Bugünden 1930'a 5,438,457 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURÎYET 3 Ocak 1SS2 ı; FOT H£Iii BAY OSCAK: .".lerakia Ka:ku, ıM^arıya üriiıila Parmaklarının arasuıüakı cıgacık çıktı. Ummü'nün az önce de.dı ra kendi kendine tükenip duruği gib:, pencereieri aydınlıkt!. De yordü. Onu unutmuştu. Karanhk nıeı: o:uruyorlcrdı hâ!â. Yaklaş'ı. tavfinoa Çukurova fabrikaları. ışİçeri = inı eorecak bir kıyı buldıı, yenne aair resımler. Yaz. Sıcak, T^,1^ .: ^~bakt:: Oturuyoriardı. Memed'in s.irı s'.cak. Sarı sıcakta Xoi\ı duparır.akiarı arasında cıgara, başmı nr;n kttarak geüp geçen yükiü a Ayşe'riin diziııe koyup u?anrı:ş, kamyonlar. Pamuk toplama'a 21 Ayjs ce m:rıl rmnl fcir şeyler anlaiıyardu. TÜ'JIÎ. kaynatasını k'^tü deıı VPTIİ ameleîer. O sıra şehrin lüyoı. ogluyla babasının aras.nı a<; dışındaki bir yapıda çahşıyordu. îCılıç ustsnm duvarcıhğı belletti ms^r ;ç;n... K:rslanara:t kapıya yrineidi. tanı ,5i yapı Ne adamdı Kıltc ust a va! vuracaktj, vazgeçti. Ne dıye ayatı Akşam. ine n akşamın içinde *ahna girlecekti pos:auri? Onu ıstemi ta parçalariyle parlatılan a!ev. yer.ı o dünda.. istemezıti. Geriiedı. A'.evin kızılı. turuncuiu Aleviepilâv Yukarıdaki reSonra sene caydı. Ne dİ3e gerile rin üstünde Kılıç ustanın mişti? Korkuyor muydu onlardan? tenceresi. Pilâv deyince, bu aeası sim, memleke j >relerinden korkacaktı? Nerden da pilâvcıydı. Hüsevin bey, Hüse timizde tahsile karşı duyulan iştiyakı, bütiin açıkiığiyle gcsternıekte ; baksan o oğlanın babası kendisiydi. yin Korkmazgil. (Güldü^ Korkdir. Assubay, kıdemli başçavuş, Yakup Kiper'in 4 çocuğu okula gider i 0nun belinden düşmüştü. Varmalı, mazgil... Neresi Korkrnazeil? Av. ken, Erzincan Akşam L:sesi açüınca kendisi de öğrenci oLmuş, evde ; ya da hayır, çağırıp deBir psikoîog bugüıı ve çagırıp...kapısını tekmeyiefcçıpiçe radmdr<; yılmıyor rnu? Nasıl vıîyalnız Mahire Kiper kalmıştır. Anne Kiper: r:G3ce Orisckulu açıîsın, | ğil, oda n:a7.'' ödü kopuyor hem de Dili ben de gideceğim» demektedir Kesirade, (soid<uı sağa) Anne Mahire receğiniz 10 kararla 1962 rı dalrrîî::ı, yukardan aşa.Şı iki mi d:si Anadolu'îu ya. kulağasma. ra'ay tokatı.. Anşa mı ise karışır? DviTı. difien biter mi? Bir insR Kıper, Nevin Kiper (Fırat İlkokulu 3 üncü sınıf), Necdet Kiper (Lise 2'C), Baba Yakup Kiper (Akşam Lisesi 1/A), Nuran Kiper (Lise 3/C), yılını, basladığmdan çok Karıssın. Ona da. Ne belliyorlardı n:n trnrii Anadolu'îu. hâza erkek kendilerini? Nesrın Kiper (Lise 4/D) görülüyor. avra*1an daha iyi şartîar içinde ve Pencereye tam yaklaşırker., lâm oîmalı. Erkek adams a korkmam. korkrr.az. Ben ol<;anı başarıh bitireceğinizi id ba söndü, pencerenin beyaz perde Tfibi korkmam. Korktum mu? si karardı. Yoksa orada dikildiğir.i Kork«aTn. avradımt n dizinin i i dia ediyor. «Tılsımlı ka anlamıslar mıydı? Çekildi. kendi binrien yarılmazdım. ayrlımayınca odalarının kapısına geldi, hattâ oğ,rarlar» diyor bunlara. luyla gelin.inin kapı'.arı açılıverir dr avard'.m hastalanmaz. hastalan n;:"."incü da ölmezdi Lf>kin hı=ımorada görürler Hepsi de, erkek ve kadın, de onuKorkarak, çünkü diye korka ları... Hısımları tobe adam deği1rak... başkasının nıh Benim anam nlsa bakni^z taslad:iını her yaşta, hepinizi ilgi oiasını ayıpsa da rjsıl sanîbilirlerdi. rtüydı? Bakardı. Amma onun bıBu da kötiisü, oğiu ya da gelininden çekindişı için o sırıi!;rı... Hısımları eâvur para<'v lendirir. dalarma geîemeyip tasladıgı anla r.ar. H;i mangır etmez. En biri Ga fur. Gafur Memed'i koca şehirde mına aîır.abileceği için. sipsivri komadı mı? Kodu. Kodu Kararlar: Bir süre bekledi. Baktı ki dışarı ya. riiT hele, ya Merrmed «... banuıı «Inîolleranza» acllı operair 1 Ocak 1962 günü Bavyeçıkan filân yok, odasına çekilip ka na ra Devlet Operasında temsil sı öııümüzdeki mart ayında 1) Günde bir saati »Benim pıyı örttü, bir ci?ara yaktı. Bir ,>a? sıriardığı gibi ona la sırtardıy Memed'in anlp ( *ıgın ne baedilen «Fidelıo» Opera?ında Kölr Opera?mda Almanca oîa Saatim» yapacağnn. (Psiko süre kendi kendine o;urdu. Sonra k'vor:? Bir de Gafuru ?dinlemek Yübaşı gecesinde. diğer geceler arasuıdaki istisnaî durumu başrolü soprano Leonie Rysar?k oynanacaktır. Venedik'deloof bu saati herkesin kendi elbiîssiyîe füân oracıca devriliver Tâzım Burası sçh?r. Ekmeğin ars nek oynamış ve temsil çok bainkâr kabul etmez. Dolayısiylp yılbası gecesi gıyilecek elbiseledi. Gözleri karanhk tavanda, düşükı iik tem^ili idare etmiş oîan yasayıma, diküncelerinc çö nüyardu. Demek o.îlu, kenrii belin lan Fîz'nda olduğu yer. Gafur ri.i sarılı o'muştur. Öteki rollerde rin de ayrı bir özelliği olması lâzuııdır. Şef Bruno Maderna, Köln'dL'ise Otto \Viener (Pizarro*. re kuîlanmakta serbest oldu den dü=mi:ş oğlu, bir yıla bi'ıe var el kapısında bir isciymis meselâ. ki temFİli de yönetecektir. Her ne kadar Yılbaşı gecesi terriiı ettikleri takdirde. kac'.ın1 Fritz Uhl (Florestan). Kurt pımu soylüyor, yalnız "ken madan, okuma yazma belleyip eli Kendi dükkâm depil ya » lar topuklarına kp.dar uzanaıı elbiseler giyebilirlerse de, moda Barraıılt ı^Scala» da Bnhme (Roccol, Gerhard Stolekr.ıeie deŞip. bir de avrada sohip merkezi Paris'in kadnılar ömriinü lamamlıyan 1961 ı zinde 1902 dinszin» olması sart. Başka oîunca... Şehir adamı mı olmuştu? Parmakları arasında eigara. uyze (jEcquino) ve Hanny Stef•• .Jean Louis Barrault. Sca* kuya bayıldı citti Dü^ünde Gafur. ye bağlıyan gece, etekleıi yerlere sürünen balo elbiscleri kadr.r h'cbir insana yer yok.) fek (Malzellıne) oynamışlarHerhslde. Hrrhalde ki, şehirli bı Gnfur. sene. hep o Gafur. köye gel la'da, modern İtalyan brstemüessir olabilen. üstelik çok daha pratik kısa koktey! elbiseleıi dır. Temsilin müzik idaresini cilerinden Nıcolo Castiglioni2) Ay<<a bir «Ek kitap« çimi huylar bollemiş, babasını, öz diŞi eibi. Sarı ayakkapları, paltoJo^eph Kcilberth yapmıştır. giymişlerdirküçiimseyip piyasaya r.in «Ayna Vâsıtasiyle» adh okuyacağim. (Normal olarak babasını bile almamağa mı? Vurdu su. atkı=ı. tavırı zavırıyla almamağa... operafinı sahneye koyacaktır. Hetn solist hem şef «Vay tinde ise topaz renkli vizon çöze Paris'in en ^iizel moda müesokudukÎErmıza iîâve edeceC'i nıu yıkardı onu. Kim? Gücü mü din!» Yıısuf enıştem, hoş gelEser aslında bir radyo opera•k Piyanist Andor Földe.. tarpıvor. seselerine, Yılb3sı arifesinde en niz btı esere psikolos «19J2 yetmez? Kalkan elini mi tutar? Dargın dargm: sı haiinde hazırlanmış ve geBrüksel'deki Filârmoni Dernefazla sattıkları elbiselerin moDtOR'un neon mavisi brokar Vururdu onu be, vallaha da billâçen ayîarda îtalyan Müzik Ar yinde, şef Car! Schııricht'in id:ı Kitr.bı> adını veriyor.) «Hoş bulduk.» delleri sorulmuştur. Alınan ceelbise ve eeketinde çene kürk ha da vururdu. Saçlarına. bıyı^ma mağannı kazanmıştı. P.e?teci resindeki orkestra ile birlikte vaplar, iste hu sahifede şördüşrüırüriiliiyor. Takım. vizon haika3) Giyuıismıe her zarnandan sakalma makshna kır düştü diye • No zaman geldin? Ablam ölmiiş daha sonra eeerir.i sahneye uv Bsethoven'ın sol raajör 4 No. h niiz krokilerdir. larla tamamlanmıs. Griffe sivahı iş kalmadı m: sa%rıyordu? Sski top ha? 7'ek acındım.. » fazla itina edeceçim. «ulamıştı. Operar.ın melni I,eElbiselprin cojunun eteklerind» tOmin için mi Memmed oglanı or vetıniş. fakat eer.e de en çok sa piyano konçeriosunu çalacal;vvis Carrol?'ıın «Alice Hârikatı. Ancak şef birdenbire hasta4) Her pkşam. yarım saat "erken raktı o eski! Ne derdi emmisi? Es taria kodun?» ters tutnlmus şampanya bardaktılan elbisesı «kiiçük si>ah bir ki topraktan şa?ma derdi. E:rımisilar Diyannda» ve «Ayna Vâlanınca Andor Földes kürsüyc yntacaŞını. rob» şeklindr tasvir odiliTiıez. ları şribi hafif bolluk seziliyor. nin dediğ! eski toprak, Sultan Ha«Yok vallaha Yusuf eniştem, ben çıkarak Beethoven'in birmc. s'.tasiyle» ar.lı ikı hikive>inden 5) Her sabah. yarım saat erken mid ekrnei;! yemiş eski topraktı a p?nin cglanı ortada ne komadım. Zen;in kadife elbisenin eteği önDar etekler nadir knl!anı!ıyor. ve ıkinci senfonilerini idare etaknmıştır. '!(• diz boyu, ark.ısı ise muhtpşem kalkacagını. Sırtlar çok deUolte ve elbiselerin ma. gene de far'.c eîmezdi pek. Es Senin oğlan âsi. Senin oğlanın lâmiş. daha sonra. piyano?ur.un lıir şckilde sarkıyor. Dalıa sö> Scaîa'dakı tem^iîı sef Prunn ekseriveti kcmcrli. ti) Kendirae b i r *hobimerak» ki toprak efki topraktı. Emmisi fı a.uzırda. Ne hıstm tanıyor ne başına geçerek hem Beerhoıılıcı olabilmesi i"in sır't traypf Maderna idare edeeektir. Ropların umumi çörünüşü dra hakhydı. HfiV 'Jeğirmende olur. îlâ bir şey. En biri sen... Renin belineıiineceŞim. ven'in do majör 1 No. lı piyas •toık tutcimns ve ön e'füe bir matik ve eesaretli nlmaktan zi7) Haîtada bir. glinlük yaçayı hi muhtar.. i.'okluk o kulîar.ırdı bu den <iıi5miiş meselâ. öyle o!du u no konçerto^unu çalmış. herr. Yeni yıîda M'îler'in piyesi iirnüzı eül iğnelenmiş. lâfı. «Hnk r!?5irmer.de olur!» De hılriL' snna bü? sırtarmadı mı? Üç yade zarif ve cazibeü. de aynı zrmanda crkestray: ;ı:rın bilânçosunu yapacagira. •r Heinz Kuhtnann 1 ucaki Jirmen deyirre. Idıbıdıciün değirMAGGY KOl FFıın bluzan t.ır Nihayet Gardin'in şifonn. kürktstanbu! idnre etmi.tir. ijn itibaren Viyanvv'n Burj 8) Her ?abah. uyariinca ve ber | meni.. Köyde. key yolunun üstün kt.;:1çıdan ötürü. burası kuaz Mîonu tabaka haündr pulvüz ve islemesiz. Fakat kahıe oTiyatrosunrla A:hur Mi'.lcr'ın r.kfam fr'izlerimi k3parken çu soz.ü I ".c. Yedi köyün köylüsü Idıbıdışil' bub^ı. herif seni sögüşlemiş bir gri Skandal yaraîan opera larla işlenmis. ,IA(.(j| ES HEÎM '.ın rençi ve büzgülii bir yakaya ze! fiimedi mi? Bu söziîne ahnma • Satıeının Ölümii» piyesinde ü; kere tekrarhyac.ığım: + Geçe n llkbaharda Vene:n deçirmenine geürierdi buğday dın mı? Bu lâf! bir daha etme diın hafif bo! eibisesi çok miktarda \Villy Lor^jn roiünü oynamrıdik'deki ilk tonsi'.i bir politık larını öSütmek için. Lâkin zorlu medin mi? Diküıp niye c Hpyatı sevîyorıım.» siyah üanlcl larba'arla süslen(:ırzırd?.ki hnîlariyle, şiinün modimedi va ba?]am]rtır para kınyorlardı. Partiden de yar mi? Sen de ılahs kızıp: Biz seskandal yar.itrıtı Luı^ı Konomis. BALMAlVin lıei saten takııla inkılâb:nda en ön safîarı isçal 9) Bir bü 1 çe tutacaşîım. d'.m gcrün^e, değirmen Çukurova' hsr ?ördük dirreriin mi" Bıyık altrinıia. islennıi^ bir beden. ccke 10) Ayda bir. hayatımda maddî daki fabrikalardan ?.Iİ1Iİ Mensucat' j ve marıevi bakımlardrtn bir ayık ın çırçırları g:bi clup çıkmıştı. Mil tında n eülüp: Bura Çukurova de' htmn yapıp yapamıyacağımı ince li KensucF.t dej'ir.ce.. İ!k zamanlar ğel dimedi mi°» [ hyeceçim. «Eyi amma Gafur sen bunlan az paralarır.ı almamıştı. Hey gidi «Batı Bçrlin» de inr «lliır Düny.i I «Tıl^ımh kararlar:» m nelere ya g,ünler hey! nirden biliyon?» t'niversitesi» kurtT'ması di'sünülü | rıyabileceşin! birer r.irer düçünün v«r) vor. P;inyan!n (fSrt bu.acndan 're ! e şimdidsn 1963 ün daha iyi şartîrrek lO.PCft s^ricin yctKprrfi hu larla daha başarıh çeçebilecefine miiesseserin masraiı Bafı Alnun ı pekâlâ akh yatıyor, inanm. Psiva v> Amerika tara'ından ödeneı koîo.ua cjre. bunları bir kâğıda •CK:ir. 1 yazıp en sık şöreceğiniz bir yere. V meselâ ya^ı masa«ının kar?ısma, Ij PortoFaco'da, bir dev radyo te yataŞınızın başucur.a koymanız lâleskop yapılacak. Proje hazır: Te zımdır. Yoksa, ne kadar istiye istileskopun çapı 300 metre. U!aştıi»ı ye başlarsar.ız baçlayınız zaman rnes?fe: 400 ışık yılı. tavfatabiıir. r Parisli | hadnniartn g yılbası ğ kıyafetlevî 1 Yeni seııeye KriVlAMMI/ âşağıdaki 13 öğüis Isğlştirecek = 8 Kişilik Aileden Beşl öğre.ıei Yeni yılda "FiDELİO, Operası başarı kazandı [<ÖP OKURLARLA ! . l 1 Adaua'dan Dr. Hayri Aygen ya, daki mektııp alınmıştır: zıyor. • Şehir dahilinde klâkson çalan Yeni hükümetin. büyük bir top şoförler, ekiplerimiz tarafından Iuluğu ilüilendiren bir kararını devamîı olarak takip edilmekte. bestecisi <Brahms> 22.16 ÇeISTANSÎIL gazetelerde hayretle okuduk. îh aykırı harekette bulunanlar hakO 7.27 Aoılış ve pr051r.nl 7.30 şitli müzik 24 D Kapanış. tilâl hükümetinin. 1962 şuba^mda kır.da eezai muamele yapümaktaSabah plâkları 8.00 Haberler ANKARA vermeu taahhüt ettiği "j 15 medır." 8.15 Şarkılar 8.30 Ba!e mü6.57 Aç'lış ve günün programr.uır zarr.'.arır.ı. yeni hükümet, bützi5i y.Ofl Kapam;. : ları 7.00 Günayd.rı 7.20 HaKadıköy'ün umumî ç£f e tasnrruf düşüncesiyle ver11.57 Açıhş ve program 12.00 fif müzik 7.30 Haberer ır.e': i^t^rr.iyor. Uzun yıüardanbehelâ ihtiyacı Şarkılar '.Xigâr Uluerer) 12.20 7.45 Bu sabahm şarkıiarı 8.15 Ö»le ır.ekıdüeri 13.00 Türkü Kanşık hrîif melodiler 8.45 ri r memur bu memlc?kette üvey Bu konu ile ilgili olarak sütune\ lât nr.ıame'.esi eörüycr. Memur ler (Selihr.ttin Erorlıan) 13,15 Sevim Süer'den rcrkıiar 9.00 maaçı. saltamt devrinrîe bir (ati larımızda çıkan bir şikâyet yazıHaberler 13.30 Şarkılar (Nec Ev kadınının not defîeri 9.45 ye). bir MlısarO şekünde o5rül sı üzerine, Istanbul Belediyesi Badet Cicı) 14.00 Kcnser saati Türküler 10.00 Kapanış. müştür. Jlaaşı aylarca geciken bir sın ve Turizm Müdürlüğünden a15.G1J Kapanıs. 11.57 Açılış ve pro?ramlar ır.emur. bir şe'ızadenin dünyaya şağıdaki mektup alınmıştır: 1H.57 Açıîış ve proararı 17.00 12.00 Haf.f yemek" müziği 12.30 .S^lirini. bir cülüs'j, bir zsîeri, ya ] «1961 yılı bütçesinde. helâ inşası Baijlama Ekipirjden oyun hava Gor.ül Söyicr'den şarkılar da bir ihti'âM bekler duruma düş için tahsisat bulunmadığından. bu ları 17.11 Sa;!ık öeütleri 13.00 Haberler 13.15 Küçük müştü. Çünkü memur maaşları, yıl istenilen helânın inşasına im17.3ü Türktıler (Turan Enşin) konsfr 13.45 Nevin AkoL'dan ancak bu eibi hallerde verüirdi. kân goTülemerniştir. Tahsisat ka18.10 Çeşiili stüdyolardan İ8.40 türküler 14.00 Çesitli rp.elodiGünün ph'ıklarından 18.45 Ha ler 14.30 Ayten îyigünsör'derı Memur n%.aaş)arını bir i'isan şek bul edildiği takdirde 1962 vılında JANE'İN KlZl 34 bcrier 1P.00 Şarkılar (Büient şarkılar 14.45 Saz eserleri linde üdiyen deviet, memuru dai dikkate ahnacaktır. Oral) 19.30 Olaylar ve yankı 15.00 Kapanış. ma hor görmüş or.u her zaman en 41 \\P b.rı 19.45 Radyo Salon Orkes16.57 Açıhş ve proş»ram!ar kötü emellerine hizmet ettirır.iştıası 20.15 Şarkılar (Mediha 17.00 Müzeyyen Yıldızdoğan'dan B UL M A C A t:r. Cumburiyet devri çok şükür Demirkıran) 20.45 Sohbet sa şarkılar 17.30 Trafiğe dikkat bu haîin önüne j;e;ti. Bu devirde, ati (Çetın Altanl 21.00 Şarkı 17.35 Haîif raüzık 18.00 Si yurdun en uzak bö'.^elerindeki rae 1 2 3 4 5 0 7 8 9 iar (Rıza Rit) 21.30 Sevilen zin için 18.35 Yurttan sesler murlar da, Ankaradaki memurlaı eserler 22.00 Şarkılar 22.15 19.00 Haberler 1E.15 Yaşadıgibi, maaşlarını ayın ilk günleri Çeşitli müzik 22.45 Caz kuar ğımız günler 19.30 Olaylar ve almaija bflşladıîar. Ancak, Cur.ıhuteti 23.00 Haberler 23.15 yankıları 19.45 Akordeonla meriyet devrinde de memurun eüne Dans müziği ve hafif şarkılar iodiier 20.00 Çocuklarla başgeçsn para. memuru titmin et23.40 Gece ve müzik 23.55 Prog başa 20.05 İsmet Nedim'den mekten çok uzaktı. Bu halin üç ram 2İ.0O Kapanış. şarkılar 20^0 Arjantin tangoönemü sonucıı oldu: ÎSTAXBI:L iı, RADYOSU ları 2\i2ö Günün sevilen şar1} Kaliteli memurlar, dışarıda kıiarı 21.00 Konser salonun(383 M. 778 Kc s) daha uygun ücretîi işler bularak 17.58 Program 18.00 Danpa dan 21.35 Dündar Balkan'daa devlet seklöründsn uzaklaştı. dâvet 18.15 Konçerto 19.15 şarkılar 21.50 Mik'rofon bir 2) Devlet kapısında kalanlarm Radyo ile İngilizce 19.30 Ye 22.10 Hafif melodiler 22.30 Şarmek müziüi 20.00 Karışık şar kılar 22.45 Haberler 23.C0 bir kısrnı, bahsî? kabul etmefte başladılar. Işin degerine şöre avuç : kılar 23.15 Plâklar arasında Gencler için senfonik müzik içine sıkıştırılan para, ödiyer.i sı j 20.45 Operet melodileri 21.30 23.40 Rock"n Rc'.l'er 24.00 Ka1 ra bekliyen'srİTi Snür.e geçirir o ! SOLDAV SAĞA: Chet Aîkins 22.45 Haftamn 1 Türkiyemizdeki en büyük du. Bunun tadır.ı sıan memur. a; birikintisi (mürekkep kelime). 2su çıktan para kazanr.iak için, işleri «Düşük kalitedeki insan» karşılığı J t " ! M ! ! I I ! I f I M 11 I I sürüncemede bırakmak a'ışkanlı iki kelime. 3 Dicle nehrinin kciğını kazandı. lanr.dan biri «imamlarv mânasır;^ 3) Iktidarda bulunanların key eski U9Uİ çoğul. 4 Yer yuvarlağıÇizen: YVES SAYOL Çeviren: Mazhar KUNT MEL'DN K I Z Kesimli Roman: 66 fince hizmet eden bir memur tipi nın masa üzermde duran küçük çapkeüortaya çıktı. Yumruk altına giren ] taki benzeri (milletlerarası bir içine me). bir çeşit eMstrik lâmbası ve bunun mükâfatını alan bu züra konulan gaz ismi. 5 Huzur ve VKM İ'İVATKO: Her gün saat 13 de vt Cıımartffi. Paznr Î5.:1O da renin yaptısîı kö'.ülüğü, şu son İ korunrr.a altmda bulunma hali. 6 C İÇİMİZDEKİ ASLAN Her gfin saat2T de SİN'EÜLEK Tel: 44 04 09 ] yıl içinde yakından gördük. Birksç defa tekrar olur.unca modern FATİH TtYATROSUr Cumürtesi, P.zar saat 15.30 da Vvt'SCÜ Ka3'irılsn, bahşiş almESim bece Jdanslardan birinin adı belîrir. eşeğe SELÎM H r E;;n srir.t 21. de: BİR KAVUK DEVKtLDİ. Tel: 22 01 71 ren memurlar hariç, geri kalan durması için verilen emir, yabancı. KAUlKflV TİVATEOSU: Her gtce 21 de ve Cumartesi Faza"t memur çoğunluğunda büyük bir T Büyülv otomobil feneri, bir edat. 15.30 ü.» SAHİI.D.'IKl KANAPE ve PUSCDA Pnrşcmbe günleri tcrr.sil 3 İğle iplik büken, kahraman Meiı hoşnutsuzluk başgösterdi. İkinci metcik. 9 Ham kavun, tekaüt edilyaktur. Telofnr.: 3F 0S £2. Dünya Savaşımn, 1950 1960 ikti mis kimsenin iki başı. ÜSKtîJAR nrtl.üMÜ: Her gün saat 21 de ve Cumartesi • Pazaı sadî tutumunun yaratf.ğı hayat YUKARIDAN AŞAĞIYA: 15.30 an IKTİDAR. Ctıma günleri temsü yoktur. 1 Verdiği suzden gcri dönmek ayak uyduramıyan 'İ ; CPERA (SAS slNEIMASlNDAi: Her perçembo saat 21.15 t e ! pabalılığına memur maaşları. memurlar ara ımürekkep kelimt). 2 «îskn taL.A TRAVİATA. TPlfion: 4S P7 H 2 kmmaı karş'.lığı iki kelime. bir harSİTI: TÎYATROSü: GÖVÜL AVCISI Her akşp.m saat 21 15 te. sındaki hoşnutsuzluğıı büsbütün fîn ckunuşu. 3 Japonyayı teşkil körükledi. 1950 de Halk Parti?inin eden adalardan biri. vücudu en büÇarşanıh:ı, Cumartesi. Paz.r matine 13 de. seçimi kaybetmesinde, 1PS0 da De yük hay\*an. 4 Bir çeçit nğzın yaİSTANBUI. TÎYATROSI3 Pazatesı gecelert hariç her gece ve mokrat Partinin yıkılmasmda. hoş rısı, derdine derman bulamaz duçarç«m'>a rumr.rtrsi, pazar 15 »e matine (KÜPEK KIRPICIPI) salı hnriç ynlnız pszartesi geceleri ve hor gün saat 6 da (Şö^ttNE ; nutsuz memurların rclü büyük ol rumda olan (eski terim. 5 «BorDEKÎ CKS!:T). muştvır. Hükümetlerin hüneri, top cunu %er!» manssına bir emir. kaîb. 6 «Lânetle anıKÜÇÜH SAHNE: IIEPİMtZ PARİS'TE. Hcr»Jn Buvare 21 de. Mati Z luraun içindeki hoşnutsuzlan lacak derecede ha 9 ? Artemoııt'la buranın arasındaki meneler s.ilı. cuma. cumartesi. pazar saat 17 dedir. 1 ! 3 Jcan Kenand g3yet sakin anlattı: Orfhoşnut) bir duruma getirmektir. lîakim tekrar ett;: Kurt avcısı olar3k P 80 in zevç veya zevORAIOOLU TtYATKOSU: Pazartepi dlşırıtia hPr gece 21.15 te z Abalıya vurmak eskisi gibi kolay iyi vazile gördüğünüzü niliyoruz. Fakat manı esaslı bir şekilde dolastım. Hayvan safe 12 kilometre kadar. Anlaşılaıı sizi sat i <\ £ ce» karşılığı iki A'P Curmıtesi. Fazar matine 15 te. KÖTÜ TOHUM. Pszartesi dı;ımla : da değildir. OT h bu sei'er ağır bir ithamla karşı karsıyasınız larm izlerini çördiira fakat kcndilcri yok at 6 ile 7 arpsı Fremicourt'da de£il de Senkelime. 7 HeF.O .•< ;K her gün 13 de TjYTJYAN PRENS. Tel: 49 49 35. Bir kere diin ne yaptıfınızı söyleyin ba (u, Sonra Artem. nt ormanlarma eıttim fa ıllon'da görmüşler. Çiltükie çalışan bir ka J 1 nüz <îmil!ct» ol1 Klâkson yasağı TB L E • N KENT OVUNCtLARl (Karaca Tiyatro) 44fifi66, Her gün matine 18 = kaliii. Dün evden saat beşte çıktım. kat kurtlaıa yine rastlıyamadım. Yorul dınla konuştugunuzu hatırlıyor miisunuz'. ma seviyesine yük ORE ' 'K (1e APTAİ. KIZ Îİ.15 tp AŞK EFSAN'KSt. Pazartesi cyun yoktur. ınnştum, açtım. Artemont'da yemek yedim. Evet hatırlıyorum. O zaman süahmr/ selmeıniş topluluk Silâhıuızla mı? Evet efendim silâhımkalktı mı? pB E » 3 Kndınlann ayrıldıııiT? Dörtte. var mıydı? Evet Az sonra iki kişiye !a cıktım eünkü bir dişi kurdun ıki yav Oradan kaçta OPER\ Aksaray: MIlAMMFi: KARACA SENATÜR Suare 21.15 : rastselmişsiniz. O sıracja silâhınız elinizde dikkatle takip etrusivle birlikte Sueure ormanında görün Civry've döndiinüz mü? Hayır. Neçarşamba. cumartesi pazar matine 16.15 Tel: 21 57 22 Bu konu ile ilgili olarak sütuntiklerinin dörtte den Terroise ve Fremicourt'da işlerira miydi?» Kenaud bu suale cevap vermedi. dujünü bilijordum... larımızda çıkan bir şikâyet yazısı Dünkü bulmacanm ikisi, keder ve AZAK TtYATROSU Suare 21.15 te çarşamba, cumartesi. pazar halledilmlş şekli (Arkası var) vardı. üzerine, Istanbul Belediyesi Basın üzüntü. 9 Hıristiyan hükümdarlamatineler 16 da, AMAV İDARE ET Pazartesi günleri temsil yoktur. ve Turizm Müdürlüğünden aşağı n n erkek çocuklan. lllııllılllllMllııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııılıııııııs ?or abalıyal. Prof. NİMBÜS'ün MACERALAHI : <Z^ V.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog