Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

25Ocakl9C2 çjııııııııııııııııııııııııııııııııııııiiiııııııiniıııııııııııtıııınımiııııııııııııııt: CUMHURÎYET BEŞ Cape Canaveral (îiorida) 24 (A. : çıklamamış, ancak fera yolculu Baataı*b 1 İnel •ahlfede haiı bir hükümdtr haline tokacanin hazırhkları P.) Amerikamn ilk feza pilotu ğuna cumartesi günü îikabilecegöz ig adamları böyle bir furyada ğız. şeklinde konuşmaktan çekinJohn H. Glenn ile aksakhklan ta ğinden ümitvar olduğunu bildir Baştaraft 1 inel »ahHede fırsattan istifadeyi bilmişler, sui memektedir. Aslına bakılırsa, Hk tamamlandı mir edilmiş bulunulan feza gemi miştir. istimalleric. de yardımiyle yığın genel seçimlerde Parlâmentodaki Baştarsfı 1 inci «ahifede ceketli ve kır »açlı bir »ahıs tsra Glenn ashnda bugün feza yolsinin, cumartesi günü her bakımlarla milyoner türemiş ve anarşist koltukların en büyük kısmını dol şanlar Partisi» adı verilmiştir. Eifından tabanca ile öldürülmüs ol duracak ve Musaddık'ın milliyetçidan harekete hazır olduklan bil culuğuna çıkacakken, geroinîn okzz* duğunu bildirmiş ve bu arada ken bir orta sınıf doğmuştur. Mütesebbisler bugün yayınladıkl ...... sijen tertibatında te*bit edilen Saadet seneleri tona erince, Ame liğinı kendisjne bayrak yapmış o . ı= t . j ^ î JI T, J . . J . i oınım.pıı. diiine gösterilen bes mevkuf sanık rikanın, Ortadoğunun kalbi îranı lan Milli Cephenin adamakılh bir ları bir bildiri ile «Basmda adın1 MillS Havacılık ve Feza îdaresi bir ârıza yüzünden seyahati cumar tan, bu kaatilin, tip ve iaç rengi Batı kliğinde muhafaza etmek için programı yoktur. tran için mahiye dan Türkiye Sosyal Uüvenlik Par sözcüîerinden biri dün geç vakit tesi gününe tehir edilmiştir. Maaitlbariyle Adil Dönmeı'e benzedi akınığı 1,100,000,000 dolârlık yardı ti muğlâk bir tarafsızlık politikası, tisi diye söz edilen yeni partiye r l F 1 Glenn'in dünlmafih. Milli HavacılHt ve Feza 1ğ ] l k U m a d a ı ğini ifade etmiştir. Tanığın bu ma ve seneiik 300,000,000 dolârlık genel seçim ve Anayasatvm yürür Türkiye Çahşanlar Partisi adınm daresi. Glenn'in kat'i olarak cum i s i n i e f h b i r ifade ve teşhisi karşısında, uzun petrol gelirine rağmen, memleket lüğe konmas.nı talep edıp durmak verilmesinin» sararla?tırı!dı§!nı muayeneden g e geçirdiğini t r a söylemij martesi günü fezaya hareket edeboylu, atlet vüeutlu ve kır saçlı birdenbire kendini hâd bir döviz tadır. 79 yaşındaki Musaddık haten açıklamışlardır. Partimn kurucula tir. Sözcü kon.trolun peticesini a ceğini açıklamamıştır. Irmir, 14 (Telefonla) Izmir Barosu avukatlarından Süha ' olan Adil Dönmezin, kulaklarına sıkıntısı ve tahripkâr bir enflâsyo Tahran'a 80 kiiometre mesafede rı adına basm bültenini 1 ürkî='ın Beş pevkin bir arada f e n y s GökKİ bugün Baro Başkanhğına müracaat tderek liyasi af kadar kızardığı, alnında tomurcuk nun içinde bulmuştur. Şah Muham kâin Ahmedabad köyündeki yeşil başkanı Seyü Demirsoy imzalamış atılmaaı teşebbüsü basarıgızmerıuu ile Avrupa Konseyinde Türkiye ile alâkalı olarak ce«Boş hçırnn gürültüsü lanan terinl mendiliyle sildiği, göz med Rıza Pehlevi, geçen mayısta, pancurlu ve sarı tuğlah villâsmda tir. lıkla netieelendi ev hapsinde tutu'maktadır ve Milr«yan eden lon müzakerelerin Baro Îdare Heyeü tarahndan tetden kaçmamıştır. 56 yaşındaki Dr. Ali Amini'yi fevAmaçlannın sosval güvenlik nlli Cephenin havarisi ve mânevi li duğunu söyliyen kurucu'.ann bilCape Canaveral (Florida) 24 (A. fazla olur» kikım ve bu mevzulardaki ' hukuki mütalaanrn umumi efkâra Olayın vukubulduğu tarih ve »a kalâde iktisadi istikrar tedbirleri deri durumundadır. duyurulmasım talep etmiştir. Bastaratı 1 İnci »ahitede p.) ThorAbleStar birleşmesindiriâi özetle şöyledir: atte. Ahmet Merter'e ait benzin j alması için Başbakanlığa getirmişAynı zamanda A.P. ll îdare Kurulu üyesi olan Avukat GökHer reformcu gibi düşman toplı«Scsval adaleti savunarak. sos ğu olaylan objektif olarak akset den müteşekkıl bir roketin içindeçahştığım ve gece tir. istasyonunda sel, efkârı umumiyeyi yakından ilgilendiren bu çeşit konularda yan dürüst Amini ve dolayısiyle ya! güvenliti yerlejtirmeyi amaç : bazılan yaban ki üst ateşleme safh^sı zamanında Karşı koyanlar t i r i r k e n > maalesef koyu Batı taraftan Şah için, teh, Türkiye Barolarmın ve bilhassa İzmir Barosunun daima pasif saat 20.30 sıralarında uzun boylu, iştial etmediğinden, fe^amn esrarAmini ilk iş olarak kredi musluk didin en büyüğü, Milli Cephe sai bilen kurucular, 'nemleKeti ekonn , £ ] kaynaklara uyarak, sansasyon ~ kır saçlı kaatilin, bir şoför arkada bir yol tuttuğunu ileri sürmekte ve bu mevzu karşısında sümübalâgalı lannı aydınlatmağa yanyacak beş 5 1 şı ile birlikte oturdukları baraka larını kısmış ve banknot fabrikası lannda toplanmış olan ve mutlaka mik ve sosyal s.ıkmtılardan kur • g a y e s i y ı e hâdiseleri kut ihtiyar olunmasını Baro geleneklerine aykın olarak vasıfsun'i pevkin bir araia bu sabah = I n ı n penceresinden bak*ığmı bildir nın faaliyetine son vermiştir. Dış bir değişiklik istıyen münevverier tarmak icin hangi yolun seçilmesi aksettiriyorlar. Dogru olmıyan ha fezaya atılması teşebbüâü başarılandırmaktadır. seyahatleri tahdıt etmiş. çamaşır ve gençlikten gelmektedir. Milli gerektiğini görüşmüş ve demckra yal mahsulü sayılar veriyorlar.» • s mek suretiyle sözlerine başhyan sızlıkla neticelenmiştir. si içinde kalkmmanın buz dolabı, sıgara, TaCİZ edİİCn « O s n i a n E P&sa Karaçay, «Aradan beş daki makinesi, standartlarına göre viski Cephe, her vesıleyle nümayişler zaruretine plânh birproarammı bu demıştir. Ceblndekl dinamit 3.5 milyon dolara (35 milyon gibi îran lüks inanarak Öte yanda n şehrimizdeki Iranlı S ı ka geçmişti ki. Ahmet Merterin sayılabilecek 210 kalemin ithalini yapıp Irar dünva matbuatmda açıdan hazırlamıçtır. Program üöğrencilerin bugün yapacakları Türk lirasına) mal olan büyük rokapsülleri patladı Bey» filim şirketinden = (Ne istiyorsun oğlum? Vallah Bil yasak ederek, bir çırpıda 50 milyon manşetlere çıkaran 12,000 Tahran zerindeki son görüşmeler bu hafsessiz protes'o yürüyüşü ile ilgili ketle içindeki peykler, atıs sahalah bende para yokl.) sesini işitÜniverîitesi ögrencisinin ve profeErzurum, 24 (Telefonla) dâvacı clarak îrnn Başkonsoiosluğu Vilâ sının güneyinde Okyanusun derın = tim. Ahmet Merterin torunu Atil dolâr tasarruf sağlamıştır. Yüzde sörlerinin yüzrie 85 90 ının kendi ta içinde fona erdırile':fktir. îspir ilçesinin Nurkale bucaTürkiye Çaîışanlar Partiâine. baş yete başvurmuş, ve Validen, tah suiarmın içinde kaybolup gitmiçPolath, 24 (Telefonla) «Al = U ile birlikte oturduğu yazıhane 10 para, yüzde 90 kredi ile iş yap sinden yana olduğur.u iddia etmekğından Yusuf tpek isimli samağa alışmış yeni orta sınıf, Batüı için tir. lah Cezanı Versin Osman nin yanma gittim. Pencerenin per uzmanlarm «mutedil» şeklinde va tedir ki, haklı olması ihtimali var ta işçiler ve iççi sendikaları yöne rikçüere fırsat verilmemesi gır ve dilsiz bir genç, cebindeticiieri olrr.ak üzere. ça'ışan. ulu tedbir alınmasını talep etmiştir. Cuma günü, Aym yakınından Bey» isimli filmi çeviren ?ir = de arahğından, uzun boylu kır saç sıflandırdıkları Amini'nin istikrar tiır. ki dört dinamit kapsülünün yesal geiirden âdil öl<;ülerle pay al Başkonsolos, bu konuda şunları televizyon resimleri çekmek ve Aket hakkında, şehrimiı çiftçi E \ \\ adamın, elinde tabanea olduğu tedbirlerine muhalefete başlamışŞahın durumu ve nettce re düştüğü sırad» patlaması 1 hakkına, söylemiştir: yın yüzeyini tetkik etmek için bir lerinden Osman Baysal dâva 5 i halde Ahmet Merter'den para is lardır. Zira, piyasada riyal (lran le ağır şekilde yaralanmıs ve Böylece, toprak ağaları, Tahran tnak istiyen, mülkiyet hürriyetine • Bazı provakstörlerin aşın Atla*Agena rcketıyle Aya bir açmaya karar vermiştir. hastahaneye kaldırılmıstır. ~ temekte olduğur.u gördüm, sonra parası) suyunu çekince fabrikala Üniversitesi, münevverier, Milli düşünce ve vicdan Osman Baysal, bu tilmin seh = ; oradan uzaklaşıp. imdât Ahmet be nn bacaları tütmez olmuş, inşaat Cephe, kanun dsşı Tudeh Komünist herkesin mesut bir ..ile vuvası kur davranışları Türk îran münase (Ranger 3) peyki fırlatılacaktır. Dinamit kapsüllerinin nererimizde gösterilmesinden son ^ : yi »oyuyorlar diye bağırdım.» de durmuştur. Halihazırda sadece Tah Partısi mensupları, türedi orta sı ma hakkına saygı »öîteren, ger betlerini tehlikeye sokabilir BunBu ptyk, fırlatılışını müteakip, den ve niçin temin edildiği heher lara fırsat verilmemesini istiyo fezada 960 küometre irtifada bir r a bütün tanıdıklarının ve dı = | miş ve bilâhare bu kaatilin, cina randaki issizlerin sayısı, 5060 bm nıl ve istikrar tedbirleriyle menfa çekleşmesine yardıoncı o'.an nüz anlaşılamamıstır. Türk vatandaşı üye olabilir.^ ruz.» atleri halelcar olan ve Silâhh KuvJer tanımadığı sahısların ken J yeti müteakip kaçtığını bildirmi? arasındadır. bildi müddet kalacaktır. Demokratik düzen .çinde 'fürkivetler içinde «Geng Albayîar» diye Oedikoduln uçak İki çocuk, trafik tanık, disine cAllah Cezaıu Versin ^ tir. Hâkimin suali üzerine tı Amini, 41 yaşındaki Şah'ın telki bilinen yeni bir kapitalist zümre yeyi ekonomik, siydsil ve sof>bl Osman Bey. diye hitap ederek =S Ahmet Merter'in en fazla oilu niyle, her ailenin sulanabilen 1,000, Bazı gazetelerde tran Şahınm kazasında can verdi Ankaradaki 100 İranlı takıldîklarmı ve tâciz ettiklp = j Rauf Merteri sevdiğini, sanık Tah sulanamıyan 2,000 dönümden fazla den müteşekkıl garip bir koalis ozgüriük içinde oağ:r.iMZ bir dev kaçmak için îtalyadan özel bir yon, iyi niyetli Amini Şah ikilisi let olarak her türlü sıkmt:!*rnan uçak istediği şeklinde çıkan habeBurdur, 24 (Telefonla) rini ileri sürmekte, buna vesi s j sin Merter'in ise babasına hiç uğ araziye sahip olamamasını âmir nin karşısma dikilmişlerdir. Böyle kurtulmuş gl.rmeyi R»rçkten is ri aslı oimadığı aniaşılmaktadır. öğrenci, bir gösteri yaptı Şehrimizden Hacılar köyü istile olan fUm şirketinden tazmi ~ ramadığını anlatmıştır. Toprak Reformu Kanununu raftan kudretli bir kcahsyonun trandaki tiyen vatandaşlar tamsılcilerının n Hollantîayu yıllık revizyon için Baştarafı 1 inci sıhitede kametine giden Osroan llhan nat talep etmekteiir. Duruşma, gelmiyen tanıklann indirip tozunu silerek, geçen ayın 25 asırlık feodal sistemi yıkıp ikti Türkiye Büyük Millet McclİFJrde idaresindeki Burdur 70120 plâgiden Şahın uçagını, kiralanmış fakat öğrenciler buna şiddetle mu61 11 başka bir güne bı başında pilot bölge seçilen Azer dara gelmesi, hemer. bugünlerde Devrim Okulu = d'"' » "! sahibi olmasma çalısmak «Tur bir uçak zannederek bu şekilde kabeUde bulunmuşlardır. Büyük ka sayılı kamyon, köy içinden baycanda tatbika koyulunca, kızıl degilse biie, birkaç sene sonra pek kiye Çaîışanlar Partisi» nin »mageçerken Halil Çetinkaya isim hi'ber verildi^i tahmin edilmekte Elçi ile öğrenciler bir süre münaca kıyarr.et kopmustur. Ortakçı o âlâ mümkündür. A. B. öğretime açıldı = cıdır. ^ dir. lran Hükümdannın adı geçen kaşa ettikten sonn bir öğrenci li 7 yasmda bir ilkokul öğrenlarak çalışan köylüye arsa dağıtıPolath, 24 (Telefonla) Es r cisini ezerek öldürmüstür. ŞoBütün yetkilerini kendi sınıfına mında, en büyük arazi sahıbi Şah hususi uçağı Roma Atina yolu ile Büyük Elçinin de dinlediği ju ki iktidar devrinde iki defa ~ ile îranın yüzölçümünün aşağı yu ihanet etmiş olmakla suçlandırılan Tör yakalanarak adalete tesA. P. Grupu, basın için dün saat 14 te Amsterdam'dan şeh deklarasyonu okumuştur::: : ihale edilmesine rağmen bir S karı seksende biri kadar toprağı milyoner Amini'ye devrederek aklim edilmiştir. «Biz Ankara Üniversit»sinde oku Bastaratı I mcı «ahileo* rimize gelmiştir. Dışı mavi boyalı, türlü inşasına girişilemiyen ve Ş bulunan idealist Amini alemdarlık tif idarecilikten çekilen Şah, iyi devam ettirmıştir. Bu savaşta kı içi gri olan ve bir balon, sekiz kol y?.n İranlı öğrenciler olarak, yir. Merslne 13 bin ton 27 Mayısı müteakip tekrar iha 2 etmişlerse de, mukavemeti önliye eğitim görmüş ve Amerika taraltnbasarı kazanıcagını zaman tuk, iki masa ve Amerikan barı minci asırda hürriyet istiyen ağızleye çıkarılan «Devrim ilkoku s memiçlerdir. Yeni sahipleri, top dan teçhiz edilmiş 200.000 kişilik min bulunan F. 27 tipindeki uçak bu ları Despotizmin kanlı çizmesiyle buğday geldi gösterecektir. , raklarınm bedelini taksitle 25 se müreffeh ve kendisine sadık îran lu» tajnamlanarak öğreume a H A P . basınla olan müaasebetıe. gün saat 10 da Tahrana gidecektir. kapatmak istiyen, hür bilekleri nede ödiyeceklerdir. Toprak ağa Ordusunun Başkumandanhğını ve çılmıştır, S Mersin, 24 (Telefonla) Yuîran Başkonsolosîuğu uçağın reviz. zincirliyen ve çeşitli ideolojil«ri iarına da. elierinden ahnan arazi kontrolünü uhdesinde bırakmıştır. rinde, bugüne kadar gizlemeğe ça yondan dönüşünün tamame.n tesa kavdeşlerimize kabul ettirmiyen ve On dershaneli ve kaloriferli ~Z nan bandıralı Larsen silepi bu hştıgı ^sabiyeti artık açıga vurmuş karşılığında 20 seneiik ve yüzde Şahın ayrıca, 50.000 kisilik gizli poolan ilkokul, 800 bin liraya = gun limanıniıza 13 bin ton buğ düfi ve hâdiselerle ilgili olmadığı onlana şahlanışını irenlemek isti6 faizli devlet bonoları verilmekte lis teşkilâtı SAVAK'ı ve bilhassa v basinı hedef tutan hareketıne bildirmiştir. mal olmuştur. = day getirmistir. Amerikan yaryen Amini hükümetinin âciza^e n a dir. Toprak Reformu ön hazırlık sokak nümayişlerini bastırmak üze başlarken, bugün yayınladığı grup dımma ait buğdaylar, henviı reketlerini ve Üniversiteli kardeşNıdlr DAT1 Söke çimento = lan yapılmadan alelacele açıkla re yetiştirilmiş ve gene Amerika bildirisiyle Türk Ordusu.nu öveinşaatı tamamlanmamıç olan lerimize reva gördükleri muamenınca, karışıklıklara yol açmıstır. tarafmdan teçhiz edilmiş jandarma rek, A.P. ile Ordunun iki buyuk siloya bosaltılmaktadır. Buğleyi şiddetle protesto eder, »rtık fabrikası açdıyor = kuvvet olaralc birbirlerinden ayrıl. Toprak agalarına karşı cephe alan ! kuvveti vardır. Nuri Sait dayların bir kısmının Doğuya hakikatin fikirlerin çarpışmasmd^n Aydın, 24 (Telefonla) 6 5 i ve sıra daha kendilerine gelmeden r:n, Menderes'lerin ve « «*~J " Sygmann mıyacağını da ileri sürmüştür. »evkediieceği bildirilmektedir. meydana goleceğini, kaba kuvve. Bugün bir çok A.P. H milletveaene evvel temelleri atılan ve 1 sefaletten başka pek az şey tanı Rhee'lerin nasıl tepetaklak edildik kili, hazırlanmış bir kanun metnitin felâketler doğuracağmı, hürrimuhtelif sebeplerle bir türlü = Baştarafı 1 inci sahifede yet miidaîilerinin lincirlenemiyeerini görüp ders alan dirayetn Rekabet yan 16 milyon İranlı ıköyiü, kirane imza toplamak gayretin» düş. sitelilere karşı davranışını protesişletmeye açılaımyan Söke Çi E larını cdemeyi reddetmiştir. Nüfuz Şah, perışan halk tabakaları ile müşlerdir. Bu kanun ttklifine göre, ceğir.i hatıriatmak isteriz. Bu me. Aydın, 24 (Telefonla} tki mento fabrikasınm nihayet ya , lu toprak ağaları da çiftliklere ne mesut azmlık arasmdaki uçurumu artık hiç bir resmi ilân ve reklâ to etmek üzere istifalarını veren yanda Tahran Üniversitesindeki otobü» şirketi arasındaki şidkında faaliyete geçeceği bil , üniversite profesörleri ile bir anzaretten vazgeçmişler ve hüküme dolduracak cesaretH sosyal ve ikdetli rekabet sebebiyle 5 liraverilmemssi ve laşma zemini bulmaya çahşmakta kardeşlerimizle beraber olduğumudirilmektedir. jjjj j te cephe aimıçlardır. îhtilâl metot tisadi reformlan tatbika koyması mın gazetelere zu bildirir, millî menfaatlerin hür ya indirilen Aydın lımir aBu maksatla Ankaridan bir \ lariyle yapılacak bir toprak refor na rağmen, komünist olmıyan, fa devletçe çıkanlacak bir resmi Hin dır. Hükümetin vereceği karara ka seçimlere gidilmek suretiyle korurası leyahat ücretl, bu defa heyet gelmiş ve açılıs için 11 E j kat gemi azıya aimış koalisyonu gazetesinde bu ilânlann yayınlan dar Üniversite kapall kalacak ve mu, îran için felâket olacaktır. Zi250 kuruşa düjürulmüştür. ması istenm'Çktedir. güvenlik kuvvetierinin işgali al nscağını bilhassa hatıriatmak iste. zım gelen son Işlerle ilgilen \ ra su taksimatı. üzerinde uzun in tatmin edememektedir. riz.» Bir diğer otobüs firması da, ya Sakıt iktidar devrinde hazırlan tında bulunacaktır. meğe başlamıştır. E Halihazırda îranda hüküm süren celemeler yapılmadan karar verirından itibaren yolcuiarı Ay mış ve fakat tahakkukuna imkin Öte yandan, «Milli Cephe» nin Fabrikanm şeh.imizin iktisa jj; lemiyecek bir meseledir. Aynca rejimin adı siyasi lügatlarda polis Talga iztn vermedi dın îzmir arasmda 150 kurudî hayatmda büyük gelişmeler Şi ikmal, yol gösterme ve kredi konu devleti'dir. Hâlâ geniş halk taba ülmamış bir kanun teklifinin tk bir sözcüsü, bu sabah, partinin hüSon günlerde îranda cereyan e. ça tasıyacağını ilfin etmişt ; r. yolundaki bu kümete karşı mücadeleye devam sağlıyacagı ifade edilmektedir. = larında köylüye yardımcı olacak kalarının desteğine sahip olan Şah, rar ihya edilmesi ve toprak ağalarının yerini alacak muhalefet koalisyonunun tahrikle çalısma, A.P. liler arasmda câzip edeceğini. fakst karışıklık çıkarma öğren ^ıllllinilllllllinilllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllrr. I MİÜMETRELİK PORTATİF kooperatiflerin kurulması gerek riyle sokaklara dökülen Tahran İcarşıHnmış ve teklifin altındaki ve düzeni bozrr.a taralhsı olmadıgı I T ™ " İ T ' T '?• düzenlemek nı söylemistir. Sözcü, Milli Cephe' "İ!"",f°^.S! mektedir. Böylece Amini'nin, Ira Üniversitesi öğrencilerinin nüma imza sayifîi artmağa ba'jlamıştır. nı 2,500 yıllık feodal sistemden kur yişlerini icabmda şiddet kullanaBunun dışmda, dünkü Grup top nin kotnünıstlerle ve toprak refor istedikleri yürüyüşe Vali ve BeleKorgeneral Refik tanp 20. Asra intibak etürmek ça rak durdurmağa azimü olduğunu latif.sında, bosmla ilgiU konuşma muna muhalif aşırı sağcı unsurlar diye Başkanı Kendi sınıfında dünyanın balarında da başı belâya girmiştir. göstermiştir. Dolayısiyle Şah, ge lar yapan A.P. mensuplan, basoa la işbirliği yaptığı şeklindeki hü Tulga tarafından gerekli izi n veen kuilanışlı S İ N E M A rilmemiştir. Tulga, dün bu konunel seçimler için aradığı müsait tedbir noktasında hemen hemen kümet görüşünü de reddetmiştir. 28/1/1962 pazardan makinesidir. Münevverlerin mnhalefeti vasatı bulmakta daha fazla müş tam bir ittifnka varmı?lardır. «Milli Cephe» sözcüsü, 300 üniver da şöyle demiştir: İtibaren her paıar Şah, milletin sesine kulak verip külât çekerse, huzuru tesis mülâ« lran milletinin iç işlerir.e ka siteli ve liselinin mahpus bulunduGümiişpaia'mn afcır tenkidlerl saat 11 de her çarYAZGAN KARDEŞLERKoiışt hileli genel seçimlerle işbaşına ge hazasiyle Silâhh Kuvvetlerine da Ilkönce. GeT»l Baskan RaŞıp ğunu ve pazar günü kavgalar sıra nşmamız doğru olmaz. Bu sebepşamba 11.30 da len Parlâmentoyu ve çıkarları uğ yanarak katıksız askerî dikta Cümüşpala. basını yaymlarından sında yaralanan öğrencilerden bi ten İranlı öğrencilerin yapmak isToptan: runa suiistimal ve kepazeliklere törlüğe gidebilir. dolayı ağır tenkidlerle hırpalamak rinin sağlik durumunun ağırlaştı tedikleri mitinge izin vermedim.» Yeşildirak Çt^nlcl Sok. 17/1 göz yuman Dr. îkbal hükümetini ğını söylemistir. ^ millik müşterek hudutlan dağıtarak Amini riyasetinde bir bulunan Rusya'nın îrana duymak istemiş. ve A.P. yi yınratmak isTel: 22 75 652210 36 tiyen basının karşısında tedbirler Prof. Tanpınar Geçici Kabine kurunca, îranlılar ta olduğu iştah yeni değildir. BasTelgr: Sutsgan Istanbul Baykam, Keban sokaklarda dansetmeğe başlamış ra Körfezmin sıcak suiarı ve pet tavsiye etmiştir. Gümüşpala. kenvefat etti Parakende: lardı. Milyoner Amini, Şa^ıın mu rolden yana zengin tran, daha Çar dilerinin de rçsmi bir organ çıkarhakkında konuştu îstanbul Üniversitesi Edebiyat haliflerindendi ve 1S63 te îranın lık devrinde Ruslann aşikâr hede ması lüzumuna isaret ederek, bu Yeni Valde han No. 12 Lemîa Balı'nın Baştarafı 1 inci sahıtede Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı petrol tesislerini millileştirerek fi olmuştu. Dolayısiyle Irandak; saglandıeı takflirde. niğer serbest T»l: 22 6136 zorundadır. Zsefîe kavdebasıırn hareketivle kendilerini ar vertnek , . , , Şahı halletmesine ramak kalan Mu kanşıklığın devamı, Türkiye dahil, , . , . 1 Kursusu Profesorlerinden Ahmet numv ,Z 'Bakanlık bütün Batı Dünyâsı için vahim ne tik rahatsız «tmiyeceğini ileri sür deyım kı, bu konuda koalisyon I Ş [ « . J : Tanpınar evvelkı gece kalı Hamdı TO^ llâncılık 1381/1100 saddık'ın hükümetinde müştür. Gumüçpala'ya göre, önce lememiştir. Devlet Plânlama Dai dırıldığı Haseki yapmıştı. îçte ve dışta herkes, Şa ticelere önderlik edebilir. h»st«hanesinde milletvekilleri. GTUD ve Parti içi resinin yaptığı ön çalışmalara gö kalb krizinden vefat etmiştir. hın günde 18 saat çalışan azimli haberleri basından kıskanmahdır. re, Fırat üzerinâe yapılacak ve 2 Amini'den mükemmel bir Geçici 1901 de doğan şair, romancı ve A. P. 11 Nurbaki: «Şer Grupta temayül, bir basın sözeü. milyar liradan fazla bir yatırımı edebiyat tarıhçisi Ahmet Hamdi Demir Kereste Ticaret A. Ş. 1 Hükümet Başkanı bulamıyacağınSahneye Koyan : Fcrih Egemen icabettirecek büyük barajm neresünün seçilme^ine dcğru yonelI da ittifak etmişti. Amini genel seTanpınar, Edebiyat Fakültesini biBatı Almanya STAHLVNİON kuvvetleri başarı mişse d» A P. Grupunnn bünyesin ce yapılacağı hususu büyük önem tirdikten sonra Anadolunun muhçimlerin 6 ay içinde yapılacağını, GMBH. Mümessili olarak Mitdk: Mehmet Abnt taçımaktadır. Yer tesbiti hususund; mevctıt cereyan'.arı. müfrit. or. suiistimal ve kepazeliklerle, geritelif liselerinde, Ankara Gazi Tersağhyamaz» dedi. ta ve mutedil cepheleri. seçilecek daki çahşmaların ve plânlann taHer Çeşit Demir lik, bürokrasi, israf, ehliyetsizhkDanslan Haznlayan : Rezzan Abidinoğla Baftarafı I inci sabilede bir sözcünün temsil edçmiyeceği mam!anması en az iki yıllık bir biye Enstitüsünde, Güzel Sanatlar Akademisinde ögretmenljk yapmıs Manıulleri • le mücadele ve ahlâki çöküntüyü haiı bulunan hükümetiniı her tür h?kikati, böyle bir yolun açılma çahşmayı perektirmektedir. mağlup edeceğini açıklıyor, memle lü yıkıcı ve zararh tir. faaliyetlerin sını önlemiştir. Hattâ. hiç kimsenin keti iktisadi uçurumun kenarından karşısında ve izindedir. Siparişlerini en müsait fiat ve 1940 yıhnda Istanbul ÜniversiteYENI TIVATRO ba«ına bilgi verecek Grup sözcüsü kurtaracağı vaadinde bulunuyorşartlarla kabul eder. si Edebiyat Fakültesine intisap eAntiparlâmanter ve anarşist dav olmaga rviyeti olmadı»ı da anlaşıldu. ranışlar ilgililerce ve zabıta teşkiden Tanpınar, bir ara siyasî hayaTünel caddesi No. 18 Siyasi bakımdan Amini'ye yonel lâtınca titizlikle takip edilmekte. mıstır. ta atılmıs, 1943 94« arasmda MaBursa Senatörü Şeref Kayalar tilen hücumlann esasını, genel se mevzuubahis faaliyetlerle irtibatı Transtürk Han, Galata raş milletvekilliği yapmıstır. ' ' çimleri geciktirerek lran Anayasa olup olmadığı üzerinde dikkatle dı, basına ağır suçlamalar yükle. Telefon: 49 U 41 Bir çok dergi ve gazetelerde (Basın 1129/1125) yen hatipler arasınn katılmı?, essını ihlâl etmesi teşkil etmektedir. durulmaktadır. Memleketimizde siir, hikâye ve yazılar yazan Tan telgraf: DEMKERLÎM Zira Anayasa, Parlâmentonun ies halkoyuna iktiran etmiş, memleket kiden misali olduğu gibi, bir kıpınar'ın başlıca eserleri şunlardır: hi halinde genel seçım tarihinin a mukadderatına her sahada hâkim sım basm tâbiri, her hatibin ağzm. Abdullah Efendinin Rüyaları, 5 Reklâmcıhk 221/1087 zami bir ay içinde ilânını emret bir Anayasa sistemi mer'idir. Türk da dolaşır olmuştur. j Şehir, Yaz Yağmuru, Saatleri Amektedir. Yeni Parlâmentonun da cemiyeti, bu sistemın hâkim buNihayet Grup Bışkanı Kadri Eryarlama Enstitüsü, 19 uncu yüzyıl â en geç 3 ay içinde toplanması ge lunduğu hür dünyada müstesna bir oean'ın tekîifi ile. hiç bir A.P. liedebiyat tarihi. öldüğü sır.alarda * MÜHENDtS ve TEKNÎSYEN i ! rekmektedir. Aynca suiistimal ve mevki işgal etmektedir. Hiçbir kuv nin basına Grup haberi verme. Yahya Keraal iie ilgili bir etüd haKalamış koyunda. tramvay caddesine yüzü olan köfe başınARANITOR kepazeliklerle mücadeleyi de yürü vet Türk cerciyetinı bu sistemin mesi oylanarak kabul edilmi? ve zırlamaktaydı. Aynca Yunan klâtememiştir. Halk arasında, «Müca hudutlan dışına itemiyecektir.» bir arsa yarım kalmış binasiyle icra yolu ile satılacaktır. fakat iki gündür tîldığımız Grup tyi ingilizce bilen, 35 yaşınsiklerinden bir çok tercümeleri dele devam ederse, sıra hanedan dan genç, elektronik mühen İkinci ve katî satış tarihi 29/1/1962 Daha sonra kürsüye gelen soru kararİRrı da göstermektedir ki. bu vardır. mensuplarına gelecek» dedıkodusu sahibi Dr. Nurbaki, Bakana verdi oylama dis ve teknisyenleri aranmakSATIŞ YERİ: Kadıköy İcra Dairesi. tasvip kararı tstbikaMerhumun cenazesi bugün Süahp yürümüştür. 6 solcu partinın ği izahattan dolayı teşekkür ettik tını, iyi gösterememiştir. A.P. Mec tadır. Ayrıca fransızca bil Dosya 61/1374 leymaniye camiinde kılınacak öğbirleşmepinden meydana gelen Mıl ten sonra şu konuşmayı yapmıştır. lis Grupunun bildirisi şudur:: mek tercih sebebidir. SATILAN MÜLKÜN ADRESİ: Kalamış. Fener Cad. No. 16 lî Cephe açıkça, «Amini'yi asacale namazını müteakip Üniversite«A.P. Senato ve Meclis Grupu Telefon: SJÎ.T. 48 63 47 «Dünya parlâmentolan içinde şeizahat için Telf: 22 49 25 NEZİH. ğız. 25 asırlık maziye sahip lran reflı bir yer işgal eden Türk Par Umumi Heyeti 23/1/1962 tarihinde de yapılacak özel törenle aile meTahtını işgal eden Şahı da, Kırali lâmentosu bünyesi içinde hiçbir Grup Reis Vekili Kadri Eroğan'm zarlığına defnedilecektir. tlancılık 1332.1094 Ilâncıhk 1545/1123 ' çe Elizabeth gibi mahdut yetkileri komünist yoktur. Türkiyede Par başkanlığında toplanmış v* gündeReklâmcılok 289/1122 lâmento ve hükümet çok kuvvetli minde bulunan ve partinin umumi dir. Bu kuvvetini hem milletinin poütikasımn gözden geçirilmesi vatanseverliğinden, hem de üyele konusunu müzakere ederek, aşağı. rinin fedakârlıklarla meydana ge düki hususlann açıklanmasma katirdiği koalisyondan almaktadır. rar vermiştir 27/1/1962 cumartesi Bugün için tehlike karşıda olmıyan 1 A.P. Meclis Grupu prograyıkıcı kuvvettir. Dünya orduları mındaki gayelerin tahakkuku yo. matineden itibaren içinde Türk Ordusunun mümtazi lunda, Genel Baştanın etrafında her gün 21 de yeti yalnız kahramanhğından de tam bir tesanüt ve analyış havası CumartesiPazar 15,30 da ğüdir. Aynı zamanda milletin ma Içinde azimle çaîışmağa kararlı bu h oluşundandır. Kimi yerde ordu lunduğunu bir kere daha tesbit ve memuriyettir, kimi memlekette ma teyit etmiştir. ceraperestlerdir. Türk Orduları, Curt Goetz'ün 2 Grupumuz milli iradenin Türk milletinin kendisidir (Alkışlar). Milletin şekil değiştirmiş ha yeg&ne mümpssili T. B. M. Meclisilidir. Milletle orduyu karşı karşı nin mân°vî sahçiyetinde: Bütün ya getirmek istiyen alçaklar bilsin memlekette Anayasa hâkimiyetini ler ki. ne miiletin zerresi ordudan, her şeyin üstür.de tutmayı basta ne ordunun zerresi tnilletten ayrı Anayasa olmak üzere kanun hâkimiyet ve üstünlüŞünün idamesini labilir. gaye ve vazife telâkki eder. Komedi 3 Perde tktisaden bugün kriz içerisinde Hükümet desteklenecek oluşumuzu fırsat bilen şer kuvvetTürkçesi: Seniha Bedri Göknil 3 GruDumuz iktidar vazife ve leri, şimdi başka bir yol seçmişlerdir. Bu memlekette inkılâplan A mesuliyet'.erin? iştirakin tabiî n». Sahneye Koyan: Turhan Göker tatürk yaratmış, tnönü yürütmüş ticesi olarak koalisyon hükümetinin istikrarlı ve devamlı bir hüviDekor: Aytaç Yüriikaslan tür. Zaman zaman inküâpçı hüviyete bürünenler tnönüye ders ver yet icind» çalışmasım temine ve meye kalkarlarsa, gülünç olurlar desteklemeğe kararlıdır. 4 Grupumuz memleketin için(Bu cümleyi Gökhan Evliyaoğlu ÜSKÜDAR TİYATROSU aikışladı). Birinci Büyük Millet de bulunduğu içtimaî ve iktisadî Meclisinde vatanperver kabiliyetli müşkül şartların süratle izalesini, insanlar ve çok kuvvetli devlet a partilerin mü^tsrek anlayış ve dav damları olduğu halde, Atatürk in ranışlarmda bulur. 5 Grupumuz aziz milletimizin kılâpiarm yürütülme vazifesini înönü'ye vermiştir. Atatürk'ten huzur, saadet ve selâmetim: Her sonra Çakmak da isabetli olarak tiirüi siyasî müîâhazalar dı?mda. (Basın 1129/1124) bugünkü Hükümet Başkanını seç bütün vat<«ndaşlanmız!n millî ahti. Bugünkü Hükümet Başkanında lâk, fazilet, sevgi ve vatanseverciddi bir siyasi enerji mevcuttur. lik duygulan ile bir bütün teskil Türk milletine siyasi enerjinin kıy etmelerine hizmette gormekt^dir. Yapı TasarrufuHesabı hakkında gi;e> metini göstermiştir. Nitekim, bu 6 A.P. Meclis Grupu bazı nesgünkü kritik d'.ırumda Inönü'nün riyat ve söylentiler '1oîayısiy!= ay28 ocak 1962 pazar günü saat 10 da Nişantaş Vali Konak Emlâk lerimirden lutfen i z a h a t isteyiniz. siyasi demokrasi prensipini mille rıca arzetmek ister ki T. B. M. M. caddesi Arman Palas 2 nci kat No. 7 dairesinde bulunan emtin benimsediğini bilmelidirler. Ko milli iradenin temsilciti. kahraman salsiz ve harika eşya, biblo; tablo halt avize vs. müzayedealisyonu ve muhalefeti ile Parlâ Türk ordusu da istiklâlimizin temento şer kuvvetierinin karşısm minat! ve her iklsi. Türk varlığısine şeref vermenizi rica eder. Tel: 44 54 59. dadır. Millet son ferdine kadar e nm tâ kendisidir. Hiç bir sun'î g»yrimedikçe şer kuvvetleri muvaffak ret bu iki büyük kuvveti birbirinÜâncılık: 1535/1111 olamıyacaktır.» den ayıramaz.» (Basııı 914/1116) izmir Barosunun af konusunu tetkik etmesi istendi YUR Merter dâvasmda bir tanık, kaatili dün teşhis etü iran oiaytarı ve Şohın durumu Glenn'in feza yolcu.uğu Tahran henüz sükuna kavuşmadı A M8 SİNEMA MAKİNELERİ ÇOCUK TİYATROSU KUGULAR : Satıhk Fevkalâde Mölk Yeni Yılda.,. Erenköy ve Bursada YESİL KURBAGA . APARTIVIAN DAİRELERİ . Çeşitli dolgun PARA TAHSiL ikramiyeleri . Öğrenci Hesaplarına | PORTAKAL MOBİLYA EVİ 1 EMNİYET m SANDIQI i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog