Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

Ttirk • Alman KMttb Mmkeri Curt Gocte «Mr Kaaal> T» cUçan Oniinarrut» adlı birvr p«rdcllk oytmlan Çrvirtn v» tanıtan Adalrt Ofaoees Okuyan: Adalet Cimoes, Adaan Ofllbahar, Feridun Kuwy Hayri KMB, Sukran Üatfin, Taeman AktttrtL S111M3 ÇatfunU lfc\00 CMrif MrtMttlr. latiklil Cad. IM/M, l O v r t t İatiM, Bayoglu Tünel. IM/1330 umhuriYet KÜBUCUSlh T U V Ü » NADÎ YILANLARIN 0 Cü Tunuj Nadı Aıtnağanı karannın Anadolu Koyluaunun hayatını butun gcrçeklığıyle anlstan ve aon gıinlerde cn çok sozü edılen roman Fi 6 l i n ı REMZİ KITABEVİ i Dâncılık ^62 1308 FAKÎR BAYKURT 38. yd Sayı 13.46» y «• Mktu» aânrit Cumhuriy*» tatanbul Poata Kuttua: ktenbul No Mt Tâcfoolart 8 42 90 ~ 2J 42 »6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 B 8 2 2 4 2 9 9 Sah 30 Ocak 1962 Parti Grupları bugün toplanıyorlar Başbakan. Beledıve Sarayında; sehrimiz esnaf ve sanatkârlannm te msilcıleri ıle yapbğı toplantıd» . CHP Grupu yeni kanun çıkana kadar ziraî vergi alınmamasını istiyor Servet beyannameleri mevzuunda da Maliye Bakanı ÂP Gnıpuna izahat verecek Ankara, 29 (CumhurıvetTeleks) Sıvas! partılerın meelu gruplan varın sabahtan itıbaren onemlı toplantılar vapacaklardır Her ne kadar Y T P ıle C K M P nın top lantı gundemlennde fazla onemlı me«eleler vok ise d» A P Meelu Grupu vıne dığerlerıne nazaran il gı çekici muzakerelere sahne ola i caktır. Arkaaı Sa $ Sö. H ı Istanbulda ziyareilerine başlıyan înönü, "memnun döneceğim,, dedi tkı (îundenberi şehrımızde bulucan Başbakan tsmet înonu dun sabahtan itıbaren resmi zıyaretlerıne başlamıstır S«at 9 15 te Vılav ete gelen tnonu. bir muddet Refık Tulga tle goruşmuş ve saat 9 45 t» Harbıyedekı Bırıncı Ordu Kumandanlığına gıtmıstır. Ordu kaTargahında Korgeneral Cemal Tural ve dığer generallerle juksek rutbeli subaylar tarafından karşılanan înonu, merasım kıtasının tef tışını rnutaakıp Blnncı Ordu Kumandanı ıle btr sure valnız kalmışlar ve basına açıklanmıyan olel bir konuşma yapmışlardır Cniversitede Her yerde tezahüratla karşılanan Başbakan Üniversitelilere, «Gençler Inatı "Ziraî Atatürk ilkelerine kıymet vererek terbiye almıştır» şeklinde hitab etti Gelir Vergisi înönü'ye isteklerini 15 madkalkacaktır,, delik bir mubtıra halinde Ticaret sunan esnaf ve sanatkârlara Ticaret Bakanı. hukümetin dedi Odasının bankalara protestolann affı için tavsiye tamimi gondermiş olduğunu açıkladı Başbakandan Başbakan gazetecilerle d« bir hasbıhal yaptı talepleri Baçbakan lsmet Înonu bu «un saat 9 30 da Beledıye Sarajında Ticaret Odası temsılcılerı ve tuccarla goruşerek ıktısadı ıstıkrarın sağlanması ıçın acılen hallı gereken me«••leler hakkında pıjasamn duşuncelerını dlnlıyecektır Oda temsılcılerı tuccarın dılek ve 'emennılerını ıhtna eden bir rappru Başbaksn'a verecektır Verılen bılgıi e gore bu raporna Oda, ?u nok talar urerınde ısrarla durmaktadır 1 De\ letçe takıp edılecek ıktısadı polıtıkanın saraha ten belırtılme^ı 2 Yatırımların teş\ıkı 3 \ ergılerın taksıde bag lanması \ ergı cezaiannın af fi ser\et bejanırın durdu rulması \ ergı Reform Komıs\onunca ılerı surulen tek lıflenn bir an once realıze edılme'i 4 lcra ve tflâs Kanunu nun tadılı Arka^ı Sa 5 Sd t de Ankara 29 (Cumhunvet Teleks) Millet Meclısı gundemınde bulunan 10 sozlıı lonı onerge«ınd»n bazılamı bugun Bakanlar cevap. landırmıs bu ^rada Malıve Bakanı Şefık Inan «Arazı vergısl kaldırı Arka»ı Sa. 5. Sü. 8 de AMKATLAR1 GELMEDİLEK Vefa Lısesı İngılızos ogretmenl Lamıı tren ı mendılle bogarak oldurmeğe teşebbus etmekten »anık o arak 2 ncı Agır Ceza Mahkeme sınde yargılanan Mehm»t Emın Zorlu ısrandekı oğrencının durusmtsna dun d e devam edılmistlr. Sknık Vekılenntn savunma japması ıcap ederken, Avukatları gelmedıgı tçın durusma başka bir gune bırakılmıştır Resimde »anık dunku duru^mada gorulm«ıktedır Saat 10 35 te Bırıncı Ordu Kumandanlığım terkeden Başbakan Vilâyet» uğrayıp Tulgayı da beTaberine alarak saat 1105 te tstanbul Ünıversıtesine gelmıştır Suleymanıye kapısmdan ıçerıye firen ve Ataturk beykelı onunde yuzlerce talebenın «Ya ya ja şa şa • a tsmet Paşa çok yaşa > şeklın Arkası Sa. 5, Sü. 3 te înonu, Istanbnl Univenitesinde, etraiını çeviren oğrend lerin arasında 3. Çalışma Meclisi dün müzakerelerini bitirdi Senato Başkanı Saat Hayri Ürgöplö de toplantıya Ansara 29 (Cumhunjet Teleks) Üçuncu Çalışma Meclüinm bu sabahKi toplantısmda, Senato Başkanı Suat Hajn Ürguplu ıle Çalışma Bakanı Bulent Ecevıt bırer konuşma vaptılar ve mutaakıben basında çahşanlarla çahştıranlar arasındakı muna^ebetlen tanzım eden 212 savılı Kanun hakkındakı komısyon raporu ıttıfakla ve tumu bırden kabul edildı Saat 10 da oturumun açılmasını takıben soz alan ışveren temsılcısı Safa Kılıçlıoğlu, dun cerejan eden muzakerelerın şeklı uzerınde durdu ve raporda jer alan konuların komısvon çahşmaları sırasında ta rafların tam bır anlayışı ıçınde kabul edıldığını, bu sebeple maddelerın ayrı ayrı tartışılmasından sarfınazar edılıp tumunun oja ko Arkası Sa. S, Su. 3 te Ankari 29 (CumhunyetTeleks)j Servet bevannamelennın kaldırılması ve bu husustakı gelır \ ergı«ı kanununun bazı maddelerının tadıl edılmesı içın Bitlıs C H P mılletvekih Mustak Okumu» tarafından hazırlanan bir kanun tasarısı Millet Meclısı Başkanlığına sunulmujtur 193 «ajılı gehr verg sı kanununun U4 115, 116 ve geçıcı 9 uncu maddesının vururlukten kaldınlm»sı %e bugune kadar ahnan »ervet bejanlarınm açılmadan tekrar «ahıplerıne ıadesmı ıstıyen kanun tasarısının gerekçesınde «Geçırdiğımız enflâsvon devrmın memleke tımiz ıktısadnatı uzerındekl bu>uk sar5intılarının ağırhğını, pi Servet beyanları ile ilgili lijiınııııııınnuunıııııınııııııııiHu teklifi Meclis*. gündeminde ÂP tüzük | . tadilâtı i Bir C.H.P. milletvekilinin teklifi olan tasanda beyanlann açılmadan geri verilmesi isteniyor yapıyor I ıa.'j üzerınden atmak ıncak husus! »ermayevı butun kudret ve emnıvetle teşvık etmekle mumkun olabıhr» denılmektedır Ekonomık kalkmmanın tetnel jartının jatırım hacmlni arttınp sos'val fajdaları »ağlamak olduğu belırtıldık ten sonra hukumetın ozel te$ebbu« lerı onemle kabul ettığı tuccann servet bevanından esas gucunu tağ ladığı, vergı relorm komısyonu raporunda servet beyanımn oto kontrolu bakımından kabul edıldıftı ıfade olunmaktadır Kanun tasarısı gerekçesınde «çok vakın bır tanhte varhk vergısı geçırmıs bır mılletın ihtılâh muteakıp hazın^ve abans teber Arkssı Sa. S Sü. « da = = 5 S = = S Ş = Ankara. 29 (Cumhuriyet Teleks) Adalet Partısı genıs ve onemlı bır tuıuk tadılât'na hazırlanmaktadır Tuzukte yapılması ıstenen degişıklik daha zıyade Genel Başkan ve Genel îdare Kurulunun bır sure daha değişiklığe uğramamasım temıne maS = S 5 S S 5 Ş Ş 5 tuftur 5 = ~ 5 S = Bıhndığı gıbı tuzuk, Baş Ş kan ıle Genel îdare Kurulu S nu seçecek umumı kongrenın S kurulustan itıbaren bır yıl S sonra vapılmasım âmır bu • Arkası Sa. 5, Sö. 6 da 5 üııııııııııııııııııııııııııııııııııııımr; gelerek komıştu, çaiışmaların destekleneceğini söyledi D o â U V â OÖn(İGPİİ6n Eskişehirliler Doğu'ya yardımı tercih ettiler fırsaiçılar ele geçirmeye çalışıyorlar Bunlar, ellerindeki yemleri köylüye kredi verileceği zaman satmak stok yapıyorlar; İstanbul Sanayl Odası da Doğu'ya 1 milyon Iira göndermeğe karar verdi Saat 10 da vapılan bır torende vagondan bır paket yıyecek eşjası nı alarak Erzurum Valısı Fahret tın Akkutlu'ja teslım ederken bır kcnuşma vapan tstanbul Yardım Komıtesı Başkanı Hasene Ilgaz bu vardımın sembolık olduğunu, asıl bjvuk mıktarın arkadan geleceğı nı bıldırmıştır Valı Akkutlu da mukabele olarak, Ilgaza Doğu hal Arkası Sa. 5 Sü. S da İÇİIl Almanların maydanoz talebi tzmır 29 (Telefonla) Metnleketımızdekı muhtelif ticari teşekkullere mektup gonderen bir Al» ma n fırması kendı«ine guzde 40 tojj maydanoz verebılecek bir firma İle i? yapmak istedığıni bildir l mıştır tnonu, bır oğrenci ile konuşnrfcea Sunay "Ordu bugün için yerine otıırmuştıır,, dedi ^ tzınır, 29 (Telefonla) Genel Kurma; Bask&nı Orgeneral Cevdet Sunay, Hava Kuvvetlen Ku mandanı Korgeneral trfan Tan»el, Denıı Kuvvetlen Kumandanı Koramiral Necatı Uran bu labah laat 10 30 da askerı bır uçakla îstanbuldan tzmue gelmısIer ve Cumaovası hava alanında asker! tOTenle karşılanmıslardır Genel Kurmav Başkanı uçaktan indıkten sonra kendısını kar;ıh\an ların ellenni sıkmıj ve mera'im (stanbullular çiçeğe karşı aşılanacaklar Evvelâ öğrencüer, sonta «rasiyle memur, işçi, esnaf ve halk komyucu tedbir olarak aşılanacak • Kuvvet Kıunandanları ile Izmire giden Genelkurmay Başkanı EMÎNSU'Iarla ilgili bir soruya bu cevabı verdi kıtasını teftış etmiştır Sonra hep birlıkte tzmire hareket edilmiştir. Genel Kurznay Başkanı ve beraberlndekı kumandanlar Vil&yette Vali Vekılinı zıyaret etmışler bu arada basın mensuplanyle de bir muddet goruşmuşlerdır Kumandanlar tzmire askert bırlıkleri teftı? ve NATO Avmpa Muttefık Guneydoğu Kara Kuvvetlerı Kumandanını nyaret ıçın geldık Arkan Sa. 5, Sd 1 de Eskişehır 29, (Telelonla) Menderes aılesıne jardım ıçın sehnErzurum 2^ (Öıel surette g'den mızde de faalıvete geçen eskı D P arkadaşımız Mucahıt Beşer bıldı lıler, hıç bır alaka gorememış ve rıjor) tstanbul halkının Doğuva bunun uzerıne faahjetlerınden vaptıgı vardımların ılk partısını vazpeçmışlerdır öte jandan Iz teşkıl eden in.ı vagon vıvecek \e mirlı Nebahat Arslan adında A P gnecek ıle bır vagon hajvan velı bır kadın da Menderes aıle=me mı nıhavet bu saban Erzuruma gepara toplamak ıçın şehnmıze gel tınlebılmıştır îstas' on ambarı omiş ve jardım alamadan donmuş nunde japıian torenı mutaakıp açıtur lan vagonlarm varısının bos oldu Arkası Sa. 5, Sü 8 de gu gorulmuştur Bir Amerikalı Tuzlada ölii buîundu; hâdise çok esrarlı George Harvey Fish'in cesedi, başında kurşun yarası halde denizden çıkarıfıp Morga kaldırıldr, inlihar mnhtemel Tuzlanın Kemerkopru mevkıın, de, denız sahılınde başında kurçun \arası olduğu halde bulunan bır Amerıkalımn es^arlı olumu, Kar tal Savcılığı tarafmdın incelen mektedır Bu arada Alman asıllı Amerikalı muhasebecının otomobıli de aynı mahalde bulunduğu ıç n Savcılık olavın soruşturmasını genişletmiştır O cîvardakı Elka fabrıkasının vanındakı evlerden bınnde oturan ve saat tıciretıyle meşgul bulunan Suat ısmındekı şahıs pazar gunu saat 12 ^ıralarında (4920TTB75) plâkalı Reo marka bır otomobılle bır AmeriKalının sahıle vaklaştı Enı gormu'tur Gerek v az ve ge rekse kıç aUannda Amerıkalılar Kemı rkopru ^ahıllerıne sık sık gel dıklerı ıçın «aatrı bunj ga\ rı ta Arkagı Sa 5, Sü. 7 de Amfrıblının cesedinın bulundugu maiuü ve huvıyet klğıdmdakı resfan Dun Izmir'de, bir dıreğe çarparak parçalanan kamyonun feci hali Dunya sağlığım tehdit eden çıçek salgınma karşı şehrımız halkının kadamelı olarak aşılanmaıına başlanacaktır Şehrımızde henuı tchlıkah bir durum bahis konusu olmamakl» beraber Sağlık Mudurluğu llgililerı «Bızım vazifemiz koruyucu tedbir almaktır. Çıçek aşısı için \eten kadar açı temın edılmıştır Yakında halkı kademelı olarak aşıdan geçıreceğiz» demışlerdır Verılen bılgıye gore, once oğrencıler aşılanacak, daha sonra memur ve ışçılere sıra gelecektır Bu arada ıstıven ha'k aşı olmak uzee Sağlık Merkezlerıne ba^vuracaktır E^naf n da a^üanmasından sonra aşı kampanvası mahallelere va ^ılarak butun Ntanbulluları aşı Genelkurmay Başkanı Kuvvet Kumandanları ıle birlıkte dun Izmır de dan gegırmış olacaktır ;aptığı zıvaretlerden bırinda Yeni trafik kazaiarında 5 kişi öldii, 11 yaralı var Bingolde bir Hce kaymakamının kullandığı makanı arabası da 50 metrelik bir uçuruma yuvarlandı Bırgol 29 (Telefonla) Genç ılçesı Kajmakamının bızzat kullandığı makam araba'i bugun 50 metrehk bır uçurumdan aşagı duşmuş ve arabada bulunan ılçe şefı Salıh Gundoğdu olmuş ve Kaymakam dahıl olmak uzere bes kışı ağır şekılde varalanarak Bıngol Millet Hastanesme kaldırılmıstır Merkebı ıle birlıkte Balıkesır 29 (Telefonla) Şofor Nıvazı Oksuz ıdaresındekı Balıkesır 6182 plâka sayılı kamvon Bıgadıç'ten geçerken 68 yaşında Hasan örtürk ıle merkebıne çarpmıj ve her ıkısının de olumune sebebıyet vennıştır. Aj'rıca Bursadan şehnmıze gelmekte olan tsrnaıl Sepet ıdaresındekı bır kamvon da \olda bozuk duran dığer bır kamvona bındırmış tır Kaza sonunda sofor mahallınde oturan 18 yaşındakı Mustafa Murat derhal olmuş, şofor ve tsmaıl özbugdav ısımlı şahıs da ağır şekılde yaralanmıştır Bacakları kınldı Erzıncan, 29 (Telefonla) Üsteğmen Şevket Ural ıdar»«ındekı Arkan Sa. 5, Sü. 6 da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog