Bugünden 1930'a 5,438,865 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

3 Ocak 1902 ClTMHUIîtYET 1111111111 u 1 ıııuiiuııııuiiii. ÜÇ ürkiye, asırlart'T Uendl maliycsi ve haıinesi hakkında hcp yanlış dinie' Başmakaleden devam} ır.eye alışmıs bır ıil\edir. lardı. Bu haîe bir çare buimak çeHic dejilse umumıeüe ve helen rekivordu. Düsünüldü. taşınıidı, soa 1015 yıldır « ö ifdır ü n « >> O • nihavet acayip bır çözüm sekli ü için raaliye ve bütçemız Uakkuıda Bombay 2 (AP> Tıkhm zerinde karar kı'mdı: Bütün çiikî L'ÜK evvel gazetecilerie konutıklım dolu bir nehir vapuru mento tiyatları hsrman edüecek, san IMaliye B?Uanı >e(ık lnan'ııı dün Savithri nehrinde. Rat ' kâr eien fabrikalayn seliri ile zasüzîerıni hepirni/ yadırş,a<i<k. Menagiri kıyıiarında batmıştır. Lıııdra. Aralık sonu Koe1. yor künden çok dinlî.lım. Xasıl havj pinıiz dcrbem İstanbul \alisınin ' rara uçrıvanlann Tararı k»p?.fıla Bu konuda verilen ilk resmi tusu e?r.?.îinda bir yabancı olarak randır, bil.senız, şahsıyetini. mısa Sîali>e Bahanı Şelik Snaııli şi>ehaherlerden, hâdisede çoju caktı. Bu suretle ne olnyordtı! Bir Ingilters'de bulunmak bır felâketkadm ve çocuk olraak üzere defa serbest rekıbe! imkânlan or lir. Hayat bütün bü'.üne durur, fırper/erliğinı anlata anlata bitı teciltri buluşturmaU ILÎII "prtiple70 kisinin bogularak bıdüSJ tadan kaîkıvordn. Sonra nıösteh copçusur'.iprı. postacsından, duk remez. îstanbu! ^iyaretı esnasın diâi ça> sohbctı tiâvetine ıtabet eda çekilmiş resimlerini hep beraan'.asılmaktadır. Moskova 2 (A.P.) Berlin buh simn de hâlâ konferans salonunda ıneğe basiamasını kararlastırmıs lik. doçrn hesno'.?ra dnvannııv^n lıincısından îokanfasmdan ve tüm berinde taşır. ozel b:r album'da.» de:ı bir UiMtn arkadaıiiar \adirta| dı. Çiinkü VeUil. »imdiye badar 'ardır. İngiîız Bıiyükelçisi Sır bir resmi tesehbfsün kalitesiz ma e^'.ence yerlerinâen tutun da ceranı konusunda dört büyüklerin buiunduğu bildınlmıştır. Feci kaza Bombay'm takriThompson. hükümetınden aldıgı Frank Boberts'ın de Gromyko ile lına deserindcn l?zla para öderrifk naze levazımatcısma kadar herkes I Lord Kinross bir ara dıîsrak. ahsm.u:ı|!nuz bir açıklıkla mımmüzakerelere başlamalarına zemin ben 370 kilometre güneyinde «Ataturk öylesine uzağı göruvor leketin iklisadi ve malî dummunu hazırlamak maksadiyle B. Ameri talimat mucibınce. Sovyetlerır. cörüsmesi ıhtimali vardır. zorunda bırakı!ı ordn, En koiüsü taHdir. Bir kaç günlüi erzakınız vukubulmustur. Berlinle ilgıli tutumlannı tam mâThompson Gromyko göruşme rasyone! ca'ıvrjık piva<=ayn ucnz vo:=a. EÇ kalmak ışten decil. Ge du ki. Sovyet tehükesinı derha! anlaltı. Elirr.ıze de birer lüriî biUçe kanın Moskova Büyukelçısı LeTeyit ediimiyen bazı habervellyn Thornpson bu sabah Sov nasiyle oğrenmeğe ve resmi te le.ınin ne kadar süreoeği beLIi de ve kalitcü rnal fürçbüecek 0I21 ce geç vakit bir yere sittinızse, sezdi ve oniarîa ano.îk çı.k kısa bn tasarısına ıit «erekçe verdi. Okulere göre ıse. yeni yıhn ilk süre için kader birlığı vaptı, ate= masını büen \e isli>enler ıçin şimyetler BirliSİ Dış Islerı Bakanı Ac ma=iarın yapılmasına imkân olup ğil.iır özel fabrikaİT san'ii bir nevi çe sakakta kalırsınız, tak=i yoktur. günunde bu feci nehir kazadrei Gromyko ile gorüsraeğe baş ! clmadifeinı anlamağa çahşacaktır. Gorusmeierde başarı ksydedildi lava earntırslmıs hu1vnnvor!n'"dı. j Öleııerin ccnazesı bekler, bırakın le oynamadı. Atatürk'ün bır büdi>e l;a0.ır bucak fcurak Uacînlan sında en az 140 kişi can vervük tarafı da. esasında hissi fak ve ssklanan malumatın Itepsı bu lamıştır. Thompson ile Gromyko j " Başkan Kennedy ile tngiltere ğı takdirde. burtdan sonrakı adım. Tiu iV:i örnek dp sösteTİynr ki ; mistir. Aynı haberlerden antörlere dayanan mıİLr.etçılıgi sag \esiiîada vazıh. bu sabah Moskova saatiyle 11 de Basbakanı HaroM Macmıllan. bur, Berîıııin ıstikbalim tâyin edecek Sarklı k>fası ile yfiriiîfi'çcek bir dirilerı .. laşıldığına göre, vapurun yan b\\ bir gelenektir ve İngıltere •lam temelier üıîerme oturtmasıdır. Malive BaUanına da de'li^im çievvelki bulusmalarında, oian bır Dışişlerı Bakanları kon dev'.ctcilik nütik^sı vrrdnmuza | Dışisleri Bakanlığında konferansa dan tarafnda oturan 40 erkek neg'jier.eKlerine bağı oir ulkedır. Bir mılietın enteınasyoraüzrne hi. suphesiz binlerte kîmseje dabaslamışlardır. Saat 12 de her iki Thompsün'un Gromyko ile ?orüs feransnıın tertıbinden ]barettir. hire yuvarlandıktrn sonra yuvararlı o'mak «5»"le du'suıı. tersine maiı'm! Yılda bir defa. arıstokra 'Joğru gidebilmesı ıçın ki dün cıtılmıs olan hu mühim vesikayı Thompson'un göriısmelerin netızerek sahile çıkmağa muvafs>e mensup iadv'lçr mutfağa gi vanın akımı busün 0 yöne doğru dua ederim ki. mebuslirımızın, celerinden Batı Almanya ve Franfak olmuştur. hazırlar: j Cur Muşterek Pazar ve saire münev\erlerimizin ve s^azetecilesa hükümetlerini de haberdar cde ba'tahvacakhr. Devletril'iîi Ba*''ı re" ve Noel yemeğinı kafasivle e!e aîd'Çımıı znmın. il >'c^Iıur hındi (turkey ) ile pudding! ' müliyetçilığin sağlam temellere rimizin yüzde onu ııkıısun. DoîruHyder adh nehir vapuruneee: an'nsıİTiaktar'ır. kin hunun bir «kpvh'Mk anlsmına | Pjiîonel izinlidir. da hâd'se an:nda 180 yolcu.îayanması şarttır. Ataturk'ün sağ suııu da soylemek iâzını şelirse, njn buiunduğu biH:r;lmıştir. hic bir zaman sre'.?""ivece*>ni hice Tı.rkiye hakkındakı eserierıyle KOIU olarak tanıdtğımız Inrmü'nün insan. bu •KJÎtîaki hakikatlçri öğöjrenmp'.iviz. Oerce'.î dev!e*"i'ik: bi/.de de çck tanınmış olan. hâlen Hükümet Ba^kanı olması çok ferenmeve niyft, hattâ azmetrnedikbesaba kifabn davanai. te'^elcî'ik bir Ataiurk biyoerafyası yazan rahlatıcı bir o'nydır cünkü bu su ce. bu istatistik \e rakamlar meczihnivetini re^.decîen. hak ve afla Lord Kiııross ta ou sıralarda No retle bir ara inkitaya uğrıyan A muasını karıs'.ırmava cesaret edeJ > Çünkü, okuması ve ahkiîm let Plcii'e'ir"! eö 7Ör"'i»*' pn a" ırmı c! iirf ve âdetlerine uyarak. eiin tatürk geleneklermın devamı sağ mez. Tanusnn, petrol bakımırnan ien?in olan «ahra iizerind»" hak yr.n. bn p'çüler icinî'1? hpîkın rpen dı n ka>mi bıraktı ve mutîağa lanmış olacak. Ben İr.onü'yü şalı cıkarması bir husu«i melekfye ihiddia etrnesini Cezayirliler hoş karsılamıyor; Mi'!iv*tpiler nu faat!" ) i ber sevin ü=tünde tut3n j gof'ü •turkeyj ve puddmg yaptı. sen tanımakla şereî tîuyarım: bü tivac şöstîren hu ser»kre. hize pçk vılki topla.itıl&rını Tarus yerine Fasta yapı.vorlar. bir vönetim po'ilikasıdır. SarUlı ı tt:gi'Uere'de Noel air 'iııe bayramı yük tecrübesi o.an, olgunluğun ?ır j parlak şeyler ailatmıyordu. ^Iemlekelle örfi idsre aialiye Bpkinı bi;ı\ durumu bük^fas'ndTn kendirr:^i knrtarai^a dır. liilt; dıvi"da (jlaniii'n. iıele ya vesıne çıkmış bir rlevlet adamı Tunus 2. (AP) Millıyetçi Ce ve Madrıi ycluyla Rabat'a gıtilânına lüzv,nı Eîiirü'med'k»1? ne kartir t"^'ns'k biz ' ine bi.ncının bunda ye.'i vos'ur, yıida hıkmetin ta kendısi. Türkiye ya tün çıpiakiı&ı ile anlatlı. 13KZ bützayir âsi hükumeti Basbakanı Ben mektedir. 'i'unus'u n El Aouina ha bi'e benzeme'îte d('vam eHoc"îiz. bır defa olmak üzere kan rabıta şa ve tecrübeye saygı gö=teren na cesinin t?t^.ki ırin rtış vardıma. diçi. Koia şehrindeki asYusuf I'en Khedda, âsi rejimin vi aiani'',! t Romaya hareket eirn l;'iı tüm riığer bağbuiın uftün ge dir ülkelerden biridır. bunu tak muhtacız. Bu yardımı alnıadan edeBunn ?U!:mızdai rık^rmıvsîım. kerî kı^.layı ele çeçirFa^ Ijaskentinde mühim bir topbir Alitalia uçiğına binmedtn PVJir ederim. Çağırnızda gençlik mo uıeyiz ve a'acaj*z. A'maU i«,iıı de 1 NADİR NADİ 1 nıeüp te^ebbüs eden 40 Hollanda, peşinen hic bir sart koş lanîi tcrtip etmesi içrn bugun u vei Ben Khedda gazetecilerin sor dası berıce biraz fazla alıp yürü yıUardanberi takip etti^imiz plıînBöyle iken, me<!ıur Lord bır ge müştür. Amerıkay: kasdetmiyo stz ve aldaima ^ivasetinden \aımadan Endonezya ile Yenı G>ne çjklr Kabat'a hareket etmiştir. dukKırı snai'çrp cevap vcrvek i~ de ynk kneai yıktı, Noel günü beni evıne rurn, orası başka genç ülkedir. seçmemiz ve bunîiai va7çeçti:;imiÂsi Hasbakan. Fransız toprakla •err.emips? de. vetkili ihtilâfmı müzakere etmek istedimiMiyetçi lan biidirPdi mısafir etti. ve şu anda tüm Ingil Kennedy oraya vakışır. Türkiye' •te bize para vcreçekleri inandır! rı üze'ind^n uomamak icin Rona kayr.akla'. önümüzrieki hafta soğini açıkladı. i^rrvi meşsııl eden 1^^'dan değü, nin ise eski bir tarihi var. ve son raarnız lâ^ım. Buna inaııdırmak •r.ıında vıpılacuk ola n toplantıya Lızbon 2 (AP.ı Portekiz tsAtatürk"ten bahsettı. Tam bir yanesil çok huzursuz gunler yaşadı. :çin de 195S de Rcmokrat iktidann ^a Hey 2. (AP) Hoîlar.da bu '• (4i?er Mil1!'"ttçı Bakanların da k> tıhbarat Umum Müdürü Dr. Ranr.Nato'daki Alman icr evıydı karnıakanşık ve Turkler huzur iitiyorsa. ı?te en aldıçı 275 milyon dolar vardıraı gün. Yeni Gme ihti'.âfını peşınen tılri",ie!nı îfade etmişlerdir. ro V'aladao «.Portekizin h'ç bir tahu eşsiz kargasalık içinde bir büst güçlü devîet adamı o engın hık sa*!amak için tîatıhl.ira vadetti!;i hıç bir rart koşmaksızın EndonezTopİMTvrnır. Tunustan ziyarie Ra rafında olağanüstü durum ilân eıniz ve paranın son taksitinı alır uşak ve hızmetçilerınin ...,.,, farp'.yordu: îstiklâl harbin nıetiyle iş başında.,> va ı.e müzakere yuluyla halletb^ıt'ta vap'lm.isı naz^rı dikkati dilmemiştır.» demıştır. ;.lmaz vazıcctiiimiz istikrar progdeki üniformasiyle Mustafa Kemek arzusunda olduğunu restnen çekrr.ek+eüir Zira şim.hye kadar Valadao, dün pece yap1ıt;ı açıkla;amının ber noktasına harfi harfimal! Lord Kinross «Türkiyeyi sevcasus olmalanndan av'klamıçtır. CezöVİrU mılliyetçiler Tunusu bir mada. olağar.üstü durumun yalnız diSim ıçi:ı Atatüık'ü sevdim;>. di Lord Kinross'a göre, Berhn me ııe sadık kalmak serekiyor. Bask» karar^âh cU'rak kulİ3nm'.?;ar ve askeri kuvvetlerı değil, bütün siBî.sbakan Profesor Jaı, de Quay ;.or. «Memleketinize tazı 12 def;J, selesi askıda bulunan en vahim \ol yok: Bu proaramın alfabesi de şüphe edılıyor top!;ırt:l;trın!n hemen hepsini bu lâhlı kuvvetjeri de içme alacağm: Ankara. 3 Cm 1 jrivet Teleks) geldim ve her gel:.fimde e<=erinin dünya buhranıdır. Lord. «ne mut >eni para Ii3<nnamak. bütçede t a b'icün hUkümetin bu mevzu ile ilgili açıklamasını Parlâmentonun Londra 2. la.a) Ingihz casus r.d^ *. apmıîardır. Bu dunıro Tıı ve sıvıl hayata tesır edeceğinı söy 27 Mayıs l ' l l taıihine kadar ya büvüklügü onünde yeniden eğıl lu bize ki» diyor «Ruslarla ciddi sarruf. verim'i yatirım.. Alt Meclisinde okumuş ve bu su lukla mucadeie teskilâtına mensup nu? ile mıiüyetçi Cezayirliler ara lemış ve bir svıale cevaben «böyle in'mı<; olan ctrekor. V.ıl 'rın Bele rljıtı. Buqün onun hayatını yazı bir ihti'.âf baş gösterdıği takdırde. Simdi gelrlim germisteki dum retle Hollandanın Doğu Hint Ada on beş uzman ajan, însılteıeılekı Mndnkı f:ük;r. ve gorüş yarıhğınm b:r şcy rlmamıştır ve olması da diye h'zmetlerinden e te=isleriı ycırsam. iki sebeptenriir: 1) Asrı Turkler hürriyet cephesinı tuta ma.. ılcn bir defaya 'nı'i.ıs olmak ü rr.i'üi ilk yarnmm büyük adamı caklardır. Dünyan:n Komunistleri lonndaki müstemleke împarator Batı'.ı dıplomatlarla ve XATO per gelisiîj dr'ipleştiğme isaret etmek bcklenmemektedır.» demistir. Demokratlar bütçede açık olnndirektıf almayan ıa dayanmıslar para matljaasına. Valadao. ancii askeri birlıkier zere fayda'anma^ı hnk'tınja hazır olduğuna inandığım ıcin ve 2) De Moskova'dan luSunun son kahnf.sıyla " alâkalı sonelinin evlerınde çalıştırdıkiarı ted'r. Alman uşakların ve hızmetçi kız Tunus. bılindiğı gibı. Sahra Ç.i da ve pohs kuvvetlerinde ızmle lanan bir kanun te'<'.ıîı ' 'in Mccüs mokrasıyi yerleştirmek yolundakı yegâne ülkesi Turkıye'dır. Kr". Basmışlar, lıasmıslar. hasnııslar.. muzakeıelen açmıştır. Endonezya. gelince, onun bugunkü bu hale ce'm's. Vani bn hale çelgaj rctlerı dolayısıyle, nihavet ge çef'e B<stı trian adını verdiei Batı Yenı ların, Sovyet casusu olup olmadık Hinün <i<'ığu kısmına sihip çıkmak rin kaldınldığını ve kışlalarla po B^karıhgına veri'mı.t^ lan olaymı incelemektedirler. B?lıke«ir mi!!etv?kili Ahme; Tı lıp ecçen tüm dıktatorlere ders durumu pek ımrenılecek gibi de ıniş ne demek.. 1950 de vuvarlak lis merkezlerınde ıhtiyati tedbırler ta ve israrlı bir şekiîde bu bölge Gme'yi kuvvet zoruyla kendi top ğildir. Hem batıyı. hem doğuyu hesap resmî îngiHere casuslukla mucadeie teş ü??rinde hak iddia kurla 36 '•'tıt eden etmektedir. ahndığını bildirm;s ve Associateci ritoğlu ve ,ırkndaşl,ıı tarafından veıdiîı için! 27 Mayıs ıhtilâlini yarnklarına katmak azminde oldugu kilâtı bu tedbire geçenlerde Feüe Edie'eh . Zarzaitine petrol havza Press'e Beıa'da riuıumun sakin ol ha^ır'.anan kaıvm 'eruıünin ae pan Türk Sılâh'ı Kuvvetleri seçim gozlemek zorundadır. başına bir Tiirk lirası. %0 da 11 cente inmişnu ritfalarca tekrar etmıs buîun ral Almanya gizli haber alma s£rtir. Aradaki fark para basmak ve duğu ve kıslayı ele geçirmek te rekres;nde şö>!e 'eniinektedir: sor.ucu ıktidarı sivıl ellere devret Cin çıktı: Şarkın muamması!» ırinktadır. vislerine teslım olan ve Sovyetle lrfı'.rıın 1 ulurdugu bu zenein ar.v şebbusünde bulunan 40 kisinin yadi*er yollarla enfiâsyonist. batak • Bus;ün suyun. kanalizasyonun mek suretiyle. Atdtürk'ün gelenezi. milliy» tçılere göre. tamamen kalanarak nezaret attır.a akndıgı bulurmadıiSı verde temiziik ve âine =adık kalrmşlardır. Orta DoBaşbakan, Yeni Gıne halkı olan rin haber alma metotları hakkmda Londra sokakİ3rı bomboş, tek ve hesapsı?! hütçelerin kurbanı oO ' j v i r c aıtiirhakkında malumat vcrmistir. Biı sa£lıktan bahsetm'Vte isabetsızlık üu u'kelerınin rHrrumu göz önün tük Noel türküleri söyiiyen veya lan milletin cebinden kırpılmıs ikr.ipua'Krın kendi rnukadderatları bılgi veren Guenter Maenneî sdınFtTı Khe'îda'ya, âsi Başbakan askeri arabayla firar eden 7 kişi izahtan varestedır. l=te bu «ebep de tutulursa, Turkiye"nin yoneldi akordeon çalan bir adama rastla tidar etraf.nrlaki muayyen al'etist rı tâyin prensibi şart'.m peşinen daki Sovyet casusunun ifşaatı u ileri sürmeksızin müzakerelere zerine başvurmuştur. Guenter Ma Mıi'jvını Pe!k?cem Kerim ve Dev bilâhare yakalanmıştır lere i«tinaden ve bu qibi ruhsat^ız1 fii yol sin derecede ümıt vericidir, nıyor. Onlar da Polonyalı imiş. ve kaparozcu mahdut bir zümrenin cebine çirmistir. tste enflâsbaflamak arzusunda olduşunu bil ennel. Sovyetlerın Batı dünva^ın let Baknnı Said Mottamedi refakat Oporto, Coimbra, Setubal ve di yapıları da te^vik etmiş olmamak dPÜil mi ki. Atat'irk'ün ideal bil bazan böylesine muzik yaparlar yon zengiııleri da diplomatlarm ve askeri şahıs etrnpkfoc'ir. «i Başbakan yarın <re bunlardır ve bu dirmistır ğer gür.ey şehirlerinden buri'ya u :çin 27 Mavıs millî irkılâbımı^dan disi demokvasıve bir dönüş var. mış. îkinci Dünya Sava?ır,da mül me.nlekette servet düşmanlış;ı diların evlerine usak ve hizme'.çi o ce "j'.Tica'ya varacaktır. laşan haberlerden, bu bolgede du sonrn Baknnlar Kvruhınun a'mif Bıliyor musunuz kı. Mustafa Ke teci oîarak gelmişler ve dönmj yc anılan, servetin bu baksız daJan de Quay. Hollandanm «geniş larak yerleştirriikleri Almanlar vaÎ.Iiliivetçı kaynaklar peçen haf rumun sakin olduğu anlaşılmaktayorlar Demırperde gerisine. Gurolduüu karar tarihi csas olarak mJİ ilk defa 1909 da Ittihat ve Tebir bağlantı» çerçevesi icinde mu sıtasiyle haber almaC'a caliştıkla • • ta. onümj^rieki iki hafta içinde d'r. Beıa'da vuku bulan carpışma bir defaya mah«u' nimak üzere rakki Partisinin bır kurultayında bet ellerde vatan la^retini müzik uıtımına karsı duyulan nefret banzakerelerin yapılmasını istemiş ve nnı açıklamıştı. | mıIiıyet'.ı'eTİr. mühm acıklama da ölen Savunma Bakanı muavinı bu tarihe kadnr \aı.ılm:s olan se karau karşısına çıkmış ve şu tek le mi dindiriyorlar? Onlar. bir de dan ileri çelmiştir. 1S50 de bes li Hollanda'nın bu nevi müzakereie1 ı n h huUıni!?k!anm bldirmişlet Yarbay Da Fonseca'ya halk çok cekonöVılam Beledıve liizı ı « ve •ifte bulunmus: Ord'.ırun kışlaya Oxford Street ve Regent Streer i'aya kursun atanların. bir küeük ri tercih ottiğini bilhassa belirî. isi bitirdiğinden dola\ı sıra tüc • Kongo'da vahşiler, 12 ^i Bu pnki^malarm. Fransı.; •üzülmüş ve sempati göstermiştır. ! tc=^'?rinden <<'J?.h> .'fnlr.i se dönmesi. 31 Mart vak'asmı ordu sokaklarını süsliyen masalvari 1 carlarıııdan 2025 lıra babşiş almı? reiştir. CezHVir s:ı!h göruşmelerinin yeni ! Teyid ediimiyen bazı haberlere nıın pnMtikaya girmesine mi bağşıklı Noel dskorasyonlarını görme olnnların lıiç bir büjük ikramiye kişi öldürdüler rckir.» Genıs bir bağlantı çerçevesinden den '.la.şlaması konusuyla ilgiîi ola göre. Beja, kış!as;na taarruz edenlcıdı? Sükümet içlerine daimi ola ğe gelen zengin Amerikalı turist çarpmadan 23 senede resmen milLeopoldville 2, (APı Birle= eaiı zannedılmektedir. maksat, diğer memleke'lerin ve lerin yalnız ıkisı öldürülmuş. be^ı rak karışan bir ordu. hem hükü ler olmasa Londranın hali bir me vonlara malik oluvermeleri işte bugün muhtemele n Birlesmiş Milletlerin miş Mıl'etler tarafındsn Bir asistan, Mıliiyttci Cezayir basmı. «Alpe yaralanmıştır. mei ypratır. hem orduyu. Bu zar sessizliğini andıracak. Nerede bu avantacı idarenin marifetidir. açıkJandığına gore. yeni bir şef rie Press» ajansı. Fas'ın Cezayirı işbirliğidir. teklifi 0 zam^n kabul edilmi?. fa bir kaç gün evvel çılgm bir alış i>imdi biz. bunların acısını, onlar Diğer taraftan Goa olayından mütehassıs oîdu .;at u ^culanrramış .. Jan de Quay. başka memlpketle seçerlerktn Bashi H^ıreti mensup destekletnesini övmüş, fakat Tu sonra halkın Başbakan Salazarı veriş seferberliğine giriçmiş olan da hasretini çekmekteyiz. Bu açıları Kıvu eyaletinde en az 12 aşi nustan hlç bir sekilde hahsetme desteklediğini gostermek üzere. Ankara. 2 (CumhurıvetTcleks» Tİn yardımiyle yapılacak müzake0 kalabalık? Çoğu sayfiyeye goç lıp saçılmalar, o meşhur Velıbeşe, ıpt f;.n anı.nı yok etmişlerdir. >îjmune hastahanesi ikinci hariyarın Lizbonda yapüması daha 6nrelerin, Hollanda ve Endonezya <Atatürk'ü bir de \Vindsor dü etmıstir. satın a'.dıkları kucak do( Uberasyonu ba^ladıçı zaman: ce kararlaşmıs olan büyük açiK ciye servisi asıstanlarmdan Dr. Ya 'arafından kabul edilecek hal ca lusu Noel hediyeleriyle. Londra Aman. bunun sonu felâketrir. hava toplantısı ıptal edilmiştir. kup Kemal Aksu; muvaffpktyetli relerinin bulunmasını kolaylaştıra evlerinde sanki in cin yok. öylesi diyenlere gültlük. Para düşmeye, Bir arkadaşımız evlendi bir im'ihan geçirerek müt^hassıs Sebep olarak da diinku ayaklpnmarağını bildirmiştir. da Savunma Müstesarının clmesı olmr.stur. Gazetecı arkadaşlarımı/.dan l'mit ne ölü bir şehir manzarasına bü batakçı pc'itika tâkip edilmeya Endonezya Hükümetı simdiye ka haşlanınca. bu ler? adı tekrartadık. üzerıne yas tutulduğu one sürülDeniz. evvelkı gece a^'ukat Güner rünüyor dir ancak bir şartla müzakerelere Biz, bunun altından kalkamaVodina eçrafmdan merhum Arnavut ^ade Mustafa Efendi mektedir. Belediyeîer Kanvnu hazırhğı Dinçman ie evlenmiştir. Genç evbsşlamayı kabul edebileceğini bil ve merhume Heybeti Erman'ın oğulları, Naile Gener'in sevgili I îngiliz kamu o;unu buşün nn yız. Durum, senelerce kötü gider, li'ere mutluluklar diierız. bas^dı dirrni?tir: Bu şart, Batı Yeni Gi. kardeşi. Hüseyin. Besim. Hurrem FjTnan'ın kıymetli ağabey1 plânda ilgilendiren bir mesele de. dedik, diıılemediier.. Yen: beıfıiı\e'er k.inunu tasarı1B54 le zamanın Başvekiline: "e'nin Endonezya'ya verümesıdir. leri, Fatma, Zeynep. Ahmet'in sevgili dayıları, Adapazarın Muşterek Pazara girip girmeme Almanlarla bir 65 milyon lhtisını hazırlaTifkia görevlerdrı'en j meselejıdır. Bu yönden en buyük lâfı varmıs. Ne dersiniz? diye sor Kasan Ağabeysi. Redaksiyon KcnıiteM. ilk toplaTitıitirazlar tanm ve endüstrı sektör dukları zaman: Vodina'h sim dün Bi'lediye Hukuk İşleri lerinden yükselıyor: Müsterek Pa Canım uzun etmeyin! Onlaf Müdürü Tov.^aı Akman'm başkan = BİKEM SELEN zar mutavassıtı ortîdan kaldırdığı bizi dolandıracakları yerde biz onlıüında yapmıstır. île için. Başbakan Macmı'.lan'in bir ları doİ3nclırdık'. cevabmı yinni lîr'>ııte torlantısında Üniverrite | belediye toplantı^ı ı.ıünasebetiyle iiisüik gazetecilerin onünde eözü • 3? aralık 1961 cumartesi «abahı bir kalb kri.zi neticesinde Hakler Baro ve Hfle''ive teTTs^c'Vri î bu konuda yaptığı bir konuşma nü kırpmadan söyiiyen bir iiîtida^ CF2MAL DE31İRER kın rahmetine kavusmuştur. Cenazesi aynı gün ikirıdi namazını hazır bulunmuşlardT. cok büyük bir tepki yaıatmıştır. rın politikası bu dört kelimede ömütaakıp kaldırılarak Adapazanndakî Aile kabristanında ebedi ~ Nişanlar.dılar Başbakan bu konu;.n".'ind3 mese îetlçnmistir. istirshateâhma tevdi ediltniştir. = Sn.adi'e 31.12.1961 leyi önce politik yönden ele ala Eh. adamlar bir aldanırlar. iki Alîah gani ganı rahmet eyleye. İlâncılık: 1088 118 GOODYEAR rak, Imparatorluk bayallerinin ma aidanırlar, iküncüde aldanvnak ;sNe\v Yoık lA.P ı New York zi olduğunu hatırlattıktan sonra. temezler ve p^~a, \ermek iriıı cıdTımes gazetesi Lubnan ayaklanTÜRKİYEDE FAALİılalcıllk !^T7 !03 ekonomik yönden su oîütte bulun öî söz ve bu SJZÜ teyid eden citldî ' masına temasia bugün bir makalemuştu: «Kendimizi zaruretlere a Vİân ve tBtum ararlarsa kime kııPamuk Eczaaedeki Fcn;i! Gözlukçü Günsel Bozkuıt . * ^ W k» ^l» • • • W • ^ 1^ ^ ^ « ^.A YETE GEÇİYOR sinde. isyanın kısa zamanda başvarlamak zorundayiz. Bize şirr.dı nıamız icap etîer? tırılması hususunun layaklananlar>j • ^abah .•aoılar. bir neIstiklâl cad. No. 76 Foto Rekor Mağazasına nakletmistir. Demckratların son bütcesi fıiao J Operatör DT. *â reb?vet verici bir Türk haraamı rm pek fazla bir kuvvete malik rasimle Tatko Lâstik Tâmir Fabdeftil. akhmızı ba=ımıza petirecek 1960 bütçefinde MiUi Birlik liüküolmadıklarma» isaret ettiçmı ya7 rikası memur ve iççileri, bütün Cumhuriyet 129 meti. socradan 5S<ı milyon iirslıK soSuk bir du"= lâzım.» maktadır. dunyada adedi 100.000 i gecen Good bir indirın? yaptı&ı haîde bu bül«Ayaklanmayı ehemmıyetsiz ad year ailesine katılmışlardır. «Issington Mill» bir ka!e eibi çe bir o>]i\ 3r liradan fazla açık A t a t ı h Malta Kevzıpasa Cart.9ı t detmek ıçin iyi sebepler mevcutkapısı bacası kapalı. Meshur «Mon vermiştir. ÎP61 bütçcsi ise. çeıir KUÇUK HALDUN Goodyear Lâstikleri T.A.S. nın A kabul saatlerı 15.30 V 30 » f tur> diyen gazete, «fakat Lübnan Umum Müdürü Nelson Chambers tyiî, hizmetini gören bir er'e. bu tahminlerir.'.n tnh«ilâttTn Î60 tnil SAHNE DORA1EN * T e l : 21 54 24 da dah:lı mucadeie asla küçümse ciünkü tören esnasında, bunun 33. rada tek ba;ma oturuvormus. Ara von ek<;ik oıkmıs ve masrpf büt • nemez.» şekünde yorumda bulun Goodyear tesisi olduğunu. Almanba ile malikânevi çenrevre dolası oesi yekununun hakikî masrafîarın * Pazartesi. Salı. Çarsamba 21 de ve Salı 17 de Cumhuriyet 131 nıakta've isyanın bastınlması ile ya'daki Fulda Lâstik Fabrikasının yoruz. fakat ElAlemevn kphra ancak 9 aylı|ını karşılıyacak mıki Lubnan rejiminin istikrarlı oldu da 34. tesis olarak Goodyear taramanım görmeğe imkân vok Kotarda başlanmış olması onda da ğunu ispat ettiğini ileri sürmek fmdan aynı gün devir ahndığını nusu komşusu diyor ki: «Ecini kny 4ı"Ö milyona yakın bir çedik ac tedır. lOyun 3 PerdcO bedeli münzevî oldu, ins?nlardar mıstır. açıklamıştır. Tatko'nun Idare Mec TEŞEKKÜR Bu arada Kchıre basmı, Lübnan lisi Başkanı Rifat Yalma da Amekaçıyor. Yalnız arada sırada uzak I«:te Maliye Bakanı bunları *öySe\gili eşim ve n daki hükümet darbesi teşebbüsü rikalı Umum Müdüre Mecidiyediyarlara gidiyor ve ora'arda de ledi ve net'en memurlara viizde 15 Perşsmbe, Cuma, Cumartesi, Pazar 21 de ve pek çok kıymetli nün başansızlıkla neticelenmesi köydeki Lâstik Tâmir Fabrikasımeç veriyor > • > 7am yapamsdıÇ'inı, yana'sa bütçehnbmız Cunıa. Cumartssi, Pazar 17 de hakkında: «İnjjiliz askerî fesadınm nın sembolik anahtannı heciye Enık. 1. A'b. Issington Mill ne kadar ölü ise de ne kadar acık hâsıl olaeaîını ; Ortadoğuda ı'.k başarısızlığı» de etrnistir. bundan ne kadir zarar edeceîiiıibir kaç kilcmet'e o'esirde HALİT t ' mekte ve eerek Al Ahram ve ge Goodyear Lâstikleri T.A Ş. ne zi birer kurus jeni para basma«Türk cift'' s i» (T"rV<! ^•"•"l AKMAN'ın •'Kcmecii 3 Perde> rekse Al Akhbar gszeteleri teşebnın yarcîım bek'edieim'z Batı l;iydar ca"l' p i r liTi''; ?"•''' ^ devredilen Lâstik Tâmir Fabrikacni olarak bızi ı büsun İnşılizler tarafından finannaklarını np.sıl •Irkıitereğini \e sahibesi Miss Pn11i= ,To'. f.' bırakıp cidisinde sı birkaç gun içinde yeniden fabizi eski bat.iıi po!itika\a nitın EÜİlâncılık 1094 '143 =e edildiŞir.i iddia etmektedir. hiz» sevci ve I aüyete geçecektir. Aynı Sirket ya türe"?;i:ni an!?ttı. Bunîar. :»cı iıa,q!âka göstercn. j kmda, İzmit'te yıllık kapasitesi kikatlerriir. Yıllardaniıeri baııknnt biz'.eri yslaız bısırada ^urkiye ve Atijr' h'VV'i matbaasına f'ivansrak 'övic»"n 140.000 olan bir otomobil ve kam"?kmıyan Vaii 1962 yılıtnn ilk zengin da kin fo '^"=la' verir. ""^•»'1' yalan. tfenk büiçeîrr masilından yon Lâstiği Fabriiıasmm inşaatıR?fik Tulga. 6ı5. Q çekilişine katılabilraek için ayı. Hiri^istan^s p r n ' T pvl'.vrn. sonra bu re?li?t sözler tabiı eiıcüna başhyacaktır. Tünen Kum'.'id^n ve ınera im kanlan v kıt'Fini J. A!.>y Kumîndnnlîâı îh'nnhk: 108fi . 100 son para yatırma tarihi müze şril!': ama eger bnndan sf>nve pratııi4. d<ist. akraba ve rakları k ra adam o'rnava niyetimiz varsa; 5 OCAK Cuma günüdür. ; 1 1 1 korîi^ui'rınııza bütün kslbimizîp nan a&rbev«i crst'?. *"i '' r" '' bu hakikatleri kavra»narr!)2 ve ol••••••*•••••••••teşckkür ederiz 7 Marttu: ka hayptmda muhalef''e t\ı'°<"n *>=duçu dbi ârome ef';5rına alıptıirİstanbul Barosu * Şemînur Akrnan mel mlü ariatiTir. Sa'pnd? bn m?rpiz. zarurettir. 20 APARTMAN DAİRESİ C ve GüHiıı ^ilesi Baskanhğından: : pi«'>aneden yeni c.Vpn *ÎO i P ':I*> Geürirpiz. masrrfımı^a vetmivor, 2 ADET 100.000 Lİ3A Baromuz men?uplar:rca:ı 2321 • ünlü filozof İjord T»TM a ' = ^ ^ ; ^ Yeni T>ara basıp narayı (lüsviriıvoE3 ADET 5.0C0 LİRA de bir ha\*a var. «D.'ip d^vt;. TUZ. Fîvs<!pr yukscîivor. p.ıra '. .ısicil sayılı J 100 AOET 1.000 LİRA hikkında v « f'kirle r i fp' 1 " v^"n'r' vıPıvor. Bunun netice.ii, venirten Avukat DAİM SEVEN î : nükleer s:15h'^' plp^ "de c'">k para basıyor ve sıiıra doârn si^iTEŞEKKÜR vefat etmiştir. Censzesi 3.1.19f2 ve 10.000 talihliye HAFTAL1KGAZETE çarşarr.ba ganü Ş^H Camiinde orta?ırsda tertin e+*i«i «nturrra vordvk Simdı. bunu rîurdurjfa ön Jdrt s'.n<d°nb«'i ı;cknekte çeşitli para ikramiyeleri kılınacak öğle nam..zjm mütagrevi» gavri ciddi f'Tn'; n:iT'nliJ ğîz. Dnrdurunca da ?.rtık o rr.ns•>".d:ii>um ssifra kesesi hastalığ!Ty akıp Feriköy, kabristanmdaki vor VP erke^er «Fran^a 1Ta rı?73 rif ve ne?arjs« bîitce!<Te veda rde~^ zırr'^nın'ia tePîıis ve yaotığı ebedî istirahatgâhma tevdi ediarr.pliyntla heni yfniden sıhharan biz cok iyi durv»it!<"'i7 r ^ n ce'iz. Yasamak için t " « ! " çare lecektir. time kavu«turan hszik dokior. iî. FEi.tiv sa'nın hnli duman». Hivor'ar Uıın yok: Meslekdaşlann scn vazifelebjvük insan Hiydirpasa Küyıilar Bükrps'tP. Mo'İTOva'rlı ve rini ifn etrr.ek üzere törene işr"urıp K'îfp.nesi III. Haricive Tahran'da büyük elrüik. Af'ika'tırakleri ric:ı oiunur. Ser\is Sefj Pari« Tıp FakülteDariîlacezednki cocuklara da yiiksek komiserlik vpnmi? nyardım lan. Rus'arı vakin»n taP'.ycn Sr Cumhuriyet 13<1 Opr. Dr. HAYRÎ SEYLÂN Beyoğlu Kız Sanat <>ku'u HaJohn Le Rouîetel Berlin knnusuive c1 jı h'. i i 'v müteh 3ssısı Güngör daki Sovyet taMiüini talı'Jl e<îi rüiâcezedekı çocukla. ı yılbası IPU S.T.|ÜÇ. /r°Ftfzi m''îtph;<fsı = ı Dr. BÜTtK 20 kat eibıse ve bır yor: «Berlin'deki sur. ileride. da nasebetiyle LvrPr.os Toptop. Orr. Dr. Must'if.ı Ün.I. As. Dr. Abdullah ha geri mevzilerde barikat yap miktar seker hedıve eti'itı.. Kenanoglu. As. Dr. Zeki Özoguz. mamak için inşa ediİTvıstir. Cünkü Bir Sio'.acı d'".kkânı AF Dr. Hamza Kopuz As. bütün kalifiye işçi Doğu AlmanT a m a m l a n d ı soyuldu Dr. Serr.'.h Tulpar. As. Dr. Adya'dan akın akın gidiyor. •bilhassa Beher cildi 40 T. L. nı>n Erol, lıemşire Zehra Dördüncü Leventte kolacılık yaendüstri sektörü olan Saksonya'Kocatunn. Feri'ıı Akel. ŞeHer üç cıldının ba?lıca pan Osman Gedik'in dükkânına kadan.» ref Dtırusuy. Bedia Öztunalı, satış verlerı: pıyı kvrmak suretiyle giren meçp..r.Fumancı Muzaffer Öztürk. Ve lâkırdı vine döne dola.şa Tür hul bir hırsız 8 takım eibıse ile 20 Rifat Kadir, Recep. Bekir efenKanaat ve İnkılâp kiye'ye geliyor ve tecrübeli dip gömlek çalmıstır. Kolacı, bir pavparanızın.. dilere gnzpteniz vasıtasiyle aleîomat diyor ki: 'Türklerin Atatürk yonda tanıştıgı Muzaffer ısmindent tpsekkürü bir borç bilirim. ıstikbalinizin emnıyeti Kitabevleri devrimlerinden şaşmıyaeaklan ka ki şahıstan şüphelendiğini söyleMci'ok naatindeyim çünkıi saat rakkası mistir. Polis Muzafier'i aramaktaCumhuriyet 128 Cumhuriyet 107 Cumhuriyet 109 Faal 8!)y97 •ıncak bir an içm geri gıder.» dır. Bu bfr Berlin krizinin haili icîr» ilk teşebbüsier: Hîndistan'da bir Zihniyet Londra'da Noei Ooğruyu söyiiyen adam nehir vapuru •• Amerikanın Moskova BüyükElçisi Dâvasıdır Âtatürk hayranı iki İngilh ay baiis, 70 kadın T ve cocuk boğuldu ile yaptığım Gromiko ile görüşmelere başladı Yazan; Leylâ Gambe! ÜNYÜ LONDRA MEKTUPLARI i H111H (IM! M111 i t! M! IM111! I Hddıse/er Bu müzakerelerde başarı kaydedüdiği takdlrde, ieriin'in sslikbalini tâyin edecek bir dış işleri konferansı tsrtiplenecek I Endonezya Hollanda ihtilâfı Cezayirlî MiUiyetciler ile Tunnsun arası Aurum sakin Gecekondularm isiiîa^esi O LU M H HASAN ERMAN Lübr.andaki ayakktıma ayrı feîsir ediliyor \ HÜYRİ DA¥£S \ â ŞAİRİN MEKTUPLARI OYUNCAKCI DÜKKÂNI 3GünKaldı 3.SAYI BUGÜN CIKTI Meelisteki gi&li oturıımun zalııtları .OOO lıik FeSsefe Lugati Halkın ekmeiiyle oyııayaıılar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog