Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

ALTI CDMHUEÎTET F. Bahçe puvan verdi: 0 0 Yeşil Sarılılar başarılı bir takım oyunu gösterdiler Yeşildirek'in istediği 1 puvaiftdı... K. Paşa:1 I.Spor: 0 Dün Dolmabthçenın llk milll lıg maçında iki îstanbul takımı karjılaştı ve Kasımpaşa, A. Ihsanm golıyle lstanbulsporu 1 0 mağlup etti. Kuru bır sahada oynanan maç zaman zaman çekıçmelı ve zevkli geçtı. Umumıyetle oyunda taraflar hâkımiyet kuramadı, fakat daha rahat iutbol oynıvan Lâcıvert Be^azhlar netıcede sahadan galıp çıktılar. Maçın ılk tehlıkeh sutunu îstanbulsporiu Gungor attı ve rakıp ceza sahası içınde vavaş bır plâse ı ıle topu dıreğe vurdurdu 17. dakı' kada mukabıl bır akında sahanm I en ıvi futbolcusu A. Ihsanın 18 ) İçınde çektığı şut mudafılere çargıdivor ! pıp gen gelınce ıkincı bır hamlede rahat bır vuruşla ovunun yegâne golunu attı İkıncı devrede Kasapoğlunun bır ceza vuruşunu Sedat kafa ıle dışarı çıkarmak ısterken top kendı kalesıni buluyordu kı, dırekten kornere çıktı Ovunun sonlarmda hıç olmazsa bır beraberhğı kurtarmak istıven ve Kemalın sakatlanması ıle 10 kı«ı kalan l«tanbulsporlular rakıp Bahaıa yerleşmeğe çalıştılarsa da, çuurlu bır ovun oynıvamamaları ve acelecılıklerı bu ımkânı de bır ha\ lı terlı\ eceğız. öunumaı d e ğ e r l e l l d l r T n e l e r l T î e m â n ı oldu. Ve Bununl» beraber, kazanacagız ve Kazablan ! m a ç d a b u ç e k l ] d e s o n b u l d u kaya iş bırakmıvacağız» demekteHakem Faruk Talu dır. Istanbulepor: Yılmaz Aleko, Maçı Ankara radvosu naklen Kemal Kenan, Gurgor, Yılmaz • Kemal, Kasapoğiu, Tuncay, Gunyayınlıyacaktır. gor, Arıf Kasımpaşa Hazım Sedat, Cetın A Ihsan, Ergun, Necdet • Cojkun, Alı, Çetın, Altan, Yılmaz Ünal U Î G t Ç £ G. Saray kongresınde âzalardan biri oyunu kullaruvor I Galatasaray kongresi yapıldı 1 lı i Tenal Başkan olılıı Galatasaravın fevkalâde kongresi, dun saat 14,30 da G Saray Llıesi salonur.da 4S1 azanın iştırakiyle sakın bir hava ıçerısınae yapılmıştır. Eskı ren Refık Selımoğîımun ıjış konuşmasmdan sonra kongre dıvar.ı seçımme geçılmış ve lise muduru Ah Teoman, reısllje seçilmıştır Heyetiı seçılme sinden sonra, kuluplerden ve ta raflardan gelen temennı telgraflart oknnmuş ve reıslere soz verıltnesi mevzuundakı teklıf kongre nin havasını biraz değıjürm'ştır. Muhahf grup, soz venlmesı, muvafık grup da verilmemesı ıçın ısrtr etmişlerdır. Netıcede reıslerın kanuşmaları ittıfakla kabul edıl raJştir. Nç^det Çobanh, programını y»zılı olarak hazırlamadığmdan mtıhalıf grup reıslere soz verJnıeei ıçın tekrar ısrar etmıştır. kında verılen takrırle reıslere de, konuşma fırsatı çıkmıştır. Necdet Çobanlıdan sonra Ulvi Yenal, bu mevzuda konuşmak ıçın mıkrofon başına geldığı zaman çok alkışlanmıştır CLVİ TENAL KAZAMTOR Daha sonra seçme geçılmış ve kısa suren o\ lamadan sonra sıra tasnıfe geçılrruşır llk tasnıfte 451 ıştırakten 261 OMI Ulvı Yenal, 175 oyu Necdet ÇoDanlı almış. 3 oy pusulası boş Çıkmış 3 oj da «ajılmamıştır Bu durum karşısırda o^'amada ikıncı tura geçılmış fakat Necdet Çobanlı Ulvı Yenal lehıne başkanhktan feragat etmış ve çekılmıştır Muhahf grup da lıstesını gerı alarak ovlamadan çekılmıştır Bovlece gunlerdenberı devam eden kongre faahyetı de sakın geçen Aıdatlarını yatırdıkları halde bır kongreden sonra sona ermıjkongreye gıremıyen 10 aza h a k l t ı r . Futbolrian rnal» durumu ıtıba I gm dışma çarparak svut* çıkı*ı rıvle haklı olarak nuvan ıçın ovnı I Işte hepsı o kadar van Ye<ıldırek Galata«ara<'dan J l k l n c , d e w e başlarKen umun sonra gençleştırıldıSı «mlenen Fe j k a naat Fenerbahçe'nın normal nU nerbahçeden de bır puvan almağa r a k p o I atamıvacagı merkennde. muvaffak oldu. $ı Dusunulenler arasında hakemm luksel'in attıjjı ;ut dırek dıbinden avuta Ikı tak'mm da son kondısvonları, | verebıleceğı bır penaltı veva Yemu'abakamn hareketlı, suratlı, ka sıldırek mudafaa«mm vapacağı buhtelı \e gu7el eeçmesı içın kâfıvdı yuk bır hata ıle Fenerbahçe'nın Faka* maçın <on 10 dakıka^ı harıç mac kjrtarabılecegı vardı Bun'araf'pr «ahada âdeta gpz»nmışler lardan hıçbırı *ahakkuk etmedığın iı Karşılaşmanın bıtpcenıne vak'n den Fenerbahçe pu.an kavbetmeâe Fenerbabçe gol atmak ıçın, Yeşıl mahkum bır şekılde sahadan a' rı dırek de gol vememek ıçın ıvı bır lacak ve artık ıdarecılpr takım ıçın mucadeleve gın«mı«ler ve nte val verı bır reçete ;. azmak mecburıjenız ve valnız o dakıkalar sevırcıyı tırde kalacaklardı maçîa alâkadar etmıs'ı Hakem Doğan Babacan Fenerbahçe Şukru Atıllâ. öz Reforma uğradıSmdan bu vana rçı Fenerbahçe takımı hıç mag can Şeref, Avdoğan Basrı • Mu« iup olmamıs. u'telık re^mi maçla tafa, Lefter, Yuksel, Selım, Hılmı Yeşıldırek Sevkı Metın, Uğur rında da puvan kavbetmemiîtı aAnkara, 27 (UumhuruetTeleks) Fa= nrdu takımları yarın saat 14 30 ma dun çıkarılan ovun her şejı bır Erdogan! Yıldırm, Fahrettın Tur Dun>a Ordulararası Şampıvona da 1 Mayıs stadında karçılaşacak9 £3\, Nurettın, Recep, Doğan, Reanda «ılmeSe kafı gelmıştı sı A grupu maçlarının ıİK devresı lard.r şat. Puvan ıçın ojnıvan ve bu «uretAmerîkalılar karşı^ına çıkan taEkrem KARPAT nm şampıvonluğu ıçm Turkıve ve le rakıbının o\ununu bozan Yeşılk'mda bızım<cılenn ae< hattında dırek karşısmda Sarı Lâcıvertlı r. r degışıkbk vapmalarına mjkatakımın bılhassa defansı gorulmebıl Fashlar her hatta değışıkhk raış bır saskmlık ve emnıvetsızhk \apmis ardır. Amerıkalı'ar karşıı^ınde'. dı Gol atamıvan ve doğru smda sahanm ıslak olma'i sebebıy durust pozısyona eıremıven Feierle 151 not alamıjan fashîar bahçe forvetım elbettekı kabahat« lddıalıvız ve bunu da <;ahalı bulmak lâzımdı ama gerıden dada ı«pat edeceğız» demışlerdır. ha doğrusu van baflardan bır tek Dıger \aTİan antrenor SabahatIM top gelnemıMı. U'telık Yesıltın Erman da «Fas çok r.ıdır ve dırek rr.udafaası ve bılhassa haf bızim ıçın tehlıkeh bır rakıptır. hattı ortada gavet ıvı kapanınca Izmır 27 (Teieonlal Sehrımı. ı Avnı ?amanda çarşamba gunu futFenerbahçe ıç n çol atmak tamabolun 90 dakıka o\nandığım ıspat ze gelmış olan Polon; anın kuvvet ' men haval olmustu ettıler Saha kuru olduğu takdır lı takımlarından Ruch, bugun Kar Mılli hgdekı durumu cıdden çok şıvakayı 31 mağıup etmıştır. llk c nazık olan ve her ne paha ma odevresı, 20 Ruch tasımının lehıne lur«a olsun muhakkak puvan ali bıten karşılaşmada, Karşıjakanın A\rupa Şampıjon Kulupler Bas rrı^tır Nıha. et <rn sanıveıerde ması ıcap eden Yesıldıreklıler gai vegane golunu Özcan atmi'tır. s velerınde muvaffak olmuslardi A ketbol turnu' asının ikıncı turunun \edret u t uste ıkı basket vapmış j Yol jorgunluguna rağmen, Ruch ra sıra yapılan oldukça «ert ç kıs ıkmcı maçını dun gece Daruşşafa ve Daruşşafaka =ahadan 75 70 gaI takımı, ıvı futbol ovnamı^tır K'ich lar ve topu devamlı olarak trıbune ka ıle tsrael «ampıjonu Haprel hp a\rılmıçtır Bu duruma gore 1 takımı, bugun Altay ıle oynıva atnlar Ye^ıldırek ıçın ı\ ı notlar vapmışlardır Ovuna her ıkı takım Daru"afakalılar TelAvıv'de mağcaktır değılcı Şavet bu azımlı çocuklar da gavet temkınh başlamışlardır lup clmalanna raSmen dun gece ovur.un buyuk kısmmda tatbık et Bunun ıçın de ovun ağır olmuş ve Hapoel ı 2,5 baskct farkla jenerek İ3T4\BLLDA: tıklerı defansıf ovun jerıne bıraz ur atlamı^laıdır olsun gol atmak ıçın çalıssalardı başabaş bır mucariele netıcesmde (Dolmabahçe stadnda) Sajılar şojledır belkı de kendılerıne ıkı ouvan ka ılk de\ re 39 38 Hapoel takımınm Bevko/ Vefa (13 te) galıbıvetıvle kapanmıştır Daruşşafaka Haj:m 7 Halıt 5, zandıracak golu çıkarırlardı. G Sarav Ferıkoy (14 45 te) Ş"ref «tadında İkıncı devıeje Daruşşafakahlar Nedret 35 Erdoğan 7 Dursun 7, Ovunun ılk vansında ıkı takımın Taksım Has^oy (11 d?) mu=terek futboıuncian ba^ka fer gavet gjzel başlamışlar ve bırbırı Metın U, Nedım 2, B Bejı Sulejmanıve den v apılabılecek guzel bır hare peçı sıra attıkları basketlerle one Hapoel Lııbutskı 1 LusMk " , 6 » ket de olmamıştı Sadece Yuk"=el ın (12 43 te> atıp dıreğı va)ı\an gu?Pİ şutu ve geçmıçlerdır Maçın sonlanna doğ Gothelf 12 Ha/an 9 Guat 2, A î n ı ı v » t ıvraanlu ıU3nd,ı) Hılmı'nın \aptığı asır*rrarın dıre ru tnusabak 3 oldukça hareketlen Lubutskı 9 Zcıger 13. Ordu takımırnız Fas ile finali oynuyot Maçi Ankara radyosu naklen verecek tur atladı: D.Şafaka:75 Hapoel: 70 Yeşil Siyahlılar Polonya'nın Ruch takımı K. Yaka'yı 31 mağlup etti Bugünkü program Îstanbul sporKasımpaşa FenerbahçeYeşıldırek GalataSarıyer G Antep Çınar.ıG Antep Kale Sakarva Guneşspor Sakarya Şekerspor SporToto Neticeleri Klllll IIMIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMIIIIIIIIIMIIIIIMIIIIIIIIIIIIIII ALIRKEN DİKKAT EDİNİZL Türkiye ve Orta Doğu Âmme îdaresi Enstitüsüne EN ÜSTÜN RÛNDIMANLI RADYO ASİSTAN ALINACAKTIP 71P1 ?ajılı Kanun'a kurulmu^ olan E«ntttumurunj Ogretım \e Ara«tırma faalnetlerı ıçın ımtıhanla asjstan .alınacaktu^ îmtıhana katılacak sda'lann Mrnııırın Kanununda \azi'i şartlardan ba^ka, a";ağıdakı va'ifları haız olmaları Ia7imdır 1 33 va^ını Eeçmemış olmak (Enstıtu lcra Korııtesının ka rarı ıle yaş kavdından vazgeçılebılır) 2 Enstıtunun ıştıgal saha«ı ıle ılsıiı bır f>ıkul4e v e; a vuk sek okuldan vpva muadeletı re^men tanmmıs olan bır vabancı unıversıte ve\a buna e^ıt juksek okuldan dıploma almış bulur mak 3 Almancd lngılızce, Fransızca veva ltahanca dı'leııı den bınne (veva Enstıtu lcra Komıtesınce luzumlu gorulen bır \ abancı dıle) ılnı ara^tırrm vapabılecek dfrerede vakıf clmak Yazıh ımtıhan 8 Şubat 1%? Persembe cunu saat 10 da Yenı şehır Kızıhrmak Caddefi Xo 37 riekı Ei^tıtıı bınaında \apıla caktır. Yazıh ımtıhanda muvaffak olanlar snzlu ınıtıtıana tabı tutulurlar Muracaatlarm Enstıtu Genel Sekreterlığıne japılma^ı ılan olunuı (Ba<ın 1069/1239) TRANSiSTORLU Yegâne Garanfiii Radyodur Imalâtçısı: Kimyevf elyaflartmn muhtelif tiplerint ÖRGÜ ve MENSUCAT sanayicilerimize takdlm eder. Orloıi Yüzde yüz saf olarak çalışıldıgı gibi tabiî ve sun'î elyaflarla karışık olarak ta FAektroakustili Ltd. Sii. iaal 5T3 1211 Galata Bankslar Cad Voyvoda Hsn 20, T«l 44 59 61 Orloıi tesıslerinde çalışılabilır. PAMUKLUYÜNLÜ KAMGARN ' DOnyanm her yerınde elde edılen fevkalide lyi netlceler sızler ıçıo de bır MUVAFFAKİYET garantisidir teknık ve tıcari servıslerı emrmizdedır Tdrkıye Mtftıessıli • MEHMED BAYAZID Bflyük Postahane Cad. Emniyct bao kat 1 Tel • 22 1352 Sırkecı • ISTANBDL Ilancılık: 1504 1232 Denizcilik Bankası T.A.O. Malzeme Müdürlüğünden: tç pıvasadan ?«a£)da cn=ı m ıktarı ve teklıf mudrîetı ıle te mınatları »azılı malzeme satın alınacaktır Buna daır numuııerr Mııd ırluâ'imuzde corulebılır Cl>St MıUtarı Teklif rauddetı Temınatı TL. Kol astarı Kıl telâ \atka îladenı dusme (Sarı forslu) Sarı sırma serıt ıoono M 6 4"X) 4 O'io 75 000 1 750 > > ^ » •U/1 '1162 ) 31/1/1W2 ) 31/1'1962 1 30/1/1982 30 1 1162 5 000 1 500,500, oH savıl: Ka'iun geıegm c I ^ ı hıgortalaıı îvurumj menabıınden sanavı sektorune ı^letme kredısı olarak taı«ı^ı mukarrer mebalığm, 24 8/1961 tarıhh Resmı Garete'de neşredılen Tuzuk hukumlerı daıresınde, ıkrazına vıne Bankanvz aracılığı ıle dev am olunacaktır Kreaıden ıstıfade etmek ıstnen sanavıcılerın, en vakın şube \c ajanslarımıza muracaatla kredının tah^ısı ıçm ıu7umlu bulunar «iartları oğrenmelerı ve bu şartları haız bulunduklan tak rırde taniınıı gereken belgelerın tamamırı pn geç 1 1 1162 tarı hıne kadar bu >;ube vev a aıançlarımıra tevdı etmelerı lâzımdır Bu beleelerdekı sorular açık, kati ve dogru olarak cevap'andııılacak ve bunlara 1961 vılı bılânço, kâr 7arar cct\ellen (ve\a \rahk 1961 defterıkebır muvakkat mızsr.ı ve k i r • zarar cetvclı) eklenecektır Bıından evvplkı ılânımıza ıstmaden Bankamıza rruracaat etmış olan fırmalardan lehlerıne kredı taKıs edılmemış b ılunanların da, durumlarındakı son değışıkiıklerı bıHıren bır vazna, 1961 vıh bılânço ve kâr rarar .cetvellerını (veva Arahk'l^l» defterıkebır muvakkat mi7aiı ve kâr zarar c*t\elım) eKİıjer»k muracaatlarını gvnı tarıhe kadar vemlemplerı lâzırndır (Her belge dorder nu=ha tanzım edılecektır ) Bu tarıhten sonra v ej a noksanev rakla vâkı olacak caatlar nazara ahnmıyacaktır. mura Sanayicilere Isletme Kredisi • Koruma Tarım llâçları A.Ş. den: Çırketımız • ortaklar Genel Kunılu Tıcaret Kanunu ve Ana « ^ozleşmenın ılgılı hukumlerıne tevfıkan aşağıdakı gundemde va7ih hususları muzakere ve eereken kararları ıttıhaz etmek urere 26 mart 1962 tanhine musadıf pazartesi gunü saat 10 00 da Lâlelı Ordu caddesı No 214 de Sdiv'en toplanacaktır. Toplantıva ıştırak edecek ortaklarımızın toplantıdan bır hafta evvel hısselerıni Şırket merkezme veya bır Bankaya tevdı ile alacakları makbuzla Şırketımize muracaat ederek eiriş kartı almalan lâzımdır Bılânço toplantıdan 15 gun evvel hisedarlann emnne hazır bulundurulacaktır. KORUMA TARIM İLÂÇLARI A.Ş. G Ü X DEM : 1 1961 yüına alt yönetim kurulu ve murakıplar raporunun okunması 2 31/12 '1961 bilânço. kâr ve zarar hesaplanrun kabulü ve temettuun tevzı çeklıne dair karar ittlhazı. S Yonetım kurulu uveleri ile murakıpların ıbrası. 4 Muddeti bıten ıdare heyeti azaları yenne seçım yapüması ve murakıpların seçimı. 5 1962 yıh içın Idare Meclısi hakkı huzurlan ile murakıp ucretlerınin tâyini. 6 Şırketm ortakları ile 15 yapabilmegi için karar itühazı. 7 Hıssedarlann yapacaklan teklrflenn muzakere ve karara bağlanması 1 i GRİPİN KAŞELERİ r 0 5U 150 175 250 350 c c 02'"1240 StMERBANK GENEL MCDCRLCGt (Basın. 1278A. 754/1238) ı YEDEK PARÇALAR GELMİŞTİR. Satış Yerı • MERKEZ IŞIK İTHALÂT Galata, Okçumusa cadde^ı 801 Telefon 44 83 66 nâncılık: 1536/1233 AMBALÂJLIDIR Yeni * gelen iıltra modern selofanlama makineleri sayesınde GRlPÎN Kaşeleri, üzerınde rpnkli GRİPİN baskılı selofan ambalâjlar ıçıne konulmaktadır. Taklıt mal almamak içın aldığınız Gripin'in selofan ambalâjlı olup olınadığına dikkat ediniz. BÜTÜN AĞRILARA KARŞI LW PUL SEKLİNDE TUTKAUI MAKBUZ BASTIRILACAK Tiirk Hava Kurumu Genel Merkezinden: 1 Kalıpları, zamklı kâğıdı, hütun alet ve malzemefi mutaah hıde aıt olmak uzere sartnamesı dabıhnde karjalı teklıf a! mak suretıvle ceman 10 50 ve 100 ku^uşıuk <9 000 00C> adet pul (tutkalh makbuz) ofset usulu ıle ba^tırılacaktır 2 Muhammen bedelı 40 000 lıra, geçıcı temınatı 3 000 hradır 3 Eksıltmesı 2 '2/1962 Cuma gunu saat 15 te G»nel Merkez bı nasında yapılacaktır. 4 Istekhler numune tutkalh makbuzları ve çartnamelerını Ankara'da T H K Satmalma Burosunda, Istanbul'da Lâlelı de T H K Şubesmde gorebilırler 5 Postada berhangı bir sebeple gecıken zarflar kabul edılmez 6 Kurum ıhaleyı japıp yapmamaicta serbesttır. (Basın 832 A 462/12411 Cıunhtırrj'et 1216 MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU Dumansız barutu garantili, Otomatik Emniyetli, Gizli tetik ve üç kilitli, 12 ve 16 kalibre İ İLLER L Â N BANKASINDAN GRİPİN FAYDALIDIR! 4 saat ara ile günde 3 adet alınabilir. (Faal 571/1210) AV CİFTGLERf burmene Of, Arak'ı ve İ M dere elektrık sebeke tesi'lsrı ıçm veterhk belgesı muracaat tarıhı 30/Ocak/1962 salı gunu saat 17 ve kadar ve teklıf verme suresı de 7/Şubat/1962 çarşamba gunu saat 17 ve kadar uzatılmıştır Tekaf zarfları 8/Şubat/1962 perşembe gunu saat 15 de Bankamız Satmalma Komısyonu tarafından açılacaktır. Keşıîlen; demır dırek esasma gore hazırlanan mevzuubahıs tesısler içın, muadıllerı hesap edılmek, bırım fıjat ve keşıflen go^tenlmek ve her turlu teknık dokumanları eklenmek şartıvle, vıbre veya santrıfuj beton dıreklı teklıf de verılebılır. (Basın. 956 A 567 1222) Toptan ve pprak^ndr olerak satı=a arzedılmıştır Muracaat: Genel Mudurluk; Tandoğan Mevdanı Ankara Telgraf. Makkım Telefon : 13 25 86 Çankırı Cad No 58 A Ankara Ankara Satış Mağazası Telgral Makkırrmag Tel 11 14 71 j Bankalar Cad 77 Galata Ist f İs+anbul Şubesı Telgraf Makkımırt Is+anbul } 44 41 77 t (Basın 883 A, 532/1223; i Satıhk Fevkalâde Nttlk Kalamış kovunda, tramvay caddesıne vuzu olan koşe başına bır arsa varım kabnış bin?«ıyle icra yolu ıle satılacaktır. ikıncı ve katî satış tarıhı 29'1 1962 SATIŞ YERI Kadkov İcra Daıresı. Dosva 61'1374 SATTLAN fiÜLKÜN ADRESI Kalamiî Fener Cad No 16 ızahat ıçın Telf. 22 49 25 NEZIH 289/1220 BUHAR KAZANI AR\MYOR 4050 M2 Avrııpa malı Muracaat A ve H APİKOĞLU KARDEŞLER Îstanbul Kprtai'ılar Te' 22 H 91 llâacılık 1604/1227 KREMI KLEOPATRANIN GÜZELLİK SIRR1 llâncıhk 1245 1235 KAYIP Pasomu kavbettım Hü« kumsüzdür. Rumelıhsar Şair Vıcâr Ilkokulu î n m T=ıdu Cumhunyet 1211
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog