Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ALÎÎ CÜMHURİYET 3 Ccak 1362 Malî krizin sebepleri Fenerbahçe takımmda değışıklık yapılıyor Naci, Osman, Basri, Lefter ve Kadri kadro dışı bnrakdacak Bu sebepîe bu akçam toplanaeak olan idare heyeti, antrenör Galatasaray mağlubiyetinden son ra Fenerbahçe eamiasmdaki hareket büyümüş vaziyettedir. "Ümit Takımıff Sarıyer karşısında deneniyor Güven de kadroya ahndı Szekelly'mn işine nıhayet verildığini resmen açıkladıktan başka Beşiktaş ve Vefalıların dünfciı ralışmalanndan bir görünüş Naci. Osman, Basri. Lefter ve Kadri gibi futbolcuların bir tnüddet için kadro dış! bırakı'acağını ve Necati, Aydoğan. Bülent ve özer gibi oyunculann devamlı olaıak takımda yer alacaklarma dair tıir açıklamada bulunacaktır Diğer taraftan bir kısım üyelere göre Galatasaray mağlubiyeti barAnkara, 2, (Telefonla) Spor • Toto'nun ilk tasnifinde şu neti dağı taşıran damla olmuştur. Bu grupa göre idare heyetinde vazife celer alınmıştır: alan şahıslarm muvafıakıyetsizli13 bilen 5 kişi ği kat'î olarak meydana çıkmıştır. 12 bilen 92 kişi Milli ligde bu hafta yapılacak oVe/a çalıştı Ayrıca bu hafta oaşşehırde müYeni kongrede yepyeni bir idare lan dokuz karşılaşma için takım11 bilen 1198 kifi Bu hafta Istanbulspor ve Genç sabakalar yapacak olan Feriköy 10 bile n 8771 kişi. heyeti seçilmesi için faaliyete ge lar dün ilk rmtrenmanlarını yap birlipi ile karşılaşacak olan Yeşil ile Kasımpaşa dün idman yaprcışTasnif devam etmektedir. çilmiştir. mışlardır. Cumartesi günıi Genç beyazhlar dün Vefa stadında ilk lardır. lerbirliğı ile mühım bir maç ya antrenmanlannı yapmışlardır Son pacak cl%n Siyahbeyazlılar dün haftalarda daha iyi neticeler alan öğle'Jen sonra çalışmışlardır. Id Vefa takımımn bu hafta yapacağı mana Münir, Erdoğan ve iki ka iki maçta en azından iki puan aleci Necmi ile Cavit iştirak etme la';ağı söylenmektedir. rnişlsrrlir. İlk olarak yapılan külDiğer taraftan istanbuJspor ve tiirfizik'.en sonra forvet oyuncu Karagümrük takımları dün Vefa ları kaleye şut atmışlar, defans ve Fenerbahçe ile yapacakları mü oyuncuJarı da ayrıca çalışmışlar! hirn karşılaşmalar için çalışmışlar dır. Mır. Okullararası Futbol. voleybol ve ba'ketbol maçları bugün muhtelif stad ve sahalarda yapılacaktu 21 mart'da Londra'da îngiliz genç milli takımı ile karşılaşacak Program: olan 23 yaşından küçük «Ümitler Futbol: Takıraı» dördüncü hazırlık müsaŞeref Stadı: Vefa Lisesı Eyüp nakasım bugün Dolmabahçe StaGeçen sene kızlarda ve erkekLisesi. dmda Sanyer ile oynayacaktır. lerde Türkiye voîeybol şampiyonYeni ilân ediien kadroya Beşikluğunu kazanan Galatasaray bu Voîeybol: raştan Güven ve Beykozdan Vural Eminönü lokali: alınmışlardır. Yeni kadro şu şeküdedir: Fındıkh orta Kasımpaşa orta, G. Saraydan: Talât. Uğur, Geienbevi orta Vefa orta. F e . F. Bahçeden: Selim, Nedim, özner orta Bakırköy orta. Zoğraf "an, van Işık Lisesi. Beşiktaştan: Süreyya, Müfit, Gü Kadıköy salonu: B. Ticaret *'en, îst. Spordan : Tuncay, Izmir, 2 (Telefrmla) Alt;norPendik Lisesi, D. Şafaka Sen K Cümrükten: Ali, Tozef. Kuleli Lisesi Kaleli Li du futbol takımı yarın (bugün) Feriköyden: Necdet. Ali, Almanyaya harekst edecektir. Alsesi. Y. Direkten: Yıldınm, tınordu takriıı 20 gün sürecek bu Büsketbol: B. T:caret Pendik, seyahatind? rnuhtelif Süleymaniyeden: Hasan, şehirlerde GUVEN Karagiimrüklülerin antrenmamndan bir koşe Beykozdan: Yılmaz, Vural. D. Şaltka Sen Jozef. H. Paşa dört karşjJaşma vapacaktır. Spor Toioda ilk iasnif Millî lig takımları, haftanın maçları için dün çalışlılar Bugün yapılacak okul maçlarının Turan Oga.n (Gençlerbirliği 3aşkanı ve eski Merkez C e n Keyeti üyesi..) «Gazetenizin bu mevzua temas eden neşriyatım minnetle karşılar ve alâkaiı şahıs makamlarla efkârı umumiyeye bu büyük derdimizin dU3ruruIması hususundaki tavassutunuza tesekkür ederim. 1 Mali krizin sebepleri olarak tek bir nokta üzerinde duruîamaz. Mevzuu çok geniş sebepler ise rnuhteliftir. Bunları şu şekilde sıralıyabiliriz: a) Profesyonelliğin kabulünden evvel icap eden ortam yaratılmadan ve gerekli tedbir ve sartlar yerine getirilmeden profesyoneîlik kabul edilmistir. b) Hazırlıksız girilen bu vadide gerek kulüp idarecileri ve gerekse sporcular hatalı hareket ve davranışlarda bulunmuşlar, senelerin birbiri üzerine yığdığı bu hatalar bu seneki kaçınılmaz durumu ve halli adeta imkânsız sartları meydana getirmiştir. Bu durumun meydana gelm^sinde bundan evvelki Beden Terbiyesi ve Futbol Federasyonu sorumluisrının ve profesyonellik talimatnamesi hazırlıyan kimselerin de dahli bulunduğu kanaatindeyim. c) Kulüplerin kendilerine ait «ahaları bulunmaması ve teskilâtın elindeki tesislerinde kifayetsiz oluşu mühim bir sebep olarak gözükmektedir. TURAN OGAN d)£ğlence resmi namı altında belediyeler tarafjndan alı^an rüsum nispetinin fahiş bir haid e olması da mühim sebepler arasındadır. Futbolün yükselmesi uğrunda elbirlıği ile çalışmak mecburij'etinde olduğumuza göre belediyelerin eskıden "< 5 olan rıispeti % 20. ^ 35 e çıkarmak değil, bilâkis tamamen ortadan kaldırması icap edîr. Bu bir kanun mevzuu değil, Belediye encümenlerinin salâhiyeti içindedir Bu bakımdan bu hususu kendılerinden istemek hakkımız ve onların da Türk sporunun kalkmmasına sadece vasıta olan kulüplere yardımları bir vazife olmahdır. e) Millî ligde kulüp adedinin fazla olması maçlara alâkayı azaltmakta ve dolaysiyle hâsılâtı düşürmekte, Sıususi orgnizasyoıılara imkân ve fırsat vermemektedir. f) Transfer ücretlerine konuİ3n v^rgiler mevzuu da malî krizin başhca sebepleri arasındadır. ÇARELERÎ Yukanda sebepleri zikrederken çarelerini de şöyle sıralıyabiliriz. 1 Kulüplerin anonim şirket haline getirilmesi ve sporcular için sendikalar teşkili. 2 Transfer ücretlerinden alınaıı vergilerin terkini ve eğlence resmi nispetinin ya eski hale indirilmesi veya tamamen kaldjrılması, 3 Kulüplerin mali durumlarının sıkı bir kontrola tâbî futulması. 4 Milli ligdeki adedin behemehal azaltılması ve tek takım olarak deplasman yapılacak şekilde fikstür tanzimi. 5 Şirket haline gelecek kulüplere saha temini için uzun vadeii ve az faızl: kredi temini, 6 SporTotodan yapıian yar dım nispetinin maç başına asga rî 5.000. Iiraj'a çıkanlnvasıdır.» G. Saray voîeybol takımı Avrupa Kupası için Polonya şampiyonu ile oynayacak Altınordu bugün AJmanyaya gidiyor sene Avrupa şampiyon kulüplerj da Yugoslavya ile karşılaşacaktır. voîeybol turnuvasına katılacaktır. Sarılcırmızjlı kızlar bu kuvvetli takrma karşı galip gelmek için iki çetin rakip şimdiden çok iyi hazırlanacaklanAvrupada çekilen kur'alar neti nı ifade etmektedirler. cesinde Galatasaray takımı tur atMaçlar şubatta lamış ve ikinci turda da karşısına Polonya şamp;j'onu isabet etmişGalatataray iki müsabakayı da tir. •.ehrimizde pynıyacaktır. Sankırmızı)] ıdareciler B Al Maçlann şubatta oynanması kuv Galatasaray manyayı bek>rke#ı karşılanna Po vetle muhtemeldir. lonyanın ç kınasını üzüntü ile kar kız tnkımında oynıyan Atife Yusılamış]ard:r. tdareciler, Polonya goslavyadan geldiği için Yugoslav nm diinya dcrdüncüsü oldukiarını yadaki maçta oynaması şüphelidir. Bu sebeple hariçte Galatasaray bu belirtmi.jl'.Tdir. krymetli oyuncudan mahrum olaKızların rakibi: Vnçoslav Galstasaray kız volevbol takımı rak maça çıkacaktır. llllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllıllllllllllMllllMlllıılllllılıllllııııılıııııllılılllllıll I ÇİFT DİFERANSYELLİ ARAZİ ARABALARI için Sipariş a l m m a k t a d ı r Acentelerimize müracaat ediniz. DİSTRİBÜTORÜ: MATAŞ TİCARET T.A.Ş Halaskârgazi Cad. 133 Pangaltı Istanbul Tel: 474430 Telgraf: Matasan:Istanbul Î4 KÎŞİLİK OTOBÜSLERİ MATADOR # Sağlam çelik konstrüksyon, lüks ve modern karoseri DERHAL TESLİM CEKMEYİNİZ BİR ADET StZİ HUZURA Eyüp tcra Memurluğundan: 96L2S76 Bir borçtan dolayı mahcuz olup satılmasma karar verilen AHbey köyü Kemerburgaz Cad. Taşocağı çıkmazı No. 13 binalarda 1 adet Macar mali Mitgans marka Dejfirmen 16 beygirlik kuvvetinde rnotoru ile komple 2500 lira ve 1 adet iki silindirli yerii hamur makinası 5 beygirlik kuvvetinde motoru ile komple EO lira kıymetindeki mallar 17.1.962 0O çarşamba gtinü saat 12.30 . 13 de açık artımn suretiyle satılacaktır. O gün teklif ediien bedel muhammen kıymetinin % "5 ini bulmadığı veya müşteri îuhur etmediği takdirde ikinci açık artırması 19.1.962 cuma günü aynı yerde ve zynı ^aatte Belediye resmi müşteriye ait olmak üzere pesin para ile en çok artrana ihale edilecektir. Taliplerin mahallinde hazır bulunan mernurumuza tnüracaatları ilân olunur. (Basın 20 123) Ş IStlRAP Beklediğiniz Günlük Gazete 10,5 Istre benzinle 100 km yapar TEDİYATTA AZAMİ KOLAYLIK Bol yedek parça Muntazam servis MEHMET KAVALA Galata Nesli Han İSTANBUL Tel: 44 75 54 Telgr: LACOMETı 9 OPON, baş, diş, adale, sinir, ağrılarını derhal teskin eder. • OPON, grip ve nezle başlangıcındaki fenalıklan önler. • OPON, bayanlann muayyen zaraanlardaki sancılarında başan ile kullanılır. (ŞZAFER Avnı zamanda İstanbul'da ve Ankara'da gunde 6 tablete kadar alınabllir. 7 OCAK 196? PAZAR GÜNÜ ÇIKIYOR. Reklâmcılık 3465.115 Faal 94/98 ••«*»«•••tttttttttı L Ordu Yapı KooperaHfî Başkanlığından: İERİ1EZ MİİOİİİÎLİİĞİİIİDEH İyidere Çay Fabrikamısın haricî elektrik aydınlatma tesi;aö işi açık eksütme usulü ile ihalej'e konulmuştur. Keşii bedeli 21937 lira 38 kuruş olup muvakkat teminatı 1645 lira 30 kurıiftur. İhale 20 ocak 1962 cumartesi günü saat 10 da Rizedeki Mer kez Fabrikamız binasında müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 8u işe ait şartname vesair e\Tak Merkez Müdürlüğümüz ile İstanbul Tekel Genel Müdürlüğü İnşaat Şubesi ve Ankara TekeJ Başmüdürh'iğünoV görülebilır. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun müteahhitlerden aradığ evsaf ile bu gibi 20000. lirahk bir iş yaptıklarına dair belgelerini ihaleden 3 gün ev\'el bir dilekçe ile Merkez Müdürlüğümüze vererek ihaleye iştirak vesikaları almalan lâzımdır. •».•. . . . . . . • • ' Kooperatifin mütad senelik kongresi 20/1/1962 cumartesi günü saat 14 de Orduevi salonunda yapılacaktır. Kayıtlı üyelerin teşrifleri rica olunur. İDARE HEYETİ GÜNDEM: 1 Kongrenin açüması, başkan ve divan seçimi. İhtiram duruşu. 2 İdare heyeti ve mürakıp raporunun okunması. Satılamıyan ikramiye evi3 İstihlâk Koperatifi raporunun okunması ve 1961 blânçosunun ve hazırlanan yönetmeliğin takdimi. 4 İdare heyetinin ibrası. İdare heyeti, murakıp ve danışma kurulu seçimi. 5 Yeni çalışma programı ve bütçenin takdim ve tasvibi. 6 Kooperatifin istib.lâk kolundaki malların yeni teşekkül eden Mahdut Mes'uliyetli Ordu İstihlâk Kooperatifine de\Tİ hakkmda umumî heyetten tasvib alınması. 7 Kredi temin hususunda idare heyetine selâhiyet veril• »»»•»»!»«** » • •" Askerllğinı yapmış, türkçeyi ve fransızcayı'iyi'bilen tercihan tecrübeli genç Oevlet Hava Meydan!arı İşfeîmesi GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEK 1 İdaremizde mevcut araçlarda kullanılmak üzere satın almacak muhteüf eb'atta 159 adet iç ve dış lâstik kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 2 Muharnmen bedeli 80503.25 lira olup geçici teminatı 5275,17 liradır. İşbu teminat T.C. Merkez Bankasındaki 57 sayılı hesabımıza veya idare veznesine yatırıhp mukabilinde makbuz alrnacaktır3 Eksiltme 18/1/1962 tarihine tesadüi eden perşembe gtinü saat 15.00 de Ankara da Genel Müdürlük Alım, Satım Komisyonunda yapılacaktır. 4 Bu işe ait şartname Ankarada Genel Müdürlük Malzeme Dairesi Başkanhğmda, İstanbulda Yeşilköy Hava Limanı Başmüdürlüğünde görülebilir. 5 İsteklilerin belli günde usulüne göre hazırlıyacakları, 1961 yılı Ticaret Odası vesikası ve teminat meklubunu havi kapalı zarflarmı ihale saatinden bir saat evvel sözü ediien Komisyona vermiş ohnaları şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Basın 13211 A. 18706/121} MUHASEBE YARDIMCISI araniyor Taleplerin el yazısı ile ve fransii.c'a olarak' tercDmei hal j ve talep ediien ücreti bildirerek bir fotoğrafla birlikte NESTLE P. K. 46 ŞİŞLİ IstanbuJ r (Basın 17/122) Cumhuriyet 127 I. T. Üniversitesinden 1959 yılında aldı|fım mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. 5 7 Ertuğrul Topuz 2K HIHtlllMIIHMIIHMM*tlHIMI»MM. adresine yapılnıası 200.000 LİRA re daha fazla nakdj bankalarda yatanlara fırsat Paranü ayni bankada, adımzda duracak. ayrıca ithalâtımızdan derhal kâr alacaksmrz. Randevü almız. 22 78 70. Reklâmcılık: 1/124 ZAYİ Sarıyer. Akşam Kız Sanat Okulundan aldığıın pasomu kaybettim. Hükümsüzdür. Seher Süner Cumhuriyet 110 Cumhuriyet 108
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog