Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

«8Ocakl962 UIIINflllllHlilllllHlllllllllllllllllllllllllllllimillllllllllllllllimilllilllllU CUMHURIYET EUşUrafı 2. Skhifedc «eyird kalamıyan zavallı annc, yuktek doılu uyku haplariyle onu ebedl bir uykuya yatınyor. Daha doğruiu yatırdıgını Eanıyor ve bu h&zin isi tacnamladıktan sonra, B«rrt»r»fı 1 lnci lahifedc I nin tarifi ve bu tariîe giren Uci'. kendi canına da kıyıyor. Ama »on perde kapanırken görüyoruz ki ço suretl* tcklif oya konuldu ve tadi I rin hakları e:e «lınmakta idi. Raeuk, zamanında bir müdahale ila, li istenen maddelerin ele «lınma porun bir yerinde iş akdi ve hizkurtarılmiîtır, islediği cinayetler» >ı için 15 kişilik işveren, i?çi ve met akdi konusuna temas edilyenilerinl eklemek üzere, güle oj hükütnet temsilcisinden möteşek mekte ve tş Kanununa tâbi yerlerkil bir heyetin 17 ve 18 şubat gün deki işçüerden hizmet akdi ile gönaya, sahneden geçmektedir... lerinde topîanması kararlaştınldı. rev yapanlann haklannm zayi ol«Kötü Tohum»u, 1955 mayısında, Mütaakıben. içverenler adma u duğu, bunun önlenmesi istenmekte Broodway'da cCoronet Thetre»da, zun bir konuşma yapan Şahap Kc idi. Söz alan Çalışma Genel MüdüDüzce yolunda bir hususî otomobil, şarampola ilk sahneye konulduğu zaman, gör catopçu, Çahşma Meclisinin bu rü, yeni hazırlanacak İş Kanunu Bir eksiğimiz buydıi Geceleri çalışmak , yuvarlandı, 3 kişi yaralandı me (ırsatım bulmuştum. Bütün o toplantısında, işçi, işveren ve hü hükümlerine göre, bu durumun oryun, büyük kişilerden çok küçük kümetin bir üçgen olarak yanyana tadan kalkacağını, gerek iş akdi geizim bfiyük sehirlerde yerinden oynamış üç Manisa, 27 (Telefonla) Bugün şehrimizde iki kişir.in 61ukızm. Rhoda Penmark'ın etrafın geldiğini ve meselelerin samimi rek hizmet akdi iie çalıştırılan işTstanbul Vilâveti Turizm Komttesi toplsnmıs, dört kaldınm tas<nı yerleştirmek, yabut, bir mü ile neticelenen iki trafik kazası olmuştur. da döndüğü için, şimdi hafızamda bir hava içinde ele aldığını belirt çüerın aynı haklara sahip olacağı*• 19P2 yılı çalışroa pr«sramını hazırlamıs. Ele asfalt deligini yamamak için, ekseriya, bütün trfan Kırbaş sdında bir şahıs, gece içkıli vaziyette, Izmir yalnız onun (Patty McConmack), ti. Kocatopçu daha sonra Ecevit'in nı belirtti. Bu hale göre, bir iş yeaUnaıı raeüeieierİR baFinda unıııınî helâ'ar isi bir trafik aksar. Çünkfl, eney zamaodır, çeceleri 50295 plâkalı arabasiyle gezerken bir ağaca çarpmış ve kaza sobir de annesinin (Nancy Kelly) açış konuşmasındaki bazı hususla rinde çalıştırılan hizmetliler de işvar. Filhakika kamiteııia rapornnda «Taristleusuln nrtadan katktı. nunda ezilerek feci şekilde ölmüştür. öte yandan, Kırkağaç ilkusursuz oyunlan kalmış. Ama ra temasla, «Bakan, Türk işçisini çıler gıbı hak sahibi olacaklardır. rin tuvaJet ihtivaetnı karsıl'vıck umumî helâHalbnki ber yerte gece ekipleri vardır. Esçesinden Eehrimize gelrr.ekte olan Nurettin Elfek idaresindeki NewYork'ta Rhoda'yı oyr.ayan kü «ağduyusu, çahşkanheı ve memleMütaakıben raporun diger kısmıların sür'atle vajnlnaası» belirtiliy«r. kiden bizde de vardı. Böyle nfak tefek tamirler, 38226 plâkalı dolmuş, karşı istikametten gelen Nusret Dengimiçük sanatçı on iki yaşından ek=ik ket menfaatlerine karşı anlayışı na geçildi. Ve Deniz İş KanununAllah, Allaiı. Turizm derken insamn aklına dnzcltmeler gündâzden tesbit edilir, geceleri rin kullandığı lımir 76164 plâkalı kamyonla çarpışmış ve kata göriinmüyordu ve erken gelişmiş dolayısiyle takdir ettiler. Hemen da risk ve yıpratıcı şartlar içinde bin tane mevzu gelir ama. do|rnsıı ya, nmnrnî yapılırdı, kimsenin de baberi bile olmazdı. Şesırasında takside bulunan Lütfi Şafak hemen ölmüştür. kız çocuklannda görülen çok «bil üâve edelim ki. bu sözlere bizier çalışanların sosyal haklannm tanhelâ meselesi gelnıez. Tnristlerin rahatı bakıramhirlerde, bn bakımdan, âdeta başka türlâ bir Şoförler yakalanarak tahkikata baslanmıştır. miş» bir hali vardı. Alev Oraloğlu de tamamen katıîıyoruz. Zaten zimine matuf lüzumlu tadilâtın yadan Komitenin bu ince dusünüşö cidden tebrigece hayztı yaşanırdı. Şarempala ynvarlandı is« yedi yajının bütün masumluğu Türk isçisine bu güven olmasa idı pılması gerektiği açıklandı. Buna ke îâvıktır. Tahminime göre bn, belediyelerin bir ekoBolu, 27 (T«lefonla) Ankaradan Istanbula gelmekte clan içinde, kanında taşıdığı «kötü to sanayiimiz bugünku seviyeye gel göre Deniz İş Kanunu hükümleriöyle ya, sokakta Rnsızm (affedersiniz) sınomisi olacak. Tani, geee çahsan işçiye fmsla Vedat tşbay idaresindeki tstanbul 32983 plâkalı hususi araba, hum»un tepreştiği anlara, anlatıl mezdi. Ancak son seneler zarftnda ne göre çalışan iş yerlerinde bir kışan turist ne yapsın? Terli olsa hadi neyse. para vermek lâzım ya. iste ondan tasarmf. Düzce ilçesinin Güraüşova köyü yakınlarmda, karşıdan gelen makla inanıümıyacak bir mâna iflâs eden, kapanan veya zararlar kışi dahi oîsa İş Kanunu hükümleama yabancı bn. N'e dnvar dibi bilir, ne sebil Anladık ama, ya sehirlinin rahaiı? Rahatınbisikletliye çarpmamak için şarampola düşerek devrilmiştir. ve ifade katarak oynuyor Belki eden birçok işyerlerinin bu hale rine girecektir. Raporda ayrıca deyalairı. dan da vazgeçtik, ya şehirlicin, bn tıkanıkhkKaza cınasında Vedat îşbay, esi Mine tşbay ve arkadaşlan bazı cümleleri geveliyor, çocuklu düşmeîerini, 1958 stabilizasyon ka niz iş yerlerinde çalışanlardan büOnnn için Komitenin yerden R8fe hakkı lar yüzönden, kaybcttifi nman? Kaya Kök, muhtelif yerlerinden yaralanmiflardır. gun verdiği bir acelecilikle, heye rarlanndan bu yana sanayicinin tün personelin 8 er saat çalısması var. Araları birbtrinden pek nzak olmamak sarBiz kendiraiEİ roösrif zannrderiz. Aslında Yaralılar hastaneye kaldmlarak tedavi altına alınmışlardır. istenmekte idi. düç ar o l d u u esltli tiylp. derhal, ve çokca miktar, ımnmi helâ incanla bazı cümleleri geveüvor, vu§ î . «kıntılar yahiç de degilizdir. Ekonomiyi de. tasarrnfn da J Tahkikata devam edilmektedir. nında, yalnız işçi işveren münasasına baslam»Iı. tuyor. Ama kelimenin tam mâr.apckâlâ biüriz. Evet. bî1me«ne biliriz ama tatöğleden sonraki oturumda Deniz Kollanınaya kısmet olmadı IHttâ. knrkarım. geç bile kaldık. tst^nbnl osıyla «oynuyor». Afiş resimlerine sebetlerine bağlamakt* aynı görüş İş Kanunu ile ilgili mevzuatm gebikini, ekseriya yanlış yaparız. Burdur, 27 (Telefonla) Hüseyin Akça adında bir şahıt, te değüiz. Bu hususun en güzel atellerinin yan vanya boş olm3Si ihtirnal bandikkatle bakınız: yüzünde ve baMeselâ belediyeler, bir kalemde, kîmbilir ri kalan kısmı görüşüldü. Kabu! yeni aldığı kamyonla karöser yaptırmak için Bucak ilçesine giçıklamasmı, İşçi Sigortaları Kurudandır. Tabancı ve Takip memleketler «tstankışında okunan ifade gücü, degme munun en son umumi heyetinde edilen birkaç madde arasmda mesner*lerdtn ne tafiarmflar yapabilir ve derken, Çeltikçibeli mevkiinde devrilerek 35 metre uçuruma balda umnmî hriS Tok» dive aleyhimizde progece yevmive farkını temin edebilirler. sanatçıları kıskandıraeak kudret işverenlere sanayici kredisi veril leğin karakteri dikkate ahnarak yuvarianmıştır. paçanda yapmıslarflır. Tabît. nnnımî helâ bntedir. Ama, olmnvor işte. Razada araba hurdahas olınuş v« mucize kabitinden soför mesi teklifinin işçi kardeşlerimiz gemi adamlarına yıpranma ve mah InnmadıÇinı dnyan turirt de, bnralara uîramar. * * * VP <iiavinl kurtulmuştur. Lâle Oraloğlu, Amerikalı mes den gelmesinde bulabiliriz. üze rumiyet hakkı tanıyan hükümler Ellerinde (yine affeder^i^jz) otnrakH folasarak lekdaşınm cldukça «kuru» oyunu rinde durmak istedığimiz dıger bir kabul edildi ve mütaakıben «2» nuOnlar ermiş muradına halleri yok ya. adamlarm. Flhctte gelmezler. marah Komisycnun hazırladığı Çocuğu rehin bırakarak Diyarbakırda, 6 No. lı E na kıyasla, belki biraz daha duv nokta da Sayın Bakanın açıhş ko sendika hak ve hürrıyetleri ile ilAman çahnk. Uhsi«tat rtahsisat neyse. birnuşması sırasında Basın Kanunungulu», ama daha «tesirli» blr oyuransamn bir derdı var: 40 oenedenberi, ka»CTİfr nvdnmp şu «miımî helâ i^inl tez elden raporun müzakeresine geçildi kuyumcuyu dolandırdı kuyuda petrol buiundui nu tercih etmiş görünüyor. Bu. csn bahsederken, bıihassa kıdem gili evvelce komisyouda kabul edıldmlara nazaran, erkek nüfnsn mötemadiyen halledelim. ve çvgaltnış. .Nihıyet fâmdi, erlcnme yaşında bılaManisa, 27 (Telefonla) Şeh Diyarbakır 27. (Telefonla) E Güney Avrupa tamperamanı için tazminatı bakımmdan tanmmış miş bulunan 9 sendika hak ve hürHeie siz, ondan sonra. Inrist bollugmnfi seynan kızlardan 630 bin tane fazla erkek varmıs. rimiz kuyumcularından Ayhan Merkeze bağlı Kayaköy \akin tabi! görülse de. biricik evlâdmı haklarda bir kısıntı yapılmamak riyetini sağhyan ana prensip karcdin! Gel de çık isin içinden. Bakoğlu, bugün enteresan bir larındaki 6 numaralı gondaj 5 kendi çliyle öldürecek kadar me kayıt ve şartı ile eie alınmasım te bul edildi. şekilde dolandınlmıştır. kuyusunda, 1143 mctrede îen E tanetli bir anne karakterine pek barüz ettirdiler. Isçi işveren devAcaba, diyorlar, bıı fazla erkekler hep açık* * * let üçjtenindeki karsılıklı anlayıs gin bir petrol damarına r.ist jT uygun düşmüyor. Iddia edildiğine göre, yanınta ve ömürlerinin sonuna kadar bekâr mı kalyanında bilhassa Bakanhk Teşkılâlanmış ve fışkıran petrol, 25 ^ da küçük bir çocukla dükkâna mava mahkum olacaklar? Mesele bu. NewYork temsillerinde dikkatiBir hal çaresi metre yüksekliğe krtâar cık E mi hiç çekmemiş bir rol, çocuğu tı Kanunununda da ifadesini bul Amerikanın ay'a fnrılat gelen şahıs, «çocuk burada kalDofmsv, öyle. pek de fena bir mahkumiyet duğu gibi, (Devietin çalışanlar ile mıştır. sın» diyerek eve göstermek öeiil. Bizim 14 lerin dış memleketlere sürüLmeE] bcğulan Mrs. Daigle rolü, Ani $ah çahştıranlar arasındaki münasebet tığı füze, başarısızlığa Amerikan Shell sırketi taiçin vitrindeki 8 mücevheratı 1<Tİ (!) fibi bir şey. üşünüyoratn da, şa son 15 senede. fünyads nazar'ın güzel kompozisyonunda leri memieket yararına ahenklenrafından yapılan jonriajlardan alarak gitmiş ve bir daha dönneler oldu. lnsaııın. âdeta başı doniyor. Esasen bn eılenme müesscsesi, bîr çok bauğradı ön plâna çıkmış ve hakh alkışlar dirmesi) önemli bir esas teşkil et6 numaralı kuyuda bugün aiımemiştir. kımlardan, politikaya benziyor. Bir c'efa içine Bir sürü memleket istiklâline kavnstu. Imtoplamıştır. Monica Breedlove'da mektedir. Bu bakımdan Sayın Ba Baştarafı 1 inei sahifede nan netice, sondajı yürütenler Aradan zaman geçtikten sonçiren çıkmak ıster, dışarıda kalan da hep jrirparatorlukların yalnız isimleri kaldı. Feza deEsin Eden, Reginald Tasker'de 1b kanımızm ve Bakanlığın tutumun nılmış olan taşıyıcı füzenin, bu ha tarafından sevinçle karsılan ra, çocukla adamın alâkası oluıek hevesindedir. nilen sonsuzluğTin sanona bnlmaya adamlar rahim Delideniz, Richard Bravo' da bu ahenkleyıci tarafsız havayı, va gemisine gerektiğinden mıştır. madığım anhyan kuyumcu, fazla Onun için 630 bin fazla Fransız delikanlıcıgitti geldi. Zelzeleler oldo, koea koca sehirda Mümtaz Ener tabil ve inandm yeni bir düzene girdiğimiz bu gün bir hız vermiş olduğunu açıklar. Petrolün evsafınm tayinı çadurumu polise bildirmistir. nın i'sıiyeti bence, Paris cazetelfrini meşgnl ler yıkıldı, yeniden knroldu. Tayyareler düştü lerde, ön plânda görmek arzusuncı oyunlarıyla ikinci plânda, sağlısmalarına da başlnnrrr^tır. Yapılan tahkikatta, dolandıettiti kadar, trhlikell olmasa gerek. Bu hız artışı dolayısiyle, «Randaha hııhları, vapnrlar battı daha bnyükleri dayız. Arzuladığımız bu havanın ncının sabıkalılardan Şefik Seyapıldı. Kvlenmis olanlar, naral «lsa (bele artık ellePolisi yaraladılar = lam bir «ensemble» kuruyorlar. eseceğine inanarak büyük bir Ea ger 3» Ay mahrekine varmak için «MOR DEFTER» yit olduğu anlaşılmış ve yakarinde «vatana bizmet» diye bir sebep de var) mimiyet ve inanışla çalışma dâva 50.55 saatlik bir zaman sarfedecek Evet, yalnız dfinya detil. in'sanın bası da Aydın, 27 (Telefonla) Ne = lanması için gerekli tedbir abir kolayını bnlup kurtulurlar, yerlerine bteklŞehir Tiyatrosunun Fatih bölü larımızı milli menfaatlere uygun o ve bu suretle mahrekten 20 ile 30 dönüyor. E^er başınızın dönmemesini istivercati Solak ve Mehmet Atik a E lınmıştır. ler peçer, olnr biter. sanız, bizim Taksimdeki meşhur Opera binasına dında iki şahsın, gece pavyon E münde sahneye konulan «Mor Def larak düzenlemeyi ele alan Sayın bin mil (32,48 bın kilometrej uzak Kara kara düşirnnp fizülecek bir sey yok bakın. Galib3, yeryâzünde 15 sencdir olduğu 60 yaşındaki âşık, 50 da hesap meselesinden garson E ter», Çetin Altanın, dördüncü ti Çalışma Bakanımıza inancımızı bu düşecektir. ortada. gibi dnran bir e kaldı. Hiç değişmiyor. la aralarında çıkan münakaşa yatro denemesinde, sahneye eti, rada işverenler adına tekrarlamaYapılacak düzeltmeler hakkın* * # İlk sevgilisini kaçırdı Şn fazete haberini, bir de, beraber okuyalım: kısa zamanda kavgaya dönmuşE kemiği olan «kişiler» çıkarmayı, yı zevkli bir vazife bilmekteyiz.» da bir karara varıldığı zaman bu Istanbulun uzun yıllardanberi beklediŞi Ove hidiseye polisler müdahale E onları inandırıcı bir «vaka», topMardin 27, (Telefonla) Uzun hesap Şahap Kocatopçu'yu cevaplandır mahrek hakkında açık rakamlar pera binasının tamamlanması işi yine çıkmaza etmiştir. Buna sinirlenen Meb lumumuzun realitelerini, özellik mak üzere söz aldıŞını belirten E bildirilecektır. Merkeze bağlı Göllü köyünde girmiştir. Bir müddet evvel yapılan etüdler nemet Atik, bıçakla başkomiser ~ lerini yansıtan bir «hava» içinde cevit şunları söyledi : M. A. isimli 60 yaşında tir haA dam, evlendiklerinin ilk gecesinde, karıuna Halen «Ranger 3» ün seyahatinticesir.de Opçra binası inşaatının taTnamlanması Cemal Tamer ve polis memu E nükte, pradoks ve hiciv yüklü pıcı, bugün aym koyden 50 ya « Bir zümrenin içinde «orumlu den ilmi bakımdan elde edilmesi için 20 milyop liraya ihtiyaç bulundugu hakkınru Nihat Esini yaralıyarak arE rıl pırıl bir «diyalog»la konuştur luk duygusu beîırmiş ise bu işveşında M. E. isimli kad'.nı ka Benden evvel kaç erkekle tanıştın? da bir rapor hazırlanmıs ve Ankaraya göndekadaşı ile kaçmışlardır. Büâ E tnayı başardığır.ı gbsteriyor ı m ı ren grupuna kendi sorumlulukla mümkün olabilecek bilgilerin neçırmıştır. 60 lık aşığın kadır.ı Kadında cevap yok. Adam, bir münasebetrilmişti. Ancak Baymdırhk Bakanlığı bütçesine hare yakalanan iki kafadar, a E bu çesitli unsurları bir bütün ha rından yana değer verişimden de ler clabileceği ıncelenmektedir. kaçırmaıına, üç oğlu da yarsizlik yaptittını aıılar, pisman elor: konulan bu caranın 5 milyon liraya incirilmesi dalete teslim edilmiştir. Ş linde ve en isabetli şekilde değer ğildir. Bunun sebebi toplu sözleş «Ranger 3» ten alınan işaretler dım etmiştir. Affedersin. Terbiyesizlik ettim. Böyle bir karşısmda yılan hikayesine dönen Opera binaOlayı müteakıp, yakalanan şey sormamalıydım. Kasa hırsızı E lendirecek «tekniğe» henüz tama me ve grev düzenine girerken işçi Jodreüe Bank rasathanesinin tesı inşaatının aynı durumunu muhafaza edeceği M. A. ile oğullan, adalete tesKadında yine sen y«k. anlaşılmaktadır.» Manisa. 27 (Telefonla) E miyle hâkim olamadığmı da belli lere tanmacak yeni haklann az da leskop radvosu bu sabah saat 5.30 lim edilmişlerdir. Bir müddet sonra. acanı: Darıldm mı? olsa bazı çevrelerde tereddüt uyan da (GMT) Amerikan «Ranger 3» Şehrimizde bir sene içinde E ediyor. Yine de iyi. Demek, hS!S o binanın bitirilKadın: Hayır. Sayıyorıım. Kurs, sona erdi Bunun nedenini farketn.ek güç dırmasının mümkün olmasıdır. Bu füzesinden gelen işaretleri kaymuhtelif dört dükkânın kasa = tnesi için nfrasanlar var. Halbuki. bana kalırsa, (Frar.ce • Soir'den) yüzdendir ki. işçileTİn sorumlulu detnrjiştir. Burdur, 27 (Telefonla) 58. sını kırarak soyan ve bir türlü E değildir. Çetin Altan eündeki zenbundatı artık vazçeçmeü de, şimdiki iskelet deTopçu Alayında okuma yazele geçirilemiyen meşhur kasa E gin malzemeyi herkesin kullandı ğunu müdrik olduklarım belirtAmerikalılann isteği üzerine rakorn içinde oynanacak hn^ujî Operalar ısmarhırsızı Erdim Halimel, bugün E ğı gibi kullanmamak, yeni bir «şe mekte fayda gördüm.» ma bilmiyen erler için açılan lamah. Bakan daha sonra, isçi ücretleri sathanenin teknisyenleri saat 2.30 Bandırmadan çaldığı eşyalarla E kil» içinde seyirciye sunmak, «orikurs, bugün sona ermi? ve yaZira, başka tfirlfl ne • binanın biteceüi. ne ne ve tasarruf konusuna temasla dan itibaren Ingiüz adalarının üIzmire giderken polisler tara 2 iinal» olmak istiyor. Unutuyor ki pılan bir törenle erlere diplozerinden geçmesi lâzım gelen fü= de bizim Opera göreceğimiz yok. Benden paso. şu konuşmayıyaptı : fından yaka'anmıstır. malan verilmiıtir, bu fantezi dram tekniğini avuçla« İşçi ücretlerinin artırılmasiy zenin hareketini takip etmekte irının içi gibi bilen Batılı ustalann le bugünkü tasarruf seyrinin bağ diler. Buna göre ayarlanmış olan bile her zaman denemeye cesaret daştırılamıyacağım belki söyliyebi rasathane âletleri nihsyet saat edemedikleri bir şeydir. Ulay, dün yeniden istlfa lirler. Oysa ben de yatırımların ö 5.30 da bu işaretleri kaydetmeğe Güney hudut mmtaka•Mor Defter» Osborne'un «öfke» nemini belirterek Temsilciler Mec muvaffak olmuşlardır. ederek, Memleketçi sini (yeni Ingiliz kuşaklarının «öf lisindeki konuşmamda, verimlili Feza yolculnğu yine tehir edildi sında halktan beyannakell Gençler»ini) hatırlatıyor. Kah ğin artırılmasının zaruretine meşCape Canaveral, (Florida) 27 Serbest Partiye girdi ramanı kendini içkiye vermiş, icin hıır pasta misalini somuna çeviıe (A.P.) Birlesik Amerikanın fe me alma usulü tamamen Baştarafı 1 inei sahifede ilgili hükümierine asla değer ver Baştarafı 1 inei »hifede Bugün öğleden sonra Danıştay memesi hukuk devleti presipini kaldınhyor Hüseyin Özgen adında bir şahıs, de yaşadığı toplumu, çevreyi aile rek ifade etmiştim. O bakımdan gö za pilotu John H. Glenn Jr. u dün •ksi halde Senatörlükte^ d« isti. yi yerden yere vuran karamsar bir rüş ayrılığının aramızda bulunma yanın etrafında bir mahreke gönüpilileri tarafından açıklandığına zedeliyen sebep olmustur. Ordu, Ankara, 27 (CumhuriyetTeleks) ia etmiş olacağmı söyledik. Bu dün akşam üstü, nöbetçi Svılh Ceza entellektuel, bir şairdir. Ona göre ması şahsen beni sevindirmiştir.» Mahkemesine müracaat ederek, dermek teşebbüsü bugün atış sa 700 klm. uzunluk ve 25 klm. de pöre, Danıstay emeklilığin iptali devietin ve milletin güven ve sevnun üzşrine Ulay istifasmı geri Bakanın bu konuşmasından sondâvasını 42 sayılı kanunun son jri kaynaeıdır. Bakanlığın bu de. tevkif edilmesini istemiştir. Elinde eniştesi, ünlü kriminoloji profesöaldı ve değtstlrerek bu sabah ver esrar olduğu halde hâkime tevkifi rü, Avrupalı görünüşleri altmda a ra «1» numeralı Ihtisas Komisyonu hasına çöken kesif bir bulut taba rinlikte tesis edilen güney emni geçici maddesine dayanarak red rece önemli v muhteşem bir mükası yüzünden en az 4 gün geri yet bölgesinde bütün köy ve kae d\ Hagi partiye girdiğine dair her için müracaat eden Hüseyin, bilâ laturkamı alaturka, kırk yılhk ka tarafından hazırlanan raporun müdetmistir. essese ile iîgili ve milli mahiyetsaba halkınm vermekle mükellef hangi bir malumatım yoktur» de hare polis tarafından yakalanarak rısını küçümseyen, hâlâ gozü çöp zakeresine geçildi. Bu raporda işçi kalmıştır. 42 sayilı kanunun geçici madd» teki bir dâvsda takdir hakkını Atıştan bugünlük vazgecildiği, bulundukları beyannamelerin kalmiştır. Emniyet Müdürlüğünde nezaret al lükte kart bir zampara; ablası, ikullanırken kişi hak ve hürriye. Türkiye saatiyle 16.10 da ilân e dırılması yolundaki kanun teklifi sinde bu kanun hükümleri gereBilâhare Mecliste konuştuğumuz tına almmıstır. cabmda eli maşah bir mahalle katine vicdan ve adalet duygularına, dilmis ve 40 yaşındaki astronot bugün Gümrük ve Tekel Komis £ince emekliye sevkedilenlerin 25 Feyzioğlu, Doğu ile ilgili Sıtkı Ulay basın menjuplarına Hüseyin Özgen, ancak polis tah rısı: eniştesinin asistanı Meryem, yıllık hizmeti doldurmasının aran hukuk prensirılerine ve nihayet dev bir Atlas roketinin burnuna yonunda görüşülmüştür. Güney şunlan söylemiştir: Eeleneksel süâh arkadaslıfı ruhııkikatı sona erdikten ve evrakları tnasum davranışlanyla, önüne çıintibalarını anlattı oturtulan 2 lonluk feza gemisinden bölgesi milletvekillerinden Arıkan, mıyacağı belirtilmektedir. tptal «îstifamda bir yanlışîık olmuş tanzim edildikten sonra Adliyeye kan her erkeği baştan çıkaran bir dâvası acan Rıza Aksoy ise birna nlaganüstü bir değer vermesi çıkanlmıştır. histerik; morg doktoru da bir «necGöğüş, Kıhç ve Bahri Bahadır Baştarafı 1 ınct sahifede tu. Yenlden yazarak bugün Sena sevkedilecektir. gerekmekte idi. to Başkanlıgına verdim. Kurulmuş Deniz piyade yarbayı atış ram tarafından hazırlanan kanun tek çok mucip sebepler yanında emekDurup dururken, elinde esrar rophile» dir. üstelik hepsi önce dırlar. Türk milletinin mümessili Büüye sevkedildiği tarihte henüz olan bir siyasî partiye girmis bu. olduğu halde. mahkemeye müraca tabiî bir ölümle öldüğü sanılan, 18 ocakta yerinde aldığım bilgi pasmdan 6 kilometre mesafede «S» lifi üzerinde i'.k sozü Mardin milyük Milîet Meclisinin en yüksek lunuyorum. Anayasa bunu açıkla at ederek tevkifini istiyen Hüseyı sonra bir cinayete kurban gittiği lere göre yapılan dağıtım miktar hanganndaki özel dairesine dön letvekili Mehmet Ali Arıkan al yirmi beş hizmet yılını da tamam. sdalet organı sıfatı ile Yüce Da. mış, kanun teklifinin mahiyetini j'amadıgmı, beyan e"tm»kte idi. mamı «orlamanraktadır. Fakat Se nin, yatacak bir yer bulamadığı thbar edilen bir kız arkadaşının, ları şöyledir: müştür. Danıştayın bu kararından sonra nıstayın türlü sebeD ve etkilerle natoda arfcadaşlarım isterlerse için bu yola başvurduğu samlmak hattâ zehirlenerek öldürülen pro Erzurum (merkez) 129 ton, Aş Tehirin ilânından sonra Milli izahla: .N'amuslu vatandaşı böyle fesör eniştesinin kaatili olabilirEminsu Dernegi şu bildiriyi ya ihlâl edilen kişi haklarını iadeye, tadır. açıkhyabüirim.» zedelenen hak ve adalet prensiplekaie 419, Çobandere 50, Hasanka Havacıhk ve Feza tdaresi (NASA) bir külfet altına sokmaya hakkı yınlamıstır: ler... mız yok. Bakanlığın teklifi tatmin Basın mensuplannın «Girdiğinız rini korumaga azimli ve kararh le 100, Horasan 331, Oltu 169. Kars sözcüleri yeni bir atısa ne zaman edici değildir. Beyannameler kalPKrti Millet Meclisinde halen tem«27 Mayıs Ihtilâlini mütaakıp oldueundan süphemiz yoktur. Çetin Altan vakanın normal akı (merkez) 677, Arpaçay 40. Sarıka teşebbüs edileceğini bu anda ke dırılmalıdır» demijtir. A. P. de ihtilâf yok, il edilmekte midir?» sorusunu ordunun E«nçleşmesi ve dinamik F Milli iradeye davanan hukuk ve 51 içinde seyircinin çok daha komış 171, Selim 20, Ağn (merkez) sin olarak söyüyerr.iyeceklerini beVIay gülerek «Hayır, T.B.M.M. de Urfa miîletvekili Atalay Akan, bir hal^ setirilmesi gibi bir sebc nizam dev'.etinin. hiçbir etkiye ve ihtilâflar var lay anhyabileceği, «policier» tara 11. Diyadin 20. Doğu Beyazıt. 10, lirtmişlerdir. temsil edilmemektedir» şeklinde be dayar.ılarak 42 sayılı kanun çı baskıya değer Tutak 21 ton. tlk dağıtım olan bu vermeksizin hakGlenn teh'ir hakkında derhal bir kaçakçı olmıyanlan da kaçakçı gi kanlmış ve 7200 General ve su Baştarafı I inei sahifede fıyla çok daha rahat ilgilenebilec«vaplandırmıştır. ceği (muhtevasını da belki çok da rakamîardan sonra dağıtım hızlan yorumda bulunmamıştır. Astro bi muameleye tâbi tutmak doğru bayın haksız. mevsimsiz ve sebeo ları iade ve adaleti tesis edecegi. Bir hafta önce Cumhurbaşkanı mensuplarını arkalarından bir hay ha jyi kavnyabileceği) vakayı, il dırılmıştır.» not bu sabah son bir hekim mua mudur? Beyanname, mayın kaçak siz olarak emeklive ayrılması gibi ne inanıyoruz. Ta'eyranın dediŞİ Cemal Gürsel ile bir görüşme li tenkid etmişlerdir. çılığın önlenmesinde bir rol oynasibi (Süngülerle her«ey yapılabile de yenilik yapmak (ya da kahBakan daha sonra Aârıda 11 ton yenesinden geçip kahvaltı ettik mış mıdır? yapan Sıtkı Ulay bu arzusunu kişisel olmaktan ziyade sosyal lir, ancak üzerlerinde oturulaGerçekte ise, hem Grupta ihtilâf ramamna söylettiği sözlerin ciddi !uk dağıtım miktannm 6 günde 86 ten sonra mahallî saatle 04.46 da âçıklamış ve Gürsel'in tasvıbını yatışmamış ve hera de son Grup bünvemizde derin bir yara açan maz.)» hayır. Zira dâye alınmaması gereken sözler ol(Türkiye saatiyle 11.46) «S» han Kanaatimce almıştır. tebliği, en can alıcı noktasından duğunM ileri sürebilmek) için, bir tona çıktıŞını ve yeni açılan Ha garından cıkmış ve saat 12.12 de va iktisadidir. Küçük bir kaçakçı v bilhassa Milli Savunma gücü. cıömer köyünde ise daSıtım mikMemleketçi Serbest Partiye gı tahrif edilmiştir. 27 Mayısa düş müzü büyük ülçüd e zaafa uğratan ren Sıtkı Ulay partınin başına man olanlann; 27 Mayısı kabul et ruh hastasımn kafasmdan geçen tan 48 t o n olduğunu söylemiş ve feza kapsüKine girip atış anını bek zümresi hakkında tedbir alınmak tasfiye adı altmda gerçek bir tah Dert dinleme toplantısjndüşüenülürken bütün vatandaş«gerçek dışı» olaylar yığını olarak ABD'nin AİD teşkilâtı ile yeni lemeye koyulmuştu. Kn=kan ol.ırak getirilecektir. Bu miyenlerin, memleket idaresini 26 rip ameüyesi meydana getirilmişda konuşmalar tahdit Aslında atış 11.30 da yapılacak lara külfet tahmil etmeye ve on tir. gün kendisi ile gorüştüeümüz Mem Mayıstan başlatmak üzere geriye göstermeği tercih etmiş... Son per müzakereler yapıldığmı ve yakın denin sonlarında, birdenbire ortaya bir tarihte bir buğday antlaşması ken iki küçük ârıza başgöstermis ları suçluluk şüphesi altında tutleketçi Serbest Parti Genel tdare ddnmek istiyenlerin ve 27 Mayıs edildi 42 sayılı kanunla emeklive sevk. Kurulu üyeleri •«Partimizde bir bas ile 25 Ekim arasındaki tasarruf çıkan «Mor Defter» o ana kadar nin imzasının bahis konu=u oldu ve teknisyenlerin bunlan gider maya hakkımız yoktur. Zecri tedbirlerle bu meseîe halledilemez, rdilecek subaylarm bu uygulamaların tümünü iptal. sahiplerini suç seyrettikleriraizin hasta bir dima ğunu sözlerine eklemistir. Bakan m«ye uğraştıklan sırada Baştarafı 1 inei sahifede kanhk iddiası yoktur. Bugüne kaCape dar üç def» başkan değisürdik. landırmak istiyenlerin temsilcileri | m yarattığı vehimlerden ibaret ayrıca Ziraat Bankası kredilerinin Canaveral bölgesine bulutlar çök tatbikat bunu açıkça göstermek da ne gibi ölçü ve kıstasların kul itirazına ragmen şikâyetlerini billrr.ılacaŞı belirtilmemis tııtum ve olduğunu açıkhyor. Ama. oyunun işleyişi hakkında bilgi vermiş ve müştür. Atışın gecikmesi burada tedir. Kim çahşırsa bizim için o tnak ile artık maziye dönmek istemiyen dirmiştir. Şansal, KüçükayasofyaGaziantep miîletvekili Ali Ihsan davranış hukıık kai^=lrrir^er. mah ya 29 günd»nberi çöpçü uğramadıbuldür. Sıtkı Ulay'ın Genel Baş ve devri sabık yaratmamaya karar bitmesine yakm, «sayım suyum hayvan yemi konusunda yeniden vazifeli yüzlerce teknisyen. müMillî Savur.ma ğını ifadeyle, Biz artık usulünü kan olmasında hiç bir mahzur verenlerin temsilcileri, A. P. için yok» der gibi, sıkıçtırılan bu «ma 10 milyon Hralık bir kredi temin hendis ve bileinle olayı takibe ge Göğüş, yıllardanberi güney bölge rum bir görüsle yoktur. Bilâkis partimiz için fay de karşı karşıya bulunmaktadır. zeret», hele bir perde önce zehir edildiğini bildirmiştir. len 600 den fazla gazeteci için acı si halkının âdeta bir müstemleke BakarbŞınn takdirine bırakılmıs bıılduk. Temizlik İşlerine de şikâdalıdır. Tahminimize göre T.B.M. Nitekim, son Meclis Grupunda teb lenerek ölen profesörün sapasağ Turhan Feyziogiu. hükümetin bu bir hayal sukutu teşkil etmiştir. rejimine tâbi tutulduğunu, beyan tır. Bu takdir hakı. kişi hakları yet etn.iy(iruz. Çöplerimizi Cinci name usulünün maymdan sonra bu ve hürriyetleri. tcnbm menfaat neydanına döküyoruz. Ertesi güM. nden bazı kimseler partimize liğe girmesi arzu edilen «Devn sa lam sahnede gorünmesi geniş bir konudski hedefir.i söyle ifadelenTeşebbüsü ayrıca milyonlarca A bık yaratnnyacağız» formülü, müf seyirci topluluğunu şasırtıyor, kügıreceklerdir.» Miili Savunma nü oradan eeçen çöp kamyonları dirmistir: « Hedefimiz. âcil ted merikalı televizyonda seyretmeye bölge halkına daha ağır mükelle leri ve bilhassa topluluğuna da: birlerle bu kısı geçirmekten ibafiyetler tahmil ettiğini, be\anna gerçekleri dikkate ahr.maksızm ta bunu temizliyor» demistir. Ulay cTabiîlik. vasfıni kaybet rit idarecilerin tesınyle tebliğe so çük bir leyirci hazırlanmaktaydı. kulmamıştır. Tahrif ile ihtilâf o* « Bütün bu karışıkhğa (ve «rime sist»rminin kaçakçılığı önleme mamen şahsî. keyfi etkilerle türlü n:c =i üzerine iki sene sonra sena. laylan bunlardar. ret deeildir. Asıl derdin üzerine Beledive Başyardımcısı Turan cat»e) n t lüzum vardı?» dedirti eğilip Doğu Anadoluyu lâyık olde hiç bir fayda sağlamad'.ğmı, bi tertip, tehdit ve baskılarla arzula. torlüsü soTia ermektedir. Ulay iki lâkis suiistimallere yol açtığını nan gayenin tahakkukuna imkân Ertuğ, yalnız Eminönü ilçesi için yıl sonra yapılacnk s»çiroler için A. P. nin sivri noktaliinnda yer yor. dueu iktisadî gelişmeye kavuştur1823 ten bugüne kadar 53 imar plâsöylemiştir. Senatoda çekilecek kurada kay lesmiş bazı mensupların dün basın vermiyen hazih bir sonuç meydana nı hazırlandığmı ifade etmiştir. Bu Şirin Devrim'in sahne düzeni iti maktır. Göğüş İçişleri Bakanlıjınm bil getirmis bulumaktadır bederse seçimler e katılması icap mensupları ile konusurken tarfet uahdır. «Gerçek dışı» perdelerle, MHH Si arada ilçedeki 683 sokak ve caddeBu bgigede halkın ve kövlüniir tikleri aşağıdaki sözler işin mahi gerçeği yansıtan son sahneler araı kendi istihsal eftiği buîdayı istihetmektedir. Belediyenin 99 milyon lira istim dirdiği rakamlan ele alarfjt de vunma Bakanhcını ilei'fidiren ve den yüzde 62 sinin evsafma uygun yetini açıklamaktadır: miştir ki: «Bu rakamlar da gbste yürürlükte bulunan cprek iç hi' olarak yapılmadığır.ı Direr taraftan bugün bazı gazesöylemiştir. sında gerçpk'.eştirmeği başardığt f ISk etmemerf için yerli bıı?davı lâk borcunun olduğu anîaşılmışhudutlanmızda met kanunu ve talimatnamesi ve Otopark konusuna da temas eden telerde «Tabii üy»likten» tstifa Ihsan Sabri Çağlıyannil: «Bizım, ayrı oytm tuîumu, ince farklar ü nizı yemeyiniz. t'ha! buSdayını tır. Bu yıl Hükümet tarafından is riyor ki, günev edeceğine dair haberler çıkma^ı çekirdeğimiz Kayseridedır.» zerinde durduğunu gösteriyor. A kullanınız. Yerli bueday daha k;y timlâk borçları içm 25 milyon lira bir sene zarfında yapılan kaçakçı ^'erekse ordu subavlar hejetine Ertuğ. «Yalnız bu ılçede 11 hektarüzerine Seza O'kan Dasın mensuüŞinasi Osma: «Gazetecilerin, ko ma «Mor defter» in getirildiği sah metüdir» şeklinrie propa"anda ya verılmistir. Beledive, her ay 2 mil lık İstanbul. limanına gelen bir mahsus Terfi Kanununun ilgili lık bir sahaya ihtiyaç vardır» delarma yazılı olarak şu beyanatı ridorlarda dolaşmasına taraftar de neyi canlandıran kısa tablonun, 0 pılacağım Feyzioiüu ba?ın mensup yon 500 bin lira istimlâk borcu ö vapurun getirdiği kaçak eşyadan maddeleri suhav vasıfiarında, eh. miştir. demeye baslamıştır. daha azdır. Kit:e kaçakçılığmı ön liyet ve liyakat prensiplerinden vermiştir: giliz. Dolaşmazlarsa böyle haber layın anlatıldıgı dekor bölümü I?rına söylçmiştir. Reis Muavinlerınden Kadri llkay «Bazı gazetel»rde Ulay'ın siyasi ler çıkmamış olur.» Yine bu arada verilen bilgiye gö lemek için baçka tedbırlere ihtiyaç ssrih hükiımlerle bihsetmektedir. ise çöp kamyonu sıkmtısmdan SÖ7 (dinleyen kişileT orada bîrakılaDoğu icin 13 lündr tstanbulda bir partiye girmiş olması münasere. halen Belediyenin muhtelif mü vardır.» 1.319.41» lira toplandı Şeref Kayalar: «Siz; müf rit gru rakl, yan odada geçirilmesine. fiMilli Savunma Bak^.n'ıâının hic srmış ve günde Istanbulun 2300 Hatay miîletvekili Bahri Bahetiylo benim de ismimden bahse pun âletleri oluyorsunuz.» nalde de Suphinin (tımarhaneden) Istanhul Vilâveti Doğuya Yardtm taahhitlere 21 milyon lira borcu bir hukuki prensipe ilfifat etmiv^ ton çöpünü nakledecek vasıtaların dilmektedir. Burhan Apaydın: «Mazi, artık seyirciye (yazar adma) seslenmesi Komitesi dün Beledive Sarayında bulunmaktadır. Henüz mahkeme hadır, hudut bölgesinde yaşıyan rek makul v e makbul sebepier bulurımadığım ifade etmiştir. Ben Sezai O'kan olarak Atatürk kapanmıştır. Türkiye için yalnız ne bilmem lüzum var mıydı? Konuşmasının bir yerinde Vatan üyelerin yardım toplam a çalışma ler tarafından neticelenmemiş 17 haîkın ıstıraplarmı mevcut beyan göstermiyerek takdir hakkmı sobir istimlâk bor name sisteminin tatbikattaki akirkıîâp ve ilkelerinden ışık alaD istikbal vardır ve hiç bir zaman larını «çıklıyan bir basın topian milyon liralık rumsuz ve duygusuz bir tutıımla Caddesmden «Vatan Cephesi» diye «Mor Defter» Şehir Tiyatrosunun cu daha bulunmaktadır. sakhklarım misalleri ile belirtti. 27 Mayıs ihtilslinin mesul ve sa. devri sabık yaratılmamaluîtr.» yürütmek suretiyle yaptığı bu bshsederek gülüşmelere yol açan en kuvvetli kadrolarından biriyle i t l 5 ' tertiplemiştir. dık sahiplerinden bir kimseyim Öteyandan Eminönü Hürriyet Bu konuşmalardan sonra Gümrük Î.E.T.T Genel Müdürü Orhan llProfesSr'de Hüseyin Beledive Başyardımcısı Turan Meydanı yolu ile Merzifonlu Kara ve Tekel Koır.isyonu ittifakla be emekliük işlemleri tamErnen ısater. hugunkü şartlar içinde sanayiheyecan ve inanışlarımdan asla oynanıyor. Ertuğ, yardımm ihtiyari olduğunu, Mustafa Paşa türbesinin etrafı is yanname usulünün kaldırılmasını hetsizdir. Hukuk devleti Anayasa cılere yüksek voltajlı cereyan veKcmal Gürmen, Kansı Binnaz'da Nezahat Tanyeri, Asistanı Mer toptan yardım yapacak yerlere ü timiak edilecektir. Bu istimlâkler tasvip etti ve bahis konusu kanun ya uygun ve hukuk prensiplerine rilmesinin imkânsız bulunduğunu C. Senatosunda siyasî vazifeme vem'de Nedret Güvenç, kayınbira yelerin gitmesine lüzum olmadıeı için iüzumlu 4 milyon lira hazır teklifinin yeniden kaleme alınma deger veren bir idarc sistemidir. ifade etmiştir. bu yolda ve bu statü içerisinde deri Suphi'de Abdurrahman Pa nı bildirmistir. Ayrıca yardım top bulunmaktadır. sı maksadiyle bir alt komisyon Milli Savunma Bakanhîı bu h.ı Sular Idaresi Müdürü ise sözledfvBTn edecejim. lama işlsrinde hiç kimsenin ücret lay. Dr. Kerim'de Atıf Avcı gerteşîviline karar verildi. Alt komis yati konuda takdir hakkını kull:ı. rıne «tarihi boyunca hiçbir zaman Faydah olamıyacağım3 kanaat Baroda pul yolsuzluğu mukabili çalışmadığı ve 13 günde mevzuatm bol suya kavıışmamış bir şehrin» çek'iği olan tipler çiziyorlar. inan 1,319,418 lira toplandığı açıklanyon pazartesi günü toplanacaktir. nırken vürüriükteki getirdigim zaman, vereceğim kaAyağınıı ve ayakkabınızla t dırıcı bir ovunla da bu tipleri canİstanbul Barosunda büyük bir yetkilisi olarak eilerinde imkân rar her halde bir siyasî teşekküle «pul yolsuzluğu» meydana çıkanlmıştır. ilgili bütün dertlerinize Dr. bulunmadığmı örnekleriyle anlatgirme karan oîmıyacaktır.» landırıyorlar. mıştır. Tahkikatı yürütmekte olan mıştır. SCHOLL mutlaka bir deva |[ Baro Yünetim Kurulunca, Istanbul Mütaakıben muhtarlar, yandan bulmuştur. Savcıhğına sevkedilen Emin SuveS A T I L I K D A I R E fazlası Valiye ve mesai arkadaşlaPERAKENDE SATIŞ MAĞAZAMIZIN MUHASEBESİNİ ren adında. Baroda vazifeli bir meHer eczanede Dr. SCHOLL SATILIK ARSA i rına tesekkür kelimelerivle dolu ŞİŞLfde bir aile için en iyi rnalzeme ve tekrük ile yapılmış mur, Sorgu Hâkimliğinde ahnan mamullerini bulabilirsiniz. Müstakilen tedvir edecek bir muhasebeciye ihtiyaç vardır. dertlerini ifade etmişlerdir. ( \ zelzele kuşağından dahili telefonuna kadar her türlü konforlu Anadoluhisarında denize nâ r ifadesini mütaakıp tevkif edilmişToDtan satn yeri: '. Konuşmalann tahdidi dolayısiyle Müracaat: KULA MENSVCAT A.S. zır, sahane manzaralı «rsa, u f tir. ]l modem, yeni apartmanda ctek» daire satıhktır. 180 bin. Tebundan sonraki dert dinleme topTel; 49 46 18 â > diyede kölaylık. Telefon: 48 10 35 cuza satıhktır. Tel: 44 80 12 f Fincancılar Rızapaşa Yokuşu Geçit Han 51/23 Gizli yapılmakta olan tahkikat lantılarına alâkanın daha da azanihayete erdikten sonra, durum lacağı sanılmaktadır. Cumhuriyet 1214 maikemeye inükal edecektir. Yıldız 51/^36 özer ÖZTEP Cvmhuriyat 1224 (Bajın 1335/1243) TIYATRO Hizmetliler, işçi ile aym haklara sohip olacaklar Maıtisa'da ölüntle sona eren iki trafik kazası eksiğimiz bnydu B Bir hai çaresi Geceleri çalışmak Onlar ermiş muradına Uzun hesap F D Tevkifini talep etti Eminsu Derneği, bildiri yayınladı Belediyenin borçları DR.SCHOLL İ Muhasebeci Aranıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog