Bugünden 1930'a 5,439,944 adet makaleKatalog


«
»

tKİ CUMHURÎYET 3 Ocak 1962 SON OSMANLI HÜKÜMDARININ FİRARJ Güniin Meseleleri General Haringtoıt'un hâtıra defteri 4 Hemen Çıt koşkune gıttim ve dem.m Fuat Bey bır tavn kibâra Kurucu Meclıs usulu mutade ıle huzura dahı. ne ıle gayet kısa bır evet diyerek tutanaklarında yaoldum Zatı Ha^retı Padışahının aynldı gıttı. zıh olduğu ıçın am dıkmden geçmıyeelınde bır kâğıt u'duju halde her Fakır de mevlıdı şerıf kıraat edı çıklamakta mah \ \ cektır. Oradan zamankı makamlarında oturuyor lecek salona dahil olmak uzere kuzur gormuyorum Jl da geçerse, mes'ul ve karşılarında muş?runıleyh Ah çuk mabe\ın tarafma azırnet e\ le1 Temsılcıîer Meclısınde Ana"a«a j rmia deŞ^dır \e lesrii Mpc'ij'eri hııkumet bunun sorumluluğunu Mevlıdı şerıf yarıyı geçnış Fuat bey kuud eylemış ve mırı mu dım tasarısı tartışılırken. Mıllet Mec1 ıtibardan duşurrneçe kiırsenin kabul etraıyecek, ya çekılecek, ıdı kı verılen haber uzerıne Ser Kadıkoj, Altıvo d ı t Tıias edımaıleyhın yanma dığer bır sandallısının kaç Mılletvekılınden te hakki yoktur cedı Hskıkatte du >ahut kanunun Anayasa mahkeye konulmuş olduğunu gordum karın Yaver Paşa haz'etlerı sa lecek dukkânlara tan ıs eOîietek şeJckul etmesı gerektığı mese1 şunauğu şey «Yasama Mechsıerı mesmce ıptalı yollarını arajacak Oda kapısından nenuz ıcerı\e da îondan dışarı çıkıp bıraz =onra av olan kaymakamhk Dinası arkasm lesi gorüşuluyordu. Ben, (350) | nın ıtıbarı» değil. «Partılerın itı ve bu mahkeıne bucu mutlaka ıphil oldum ıdı ki Zatı Şahane gel det ıle Zatı Hazretı Padışahının da vapılmakta oıin narakalar bıt rakamı uzerınde ısrar edıyor I barı. daha doğrusu «menfaatı» ıdı. tal edecektır. Ancak butun bu ışBu mek uzeredır gel BaşkâtiD Bsv sen de su sankulagına bır şeyler arzettı ve Temsılcıîer Meclısı Anayasa ı Ben ıse Meclislerin ıtıbarmı yük ler ıçde ve dışda Mechslerın ıtimaruzatı Alı Fuat Be\efendın>n Barakalar bıttıkt^n sonra dukkân Komisvonunun kabul ettığı (450) j dalyeye otur, dedıler. Al şu kâğısek tutmağa çahşıyordum «Eğer dı bir de sen oku ne der=m? dı getırdığı cevap olacağı derkâr bu lar bura\a nakle^'leı.k ve mnte rakamına o komiojonda muhalıf bunian «onra mebusluk >ıne bır banna ıtıbar mı katacaktır"* Bıze daha fazla dış yardım mı sağhyaye ellerındekı kâjıdı veroıler Bu lunuyordu Mevhdı şerıf kıraatı akıben Altıvolun vık nı 'sıne bsş kalmış olduğum ıçın, bu konuda geçım vasıtası olacaksa. bır nufuz I caktır"" Ankarada 2900 hra :1e 3eavriet lanacaktır Nakıl ve vıkım ısinm kâğıt Ah Fuat Bey tarafından ka hıtama erıp Zatı Şahane kı dusjncenı Mechste savunu^or ve ıkbal vasıtası olacakse bıraz ı çmemıyeceklerını «Teşrıi vazıfe»buyuracakları sırada \a\ aşça fakı onumuzdekı hafta ıcnrle jrıpnecaleme ahnmış ve muzafferıyett vadurn Bana gore (350) Mılletvekılı daha ağır soylîveceğım bır ser1 ierını lâyıkıyle \apam'vccaklarım kıadan bejanı *neTinun'> et ve mah re oda^a gel deme erı\ le, fakır de £ı tahm'n edılrrek*:") r ve 1180) Senato u\esmden meyda \et edıntıe vasıta^ı olacaksa, bu j ilerı surenler neden rrıllet hızmearkaları sıra cıkıp Çıt koşkundezuzıvet ve ıkmcı fıkraM da Anana ge ecek ( 530) uyeljk bır Turkı mem'ekette derrokra<=ının ıstikba1 tınde kıt kan?at çahşmazlar? Ef.er dolu ıle merkezı ıaare arasmdakı kı mahut oda> a gırdık Bak Ba=\e Buyuk Millet Meclısı, nufusu lınden şupbe etm»"k lâzımdır» de1 çalışamıyacaklarsa • e dışarıda dakâtıp Bey Tevfık Paşa serden daha ihtılâfın bır suretı tesviyeye raptı az ve milli gelın düşuk olan bu dım Bu sÖ7İerım rte çoğunluk ta ha fazla kazanç umuvorlarsa neılerı gıderek, hıç telgraf vazılmahakkında bazı temennıjatı ıhtıva fakir memleket ıçın yeter de ar rafından hoş kar;ılanmadı, 272 den ıs*ıfa edıp gıtmezleri> Temsılmasını soylernış buvurdular Fakır ettığı anlaşıldı Zatı ijuhane ıvı tardı bıle tem,ı!cıden ancak 3 sı bemm fık cı'er Meclısınde Anayasa muzake7 Paşayi müşarunıleyh hazretlerının okundu mu? buvurmalanyle, eveı nme katıldı E^efle söylr. eyım kı relerı sırasırda soyledıklerımı reylerınden cur'et alarak evet Anayasa komısyonunun genç soz efendım dedım. baiehu bu yolda Mılü Bırhk KoTi'tesı de 450 raka «Mechslerın ıtıbannı zedelemek» efendımız en doğrusu budur şımIstanbul Defterdarlığı ıhtıyacı culerınden bırı kı son seçımler mına ıl'ihak etn Boylece bız çımbır telgrafname yazılmasında mu*a dı hıç sıra*ı değıldır dedım Vakıâ | şekhnde tavsıf edenlerın eh kalâan var mı? Sen ne fıkırdesın? de oyle, sonra duşunehm. haydı sen j goz onunde tutarak venı vergi dai de adaylığını koyduğu halde seçı dı Senato ıle bır'ıkte 630 uvesı bu lem tutmuvor mu 1 Ben. 630 uyelık lemedi komısyon çoğunluğure'erı açır.ıstır dıler. Bunun uzerıne fa±;ı. velını de ıstırahat et, deyıp kendılerı 1 lunan bir ParlâTientoya sahıp ol bır Par!âTiento\ u Ana\asa\a koBunlardan ıkısı dunien ıt'baren nun fıkrmı muda'Ra ederek, me duk. Kanaptımce bunun varısı kamet eîendımız kullarıra bıraz va çerıye faku de oda>a avdet ettım yan ve bu rakarnı T.dırTie'. en bus adedı mesele»ınm nufus'a \e dar, fakat başlarını dıkkatîe mem T<>msılcıler Mecli'nnın \e Millî Bır kıt geçmış olmakla beaier mus Bu suretle ır.ezkur telgraf mesele Hocapasa ve Sıslıde faalıvete geçmillî gelırle ıl°ı«;ı olmacığını bumıstır. leket meseleleri uzerıne eğmış, ça lık Komıtesının. Turk mılletı karveddenın şımdı'tk ı^.rvı fıkras sı suya dusurulup bertaraf oldu ) | nun memleke* ıhtıvaç ve reahteleHşkan ve seçkın uyesı bulunan bır şısındakı vebâ'ını bjyuk Arsa ihtilâfı yüziinden tay olunarak yalnız bu • cı fıkraj gorurrıyle alâkası olduğunu ılerı surdu Parlâmento Turkıvemmn Yasama ] ken şımdı yeni Turk\ıe Buyuk Buyük zafer Istanbulda emsal' mubeşşır bır telgra'nan " t a h r r oyaralama ve Meclıs kursusunden benjm duı 5 lerını hakkıy e gormek içın kâ Mıllet M c h ' i n ı n top'?nmasmdanHalk lunup bojle bir telşraf^ame o*e sız bır heyecac yaratmıştı Kartalda arsa ıhtıUfı vuzunden şuncelerımı çurutmeğe çahştı fıdır tarafça ne suretle te^kkı edılece gunduzlen meydanlarda toplanı bır ağır yaralama olaj ı cereyan berı bırbırını kcvalıyan olaylara Ben «Mebus adedınm nufusla ve bakarak. bovle gıderse îkmcı Cum ğı ve eğer bır teşekkur cevabı ya yor, çeceleri fener alayları t e r ' ı p ' etmiştır. II J mılli gelırie çok vakından Ugısı hurıyetın bu ilk Meclisinm çok zılacak olur ı=e b'iı .a ne t'irlu olunuyor. hatıpler her yerde he\ ırdır Bu seDeple kuçuk devletsoyluyorlardı ' Şımdı sayın okuvucularıma so daha buyuk bır vebâl altında kalısan ıstımal kıhndı^ı anlaşıldık yecanh nutuklar Mehraet AKSU ıle kardesı Hasan, lerın parlâmentolarında az, buyuk ruyorum Mıllet Meclı^Ierının ıtı lacağından, memleket hesabma tan sonra kıncı fıkranın yazılıp Bu arada Sultan Vahıdettine karşı | pynı köyden Mehmet Akbıyık'ı yazılmaması o vakıt duı>ünülnıecl da yer yer husumet çr=tenlerı be1 dovmuslerdır Bu arada Aksu, bı devletlerınkmde çok u\e vardır bannı acaba kımler duşurüyor? cr^den endışe duymdıtta ve yenı arabaları üzo' çakla Akbmk ı ağır surette yara İngılterenın nufusu bızımkınm ıkı Istanbul llım heyetınin kurulma vıMa Tanrınn bazı polıtıkacılarıfıkri perışammca maslahata Haha lirmıştı Tramvay Sultan lamıtır. Fırar etmek ıstıven sanık mıslı. mılli gelırı de bızımkının sından. Temsılcıler Meclısmın A mıza bıraz msaf, \7\\n \e azıcık muvafık ve mulâ\ım olur, dedın? rıne tebeşırle kahrolsun Bır , yakalanmıs, \arah koma halınde en az vuz mı=lı olduğu halde par naiasajı kaoulune kadar aralık dunva gorusu ihsan efmesıni yuBu vâdıdeki maruzaUmı Ah Fu Vahıdettın dıye yazılıyordu gun kalabalık bır grup Yıldız « a Haydarpaşa Numune hastahanesı lânentosunda 600 uye vardır Bız sız olarak Anavasa çalışmalarınm rekten dilemektevım ;at Bey ne zehaba musten t ıse ret de vuz mebusan ek^ık olması her içınde bulurdum Turkıve Bu\uk rayı onune gıtrıış ve Padışıh a ne kaldırılmıstır. ve cerh «adedınJe buUıifiuğu sıvıl on mııyon hra tasarrui sağlar Mıllet Meclısı uyelerının maaçlaleyhınde bır gosterı yapmıştı ¥ a r n (^n?>asa Komisyonu «8xrada fakır mu=arunıleyhe «oz soyve on senede vuz mılyon lıra eder rmın tesbıtınde ?na prensıo bu cüsa Mnammer Aksov'un a^^ı koDiğer taraftan «aravm ıçinriekl ' MiHetlerarası Ticaret Odaları letmemek ıçın Zatı Şah?neye hıkı bununla hu memlekette neler maaşlarm, baremın en ust derenndaki van«jnı vine bn sütunlartaben maruzatı kem'eranami tek mtmur ve bendeçânın da bırer bı, konşfresi Madrid'de yapılacak neler yapılmaz Anayasa Komıscedekı maaş tnıktarmı geçmemesı da bulacaksınız.) rar ednorum efendırn sırf mu rer vazıfelerını terkederek gıttık j Veıılen bılgı\e e, ıre rm.letlsr yonundakı goru«me!erde dıkkat ıdı. Turlu odenekler. makam tahsıj arası Ticaret Odaları Kongresı 19fiJ talâaı zatıyemdir efendım tensıp len goruluyordu ettsm bır cok me=ele'erde aynlan satları \e saıre asla du^unulmebuyurulur ıse ke>fnet bır kere de Son Hukumdar, son cuma selâm1 mavıs ajı ıçınde Madrıdie >apıla çeşıtlı partılerm temsılcılerı me rnş, sadece bellı bır nispette \olTevfik Paşa Hazretlerınden sual lığına 1 kasım 1922 gunu çıkmış caktır. 0 bus adedının çok olması mesple lik kabul edılmıştı Anayasanm buyurulsun demem uzerıne mak ve o gun namazdan sonra HamıdıKongreye 39 memleVet Ticaret sınde bır'eştı'er» de\ince, bilha>;sa sozu de, ruhu da bovledır Bunu Sddı hemen derkeden Zatı Şahane ye camıının mahfelınde ışgal kuv Odalan ttmsılcılerı katılaçaktır. son cumlem uzerıne, Mechste fır i başka turlu tefsir etmek Ana;, asaNüshası 25 Kuruş Evet evet ıvı dedınız oyle vapa vetlerı Başkumandanı General ı Memleketımız de bu kongreye tma koptu Ana\asa KorTııt;yonu ya aykırı olur. Ben pmınım kı 5400 lım, daha muvafık olur, deyıp e Harrmgton'la bır goruşme japmış davet edılmıstır. Bsan \^ Ydyan nun «ozcu^u hıddetle kursuve ge luk teklıf Meclısten geçmıyecekCUThunvet Matbaacılık ve lımdekı mezkur mıisveddenın Ah tı Bu goruşmede tercumanlık valerek «îdfihzm kınısenm ınhıa tır Geçerse. Senatorian geçmıveYarın satılacak gihnrük Gazetecıl'k Türk Anonım Şırketl Fuat Beye verılme=ını ferman bu zıfesını hunkâr vaverlermden vuz malları Cagaloglu Hi'kevı Sokak No 3941 yurdular ve mırı muşarumlevhe başı Fahrı Efendi ıfa etmıştı (1) Sabıbı tevcıhı hıtap ıle bu müsvedc'eyi General Harrıngton hâtıratında! Gumruk depolarında bulunan ve NÂZ1RIE NADİ şımdı Tevfık Pa?a Hazretlenne camıde vapılan bu mulâkata rwç suresını doldurmus bulunan mallagotur. okut, ne dıvorlar ıse gel soy temas etmemekte valnız fırar hi1 nn Gumruk Satıs Mudurluğunce Yazı ışlerini fıılen idare eden le. hadı hadı duriıa hemen eıdınız dısesıne ne suretle başlanmış ol tatışlarına devam olunmaktadır. Mesm MÜCİUT Kıvmetl' eşim sevgili babamız bırıcık kardeşımız Istanbul dedıler Tekrar iakıre tevcıhı ke duğunu şdyle hıkâ\e etmektedır | Bu maksatla Satıs Mudurluğj, ŞAHİN PERESE Barosu Avııkatlarından, lâmedip siz de hemen mevl'de ( Lozan konferansının bır k a ç ' 5 ucak gunu satılacak malları tes çıdını*. ben de gelıvorum. çok gune kadar başlıyacağını umuvor bıt etrrrstır Bunlar arasında kauGazetenıize gbnderılen yazılar kobekletmıvehm. buyurmalarıvle, duk. fakat daha ıjı şartlar altın çuk, fluoresan lâmba, dokuma makınesı, tebesır ve çesıtlı makıne nulsun, konulm.en ıade edılmez abdı ahkan da mufrakat eyle da çahşmavı temın ıçın tehır e1 1 1962 pazartesı akşamı Hakkm rahmetme kavusmuştur rksamı vardır. tlânlardan mesulıvet kabul alıınmaz dım Çıt koşkunun dış kapısı ha dildı Mudanyada bızımkını gorCenazesı 3 1 1962 çarşamba eünu (bugun) oğle namazını mutarıcınde kundurasını gıymekte o'an melerını ısterdım. I Ticarî ihtilâflar konulu bir akıp Ş.şlı Camıınden kaldırdarak Ferıkoy Aile kabrıstanına Fuat Beye vetı^erek bırlıkte çıkAbone ve llân lşlerı Içın, larfın konferans Nihayet konferan» başladı ve SIT ! defnolnnacaktır. tık Hemen oracıkta mırı muşarun Horace Rumbold tstanbuldan avu&tüne «Abonej veya «llân Servısuı Amerikan Hakerr.hk Derneği Baş Çelenk gonderümemesı rıcr olunur. n kcnması I4zımdır ı'evhın kulagına eğılıp aman bey rıldı fakat gıtrneden evvel. Sul1 kan vekılı Dr Martın Domke dun efendi ne vapıvorsunuz atını alan tanın hayatından bemm mesul ol1 şehrımız Ticaret Odasında «Mıllı Ssven Bumin Ersun Ganioğlu Aileleri Uskudan gectıSı bu sırada boyle duğumu ve ışler cıddıleşırce Sul ve be\nfclmılel sahada tıcari ıhtıBU GAZETE BA.SIN AHLAK VAİ.AS1NA UYMAY1 TAAHHÜT bir telgrafname vazılır ı«e ne cetanın, sonuna kadar kendı«ıne sa lâfların hakemlık yolu ıle hallınReklâmcılık 2 125 BTMİSTİB vap alınır bu nasıl şey hazretım dık kalacak olan mızıka kumanda dekı ınkısafar» konulu bir konfer Alfıyoİda istintiâk haftaya başhyor Meclislerin itibarı Yazan: Ord. Prof. ^ a ^ a ^ a ^ ^ HEM Vethih seyahati Ktndi yağımnli UavrulmaU. zoronda kaldığmuz ıçın olsa gerek. Oluru ile idare edijor, acaba dısardakiler ^ıe yapıyorlar diye mersk etmivorduk. Tetkik seyahati dosvalarının sevahatten döner dönnıez rafa kaldınlması usulü de belki bizi bu sevdadan vazgeçiren sebep ler arasındaydı. Bu merakımus depresmise benziyor. Bir haber duvuldn. Ankara Vali ve Beledne Reısi «Çöp fabrikası \e linvit kömürünün fazla kurum bırakmadan vanmas:» konularını incelemek üzere bir A\rupa se^ahati yapacakmıs Linvit kbraürü bizde çok eskidenben bilinen bir seydir. Lzun zaraandanberi yakarız. Son yıllarda soba kbmürü diye de kullandığımız bu kdmÜTÜn fazla kurnm çıkardığı, hattâ bir ri\a>ete sore, Ankaranın havasırı bozdu^u muhakkaktır. lki rahmetin biri. Ya bu kömürün, evsafı bakımından kurumuna mâni olmağa imkân \oktur, ki o zaman araştırıp sorustnrmak bosuna olur. Yahut az l.uru mla vanması mümkünse, usul bütiin düiyada bilinen bir şe? dir, bunu öğrenmek için tetkik seyahatine lüzum yoktur. însanların fezaları lethettikl»ri devirde. lin\it kömüri'nün kurum \apmadan y?nrnası çaI""Sınin bir sır halinde kalmıs olmasını akıllar almaz. Mnhendislerimıze ve teknisyenlerımae sorulsa bu çare\i belki onlar dd bilırler. Bilmi\ orlarsa ojrenmelsrı için tetkik seyahati kfilfetini vevazifesinı koskoca bir beiedıve reisinden beklemek defil, r)nîaıa vermek daha yerinde bir is oimaz mı? Bu devirde, petrol lâmbası fitilini kısmak kadar ba'iit hale çelmis bır isin aslını ii^renmek için uzun nıun Avruua se \ahatlerine çıkmağı aklım alruadığı için bu habere de pek inanasıra selmedi. Sütçülerin, süte su katmahırına nasıl mâni oluvorsunuz? Sualivle halimize ciildürdüğünüz % arblıları bir de bu vesile ile güldurmı>elim derım. Cöp fabrikası ısi de oir carip hikâvedır. Çonu. vaUınak için fabika\a çöndermeden ev\el toplamak eerektir. Cöpçüleri mahallelere kırk Mİda bir nğnvan; cöplerı apartman kapıcıları elivle i'ivar arsalara dokülen. çop kabı di>e kullamlan haba \adiçârı eaz tenpkelerinin mahaüe kedi \e kö peklerine zivafpt sofrası, pacavra'ılarla Cin^ene çocuklarına mad»n ku\usn \azifesi çördü^ü «ehirlerimizde Ç"P fabrikasından bahsftmck, su bulcnmnan bölşelerde seker fabrikası kurup kapısına asma kitit asan miiteveffa Demokrat Partinin «eserlerine espr katmak» olmaz mı? Belki ben v.jnılnorum. Ama önce bir kaç vıl cön toplamasını öJtrrnspk. çöp fabrikasına ham maddeyi daha muntazam lasırız zannediyorum. HAMOÎ VAROGLl U zun zaman klise halinde hemen her gıin kuilanılan «Avrupaya tetkik seyahati» tâbiri epey zamandanberi piyasada gözukmez olmustu. H. V. Velidedeoğhı . 1 a cektır. üradan geçerse Cumhurbaskanınm tas 2 yeaî dalresi açıldı ACI BİR KAYlP DAİM SEVEN tşçı S:g<irtaları Kurumu îtnbul HUKUK îşlerı Müdürlügünden aynlarak setbest çah«mak uzere nsagıda gosterılen adreste yazıhane açtığımı muhterem do«tlanma hsber vermekle şeref duj ttın Avukat ORHAN BAŞARI î«tanbul Galata. Bankalar Caö Merkez Bankası karşısı Vefal Han kat 2 No 207203, Tel 44 21 19 Cjmhımjet 117 nı vasıtasıyle benı haberdar edeceginı söyledı Mızıka Kumandanı, Sultanm kadmlarından bınnın babası ıdı (Bıraderı olecak) (AtKast \ar) rans verrnıstır. Pıyasa mensuplarından genış bır dınleyıcı kutlesının takıp ettığı konferans buyuk bır alâka u>andırmıstır. Mevbim ıcabı av derısı pıvasası gunden gure ge^ısmektedı* Son gunlerde ıstıbsal bolgelerınden pıyasamıza av derısı sevkı>atı çok artmıştır. Geçen hafta ıçınde bunlardan muhtelıf rr.emieketlere 750 bın lıralık ıhraç edılmıstır. Av derisi ihracaü arttı OCAK 3 RECEP 26 1 V E 1 2 33 4. • 5 £ V> a 1 i ° 12 43 < HERKEĞIN SABıRSıZLıKLA BEKLEDIGI A M E R İ K A N M A İ C O ^ T M E ALETLERÎNİN PÎLSÎZ STERYO MODELLERI GELDI Kitapevlerınde ve Cumhurıyet matbaasında bulunur.10 T.L. Tek kitap ısteyenler, bedelmı pul olarak gondermelıcLrıer Cumhuriyet 13S ] 7 24 .2.13 14 39 ib.52 13.31 5.3a 7 Zl 9 J3 12 0 ı Avrupanın dnder Havayolu T.ü. mümessili P a i İ Mod Faal 53 96 Başladıgınız kıymetli koleksiyon eksik kalmamalı: Istanbu! Beyoğlu istiklal Cad. No. 344 3 Demir Han (Tonai RUS kansoiosiugu k»«»ndı Cumhuriyet 113 alkıslanması bosuna de^il» diyordu. tnsanları sevmesine se\erdi ama, bu alkısları koyunların sevinclerinden on ayaklarını birbirlerine sürtmesine benzetirdi. tesinin muhabirivdi; onnn «yanı sıra» da, Melsbnrg'da çıkan «Tajeblatt» a haftada bir dedikodu sütunu vazardı: Kujrn^unda iğne bulunan ufak, lıos fıkralar David'i de kaç kere iğnelemisti! ' Telefon 449641 ^llllllllllüllillllü İC'JMHURİYETİn Te£rikası: A^AOT ~ ^ ™ = ~ ~ •; ^ ^ ~ J^ H ' ~ S S ^ ~ ™ S S ^ S ~ İS ^ ^ = = S ^ = = Bj'oıı torı Altıshofer den dul ka'nıı^tı Buron. çe"en Mİzyılda deUetm vercıi*ı tutün ımtı\aiları\la ınaa^ziıı sfr\et satıibı oîınuş e:,kı bır l'ahudı ai'esınden gelı^ordu Ba\.<rya'da çen.s t"r maiı!»â"'e''en S'o\ak.â'da bır av k,,'»jne Kadr.r çeşıth emlâkı \sruı Karbın ilk M!' ırında ,\a»ıleı lîaranu kursu".3 rii7mis!erdı Frida da, Ya>)ııdı defılâı araa ut vıl temerttüî kamp:nda kaimıs, en ^oııunda serbest bırakı'ınca dasınırı asırak Isvıcre've geçmıstı !»ımdı onj U?la kala bir, srölün kıvısındakı ev kalmıstı. Hemen hemen be>, parası yokken şcre de orada kencline yenı hir havat unrab'lmek icin MİT^dan liğr^i'ı Bo ?rada, o nadide »Meineraner» cinsi köpeklerden ^etisîjrmeye basla'nıştı Sonra arkad^slan, ahnapları pek de çokta bnnlar sohp onda Ualıjorlardı, çıınkü alelâde bir pansiyonda fcalmavı aMp sa^arlar akıllarına hıle çetirtr.ezlerdı. Masraf'arına karsılık Frida'ya para \erprfk bıı büvijU Alman köşkünde orman halinı almış çeniş bahcesinde hos vakit geçirivorlardı. Bövlece. Seebnrg köşkü çevresinde pek kendikendine \eter ufak bir topluluk ortava çıkmıstı ki bnnun lesmisti. da merkezi Frida ıdi. David o jrüne kadar havalinBu güzel eski vere çekidüde hep daha şenc. daha sevirnli zeıı vermek. ıçinı yenı eş>a ile bir kadın canlandırmısU Frida doşemek. bahçe\e jeniden avotı Altishofer senc dejildi. oşaç ^ıçeU dikmek. he\kelleri yeniden duzene koytnak ne eğ nun canı çektıei kadar lezzetli bir yemis olamazdı. ilk kansılencelı ışlerdi! nın pek ate^h oi'isu da Da%^d'Frida bnnları kendısı anlatde asırı bir istek varatmıstı; mıs nııjdı? Hajır, hiç! ialnız, baska bir sev îcin dejilse bile David oyle düşünüvordu; bu sağlıçı bakımından çiderilmesi da onnn bayallerınden biriydi. çerekcn büyük bir ıstek dn>uBiraz sıkılgan bir tavırla, vordu çabucacık, saatine baktı. Yalnız. Frida saâlam vapılı, «GıtseU» dedı. «Hazırsan.» canh bir kadındı; açığa vurmnFrida'vı o eğlentiye satafatvordu ama, derin dnvgnlan varlı bir biçımde îötürmek istidı Omın için, belki de hiç bekyordn Arturo en güzel lâcılenmedik bir atesliljk çösterevert elbısesıni giydı büyük obilirdi, Da\id doktor olduğu itomobile bındıler. Ktlsbnrç'cin, hiüvordn: Adetten kesilen da bundan başka Rolis olmadıkadınlann coîu iivle olurda He §ı içm. görenlerin parmağı ağ1P ba'Ka .ıa!»ıni,ıraıı ona. herkeıındı kalırdı. si hayran bırakacak, kibar bîr Arabada yanyana oturmuş, su es olacağina hic süphe yoktn. zülüp giderlerken, David pek Sehre çelmisler, ortasında seTİnçliydi. Kol dajavacak \asyüksek bir cesme bnlunan partıklı verde kolu kadmın kolukın yanından dıinüyorlardı. Arna de?ivordıı İlk evlüigi cok turo arabavı \ukan doğru sürkötü bir biçimde sona ermisti dö, durdurdu GÖ7 açıp kapajma. Da\id Morav Wileislvi'nin o bayağı de>isiyle bir vıncıva kadar dısan fırlamış, kasketini eline alraış, kapıyı açkere daha «boyunnn ölçüsünü mıstı Frida ile Da\id basamak almayı» iyice kafasına koymu^ lardan vukarı, Knnsthaus'a doğ tu. m çıkmıya basladılar. Bir bncnk vıldır komşnydular, ahpaplıkları gitgide o duFrida, «Benim tanıdığım konrnma çelmisti ki birbirleriyle soloslardan falan bu eŞlentide aha yakın arkadas olmak dübulnnmak üzere, Berne'den busibıcesi ikisine artık iyice yerraya kadar gelenler vardır bel ki» diyordn. «Sıkılmazsanız, onlarla tanıstırınm sizi». David buna pek sevinmisti. Züppe deği'di Tanrı kornsun' hıc övle bir huvu voktu aaıa. «Kibar kimseler» le tanışmaktan pek hoslanırdı. Birden donup, ıcten çelen bir bakı^la. kısaca ona bir e'âı attı. «Pek güzelsin bugiın. Frida» dedi. III FŞlenti coktan baslamıstı. T J zun salon hıncahınc doluydtt, ZÜrültüden uğulduvordu. Kantonun ilerigelenlerinden coîn orada%dı Bn arada. Melsburg'un birçok kodamanları, son hafta orada temsil vermi<! oîaı Senlik artistleri de \ardı. Ne \azık ki bunlar hcp eski ne«ildendri. cıinkü Montreuı: ffibi Lucprnp şibi biivük sehirlerd<rı dccildi Mplsbur»; îençin bir eflence «ehri dpğildi. Orıun icin. Senlik Ku'uln tnnınmı.s artistleri vıldan vıla daha az getirtebiliyordu. David Moray, siçara dumanının arasından, ilk önce Flackmeister'in %aslılıktan kadidi çık ms karaltısını secebildi: adamrac.ız orkp«travı idare edeceçi vüksk ipre doçru sendeleve sendrleve eidivordn Vficndunu sıkı sıkı saran. koltnk altları vılların terivle vesile dönnıi«j kuvruklu ceketi olmasa dssılıverpcckti sanki. Bir?.7 ötede de \i^olonist Tuh»ro«p duruvo'dn. Fasulve sırı& ı sibi 7avıf. upnzun bir adamdı; caleısını tnta tuta da dizleri bukülmüstü. O harikulâde sd&uslü tnsiliz kontraltosu Amv Riyers FoxFinden'le konusuyordn. David Morav. Frida'vla birlikte, eülümsiyerek, y»n van kalabalı$a do*ru sokulurken. icinden: «Bu kadının, kon serlerinde, cılçınca. nznn uzun Onlara da icki ^erdiler Bilme dikleri bi içkivdi bu: tçinde tiaBereket versin, salonun öbiir ha veni er'mive baslamıs bnzlar ucuna vakındılar. Orada. vere vüzen. ılık bir sev. Frida içkadar inen eenis pencerenin >amedi: valnız. David'e van van nında, ikisinin de ahpanlan olan bir a'av kisi vardı. îste Eusoyle bir baktı. «Ne akıllıymısropa Hof'lardan şu ağırbaslı Bn, sın! t\i ki sende o süzel cavı I,udin'le nazik kocası, vanlannietîm!» der sibivdi. Hattâ: «lv ki seninle tmstım. çavın çi da da kibar çevrelere pek düşkün olan Dr Alpenstück. t'zun bi sen dp ook hosnma çidiyorboylu dimdik bir adam olan sanx der eibi değerli doktor, çencli^inup. sö\Sonra. bolu>la nsulca dürtplediği Tirol sarkılanyîa ün salrek .onn aldı karsı tarafa doimıstı, simdi de hiçbir şenliği ru srö'ürdü önce \lman. sonra kacırmı\ordu. ^ usturva elçisine tanıttı. DaOnlann arkasında. o çirkin vid Moraj 'ın eözönden kaçmaCourtet kızkardeslerin vanmda. dı: \damlar Frida'vı se\?ivle yu\arlak bir masada. ufaktekarısık bir savşıvİ3 selâm'amıslardı: Frida ise onların iltiatını fek, vaslı Rns prensesi Galyatina oturu.iordu. Masanın üzerinook afırbaslı bir tavırla karsıde, elinin yetisebileceği yerlerlamıştı. de ne kadar koktevl bisküviti Oradan cekilirlerken. David varsa hepsini temizlemişti Pren Morav basının coskun tezahürases ktttük gibi saeırdı; onun it'vla akrsılandı: Archip Stench çin. pek seyrek biriki lâf ederadmtU tnsiÜ7 tıpi h'ekın bir di ama, nerede viyecek yarsa osazetechdi bu Plâstik dislerivrava kosardı; hattâ yalnız yele, a\vaslara ÖT dısarı hrlamıs miye desil. çantasına ustaca ^ieözîcri^le T e sevimli bir ?dam>k vecek doldurmıva bile »iderdi. dı. Pirinc di'*meli, cift önlü maYanından hiç ayırmadığı kocavi bir c^ket. sarımtvrak kah\pman bir cantası vardı, çok kulrensi bol bir pantalon si^misti lanraaktan sisrais. patlamıs a\aihnda d > tokah siiet avakka< Car'ın yeçeninin kocası Prens Yusopov'la akraba oldujıınu bı vardı. Elindeki sahici visUi gösteren kSSıtları da bu çantadnln bardası kaldırarak ha\nın içindeydi. kırdı: «Aman ne çüzel tesadüf Saz benizli, sarsak bir kadmRınkmam busün seni. azizim' cağızdı. Omuzundan da o eski Gel bayram edelim:» püskö, lime lime samur kürK hiç eksjk olmazdı. Yalnız, pek David'in suratı asılmıştı Eliy derlitoplu bir kadın degildi le bir isaret vaparak, adamın belki ama, gene de tam bir cesaretini kırdı. Stench'i pek prensesti. sevmezdi. Arcie Stench, Lon(Arkası var) dra'da çıkan «Daily Echo» gaze TARİH GAZETESi nın ikincı sayısını okuyucularına hediye ediyor. Her bafta parasız olarak verilen «TARİH GAZETESİ» koleksiyonu pek yakında paha biçilmez bir ilim hazinesi haline girecektir. Koleksiyonunuzun eksik kalmaması, için yarın mümkün olduğu kadar erken: A/1ECMUASI YARIN MECMUASINI ALIRKEN Parasız olarak verilen nin ikinci sayısını istemegi unuimaymız Ingüızceyı ıyı bılen ve Turkçesı ku\vetlı bayan sekreıer aranıyor. Talıplerin, hâl tercumelenni bildırır yazı ıle ECZACIBAŞI İLÂÇ FABRİKASI adresine müracaatleri rica olunur. Üâncılık 1089,113 ııııııııııııııııııımııımiıııiMiııııııınıım^l
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog