Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

Dr Med Vet. Süleymaa Kara*BiB hanrladıjı 1 Kumes havvanlannm beslenmesı ıçın yem reçetelerı (Fıatı 300 Krş. mıktarı pek az kalmı«tır). 2 Sığır ve kovun besısi içın yem reçetelerı (Fıatı 300 Krş ) yayınlandı. Eserler bedeh kadar pul gondermekle «Zooteknı ve Araştırma Enstıtusu Mamak/Ankara» ve Akba Kıtabevıaden tenun edılebikr. ügılılere duyurulur. Cumhunyet 1282 {nönü,«calışmaküzere istanbula oeldim Başbakan olduktan sonra ilk def a şehrimize gelen İnönü, bugün Üniversiteye gidecek ve esnafm derdini dinliyecek Başbakan î«met fnonu, dun sabah saat 9 15 de Ankara ekspresıvle şehrimize gelmıştır Ha\ darpaşa garında Mıll' Savunma Bakanı llharm Sancar, Gumruk ve Tekel Bakanı Şevket Bulatoğlu, Tıcaret Bakam Ihsan Gursan Tarım Bakanı Cavıt Oral Vah ve Beledıve Başkanı Refık Tulga Bınncı Ordu Kumandanı Korgeneral C Tural Emnıvet Muduru Necdet Uğur ıle CHP ve AP îl Idare Kurulu uv ele rı basın mensupları vc vatandaşla tarafından karşılanan tnonu daha once Ankaradan getırtılen hut;u'=ı makam arabasıvle doğruca Erenkovundekı ki7 kardeşınm evıne gıtmıştır 15 dakıkalık bır ıstırahatı muteakıp kardeşımn fvraı terk eden Inonu oradan da Üskudara gıderek araba vapuruvla Kabataşa geçmı* ve «aat 10 45 de de Tashktakı evıne gelrnıstır Beraberınde Devlet Bakanı Xecmı Öktem (AP) ve CHP mılletvekıllerınden Alı th^an Goğuş, Orhan öztrak VahM Özarar \e Tah sın Banguoğlu olduğu halde şehrı mıze gelen Inonu, kendısını Pendıkte karşılavan gazetecılerle v sgon restoranda bır sohbet toplantı sı vapmış ve şunları *ov lemntır* Çalıçmak uzere Istanbula gel <3ım Mumkun olduğu kadar genış temaslar vapacağım îktısadi ve sıvası teşekkullerımızın meselelermı dmleveceğım 45 gun kalacagım İlk once goreceğım yerlerden bın«ı Gazetecıler Cemıyetıdır İlk Kunu gazetecılerle hu«usı bır ha;bıhal vapmayı duşunuyorum Son fcunu açık bir basn toplantı«ı vapacak ve «evahatımı hulâ«a edeceeım Şevkle ve £i \enle celnorum l^tıfade etmış ve daha ı\ı aydmlan Arkası !sa. 5. *»u. 4 de 38. yıl Sayı 13.467 u m h u r i yet KURÜCUSÜ: YDNDS NADİ Teleraf vm eefctup «dreri: Cumhuriyet tstanbul F»osU Kutusu: îrtanbul No 24$ Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 42 98 22 42 99 i Türkıyenin en modera en turtfbk oteli konforlu Pazartesi 29 Ocak 1962 Haıika manzara Ainerıkan bar, restorant IST2LNBUL, AYAZPAŞA Tel 49 51 20 12 ^ Ilâncüık 1172/1262 $Ier odada Şanyo, Telefon, Üç \ Ka&al Radyo Çalışma MecÜsi dün lokavt ve grevin istisnalarını tesbit etti Greve alâkalı iş sahasmdaki işçilerin yüzde kaçının ittifakıyla karar verilmesi hususunda mutabakata varılamadı, mesele T.B.M.M ne bırakıldı Çalışma Meclısının dun vapılan toplantısı nda konusnıaları takin eden delegeler Grev ve lokavt'ın istisnaları 1) Genel ve kısmı seferberlık ve olağanustu hallerı duzenlı>en kanunda grev ve lokavt vapılaraıyacağı yazılı bulunan ahval \e Orfı tdare ılân edilen bolgeler. 2) Şıvıl ıs jerlennde ımalı mumkun olmn3n eşvaları ımal eden ve Mıllı Savnnma Bakanlıgının ıdare veva denetlemesı altındı halunan ış yerlerı. t) Hastane, klınık, sanatoryum, dıspanser, eczane gibı genel sağlık ıle cin ve mal kurtarma ışltri. 4) Vn drglrmcn ve fabrikaları ıle ekmek ımal eden fınn ve fabrıkj gibi ış verlerı 5) Sn, elektrık dajıtma ışlen.... Başbakan dun Havdaıpaşa garında kendisini karşıhvanlar arasında Mahkum memurun da emekli aidatı almasını sağlıyan tasarı Komisyonda Bütçe altKomisyoımnda tetkikitamamlanan bu husustaki tasanmn Bütçe Komisyonundaki müzakereleri başlıyor Ankara 22, (CumhunvetTeleks) Emekli Sandığı Kanununda mahkumların emekli avlıkldrını ke^en 80 ve 92 ncı maddelermı değıştıren bır kanun teklıfı outçe komısv onuna gelmıştır Karma butçe komı^vonunun kur duğıı 10 kışılık bır alt komısjon tarafından tetkîk edilen teklıf, 92 Arkası Sa. 5, Su. 3 te Ankara, 28 (CumhunvetTeleks) Çahşma Meclısı sabah ve oğleden sonrakı oturumlannda «Grev ve lokavt» ın ıstısnaları ıle 212 sajılı basın kanununu goruşmuştur. İlk ıstısna olarak, «genel vey« kısmî seferberlık hallen ve olağanustu hallen duzenhyen kanunda grev ve lokavt yapılamıyacağı yarılı bulunan ahvalde ve orfi ıdare ılân edilen bolgelerde grev ve lokavt japılamaz» maddesı ıttıfakla kabul edılmıştır. Ikıncı fıkrada v er alan «Mıllî Sa vunma Bakanhğının ıdare veya de netlemesı altında bulunan ış verlerınde grev vapılamaz» maddesi ı^e uzun lartıçmalara sebebıyet vermıştır Mıllı Savunma Bakanhğı temsılcısı bu hususun mılll savunma gucu bakımından avnen kabulunu ı«tedı Işçı •femsılcılenn den Bahır Er=ov «Grev yapmak suretı\le ordunun gucunu zayıflat mak akhmıza gelmez Ordunun gu cu ıle doğrudan doğruva ılgı^ı ol Arkası Sa. 5, Su. 4 de SA1ILARI ARTIYOR Son gunlerde evlerını terkederek çehrımıze kaçan çocuklarm sajısı çoğalmıştır Dunku Bandırma \apurundan çıkan dort cocuk, pohs tarafından nhtımda vakalanarak Ernnnet Mudurluğune goturulmuşlerdır Resımde ^ırasıvle Burhsn Can lı Alı Ar";lanoglu, Şukru Kutlu ve Alı Erkan gorulmektedır Trafik kazalannın kesif olduğu yerlerde i'iııııımııınıııııııııııııııııııııııııııııııııımııııııııııııııııııııııııııııııııııı^ 10 tane ilk yardıttı îstâsyonu kurulacak Karavollan Emnıvet ve Kızılay nnın en rok vuku bulduğu vol ve mahallerde 10 llkjardım Istasjoııu kuracakfr önumurdelı aydan ıtıbaren servı«e açılacak llkyardım Istasvonları ıçın Kızılaj 10 bm hra tuta i Bütçenin İ Komisyondaki İ müzakeresi i 60 oturum sürdü Başkan Aekılı Mnftuoğlu 4121961 de başlayıp 2611962 de bıten çalışmalardan ilgı çekici notlar Ankara, 28 (Cumhunvet Teleks) Yem vıl mah butçp«ının Karma KOMII"OH muzakerelerı 4/12/1961 gunu başla\ıp 26/1/1962 gunu bltmıçtır 60 oturum "îuren muzakerelerde tesbit edilen olajlar şunlardır Senato ve Mıllet Meclısı Baskanlarına Cadıllac almak uzsre Hukumetçe ıstenen 275 bın lıralık tah«ı«at tartışmalara =ebep olmuş, lehte oy \eren 9 uje, ıçınde Başkan oldugu ıçın, alevhte oy veren 9 k'şıye galıp gelmış ve Cadıllac'lar bovlece ahnmıştır Cadıllac taraftarları şunlar dır Başkan Omer Faruk Sanaç ( A P ) tlvas Seçkın, Celal Sungur, Alı Şakır Aganoglu, Turan Şahm Mahmut Alıcanoğlu Sırrı Hocaoglu Fennı tslımveh, Reşıt Ülker Cadıllac alevhtarlan şunlar dır Suphı Gur^oytrak Ahmet Oğuz, Ahmet Bılgın, îsmaıl Hakkı Akdoğan, îrfan Baran, Mahmut Vural. Sekıp tnal, Cevat önder, Adıl Yasa Koy muhtarlarına zıraı savım ve etud masralı olarak tahsıs edilen 10 mılyon lıranın, muhtar seçımlerı ıçm ov parası olduğu ıddıa edılmış ve bu 5 mıljon lıraja ındırılmıstır Başkanla her oturumda muhakkak munakaşa eden Arkası Sa. 5, Sü. 4 de Ankara 28 (Cumhum pt TelekO Muhfehf şehırlerdekı akşam tek nıker okullarınt tem«ılpn bugun Ankarada talebe derneklerı vonet cılerı bır ba«ın toplantı=ı vapmışlardır Teknık oğretımın mem Arkası Sa. 5, Su. 4 de Tekıtiker taiebeleri haklarııtı isfiyorlar ^ Karayolları, Kızılay ye Emniyet müştereken teşebbüse geçtiler .». Genel Mudurluklerı trafik kazala vermıştır rmda ılâç yardımı yapmaya karar İlk Yardım Istasjonlan ıçın Karayolları barakalarından, otellerden, lokanta ve benzın ıstasvonlanyla Orman Bakımevlerınden ıstıfade edılecektır Otomobil sanayiiniıt kurulup kurulmaması hakkında karara varılamadı Do S uda aclıklan olen havvanların leşlerini >emek için şehırlerın \akmina Kadar sokıılan kurtlardan ikisi Yüksek Okullar Talebe Birliği dileklerini açıkladı Istanbul Yuksek Okullar Talebe Bırlığı Baskanı Menguç Özudunı dun T M T F nunda bır basın toplantısı duzenlıyerek juksek okullann ana dâvaları konusunda Mıllî Eğıtım Şurasmm dıkkatını çekmıştır Arkası Sa 5 Su, 2 de ^ Erzurum Valisi, "açhk yüzünden öliim ve topto göc yoktur,, dedi Doğuda bazı koylülerin, \ardım olarak \erilen buğda>ı düşük fiyatla piyasa\a surüp satmaları, orta\a \eni bir problem çıkarmış bulunuyor. • Erzurun 28 COzel «urette gıden arkadaşımız Mucahıt Beşe» bıldırıvorl Istanbul hakır.ın kuraklık dolavı^nle bjvuk «ıkmtılar ıçen^ınde bunalan \e açlık tehlıkesıvle kar=ı karşıva kalan Doğıt ı lu v urttaMarımıra \ardım olarak gonderdıgı yveceK gıvecek \e havvan vemi'le dolu beş vagon Snasta ahkonulduğu ıçın bugui Erzuruma gelememı=tır Yardımi DoSuva goturmekle gorev lı hev e tm baskanı Ha'ene Ilgaz ^abah ^aat 5 30 da Erzuruma v aran : a r aım katarm n baslandığı posta trp Arkası Sa. 5, Siı. 5 te Bu arada Devrim otomobilinin tecrübelerine de aralıksız olarak Eskişehirde devam olunuyor. Ankara 28 (CumhurıvetTeleks) kuki şartların ıncelendığını behrt Turkıve otomobil endustrıcının mıs ve otomobil kamjon tıple kurulup kurulamıv acağı hususun Arkası Sa 5 S»n, 2 de da ıncelemeler ' apan SanaM Bakanlığı, otomobil endustrısı etud \e organızasvon kurulu çalışrnalarına devam etmektedır Kurulun başkanı Fıkret Çeltık çı, henuz bu hususta bır karara •varüamadıgım açıklr ara< bır o tomobıl sanavıı kurulduğunda or * tava çıkacak teknık ıktı^adı ve hu rıiııııııııııııııııııııııııııuiMiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır; Adana yeni bir sel tehlikesi ıle karşı karşıya Adana. 28 (Telefonla) Dun gecedenberı şehrımızde devamlı \ağmur jağmaktadır Şehrın kenarındakı alçak semtlerle bazı evlerın zemm katlannı sular ıstılâ etmıştır Bır av oncekme benzer bır «el felâketınm mejdana gelme<=ını nnlemes ıçn ı'gılılerce getedbırler alınmaktadır Kurtlar bir köyün 942 hayvamm parçaladıiar Fıngol 28 (Telefonlaj llmıın \ıçuk kovu bır a\dır her gece Ordu takımları arasındakı futkurtlarıo hucumuna uğramaMabol şampıvonasında grupunbol şampi onasmda grupun BIR ISTEK Aksaray meydanını bugunku perişan durumundan kurtarmak ıçın, Aksarav da^ı o ' riıı. Dun gece 9 kurt Husevın Kıfes garajının boşaltılması ve pazann buraya nakledılmesı jstenmeKtedır Bu arada otobus garajında »ıl ın ahınna g reıek 76 kcç ıi paı dakı son rraunı %tpan Oıdu futbr' takımım.z Amerıkddan sonra Fa=î takımırıı da 20 mağlup etmıştır sbahın erken saatıne kadar gurultu olduğu, çal^an arabalardan çıkar. mazot \ e benzın kokularımn sem çalamış'ır Bu a> ıçeruınde kuıt Bovlece ilk devredekı ıkı rraçını da kazanan takımimız Kazablanka da vapılacak ikıncı devre maçları ıçın avantajh duruma gırmışîır Resımde Avdmın musabakanın 7 dakıkasınd? attığı ıkmcı gol gorulmek•tı havrasını bozduğu da ılen surulmektedır Resırnde barakalardan kurulu ve çırltuı bır manzara aızeden ı ı a r bu ko^de cftn'an 942 ^a^ ko tedır. (Maçın talsJatını spor sahıfeıruzde bulcaksınız). l jun vve 1 " >r1 n parçalamıştır. keçı s r r ; l l a m l s l ' ^ s a r a y pazarınm nakledılmesı iatenen otobus garajı gorulmektedu: ' "" " Bir hırsız kendini Emniyetîn üçiincü katından atarak ağır yaralandı Dun akşam uzerı Şukru Gur ısmındekı ^abıkalı bır hırsız Emjnıvet Mudurluğunun uçuncu kaı tından kenaı=;ını vere atmak sureItıvle ıntıhara tesebbus etraKtır. Ikıncı Şube Hırsızlık Ma>=asının bulundugu 3 uncu katta DolısI l e r m elınden kurtulan Sukru ken ' d l s l m tahmınen 15 metreden aşafıva atmıştır 0nu7U uzonne ' e» re duşerek omuzu \e avak'arı kırılan Şukru ba^ırc'an Ha ıara almış ve koma hahnde tlk YarJım Hastahanesıne kaldırılnnştır. Ordu Tahtmt Fash da yendi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog