Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

28 Ocak 1962 CDMHURtTET Cç [Basmakaleden devaml Bn mfiddetsiz bekleme devresinBelki her insanm içinde bir kahBoş, tangırtı kehramanlıic çokde balkın çoğnnlngn; duydnğu en raman özlemi, bir kahraman olma tan iflâs etti. dişelere rafmen telâssız, çektiği sı çabası vardır. Şu dünyada haline, Türkiye İşçi Partisi îstanbul ll Gelin görün ki bizim memleket kıntılara ra|men (ahammüllü, rör gününe razı olan çok az kimse var. as Ajansının bildirdigine Başkanı Bahaettin Kocamanoğlu, düğü hatalara rağmen müsamahalı Olmaması daha iyi ya. Ben. buağzma kadar kahramanlarla doîu dün yayınladığı basın bülteninde, göre Sovyet endüstri ranve zayıf buldnğn başarı ibtimalinc kahramanhk çabasına. kahraman Bir kahraman boliuğu ki. olmaya bir ayıkianıa yapmış ve partisinin dımanı geçen yıla nazaran rağmen koalisyona sansını deneme ozlemine hiç bir şey demiycrum. gitsin. Ne yana baksan bir kah son günlerde, kurulması için ön •ı 9,2 fazla imiş, halbnki raman ... Her gün yüzlerce, binler(ırsatını bırakmafa taraftar bir Biraz da hoşuma gıdiyor hazırhkları tamanalanan »Sosyal 1960 yılı içindeki Amerikan randıce kahraman türüyor. Nereden çıpsikoloji içindedir. Polilikacılar da manı ise ancak • 1 fazlalık göste• Şu kahramanhğı da epeyce ye kıyor bu kahramanlar, nasıl çıkı Güvenlik Partisıyle» hiç bir ili idare edilen sınıf kadar iktisadi ve gisi buiunmadığını ve seçimlere riyormu». Bnna göre Sovyet Rns' siyasi realiteleri anlamaya müsait rni.=:er. Bu kahramanları n içinde yorlar. akıl almaz. Dünya sosyoya büyük bir kalkınma hamlesi i Punta del Este (Uruguay), 27 yık bir üye olmadığma karar ver nin takbih edileceğini ve boykota ı bir zihniyeti benimsemiş olsalardı, belki de en hoşu Dan Kişot Bana loglarının yerinde olsam. gelir müstakil olarak katılacağını bil çinde bulundufu halde, Amerika (AP) Uruguay'ın Punta del Este mişlerse de bu memleketin ihracı uğraması için karara varılacağı ü j rejim belki sessizce mahrekine yer kahrsa dünyadaki gelmiş geçmiş Türkiyeye bu kahramanlık hasta dirmiştir. Yeni kurulacak partinin liderlişehrinde Küba'nm komünizmini nın ne zaman yapılacağı hakkıncia midini izhar etmektedir. Fakat bu leşebilirdi. Fakat şu dakikada her kahramanlann en işe yaramışı, en durgunluk devresi içindeymi.ş. lığını bir iyice araştırınm. Bu kah ğini yapan sendikacılan da itham hususta bir karara varılmamış olHalbnki Rusyada 1958 1959 ran tel'in maksadiyle toplanmış olan bir anlaşmaya varamamış!ard:r. şey talihin kndretiııe baflı eöriinü gerçeği. en insanı da Don Kişot. ramanlar da çaSîmıza uyşun kah eden Kocamanoğlu, işçi tâbırinin Birleşik Amerika Dışişleri Baka duğu anlaşılmaktadır. dıman fazlası '• 11 idi, onu takip yirmi memleketten müteşekkil ADo n Kişot olmasaydı, biz insanı ramanîar mı. rte gezer. Eski çağyor. yanlış anlaşıldığını belirterek, yeKonferans mesaisini pazartesi güeden yıl tam "<• 10 a düsmüş bulu merikalılararası konferansta kısmi nı dün gece ıkibuçuk saatük biı Don Feridun ERGİN daha geç tanıyacaktık. sayılanKişot ların tanrı kahramanlarma mı ben ni parti liderlerinin işçi sınıfmı gizli görüşmede acele karar ver nü bitirecek ve dağılacaktır. Künuyordn. bn sene '• 9,2 dir. Görü bir anlaşmaya varılmıştır. olmasaydı. kahraman in zerler, ne eezeeeer! Bu yepyeni, temsile yetkili olmadıklarını ve Bu konferansta toplanan Ameri mek istiyen ve daha mutedil hare ba'daki Castro rejiminin takbih eliiyor ki Rnsyada da devamlı bir sanları biz daha çok tanrılaştıramuhtelif illerden gelen mesajlarapavrı bir kahraman türüdür. ka kıtası Cumhuriyetleri Küba'da ket istiyen iki grup temfiilcileri ile dilmesi için üçte iki bir ekseriyet azalma mevcuttur. caktık. Bana bir kahramandan söz 1946 yılmı gö'zönüne getirın. D.P. la desteklendıklerini iddıa etmişki Castro rejiminin bu teskilâta lâ görüşmüştür. RuEk, Ktiba reiinıi temin edilrr.esi gerekmektedir. Bu açtılar mı. hemencecik Don Kişot Amerikada endüstri işba haline tir. ekseriyet 14 devletin b j karar; desgeüyor gözümün önüne. Ona say liler nasıl kahraman eibi karşıgelmis bnlunmaktadır. Her yeni 11 şubat 962 tarihinde genel mer teklemesi ile ancak temin edilmiş gıyla. sevgiyle bakıyorum. O ne landılaT? Ne yapmıştı bu adamlar, kez İcra Komitesimn fevkaiâde top geliseıı memlekette bn nispetler olacaktır. güzel adam. candan adam. gözünü hangi düşiinre ujruna tırnaklannı lantı yapacağını bildiren Kocaman böyle kabanklıklar göstermiş. son daldan budaktan sakınmaz. alçak kesmişlerdi? Milli Sef diktatörü oğlu, Muammer Aksoy ile Turan Halen bu ekseriyetin temin edilra da zamanla azalmıstır. Rnsya gönüllü adam! Ben Don Kişot'u nün kanatları altmdan çıkıp, ona Güneşin, yeni partiye in.tisap et mesi için zecri hareket etmek iste1961 de bujday istihsalinden memmiyen memlekerlerden birinin Açok seviyorum. tnsarlığımızın şi karsı durmuslarrtı. Yillarca eller melerinin de bir müvazaa olayı onundur. Hemen bemen 1958 deki merikan tarafma geçmesi gerekşirilmiş bu yönünü çok seviyorum. üstunde taşmdılar. Sonra onlar larak kabul edildiğini bildirmiş, rekor istibsale erişmis bulunmakiktidan ele aldılar. Bir tak'.m gamektedir. Rusk bunu temin ede Ankara. 2 (CumrıuriyetTeleks) 7 tadır. Rnsya 1958 de 141 milyon Yukarıda dedim ya, şu kahraman zeteciler, hepimiz ona karşı gei Sosyal Güvenlik Partısmin siyasî mediği takdirde Birleşik Amerika Millet Meclısinin pazartesi günton toprak raahsulleri elde etmiş hğı epeyce yemişler. anasını belle dik. Ve hepimiz kahraman olduk. mânada bir rakip olarak telâkki ebulunnyordu. 1961 de ise 138 mil Yayınlanan tebliğde 6 devlet tarafmdan Dünya Bankası Kongresinin «tlerleme için biriik» deminde 10 sözlü soru önergesi bu misler. Kim yapmışsa yapmış, şu Ama onun zulmüne karşı koymak dildiğini, fakat mücadelenin sen dikalar seviyesine indirilmemesi ivon tona yakın istihsal etmiştir ki kanalı ile yapılacak olan bu yardımın bir kısmmın lıibe bir programma tahsisi istenilen 20 mil lunmaktadır. kahramanhk denilen şeyi insanlıkyar dolârhk yardımın tahakkukuSözlü sorulardan en önemlisi. tan çıkarmış. Kahramanhk şiirleri o kadar büyük çesaret i«tiyen bir çin de azami gayreti sarfedeceklebn netice fevkalâde iyidir. ise uzun vadeli borç şeklin de olacağı ifade ediliyor na kuvvetle itiraz edeceği an!aşıl radyolanmızda telıf konuşma ve iş degildi. Olagan bir şeydi. Batıda rini ifade etmiştir. Krnçef ve arkadaslarmı en ziyamak^ad'.r. Birleşik Amerika dipîo eserlerin beher dakikası için ne ne bakm. aman Allah... Bunlar in böyle«i karşı koyanlar a kimse kah Bu arada ikinci bir defa yeni sen dr memnun eden eihet hnvvancı«an de,5il. bunlar etten. kemikten ratnan demiyor. öyle olsa bütün Washirıgton, 27 (AP) Dünya lendığı ve cPakistanın kendi öz e matik çevreleri gereken ekseriyedikalar, Federasyonlar ve hattâ, lıktaki inkişaflardır. 1961 de omnBankası ile araiarmda, «Pakistana konomisini geliştirmek ve haîkmır. j tin temin edileceğinden emin bu kadar ücret ödondiğine ve ağus desil. bunlar kımıldanan. kükretos eylul 1961 ayları içinde gay yen, dövüsen. ne biçim büyük bir erevci'er kahraman sayılır. Her konfederasyonlar kurulursa, b ö y mi olarak hayvan miktarının '• 10 Yardım Kulübü» adl1. bir teşekkül hayat standardmı ıslah için Eİriş lunmaktadırlar. ri meşru iktisaplar ile ilgiH ola iş gördügü sanılıyorsa. işi gören ke« ödevini yapmıs sayılıyor. Kim le bir neticenin tarihî mesuliyetinispetinde arttıŞı müsahede edil kuran 6 devlet bugün Pakistanın tiği gayretlerin» desteklenmesı için nin bizzat yeni parti kurucularma rak. tstanbul radyosunda yapılan kocaman kaya parçaları. Kocaman, senir. burnu büviimüyor. miştir. Son verilen raporlara eöre iktisadi kalkınmasına yardım için bir zemin o'.arak kabul edildieı bilhiiyük baş hayvanlann miktarı 76 945.000.000 dolârhk bir taahhüde gi dirilmistir. yayınlara BasınYayın ve Turizm erişilmez tanrılar. Bir Anadolulu. köylü yazar ola ait olacağanı bildiren l l Başkanı, bu konuda «îstikbal T.t.P. nindir» milyondan 8S milyona yükselmiş riştiklerinı açıklamışlardır. Bakanlığının cevap vermesı istenîste bu kaya parçalannın, bu rak. yazı yazarken Anadolunun demiştir. Pakistana yapılacak yardımın tir. Domnz da 58 milyondan 67 mil mektedir. yoksulluâuna karşı koymak zorun tanrıların anasını Don Kişot aslaBu konudaki tefaliğde Pakistan' 500.000.000 dolârı Birleşik Amerika yonu bnlmostur. Biîindiği gibi ou şözlü soru u nıyla Servantes bellemiş. însar.lar daydım. Bu benim ödevirr.dl. Bu m hazırladığı kalkınma plânının tarafından temin edi:ecektır. Yarzun bir süredenberi gündeme gir da yüzyıllarca kutsadıkları. taptık. çerçeve içinde romanlar vazıyorSovyet mfitehassıslannın hesap Banka ile Altılar tarafmdan ince dımın geri kalan kısmı şu tarzda miş bulunmakta ve Bakanın gel lan palavra kahramanlığa gülmüş dum. Ne güzel roman yazıvor bu l a n n a jçSre Rusya azamî bes yıl paylaşılacaktır: Batı Almanya 80 meyişi dolayışiyle cevaplandırıla ler. Daha da gül babam, gül edi adam demiyorlardı da, bakın ne icinde dışardan et ithal etmiyecek milyon, îngilteıe 47.600.000, Japonhale gelecektir. MalSmdnr ki Türmamaktadır. BasınYaym ve Tuyorlar ama. bir türlü de cart curt biçim bir yiüitlikle yoksulluktan ' ya 45.000.000, Kanada 38.000.000. kiye Kars kapısından Rnsyaya her rizm Bakanınm halen seyahatte ol larını bırakamıyorlar. söz acıyor. dirorlardı. Belki de I Fransa 25.000.000. Dünya Bankası yıl büyük bas hayvan ihraç etmekması ve pazartesi günü şehrirr.ize j ve Uluslararası Kalkınma KuruBen kahramanhğa karşı değilim. yoksulluktan söz açmak bir raman te idi. dönemiyeceği tahmin eâildiğinden. Büyük de bir saygım var kahra lar kahramanlıktı. Belki şimdi de mu 209.400.000 dolâr. soru yine cevaplandınlamıyacak manlığa. Niçin saygım olmasın. bü kahramanhk. Ama daha çok bir Rusyada çelik istihsalâtındaki Bildiriye göre, yardımın küçük artma hızı d» •• 8 nispetindedir / tır. tün insanlarm saygısı var. Ben on. ödev. Bir yazar bu memlekette bir kısmı hıbe ve geri kalanı uzur Uluslararası Seyahat Aeentalan Halbnki Amerikada •'. 0.1 dir. Petîkir.cı mühim sözlü soru ko lardan avkırısı mıyım? yaşıyor da yoksullugu görmüyorTahran, 27 !a.a.) r İran Emniyel vadeli borç şeklinde olacaktır. Birliğinin (t.A.T.A.) iki yıl SOBrol Rnsyada • 12 artmıstır. Ame» şa o yazar kınanmah, kötülenme ra tstanbulda yapacagı genel kon Teşkılâtı bugün yayınladığı bir bil münistlerin faaliyet'erir.i önlemek Don Kişot'la birlikte. ondan sonrikada ise bn maddenin istihsall diri ile son nümayişlerin ve karı için ne gibi tedbirler düşünüld'i. raki düşünürler tanrı kahramanhğı li..sen vicrlansmn birisin, ij'i in gresi için şimdiden • hazrılıklart c ancak •'. 2,5 çotaHılabilmiştir. E»üne riairdir. şıklıkların müsebbibi olarak Milli yavaş yavaş dize getirır.işler. Ama san de5i' in denmeli or.a. Ama Bari (Itaiyal, 27 (AP1 îtalyan baslanmıştır. Birliğin Genel Seklektrik enerjisine bakınca, onlar «Cephe mensubu üç kişinin isimleriinsanlar durur mu, onların kahra yoksuîltıkt?n <r>7. »çan yazara. kah reteri Mr. Young, kongrenin yapır da petrol nispetleri gibi •'. 12 veadli makamlannın ttalya'ya inen ni ilân etmiş ve bu şahısları dermanlığa ihtiyncları var. Bir adamı raman gÖ7 ivle bakılmamalı. îşte labileceği salonu, üyelerin bannaSovyet yapısı Bulgar uçağı pilotu«i 2.5 dnr. hal teslim olmaya davet etmiştir. sivriltip mutlaka vakasına yapışa bıına tam aü^ünce yoksullugu de cağı otelleri tesbit etmek için çarnu casus olarak yargılamaya karar Rnsya bn rakamları verirken, A verdiği tahakkuk etmektedir. Bu şahıslar şunlardır : caklar. önlerine katıp oradan ora nir. lamba günündenberi şehrimizde raeriks da bnnların dojrn olnp olya. esen yellerin önündeki yaprak Şapur Bahtiyar, Muhammed Ali Sor.ra efpndim. bizim toplumu bulunmaktadır. l.A.T.A. nin 1984 Bugün şafakla beraber Bari'nin madıfını tetkik etmekte ve KruHonci, Mesud Hicazi. misali sürükleyecekler. muzda bsşka kahramnnlar ds tü yılı ekim ayında yapılacak konSavcı yardımcısı Ruggero Serrano çefin «1970 de Rnsyanın lstibsali, Bulgar pilotu Teğmen Solakov'un gresinin Istanbulda yapılıp yapılBildiride, bu şahıslar; sakhyan Almsr. pro:ı>! e: ınaei" vp eski Kahramanhk çağımızda kabuk redi. Amerikanın istibsalini bnlacaktir. bulunduğu Acquaviva hastanesine herkesin en ağır şekilde cezalandı milletvekillerinden Prens Huber değiştiriyor. Tanrılıktan jıyrılıp Bizim vurdumuz çok kötü du maması Mr. Young'un genel kuru19M de İse h e r Rns vatandası Ame giderek tecmenin ifade'ini almışrılacağı ihtar edilmektedir. tus zu Löwenstein dün akşam insan oluyor. Kahraman oîağanüs rumda. Karmakarışık. Korkunç, la sunacağı rapora bağh olacakrikalı vatanda^tan b i r rnisH daha tir. uçakla şehrimize gelmistir. Tanın. tünden aşağıya usul usul iniyor. Dört bfişı mamur bir yoksulluk" tır. Î.A.T.A., prensip olarak 1984 zengin olacaktır!» sözünün tahakkongresinin îstanbujda yapılmasımış bir tarihçi olan prens daha Bu, NATO Teşkılâtının ttalyadaBir kılıçta yetmiş kafayı uçtıran içindeyiz. Bunun kurtuluş yolu knk edip etmiyeeeSini merak etbvc* de birkaç defa Türkîveyi 7İ artık kahraman değil. Yalansa da, olsa gerek. Bu gerçe^i eörüp söy. BI kabul etmiştir, kesin karar geki gizli güdümlü mermi üssü civamektedir. lecek ay Irlandanın başkenti DubyDret etmiştir. nna rr.ecburi iniş yapan Bulgar pidoğruvsa da yetmiş kelle uçuran liyenler kshraman... Bunlar kahKennedy, rakamlar dogru olsa Nazi rpiiminp karş1. olduğu için bu çağda bize hiç bır «ey söylemi raman deCil. Bunlar kahraman lin'de yapılacak 1962 korjgresinde lotundan alınan iîk resmî ifade ol • hile KrnçeHn kehanetinin tahakrnemleketim terke.len prens Ln yor. tkinci Dür.ya Savaşmda üç yüz olmak ria istem«zler. Nelerinp ge verilecektir. maktadır. Bundan evvel pilotun Moskova. 27 (a.a.) Sovyetler knk edeoileeejtfne kani deRildir. wens*ein uzun yıllnr Amerika vp riüşman uçağ: düşüren pilot bile o rek kahrsmanlık. np yapapaklar ifadesi alınmışsa da bu ifadeler ! Birliğı Hükümeti bugün Moskova' Dün kenriisiyle. kaldıiı Hüton Amerika bütün 20. asır boyun. K..nada'da ?azet»cilik yaptıktan kadar önemii bir kahraman sayıl kahraman olup dn. Bunlar:n kar otelinde görüştüğümüz Birlık Gegayriresrai şekılde askeri uzman | da yayınladığı bir bildiride, Ameca, istihsalde lider olmakta devam sr.nn 1945 t P Almanyaya dör.müş miyor. Bakın bu üç yüzlük kahnel Sekreteri Mr. Young, tstanbular tarafmdan ahnmıçlı. I rika Birleşik Devletleri ile Ingilteedecektir. Kennedy b n iddiasında dagarcıklarındn azıcık lun büyük bir kongre için bazı ve i<eal Vnvıptlprinin birrnk hak lamanın adını büseyriim burada a jılarına Diğer taraftan, Bulgar siyasi çev re'nin nükleer denemeleri durdurhof hesaplar» dayanmamaktadır. unları bile olmıyanlar çıktılar. releri, bu olay vesıle^iyle Batı mı konusundaki üçlü konîerans nardım. Bilrruyorum. Inssnlar ona Bunlar gericilerdi. Durumu oldu. imkânsızhklar arzetmesine rağAaurikalı eksperler. 1961 in ranVienliane, 27 (A.P.) Komünis' mıicadele etmiştir. raatbuatının, şüpheşiz gerginliji çahşmalarını «terketmek hususuneikiden verdikleri onemi verseler 6u jtibi tutmak Istiyorlardı. Sırt men. edindiği intibaların müspet kayesesinl yapmamıs olmalarına olduğunu söylemiştir. Genel SekPrens, Ikinci nünya Harbinden daki eğilimlerine» şiddetle karşı çetecilerinin devamlı tazyiki üze rajmen 1959 ve 1960 ın mnkayese artırmak ve ilgili meralek.etler a kcymaktadır. Avnı bildiride. Sov rine Laos'ta Nam Tha Ville'de sonra Avnıpa'nn rıirlçpmesi öncü. ü. şimdi hon değil. o kişinin adını larını aSalarrn. fabrikacılarir, pa retere göre, kongre için karşılaşrasındaki münasebetleri bozmak arebeler bile öğrenirci'. Hiroşima'ya ralarına riayamışlardı. Halkın soli hesaplannı cıkannı?lartlır. Bn macı ile akla hayale sığmaz uy ' yetler Birliği, Batılılar denemele vaxiyet çok gergin bir hal almış lü|ünü de yarnı< lıir kirasedir. pt.omu atan kişi kenriir.i kahraman yulmaşınria onlann ysrdakç<la tıkları en büyük güçlük, otel v« hesaplara gBre Rnslar iddia ettikdurma haberler jaydıâını. uçuşun rine devam etmekte ısrar ettikleri tır. Laos hükümeti bu civarda yasaymıyor. Yetmiş değil. yetmiş bin rıydıiar. I?te bunlar da bizim top rezervasyon meselesidir. Kongreleri r a k a m l a n n çok gerisindedirler, istihbarat maksadı ile >apıldı*ı yo takdirde, kendi savunması bakımın şıjan bütÜD sivilleri tahliye etmek ye katılacak 300 delegeyi banndırcana kıyan kişi kahraman olmaz lurrrla kahraman oldulgr. meselâ Amerikanın 1959 yılı için ı lundaki iddiaların esastan âri ol ı dan yerıiderı nükleer denemelerine ksifanna varmış,tır. m»k için matluba uygun otel bumı? Bu kişi ne oîuyor biliyor muhrflt milli (prodnit national) geli j duğunu ileri sürmekteılirler. j beşlamak zorunda kalacağını da Simdi memlekette kahrams>ndan lunamamışt;r. En büyük otelimiz Bu tahliye için Laos'ta bulunan sunuz. krnriisini suçlu »ayıyor, bu ri 479 ve 1960 d a 501 rallvar dolar ı geçilmiyor. Nerdet Elma« kahra olan Hilton'un irUrecileri oteli taileri sürmektedir. bütün Amerikan nakliye uçakları işi yaptıgından dolayı ufanıyor. in iken »ym torihler içinde Rns raman, hani geçe gün ftı balıkcıvı mamen delegelere tahsis etmeleSovyetler Birliği nükleer dene ve helikopterler seferber edilmişsanlsnn yüzüne bakamıyor. Ken ölHüren on altı n yaşmdaki çocuk rinin imkânsız olduğunu söylemijkamları 214 ve 233 mllyar dolarda melerin durdurulması konusunda tır. Nam Tha kuzey batı Laos'un disini cani sayıyor. Bir kanhnın eaîız kahramsn. . kalmıştır. Amerikada milli geiir. lerdir. 3ö delegenin arzuladığı miıı ki tutumunu bir kere daha şöylece en mühim sehri ve askeri merkeadam basına 3000 dolara yakındır. SEVGtN' SOTAK ifade etmektedir: «Bu mesele ay zi bulunmaktadır. Cuma Herkes herkes kahraman. Dsha takil daireler rle bulunamamıştır. gecesi Sovyet Rnsvada 1.00B dolar civaşıyor. rılmaz bir çekilde tam ve genel si gelen son raporlardan anlaşıldığıile çıkacafimdan başka... T)»rtim ya. Memlekpt turumi yönünden bünndadır. Amerikada b n 3.000 dolar lâhsızlanmaya bağiıdır, fakat çimBütün bunlardan np çıkıvor? B> b*n şosvoloEİarın. pMknlngların yük faydalar naglıyacağı muhakfnşaat Y. vatandasın elindedir, Rosyada i dide;ı bu meseleyi çözmek için çe na göre bu kesimdeki Kraliyet hü7İm kahramanhk "ydıkl.srımır. 7»rinde nl«Bm h«rae Türkiyeye kak olau konşreye katılacaklann n HAKKI M^LTEPE çitli imkanlar vardır. Pu imkânlar kümeti kuvvetlerinin vaziyeti teh (1.000) dolar devletin kasasındaartık çaJ'mı^H^ kalıramsnlık dpgil. koşar sonucu rnütbiş gerçpklpre çoSurıluğunu dünyadaki etı büyük Beynğhı Türk Devrim Ocaklarıeeçen sene kasım ayında funulan lıkeli bir vaziyete girmiştı. Nikâhlanriılar riır. Bnna rajmen Rnsysda milli Kski rsEİarHfin. c=eımi7rla kahra. nin dün T.M.G.T. foplantı salonun maniık ssyılan hir kBhrsmanhlc ışık tutacak arajtırmalara bajlar leyahat srentalarının sahip ve Sovyet tekliflerinrie izah edilmişçelir. ATiıerikaya naıaran dshs Komunışt kuvvetleri şehre on dım . genel müdürl>>ri teşkil etmektedir. tir. B'i tekliflerde atmnsferdeki in kılometreye kadar yanaşmışlsr ve da yspılan in unru yıllık kongre vok m<ı" Olmaz ohır mu" trsan sür'atle artmaktadır. sinrie, genel k'irul s<?çimlerine hiy Haaa .. Az daha unutuyordum, Bugün şehrimizden avnlacak olan filâklerın ruel bir sistenı kunılrfis buraya havan toplarını yerleşhrmış Sanayiin rantabl çalıjsbilmefi , le katan eski Bajkan Nejat Şen'm tarihi no kad^r krıtü. iftrençşe. o Yassısdada Anayasavı ciğnemek 1.A.TA. CPHPI Pekreteri, üeride çına ihtiyaç gnrülmeden kontrolu gn 7 için Rnsyanın daha on yıl sayretj ierdir. Nam Tha'nın yegâne hava yüksPk haysiyet divanına verıldiei Cumhunyet 1243 öne süriilmekteydi.» ter. ihtilâstan, ö'rtühi odenek yol tekrar ee'.erek etüdlerine devatn sarfetmesi îcabetmektedir. Ameri: alanı da komünis'Lİerin bcmbardı açıklanmış ve dernek bütçesinin rini kırp HaSa çıkan. hıirrivpt için suzlufundan mahkum edilmijler, edecektir. ka, tavana nlasmı» oldnŞn için j tlllllllMIIIIIIMIIIIMIIIIIIIIllMIIIIIIIIIIIIMMIIIMMnilinilllUIMIIMIIIIIIIIIIj manına maruı kalacak vaziyette yüzde S0 sini kokteyle sarfeden baş veren Srartakü' her caeın kah daha bin türlü kirli işlere girip Nadir DATI ileri jidememekten mnstariptir. bulunmakta olduğundan tahliye yöneticiler şiddetle tenkid edilmiş rananırlır. Hpr çaîHa insanlar onu çıkmıslar, yava? yavaş kahraman kut=ayacaklardır. Spartaküs nsan M. PÎRÎ nin bir an evvel bitirilmesine uğ lerdir. İç takipçUeri Emniyet Müdürgihi. insanlar arasında anılacaktır. oluyorlar. raşılmaktadîr. 600 üyesinden 60 mın isürak et Bütün bu sözler ne icin? CaSımız lüğüne giremiyccek Birleşik Amerika C46 askeri tiği Beyoğlu Türk Devrim Ocak daki kahramanhğı söylemek İcin. Emniyet Müdüdü Necdet Uğur, nakliye uçakları bu ana kadar 200 ları kongresinde konuşan üyeler, Ca*ımızd3ki kahramanhğı. bundan Ahlak Zabıtasmda bazı kimselerin MEVLİT sivili Nab Tha'dan alarak 160 ki raporda kurultaydaki i« takip etmelerini menetmiştir. hâdiseler önceki kahramanh.k anlamıyla hiç lometre güney doğuda olan Luang den ve kavgalardan bahsedilmemiş bir sekilde karıstırmamahy.z. Çok Konsumatnstler ve genel kadınAllerrizin bdyüfü Prabang'a nakletmişlerdir. Tahli olmasını, ocaklar arasında daya a* ilişigi var. Bu çagın kahramanlann muhtelif formaliteler için eşlm ve sevpiM babamız ye ameliyesi devam etmektedir. Emniyet Müdürlüğü Ahlâk Zsbıta 1962 yılı ikramiye plânı nışma bulunmamasını, üyelere ilgi lıgına, başka bir ad bulmalı. Bu da AZİZ TÜRKOĞLU'mın sına bazı ış takipçileriyle birlikte gösteriltnemesini tenkid etmişler benim gücümün dışmda. tr.saallah ruhuna lthaf edilmek üzere gelmeleri ve işleri, bu kimselerin ve kongreden üyelerin haberdar e bulurlar. başkaları. 29.1.9S2 pazartest günü lklndi takip ettikleri, bizzat Emniyet Mü dilmediğini ifade etmişlerdir. namazından sonra Çişli CamlinCağımızın kahramanlığmın babadürü Uğur tarafından görülmiiş * de îbrahlm ÇanakkalelL ve Bir üye, umumî tenkidlerinden sı Galileo olsa gerek. Bununla çatür. Cjmhuriyet 1245 : ; Fevri Muırh tarafından okusonra «Türk Devrian Ocakları iste ğımız kahramanhğını bir iyice anEmniyet Müdürü. bu gibi kimsenaeak Mevlldl Şerlfe dost ve neni yapamamaktadır. T.D.O. nı lattım sanıyorum. Yanl, düşüncesl lerin bundan böyle Emniyet Mü akraoalanmızla ihvanı dlnln uğruna canmı, basını koymuş kişi. 12 kiîinin şahsen tattnin olmak dürlüğünden içeri sokulmamalan teşrtflerinl rica ederiı. V EF A T (llkokullarda 50 için kurduğu teşebbüsler olmaktan Düşüncesi için gözünü kırpmadan emrini vermiştir. Eşl ve Evlatlan ölüme giden kişi. Demem o ki. bu kurtarmalıyız» demiştir. 'ıternum General Haksı Necdet Uğur'u, bu emre zorhyan Ortaoknlda 75 da artık, o eski anlammda kahraGünçan ve Neveser Gür.çanın Kahire 27 (a.a.) Stanleyville husus, iş takipçiîerir.in polis adı Lisede 100 manhk sayılmamalı. Doğal bir okızlan. merhum Avukat SalâCumhuriyet 12:5 na menfaat sağlamalarını önlemehükümetinin temsilci«i olarak Kon : Cniversitede 150 lira) nttin Cünçan'ın zcvcesi, merlay bu. Insanın ilk şartı, artık çago eski Başbakan yardımcısı An ğe matuftur. VEFAT hum Veli Arpakus i'e M?lek ğımızda böyle. bir düsüncesi oltoine Gizenga tarafır.dan evvelce Kamyon fareleri yenîden \kyava«."\r. kardeşleri. Zeki ve ması, düşüncesir.i savunmak için Dul Bayan Raşel Adato. Bay Elektrik ve Kimya Kahire'ye gönderilmiş olan L u Kadriye Cnsal ile Kurmay A1tütedi ve Bayan Yuda Leon Adato ve gerekirse kellesini ortaya koymamumba hükümetinin eski Bakanla hay Ömer, Ejder. Şükran. Seyüsküdar araba vapurundan çıkçocuklan. Du! Bayan Suhula sı. Gene tekrar ediyorum, bu da Teknisyeni ahnacaktır. nndan Pierre Mule:e, Gizenganın han Günçan ve Aysel Sağhksetıktan sonra »Aydın 60499» plâkaBanıh, Dul Bayan Eliza Î.Iayo, Isletmemiıde yetiştirilmek ükahramanlık sayılmamalı. doğal kurtarılması lehinde bir kampanvor'in yengfleri. Tahsin AkyaBay ve Bayan Joıef Lombrozo lı kamycnun üzerine çıkan meçhul zere Sanat mektebi mezunu bir olay oîarak görülmeli. VHç'm balduı. Erol Akyavaç'n yaya girişmiştir. (Israel), Dul Bayan Ester Ada«kamyon fareleri» top top kumas Elektrik ve Kimya teknisyeteyze?i. .Vofise D»nizgcz'in karto, Bay ve Bayan Isak ÎUel insanlar toptan kahramanhğa «Birleşmiş Milletlerin. Gizenga çalmışlardır. ni ahnacaktır. dcsı v* çocukları. eşi. kardeşleri. mı yükseliyor, diyenler çıkar. yı, korkunç Mobutu'nun adamlanAydır. Umumî Nakliyat ambarın amcalan ve akrabaları AZİZE GÜNÇAN Müracaat: P.K. 77 Kadıköy Bence gittikçe her şey güzeV:eştiyardım dan yüklediii mallaıla Aydına gvt (Kaloriferli âpartman daireleri, Ankara E na teslim ve eski Başbakan kanuna ği gibi, insan kafası da güzelleşicısının tevkif edilmesini» mekte olan kamyonun brftndalarıARON ADATO'nun lutuiıiugu amansız hastahktan yor, ilerliyor. = da Bahçelievlerdedir. = aykırı bulan Mulele, milletvekil îlâncıhk 1590/1226 nın kesildiği ve ban eşvalsr.mn akurtulamTyarak 27.1.1962 tari1 lınmış olduğu, Kocaeli 00767 plâ lerine Parlâmento dokunulmazh 'lindt. vefat etmiştir. Cenazesi vefat ettiglni ve cenaze mera! E İstiyenler, âpartman dairesi yerine 40.000, li =ğı Bakanlara ise şahsi dokunulmaz kah otomobil tarafından görülmü? 1S 1.1962 pazar günü Kadıköy ?tmlnin 2B Ocık 1962 tarihlne O?m."3naâa Camiinden öğle nave kamyon durdurulmustur. lık tanıygn Kongo'nun başlıca karastlıyan bugünkü pazar günü E ra alabilirler.) E nununu hatırlatmaktadır. Hususi surette mazını mütaakıp kaldmlarak Top top kumaşların meçhul bir saat 11 de BUyük Hendek Ne\'e Karacaahmct mezarllğina defAvrupanın en marul hırsız taTaîmdan alınmış olduğunu Şalom Sinagogunda İcra clunedilecektir. Cenabıhp.k rahmetnscağını teessürle bildirirler. gören kamyon şoförü Ahmet Çe aorikasında imâl ettirdiğimi? lik'in müracaati üzerine claya .san ÇOK SAĞLAM darma tarafından el konulmuştur. VEFAT l l â n c ı l ı k 1595 1228 Ancak kamyon şoförü. hırsızların ÇOK ELASTİKİ Cumhuriyet Nadire Kazancıgilin kıvmetli Üsküdarda arabah vapurrion çık eşi. Yegâne Alper, Medlha Tuİstanbul 12 nci İcra 1 0 0 N Y L O N IPIJCINOEN MAMJl tıktan sonra kamyona bindikle.rini nak, Av. Yekta Kazancıgil ve Meraurluğundan: V E F A T zannettiğini de ifade etmi^tir. ŞoDoçent Dr. Cezmi Kazancıgil'jn Dos. No. 1961/2987 förün böyle bir ifade vermesinm Dııl Bay.ir. Ar.jel Türkmen babalan, Ord. Prof. Te^ik Bir borçtan dolayı mahcuz olup vp pvladı Herman Bay ve Ba = (Bu ikramiyeyi kazananlara çekiliş tarihinde hcsaplarıııda bn E sebebi, şoruşturmanm .iandarma Remzi Kazancıgil. Dr. Orhan aç.k arttırma suretijle satılmasma van Amıenak Türkmen ve E lunan para nisbetinde 45 yaşından itibaren yılda en çok 6.000, = Hemzi Kazancıgil. Dr. Aykut dan aiınarak polis tarafımlan yükarar verilmiş bulunan 3000 lira murvlâdı. Bay ve Bayan Nubar E lira ikramiye ödenir.) z Kazancıgil'in amcalan, Albay rütülmesini sağlama'a m;ıtuftur. ERKEK ÇORAPLARInda hammen kıymetindeki 44 73 72 nuTürkmPü ve evlâdı çok sevgili Tahsin Alper. Av. Xuri Tunak. Bir gazeteci nişanlandı marayı ihtiva eden telefon abonman eşi. bahaları. büyök babaları îclâl Kazancıgil, Sabahat KaEN ZENGİN ÇEŞİOİ intifa hakkı îstanbul Sultanahmet ve ka'doşlprî Ankara, 27 (CumhuriyetTeleks) zancıgil'in kayınpederleri. MaEN ŞIK DESENLERİ Adliye Sarayında zemin katta bulu Gazeteci arkadaşlarırrnzdan Erlatya'mn Kazancıgillerinden 1S98 Bay MIGIRDIÇ nan îstanbul 12 nci îcra MeınurluBULACAKSINIZ. de Harbiyeden neşet etmiş orcüment Kâhyaoğlu ile Neriman ğunun dairei mahsusunda btrinci TÜKKMEN'in dunun degerli kumandanl.trınGünay nişanlanmışlardır. Kenaçık arttırma 29 Ocak 1962 tarihine dan kiF^ bir haptalığı mütaakıp rastlıyan pazartesi gilnü saat 11.45 İlâncüık: 1211/1234 lerini tebrik ederiz. vefatını derin teefsürlt bildiMİRALAY den 12 ye kadarc yapılacak muhamBir traklör devrildi rirler. Cenaze mera?imi ysnıi men kıymetinin i 75 ir.l bulmadığı' MUSTAFA ASIM Silivrinin Baİ3b;ın çiftliğindcn pazartesi 29 Ocak 962 günü saat takdirde ikincl aç:k arttırması 31 TÜRK DİABETİKLER CEMİYETİ KAZANCIGİL 12.30 da Kadıköy Surp Takavor Çantaköyüne gitmekte oıan Bekir Ocak 1962 tarihine rastlıyan çarşamEmifni kilisepinde icra olunaGümüş'ün kullandıjîı traktör. '.an ba gilnu ayni yer ve saatte yapılaHakkın rahmetine ka\'uşmu= MUZAFFER ŞEVKİ İENER DİABET MERKEZİ caktır. cak en çok pey sürene peşin para ile tur. Cenazesi 23 Ocak Pazar hş idare yüzünden .ievrümiştir.BeHarbiye, Meyva Sokağı, No: 10. îşbu ilân hususi davetiye yeihale edileeektir. Arttırmaya iştirak ffünü ögle namazından sonra kir ile kardesi Salâhattin, muhteIÎI* ksiiTıdir. KAN ve İDBAB TAHLİLİ yAPILIB, edecekler devir ve tescil için P.T.T. Şiçli *Camiinden kaldınlarak lif yerlerinden yaraUi'.mi'ilat aır. E Vadeli her 50. vadesiz her 100 Iiraya ayrı bir kııra E Idaresi tarafmdan teklif edilecek Asrl mezarhktaki ebedt istira Cenaz« Servisi N. Şapcıyan SEKER ve KOLBSTRİN ABAN1R. İstanbul Savcısı terfi etti her türlü taahhüdatı kabu! etmek E rmrnarnsı veriiir. Kıira num aralarınızı çekilişten 15 güıı E hatgâluna tevdi edilecektir. NOTr Vapur kaikışı KnprüMuayene Günleri: Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi. mec.buriyetindecirler. Gününde maîstanbul Savcısı Nedim Demirel, Ciçek gönderilmemesi rics ' E önce hcsahıni7in hulnnduğu suheden öğrenebilirsiniz. ş ch'n 12 "(i <\ur. hallindelıi «atış memurluguna mtla'.dığımız bilgiye göre. dün. hir '"lıınur. Telefon: 47 51 20 'HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIII' racaatlan ilân rlunur. üst dereceye terfi etmiştir. Nejirn Cumhuriyet 1244 Cumhuriyet 1246 Demirel. bir buçuk yıldanberi İ5Cumhuriyet 1249 (Basm 1114 1242) Cumhuriyet 1250 tanbul Savcılığım yapmaktadır. Rusya ve Amerikanııt ekonomik kalkınma gayretleri tşçiler Müddetsiz ( Bu PaZaR DÜNYA HÜBERLERİ arasında Shlthk Kübanın Amerikalılar arası Bekleme Kahramanlık ihtilâf T teşkilâttan ihracı hususunda bir onlaşmaya varılamıyor Devresi Yazan: Yaşar Kemal Türkiye İşçi Partisi, kuruluş hazırhklan yapılmakta olan Sosyal Güvenlik Partistni ve liderlerini itham etti Amerika Kübanın hiç olmazsa takbih edilmesi için gayret sarfediyor, konferans pazartesi günü sona erecek Pakistana 945000000 dolar iktisadi yardım yapıiıyor «. Meclisin yarınki gündemi Italya'ya itıeıt Bulgar pilotu İrandaki nümayişlerden üç kişi sorumlu tutuluyor İ A T A Kongresi şehrimizde toplanacak yargılanacak Batı nükleer denemeleri durdıırmazsa Rusya da tekrar başlıyacakmış Bir Almast Prensi şehrimizde Laosta komünistler taarruza geçtiler Tiirk Devmiî Ocağı Beyoğlu Şubesinin kongresi çok iartışmaiı oldu I TÜRKİYE | \ Öğretmenler Bankası \ 20 Adet TahSÜ AYLIK GELİR Gizenganın serbest bırakılması için faaliyele geçildi Âpartman AİRESİ I 2 Kisiye Yasadıkça İ ( Her Yı! Geür | (295 Kişiye 95.000 Lira Tutanndaj 1 çeşitli para ikramiyeleri ! ( BÜTÜN İKRAMİYELERİN [ | TUTARI 302,000 Liradır. 1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog