Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

DÖM * OtmklMl | Zam iaraftarı T.B.M.M. üyderi nedeı haksız? | Toran Ayhan Italyaıun üıtlü kir orkestrasmda ttalyaaın unlu cConservatono dı Muucı S Ceeılıa» Roma Konıervatuvarı profesoflermden Lılıa d Alboıe u n I C Roma Buvukelçılıgı tercumes* ie aidıgımız jaz sında genç Tur* v volomstı Ajhan Tu ranın îtaljadalcı basamarı so iece behrtılnıe^tedı «•^vhan Tu^an Rjma da «S Cecı ıa Muz k Koneualuıa rında Prof Lı ıa d Albore sır fındakı ıjkek k?mar kjr* a rına d c a i ı etîerek v n o o ı s ve ofre^rrerlık dıplomas al mıs*ır Kendı=ı bov İe bıı dıp lorrava sahtp olan tek Ttfk ıı\olon s ıdır Dana soııa \\ han Turan, S Cecılıa Profe* r ler Kurulu taraıından L d Al bore sınıfınn resmı s«ıstanı o »arak tavm edıımıstır Geçen agu»tos ayında Ital van Di3işleı Bakanhfımn 3 D 6 bın lıretuk bursunu ka7anmı ve Bevnelmı el Gençhk Orse* trasma katılmışıir Aynca Maestro Guıüo Agostı ıle oda m j zıgı ve Maestro Franco Ferra ra ı*e de beraberıık mıuıgı alanında tekanul kurslarına devam etmıştır Ayhan Turan buyuk bır be\ nelmılel vas'a haız olan cCompl«8«o Vıvaldı dı Roma» nın daımı âzalarındaudır v e koni«rl#rıne ıştirak etmıatır » Genç kemancımızı ovguyle devam eden vukardaki yaııda sozu geçen cCompltsıo Vivsldı d' Roma» adlı muıtk toplulu|u, gerçekten bütun dünyada Her f&n bır «Xenı moda». ?»riaU, Mto (flnlerde «Pipo iç«oler knMbfl» knrnldn. Oaytsl, b«ylere, ba nıtnisra, genç kı«l»ra jı\p<rrn *••• un salmış ve turnelerınde oze \ dfrmek. l l k toplantıda salonda nelıkle vıyolomst Lilıa d'Albore J fe» slmmaz olrftı. Güzel güzel «pipo ve flutıst Severıno Gazeilonı \ T»kıcı»lar pıpoları ovle ıe\a aeve gıbı solıstlerın ıstırakvvle bu J tuHörüyorlaTdı kl. K s l t p «Teleri• uk başarı kazanmıstır Avhan J ne aor»rsaıuz, «Sljaradan çok da. Turan ın bovle kalıteh muzık J ha zevkll, daha ax zararlı» ba toplulugu uvesı o abılmek ba » • arıs nı g >«termesı memleketı J ? Twıst modası alıp yunıve durmız ıçın bır kazançtır J sun ırodacılar da kendi «Twl»t»leOda muzigi 4 rıne bajladı P a n s bu adla bir ge ir Istanoul Tu K Ingıhz jt celık varattı Kı?a3i var, uıunu Kultur Derneğı nın duzenledı f var, bcvu değîçıvor ama kuokaa> ğı, Hamıt Alacalıogla ıdaresın f bir Yepyenı bır kuma? Adı nedcn dekı «Oda Orkestra^ı Konserı» 4 • twı»t» bılır mısiniz' Bu danf bu solıst olarak oboıst Ce'âl Akat j > "»celıkle çok rahat yapıhyorrauf ların ıştırakıjle 27 ocak cu f ta martesı saa* 18 30 da Demeıc f asalonunda venlecekt^r Prog * Ba Syle bır devir ki elmaa şev ramda Haendel, Marc«llo, El t »ek P»ri»'ın b&vdk kabareleringar ve Boccherını nın eserlerı f den birlnde atnptesse artisilerini bulunmaktadıf bir at »ovmndnrnvormnj almdi ASergiler tın adı «Tarzan». Parıı'ın en gllzel R A J N A T BARKAN Şehır kızlarını sovBndannaktsn n e m n a n Galerısı «D» salonunda 23 30 oldntn loylentyor Seyıreilere geocak tarıhlerı arasında açık llaee onlar da ballerinden pek kalacak bır rtıım sergısı du meranon olsalar gcrek. Gülmekten zenlemıstır kırıhyorİArnus feyrederken. ÖZDEN AKBAŞOGLÜ Turıt Alman Kultur Merktıı Torfun icsanın bakı»lan bll« d«Galtrnind» 22 ocakta açılmıs ğiair. O canhhk kalmaz Ama «imolan bu re»im sergısı 3 subata dire kadar nihsret baslt bir goıkadar devam edeeektır lemden ilerı geçmıyeo bir »eydl • Çizgi ile mizah> bu RomsnvaH bir doktor llk de• Lozan Kulubunun duztnfa, llmt TB orıjınıl bir mctodla Itdifi ttrtışmsh kültür toplanyorgunluğu gozlerden okuma\ı tılan serlstnden olmak üzere f ortaya attı Goı bebeklerınin elek28 ocak pazar saat 18 da kan r trik cereyanı zaptediliyor Yani katdrist Ferruh Dogan «Çiıgl * elektroretlnogram vapılıyor. Yapıile Mızah» konusunu sunaeak f 'an tecrubeler vucut vorgun olda t.r * mu elektroretinogram ın »çık açıs Selroi ANDAKJ ıS nı gostermıştır j •*• | Milletvekili veya senatör | " ödenek yolluklariyle fiyat | hâreketlerinin mukayesesi î 5*00 mmmım EDKBİ KOMAN1MIZ ı» ödenek ve uolluk. tı (Btul Hii Radyodâ#BügUn İSTANBUL 1X1 Açıh» r e program 7 S O Sabah piikları 8 00 Hab«rler 8.15 Turkuler 8J0 Solodan orkestraia 9 00 Kapaoif 11J7 Açı.ı? ve program 12 00 Şarkılar (Bernn Erbaj) 12 31 ö g l e melodılerı 13 00 Saz e •erlen 13 15 Haberîer 13 30 Yurttan »esler 14 00 Valsler 1415 Dans muzıjı 14 30 Kadm saatı 14 40 Hafıf muzık 15 00 Kapanış 16 S7 Açüış \e projram 17 00 Dıskotekten mıkrofona 17^0 Okul spor saatı 17M Rad\o Erkekler Fası Hevetı 18 0ı Çeşıtlı «tudvolsrdan 18 40 Gu nün plâklanndan 18 45 Haber 19 00 Kuçuk Ork*stra ieT 19JO Şarkılar (Recep Bırgat^ 20 00 Hafıf rauiik 20 15 Ola\ 1ar ve yankılan 20 30 Şarkılar (özdal Kale ) 20 45 Hukuk soh oetlerı 21 00 Radyo Tıyatrosu 22 00 Çsaıtlı »tud> olardan 22 30 Dant orkestrası 22.50 Hafıf muzık 23 00 Haberîer 23 15 Dans ve caz rouzıg. 23 55 Program 24 00 Kapanış tSTAYBUL İL R*DYOSC (385 51 T» Kc/s) 1758 P'ogram T8 00 Tanınnaış ses'er 18 45 Sevılen eser er 19 15 Radvo ıle Igılîzc*1 19 30 Yemek muzığı 20 00 Rıeardo Santos Orkestrası 20 15 Plâklar arasında 20 4D Muzık albumu 21 00 Keman sololan 21 56 Hafıf muzık 22 15 Senfomk muzık 22 02 Danf v* caz muzıgı 24 00 Kapanıı 8JS7 Asılı? ve günun program Ian 7 00 Gunaydm 720 Murfkl» Jimnastık " 30 Haberler 7 45 Bu sabahın jarkıları 8 00 Bugun ve yarın 8 15 Hafıf muzık 8 45 Gul Batu'dan «arkılar 9 00 Saz eterlerı 9 15 Sabah muzığı 9 45 Turkül«r 10 00 Kapanı* 11 57 Açılış ve programlar 12 00 Muzıkle ogle tatılı 12 30 Kcmal öncan dan »arkılar 13 00 Haberler ı3 15 Kuçuk konser 13 45 Mustafa Gecevatmaz'dan tarkuler 14 00 Ha M melodıler 1415 A.ylâ ö z ben'den larkılar 14 30 Karışı^ müzık 14 45 Saz eserlerı 15.00» Kapanış 18.5'' Açılı» ve programlar 17 00 Ce\ri\e Cevhundan şarkılar 17.30 Fransız melodılerı 17 45 Turhan Karabulut'tan turkuler 18 05 Sızın ıçın 19 00 Haberler 1915 Yaşadıgımız gunler 19 30 tzzettın ö k t e den tambur sololar 19 45 Dın ve ahlâk uzerıne konusrra 19^5 t>i geceler çocuk'ar 20 00 Suhe\l Denızcı ve Arkadaşlan 2015 Olavlar \e vankıları 2030 Haftadan hafta\a 2115 Sanat magazını 21 •'0 O a cha cha ve mambolar 22 00 Yaşar özel'den »arkılar 22 15 Hafıf rauzik 22 4î Haberler 23 00 Bır bestecı \e eserı 23 30 Caz 24 00 Kapanış ANKARA as3/ef/f 1&sdik ectt/mce, İ957 j&z 1937 denberi tarhşılan bir mesele bir Milleivekili veya senatörün malİYeti, yüksek tahsil görmüs gençlerin kurdukları 67 aileye denkher T.B.M.M. içiimaı 699,205 liraya maloluyor Milletvekili maaşları ne vakittenberi ve niçin halk arasında tartışmah = bir mesele teşkil etmektedir?. = Yukanki grafik. bu soruııun tahlilini kolajlaştırmaktadır. Gecen hafta, fivat endeksîerij İe menıur maaslarııu muka\esc etnıis ve pahalılık sevnesine gore gelirin ne derece kifa\etsiz kaltlısını bir £;»afikle belirtmîstik. Bu sefer. raillet\ekili ödenek \e \olluklarivle fivat hareketlerini karsılastırmakta\ ız. 3 ıö36 sonuna kadar, mılletvetu ^ lerı avda 350 lıra alırlardı ve bu ~ rruhım Dir para savıl rdı Çun ku a>nı tarııı e a^ale dsd k edı mı bır vuk^ek oku! mezunj memura ^pde^e brut 8 lıra ta 4 hakkuk et'ırıhrciı 15 «ubd 1937 tarıhh \e 3135 sa j a kanun â\rıca ynda 1000 lı ra volluk verılmesırı \e*^)i' başka kanurda bu \alluğun \ ergıden n uaf tutulmasını hukrre bağla>mca ı k tartı^malar ba^lam ş tı *efsır'e mıUetvekülennın avlık brut ortalama ödenek ve volluk ların 4 3 . lıra cıvarına >ukseltı^ ^0 \ordu ^ YAZISIZ Prof. NİMBÜS'ün MACERALARI nıııııııııııııııııııııııiiiıııııııııııııııı JANE'İN KİZİ 54 Bundan sonra artık zam ka nunları hazırlanırken ga\et ka\ alı ıfade er Kullanıld »ı dıkka t* çarptı Mt'ırlerde «1757 ı m ] kaı un gereğınce venlen ode r»l )er bundan bo\le 1613 sa\ıh 1anundokı mıktar uzeıınden o1er.ır« «eklınde ıbarel°ı'e mıllet el iıerıne zam Napıldıgına saud olunüu " îkıncı bu\ jk mınanaşj 22 » rator v e\ a mıllet\ pkıhnır m e m ; idhiç 1947 tarıhlı kanun munase lekete mlıvetı vuk^e». •ahsıl E betıvle patlak verdı B J kanun gormu* 6 veva " genç memura Ş bır çırpıda avlık odeneğı 1150 bedeıdır Faka* bunun v an nda ZZ hra\a ve vılliK JOIIUHJ 3 000 lı Meclı«ın dıger ma";afları t*a hav~ raj a çıkartı>ordu h vuk=estır E Munfe«ıh Demokrat Partı ıktı1937 den ben maajlar ve uc darı zamanında da ödenek ve retler daıma fı\a*ların a tındaü o luklara uç de'a zam vapılmıs v e g e n s ı n d e kalmıstır Gehrlen = fıvatlart vakndan takıp eden ve a) 19o4 seçımlen vaklaşırken pahahhğı bastıran olçulerde^ ollııklsr.n M'lık tutarına v an' z a m goren'er valrız mılletvek'E 'ar 3 000 lıralılc zam, umurri ef lerıdır kârm dıkkatıne çarpmamıstır Turkive Buvukk Mıllet Meel'sı = Turkie uu l es da ödenek ve voMuğun vıll k butçe' 67 111734 hra = avlık brut ortalarrasırı 2800 lı n l n ve haftada 3 defadan y ı l d a ^ dır raja ve yıllık tutannı 33 600 h 8 av toplanıp çalıstığ farı raja vukselten zam ardı ke;ıl se (odeneklenn ve dığer mu~ •nıven tenkıtlere vol açmıştır ra'larm rruzakere edıhp ovlanE c) 195" da oldu olacak dive mava kondu*J butçe muzakereE • rputhış zam» i*mı verılen ode leri hârıç) beher içtıma ( nek ve VOI'UK kananu kabul « • kete 6W 205 liraya rnal olmakta = dı dı Bu kanur do'ambaçlı bır dır ~ Avnı tanhte Lnner'i e dıolo mah bır merrura asaletı tasdıkS olunmak şartıvle tahakku'^ ettı ~ rılen naaş tııtarı 413 1 radan ıbaE rettı Bır rıılletve^ıhnın m â l u e ^ tı vuksek tahMİ gormuî gençle rın kurdugu 1 aıle\e bedel bır 0 duruma ge;mış bulunuvordu E Fakat «muthış ödenek ve volluk«E lu de% re uzun omurlu o1madı ^ ve 27 Mavıs ihtı'Slınin pençe= sme du=;t ı ^ Kurı c ı Meclıs ödenek mese ~ lesınde feraga* gostermış ve kenŞ ^eıııselıır den Ozdrmır dı ujelerının verdıVlerı bır ka^ Sarmaıı vazıvor raıH karum 1 «k OTI olan \uz B^rı ın i uunun 2 ıllı* okul ı 0 de 2 zammı dahı almam ştır 0 ~ | venne venısı vapılrrak uzere vıkYenı Par^mentoda oderek = t rıld Ko lulere «Taşı ı kumııme'elesı tekrar aktuahte on p ' a ~ n ı ha7i r la\ıp bıze haber verın hef nıia geçmış ır Ödeneklerın v e ~ men m:aatına başlıvalım» denı'dı volluklarm 5400 lırava kadar» Kovlu enı bır okula kavuşman n vukseltı'me«ını lıtıv e*ile~e ra5t^ umıt ve «evınci ıçınde bır haf*a lanmıstır Nıhavet 3 610 lırada^ zarf m i ı^tenılenı fazlasıvle ' erıkara kılınm st r Bvıg ıı bır se ne getırdı Sabırsızlanan halk ışçıhgı de dahıl ol'rak uzere okulu vapmaga hazır olduklarırı ılgılı •rıakamlara bı'dırdıler Ba arzu «ik. s k tetvrar'andı Ama henuz hıç o ' netıce vermedi tn^aata ba^la n a kararının verılme«ı uzadıkça uzaoı Artık halkın çalısma umıdı kırıldı 135 oğrencı<=' 3 oğretmem bulunan ve oku uz kaldiı Barc n kovunun dururau acınacak haldedır B!r kaç a\ soirarıın «.agmuru, ka L kunun kaanhk »u a'mdar n, a>azını ta$ıjarak Yeşıltepelı yjze çıktı barmaksmara ellerni çabuk tut Hıha»al«rım hatırlatıyorlardı I l l e r ' Ka.ı kalk «uroan Dur/. (abuk tu*ulma ı, «Yeşı^er» İe ote jvandı tekmıı' kiler» rüsvet mi, av anta rrı her Momed uvkulu gozlerıyle ba nevte venlmeli briket tuğla, ker j va baıttı karanhıc njlutıarı gpıç üstust* konup duvaflar çıkıl I dtf Şakası j o i j Brıket duvarU laalı çatı ot jrtuliıalıvdı' | çabuk yukselmelı, ça*ı çabucak o Dışarıda çoğalan kese» sejle^i turtulmal ydı Yalnız kara bulut Keser seslerı Jcorkak, keser ses ların değıl, avantalarını aldıkiar lerı çekJDgen Hacı Babanın ke halde gere de bellı olmr, an «Ye restelerıne ınen kese' bile korkj »1 ler. m hıç s«ka5i yoktu yordu «Yeç 11er» den Danyanın Davranıp kalktı h 5 D yennde, hıç bir keser, dun Ya Allah, va bı«mıhan' vanm hiç bır yerindeki hlç bır keKarınnın doktuğu suvıa elm restev e bovlesine çekingen inemez yuzunu yıkadı, sonra geçtı dun a c Zaytinburnj jTtlanndakl Ye«ıl samdar vanm kalan duvarm ba>ı tepede gece{|ondulan kurmafa ça na Ne uyku, ne j o r g u n ^ k Bu Iısan ksserler bıle karkak, flrkek, kendı ı»len>dı Bu 1 ışlerın e' 5 çekingen' gereklısı doğacak çocu%'armı ka Havada Ideta içten içe kajnavıp »ılamaA ı ç n gerek'ı hazırhklanr kabaran karanlık bulutlar en geeuLsndı ] Avşe hâ a horul horul uvumakj A>se bırlıkte haç ta 5 ı ir Me ta olan kocasını uvandırtnafa KI | med bujuk b r aiışkamık'a brı yanıvordu ana uvanması kalkıp j ketlerı >arm kalmış duvara «ıa bssKa'srı gıbı karısıyle bırlıkt» >, lavıp duvarları jukseltr ord j 1 se gırıjmesı lâzımdı Evlul ortala Kolaj ge'sm kon^u nndan, bulutiann tepede tehdı* Meiıed anıbaşırcakı kahr gıbi homur'uvla dolaşmalanndan | camlı kuçjk gemıcı f»nerın n sar geçtım br ket duvarla" bır an on san a'dırlattıfı aiaTa ba<tı Or ce ç kılmalı «'ies 1 er» keser se? ta bo^lu kaln teDe saçlaı dokuk lerını ışıtıp yrtıcı kuslar gıbı v e vaş'ıca bır adamdı «öğref ner tıfmeden çatı venne oturtulmalıv denjlı ordj Yeşılle e Dafni" dı Uvkuia vorgunluğa ka'ırs» o dert*e o'duŞu savlenıyo'" korkui'i d» en ar kocası kadar v orgun ve vordu Korkaluvordu çunku h e r uvkusuzdu Kocası elınde mala njhalı'tı hem de «Ye^ıl'er»!»1 n vaD' ada bjtur gun duvar orer tekı ere bır *ek kuruş bıle v ermı ken o da sabahın erken saatlerın vordu d* fab'ikariakı 151nin başma ko«u Memed vord'j djne kada' Fabnsada ak Evvallaa dedı jaTi'ara kadsr 1 sonra pavdo^ ? Adan ter ıçındevdı ciaard ıçı hsvtiı BTkırkov Ye«'lvurt evlerınıi tı ıneek tahtalan vıkanacak yordu ^varta verdmız m ı ' bekSr çamajırlan sonra ev koca Kıme' <mın a>aMaı ak'am venegı sov Yeşıllere otekı'ere 'e Vr u ku Memed cVeriık» de^ıe^e utandı Butun b ı vorgunluk uvkj'uz \ ermemek o'tnaz kı bejım l u k l a m n aei'inı vakında çıksrs Bavatı kızdı 1 caklaT ! Al'ah 17ın verır^e Hat Fadası vok h ç favdası \o< çaba'i; 1 gıbı On ar da bır zaman A.vjnta veım»kle vıkma'alar hsv lar t nkı ttendılen gıbı ne gece dı nevse aıvelm Yıkarla" gere i e sunduz sırt «ırta v e r n çalıs de vıkarlar' •nı'lar, ama şımdı' Şımdı rahat Avje'nın asağıdan uzattığı brıke *'la Çocuk'arını okutuvor buMi tı ald \tıne kovâu tuvnrlarriı Ne ev s»hıb: ne kıra Hıç mı favda"sı olmaz dersin' derd Hatça gene el çama'irı vı Olrraz Yıkarlsr kıvordu \s o kadarı olacaktı *a 1 Bu hafta sonuna ksda " gelme' hıı ts el çamaşırı Mkajıp el tah sel»r kurtulduk demek*ır' tiı sılmeâe kaKın I Acı acı gulumsnere». sıgarasınıs 1 Keser seslerı I dıbını vere attı Karmndak de buvuvuo duru ' Onlar ısle'mi b'lirler. Ç>k*ı gıttı \ordu Elbette buvuveek gunun îflâh^ızın Memed bavağ sevin hırınde de Gu'uverdı Doâurrda Hatraba vaniTİa hulururdu her mi'tı gıd şıne Tannanlar çok aksl halde «Bulunurum kız, korkma » oldujunu pı^e içm yorgan vaktı d»rr<!lîtı KorKTmvordu Bulunna gını başoları 1; n başının deris gırdığın' hattS Yeçıller'le sa bıle Yeter kı çu «kondu» mev dana cık1; n karnndakınn vaktı malardan davak vedıgıni « saatı dol«ur Bır kan bır kocav Ier «Bu olna«a I«İTIIZ voİL."a gı dılar Ooooh dunva orların *tfe rer'» demışlerdı <a\nana şiTidı de ne kavınbaba ^vse \enı bır briket uzatırken ne gorumce ne de kavmlar Be u^u cacık sordu 'e^et Momed d° onları ararano Ne dıvor ogret"ien* du Yıl'ar'v 1 tam da ıstedığı gı Menfd brüretı ald oısnı b 1' fıı«tu Hatçaba«ı gıbı Hıç canım ju mesel»v kiiı «Kondu» larırı da onlarınkı g bı «ovlemış^e duvmuş *amarr'aMp artık vıkılamaz h a > Yesıllılere verdığımizl m i ' getırdıler m ı ' Yattığı verde kı Harç getır Heve rrıldardı «abırsızea Yıkılamaz haHaç bu^sıklan içindeki tenele getırme'ndıler Houl horul kevı aldı, gıtti, harç ko up getlrvatmarın zamarı rnıvd'' dı *** Kocasını d ıHtu Ona neymls* Memed tenekevi yukardan ç« \I;ramed kurban Memmed' Memed herren uanmadı Ho <ıp aldı Ve bıleyim ben' '•ultu« 1 ke'îildı once Yenı bir briket Memmed kurban' Kulağasmayık biı ona Sankı kulak veriı d nledi (Arkası var) Cığeım Memmed' Barcın köyttnün okulu r a& çalı.ıvorsa kadın aa evde çalısmaktadır Hele kadın dışarırfa çalısıvorsa d ı r ı m büsbütün kad nın lehinedır Bu fartlar a l t n d s evinden «vrılrken es>alannı da beraber jotuen bır kadma hırs z gozuvle bakmak nasıl mümkün olur ? W e k ı m bunın tam tersı halIer de vardır Yanı, karısından evmden kaçıp ev esvalarını da be raber go*aren erkekler de pek ço* tur ButjT bun a n goıonune alır«ak kan koca a'asındakı butun anlaşmazlıkların, ancak bır hjk ık dâvası konusu olabılece^ı kendı . ğ'nden ortava çıkar B U L M A C A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CEV4BIMIZ KoUunun gosterdığı bu anlavı|a uv çı n ola^aıc Mıln Eğıt m Bakanlıgı dd ku.ucnn bır anlayıç go« ter r«e Barci'i V<> unun okı • ka vu^ması ı den hıle olrrıvacak " Herkesten önce, İlköğretiın Mudurunun harekete geçmesi gerekirdi MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMHT Kesımli Koman' 88 MEL'UN K IZ Çızen: YVES SAYOL Çeviren: Mazlıar KuNT ; Z : ; ; E ; ; r : ; : : ; ; l I TİV\RO Her gece sa^t 2 de BIR K\\bK DE\ Rll Dl Cunıarteni Pjzar 15 0 sair jun er 18 de IÇlMİZDFKt ASLAV Sal gtfnlen teın*' ı v 5ktur F\TİH TİV \RO<>L FPT gece laat 21 de ve Cun arte» Pazar saat 15 30 da MOR DFFTER Pdzarte=ı günleri teinil yoktur Tcl 21 01 "1 KADIKÖY Tlv \TROSU He; fece ?1 de v» Cumartesl Pazat 15 "0 da SAIitl DEht hAN\PE \e PLSUD* P<r}embe gün eri temsll joktur Telefuı 3« 06 82 ÜSKCDAK BOLDMO Her gün «aat îl de v« Cumarte«l . Pazaı 15C0 da İKTİDMt Cuma gjn eri temsıl toktur tSTAVBCL TİVATROSU Salı harıç her gece 2115 te Ç»r»amba, cumatfBİ pazar matine 15 tr (ŞÖMtNEDtKf CESET) Yalnır »slı gecolfrı 21 1S te salı harıç her gun 6 da (KÖPEK KIRPICISI •iilTB Tt\ATROSU GflNCL AVtliI Her aktam «aat 21 İS te Çarsai 1 i Cumarteai Pazar matne 13 de K t C t K S\HNE Pazartesl S1 1 Çarsa nba ŞAİRİV MEKTLPLAR1 Perş^mje Cuma Cumarte= p zar OMıSCAKÇl D I K K İ M f'atııeltr Salı Curra. Cumartıesı Pazir V de OIt<UOGIU Tl^ \TROSO Pd2rrt(=t d •ında hfr g( re 21 5 te Cun.rip'i H /ar tratıne 1 te h ö T t JOHLM Paz^rtes, dışında 5 Renand • Ben istiyerek ba tohmet altına gırdırn Bıle bıle mahkfım olmavı EOZP a'dırn, dedı. Yoksa kendimi mucafaa eder, bâkıme o gece «ilâhımı çıftlikte bıraktıeımı »oylerdim.. Şarm da ıtiraf edeyim kı brn Mosvo Mellıer'yı koraraak ıçın ba Isı yapmadım.. Saçma söylemekteo korktum. OnDn Jçın snstmn... Ba adamlar korknıtç Sonradan dusuudum (akat \ıne konnsmakta tereddut e<tim. Sızın de tahmın ettiğınız gıbi Mos i o Edmond'u o gece volda sorrtum öltnek uzere ıdı. Ona konustaklarımızın araraızda bır sır olarak küiâcafını vadettım Ben sozumde durdum Mosvö Mellıer'je olan mmnet borcuma raşmpn belkı Mne konufeurduro, belkı Mne hakıkatı soilemenın bır volnnu bu lurdum ama açzımı muburlıven bır bâdıse cerevan ellı Ne ımış o badıse' Ne olacak, kanm Jene\ıeve ben! ilk andan ıti barcn snçlu gandı Benden suphe eltı. ı \'r ası \ ar) I ; ; Çıldır'dan bır okurumnz vazıvor Çıld r k ı.lcıırcıen bır ne ta ın J SOLDAV *AĞ\ eiılen Ilkokul og^e'merı Erbıl ı 1 «Işç 'erın i^tedık e n h»D bi" ojnaan bır mudiet once çıldırd' llkte çalışmavı terketme v etkı«ı» ve ılçevı terkettı Gece saat 22 demAnasına ı»cı kelıme 2 «TamıHa karşı ıgı Guvenocak koMinde bekçı'er *ara lara mahsus barınn a v «r ıkl kelııne 3 Yol (e«kı terıml kıfından vakalanarak okjlda bır kaç panıa (gozltr içm kullanılan terım kışı tarafından zapteaı'dı Djru 4 Tersi «atıcı mânas\nacır ç'vmu llk Öğretım Mudurune blldır r I ı re »u kenar"idakı «kuçul >îarav» dı8ımi7İe «Bana r e n« olur^a ol mâna«ma gelır 5 «tık pe\gambcr sun» c 6 abını v e»dı Netıcede sa ve ınganm nes der» kar= çı ıV ke'me 6 O b lebı'enın k ıç üt vın MuJ ieıumum ve Ba^katıhımı k' =a ıanındır b r sıf jt *akı~ı p e r zın vaıdımı ıle Ketırı' D Sashk 'a^'.ız 7 Çok «mırlenrre sonucıı m""ke7ine vatırıliı Herkesten on* ınianda beLren S Hıç d ı r ' d m << Bınncı ce harekete geçme«ı gereken î \ cl vam pder şekılde Ögretım Mudur nun bu davramşı bir harf n oku IUŞU DogudaK b ızı + i andaşlı ımız b r aralık bu djrum ve evdbı hepını /ı cok ı zia CIA ka dılar •SIK\RID*V ^«ACI^\ 1 îtalvanın t ı r h l kıhrananlar rdan fa\d gı bır çahsıvt 2 = avgı go«t<"ime ışı bır rerk t tstanbul'dan Murat Alı imaca Gtlzel 'fsler ve Uhınlcr (eskı u= ıl vazıvor c gul' kıoacı* r ıtnran alt u ucı Tanıdiüim bır çok Kin =elerın e« & Bır edaî bılctııierm \ F ^ı of^ ierı t u ı l u sebep e r c e erınden »rlerın ugraştikl<m knn • S S kaı,! nrlaı Gıdeıl^rken de gerek lenme edatlarmd n Tnıjav\en ztmanlarda alın n «a ı ı gerek iocalanna aıt e » a l \f\a verjlen p? ları da aiıp g o t j ı ü y o r ' a r Bu gibı ı pt rjlar (esk usul ı a r e k î e r ı v a o n ı l ^ ı a *ı cm hır^ızf Kan Koca arasındaki anlaşmazlıklar Z : Z ; I ; • n uamel" ı VTpılrrı o r ' C c ı l a nununa ounurua ılgılı b ı r madde h~r e m 13 re UVIJI \N PRENS Te] 4'3 < ^5 9 k o n ı m a / »»ı * KFNT O M V C I U H I |Kdid<a Tlyatro) « M M. HeT gün mstlne 13 î CEV ABJMIZ de * P T \ ! KIZ 21 1D te Afk FF**Vf«t PazartMı cyun yoktur Kan ko>dlı>< d u r u t n n i a n dnj. mj mulklv^t nîuna'ebe'lerı tsms o p m » AI.«HI Mt \MMF!Î K A R V D <E\vTÜR Suare 21 1 5 Çdr d l k n ı rtns p^zaı mafınr" IK15 T>I 21 5 2 7 2 m v l e hukukı bır mahn«t ta«ırrak, tadır Ev e« alarırın onemh bır B I I V V R Tİ1 \ T R O 5 l P a z a r t r s l h d r ı ç h r r gcp 2] 1 ' ' e I F V . I E kısmı koca'a «!• oldugu kadar < " I ^ O M R ' f , r * n îrf r ı m a r t • ü a 7 3 r m p t , n n i ı d » = llllllllllllllllllllllJIIIHIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMillllllllllMlllllllllUll kadına da aıt olabılır Erkek dışa 2ı» s 1 1 gVıkJBHr aS\K A K,A,K m ın!~r TUr^eUİpr t n b r kı^nM nı oralar r^ sa larlar v» 5onra ı, er»v p rrndelrr K ^ıl°r v e çı* ıslar 'rngul) s ı dev ırlerde v a^ * f ı 1 *PII rrı« bır c rs ırı ha\ \ an 9 Kuv t i e e geçınrek iStıjen devlet bı r safl. Dıınkn h Imacını np gr ''1T \r\trlT
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog