Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

tKf CUMHURÎYE* 28 Ocak 1M2 "Gönü! Avcısı,, "Kötü Tohuııı,, "Mor Defter,, Yazan: Lutfi AY =haberleri Yüksek Adalet Divanı ve Anayasa Şehrimizde çocuk ıslah evi kuruhıyor • >> Anayasanm yürürlü(,s girmesi ile Adalet Divanımn ve Yüksek Soruştunna Kurulunun vazifelerinin de JO HUKUKİ BAHtSLER r İki Ahbap Çavuşlar ahveden içeri girer girmeı yine ilk defa onlar gSzüme çarptı. İki ibtiyar arkadss yioe aynı masanın başında idiler. Biri bnmunnn ncnndaki gözlügü ikide bir düzelterek gazetelerin serlevhalarını okuyor, nargile içen öteki ise her serlevhadan sonra arkadasının kızmasına aldırmadan yüksek sesle beyanı mütalâa ediyordu. Ben de geçen seferki magaya oturdum ve kulak kesildim. Amerika Ay'a bir roket attı. Böyle martavallsn geç, «por sahifesine bak da sen bana onu söyle, dünkü maçta Lefter kaç go! attı? Eski Miliî Birlik Komitesi âzaları siyasete atılıyorlar. Allah Allah, 27 Mayıstanberi nerede idiler ki... Bütçe Komisyonu 1962 masrai bütçesini tekliften 114 milyon lira fazjasiyle bağladı. Hımmm Bütçeleri bundan sonra bn Komisyona yaptırtp masrafların kontrol ve tenziline Maliye Vekâletini mcmar etmeli... Taksitle aşk ve şirinlik muskası yapan büyücü... tslerdeki kesatlık ruhlar âlemine de «irayet etti demek... Altı ay müddetle 27 memleket gezen feribot satın alma heyeti nihayet g^ri döndü fakat Denizcilik Bankası feribot almaktan vazgeçti. Aferin Denizcilik Bankası na, vatandası gezdiremiyor ama nihayet kendi heyetlerini geıdiriyor ya... Çalışanlar Partisinin ilk işi komünizmle sosyalizm arasındaki fark'.arı izah etmek olacak. Demek bu anlaıılraaz farkları izşh etmek gibi mnazzam işi kü(ücük bir partinin yapabilerefi umulnyor, öyle mi? Böy larının ölçüsünü alsınlar bakalım! Anadolunun bir köşesinde kurulan gizli cemiyet, başta «Cumhuriyet» olmak üzere bütün gericilik düşmanı gazetelerin kadrolarını imha etmeye karar vcrrr.iş. Demek hu herifîer emellerinin tahakkukuna engel olarak yainız 3S gazeteciyi gbrüvorlar.ha, amma da nikbin adamlar Gazete okuyan da, mütalâayı bir kcnara bırakarak bn sözlere kendi fikrini ilâve etti. Kafaiarınm gerıliği bundan belli... Fakat arkadaıı rollerin değişmesinden hoşlanmıs görünmedi. Sen lâf kanştırma da oknmaya devam ct bakalım! diye çıkştı. Okuyacak başka bir şey kalmadı ki... Nasıl kalmadı ysho, bak üç sütun üstüne koıkocamsn bir serlevha görüyorum. Nedir e? Ha, o mu? Bayarın sıhhî durumıı düzelraiş. Ya düzelmeseydi kaç sfitnnlnk serlevha koracakiardı acaba? Hele bu adam sahne i siyasetten silinmis bir sima değil de bil( a n yine Devlet Reisi bulunsaydı ne yapacaklardı, dersin? Gazete okuvan bu sözlerden telâşlandı, etrafına bakmdı. sonra arkadaşını başladı. Bana bak, fazla ileri gidiyorsun. Tesadüfen yakımmızda bir A.P. li veya Y.T.P. li falan bulunursa görürüz günümüzü... Cevat Fehmi BAŞKLT BAHA AR1KAN Yazan: *^^^ re, ancak hukuki mevcudiyetlerini, bir numaralı kanunu kaldıran veya de^ştiren bir kanunia kaybede na erıp eremiyeceği mesclesi, gü| bulunmaktadır. Şu halde 1 numa biiirler. nün belli başlı hukuk konuların • ralı Kanunun Yüksek Adalet Diva Meseleyi basite irca edersefe şu dan bulunmaktadır. Meselenin hal ] r.ı ile Yüksek Soruşturma Kurulu netice ile karşılaşmış olmaktayız. li için evvelemirde, metodlu bir i na tevdi etmiş bulunduğu iki nua) Yüksek Adalet Divanı ile Adalet Bakanlığınca, îstanbulda tasnif işieminin yapılması lâzım • maralı vazife, henüz nibayet bul Yüksek Soruşturma Kurulu, doğuş bir «Çocuk Islâh Evinin» kurulma dır. Adalet Divanı ve Yüksek So mamıştır. Bunun zerre kadar şüp lannı bir numaralı kanunda aisı hususunda verilen karar üzeri ruşturma Kuruiu, müesseselerir.in he edılecek bir ciheti yoktur. Çün mış ve Anayasanm yürürlüğen gir ne, ilgililerce gerekli etutlere baş doğuşlarını incelemek, bu işiemin kü Ar.ayasa Mahkemesi henüz ku mesiyle, hukukî mevcudiyetlerini en başında gelmektedir. Gerek Aj rularak Resmi Gazete ile ilân edil kaybetmemişîerdir. Çünkü Analanmıştır. Bu konuda verilen bügılere gö, dalet Divanı ve gerekie Yüksek memiştir. Ve yıne Anayasa yasada hukuki varlıklarını kayre, yıllardanberi, şehrımiıde a n a n , Soruşturma Kuruiu, Milli Birlik nın 8 inci geçici maddesı «bu Anabedeceklerir.e dair bir hüküm yok çocuk suçluları karşısında ihtiyacı ' Korr.ıtesi tarafmdan çıkarümış bu yasaya göre kunılacak organ, kutur. hissedilmekte olan bu Islâh Evi, j Uına n bir numaralı kanun ;ie v ü rum ve kurullar kuruluş kanunlaih b) Bu iki müesseseye verilmiş Karağaçta, Milli Eğitıme ait ÇoI <• rulmuşlardır *• ' f 1«"*4 '" vç rı yürürlüğe konularak görevleri49 cuk Yetıştirme Yurdunda faaliye . 1 S*yı!ı Teşkilâtı Esasiye Kanu ne başlayıncaya kadar, bu konuda olan görevlerden, 27 Uayıstan son te geçirilecektir. Dün, Istanbul inj r.uuun bazı nüküniı'nıaı k<m.;ul ki hükümlerin uygulanmasına de ra iş başında bulunan îcra vekille faz savcısı, Milli Eğitim Müdürlüj ması ve bazı hüküniîerinin değışti vam olunur» hükmünü tasırr.akta ri üyeleri i'e, yargıtay, danıştay ğünden bir muavin ve Nafia Mü rümesi hakkında kanun) ismini ta dır. Binaenaleyh, yukarıda da işa başkan ve üyelerinin vazıfelerin dürlüğünden bir mühendisten müj şıyan 12 haziran 1960 tarihli bu ka ret ettiğimiz gibi, Anayasa Mahke den doğan suçlar dolayısıyle muha l teşekkil heyet, Çocuk Yetiştirme nunun 6 ocı maddesinıı bitırci mesi kurularak, kuruluşu Resmi keme etraek vazifesi, Anayasa Mah Resmi Yurdunun ıslâh evi haline fetirilip fıkrası: «Sâkıt Reısicu'mhur ıla Gazete ile ilân edilinceye kadar, kemesinin kurulduğunun tarihine getirilmiyeceği hu^usunu yerinde Başvekil ve vekilleri ve eski ikti Yüksek Adalet Divanı ile Yüksek Gazetede yayınlanması etüd etmek üzere Karaağaca git dar mebuslarını ve buniarın s.uîla Soruşturma Kurulunun bu iki nu kadar devam edecektir. c) Sâkıt Cumhurreisi Ue Başvei rına ıştırak edenleri yargılamak maralı vazifesi, yani Milli Birlik miştir. iktidar üzere bir Yüksek Adalet Div&nı Hükümetinin kuruluşundan bu ya kil ve Vekilleri ve eski na vazifede bulunan lcra Vekilleri, miürtvekillerirıi ve hım'nnn sı.if i Şehrhnizde veni bir Ağır Ceza , Yargıtay, Danıştay Başkan ve üye larına iştirak edenleri yargılamak ı Mahkemesi kuruluyor j sorumluluklarını îrajtırma's ve leri ile Cumhuriyet Başsavcısmın çörevlerı ise iki suretle nihayet îstanbulda Beşmcı Ağır Ceza, haklarında son tahkıkat açılarak vazifelerinden doğacak suçları mu bulabil^cektir. Bunun içi n evvel Mahkemesinin kurulma işi, niha 1 Yüksek Adalet Divanına verilme hakeme etmek sörevi, devam et emirde bir numaralı kanunu tielc yet tahakkuk etmiştir. Halen mev " ' gerekip gerekmedigine karar mek mecburiyetındedir. Bu, çok a BİÇtiren vevahut orî.^rr kMîcut dört Agır Ceza Mahkemesinin ! vermek üzere bir Yüksek Soruş ;ık bir Anayasa hukmudür. ren, yeni bir kanunun Büyük Kil: tu dâva fazlalığı yüzünden nornıal r m a Kuruiu teşkil Oıunur» hükük Yüksek Adalet Divanı ile Yük let Meclisince kanunlaştırılmış ol bir ş e i d e çalışamadığını m ü ş a ^ şekilde çalışamadığını Yüksek Soruşturma Kuru sek Soruşturma Kurulunun sek bir ması lâzımdır Bu iki müe"e=?r,in h Altan Karındag v« Ulvı Vraz «Göniü Aveısıada» hade eden Savcıhkça, bir süre on, ' u &u vücude getirmekteciır. numaralı vazifesinin, sâkıt Reisi hukuki mevcudiyetlerini kaybede ce, Beşınci Ağır Ceza Mahkeme Bu bir numaralı kanun. yine av cumhur ile Başvekil ve Vekilleri bılmesi için ikinci bir hal ise, Yük Bugünlerde Site Tıyatrosuna gi meğe tesvik ederse bundan tiyat sinin kurulması yolunda Adalet m maddesinin son fıkrasiyle Yü'k ve eski iktidar mebuslarını ve bun sek Adalet Divanı ile Yüksek Soden îstanbullular, bu küçük ve za romuz için son derece faydalı, ve Bakanhğma yapılan müracaat, Basek Adalet Divanı ile Yüksek So iarın suçlarına iştirak edenleri yar ruşturma Kurulunun elir.dp. râkıt rif sahnede, mevsimin en ilgi çe rimli neticeler ahnabileceğine ina kanlıkça yerinde görülmüstür. ruşturma Kuruluna başka bir va gılamak olduğunu ifade etmiş idik. Cumhurreisi <le Başvekil ve vekilkici oyunlarmdan birini seyredi nıyorum. Ancak, Bakanlıkça kurulması tas daha vermekte ve bu mües Anayasanm yürürlüğe girmesi ile ler, eski iktidar mehusları ve bun yorlar ve «dörtbaşı m â m u n bir Ulvi Uraz Gönü] avcısı Emilio' vıp edJİen bu mahkemenın, nere seseleri «yargılamaları 19?4 tarih bu vazifenin devam edip etmediğı ların suçlarma iştirak edenler i temsil görmenin zevkini tatmış o ya bir «gonul denemesi» yapan i de faaliyete geçereği henüz tesplt li Teşkilâtı Esasiye Kanununa g'ö meseîesine gelince: Anayasa, geçiçin hiçbir dosyamn kalmamış ol • larak evlerine dönüyorlar. lim adamının, bu işlerin ustası bir edılmemiştir. Beşinci Ağır Ceza re, Divanı Aliye " ait bulunan 6 • . .. . ci maddeleriyle, ne gibi kanun hü ması gerçkmektedir. psikologun, bütün komiklığı için Mahkemesinin yerinin tanzimi. İsUlvi Uraz ve arkadaşlanmn yeYani, başka bir deyim ile '•ıslar hakkında soruşturma ve kümlerinin devam edeceğini ve ne açıklamış bu ai oyunları bir îtalyan oyunudur. de çok ciddî, çehresini sevimli bir tanbul Adliye Encümenince, dün yargılama yetkisi dahi Yüksek A gibilerin etmiyeceğini iki müessesenin, bu guçlara oyunla vermiye muvaifak oluyor. den itibaren tetkik edilmeğe baş Simdi yainız îtalyada değil, bütün dalet Divanı ve Yüksek Soruştur bulunmaktadır. Görüşümüze göre ait dâvaları bitirmiş olması ve mu batı sahnelerinde adı, Pirandello Rolünün her cümlesini, her keü lanmıştır. ma Kuruiu tarafından kullamlır» bu noktada da Anayasanm hükmü hakemelerini yapmak mecburiyeve Ugo Betti'den sonra, en çok du mesini (hele «a parte» lerde) deFotoğraf makinası ve hükmüyle ikinci bir ödevle görev çok açıktır. Geçici 4 üncü madde tinde kaldığı, hi£ bir işin kalmanin birinci lıkrası, ne gibi müesse mış bulunması lâzımdır. Bu takyulan Diego Fabri'nin «Gönül Av ğerlendirmek bakımından gösterdi lendirmektedir. dürbünü çalındı selerin hukuki varhklarının sona dirde, Yüksek Ada'.et Divanı ile cısı» (dlSeduttore»). Devlet Tiyat ği sanat, genç aktörlerimize en gü 1924 tarihli Teşkilâtı Esasiye KaHilton otelinin 219 sayıh odasınzel «sahne dersi» olarak tesbit eKurulunun rosunun 1959 da, Ankarada (Üçünnununa göre muhakemelerinin gö^ | ereceğini ve buniarın kendüigin Yüksek Soruşturma da kalan Tomas Maçnorne ismindüecek seviyededir. •• ' den dağılacağını su suretle kanun sâkıt iktıdara ait dâvalardaki göcü Tiyatroda) sahneye koymuş udeki Amerıkah, polise müracaat e | r u l m e s l «Divanıâli» ye verllmiş o laştırmaktadır: Bu Anayasaya Üç kadınm Gönül avcısının kazun zaman da başanyla oynamış derek, oda anahtarını resepsiyona! l a n kimseîer ise. îcra Vekilltri ile göre kurulan Türkiye Büyük Mıl revi, tabiatiyle kendiliğinden sona nsı N'orma'da Aliye Rona, sade olduğu bir komedi. verip gittiğini, ertesi günü nnahI T e m v i z Mahkemesi ve Devlet Şu let Meclisinın toplanmasiyle, 20/ ermiş olacaktır. ve rahat; sekreteri Alina'da Tolga tann resepsiyondan çalınmıs o l ; r a " ' Reis ve âzalari ve bir rie TemDiego Fabri'nin kahramanı, EmiTigin duygulu ve ifadeli oyunla duğunu öğrenriiğini, odasımn açıî v ' 7 Mahkemesi Baçmüddeiumumi Nısan/1340 t a n h ve 491 sayıh Teşkilio, üç kadınm gönlünü elde etmiş lâtı Esasiye Kanununa ve 12/Hazirıyla dikkati çekiyorlar. Metresi ibarettir, Demek oîuyor ki ran/1961 tarihli ve (1) sayıh Kalarak fotoğraf makinesi ve dürbü; bir tamane Don Juan'ıdır. Üçünü Vilma'ya gelinee. Altan Karındaş, nünün çabnmış olduğunu söylemişjbir numaralı kanuna göre doğmuş nunla 12/Arahk/1960 tarihli ve 157 de «idare» etmek için yalanlar uyhiç aksatmadığı tath Alman çivedurmaktan, günün birir.de, bıkar. si, dinamik ve sıcak oyunuyla bu tir. Polis. iddia üzerine Hilton o i h u l u n a n Yüksek Ada'.et Divanı ile sayıh Kanuna göre kurulan KuruSoruşturma Kurulunun cu Meclisin, Milli Birlik KomıtesıBiri meşru «karısı», öbürü «sekre role bütün delişmenliğini ve «di?i telinde soruşUınnaya başlam:ştır. Yüksek sakıt Cumteri», uçüncüsü de tmetresi» olan liğini» kazandumakta güçlük çek Patlattığı dinamit ölümüne vazifeîerinden birisi . . ve Temsilciler Meclisinin hum n hurreısı ile Başvekil ve Vekilleri | k u k i v a r ı t k ı a r , sona erer ve bunüç sevgilisini bir araya getirir, onsebep oldu ralyor ve eski iktidar mebuslarını ve bun l a r ^endiiiğinden dağümış olurları arkadaş eder. Sonra da, elini I «KÖTt 30 yaşlanndaki bir genç,. dina ların suçlarına şerik olanları yarkolunu sallıyarak. üçünün de •er! olarak. kar Ş .lanna «ıkıve I Oraloğlu T.yatrosu. Oralogîu al mitle patiattığı taşlardan Dirininl gılamak; diğeri de Milli Birlik Hü. D e t n e k oluyor ki, Anayasanm yü cevherini bir bir b&şına isabet etmesi üxerine ulmüş i kümeti ile başlayıp devam eden [ girniesiyle hukuki varlık rir. Şu ölümlü dünyada yalana, do I lesinin sanat r u r l u g e ratr.p ışığına çıkarmakta devam e *'"• tür. ayrı i ç e l Kuru lcra Vekilleri ile aynı zaman içe j •*""" s " n a ° e r e nü müesseseler, Kurulana, ikiyüzlülüğe ne lüzum vardiyor. Lâle ve Burçin OraloSlu'dan Umramye koyunde bir taş o c a ; r i s i n d e v a 7 i f e d e bu'unan Yargıtay, | r ı ı M e c l i s ji e > Millî Birlik Komite dır? Dördü bir arada güzel güzel s y Akın, dina Danıştay Başkan ve âzalariyle Yar | ibarettir. Yüksek Adalet geçinip gidemezler mi sanki? Ams | * f İÎCİSİ Küçük Alev Oraloğlu'nun. bu ha ı mit patlatmış ve fırlıyan taşlardap gıtay Başsavcısını vazifeleri dola j s' i n c i e n ji Yüksek Soruşturma Ku Emilio yanılmıştır. XX. D i v a m e j rika çocuğun, büyük kaabiliyettai biri, başına isatet etmiştir. Koma yüzyılın Havva'lan böylesine , ! alkışlamak için «Kötü Tohum. u | halinde Haydarpaşa Nümune Has yısiyle işledikîeri suçlardan dola rulu müesseselerinin hukuki var, • . 7 yı muhakeme. ctmek^en ibarettir. hklarınifı nîhayet bulacağına da«ortakhğa? razı olmıyacaK kaaar. ö r m e 5 e k o ş u v o r ( tahanesme kaîdırılan Kâzım ö l Yüksek Adalet Divanı ile Yük ir Anayasada bir hüküm mevcut hürriyetlerinin şuuruna varmış ka tnüştür. sek Soruşturma Kurulunun doğuş değildir. Bilâkıs aksine ( . T h e B a d hüküm dınlardır. Mitekim aradığını bir A n d e r . 10 yaşıırlaki bir çocuk trafik ları ile yetkileri, bu suretle tesbit vardır. Yine geçici 4 üncü maddetek kadmda bulamıyan, üçünü de , s o n , u n ( W l I l i a m M a r c h l n romanın edildikten sonra, metotlu bir ana r.in 3 üncü fıkrası: «Normal dekazasında öldii ayrı ayrı güzellikleriyle seven E, d a n ç l k a n l m ı ş ) b l r d r a m l d l r . K ö lize tâbi tutmak için, bu müesseOrman Fakültesi profesörlerin selerin ne zaman nihayete erecek mokrrtik rejimi bütün teminatiymililo'cuk evdekı «bulgur.dan da j t ü l ü g ü n c i n s i y e t i n toplumdan Rele kurmak amaciyla gerçekleştiri olacaktır... j ] e n ç e ş i t l i t e s i r l e r l e , baskılarla de den Faık Tavşanoğlu, 10 yaşında leri hususunu incelemek lâzım gel len ve yürütülen 27 Mayıs/ 1960 ki bir çocuğun ölümüne sebebiyet mektedir. «Gönül Avcısı» Site Tiyatrosun j ğil de insancğlunun kanında taşı devrim tarihinden 6. ocak. 1961 ta da çok iyi oynamyor. Tarık L e , d ı ğ ı bir mikrop, .irsivet» voluyla verdiğinden dojaa yakaiamnıstır. Anayasanm 147 nci maddesinin Derbentten 37476 hususî plâkalı ikinci fıkrası «Cumhurbaşkanı, Ba rihine kadar çıkarılan konular, vendojlu, Fairi'nin eserini akıcı, j edındıçı bir tutku olduğunu savuotomobilı ile geçen Fıik Tavşan kanlar Kuru'.u üyeleriyle. Yargı Türkiye Cumhuriyetinin diğer katemiz bir dille çevirmekle kalmajnan bir dram. Ibsen'den bu yana nunlarının değiştirilmesi ve kaldı oğlu, o civarda anî olarak otomo tay, Danıştay, Âskerî Yargıtay, mış. Ona ayrı bir güzelük veren ı («Hortlaklar») hayh işlenmiş bir bilinin önünden tjeç^n 10 yaşlann Yüksek Hâkimler Kuruiu ve Sa rılmasında uygulanan. kurallara üç bölmeH «simultane» bir dekor | temadır bu. M. Anderscn, geçen daki Hasip Demircıvp çarpmış ve göre değiştirilebilir, veya kaldınyıştay Başkan ve üyelerini, Cum labilir» da çizmiştir. Sol bölme karısıyla j vüzyıhn ünlü kriminalisti Dr. Lom a|ır surette yaralanııs'ır. hükmünü koymaktadır. huriyet Başsavcısını, Baş Kanun yaşadığı evi, bir paravanla açılıp | broso'nun kaatil'.eri birer «suçlıı»Hasip, hastaneye kalaırıİTr.tsına Sözcüsünü, Askerî Yargıtay Başsav Şu halde, Yüksek Adalet Divanı kapanan orta bölme sekreteriyle ça i QSn çok birer »hasta» sayan naza imkân kalmadan ölmüstür. ile Yüksek Soruşturma Kuruiu cısını ve kendi üyelerini görevleri hştığj iş yerini, sağ bölme de metı riyesini, yüzyıl sonra. sahnede ismüesseseleri, bir numaralı kanun ile ilgili suçlardan dolayı Yüce Diİçki tesiriyle kavga resiyle tath saatler geçirdiği «gü i p a t a kalkışmıyor tabii. Yazarın ala doğmuş ve Anayasanm yürürlü van sıfatiyle yargılamak» vazifesinah odası» nı gösteriyor. macı. sadece, tiyatroya çok elveEmirgân'da sarhoş bir vaziyette ni, Anayasa Mahkemesıne vermış l ğü ile kaldınlmamış olmalarına gö Ama Tarık Levendoğlur.un bü rişli bulduğu bir konuyu dramlas dolaşan Akif Destegül ile Ali Aksu, içki tesiriyle kavga etmişleryük başarısı asıl sahneye koyuşta tırmaktan ibarettir. Bunda da doğrusu büyük bir ba dır. Bu arada Akif, arkadaşını itebelirivor. Bu canlı, hareketli ve AHMET HAMDİ TANPlNAR duşüımüş ve muhtehf çok mânalı »yunu o küçük sahne sarı göstermiştir. Küçük bir kız rek yere ye sıkıntısızca yerleştirmekteki ', çocuğunun, daha ilkokul sıralann yerlerinrien yaralanmasına sebe biyet vermiştir. Yaralı tedavi altı•ustalığı Levendoğlunun reji ala da, şaşılacak bir soğukkanlılıkla na ahnmıştır. nmda da büyük kabiliyetleri ol işlediği bir seri cinayeti, seyirciMerhumun son Romanı duğunun güzel bir delilidir. Oyun nin soluğunu kesecek bir ustahkYalanda ve yalanla yasayaa bir zihniyetin romanıdır. Muhar f OCAK 28 SABAN 21 la sahneye çıkanyor. Seyirciye da yazarlarını, çeviricilerini. oyunlarir bu romanın vakasını olmuşun dışına çıkarmakla realıte f rının sahneye konulması isiyle ya! ha çok heyecan vermek için de, bü lerimizi düşündürücü bir mssal yapmıştır. Bu fantazi havası J kından, bazı hallerde doğrudan vükanneden miras kalan bu «kötü başta Hayri İrdal olmak üzere romaıun kahramanım çok reel » doğrudan doğruya, ilgilendirmek tohumj.u yoketmek ödevini anneolmaktan menetmez. Aksine kuvvetle$tirir. yolunda Ulvi Urazm gıriştiği bu ye veriyor. Üzerinde titrediği kızıilk deneme çok önemli bir ileri s r.ı kendi eliyle adalete teslim edeREMZİ KİTABEVİ Fi: 10 Lİra V. | 7.14,12.27 15.05 17.20 1855 5.28 dımdır. Bu denemenin sağladığı miyen, gözünün cnünde daha kimO E N S E marka I S V E Ç malı E. | 1.55' 7.08' 9.45112 00' 1.3512.09 başarı, özel tiyatrolarımıı olsun, bilir ne cinayetler işlemesir.e de pi»l»nmıı çcllk gümUf k ı p l ı m ı 1591/1230 Arkası Sa. 5, Sü. 3 te aym yolda bazı denemelere giriş Turistİk Müesseselere Kitapevlerinde ve Cumhuriyet matbaasında bulunur.10T.L Tek kitap ısteyenier, bedeliru pui olarak gondennelıdırleı Cumhuriyet 1247 SAATLARI AYARLAMA ENSTİTÜSÜ IU S M B(IDRUM,, İŞLETMEŞİ 5 jubat 1962 21 subat 1962 Urihleri arasında HAMBURG, BREMEN, ROTTERDAM, LONDRA, ANVERS limanlarmdan Türkiye için ticarî eşya yükliyecektir G ENS E sCJMHUKrtET'in Tefrikası: 29 Yainız...» Saathıe baktı. «Ben artık gldeyim. Allahaısmarladık.» « Ne munasebet! Daha erken. Eglenmeye daha yeni bas lıyornz.» « Sahi söylüyerum. DoriiAşağı inmem lizıra.» Kız ona şByle bîr baktı. Kur şunimtırak mavi gozlerlnl hem bir 6fke, hera blr üzgünlük b*lat gibi bürümüştü. « Sersemlik defll mi »enin bu yaptıgın? Şn ay aydmhgı, güzel geceyi berbat edlyorsnn.. hem de tam keyiflendigimiı ıı rada. Yoruldunsa, biraz otururuı.» « Hayır. yornlmadım ama, bence ikimir için de artık yatma vakti çrldi.» Doris'in snnesi, daldığı şeker lfmrden nyanmış, h«ş fSrör «i hi bir halle onları seyrediyorrin ama, o da aynı dilsüncede olmalı ki. kalktı, onlara doğrn geldi. « Yatma vakti geldi» dedi. «Hepimiz bugfin çok yorulduk.» David. nâzik bir tavırla: «He !e siz bana çok güzel bir gün geçirtHniz» dedl. David yanından geçerken, Do ris, dudaklarını hiç kıpırdatma dan. onun kulağma doğru fısıl dadı: « Benl böyle yüz üstü bıra kıp gittiğin icin pisman olacaksın' Bak görürsün!» David içinden: «Şaka snylüyor her halde» diyordu. «Eibet te şaka.» Birbirlerine «Allah rahatlık versin» dediler. Doris bunn pek sert, »omnrtkan bir tavırla söylfdi. Sahiden pek bozulmus gibivdi. David şaağı inerken, «Desiree» sarkıııııııı Mn nagmeltrl h&lS kalagında çınlıyordu. K&maranna girdi, lâmbayı açtı. Memleketten gelen mektuplar, erada, komodinin üzerinde ,onn azarlar gibi bakıyor lardı. Havası birden bire değişti. «Nasıl unuttom!» diye kendi kendinr kızarak, hemen soynn dn, mektnplan alıp yatağına çıktı, pişmanlıktan içi içini yiye yiye, Mary'nin mektnplannı okttmaya başladı. Mary, • iri iri, dikkatli elva ıısiyle tam altı yaprak doldur muştn. David'in Marsilya'dan velladıjtı mektnba aldıfını haber vermekle başhyer, saghk durumanun düzelmls olmasına sevindifinl bildiriyordu. Talnn, gene de, hele jeceleri, çok dikkat etmesini söylfivor, «inşaallah işlerin pek yeruca değildir» diyord.. Kendisine gelince; iyiymiş, yalnız onu müthiş göreceği gel miş, günleri iple çekiyormuş. Bıı arada, işle oyalanıyormnş: Dikiş dikif,or, oya yapıyormuş. lleride açacakları ev içia perdelik kumas almış, eskiden kalma parçalarla da bir yama lı yorgana başlamıs. Gezi'nin ordaki Grant'm mağazasında da elden düşme kelepir bir sa lon takımı varmış. «Senin eörmeni isterdim ama, ah! bir cabuk dönebilsen!» diyordu. Bir müddet saklayacaklarma söz vermişler. Yalnız, son günlerde babası biraz rahatsıımış ama, Mary, nstabası Donaldson'un da yardımiyle, fınnın iş lerini çeviriyormnş. Kııcafız mektubuna sadece «Senin Mary'n» diye imzalamış tt. (Arkası var) KOÇTUĞ DENİZCİLİK SOFRA veMUTBAK SERVİS TAKIMLARI Galata, Bankalar caddesi Bozkurt General Han kat 5 Telefon: 44 26 63 49 56 70 Telgraf: KOÇTUĞ İSTANBUL Reklâmcıkk 284/1221 | GÖUI Turkıye Şlş». Tr.ıM», »»1», i\Ar\ Teit. ı 4? «ı oı SAYIN DOKTOR VE ECZACILARA Batı Almanya Monheim Dusseldorf şehrinde kâin DR. SCHVVARZİ sanol Imustahzarları ilâç fabrikasından Jg//O/lampul :2 sm* lık 6 ampufluk kutusunun Turklye'de perakende fiatı 775 kuruştur. Bir empul 0Â mgr. L e n a t o s l d C thtivs eder. : 10 sm* Itk huausi damlalıidı çl> çes» TOrkiye'de perokende 775 kuruştur. 30 damlası 1 mgr. L a n e t o s i d C ihtiva eder. Distribütörü Ne de kolaymış dans etmek! Orkestranın çaldığı hava insanı öyle sarıveriyordu. kiz da öyle iyi dans ediyor, vücndunun kivrak hareketleriyle kavatıesine öyle uyuyordn ki Ilavid bir de baktı içten bir su rüklenişle, nagmevf kendini Uaptırmış. adımları kendili|in den uvmuş. sürüklenip gidiyor. Asa|ıdaki orkestra, çaldığı parcayı bitirip susunca. Doris, aferin dcr gibi basmı salladı. « Ben sana demedim mi!» David de sasmıştı: « Olnr şey değil!» dedi. .Btı kadar kolay oldugnnu hiç sanmıyordum. İyi de bir idman oldu.» Kı? kısa bir kahkaha attı: « Evet, idman da sayılabilirU « Ama, siı de çok iyi dana edıynrsunuz... harikulâde!» « En iyi bildiğim şeylerden biri de budur. Okuldaki son yı lımda. cumartesi akşamları, baska bir kızla birükte kaçar, dansa şiderdik. Şehirde Palis diye bir dans yeri vardı, oraya. Bu gibi verlerde, erkeblerle dans edip her seferine yirmihPs kurus alan kadınlar vardır ya, bilirsin. biz de sözde onlardanmışız gibi görünürdiik. Çok eflenirdik, onn Röyliyeyim sana . şakalasır, gnler soyler dik... Derken, bir geee yakılan dık » David: «Onun için mi o k n l ı bırakmak zornnda kaldınıx?» diye sorda. Doris'in bana alınacağını hiç sanmıyordn ama. kız, ağırına gitmiş gibi, kaşlanttı çatıp başını arkaya attı: « Şabsî bir mesele bu. Böy le üzerinde uluorta konuşnlmasını istemem. Kabahat bende de&ildi. Do^rusunn istersrn, ben daha çok Bert'le, yani a^a beyimle dana ederdim. tyi lıir çocuktur O J Kız bnrada gene bir kahkaha attı. «Bilmem, öy le midir ya... Neyse, aldırma, darılmadım o söıüne. Şiradi ba na bir sieara ver bakayım şnrdan. Çakmaği da getir... tkisi de çantamda, şurda, koltnğun yanmda.» Pavid Uııın altın çakma^ını yakarken Doris ona doğrn fğil di. Sanra, ana da sigara ikram etti. « Sen hn sigaradan içmiyor musun?» diye sordu. David, «hayır» der gibi başını sallavınca da «Kendini çok şeyden yok sun bırakmışsın!» dedi. « Rir eün hepsini birden el de edecefim,» « Valnız, çok ileriye bırakma bu işi. Ben elde etmek iste diğim şeye doğrn hemen (ide rim.» Arkalarını demire d»y»miflar, ayskta dunıyorlardı. Derken, orkeatra çene başladı. Bonun üzerine, Doris ancak yarımis, kadar içtiği sigarasını fır latıp attı, delikanhya dogru dıîndü. • lladi bakalım. Yainız, ba seîfr biraz daha canlı dans et. fîdrünün önüne şöyle çetir. Be ni Blackpool'daki gezide vakalamışsın, hemen sarmaş dolaş olmusnz.» David: «Aman yarabbi!» diye g'üdü. «Hiç benim harcım deK'l» Kız, ona biraz daha sokularak, knlağına fısıldadı: « Onun için hosuma gldiyor snn ya. Olsan, gene de bir denc.» Or.dan soııra "f k e r e daha dans ettiler. David her seferintlc dansı biraz daha ilerlettiğiri jîiirüyordu. Yepyeni bir zevk taimıştı. dansın adımlarmı bu kadar çabuk kavrıyabilmiş olmasıtıa da öyle seviniyorda ki! Yalmz, aşırı gitmenin de doğru olmıvacağını düşünüyor du. Hn. llolbrook'un bulunduğu yere doğru gelirlerken kııın kollarından ııyrıldı. « Cok tesekkür ederim. Doris» dedi. «Gerçekten büyük bir şey oldu bu benim için. BİRKAN T«IS . Reklâmcıhk 93/1237 CUNHURIYET Nüshası 25 Kuruş Türkrv» Hariet Lira Kr. Lira Kr. 75.00 15O0O 40.00 80.00 22.00 44.00 Basan vc Yay»n Cumhuriyet Matbaaeıhk vm Gazetecllik TOrk Anonün SirkeU Cagaloglu Halkevl Sokak No. Î941 Sahibl Senelik fi ayhk S ayhk erQO\SÛ/lO/ jdraje : Migren v» »azomotor menşeH başağrılarının hususl ilâctdır. 20 drajelik tüpünün Turkiye'da perakende fiatı 1030 kuruştur. İTrlAL VE ECZA OEPOLAR) İLE ECZANELERE 0AĞITILM1Ş0IH . Numune «9 Bteratür İçin lutfan Karedeniz Ecza Oepcsu, P. K. 397, Galata • Istanbul adresine yazınız. Faal 602 1212 NÂZİME NADÎ Yazı işlerini fiilen idare eden Meaul Müdür VECDİ KIZILDEMİR gönderilen yazılar konulsun, konulmasın iade edilmez. tlânlardan mesuüjet kabul olunmaz. j BATEŞ REKLAM Nijan Evlenme Çay Doğum Ölüm v.s. bütün ilânlarınız için, günün her saatinde : • Abone ve tlân işlerJ İçin, »arfın üstüne «Abone» veya «ilân Servisi» kaydınm konması lâzımdır. * BU GAZETE BASIN AHLAK UVMAY1 TAAHHÜT BATEŞ REKLÂM'a Telefon etmeniz kâfidir. Tel: 27 38 07 27 12 07 Adres: Caâaloğlu, Çatalçeşme Sok. Avdınlık Han kat: 2 f İ ^lllllllllllllllllllllllllllllllinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllIIIHIIimilllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIllllll^ Bateş 3/1213
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog