Bugünden 1930'a 5,440,085 adet makaleKatalog


«
»

3 Ocak 1962 CUMHURIYE^ BEŞ jyımımıumiHiiMiıııııımıııımıııııııııııiMimıımNiıııııımıııiHiiiıııiü Kusatılan Barzanî âsi= reti, Irak'la son günlerinı yaşıyor. Bastarafı 1 ıncı sahıtede rraKta oıan Barzanıler gerek hu kumet kuvvetle'i \e gLrek=e dıjer Ku"t /çıretlerı tarafından ıruha«a ra altına ahnmıslardır 94a vıhnda oHugu giDi Turkıve sınırına çok \akın hclgelere kadar çekılmıs buluna n Barzanıler bu gunlerde son koz drmı ovnamak.tadırlar Verı l=n bı'fJere gore, halen 13 00) kı«ıhk bu k u ı ı e t e Uumdnda etmek te d a n Molla Mustafa onurruzde= kı gunlerde Hokkarı bolgerrızın jŞ s a n ve engebelık bolgesınden Irana ve oradan da Rusvava kaç mava hazırlanmjktadır Bundan u1; gun once Bervan = I Aşıretı ıle • aptıöı çarpışmalar «ı ^ rasında Çukurca ılçemız sınınnda = 1 = kı«ıvı fecı şekılde olduren Bar 21 zan.ler dun de Irak.n Zaho ılce*ı cıvar.ndakı baz, kov'ere bakm vapmı. ve 2 b.ne jak.n aşıret men vapmıs bıne k t ,ubu fec, «ekı de oldurulmustur A«kerı tırlıklerımız uç gun oncekı hadıseje Denzer olaUarın vukuuna mejdan lerılmemek ıcın ıcap eden her turlu tedbın alm s Ânfeara şcförîeri Ecazan ka!dırc§ıSar Bastarafı 1 ıncı sahıtede va kaldırmaja tesebbüs etnııslerdır Bunu beceremıvenler arabanm lastıklerım mdırıp bırakrnslardır baat 12 00 de vuru>use ba«lamd «mdan tarn bır «aat «onra Içı^'erı Bakanhgmın onune gelen şoforler bas rarak Bakamn balkona çıkmasını ı«temısleıdır Cemıvet Baska nı aralarmdan seçılecek bes kısıhk bır hevetın Bakana dllekierını «ovhvecegını bıldırmıs ve hevet ıcerı gırmıstır Bakanla muzakere uzun surmus bu muddet zarfında da yollarda başı boş bırakılan tak «ıler uç «aat muddetle trafıgın ıslemez hale celmesine sebep olmustur Cemnrt uvelerı Bakan Ahm»t Tora'ogluna Q kısıden fazla volcu taşnan ırıniDus arabalar n kaldmlma«ı ı r n uzun zamandanberı te sebbuse gect,klerım ancak kendı'er ne ke« n bır cevau verılmedıçm «ovlemıs'er Bakanın buna çare bulrıasını ı«temısjerdır Bunun uzerıne Bakan Mınıbus araoaların sehrın banlıvolennde çalıstmlmas ıçm Beledners bır Karar alındıgını ı«teklerının bır kaç gun sonra verıne gerırılecegını bıldırdıkten sonra sojorlerın bu hareketını ta«vıp et"i c c X nı «ert bır lısanla so\le ıfade etmıştır c K a r a m bu avm besınde tatoık edıleceğmı bılıvordunjz Buna beklemeden he*nen yuruvu«e gecmer>ızı uzuntu ıle karsılaaım Bakanhk olarak dertiennızle mesgul oluvoruz î«taklerın'zı kanun çer çeve«ı dahıh^cie ıstemen 7 Ja^ımdır Sokak ^u^u^lî 1 •^nn hikların \ erılmesırı «asıvacagma r a r i ' orsanız aldanıvorsunuz B J volu ka ar ıdr Kamm'pra savgılı olunuz Tez H u ! m e t b u n a k a hal rc"» m r , b lunar, Topiart % Gosterı \uru>uslerı Ka e k e r r , J T . u ımı bılırelı^nız Bu gıbı M^n^us'ere rrusaade n u r , a n r ı t a t b l k e dec „ e t n m Daha son^a C°m et uv»'e r Bskanın balkordan soforlere hıtap etmes nı ı=tem!sW«e de Bakan evve'a bu ı«ı Traf K I T jr'uru ıle Em ni5et G=nel Mudı ruiun \at>ni«ırı b 1 dırnı l ;t r Bu arada Cemnet u elerı sofırler n 1 endıler re ınanrrm îca 1 larını dola^an Sevdiği kız uğruna hırs sızlık yapan darbukacı dun yakalandı 20 gun ıçınae bır Kddın n te«vıkıvle b radjo duo.k3nını srvan 23 | 1 jaşlanndakı darbuıv^cı riagıp Ka ragulle dun yaıta an rıstır tkı buçuk yıl kadar once Izmırde arasmın açıldıgı sevJths'nın evını yakan ve 6 av k a i ı r ia hakır^ov Akıl Hdstahanes r u e tedavı goren Karagulıe bır nn.aa" once nekapı dd Sarmasık L d Savılı evde uturan vjr iatma dıve tanınan bır kadu toi'ivm ş tır SELÂNİK BANKASI T.A.Ş 27 ARALIK 1961 gunu Bev glu 4 urc ı \oter huzurunda >apılmı«tır Kazanan ıkramneierı oıldırvoruz Çıkaıı ıkramıve Kazi>nan He«ap gnbeler Lıra \o M 10457 31498 31493 17422 TO397 30885 11275 17599 8422 17789 294 1773J t * Işçi Sigortaları II. Miidürü dün Izmir'de konuştu Soykan, Sendikalar için grev fonu a> rılmasının imkânsız olduğunu sbyledi Izmır 2 (TeJefonla) Mudur er Hejetıvle b rhkte sehrı mıze gelen îsçı Sıgortaları Umun Muduru Sukra Soykan bu gan gazetecılerle yaptıgı goruşmede «bazı ışçı sendıkalarının l«çı Sıgortala*ı Kurumundan talep ettıklerı grev fonunun verılmesı ımkansızdı » demışUr îsçılcrden kesılen prıır enn sosval bır gaveve harcanmaM luzumuna ı=aret < den L'mun Mudur, «grev fonu ıçm avrılacak bır para ga>e djsında kullan lmıs olacaktır» d n e ılave e mıstır Sukru Sovk<n bolgede sıgorta faalıvetını gozden geçır mekte olduğunu bıldırdıkten sonra Ana>asada bahıs mevzu ı edılen sos\al haklar ıstıkarretnde ancak tedrıcı bır tekamu lun du«um jebılecegım belırtmış «anı tekamul ak aklıklann do B maqna sebbıvet \erebibr. Bu bakımdan İsçı Sıgortaları mn sosval sıgjrta halıne getırılmen bıraz gecıkecektır. d° mıştır 40. C00 Liıalık Keşidesi > ,\] 10.000 Kc.ra Favna saf ve olaugunu amadıgı K d p uzennöe tesır jdratrnış ve g c hi'sızhga tesvık etmıştır Bu • r g Ragıp mahalledekı genç nır kıza tutul muş Kor Fatma da 1 1 kı?la ara 1 s nı bulna«ı ıçın hırsı/lıt \apmaainı sov 'erii«tır Bunun uzer ne Rag o m " ' Ma turk Bulvarındd Os ıı,n Baıkana ait radjo ma az'smd £i "nış ve 011 havlı rad\r çalrııştıt Bundan son ra sırası>!e Ban^alar aH<j«mde kı Bakbak BejTgluır.j Fprıt Cs nova Atamıs Bılvıınci^ \ı 1 Cumbıs \e Mj«tafa ı r c r e d't ma gdZalardan radvo, tevp saksafun klarnet n ız I a ve ıiıg< r Cazı es yalar çalmısıir i Galatd Osmanbej' Osmanbey Galata O^rnanoev Ormanbev Galata Ga'ata Galata Gala'a Merm 1 000 1 000 1 rm 1110 1 000 1000 1000 1000 1000 Ş = | Son olardK PerşemDe pazarında nın bu=e ^ahıp olduğunu b »Zat te D t ettı^n 1 be'ıtm'stf Keme'a tı caddesı 37 ^^vılt r agaza B? anla •< apılar konurra C=nel Muru', Ta* k Mu iuru ve CeIzmıt 2 (Telefonla) Seh ~ = î^nıt 2 (Telefonla) tznıt ya vıtrın camına >dfıastırdışı Dir r"ivet Basivanı taıa f tiuan dı c arıda benlıven sofor ere nak edılmıs rımızde oturan 30 yoslarında E Kagıt Fabrısalarının nak ıjat saç fıçınm ıç'nde ca 1 1 Kirıp hıı ancak scforler havVırıslar arasınaa Bakaiın kapı a gelmesmı ve \ ısımlı bır kadın bır m u i «ızlık vaoan Ragıp oolı« 'arafın servı^ınde çalı>an 70 muvakkat Bastarafı l mcı sahı^ede kararı hemen ta o k etme 'nı ıster" le* ve or dan avrumıjacaklarırı dettır vırmı vasında S T ı«ım Ş sprbest dan yakalanmı«tır K." F ıtmanın S ısçm n vazıfe^ıne bugjn scn t oldugu mem lı bır kadınla zına \apan koca ^j de toplum hurrıvet erı kanu bıld T ı ;je'dır Bunun u z c r>e Ba>ian Topaloçlu kapıva g»lerek ka evınde vapıian t r< nma but jn r» = verılrn.stır A? maaşla çahsan arın tatbık edıle^egırı te d etnı^tı So' > er buna da ıtıraz etmi"^ r yalar bulunarak m sa Vr^ edıinn'S sı î vı dun gece va'akta u\ Ş nun ^ bu ısçılerın ıssızlığm had bır hımavesıne almmıştır Ve ler bağırrıi'slar raaırm «lar ı^e g tme ıp Bakarlık onuaden avrılmı tır Kor Fatnid kendım n teşvık gunsuz vazıve f te vaıvaJatmıs ^ muevvıdeler •;afha^ a gırdif 1 su < n d a go; agırdır Bunun jacallarını «ovlemisler a»abılarıii Ba' anlıgm onunde bıraktıktın tır E ıç ndır kı îngılterede sessızce otur sonra Cemıvet ET^kanırın dTgılmaları ıçın yaptıgı mjteaddıt ıkaz ettıgı ıddıasmı redriptmi": r 3 rev'erınden çıkarılraa an kpn Dun Emni' et "Iud ırı i«un Je Ken 3 dılerırı muşkul duruma «okHer ıkı«ı de a d n e ı e veı' «» k suretıv'e gosten vapan d^nva lara ragmen dan'mam 1 ^ ardır Bu arada «uursuz hareketlerle voldan ^ nustur tinınırıs 80>a^nda!îi fılozof gelıo £pren *£ 'îlere ven ren hucuma baslan ı^lar ıçındekı jolcuları diMn hır= zlıga tesvık ettıcı î'in mıştır Kor Fatmavı tok^tlnan Ratıp hax P ıssel bıle mahkum ea lebılmek zorla dı«arı çıksrıo aısbaıarın la<;tık'erını tihrıp etrrıslerdır Bır kında kosuşturma açı'mıstır te T kısmı ^m* Kabre do"ru vollanmı fa.at Cemnet Ba^kanı arkala Evve'a şunj b^lmek gerek rmdan j etı °rek Gu h^ne Hastahane«ı onunde orları durdurabıl1! s tır kı demojtrası bır • hkak ı \e vol kenar nda bır tum^eîin ı s'une çıkarak onlara hıtap etmı^tı1hdk» reıımı değıl aksıne kuv 5 Mardm 2 (Tele f >n a) AnBa 1 onusmadan «on"a şofcrler harar tatbık edn nave kadar ça Zonsuldak 2 (Telefonla) vetlerın muvazenesıne E kara da va\ ıilanan haftalı». Arne"; nın genelevde ralısma a lısmamak ka dıyle araba'arma bınerek tçı^len Bakanlısının onunden E bır mecrruanın o*ı « V sı senH sına U7ulen 15 yı? nda C m ;r rejmdır Bu mu\azene bozulduğu av rı m ^lardır = rımız gençlerı taraf.n lan tophadı<;e c ka^an sc'or crden fu ı Ce'a K^nununun 201 maddesinın hur adında bır "anınvı çuaaı jŞ zaman demokra^nm «artlan orta = lanıp mecmua ıdart' .r^sıre ı d a n bugun uzer ne oeıı/n riol.up E ka'kacak ya anarşık bır or «cebır ve sıda^e ba ' urarnk ba'ka nı rr> lek en zorla menetrrek» ıde olunmu'îtur Maraın Kultutu^turmak suıetiv'e ın'ihj = I 'am varatılmış olacak vahut bır hjkmu g c e c nce neza'e'e alırmı<; ıkiM de tevkıf edı nısti' llgıhler = tur De^ne, de m r c ı J i j ı oır ;\ ra te^ebbus etmıs*^ Bundan = | z u ^ r e \e\a =;ınıfın hakımnetı ka nezaete aıman'ar n <a a n ı n aıta" u gını behrtme'Jtedi'lcr pro^^sto telgrafı çekmıştır cnce de dort deîi m'ıinr"» 'e = | b u l edıloce^tır Onun ıçm Garp E Ola\a sebep m ^ T u u i ı n tu Tubıis ed°n genı >^ır a ?1ı E i memleket'er nde bıraka'ım umu 5 sa ıs.nda DıvarojkrJa acıl m Oıarak kurtarıln ış \ n ec'n ı E j ' efkan nuavv»n teşekku'lere = ması dusunulen i ı a Guka'p ıctı D°\ let Hastah ın ı ^ kol | bağlı olan zumre veva me«leK men Unnerstesı alejhınjekı ne^ • j ! «uplar kendılermı ıdare ed°cek lı nırılmı<î*ır rı altır jjderjfrı seçmekte çok ntız dav^a E"st?rafı 1 pıcı «ahıfede n l l i l ! ] ! l l ! l l l ! l ! l ! l ! l ! l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l H I ! l l l l l l l i ; ! l l l l ! l l l l l l l l l l l ! i l l l l l ! l l ! l l l n : l nırl.nr ve u n e bu te«ekkuller de t ıstıhsd'i'" n « n T v J d3 ar < FACİT bır ço^utnuzun demokrası ve h j r B3ştcraiı 1 ıncı sahıfede tış go«termedıt,i"i «ovlıven Pro Koüu rnetle bagdasık goremedıgı b.r ol f =.ır sozlerme şov le de\ am etm ş nukumetın o > bırhğı mevcuttur çudedır îıesap makinesi Butun mulahazalar gozrnunde tu l,r Tuıkne gıbı sıvası haklar ve ını \jra tulmuş en ne bovuna tartı«ılmı« ^rrerıka sıvası bır tercıh vapılmıştır Turk SİIRT Nasıl k. bır has'ajı t e . olarak anlıvan profe<;vonel ko>un hurıve;'er konusunda h"nuz e tan \e 1 urunetırrızın paralarını mek 1 en bır menlekette ıs= te rnıl'etı *evekkul devresını atlatdavı etmek ıçın once ha=;talıgıi n kaç>kc ları Oiellıkle ' < ıthal sıretı\]e dç :nı kapat r ıst hsa 1 nııştır Mıllet hızmet vol, «u okul ı\ı bır şekılde teshis edıtoesı la | bu rmntakıddkı banVa şubelerme şekku ler kıtlelerm ıda>esınde çok | ırn a çalı^ı^ı b^çdav t a n m a l e t l dıl kath davranmiöa medenı mem ' kaçak zımsa e«kıvalıgın da VOK ed'lme vatınral tadırlar Bovlece vılmda 6 i mıl on tcn ıken ^ e fabrıka beklernesçılar bıle paralarını ıstedı'derı le%.e* eıde çok med°nı olçuler ıçın sı çm her se>de n evvel eskıvala 19i 1 vılırda «pdece 7 mılvon ton t e d l r Pancar ekım çavu'una lıra fazla para verd nafıa mudu r n neden ve nıçın Sıı^t bolg=sını bankava vatırdıktan sonra can ve de c^revan ed°n toplantı ve gos "ivarında ka'"n stır terılerı bır «ıstemezuk» havas'na Snrt kendılerıne faalıvet sahası edm rrallarındin emm olarak I'a'bukı n ıfusum ız h=r vıl 8"0 rı ne "0 hra zam v antı dıve bır hu «okrnm'ğa gavret gosterrrelıdır dıklerını bılmemız perekmekte mıntaka^ını te"ktdebılm"ktedırler bın cuaındı bır artış kavdetrnek kumet ıcraatta bjlundum dıvemez ler M=sela Istanbuldakı ı«çı mıtın dır îşte bu onemlı nokta gunler | S \OLL\RIN OLM4YISI tedır Daha do5ru=u bu 5 \ılhk su Nufus artışı çeşıtlı me^eleler dogı bır z ımren n ılk toplu hareke 'çerı«ınde nufusunuzc'a 4 mıl ğurmaktadır Yaşamnk ıçın var den berıdır «suçlu avı.nı takıbı ' Fskıvaların daglık ve engebelı ar'ış gorulmuş'ur kı 0 m a k t c m mılh eehrımızı arttır mız sır?s nda ba«lıca cıkkat ettı br'gelerı kendılerı ıçın faa' vet tı 0 ma>ına ragmen hal ıkaten \a vonluk bır kar ıçınde geçmış ve hıç bır tat huııun nıspetı °o 16 dır Buna kar | mava rrecburuz Tek jol vatırım sahası secmelerınde başh'a sebep gırri7 hususlardan bırı olmustur sıznga me.dan verılmemıstır A PACİT s hk avnı «ıre zarfındakı buçdav d l r Butun devlet «ektoru olarak Nıçın bılhassa Sıırt bolgesmde lerden bırı de «ovgunu vaotıktan ma An caradakı şoforlerın vuru jıtı«ı sad=ce «o 9 u «»CTiem^ır , m l ! h gehımız o'an 50 m ı h a n n on eşki" alar faalıvet balmdedi'''' Nı «onra ele geçmemek arzu«udur Iş Tam otomatik yuşu ıçın avnı şevı «ovlemek mum çm e^kvalık vapan ınsanları n va te PsKivilir n gruolar h lınde doU fu« başına 200 kılo e'ımeklık da bırı nıspepnde bır vatırım \akun degıldır Koca bır şehrın tahesap makinesi puamazsa kalkmmaya gıdemevız kalanması zor olmaktadır' Mu laştıgı bu bo'ge volsuzluk sıkın " ) kılo da t?rhana bulsur ve m~>f f.ıîı bır juruvuş ıçın dunvanın hıç hıtm kendılerıne tanıdıgı avan tısınm en azla hıssedı di"i bır k=ı na ık buğda\ ı^tıhla^ı dusunu îî'iz adamm cemıvete ı<;\arı ea bır yermde uç «aat durdurulamaz tajlar nelerdır' Ve bovlece bu beldedır Bugun ıçın Şırmk ılçelur ve buna 15 mılvon tonluk da gehrlının ısvanına benzemez KuAvrıca bır manada amme hızme'ı konuda rnçı n ve nedenlen her sınde vukubulacak bır oluı tah lohum'uk ıhtıvacımız jlave edılıtj ba ıS3anı ı^sız'irten doğmuş»ur q s^r°n nakıl vasıta'arı grevlennde «° ılahılı ıstıh kı ı ioa*m k ı n Cezavırde ıŞMzler çıbanba^ı olmuş crumuze pelene sorduk Uzun uza kık ıçın mer\e" "n hareket ettıa veva g r s t T lerınde ıdarecıler 0 859 mıhon ton bugday mal^ulu ı tur Bucıın Tukıvede J'tan nu ircak beş dıva kendılerım dınledık Tab'r ] rı e c k bır njfreze şehrın vurutjcu'erıv le bırhkte a '<» ihtijacımız vardır 7 m ı h o D . ' u ™ v u?de 15 gu *anavıe gıdıcâızse şehır ve kojlerde m j h l c . \ gunluk uzun ve vorucu jolculuk cıl vak aları karşılamak ıçın ted tmluk bugdav reknlt^mıze n a z a | \ o r Ger^ı ıç^ızdır Son Ef'en lıf duşunceTere <=ahıp m'îanlnrla | tan sonra olav mpnallıne ula>=abıl bır alırlar Bunların hnç bırı vapıl TO hevetı hukumet n aldıgı b ı b rer «a^ık oturum» vaptık Ve nı mektedır' karan cesıır bır karar o'prok al r As'iıs 1 uvvetlerımn zaman nda mamış ve bır ke'ımevle sovlıve , havet "anun ve nızam tanı na ol c l a r l n d ? c , . lım, Şoforler Cemıvetın n ıdarc"i •îiş'amıştır Bu^un dış vard TI kal yıp, bdtun kuvvetını elındekı «ı'ah j kendılerıne ulaşamıvacaeı boyle lerı hıç de ıvı bır ımtıhan geçır ,W'ma,ı ecrekır Bunun'vpnında J kınma programma ve fedakarlıga tan alan «iv ı« z e«kıvanın bu bolge bır ver e«kıvaiarın ıstense de ısmemışlerdır Tra^va ve «°çıt hoi<re er mızdei bdŞlarmıstır Turk menu'an vı kendılerı ıçm tam bır «ış saha tenmeserievataâı olrraktidır Kı' e psıkolojısinın bılmnenler d r\a l a z a r T n c a maVbu ma|nif'rık ve vatan«ev erdırler B u 4 ASKFRf Tt MEVW K \LK«ı» edmmelerınd°kı başlıca faktor m u h f f tahrıklerın vapılabılece^ı ınahk s»rt buSdav v» bıralk avdjn «ırıf T u r l n e f e huvu< kıtlerı kısaca şu şekılde oze'.li} ebıl M\SI\DAKİ TESÎRLER nı h°«Tha k a t n n a n l a r tesekka le rnalarırnzın da «t^ndit hale s.>1 lerın kerdı havatma gıpta ıle baSnrtte «on zarranlara kadir bır Portatif dık rını bo e ıddıalı hareketlere S J Kularak ıhraç ım nları mevcu 1 k?cak kadar perışan olduğunu 4RI askerı turr>n buljnurdu 27 Mavıs rukled erı zaman netıce pek ta 1 KOYTTN yazı makinesi J mudnktır Hukumet bu karan ut ] r FFD4ÎLERE O L \ \ İHTÎ devrımınden «erra ka'^an bu tu bıı l ı turlu olmazdı Mese'a zun'u ıle ve>"nı«tır Grup olarak men Sı rt*e hem ıktı«adı bır can Memleke^ m ?rt° ^ ı^pt P'Î < bugun DO'IS umumı efkarın ten1 lılık verır hem de ha'.ın ask^re ı h n ı arttınlimıyacd2ına nazaran bu zarurı kara^ı (ie«teklemenızı ısSıi'tın Pe'varı Sırnak Erjh kıd f n° dahı hedet olacnk kadar tıjoruz Hu^umefekı Ba arlar Şırva n mmtakaları ıle butun Gu karsı olan gjvenını arttırırdı An jumu'=ak ve ağırbaşlı davrand ğı bu ıhtnacırr ın de'csrdan a nan arttırrm «UTPTI le te'a'ı kpndı g'up'arına zsm venrlerse ne doğu bolse«ının ku»ev ve cak tumenın kalkmasn 'e Snrtte kıt e 1 \atı«tırmak suretıvle do4craı hu umet ed"mıvecek er rı dağ ık kısımlarmda halkm baş ıktısadı hnvnt durmu« ur Buna nı \ola sokmaga çalıştığı haMe o unab çcegı 0 'd rmıs erd » hca cee.m kavnağ. havvancıbk paralel o arak ,««.zhk baslam.şt.r E m i n t ' Mudurune hakaret edıl Bu konuşmavı muteakıp vapı'an B u tır Bılhassa Van Hakkarı Mus | ıssızlıgm artma>ı dı b?zı ın m!«* r Neden' ov'amada zamm n bır vı) «onrava Bı'h, ve Sıırt'te buvuk kovun su s a n l ? " S ^ r î ™™ vol'ardan geHingı demokratık memlpkette tehırı kabııl edılnrij ve bı'nhare l m l m a r a m a u «evketmıstır1 v, ı devlet kuvvet nı temsıl eden polıs Eş rulermı Koçerler dıve tabır edı | :l v a l a , 5"* t«met tnonu k s o n len gezıc, as.retler beslemekte , ™ «Hianlrda bu bol bu k?bıl hareketlerle kar«ılaşsa ka j Ba=tarafı „ , . . , , , pede faalıvetını arttırmasmdakı derhal harekete geçer vul h ımun eenaze'ı H cı B u ram canur \ yfp \j je e h Grupu bugun v ap p di' Bunlar bahar olurca çehm ' seben'erden bın d" bo\le askerı * nakl'inı kjlHnanlar bu hak mıınden almırak e'ler u 'ı.nde AT ^ toplnntı sonunda bır teblıg ' ruv sız ve EZ savıda kovunları ıl«" ge korl urun orıaran >tımal etmenın hesabını ve ıve Saravma kadar getırı'nıştır , ^nlıvarak kı basma hucum etmı>=nel olarak gunevden kuzeve vav denıle^ılır' rır'er Bunda emnnet kuvvetlennın c e " ' t ı r yTP teblı s ınae Turk ba«ım lala^a çekılırler Son baharın bas 5 VLNF^AT DÜSKt^LERÎSabit E =re Amerıka nazevı araba\ a k o ı i n teklıfı ora IT B JJ m n n m ? n e v ı «ahsıvetını ve 1 ımasıv e de semırmıs ve mısbu kovunlan'ıle gır»v"e doru INİN TEKVLTI CİLIS'.IALAKI. yazı makinesi ruz Palavra Orada detjıl vu da bulunanl^rn tınzim ıle kar l t l b a n n ] z e delevıı ne«rıvatı vapSıi'tm esıcıvahga mu=aıt bır ınmeve başlarlar ru u«^jlerın durması trafıeı aksat lanmış ve eller us'unde evıne ka , m a k ! a I t h a m e dılmektedır Teblılste koçerlenn bu guneve ınıs zemm te«kıl etme«ının bır sebebı rp""=ı gosterılerı durarak «evret dar goturuleceğı «o^lenmıştırBu t l ğ l t Bu «Memlektın b ıçjn n s o n u n d a lerı sırasında boleem n hemen ne ' de ban menfaat du'kunu m«anla rr«"K b le vasaktır Kımsenın vol radan Numune H J tilnne«ıne ge ] ( , l n d e D u ] u r , d u s , ,kH«rtı ıçtımaı rt t kadar tanınmıs kiçıkçılan varsa | rın. kov uler arasmda daımı hu tık 1 isına hnd çnde cena?= te^rar emnıveî | .^ ^ v e p < . K o l o l l k sa'tlar aoz vanı bd«kasınm hur h s ' v n l a n sptın a'tnava kovub'r , zursuzluk varatmavı kendı çı nvefne mânı olmasma eoz vu kjvvetlerı tarafından arabava k°" | tutularak S°nato ve mllet o n u n d e lar Sonbahar bu bolgede koçer | karları ıcm zarurı gormelerdır mu T 37 Hele polıse hakaretın nulmak ı«tenmı«se de buridaria1 ı e r m ı n bırıncı de^eo d e n e k l»r'e kovun kaçak"iHrının en In Kovlu huzursuz oiacai Kıcıse çı kar ı'ı 1, «adece para cezası ve ek]h odenekerı rar=t'ı al sverıs mvsımıd r Hav I karac. k Devlet kapı=mda ı«lerııtırazlara vol açrnî' ve mrnimun e m e r n u r maa«ı (bugunku mev hao* °gıl avrı zamanda vasak e I e r van tuccan adı altında re«men bu ' nı kendılerıne t«lıp ettırecek • 1 z , ] a t a g 0 e 2 O lıra) jerınden te 4 O karar'istırılmı«tır» ustunde getırı'mı«'ır ıalde karakola gıdmceve cemzesı evmın or ne kidaı ' Ir?1 i e S 'rı î ' t e bu kadar basıt du«unce sahıp t d t'mı«Mr l kada Cenaze evın onune gpJdı'ı 7aırar q bır araba «opa vemektır ^ ^ e k t e d l r lerının faa'ı>etı estıvaların bu ve've kacsk olarak sevko<?eceklerı de de degıl, hakaret ve t^tıkKl mir«ı «nvlenmıs ve uç t ovlerde bovle kotu fıkırh ınsan knvun'arı satın ahrlar Kı« bu ko ık bır «npı duruşunu mıı polı« m«ana bır ke vun i açakçılarının vuz bınlece laria •«ni'lığ japmasını mumkun re ıh r eder, ıkıncı ıhtarda solu | f a k ı p fatıha OVUÜTU» ve tekbır kovunu Irak ve Sur'veye kafirrna kı'mıştır gpfırılerek otomohılp konmu«tur ğu k^ oVolda alırsınız 9 6 Anrak kovur k?cı'<cı haHın bır kısmı kıra ıle tu*u j Bur 1 ereden çıkarıvo^sun deHMkı kanun ız vcllara b?s ur ı n ' i ı n r Lvvelkı \ıl New York. ta 1 ı şehırler3ra«ı o*ob'i«lere bınmı= I Toplama lar daıma perd° ?r' «mnT balun n m^ ı arzu ettıklerın^Pn havvpn mava sevkeden her ışını hır kar bızzat b ıse cenare arahasirm o Bırkac gunden berı sehrımızdp ma geldı de ondan vazı makinesi Isrm' kaçıracak d }»r k>ç?'^çı şıhk mukabıhnde \«pt ım=va vo vorum P 'un suçum bır vuruvu«u nure aeçerek vava olardk Cebec f f t {< x e temas'arda bulunan Sag 1 rl f r i n ' a n n a raptîrmn a n k ıcs^m n"lten bır hu«us da Rusvettır' p E kam Dr Suat Seren dun sevretm ıçın durmaktan ıbaret mezar ^ına kadir gı'nısledır ! l k OR h: r'ur'ıı gecerken ' r.armalar. Yapı ım'z gez i°r ve t^rras'ardan Cebecı mezarl îırria vaDi^n dı f,.^ijlc A'udurTugunde BaHanîıSııdı 'T'ara aldırmasav dım ve bu bolpfde en geçer ak la mıısarpme c'mp'ı gnze alacak vılındakı a dıref1 e dım oravı bıienlerm nı mera«!mı ı n '»ik p e kı Bivın | r l n c r u m u z d e V ı butce su"1*1 gorduk Nerde bır sov'pdığme gore vabancı falan dı dırlık R>k'inı T°\ f . t e n ı«bırlı§ı vpnmak 7 O ce ebed f a a ı n e t erını açıkladıc bır ba« n l ! n n lal^vdl ve volsuzluk mev ve kım«e gozum ın v a«ına bakmı rıındpiır Bu sebeo'e »«i'iva kot ıstırahits;n na te\ dı edılmı«*ır top! ın «' vanmış ve demıstır kı vun ki'akc îarının «ı ]r>v^a a r , u cut>s hemen orada bır rusvet hj pcak ve belkı d» gece 1 karakolc ^ «lı Çocuk Hastahanesı p°k Kovun ka ett ı f r 'er olara^ t'aınıa bu^'a^e«I sırıtmakt?dır e> > da geçırecekt m vakr b r g^lecekte mooern «ekılbn'"frtp kpnd « ne ış b'ilur' | çakç «ınm hududu rahat"a geçmeNeden bovle vamvorlar' de c'ogum ve ame vatlar vappbıle smae eskıvanın daçlarda c"o sına Çunku dem^Urası anarü de? KOYl \ K T ^ ' f [I HEIMN haZîr3atîî\ Or C k duruma getırılerektır 125 va « r 1<Î cına\ette heTen her kır ı degıldır de ondan Ve çurıku B^taıaîı 1 înc. sabüede 1 ^ ' > ^ = u m «»rısı faal.yete geç• I * > rusvet kaHar h'j hır sev o Garp memleketlerınde ferdın bur ', • • Anavasa r U ıknm'°nn° m u a 7 ola t r n'i ıı r""l o\tıamamoklaı ı Pu« r vetı toplumun hurnvetıne taar S >''dekı 250 taleb=hk Florence rak hazırlaniıakta olai Top ai*ı rı geneJ olar ıu van'=)Tinl^ vuz v e t s a n D l r hastahk gıbı bu bol ruz edemez de ondsn Nıshtınaale Heml;ıre Okulunu ve Cos'erı Yuruv ıs'en Kanuru bıler^e lıra oldujj hnkle gez ' g e ^ , s a I I r l ştır En nam J«'u msan l Eğer bız bu sıstpmm devamını nun bazı hu! umlrnı a" KHmıstır C u r ' u m e t Bavrammda acmak m°k*er'ırlçr S ınve huc'jdu «on ı a r 1,1le ru«vetm bır gun olup <: I ıstıvorsak ve bu sı«tenn ıçmde hak Teksir makinesi Bakan belırtt fı«e gore verı ta«a\ \ urundnvız Bu mue' e p Tur zpm^n'srria sı^ı bır sfkıld^ 1 on bu'asmas nda n korklarımızı elde e'mek ı«tı\or^ak ev ToDİant, ve Gc ten W v u l e r ı kıvede UnıvPnıte mezunu hemsı trol e1"1 PI VP Cızrer'e btılunan 111 rrsl sdı' S vela «ı«temın ve onun esası olan Kınunu toplan 1 ve gosterı vuru [ re vetıstırecek 1U kultur vuvası urcu S°v\ar Jant'Tma A^avı hu lusvetın \aıgın o dj"u bov oa«ka'arın n haKİarına hurmetı oğ vuslerı ıçın buvuk bır «erbesn ta clpcaktır riunu <kjr"lar hanç) tamamen ka j e bo ge plbe'te e«kı anın va renmehjız nıma«, vanmda a p r cpzalı hjVeremle mucad«Ie ıc.n Kc«uvoıçın lrvun knçak ta 1 o ! ~ca! t ı r ' Ecvet GÜRESİN lunda 3 H jataklı (Gençlık Sana 5 v<ınl?rını S'rnak ve a ec>ecek*ır ku'nlerı \» 'N \C \K TEDBtRLER to^vonu ve Prev antorvom J ) adı 1 vollanndpn Iı>ka k^çır E« ıvanm vd«aıcama«ı ıçın al al* nd< ve memleketımız gpnc erı Ancal' Ponh>hardan nacak tpdb 'lerı vu^arua olduğu 1 ın çr>y favdau olae=gına mandıı'ıbTen trak d dolavı«'v e Su s l D ı ov le maddelemes e hıç luzum "'"11? bır mue««e=e pek vakında rıpve kaçırılan ve oada satılan | j o k t u r Sıırt^e a«avıs kuvvetlerıhı'mote gırecek'ır Tube^kuloz v b n l e r e k(!vun« n Tur"'ivertekı nın hrreket t a b n r e t ı n ı azaltan Bastsr^tı 1 ıncı «ahıfT'e Lsıt'rr H a ' t ^ m d ı veTem hakkm j,™ f atının bes m'«lını alnrak vur |v > dd\,ısım haPetmek ! daglık 1 e kadar devam etmı« ır Sızan j c a 4 genıs rpdlumat verece ' m d rfnnpn kicalfinın c bmdekı mıl ' bol^elerdekı sabıt kdrakollarm er 1 > ijberlere aoe " ım Sarper Sov I ; onemıl me«elevon'ar bu bolp°d^ 1 «abıkTlı ka savısını bırkaç mıslıne ç karmak vft Puv ık Elcı ını, 7 » pretlerı ve 'PT r^er, bırı de korunmava muh 1 a'ıl \e «T\gunc ıları dcjgl^rı mı hahrrd'ı ısler hale ko\mak ka*nk!ıf!eıı konusunda kurula 17a tiç rccuklardır Doğustan hıma e 1 m re'îrreie k'ı gemltedır Sır f,dır bonra. kocerlerı n k n u n l a r ı at v=rmı tır f h» sonra Se e ' «7 ko'nıs ço"uk'ar VP Krorualtı Pnr>aıı ve Fnıh mın ıka'ar «otacak durust «ahalar sa^la Sırl^et nır « <er pircarı mu^tahsı Cocııklan olmak ıızeer ırı (•TPCO rı bo !e bol paralı k c un kacak'ı bolgede bol pdiavld dola«an 'me olan hrıç! rmın o'tnmebi ve rıvp aMrabılecefımız torvınm<>va Voyvada Cad 52 Isrnın hj iu*ian donuş \ol'cirdır j ]„ J d n (şurhe endığındel hesap ot'nun 1çın ^ar s 1 ve M ı\e B mnltar n^uk'arı Sag! k \ e M llı Bu e«kı\pn n pu«uva \at sorn as landarmavı halkın sırtınGateta. k ınlar'nd vet ı erılrr" 1 kardrla' Fgı'ın Bakan ıklarının hırmvesm masından ve bu guzergahtakı kov cJan peçınen ınsanlar dııımundan Istanbul tınlırıstır 'lutedkıbpn tçı«!erı Ba M c bulundurmak maksadıvle Balere sık ba=kın vapmasi"dan kurt.ilrrak ve askerı olsun mulkı p Modern radjo kanı ^h'iet Iı paîoglu sofoılerıc kıılovdp 600 kısıhk bır «ıte j aodaha tabıı ne olabılır' Vıtekım olsur bu bolgeve namuslu ve du v rtvu.il kof U'unda Bakanlara tıılrr=l'tadır Sosval sebeplerle teknığının hankasıdır 49 77 66 bu tehl kevı sezen ve kovunlarını rust ıtıarecılerı gond=rmevı mum• İ i /emış ve son olaric memur guç duruma riu«en çocukHrı mnh ME kaçırma ıslpnndp eskıvavı kenriısı kun kılmak alı ıacak tedbırlerın s rndd«'a""i tr« elesı ve bu me«eıede t^ht kompl">k«lerden kurtarmik ıçın bır fedaı fakat para cebme b «ında gelmehdır tıvru jenı hu kert; dsha goz ve hımave edebılmek ıçın gırdıkten sonra d<ı bır sovguncu Alâeddın BtLGl tlâncılık lt'81 ,5'ı bır kanun hazırlanmaktadır ııa"cııiK ıuaj/142 = SEKA, 70 muvakkat | işçiyi işten çıkardı Kocasını, zinâ halinde yakalattı tır Ancak su ana kadar Tur K As [ & o r e ı«e bu araba'arın va sr Bakpnlar bazı h ^ ı m e ve Yargıtav kerının mudahd!e«ını ıcap ett re ' uvelerıre a t oldugundan ka dırılması cıhetıne gıdılemedıg'nı me\dana = 1 cek her hangı bır olavbelırtJ mek en «uraıı şlerdu Baıcan soylen'ı erın bır kı^mının doeruljgunu kı gelmedıgı ılgıhlerce uul edeE^ bazı "İars tav jve'er ı e bır cok oW "sah'bmın bır kaı, 5 Ankara Notlan E Bir mecmua, protesto E ediliyor 5 inci intiharda da = kurtuldu = 500 5C3 500 500 500 500 500 501 500 500 500 500 500 500 500 250 250 2*0 250 2S0 250 250 2oO 250 200 250 250 2JO 346 12813 15402 17258 17Î98 17326 30080 15880 387 31430 17023 149 17656 Galata Mersın Istanbul ls*anbul Galata Galata î«'anbul Osmanbey Ca'ata îlersın O'»ma"bey Isıanbul M"rain Galata tstanbul î«»anbul îstanbul Ojtnnbey as3tı 12966 1491 30648 465 177S3 30565 17562 30251 17076 1491 31112 10547 17700 13137 149» 16684 9660 Mer«m Ga ata Osmanbey Galata O«manbey 250 2sO 250 250 250 2C0 2.ı0 250 250 2:0 250 2=0 250 250 250 250 2E0 •>5ü 250 250 259 250 250 250 250 2o0 250 250 250 230 250 2oO Gaiata Istanbul Osmanbey Calata Gaıata Galata Galata Galata Osmanbey Istanbul Istanbul Istanbul Osmanbey Galata Galata Galatd Oamanbey îatanbul Mersın Mersın O;>manbey Mersın îstanbul litanbul îstanbul Osmanbey îstanbul Galata Ivlersın Galata Galata Mersın O«manbey îstanbul Galata Galata Gala'a îstanbul îstanbul Mersın îstanbul olmasım dıleriı. Gdiata f Her yıl 2 milj on tcn C. H. P. Meclis Grupu; buğday açı ;ımız var memur zammımn tehiıini kabul etti Eşkiycıior dfyarmdan röporfojfar 31 £61 6626 14724 1491 31140 9498 9498 17629 31333 16143 515 346 30809 83 16143 17034 1'275 15270 48 244 12710 17545 39 3(1866 16*92 9335 17590 16ES3 6302 15034 413 16740 \ Butun mu^teııîarım'z ir'n \eni \ılm mutlu I1 I \ 5Tniho SELÂNİK BANKASI fîlancıhk 1090 '120) FACIT Istanbul Sigortaîı İsçiler Yapı Kooperat'fımmn vıllık unraırı hevet toplantısı aşağıdakı ' cerçevesmde 21 ocak 1962 pazar gonu saat 10 da Bel vn Bevaz Sarav Rava salonunda vspı'aciğından bılhassa tesruıruzı rıca ederız Idare Hevetı Adına BasKan Ibrah rı Guzelce NOT Tıcaret Kınunumm 362 ncı madd^sı eereg nn yânço, murakıp raporu 1 senelık cilısma raooru ıl° butun hesaplarımız her g\m ortak1arımızın tetkıkıne âmadedır GLNDEM 1 Yoklarra VP hazrua po' mın tetkıkı 2 Ravaset d^varu secımı 3 Rey savıcılarmın seçımı 4 Idare Hevetı faalıvet raporu blânço ve ma'akıp raporlarmm okunması ıle 1 bunıarın ten ıd ve ıbrası 5 R°v cekme suretıvle duşen 2 Idare Heve*ı uvesı verıne >enılermın se^ılmesı 6 Uc vedek Idare Hevptı uvesıiın secıbnesı 7 Uc murakıp ıle uç vedeğının secılmesı 8 DıleHer 9 Cumhurıvet 126 T«lefon numaramızın İleri'nin cenazesin'n ok'u kaldmbsı ht ^ 1 Ocak 1962 den itıbaren Korunmaya muhtaç çocuklar, Devlet hinıayesLne alınacak 44 46 85 84 83 olprak des «tıcnnı D.E.V.A. llancıhk 1071 '104 ~ M/S 1 9 Ocak 196. 25 O a k "S^2 tarJılerı arosmdd HAMEt HG BREMEN ROTTERD\M LONDRA l'manlarmdan TurKAf ıcm tı<.arı eşva vuk KOÇTUG DENÎZCİLİK IŞLETMESI t FACİT Galata Bankalar caddeai Bozvurt G r=ral P a n Vat 5 Telefon 44 26 63 *9 56 7C T ^ s r a f Kn u^ Istanbul Re^. amcıhk 3338 11» B' çun S ?»=d=n t t Kurulu toplandı T A L İ H S İ Z SeanUar K I Z (Oryna') hn Cdb d " Maln°ur> BRiGITTE B V 3 D 0 I J E 4 N G%BJN 11 3T 2 00 4 30 7 9 30 Tel 11 77 C2 t * \ f l Eli Bnrla ve Ortakları 1097/144 (BLRO NAKLİ) TAHİR AVNİ VEYİSOĞLU KARDEŞLER KOL. ORT. Tersane caddesı 194 Kıhçcı Han No 415 Tel 44 64 81 Cjn'ıunjel
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog