Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

Goriot Baba Honore de Balzac'ın en giizel romanlarından biri olup yüzyıldan fazladır, bütün dünya okurlarvna göz yaşlan döktürmeye devam eden Goriot Baba, bu defa Nasuhi Baydar tarafından dilimize çevrilerek Varlık Yaymlan arasında 4 lira fiyatla çıktı. Üâncılık 907/99 38. yıl Sayı 13.441 umhuriyel KURUCUSÜ: TDNÜS NADÎ Telgraf v Teîefonlan a e k t u p adresd: C u m h u r i y e t I s t a n b u l Posta K u t u s u : î s t a n b u l N o . 248 22 42 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 42 9 7 2 2 4 2 98 2 2 4 2 9 9 Hapishane Hatıralan Ünlü karikatöristimiz, bu eserinde hapishane hayatının iç yüıünü bütün acı ve ıstırap dolu taraflariyle anlatmakta$& dır. Her Türk müCJUVEN ' E v i ederiz. v A vı n e v v e r n e Ratip Tahir BURAK'sa Çarşamba 3 Ocak 1962 Üâncılık.../140 şoför yiiriiyiiş yerine çirkin bir niimayiş yaptılar Kendilerine katılmıyan şoförleri dövdüler, arabaları parçalayıp devirdiler, resmî memurlara hakaret ettiler ve şehrin hayatmı felce uğrattılar üııkara şofötletf fcazaıt kaldıtdılat ÇHP meclİS grupu memur zammının tehirini kabul etti Tartışmalı geçeıt oturamda zammın 196} şubatma bırakılması lehinde oy verildi Ankara. 2 (Cumhuriyet Teleks) CHP Meclis Grupu bugün saat 14 den 17.30 a kadar yaptığı toplantuda memurlara yapılacak yüzde 15 zammın 1963 şubat ayına tehirini 22 ye karşı 74 oyla karar altma almıştır. Müzakereler çok tartışrnalı geçınis, hükümetin CHP li üyeleri tehir gerekçelerini rakamlara dayanarak izah etmişlerdir. Bu arada, zammm verilmesini istiyen milletvekilleri de bllhassa müktesep hak üzerinde durmuşlardır. Milletvekillerinden Turhan Kut ile Ahırıet Şener tehirin aleyhinde konuşmuşlardır. Bu konu=malar bittikten sonra Devlet Bakanı Turhan Feyzioğlu ilgi çekici bir konuşma yapımş ve demiştir ki: «Tehir üzerinde Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Şoförlerden 6O'ı nezarete İ Ş alındı ikisi de tevkif edildi | Sebep 8 kişi alan minibüslerin seferden menedilmemesı olarak gösterildi, halbuki bunların iki gün sonra şehirde değil, banliyöde işletilecekleri kendilerine söylenmişti Ankara 2 (CumhuriyetTeleks) Ankara şoförleri bu sabah şehirde bir ctomobille yürüyüş yaptılar. Ancak, bu yürüyüş sonralan bir nümayiş ve kargaşalık halir.i aldı. Mitingin başlama raahallinde karşılanna çıkan bir kaç otomobıli deviren şoforler şehrin içinde her geçtikleri yerde nümayişe katılmıyan şoförlerin arabalarını durdurup tahrip ettiler, plâkalannı, ekzos borularını kopardılar, şoförleri| ni dövdüler. i Bugün tahrip edilen arabaların miktarı yirmiyi buldu. Bu arada |4 araba da Samsun yolunda devrildi. Arabaların tahrip edilmemesini istiyen Ankara Emniyet Müdur Muavini Kemal Özsoy yuhalandı ve galiz küfürlere muhatap oldu. Bu suretle şoJörlerin mitmgi Istanbulda işçilerin büyük bir vekar içinde tamamladıkları mitingin takdir edilen havası yanında pek iyi bir intıba bırakmadı ve halk tarafından tasvip görmedi. ||M liiıımııımııııııııııııııımııııııııııt Ankara İ Notları 1 = Ecvet GÜRESİN yazıyor = Demokrasilerde en tehlikeli ^ olan taraf, hakların, hürriyet S lerin suiistimali, yani zümre = lerin yahut şahısların hürri ~ yetlerini âmmenin hürriyeti ~ ne taarruz edecek şekilde kul 5 lanmalarıdır. Bunun içindir S ki nümayişlerin. grevlerin ~ Arkası Sa. 5. Sü 3 te = Her yıl 2 milf on lon bmjday ayıgımız ı Millî Hububat Komiiesi Başkanı bir basm toplantısı ycıparak hububat durumumuzu açıkladı Ankara, 2 (CumhuriyetTeleks) Millî Hububat Kormtesi Başka nı Prof. Tekin Incekara bugün Tarım Bakanlığında oır basın toplan tısı yapmıştır. Memleketimizin hu Arkası Sa. 5, Sü 4 de Ş Ş ~ ZZ E Ş S ~ E =iıııımııııııııııııııııııııımıııııımB Yeni Toplantı ve Yürüyüş HCanunu hazırianıyor Ankara 2, (Cumhuriyet Teleks) tçişleri Bakanı Ahmet Topaloğlu bu sabah Ankara şoför lerinin yürüyüşü dolayısiyle gaze. tecilerle yaptığı hasbıhalde yeni Arkası Sa. S. Sü. 4 de Bakanlar Kttraltt Sarper, Rus Elçisinin ziyaretleri hakkında izahat verdi.. Ankara 2, (Cuznhuııyet Teleks) Bakanlar Karulu, bugün ssat 11 df. Ismet İnönünün başkan hgında toplanmış VB görüşmeler Arkası Sa. 5, Sü. 4 de Içişleri Bakanı (ortada) B&kanlık kapısına dayan&n şoförlerle koıraşurken Tplefoto ClıHHl KtVET: (Ankara . Utanbuil 2000 taksi ile bir kaç bin şoförün iştirak ettiği ve taşkm hareketlere giden yürüyüş sabahleyin saat 11 de Samsun yolunda başladı. Şoforler Cemiyeti üyeleri bir gün evvel Vilâyete müracaatla 9 kişiden fazla yolcu alan ve «Minibus» adı verilen otomobillerle yolcu taşınmasına müsaade eden Belediyeyi protesto maksadı ile bir yürüyüş yapacaklanm bildirmişler ve yürüyüşün güzergâhıriı da tâyin ve tesbit etmişlerdir. Aynca idare heyeti bir bildiri yayınlıyarak bütün taksi şoförlerinin yürüyüşe katılmasını ıstemiş, bu arada telefonlu taksilere de aynı bildiri yollanmıştır. Bu sabah yürüyüşün başlamasmdan hemen sonra yola koyulan 2000 taksilik kafile yolda rastladığı ve kendilerine katılmıyan arabaları tahrip etmişler ve bu arada dördünü de devirmişlerdir. Yuruyus başlıyor •• •• • • topiandı ^ Bu bir zihniyet dâvasıdır lllllllllinilllllllMIIMIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIHiıllı Trafik Müdiirüniîn emri dinlenmiyor Kafile yürüyüşe geçtiği sırada Trafik Müdürü, Cemiyet Başkanından Içişleri Bakanlığının önüne gidecek olan kafilenin Konya yolunu takip etmesini istemişse de red cevabı almıştır. Bu suretle Dışkapı yolu ile Sıhhiyeye gelen şoforler, Orduevi önündeki Anıta bir çelenk koyarak saygı duruşunda bulunmuşlardır. Kızılaya yaklaşırken yürüyüşe katılmıyan 2 arabanın önünü kesmişler ve muhtelif şekillerde lâstiklerini söndürmüşler, birinin şoförünü de dövmüşlerdir. Bu sırada, fotoğraflarını çekmek istiyen bir kaç foto muhabirini de tartaklamışlardır. Bundan sonra, şoförlerin taşkınlıkları artmış, ve yolda rastladıkları bir kaç arabayı daha devirmek için hava Arkası Sa. 5, Sü. 4 de Bir hâdise ve bir düsünce DJ*. Bakanlanndan mttebbet faapse mahkum Tevfik tleri vefat etti. AUah çünahlarım af ve kendisine rahmet etsin. Onun şabsından degil, ölümündtn son. ra Ankarada kendisi için }apılanlardan söz açacağız. Tabutu Türk bayrafına sarıl. dı. Törende tstiklâl marsı söylendi. Cenaze eller üstOnde taşındı. Hükürnete iştirak eden bir partinin lideri ve erkânı, ayrıca bir muhalefet partisi railletvekillerinin tümti tabntun arkasından yürüdüler. Yani sizin anlıyacafınıı halen memleket hİTtnetindeki partilerden birine mensup, büyük içler görmüş ve mahkum olmamıs bir Bakan ölürse onnn hatıranna yapacak hiç bir sey bırakmadık. Eeeee ne denir, onîar da ayaklarını sıkı basıp ölmemeye çalışsınlar! llerinin cenazesi el cstünde taşınırken Telefoto ÇIJMHUIUVET: (Anjcara . lİtanbu arklı kafası açısından bakıl da idi. Bu şartlar altında devlet dığı zaman ıktisidî devletçi fabrikaları ya zararına çalışacak, lik pek koiay bir çeydir. Ka ya da bacalarını tüttürmek imkânan çıkarraak ve e.nir ver nını bnlamaksızın öylece bir ti reek gücü senin elinds defj) mi? yatro dekoru gibi kapalı kalacakÜstelik karışanın, edenin, rakibin NADİR NADİ falan da yok. Bas imzayı, yürüsiin Arkası Sa. 3, Sü. 5 te gitsin. Tatbikatta umdukların ters çıkar da isler aksarsa. sırtında yumnrta küfesi taşımn orsnn ya. soldan geri döner bir başka yola saparsın. Böylece, halkm aleyhine de olsa. iktidarın yüksek menfaatlerinj korumak anlamına gelen Şarkh devletçilik prensipini başarı ile uygularsın. Bizde şimdiye dek hfikiim süren bu zihniyttı belirtmek için biri tek partili, biri de çok partili devrelere ait iki örnek vermekle yetineccğim lkinci Cihan Savaşı içinde bir çok tarım ürünlcri arasında pamuk fiyatları da dondorulmuştu Müstahsilden alınan pamnkların bir kısmı, o zamanki dünya konjmktürüne göre altın değerine dıs piyasalara satılıyor. aradaki fark dsvletin kasasına kâr o'.arak giriyoröu. Mazeret diye iltri sürülen gerekçe. Ne yapahm? Koskoca bîr or13 GEMl MUATTAL KALDI Deruzcilik Bankası Liman lşletmesind e çalışan, ıjou den fizla dn b'i.üyoruz. Masraflarımız çok ağ:rî Enflâsyona yo1 açmamalıyiî! yükleme ve boşaltma işçisi. işveren ile aralannda çıkan ihtilâl yüzünden işleıini topluca terketmişlerSöılerinden ibaret kalıyordu. dir. Bu yüzden beşi ecnebi bandıralı olnrak üzere 12 gemi muattal kalmış ve 4,566 ton yük de yükletne veya boşaltma beklemeye kalmıştır. Resimde işlerini terkeden boşaltma ve yükleme işçilerinden bir Hulkımmn ihtiyacı için knllanıla kısmı, sendika merkezinde görülmektedir. csk pamuklar, uyşun fiyatla dokum j tabrikalarına aktarıîıyordu. Teksti! endüstrisinde ise devletlt öze! tesebbüs yanyana çahşıyordu. Fakat devlete daha faıla para lâziTtdı. Miistahsüden ncnza topla dığı pamukları tnfistçhlike satarken fiyatlann tesbiiine yanaşmıyor, memlekette serbest piyasa şartları hâkimmiş çibi davranıyor dn. Bu yüzden devlet himayesi saye=:nde ham maddeyi pek ııcuza e'e ^eçiren özel dokama tabrikalan havsalaya sıŞmaz kârlar sal Iıvorlardı. Meçhnr hacıagalannın dillere destan olan yirmi mi'.yon1 Koyun kaçakçılarının fedai ihtiyacı, 2 Bol para ile gezen kaçakçı!uk, elli milyonlnk. yüz milyonlnk SPTvetleri iste bu devletçüik anlaIar, 3 Ulaştırma imkânsızlığı, 4 Siirt'teki tümenin kaldınlması. yışına dayanır. Möstahsil olarak j mîîını bel'.i bir fiyattan satmaya ısr'anan kövlii. içlenip fabrikadan , çı'rtıÇı zaman aynı mala mustehlik olarak kat kat fazlasını iidemiş ve eziltniîtir. i 1350 de işbaşına geçen düşük ik tidar, (göriilmemiş kalkınma) parolasımn hizı ile giriştiSi teşebbösler arasında şuraya buraya tez el den çimento fabrikaları serpiştirmeyi de onutmamıştı. tnuttujn «ey, bu fabrikaların rantabilite hesaplarını yaptırmaktı. Aradan bir süre geçınce bu fabrikalarda yapılan çimento maliyetinin pek yüksek oldu*n görüldü. Akıl dışı bütün teşebbüslerde o'dntu gibi maliyetler birbirini de tutmuyor i du. Oysa, vurdumuzda ötedenberi işliyen özel sektöre ait çimento fabrikaları, devlet fabrikalarının en düşük maliyetlisinden daha n Arkadsşımız Köçerlerle konuşurken cnza çiment'» «atrıhiVcek duramݧ (Yazısı 5 inci sahUemizde) İleri'nin cenazesinin kaldırıiışı hâdiseli oldu Bazı kimseler, tabutun cenaze arabasına konmasına karşı geldiler; sokakta Fatihâ okundu, Tekbir getirildi, İstiklâl Marşı söylendi... Ankara. 3 {CumhuriyetTeleks) Kanser hastahğından mustarip olarak Ankara hastahanesinde yat makta iken kalb kifayetsizliğinden vefat eden eski Baymdırlık Bakanı Tevfik tleri'nin cenazesi bugün Hacı Bayram camiinde dinî merasimi müteakip kaldırılarak ebedî istirahatgâhına tevdi edilmiştir. Cenazede Imar ve tskân Bakanı Muhittin Güven, A.P. Genel Başkanı Ragıp Gümüşpala, Genel Sek Sevdiği kıı, uğruna hırsızlık yapan darbukacı diin yakalandı 1 Eşkiyatar diyarından röportajîar Kusatılan Barzani Asireti Irakta son gUnlerini yaşıyor Molla Mustafanın bir kaç gün içinde İran'a, oradan da Rusyaya kaçması muhtemel. Şırnak 2, (Özel surette giden arkadaşımız A. Bilgi ve î Köz bildiriyorlar) 1958 yılmın ağustos ayında Suriyede n Iraka dönersk aşiretinin başma geçen Molla Mus tafa Barzani Iraktaki soa günlerini yaşamaktadır. Hâlen Irak'ın ku zey doğu bölgesindeki sarp ve yalçm dağlarda Bervarî Biradot ve Herki Âşiretleri ile amansız bir savaş haünde bulunan komünist temayüllü Barzani Âşireti sızan ha berlerden öğrenildiğine göre kendi ırkmdan olan yüzlerce köylüyü grce baskınları ile öldürmektedir. Edindığimiz bilgilere göre, tam mânâsiyle bir sefalet hayatı yaşa Arkası Sa. 5, Sü. 3 te reter Şinasi Osma, A.P. tnebuslarının bir kısmı, ile Meclis Grupu toplantısını yarıda keserek cenaze ye gitmek karan alan Y.T.P. milletvekilleri, Berrin Menderes, Yük sel Menderes ve bazı eski Bakanların eşleri hazır bulunmuşlardır. Cenazeyi 3.000 in üstünde bir halk kitlesi takip etmiş ve 100 e yakm çelenk gönderilmişti Gönderilen çelenkler arasında şunlar göze çarpmıştır: Bayar ailesi. A. P . Y.T.P., Milli Türk Talebe Birliği, Yassıada arkadaşları. Kayserideki hücre arkadaşları, 14 Mayıs Mahallesi mahkum aileleri Ragıp Karaşülle son olarak ve eski Bakan ailelerinin teker te soydnğn dükkâna nasıl çirdiçini ker gönderdikleri çelenkler Türk bayrağma sarılı olan meı^ polislere anlatıyor Arkası Sa. 5, Sü. 4 de (Tazısı 5 inci sanifemizde) Soyguncular Siirt bölgesinde faaliyeti neden tercih ediyor ? Korunmaya muhtaç çocuklar Devîet himayesins aınncck Dün bir basm toplantısı yapan Dr. Suat Seren. Sağîik Bakanlığının 1962 bütçe yıh faaliyetleri hakkında izahat verdi t\ BAŞA DÜŞTÜ:. Sağlık Bakanı dün yaptığı basın toplaatmnda (Tazısı S inci sataiftmizde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog