmemezlikten gelme. Küçük fıkralan gibi bunları da sırf adüsürdün beni. l'notmadım da(Arkası vftr) lay olsun diye sSylfiyordn. Klndersley'ler de dorumu niye onnn gibi görmüyorlardı yani? Ertesi gün, hava daha serindi. Doris gtiveıiede göründü. David onu, kuytu bir kSsede, kol<nğa nzanmıs bnlda. Kıı başına ipek bir başörtü baflamıs, diılerinin üıerine de hafif bir kasmir seecadesi örtmtiştü. Dnrgnn bir hali vardı. Gözlerinin aliı msrarmıştı. 15 00 180.00 40.00 80.00 ÎZOO 44.00 Basan v e Yayan C u m h u r i y e t Matbaaeılık v e C a ı e t e c i l i k Turk A n o n l m S ' r k e t l Cağaloglu B a l k e v l Sokak N o . 3941 Sahibi Senelik 6 aylık < aylık MAHMUT ZEKİ ve MUAMMER Kantarcıoğullannın azlx ruhlanna ithaf edilmek Oıere G3ltepedekl evhnizde yannkl 31 Ocak 1952 çarsamba günü flğle namazından sonra Mevllt okunacak ve Kur'anı Kerlm ttlftvet edllecektir. Dost ve akrabalsnmıza duyururuz Kardesleri Medlha Eniçteleri Zah't Cvunhuriyet 1306 ŞEfİK KEFtK SOYER 28 1.1963 tarihlrKİe bir kalb knzl neticeslnde Hakkın rahmetliM kavusmu«tur. Cumhuriyet 1327 Yan Iflennl flılen İdare eden Mesul MUdür NÂZÎME NADİ Gazetemlıe gönderüen yazılar konulıran, komılmasın iade edllmez. tlftnlardan mesullyet kabul eluomaz. Abone ve Ufin lşlerl İçin, «afftn Uıtüne «Aboneı veya «llan »ervi«ü kaydının konması lâzundır. BU GAZETE BASIN AHLAK YASASINA UYMAYI TAAHHÜT ETMİSTİR. ŞAHİN PERESE * İthalâtçı bir firma muhasebeci arıyor Tâliplerin, Beyoğlu, Posta Kutusu 392 ye el yazıları ıle yazılmı» tercümel halleTini ve istedikleri aylık ücreti bildirmeleri. Reklamcdık 318/1322 .ıııııııııııııııııııııııııııııııııımıııııııııımıııııııııııııııııııııııııııııı ııııııııııııııııııııiiiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiiiıııııııııınıııııııııııııııııııııııııııııııııı^ ReklâmcıİLk 220 1323
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog