Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

t ITIRAFLAR n Millî Eğjtim BaVanlıfrnr» T«ytml»nmakta olan dünya edehlvatındnn tercıimeler «maındftn J J Rousseau'nun merhum Reşad Nuri Guntekın Urafından dılımıze çevrılen. «ttiraflar» aolı esennın ıkıncı cıldı çıkmıstrr. «Itıraflar», Mıllt Eğıtım Bakanhğı yaymevlenyU bütün kitapçılarda 520 kuru»a (Basın 120/1149) Mtümaktedır. Cumhuriyet 38. yıl Sayı 13.464 T « l c r * f *• « e f c t u p «4rc«lı C u m h u r l y * » t f t e n b u l P e « t a K u t u j u : î r t a n b u l N o 248 TelefonİM. 2 2 4 2 9 0 2 2 İ 2 M 2 2 4 2 9 7 2 2 I 2 9 8 2 2 4 2 » TU^RT*E\'DE Komü^ist HoVdketleri , ve Ikınci cüdi alb lir« Öde&eli gond^âir Toprak »ergisl yâyınla P.K. 30 leyazıt İstanbJ 1140 Cuma 26 Ocak 1962 Yayınlanan A P t tahrif olunduğu i edilivor Bildiriye konulması karar altına alınan fakat Grup Idare Heyetince çıkarılan cümle: «27 Mayıs öncesi ve sonrası yapılmış olan her türlü tasarruflar hakkında herhangi bir fikir beyan edilmiyecek ve bir devri sabık hiç bir zaman yaratılmıyacak» AP Nedis Grup toplantisııun tepkileri devam ediyor İşçi Partisi kurucaiarı ilk toplantılarında ıhtilafa düştöler Parti Başkanlığına Madanoğlu veya Türkeşin getirilmesi konusu ihtilafa yol açtı Ankara, 2ö (CumhurıyetTeleks) Turkiye çapmda ve ciddl bır îşçı Partısınin kuruluş hazırlıklarına baslandığını ve «Turkıye Çalışanlar Partısı» adı verıldığını dun bıldırmıştık Genı? bır tendıka jonetıcı grupunun, ıhm adamlarının \e serbest meslek sahıbı kışılerin mutejebbislığı sonucunda kurulmasına çalışılan bu parhrun kurucuları hakkında hıçbır açıklama japılmaması \e bunların devaınlı oıarak bır yerde toplanmalan uzerıne faalıyete geçtık ve netıcede T Ç P . Arkası Sa. 5, Sfi. 4 de Basııı hakkında alınması isteneıt tedbir karannm diğer parti milletvekilleri arasında fazla taraftar bulamıyacağı belirtiliyor benzeyiş Kötü bir Ankara 2o (Cutnhurı .et Te AP Meclıs Grupunda bir ta raftan mifakla çıkarıldıği blldirılen tebligler ya>ınlan\r, 200 den fazla mılletvekıli ve senatorun Ge nel Bafkan etrafında toplandığı ilen «urulur ve bovle »ağlarn bir zemınden kuvvet «larak, büyuk memleket dâvalarına el atılacağı Arkası Sa. S, Sü. 4 de Başbakan tüccar ve sanayicilerle temas edecek Inonu muhtemelen cumartesi gıinü karayoluyla şehrimize gelecek TÇP kurncularının yaptıkları toplanttda Tümk \e Program Konâsyonunn «eçilen. (soidan sağa) Ilhami Soysal, Mumtaı Soysal, Doğan Bunlar çabıık buyüyen ağaç Avcıoğlu ve dıeer levat Bir yılda 70 milyon fidan dikilecek türleri arasından seçflecek ırler peşinde ş Jttr gazcf*** <?a?mlm*. <f«*vfc Ulttfr Jnrin* ait tnunm Srf« « a n t»*t**mrfm Ktlıîrfı Tayımlanaa n****f*ttm* fibtftt tdtityr İşçi iicretini geciktiren işveren bunları yüzde 10 zamh olarak ödiyecek Aynca bu cezaî şarta yüzde 5 iaiz de ilâve edilecek ^^ nönö bugun vopurîü l Sonuncusunun bir söylentiden ibaret kalmasını lemenni edelim Ankır», 23 (CumhurıyetTelek*) Bajbakan tsmet tnonu muhtemelen cumsrtesı gunu Istanbula gıdecektır Beraberınde bazı Bakanlar olduğu halde kuvveth bir ıhtımalle otorocbılle tvtanbula gıdecek olan Irkası Sa. 5. Sü. 8 de Ankara 25 (Cumnuri' etTe'eks) Çalışma Mechsının Iş ı\oııumt Kanunu 1,8,115111 a ^VJcCllSiiı*" ış Sabahleyın «aat 10 00 da >opî »an Komısyonda konu »nıne bo"au »».«»*.»wj. v » u ~ Senato dün gürültülü bir toplantı yaptı Burhanetiin Uluç'un Maliye Bakanınm konuşmasma müdahale etmesi ortahğı karışlırdı Arvkaıa 25 (CumhunyetTelek=) Senato bugjiku tcplantmnda memur'ara \apılacak vuzde 1 5 zammı bıı jıl tehır eden, emeklı3ere I«P zaromın venlmesını sağlıJ3P kanuc tasarısını kabul etmıştır Mıllei Meclmnın kabul ettjği amen Kabul çden Sena*cda, Komisvonunda bugun ışçı ucretle yuna tartışılmı?, netıcede isçi uerinın tedıjesının garan'ı altına a retıni odemıyen ıjverenlerden 10 odemıyen ıjverenlerden 10 rinın tedıjesının g a r ı a Arkası Sa 5 Sü 3 1e Sa. 5. Sü. dbtl hnmasına matuf tedbtrler k kcnusu k ele alınmts ve netıceye ağlanmış tır Anjcara 25 (Cumhuriyet . Telek») 5 yıllık kalkınma plâamın haziTİıkları devam etmekte ve Devlet Plânlama Teşkılâtında kesıf bır mesaı gostenlm^ktedır Plânın dallanndan bıri olan ta. nm kalkmmasını. sağlıvacak plâ"i uzerinde uzmanlar komltesiice çahjmalar yapılmaktadır. Tanmın bır kolu otan ormancılık mevzuu ıse yıne ayn bir pUn lama icap ettırtnls ve ormancıranmuın, dıger bütun kollanndakı u'manlara r.azaran daha faal ol. D U I bes vılhk orman yatınm pla nı üıenndkı çahşmalarm hemen hemen tamamlmmasına vesıle olmu;tur Arkan Sa. 5, Sfi. « da tetkikleri martta yapılıyor Ankars 25 (Cumhurıyet Teleks! Cumhurbaskanı Cemal Gürsel bugun sabahın erkea saatlermde »ehır ıçınde bır gezı yapmıjtır Gıirîel beTabennde yaverı Te «Jottoru rlduju halde Etlık temtl Arkası Sa 5. Sfi. 8 de Görserin Muhtar seçimleri Seçimler köylerde ekseriyet sisteni esası üzerine yapılacak Yaxua 5 Inci Sahıfemızde Meclis ve Senato arasında ölüm tazminatı tartışması İratıın sağcı muhalefet lideri hudut dışı ediliyor e":kı Mı'li Bırlık Komıtesı uyelen tehırın alevhınde oy kullanmışlardır öte %andan Malne Bakanı ŞPfık înan muiakereler sırasınria konujan hatıplere ce\ap venrken kullandığı Fransızca bır deyım yu Arkası S». 5. Rü. 3 te Komutıist ve sapcılardan gelmesi muhtemel bertaraf cdHeceğinc isarct ediliyor tehlikelerin Tshtan >ı l ü l iranın sağcı basın raensuplarıra «hfrhang! hır ınuhalefet hderı G«reral Bahtıyar olayda Başbakan d^ktor Aİ! Ab«Hr=ız bır zama.n ıçın Irandan u mınije şıkavet vesılesı teskıl et7ak!a$a<ak+'r Ysrm memleketten Hazretlerı I Iran ıçıı> 8^rıla'•a•^ olan Gen^ral Bahtıvar, 5 Mı 8 do Ank»ra. 25 Karma Butçe Komi«\onunur bugunku tcplantısmda. Mechs butçesme konan 200 bın lırahk olum t8?mınatı odeneğının Meclisler ara sında takEim edılm'lc;ı uzun tartısmalara vel açmıştır Soz algn senatorler, kendılerının daha vaçlı o'duğunu hatırlatarak bır yıl içınde cdaha çok senatorun blebıleceğını» bıldırmışler ve olum tazml Arkası S». 5, Sfl. 6 da \TO Akdeniz Kuvvetlcn Kumandanı Amiral Holland dün konuşurken <( A. H. Tanpınar askerî iörenle deinedildi İkı gun once vefat eaen Ord Prof. Ahmet Hamdı Tanpınar'ın cenazesı, dun Istanbul Ünıvertıtesınden askeri torenle kaldınlarak, Edırnekapı Mezarlığına defnedılmıştır. Ünıversıte profesorlerı ve oğrencılerı ıle sanatçıların ve havrarlannın katıldığı merasıme, bır tanesı Basbakan îsmet tnonu tarafından olmak uzere, 30 kadar çelenk gonderılmıştı Harbde ilk iecavüze Türkiye maruz kalacak" «. Dun Doğuya hareket eden katara \iyecek maddeleri yukjenirken Müttefik Akdeniz Kuvvetleri Başkumandanı sözlerine, «Tabiatiyle NATO denlz, hava ve kara kuvvetleri yardıma koşacaktır» şeklinde devam ettl Ankarada Ba;bakan i e dıger askeri ve sıvıl zevatİB vaptığı gonlş melerden çok memnun kaldığını bıldırmıştır Başkumandanliğa taMnınden herı T ırkne'M ılk defa Arka«ı Sa, S, sa. S te istanbulün Doğuya yardımı îstanbuidar Dogu nlerıne ÜK sembohk ytrdımını goturecek katar. dıin gece ıait 2150 de Haydarpajadan yola çıkmıçhr Doğu postasma bağlanan 3 vagonun IKI Arkası Sa. I. Sfi. 1 de NATO Muttefık Akdeniz Ku^vet lerı Başkumandanı Amıral Sır Derıc Holland Martm du n tngıl tere Başkonsolosluk bınasırda vap tığı ba«ın tnplantısmda g«>rek Turkıve^e 7 apt > Bölükbaşı, Gülek yaylaj sında istirahate çekiliyor I Adana 25 (Telefona» C K M P Genc! Baskanı Osman Boıukbajı şehrımızdekı bır duğunde hazır bulunmuştur Bolukbaşı \arır da Gulek Ya\lasında Kasım Gulek m evının janında b'r e\rie riın lenmek uzere Toroslara gıdeeektır Bolukba^ı, bol^ede ne kddar ka'acajı hakkında sorulan bır «uaie • Ev sahıbn 1 !! hımmetme bağhdir» dıve cevap vermıştır C K M P Ger»l Ba;kanı «ıyasi hıj bıı konuşma japmamıştır, OPERADA «DOÖUYA Y\RDIM> GECESI Uanbul Beledı>esı Şehır Operası tamır ve restorasjonu tamamlanmış olan Dram Tı' atrosunda tekrar başladığı Opera temsıllennın ılkinı dun gece, hâsılatl lanıamcn Doguva yardıın kamparvssına tahsıs edılmek uzere vermıştır Bu temsılde Mozart'ın «COST FAN TUTTE» operasını Elmar Voıgt sahneje kovmuş \e orkestra>ı Klaus Nagora koro>u Muhıddın Sadak ıdare etmışür Başrolu Guher Arpağ temsıl etmıjtır Bu eser 'y p^ccsı t°krarlanacak*ır Resımde, dun gecekı temsılden bır gorulmektedır. IRAN B\ŞKO\SOLOSLUĞUNDA EMMYET TERTIBATI Son gunlerde Iran'da, Tahran ve dığer bu>uk şehıılerde ıcralan ogrrncı numavışlerını desteklemek amacıvla Istanbul Unıversıtesınde okuyan Iranlı talebelerın tertıp etmek ıstedıklerı sessız \uru\uşe Vılâvetçe izın venlmemıştır Fakan dun, polıs ekıplerı her ıhtımale karşı yukarıda gorulduğu gıbı Cağaloglundakı Iran Başkonsolosluğunda tertıbat almışlardır BAŞ NEREYE AP c tsabır ı,ı >isrm ha£ir!adı|ı hır kanun fi ı.e basın ıçı ) AYAK ORAYA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog