Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

istanbul takımının gollerini Rıdvan (2) ve Selim attı Umit maçında Istanbul Ankara'yı 32 yendi Fas takıms Amerika öıtünde terledi: 31 Beykoz Pobeda'ya 43 yenildi İstanbul • Ankara Ümit takım! Belgrad, 24 (A.P.) t«tanbulun ları arasındaki maç İstanbul Ü Kas kaışısında i\i bir oyun çıkaran Amerika Ordu takımı Beykoz futbol takımı Yugoslavyamitîer takımının 3 2 galibiyeti ile ya yaptığı turun ilk maçında dün, son bulmustur. Ankara takımındaj Makedonyanm Prilep şehrinde bütün meşhur futbolcular yer almağlup olmuştur. masına rağmen İstanbul takımı ek Mahallî Pobeda takımı, 5.000 sik kadrosu ile müsabakayı kazan merakhnın »eyrettiği maçı 43 kamasmı bilmiştir. tki takımm da zanmıştır. Haftayımda durum Povasat bir oyun çıkardığı müsababeda'nm lehine 2 0 olarak neticekada İstanbul takımının forveti, lenmistir. eline geçirdiği fırsatlardan istifaMaç günejli bir havada cynan. Ankara. 24 (CumhuriyetT«leks) Ankara takımı: Dogan Erkan • de etmiştir. Oyunun ilk golünü 35. Futbolda zor oyunu bozar der mıstır. Her iki takım müsavi kuv(Curnali), Ergun Yılmaz, ihsSn, | dakikada K. Rıdvan atmıs ve devler. Ama bozulan ve hakikaten vette olmasına rağmen Pobeda dare 1 0 tstanbul takımının lehine Tugay Gürkan, Cahit, Abdullah, golden sonra iyi^e telişlanan Fas ha iyi çutlar çekebilmiştir. Faik, Zeynel. kapanmıştır. lılar o kadar kötü takım degildi. Ekrem KARFAT Beykoz bugün Üsküpte Yugoslav Faslılar ağır^ahada yürüyemiyor47. dakikada Abdullahın düzyanın Varear takımiyle karşılaş»Darüşşafaka takımı kampta lar ve kramponsuz ayakkabıları gün sutunda top Necdetin bakifile doğru dürüst topa dahi vura caktır. ları arasında üst köşeden ağlara mıyorlardı. takılmıştır. 11. Amerikalılar oyuna hırh girdi55. dakikada Güven'in pasından Ier ve 3 üncü dakikada solaçığın istifade eden Selim iki hamlede toçutu avuta çıktıktan sonra 5 inci pu kaleye sokmuştur. 21. Bu goldakikada Szentor/un sağ.î aogru den hemen dört dakika sonra SeFutbol Federasyonu Başkanı Orçevirdiği sert ortaya Azzouz müda limin ortasına düzgün bir sut » han Şeref Apak, dün oynanan İshale edeyim derken ayağı kaydı. tan K. Rıdvan İstanbul takımının tanbul Ankara ümitler maçını ta Kaleci de geri pası alrr.ak ıçın *akıp etmiş ve «Doğuya yardım mak üçüncü golünü çıkarmıştır 31. Cumartesi günü yapılacak maç programı löyledir: lesini terkettiğinden sagaçık Mu»adiyle çarşamba gecesi oynana 70. dakikada hatah çıkış yapan cak olan müsabakalar dolayısiyle içln Daruşça'akalılar dün de Spor chlbaner hafif bir doj;uı..ı;!a Ame18.30 Moda Beykoz Necdet'in üzerinden topu aşıran Ümitler takımının çalışmaları akv» Sergi garayında «abah ve öğ 20.00 D. Şafaka Hapoel rikayı galip duruma geçirdi. takımma ik'nci sıyacaktır» demiştir. leden «onra 2 defa çalışmışlardır. Hapoel hususî mahiyetteki ikin Zeyne!, Ankara Devre 1 0 Amerikahların lehıne Her iki tarafm da büyük iddia ile ci karşılaşmasım Galatasarayla ya golü karandırmış ve müsabaka da Apak, Londrada 21 martta oy kapanJı. çıkacakları bu revanş karşılaşma pacaktır. Pazar gecesi yapdacak o bu şe!«lde 3 2 İstanbul takımının nanacak olan ümitler maçı için galibiyeti ile son bulmustur. 50 nci dakikada Lemari'nin korıında takım'.rr.ız sabahleyin şut lan maçların programı da şu şeüç ?ehir takımının ayrı ayrı çalıG. Sarayda dıvan heyeti toplananer noktasından attığı falsolu vuatıjlarma, öğleden sonra da takım kildedir: Hakem: Cihat Ergün. şacağmı ve müsabakaya bir ay ruşunda direkten dönen topu Chi rak kuliibün kurucularmdan ve 5 halinde taktikleıi üzerinde çalış15.15 B. Spor î. Spor ijsUnbul takımı: Yılmaz (Nec kala esas hazırlığa baslanacağını cha yakaiadı ama çok yüksekler numarah âzâ Bekir Birca'mn cumıştır. Hapoelliler daha çok saha16.30 D.H.O. K. Köy det) Tuncay, Müfit Hasan, Sü ifade etmiştir. den avuta atarak mühim bir fırmartesi günü yapılacak kongrede y» alışmak için dün ?ut atmıçlar 20.00 G. Saray Hapoel. «Gayemiz, ttalya maçı...» reyya, Uğur K. Rıdvan. Selçuk, istanbul takımı Ankara kalesi önünde satı kaçırdı. 56 ncı dakikada Ame reis olması için bir karar almıştır. ve oyun oynamışlardır. Cumarfesi Güven, Talât, Selim. Bu arada milli takım mevzuun rikahların bir akmında Fas kale Divan bu sebeple Ulvi Yenal ll« günü yapılacak revanş maçının da konuşan Futbol Federasyonu si de bir tehhke atlattı. Szenton' muhalefet grupu reis namzedi Başkanı. şunları söylemiştir: un orta yııvarlaŞı biraz geçtikten Necdet Çobanlmın adayhktan vaz c Her zaman soylediğim gıbi sonra mükemmel sandeli üst kögcçmelerir.i istemiMir. Çobanh ve Londrada veya Budapeştede alınaşeyi sıyırarak avuta çıktı. Bu topa Ulvi Yenal bu teklifi kabul etmiscak netice ne olursa olsun, bizim ! çıkış yapan ve kafa^ını direğe ler, »onradan Yenal bu fikrinden için mühım değildir. Biz, her şey j vuran kaleci gole seyirci kalabilirden evvel. iskeleti gvnçlerden tecaymışf.r. Dünkü toplantıda bek! di. Ankara 24 (Cumhuriyet Teşekkül edecek bir milli takım kur lenen Ulvi Yenal gelmemij vs Ankara. 24 (CumhuriyetTeleksi bir fıkir anlaşma/lı*1. yoktur» derIeks) Pazar gününe hazırlanan 74. dakikada Zaz'in <oldan ortama yolundayız. Bu sebeple esas Beden Terbıyeçi Genel Müdüru ken. Deviet Vekili Xeomi ökten Rüçha n Adlı telefon ederek Ulvi Ordu takım namzetleri bugün sasında Laman kale önünde düzgün gayemiz. 1963 yılındaki İtalya ma Bekir Silâhçılar'a bir aylık mec de bu sözleri teyid etmektedir. bah Ankaragücü Stadında Gençbir vuruçla beraberliği temin etH Yen»lın mücadeleye devam edec« çı olacaktır. buri izin verildiğine dair çıkan haDiğer yandan Istanbulda teskil (11). 82 nci dakikaria ise Sinaya'nm lerbirliği ile bir hazırhk maçı yap ğinı bildirmistir. Bunun üzerine berler üzerine konuştuğumuz yet edilen Güres Yönetim Kurulunun tıla». Sahsya özcan (Baskın) bir ceza vuruşunda kale içine dol toplaran muhalif heyet Bekir Bir Hapoellilere randevu kililer, Silâhçıların 1961 yılına ait bir türlü karar verememesi mevAltan (îsmail), Ismail (Şehmuzl durduğu şandele Kaleci Galder caıun yaslılığmı ileri »ürerek mubir aylık izin talebini Çalışal Feyanlış bir Necdet (Yılmaz), Şâkir, Nuri (Mus saati yanlış bildirilmiş derasyonu düşmedfn önce yaptığı zuunda ökten. «Ortada Kurulunun müdahale için çıktı ama dokuna halefet lideri olarak pek mücade»nlama var. Yönetim tafa) Yrtmaz, Aydın (Zekai). Urael konsoloslugu basm ^büro nı ve Genel Müdürlükten yapılan toplanti5inc!aki ahnacak kararlar mayınca Chicha'ya Faslıları amu le yapamıyacagını düşünerek NecZekâi (Naim). Şehmıız (Kurii, Taundan bildirildiğine göre, bir e v bu talebin kabul edildigi ve Silâh istijari mahiyettedir. BuRiin gerek ta kaldiracak kadar sevince gar det Çobanlıyı tekrar muhalefet lat, Candan. tertibiyle çikan Ordu keden golü atmnk riüştü (211. Avelki cuıı T KO k'> ıbünc? >fr çıların normal olarak izine çıktıli direktifi telefonla verdim. Top merikalılsr bo7uldular. 84 üncü da «rrupu reis nsmıedi gösttermisîertak:mımız ilk devreyi Zekâi ve tiplenen tnr'^'itı s.olı Hv"'''''" ğ'ını açıklamaktadırlar. Necdet lanıp fikirlerini bize bildirecekler kikada Lsmari üç kisiyi çalımla dir. Dün konujtuğumuı Aydraın golleriyle 20 galip bitirre 17 olarak bildirilmiş ve bu se Çobanh. cBenl bu vazifeye dlvet miş ve ikinci devrede Naimin at| beple hask°tbf.lcıılar 15 te '.'V.U. Süâhçılar. «Bir ay snnra normai dir. Varılan bu karar nazarı itiba yıp ceza «ahasına girdi ve sutunu tığı bir gnle mukabil Ismailin k?n » tnpun füelerle ku etti'er, henü» karır ve^miş deglj Kulübüne Eelempmişlerdir. Hapo olarak vazifeme avdet edeceğim. r» ahnarak normal ynllarls Gülim. düçünüyorum yann cevap di kaiesine yaptığı sayı ile sahabir o!du (31). | elliler, dımımdsn üziintü duyduk Etmemek için hiçbir sebep yoktur t res Federasyonu Başkanı tâyin e1 dan 31 galip ayrılmıştır. ' verebilirim» demiştir. Imitler maçından bir enstantane All ABALI larını iiade etmislerdir. ve Deviet Vekili ile aramızda hiç dilecektir» demiştir. D. Şafaka ve Hapoel dün antrenman yaptı Apak "gayemiz İtalya,, dedi G. Saray li'' kongre da; i \ Caaliyeti \ \ kızışıyor i Ordu takımı G. Birliğini 31 yendi Genel Müdür Silâhçılar, «Bir ay sonra vazifeme döneceğim» diyor IIIIIMIMIiniUIIIIIIUnillllllllMMIIIII MIIIIIIIIIIHMIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUMIIIIIMIIIIIIIinnillll||l||||I||ll||l|||lllllll|IIIIIII!lllUIII!!llfll|||||Mlll|l!l> H'Ulııııııılllıılıııılllllll m Siz de Ksyo owuW çibi İDUNYANIN EN TAN!NMI$ MARKALARI BİR ARADA| JL U JKL Tuvalet Sabununuzu 3 câzip renk ve beyaz arasından seçebilirsiniz. pemöe, gök mavl, fîTîzî yeşil... sizî böyOleyecefc totiı Yent cmbaiaiı sayesinde muhafozo oiunan harıkc kokusuna hoyron kolacakrsinız. Koyu ve tesirü köpüğü teninizi temizîer, kodife gibi yumuşak yapar. n. tesla TlllfONSAU ISKRA Yıldızların onda dokuzunun sabunu ve daha blfçok çeşrtlimarfca'da Ilâncılık 1105/1103 MANYETOLU TELEFON CIHAZLARI OTOMATİK, YARIMOTOMATİK, MANYETOLU. UCUZ FiATLA Her kamyon.taşıyacağı yükün 20304050 ve daha fazla tonajdaki nakliyatlarınız için; ÛÜZELLİ&İN SIRRI GLiSERiNLİ TELEFON SANTRALLARI DERHAL TESÜM 'Teknh servls TtofibaB elemantar Ganntfl moa&j »hhölı b*m~ MUÎU4UI TOti UK» DUPU.M HM tSIUIKh m£TOI:tt12 01 44 U » A Ankar» Şube«: Yenişehir, Zaier Meydam Adıi han. Tel: 17 50 80 (Santral) 17 55 45 Vi tEKItrrCR TİLfFONLARJ S HATUKTAN tOOO HATLIĞA KAOAR TÜRKTELEFON Ltd Şirketi îuvalet Sabunundddır İLERİ KİMYA SANAYll A.Ş. PEREJA KOLONYALARI tl&ncılık 1419/1097 KAYIP Şebekeral kaybettlm, hükümsürdür. SUlcyman Yarasutn Cumhuriyet l!09 Reklâmeılık 297,1121 5 k: SAYÎN DOKTORve ECZACILARA Aşağıdaki müstahzarların ithâl edilerek depotara tevzi edildiklerini bildiririz/ LABORATOIRES CUN BYLA • PARIS : • A. C. T. H. 25 mg. ve 50 mg. hk çi?^ • ANTELOBINE 2000 Î.O. lik çişej • P I T U I L O B I N E 1 0 1.0. lik 3 ampullfik kuto 1 • HYALURONIDASE(Yayılma fakt5rü)15O • U. T. R. lik şişe PLEGICIL (AcSpromazine). 10 mg. lık 40 drajelik kutu10 mg. hk 5 amplük kutu TRAILMOBILEM TREYLERLERİ TEVFİK YILMAZ Tırlabaaı c«d. 62 Beyoğlu Istaubnl Telpaf: YILMAZ İSTANBUL Tel: 44 03 01 Üâncdık: 1520/1107 DU^^YACA MEŞHUR İT ı: ÖMÜR BOYUNCA GARANTİLİ Türkiyede Satılan Yegâne Orijinal Fabrikasyon Montajlı Taçlı De Luxe kalite Dikig ve Nakış Maklnasıdır. NOT: Ayrıca müessesemizde ZŞKİTH, OMEGA, PHILİPS aile ve sanayi DİKİŞ maldnaları ve yedek parçalan, Alman malı VERİTAS SAYA ve ÜNİON, CSEPEL tam devir terai makinaları satılmaktadır. Satıs Yerleri: MAKİNA TİCARET İ. HAKKI BAKKALOĞLU Aşirefendi csddesi, Gürün Han kat: 4 No: 485 Telefon: 22 25 01 Telgraf: BAKKALOĞLU İst. ÜSTÜN TİCARET KENAN ÜSTÜN Sultanhamam, Dağoğlu Han, Kat: 3 No: 3738 Telefon: 27 20 72 Telgraf: ZETİNANET İstanbul E T Hf z CON.NEOTERAPICO NAZIONALE • ROMA • MICOTRACYN Tetracvcline HCL 250 mg. lık 16 kapsöllük kutıT KADIKÖY SÜREYYA SİNEMASlNDA Bugün suareden itibaren YJm unutulmaz şaheseri Ankara Elektrik Hav agazı ve Otobüs İşletme Müessesesinden SİYAH O R F E « İlâncılık: 1628/1101 «Orfeu Negro» MARPESSA DAWN BRENO MELLO 7 ADET KAMYONET SATIN ALINACAKTIR. 1 Müessesemiz ihtiyacı için 7 adet tek veya çift dixran = iyelli 1 1/2 tonluk kamyonet teklif alma usulü iie satm alınacaktır. 2 llgililer, hazırîıyacaklan tekliflerini 1.2.1962 perşembe günü saat 17.00 ye kadar c/o 7.5 teminat ve teklif edecekleri kamyonetlere ait katalog ve prospektüsleri ile Müessese Umum Müdürlüğüne vereceklerdir, 3 Postada vâki olacak gecikme nazara ahnmaz. 4 Müessese vâsıtaları alıp almamakta veya dilediğinden almakta serbesttir. İ1II \\ LAB. DYSPNZ • INHAL CLERMONT . FERRAND . • DYSPNE INHAL • Solüsyoc . Pülverizatör LABORATOIRE NATIVELLE • PARIS 9 OUABAINE ARNAUD 1/4 mg. lık 6 amp.Iük'kutuf LABORATORIOS VİTORIA • USBONNE • TUBERMICINA Isonicotynil Hydrazone de Strep'f tomycine 1,4 gr. lık şişe' Türkiye Kızılay Derneği Genel Müdürlüğünden (MADENÎ ROZET SATIN ALINACAKTIR) Derneğimizce nümuneleıine göre kapalı zarfla 26.000 adet madenî emaye rozet satm almacaktır. Kapalı teklif mektupları 121962 Perşembe günü akşamma kadar Genel Müdürlüğümüze gelmiş olacaktır. Bu işe ait şartname. Genel Müdürlüğümüz Ticaret Servisindp VR Kızılay İstanbul Miidürlüğünde gcrülebilir. Cumhuriyet 10S4 Reklâmcılık 255/1114 şİŞLİ DE S A TI L I K (Yatak jrEDRELLİfeTİCARET, A. Ş. P.~R 352 Tıalata Istanbul TPI ^ Odore Avrupa kaplanıa. bronz işlemeb j•eni komple •^lefon: 36 2fi 4«1 B a v BerkanOdası Takımı) T (Baauı; 868/1089) Cumhuriyet 1108 tincılık: 1494/1098
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog