Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

MîSslilman TiirV IMnirı Trm*] Din Kitabı Hak Dini Kur'an Dili Merhum Ebnalılı Hamdt Yazıraı 9 ciltlik Türkçe tefsiri 1 Uâ 7 nri CHdler eürtı. Son 8 inci v» 9 uneu cildl«r baaılmaVtadır. 800 eahlftlik b«her bes eüdl (50) liradrr. Kitapçdardan iateyinis » ÖdemaU gönderilir. MUHTAR YAZTK Cad. Elkâtip han 8 Rckl&mcıbk 3J50/121» u m h u r i yet KURUCUSU: YUKVS NADİ 2 2« 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 HtLMT YÜ< Üstadı (Bütün c«jpheleriyle) incel« yen bu Yahya eserde: Yüzlerce j«dip ^Btjfci: ' Kemal'i. anlatan , . w . ^ „... ıfüçüneeTenr ItıraEsn, mülâkatlan, (105) fjkra v» nükto, (]62) şiir, (42) regim \e %rikatür. Büyük . boy 328 Sayfa,*!75O Kr. Yeni çıjm. BATEŞ Bâyililc Teşkilâtı ftCağaloğlu Ayâınlık han kat İNKİLÂTİ ve AKA K İ T J # E \ İ Yahyfe Retnal 38. yıl Sayı 13.466 Pazat 28 Ocak 1962 Teleionlan 2 24 2 M « 9 8 2 2 4 2 9 9 Doğu Anadolu lâyık olduğu gelişmeye kavuşturulacak Devlet Bakanı Doğu için alınan tedbirlerin sadece bu kışın geçirilmesi ile ilgili olmayıp istikbale muzaf bulunduğunu belirtti IIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIirilllll Feyzioğlıı Doğu ile ilgili intıbalarını anlattı TAHRAN NÜMAYİŞLERİ Tahran'da gençler Ie polis arasında vukubulan çarpışmalarda 200 e yakın talebenin yaralandığmı ve 180 kişinin de tevkif edildiğini bildirmiştik. Çarpışrnajar sırasında talebeîer polis arabalarırn devirerek yakmıslardır. Resimde, yanan bir polis jipi görülüyur. (Bu husustaki haberimiz 3 üncü sahifemizdedir.) Müddeisiz Bekleme Dev resı llllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllll llllllllll mnmi efkâr, müddetsiz bir bekleme devresine girmi? hnlnnnvor. Seçimlerden beri müspet ve menfi ihtin^lle birbirini kovaladıfı bir tereddüt havası esiyor. Denılebılır ki. koalisyon, haik arasında raahrekine ottrmamış bir sunı peyk tesiri uyandınyor. Bn tereddüt havasının ve gdien.i.litin kayna?. nedir? mruraB tahlile calıştıgım vakıt, problemln b»<t bir iibr.iy.t « Tplefoto Cl'MHURtYET: (Ankara . İFta Devlet Bakanı Feyzioğlu dün yaptığı basın toplantısmda Ankara 27 (CumhuriyetTeleks)' «Doğudan döndüm» sözleri ile basm toplantısma başlayan Devlet Bakanı Prof. Turhan Feyzioğlu, «yardım bölgesindeki vatandaşlar için açlık tehlikesi mağlup edilmiştir» demiş ve bu konuua »lınan çeşitli tedbirleri açıklamıjtır. 18 ocak tarihinde 3 Doğu ilindeki dağıtım merkezlerinde buğâay stokunun 17.938 tona yükseldigini ifade eden Feyıioğlu sevkiyata her gün devam edildiğini de ayrıca ilâve etmiştir. Devlet Bakanı Turhan Feyzioğlu açıklamasına özetle şöyle devam etmiştir: « Köy muhtarlan tarafından hazırlanıp idare makamlannca kontrol edilen ihtiyaç mazbatalanna göre, dağıtılan buğdaylann köylere kadar ulaçtığını bizrat müşahede Pttim. Her merkezde buğday dağıtımı proğrama bağlan mıştır. Muhtaç vatandaşlar 4 aylık ihtiyaçlarını toptan almakta Arkası Sa. 5, Sü. 4 de rnm. Tereddüt ve füven»lıHg1n »ebeplerinden Mri. roesul «»hsiyetler rkipinde olayları realist bir «ıtanıyetle gören pek m kimseye rasl»z nabiiecegine dair bir intıba nyanmı» olma»dır. Devlet adamımn realizmden uıaklaşraası, çok eskıden heri şabidi olduıtnmnı bir içtimai derttir. Partiler, y raeseleleriıh Sezai Okan, kendisinin de istifa edeceğine dair haberleri yalanlıyarak m mal etmekte, yahtıt hatalı bir yolSamsun, 27 (Telefonla) Bafra nunda, soygun tasavvuru gerçek«Faydalı olamıyacağıma kanaat getirdiğim zaman, vereceğim karar, da ısrarla ilerlemeye çalışmaktaya 2 kilometre mesafede şose ü leşmemiştir. Soyulmak istenen dırlar. ttidal, »abır. ölcü ve lıe«apzerindeki bir benzin ijtasyonu, karayonla. Amerikan tktisadt Işherhalde bir siyasî teşekküle girtne karan olmıyacaktır» dedi 1a orta yolda yürümege politıkaodün gece siiâhlı 3 meçhul «ahu ta birliği Teşkilâtına ait kamyonetin larımizı* benüı ahştıratoadıSıraıt rafından basilraıştır. Soyguncular, içinde bulunanlar durumu .iandarbir hakikattir. Ankara 27 (CumhuriyetTeleks) desinin uygulanmasmı rica ede. benıinci Rasim Seçkin'in kasasın maya haber vermişlerdir. Soygun Şimdiki dnrnra. «ihniyet bakı Dün gece istifasım geri alan rım» demektedir. da bulunan 1200 lirayı aUrak kaç culann aranmasına başlanmiîtır. mından. düne kıyasla farklı de&ıl Tabıi Sen^törlerden Sıtkı Ulay bu Bugün kendisi ile görüşen basın Yarbay Glenn mışlardır. dir. Degişen. yalnıı »artlar ve dıs aabah dilekçesini tekrar Senato mensuplanna Senato Başkanı SuDiğer taraftan Terme civarında görünüşlerdir. at Hayri Ürgüplıi, «b'lay'ın istifada «abaha karçı üç silâhlı sahıs Sene 1954.. Toprak rantımn »aytr Başkanı Suat Hayri Ürgüplü'ye sında bır yanlışhk vardı. tstida. iki vasıtanın önüne çıkarak durladıtını ve lirai verimin düstügü vermışttr. Öğrendiğimıze gör« Ulay durnıak ve soymak istemiştir. Vanü gösteren ilk alâmetler ortaya Memleketçi Serbest Partiye gir. sında siyasi hayata atıldığını belirtmekte idi. Kendisine ancak 8 1 fitalarm gaza basarak kaçma?ı «oçıkıyor. Kaleminize «anlıyor ve ıl miştir. unI1 gilileri uyarmaya çalıs.ıy°™ *' Sıtkı Ulay istifasında «26.1.1962 yasi bir partiye girdiği zaman İlk önce. yatılannızı ve demeçlen de siyasi bir partiye intisap etti «Tabiîlik» rîeyıminin kalktıcağını, niıi hayretle karşılıyorlar. Bir ve ğimden Ansyssanın 70 inci mad Arkası Sa. 5, Sü. 1 de va iki vıl geçiyor, tanm.n buhrana dogrn fittikçe yaklaştıçını ısrarla beürtmeye devam ediyorsunuı. Tabancı mnhabirlfr vasıtasıyle, bir îzmit, 27 (Telefonla) Atatürk Hürrivet Partilinin rey toplamaU filminin çpvrilmesinde bas rolün • • için hububat fiyatlarını propaganAdana C.H.P. Mitletvekili Kasım da konusu vaptıfına. halhukı rnetnBildirtde Damştayın bir Gülek'in maliarma ve maaşına, De Comel Vilde'e verilece^i haberleJpketin haharda yerayeşil oldufumiraS varisleri tarafından yapılan ri üzerine. şehrimizri'e hıılunan A arkadaşlan tarafından açılan na dair dflnya basınında tenkıdkar müracaat üzerine mBhkeme kara tatürk eserinin razarı Ray Brnck, dâvayı reddetmesi üzerinde Dün Eminönü İlçesinde yapılan toplantıda, idareciler tefsirler neSrettiriliyor. Derken bır rına müsteniden 7. lcra Dairesince gazetecilere şunları söylemiştir: inkılâp OIBVOT. îeni rejimm h tnuteiçindp bnhmdnkları imkânsıziıklardan şikâyet ettiler duruluyor 8 İ t « Atatürk rolünü Yııl Brinner' haci^ konulmuştur. hassısları. 1»61 > » ' » • •" Gülek'în borcunu ödememesi «e in oynamasmı arzu ederdim. O Ankara 27 (Cumhurıyet . Tel=ks) İprinde tirai «elirin artacaimı Dün saat 15J1) dan geç saatlere Eğitim Müdürü konujarak Etninbçbiyle bu ynla gittiklerini bildi oynamadiğı takdirdp, bu role en Inkılâptan sonra emeküye sevk Hplıvorlar. Ancak açlık başla Erkek Lisesinde cnü İlçesinde 1962 d? yapılacak ren Dfmirağ rari=lerinin baciz koy uygun artıst. Richard VTidmark' edilen subaylardan Rıza Köksoy' cs toprak ekonomisinde b<r hnJı kaılar îstanbul içler hakkında bılgi vermişlertiir. TİCARET BAKANI Ticaret Bakanı İhsan Gürsan dün şehri durttukları mallar ara^ında Tanin tır. Cornel'in Atatürk'ü canlandı tın Danıştav'da açtığı emeklılik ranın hiiküm sürdüjü kabul edıli Eminönü llçesine ait dert ve ditoplantı, Bu aracia konuşraalar tahdit edil mizde muhtelif temaslarda bulunmuştur. Resimde. Vali Tulga. Tica gazete.'i imtiyazı ve tesisleri ile rabileceğini hiç zannetmiyorum.> nıuamel^sinin iptal dâvasımn redvor. Fakat yine asıl aimraası la lekler için tertiplenen irnı eelfi «'dbir iizerinde dorul daha öncekilerden başka bır şpkil mış v e her bucağa b»ğh muhtar ret Müdürlüğü ve Toprak Malısulleri Ofisiıü de ziyaret eden Bakan Gülek'in bazı şahsi mslları da var Filmi çekilecek olan e^er halen dcdiltliğini evvelcp bildirmişt.k. dır. Arkssı Sa. 5. Sü. t de Türkçeye tçrcüme edilmektedir. mnror. lste, bir reiiraden diŞenne de cereyan etmıştir. Beledive Mü. Iardan biririn sözcü olarak konuş bu temaslanndan birinde görülüyor. miras ıribi intikal etmı? bir ıhmaı dürlerinın lıılkın sert tenkidieri ması kararlaştırılmıçtır. ri<! maruz kalmaları üzerine progBu araria Ahmet Kerfval Sarı?al ram değiştirilmiş ve sırasiyle ismindeki bir vatandaş, muhtar Bafan da. tam aksine oiarak, po Vali, Belediye Başyardımcısı, 2 nlmadığını, kendisinin de konuşalitikacıların efsane yaratroai;a oren yardımcı, İETT Genpl Mudıiru, dikleri ve serap gibi ozafcta go«u Sular Idn:e=î Miiriiirü v Millî cağıru söylerniş, bazı muhtarlann Arkası Sa. 5, Sü. 8 de e ken erişilmiyecek hedeflere koş Ulay dün yeniden istifa ederek Memleketçi Serbest Partiye girdi Ankara, 2 (Cumhurıyet 7 Teleks) A. P. Meclis Grupunda çeşitli hizipleri bağdaştıracak bir formül bugiine kadar bulunamamı», partinin ıdarecileri ile memuplan arasmflaki mesafe iyice açılmış, fakat buna rağrcıer.. A. P. yı mütesanit bir parü gibi gösterme gayretleri de artmıştır. Parti idarecıleri ile bunlarsı yakın A. P. liler, Gruptakı temayülleri ortaya koyan gazetelere ve vazarlanna kızmakta, bu hanerleri yalanlatnak için gazetclere demeçler vermektedirler. Dün rie A. P. de ihtiiâf ve grup tebliğinde tahrif olmadığı yolunda bazı garetelere beyanat veren A. P. Iıler, ihtilâfı yaratan v« tahrifi ya panlar , hiz/.at kendileridir. Genel tdaT» Karul'.ı üyesi ve Genel Sekreter Şinasi Osma, Grup Ba$kam olan Kadri Erdoğan v« bu idarecileri destekliyen Şeref Kayaiar ile Ihsan Sabri Çağlıyangil, haberleri yalanlamaktan ziyade, bu haberlerı yazanlara kız • mışlar ve Grupun içinı l>i\ip. gazetesine aksettıren basın ~ Arkası Sa. 5 Sü. ! de AP de ihtiiâf yok, ihtilâflar var Amerikanın aya lırlattığı iüze başansızlığa uğradı Cap Canaveral, 27 (aa.) 39.430 kilometre olarak derpis edılmis oan âzaml hızı a;mıs bulunduğu için «ranger» in Ay'a varamıyacağı ve beklenildiği gibi sathımn bir kısmını televizyonla yere aksettiremiyeceği ögrenilrniştir. Milll Havacılık ve Feza Dairesi füze hızının ne febepten dolayı artraış bulunduguna dair bir açıklama yapmamıçtır. «Ranger 3» ün güneş etrafında geni; bir mahrek çizmesi çok muh temel görülmektedir. Ranger 3 ün başansızlıgı hakkındaki ilk bildiri Milll Havacılık ve Feza Dairesınin, «Ranger 3» ün başarısızlığa uğradığını anlatan bildirisi şudur: «Millî Havacılık ve Feza Dairesi «Ranger 3» denemesinde kulla Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Yarbay Glenn'nin dünya etrafında yapacağı tur ise fena hava şartları yüzünden en az 4 gün geri kaldı Bafrada bir benzin istasyonu soyuldu Termcde 3 silâhlı şahsuı soymak istediği vasıtalar da, kaçarak kurtuldnlar Dert dinleme toplantısmda konuşmalar tahdit edildi Yazar "Atatürk,, filminde baş rolü Gülek'in maaşına ve oynıyacak aktörü mallarına haciz beğenmedi konuldu Eminsu Derneği bildiri yayınladı tuklan dikkate çarpı><"'B l r b a k l * v m o n m . ortaya devietçil.k paroİası atıliyor. Arkasından, b!r gorölmemiş kalkmma macerası başlıvor. Her iki teşebbös de memleket ekonomisine pahaiıya mal olan birer sivasi ifiâsla neticeienince. sanki mecbnriyet varmış nbı, bn sefer aile başına 7128 Hra yıllık gelir tahminine dayanan ',«7 oranında çelisme hııı diye, olmıyacaK bir rakam ortaya atılıyor. Bn hesaba dayanarak yatınm projelerl kıymetlendiriliyor. Teknijı ıleri, fprmayeRİ bol, döviıi kifayetlı ve halki çahşkan memleketlerln otornasyon» varıncaya kadar ber turlü imkânları knlUndıklan ekonomilerde (tüç sağlanabilecek b.r gelişrae temposn vadediliyor. Bn d», istikbal üıerine «ırf yaşanan sunde takdir toplamak emeliyle gırıçilnıiş yersiı bir politik hareket ornegi.. tki kutup arasında ise; orlalığı karıstırıcı. şahsi menfaat dnygnsntıa dayanan ve bissi tesirlere ayak nyduran faaliyet örne|i göze çarpıyor. MâHırekine otnrmamış başdöndürücü siyasi gidi?, halkı bir müddetsiz bekleme devresine soknyor. Fakat bo gidiş ne memlekete refab nfuklannı açıyor ve ne de kolay sona erecege benziyor. Bir gün Doğunun sefaletine üzülerek; 24 saat sonra »,«7 (jelişme oranmdan bahsederek; bir baska sefer enflâsyon olmasın diye memur maaşlannı kıçarak: arkasından enflâsyonu tahrik edebilecek bir biitçe çıkararak ve nihayet emeklilerin dnrumunu düzeltmek sibi hakikaten faydalı bir icraat örneji vererek istikbale doŞru ilerlivoruT. «Cumhurıyet» te bugün çok güzel bir zabıta romanma başladık Hizmetliler işçi ile aynı haklara sahip olacaklar Üçüncü Çahşma Meclisinin dünkü toplantısında işveren temsilcisi Kocatopçu, Türk işçisinin sağ duyusu, çalışkanhğı ve memleket menfaatlerine karşı anlayışını övdü.. çalışmakta idi. îhtıças komisyonları tarafından hazırlanan raporlar bugünkü müzakerelere konu eriildi. Oturumun açılmasını takıben 3008 sayıh tş Kanununun 3, 4, 7. V>, 21, 30. 31, 32 ve 40 ıncı marlrleierinîn Göney hudut mıntakasında halktan beyanname aima usulü tamamen kaldırılıyor Gümrük ve Tekel Komisyonu, dün bu hususta ittifakla karar aldı N1L CİNAYETİ Yazan: AGATHA CHRİSTİE Ankara, 27 (CumhurıyetTeleks) üçüncü Çahşma Meclisv Genel Kurulu bu sabah saat 10 dan ıtıbaren Bakan Bülent Ecevit'in kısa bir açış konuşması ile çalışmalarıca başladı. Çahşma Meclisi birkaç gündenberi komiıyonlar halinde tadilini igtiyen teklifler yapıldl, Aynı zamanda Başkanlık yapan Eeevit, bu maddelerin bir hafta kadar sonra toplanacak olan bir kurulda konuçulup karara varılma sıtıın yerinde olacafiım b«lirtti. Bu Arkası Sa. 5, Sü. 4 de (Taznsı 5 Incl gahifemizde) En şöhretli yazarın en sevilen eseri 4. sayfada | AGATHA CHRÎSTÎE 1891 yıhnda Ingılterede doğmuştur. Dedektif hıkâyeleriyle büyük şöhret yapmış bir îngiliz kadın yazarıdır. «The Mysterious at Styles. adlı ilk eserini. kızkardeşinin, bir dedektif romanını okurken cinayetin kimin tarafından işlendiğini nnlamamanın imkânsızlığını ısrarla iddia etmesi üzerine, bunun aksini ispat amaciyle yazmıştır (1Î120) însanı şaşırtan bir sürü osrarlı olaylan ıçıne alan, daba çok psikolojik yorumlarla »e büyük bır ustalıkla çözümlenen elliden fa?l» eser bunu takip ?tmiştir Bir çok eserlerinin kahramanı olan Belçikah Hercule Poirnt, varattısı karakterlerin başında gelir. Ayrıca, «On Küçük Yaramaz», <Bok!enmiyen Şahit» gibi oyunlnrıriadünya fahnelerinde uzun sureleı taçan ile oynanmıştır. '.ımııtııtfiııııııııı I IIIII11IIIIIIIlllllll Feridun ERGİN Arkası Sa. 3, Sü. 5 te BAT1 VE BERtSİ SESSİZ VÜRÜVÜŞ İstekleri yerine getirilm?diği için bir haftadır derslere boykot eden Izmit Tekniker Okulunun 203 öğrencisi, bugün bir sfssiz yürijyüş tertip etmişlerdir. Oğrenciler Atatürk anıtına çelenk koyduktan sonra dağümijlardır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog