Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

İNSÂN, FEZA VE ÖTESİ Yazatı: Prof. MELJH KOÇEB Bu kitsp, feza yolculuğu flkrinin ilk d«f* nasıl olduğunu, lunî peyke varmcaya kadar gelişms safhalarını v* bugün feza yanjmasında bangi dev fikir ve imkânlann çarpiftığını gayet sade bir dille anlatmaktadır. Çıkaran: TÜRKİYE YAYTNEVİ Fiatı 10 hr» Üâncdık: 1083/1181 u m huriyet KURUCUSU: TUNUS NADt u3£ BMtaiMKİllkadardırt •o 1 nct dergih Hem ucuz ab«ri ı fiyatlarındaı F r^ydalanır Kaman elde hem de dercii ABOfl: ÖLUIUZ! i V, . TAKHAN İ ± fc\ 95İ9/1172 38. yıl Sayı 13.465 T«ltr*f *• m e k t u p adrt«İ! C u m h u r i y « t l ı t * n b u l P o s t » K u t u t u j t s t a n b u l N o . 246 Teleionlar: 2 2 42 90 22 42 »6 2 2 42 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 8 9 Cumartesi 27 Ocak 1962 r I L Eski ve yeni biitiin emekliler aynı statüye hağlanacaklar Ankara, 26 (CumhuriyetTeleks) Emekli, dul ve yetim maaşlarının her hak sahibini memnun edecek bir şekle getirilmesine çahşılmaktadır. Bu maksatla Maliye Bakanlığı ve Emekli Sandığının yetkıli temsilcileri çalışmağa başlamışlardırEmekli, dul ve yetim maaşları bugüne kadar devamlı şikâyet konusu yapılmış ve hakikatte de ahenk ve muvazene sağlanamamış bir statüye tabidir. Uzun suredir şikâyet konusu olan emekli maaşları mesclesi hallediliyor Glenn sabah 10 da fezaya ırlatılıyor yapfıktan sonra arza dönecek Barem esası üzerine kurulacak olan yeni emeklilik rejimine göre Gleiltt,fezada 4,5 memurlara yapılacak her zam seyyanen emeklilere de intikal edecek; saat içiltde 3 tur Çalışmalar başladı Ceşitli rejimlerin tesiri Cumhuriyetten önceki devirden intikal eden ve buıttüne kadar şeçen süre içinde çcşitli emekli rejimleri, herhangi bir hsyat standardını hesaba katmadan vazedilmiş, ve daimi surette her yeni kurulan emekli rejimi, bir önceki rejime tabi olanlan dikkate almamış.tır. Bunun neticesi olarak, cemiyette müreffeh emekliler yanmda. sefalet çeken emekliler görülegelmiştir. Dul ve yetimlerin durumu ıse, tatbikatta rmpklilerden daha muvazenesiz olmuştur. Amerika ordumuz için [135 milyon lira hibe etti Metnuriyete paralel bir rejim Halen Ü7<=nnde çalışılan yeni emeklilik rejiminin. memuhyet rejimine parelel ve onunla muvazeneli olması prensipine varılmıştır. Memurun tabi olduğu statüye muvazi olarak vazedilecek emeklılik müessesesi, bütün eski emeklileri de kapsayacak ve memlekette tek bir statünün sağladığı imkânlar bütün emekli lerimizı hımaye edecektit. Maııye Bakanı Şelik Inan Emeklilik baremi Emekli olmus memurlan aynı statit iç*«in* »laa yeoi »~Jmemuriyet baremTİoi bir baremi olacağı meselâ 40 lira a*H maastan a>Tilmış bir memur için tesbit olunan belirli nispetin, eski ve yeni emeklilere seyyanen teşmil edileceği bildirilmektedir. Pevlete muayyen süre hizmet yaptıktan ve çabfma gücunu yıllllllHIIMIIMMIIIIIIIIMIIIIIMİIIMIIIMMIIIIItHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIII •tirdikten sonra emekli olanlara memurken sagknan imkânlarm, Uonradan kıskanılması ve refahmın yükseltileceği yerde azaltılması ' <rjbi bir tatbikatın fazla adaletsiz olduğu hususu, yeni emeklılik rejı' minde otı plâna ahnmaktadır. Müspei icraal yolunda Miihim bir adım IHIIIMMHIIIMIIIMMIIIUUIIIIIIIIIIinillMMMIIMIIIIMIII Sunay, Kuvvetler Kumandanları ile Koclelîfir gîlti Varbay Glenn Cape CaraveVAN KAPJ ral, 26 (AP) MERKE2? ASiLye YEOEK Feza sejahatıne GÖSTERGE V PA8AŞÜTLE8 çıkacak olan YarTABLASİ \ bay John Glenn i taşıyacak kapsulYONELT1Cİ deki supap ânza!Si KONTfiöt • >IET 5i tamir edilmişTA8AKAS! tır. Başka sebepten bir tehir kararı alınmadığı Ankars 26 (Cumhurıyet "V'JKSEKU* takdirde Yarbay Teleks) Amerika Iktısadi KONTROL John Glenn cuYardım Heyetı, bugün evvelmartesi günü fece mutabık kalınmış progKAPAK za seyahatine çıram çerçevesinde 135 milyon DUĞMESi Türk lirasını Milli Savunma kacak ve fezaya UFUK masra£larımız için hibe etti ' ulaştıktan sonra KONTROL gini Maliye Bakanlığına bil4.5 s«at içinde 5Ö2LERI dırmiş ve bu meblağa aıt çedüny» etrafınds ANTEN ki tevdi etmiştir. üç tur yapacakPERiSKOP ODASİ hr. GiHET KÜRTARM. Yarbay. raahalKONTfiOL DONÜSKONTROL SAFHASİ !i faatle 7.30 da İİ ALETLERİ i (12 Gmt.1, Türkive «satiyle 10 da fçzava ftrlatılaYarbay Glenn'in içinde ddnyanın etrafmı dolajacağı kapsüHin semssı caktır. Üçüncü Amerikan feza ada | Dörtbuçuk saatlik fera uçuşu «ı içinde bir kere daha tekrarlaraışmını «Atlas Mercury» tüzesi taçı rasında yapacağı hareketleri yar tır. • "•.• AÎ .Ibay. buguo bir deneme Arkası 9a. S, Sü. 1 de Izmıt 26. (Telefonla) Genel Kurmay Başkanı Oreeneral Cevdet Sunay beraberlerinde Kara. Deniz ve Hava Kuvvetleri Kuman danları ile Yiiksek rütheli ?ııbay Arkası Sa. 5. Sü. 6 da pmleketimizdr, Emekli ye§i bakımından farklar yıratmıs Sandıj^nı modern esasla tır. Bn haksızlık ve muvazenesizligin ra üöre ilk defa teşkilâtlandıran malivecinin ha sebebi malumdur. Türk parası, fiıin bir macerası vardır. O vakit ya yatlardaki sürekli yükselis dolayısirle. d e f ini siteidr kaybetmişpılmış hesaplara gört, hu zat faai tir. Kaıınnun çıkanldı^ı tarihte hizmetten ayrılınra 50 sarı lira deviete yirmi beş veya otnz yıl hizemekli tnaaşı alacakmıs. Fakat ara met etmİ5 bir $ahsı geçindirebileya Birinci Cihan Savası girer. Al cek miktarlara cörc hesaplanmıs tın para yerine kâğıt kaimeler 1e olan emekli maaşları, para kıjmedavül etmejte başlar. Kendisine de, tindeki degişikliklerr paralel ola50 kâğıt lira emekli maaşı ödenir. rak satın alma eücünü mahafaza Eski devirde önıürlerini dcvltt hiz edememiştir. Zamanla memur ve metine vakfetmiş hütiin memurlar emekli maaşları revizyonlara tâhi gioi, o da, ihtivarlık çağında nm tutnlmuş, (akat emeklilerin hakladaiu refanı bulamaz. rını ödemek iizere kullanılan serCumhuriyet'in başlangicında, es ınaye fonn eskiden yatırılmış primki emekliler hakikaten RÜÇ bir du lerle sınırlı olduçundan müsait ruma dusmiislerdi. Efer imparator şartlardan o tarihte bilfiil hizmet luk rejiminde vazife RÖrmüş me çörenler ancak muayyen bir süre murlar, sandıia ndennıiş aidatı bi faidelenebilmişlerdir. Eski emeklirer sarı lira olarak krnara koymuş lere muhtelif vesilelerle yapılmış olsalardı, ihtivarlıklannda muhak cüzi zamlar ise, birer teselli ikrakak daha az sıkıntı çekerlerdi. Fa miyesi olmaktan ileri geçmemiştir. Maliye Bakanlığı, kırk yıla yakat iktisadi haksızlık, yalnız Cuıtıhnriyetten önce devlet teşkilâtında kın zamandan beri devam eden bu çalışanlars münbasır kalmamıştır. ahenksizli|e soıı vermek üzcre bir Aynı iktisadi dram, fâsılalarla te tasarı hazırlamağa başlamıstır. Yekerrür etmiştir. Kırk yıla yaklayan ni rejime göre bütün emekli maaşinkılâp devrinde de, her yeni ka ları aynı yeknesak gtatiiye bağlanun daha ünce emekliye ayrılmif nacak ve eskilerle yeniler arasınFeridnn ERGtN olanlarla yeni emekli rejimine tâ j bi bulunanlar arasında, maaş sevi ı Arkası Sa. 5, Sü. 3 te Bütçenin gider faslı bağlandt Aceleye lüzum kalmadı tşte güzel bir haber: Sivas 24. (Telefonîa) Alara bucağına ba§lı Haydarh ve Çınar köyleri halkı, artık kara keçi beslemiyeceklerini ve bu hayvanı. bir daha köylerine sokmıyacaklarını büdirmişlerdir. Köylüler, kara keçinin, or manlara, son derece zararı oldugu için böyle bir karar almak zorunda kîldıklarını söylemektedirler. 'ki köyün karan, civar köylerde de müsbet karçılanmıştır. îşln hülâsası su: Köylü baktı ki, üstSnde yasadıîı toprağin dörtte üçü şimdiden çgle dönmüş, iş kötüye ^idiyor ve yine gördü ki, ortada tedbir yerine bir takım feryatlarla göz yaslarından başka bir şey mevent degil, kolları sıvarın çareyi kendisi aramağa eiristi. fnşaallah, bn sunr gelişerek onu baltadan da vazşeçirir. Bizce: ormanlanmı/ için hâlâ tedbir araştıranlar. acele etmesinler, iş kendili|inderı jolnna giriyor. Şelik Inan, vergi konusunda «biz bedavacılığa son vereceğiz» dedi Komisyonun OYİuyarak dün bağladığı fasıl tasanda istenenden 114,615,006 lira fazla Ankara 26 (Cumhuriyet . Teleks) Butçe Karma Komisyonu 19«2 bütçesinin gider faslını 114.615.006 lira lazlasiyle 10.115697^18 lira ola rtk bağlamıştır. Komisyonun bu sabahki toplantısmda aynca Keban barajı konusu gene tartışılmış ve komısyon üyeleri Dr. Suphı Baykamı Bütçe Komisyonunu halk r.azarmda kuçük düşürmekle itham •etmişlerdir. Karma Komisyonun bu sabahki toplantısı başlayınca Nurettin Ardıçoğlu gür.riem riışı so^ alarak Arkası Sa. 5, Sü. 7 de Sıtkı L'lay istifasım eazetecilere bildirirken Mevcut veya kunılacak bir partide siyasî hayata devam etnıek istiyen Ulayı, bu fikrinden diğer Tabii Senatörler vazgeçirdiler Ankara 26 {Cumhuriyet Tebir siyasi partiye girdikieri tak• leks) Eski Milli Birlik Komite dirde tabii üyelik sıfat'arını nto i 5İ üyesi Sıtkı Ulay, bugün tabii Arkası Sa. 5, Sü. 1 de ! senatörlükten istifa etmiştir. E \ mekli General, seçeceği bir siya«i partirin saflarına katılarak polii tik faaüyetine devam edecektir. | Sıtkı Ulaym bazı arkadaşları ile i birlikte yeni bir parti kurması da ihtimal dahilindedir. İstifa haber\: Büyük Millet Meclisi çevrelerınde önemli tepkiler yaratmıştır. L'lay. artık sadece senatördür. Anayasaya göre, tabiî senatörler Gökay arkadaşımıza izahat \erirken Ulay Tabiî Senatörlükten istifa etti, fakat geri aldı ^ ^jnilNlllllinilUIMIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIinilfllllllllilllllllllllllU t • OZAFFR Gökay, asıl söztt kesilen bendegil,Gülektir,,dedi Avrupa Konseyi toplantısından bir gün önce şehVmize dönen Fahrettin Kerim Gökay dün, Ankaraya hareketinden evvei, bir îstanbul gazetesinde Kasım Gülek'e at 'yove hükumete itlntıdını tareledi u Doğuda At Vebası salgını başgösterdi İRAN'LI ÖĞRENCİLEBİN" PROTESTOSU Ege Üniversitesinde okuyan 55 İranlı öğrenci, dün sabah Ege Üniversitesi anfisinde yukarıda görüldüğii gibi bir toplantı tertip etmişler ve İran'da genel seçımlerin derhal yapılmasını istemişlerdir. Türk öğrencilerin de katıldıkları toplantıda, Ankaradaki İran Büyük Elçiliğine bir telgraf çekileıek, Tahran'da nümayişçi öğrencilerin tevkifinin protesto edilmesi aynca kararlaştırılmıştır. Gülek'in Avrupa Konseyi hakkındaki demecine cei'ap veren Mardin 26 (Teiefonla) ŞehriGökay, «2 defa konuştum henı de kısa. İkisi de tasvip ve mizde at vebası hastalığı bir salgın halini almıştır. Halk hayvanalkışla karşılandı «şeklinde devam etti larını bir an evveî aşılatmak için fen, hakkında yayır.lanan haberi acel» etmektedir. Öte yandan veyalanlamıştır. Bahis konusu haber teriner hekimier de çahşmalanna de, Ord. Prof. F. K. Gökay'm, Kon devam etmektedirler. Aynca, Nusey topîantısında Fransızca olarak saybin cıvarında hayvanlar arasın Arkası Sa. 5, Sü. 8 de da çiçek salgını tesbit edümiçtir. = i* Devrf sab* yoratmıyacoğıı,. «****«? = t İ Ş = = = Ş = İkisi de aynı gazetetıin aynı gündeki nüshası \ Bir gazetenin AP Grupunnn yaptığı toplantıyı İstanbui ve Ankarada çıkan nüshalarında ayrı ayrı başlıklar altında ve değişik şekilde haberlerle vermesinin AP Senatör ve Milletvekilleri arasında tepkilere yol açtığını dünkü nüshanıızda bil dirmiştik. Resimde. gazetenin (altta) Burhan Apaydın"uı tesiri altında «Devri sabık yaratmıyacağız" başlığı atılan İstanbul mishası i!e (üstte) aynı (razetenin Gümüşpala'nm tesiri altında »AP Gru pu dün Gümüşpala'ya ve Hükumete itimaduıı tazeledi••> başlığı konan Ankara nüshası görülüyor. Eenato ve Mecli« Başkanlarına Kadülak otomobi! ahmrası için 270.000 liralık tahsisat arnldı Gazeteler »BAREKELLAH BU GİDİŞ AYNI SELAMET GİBİDtR...»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog