Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

2»OcaklM2 CUMHURtYET Cç DÜNYÜ Rusyanm tek bir nükleer darbesi Batıya kâfiymiş HA BERLERİ Amerika Hikamelı ileri gelenlerine göre uphe etmem ki; hepıi Adana 24, (Telefonia) Dun gerını ben âcizden iyi billrce şehiimızde korkunç bır cınaj et ler; ama devlet adamlarııslenrruş ışınden ç.karılan bır kamıza otedenberı düsündilsap çıragı, ıkı kısıvı olduımajtur Sovyet Savunma Baka*um; fakat kımseve anlaiamadıBır gun e\\el ısınden çıkaıilan * OTAĞ îlnan Berk ın venı şı' 262 S cıltlı, renkh gomlek 10 lı tım bazı şevleri soylemekte .yine nı, «Amerika ve mütteYavuı Ajtekın ısımlı kasap çıragı 1961 Gergedan ra. (Içındekıler 1 ve fiklerinin siyasî ve as Pekin ile Moskova arasındaki mücadele, ne Kızıl Çinlilerin, ne de Sov dan gece janına arkadaşı Husejı ırlerı î=tanbul1013 l^tanbul 31Yai dadılar ıle çocuklar Ana baba mu de favda gönijornm. S ara*mdakı nı de alarak bır me>hanede ı ç >ınevı P K keri merkezlerini mahmış bılahare dısarı çıkarak bır 250 kuruş 'Gergedan Yaymlarv 1. ra^ebetler. 2 Itaat diMplın ve ce Türkne Cnmhnriyeti Vekâletyetlerin durdurabileceği bir saflıaya girdi vedebiliriz» tehdidini taksıve ommıştır Şofore bağlar Şıır Kı'dpl«n 1» Kapak Saıt Ma 'a. 3 Çocuğun kendım tutamama lerı ıhtıvaca gore kurnlmaı ya savurdu semtme çekmesını so^hjen Ya den (Gergedan Yavmevı Ulku sı 4 Çocuklarda ofke ve matçıhk devlet islerı rhtıvaca çore bunlar Washıngton 24 (AP) Danyavı rln Çın lısanmda >apılan vaMn dııler robetlerı 5 Çocuklarda sıkılgan arasında tevzı edilmiş \uzun anormal harekelıerını s,e Tarrer *arafmdan kurulmuştur ) degildir. komunıgt yapmakla ılgılı komu larda, beynelmilel komunıst hare Pekm ıle MosKova hâlen dun\aM DENÎZ <\G\CI Yaman Ko lık «. Çocuklarda kıikançhk ^ Once de\letın neltr japacağını Lordra 1 (AV) Sovvet Sa nıst stratejısi etrafında Sovyetler katmda Sovyet Komunıst Partı nm komunıst hakırnı%etı altır so zen ve bır cına>et ışlı>ecegi"i an4 a yunrıa Bskanı Mareşal Malmo le Kızıl Çınlıler arasında patlaa sının ustun durumunun dunvanın kulmasımn en IM asullerım tartı« lıvan arKaoaşı Husevın, ketıd^ırı rav ın romanı tstanoul 1951 Remz' Çocukta korkular ve «ıkıntılar 8 kestırip bunlan bn vekâletlere tev caydırmaga çalışn>ıs, muv affa\ 0 Kıtabevı. 551 S Renk ı gomlek 10 Çocuklarda sataştıa, v'kma ve bcz zı etmelı, bovle olnrsa, belki bazı vskv e gore Amerika ve mutteîık maktadır mücadele bugun oyle bır her tarafmda tanınması gerekt ğı lamaiınca aa taksıden aşagı atla lıra «Yenı Turk Yazarlan Serı=ı ma eğılımlerı 9 Çocuktakı huzur vekâletler ortadan kalkar, bazı yelerının askeri ve su ası merkezleri saîhaya girrnıs bulunmaktadır kı, bıldirılmektedır Kruçef e gore bunun lçm en ı\ı mak ıstermst r 2 (Bu roman, once Cumhurıvet1 çuz'uğun çeşıtlı beliTtıİPrı 10 Ço2> nılerı karulur, bazıları da bırleşır. rtı ortadan kaldırmak ıçın Ru«va' buna bır son verebilmek artık n e Sovvetler Bırlığnle Kızıl Çm a komunıst ^tratejısı nuklef>r harbe Yavuz, Husevınm bu ndreıveUne te tefrıka edı cukların cınsel eğıt.rrı ve «Bebek Bakanlar bıze gücenır korknsiUe nın tek bir nukleer darbe<u kâfı Sovyetlerın ne de Kızıl Çınlılerın rastndakı mücadele aevam eder sebeb:\et \ermnecek bır taktığın manı olmuş, tabancas'nı ^ekeıek oıısal vermnorum. dır nereden gelıvor''») elındedır ken, Wa«hıngton resmî çe\ relerı kullanı ma^ıdır şoforu de tehdıt»e Kurttepeve goMslmovskj'nın «Pravda. gazeteGdrgu Halbukı Kuıl Çın lıderı Mao turmu«*ur Amerika Hukumetı ı'.erı gelenle bu durumun Hç bır zaman komuBurada hem ^010111, * TTKtYEDE BÖLGE BASIM Devlet adamları her şeyı bılesıne verdiğl mulâkat Tass Ajan^ı ri, ıki dev komunıst arasındaki bu nıst dunvasmı zajıfladığma ışa j TseTung daha Tiutecavız ve mı hem de arkadaşı Hu^evını ıduıen * EN YENt MUAŞERET KAÎn VE DÎYARBAKIR G\ZETECİUtarafından vavmlanmıstır Bu raumucadelenin netıcede Sovyetlerle ret etmedığırı bos umıtlere kapıl | h^arıst bır polıt ka gudulmesme Yav JZ tak^ı^ı p ^akaıak donmus CA Yazan Doç Dr Cav ıt Or'ıan DELERİ Yazan Ha=an Derız 2 ı mezler Hele partı temsılcısı ola> rak hukumctc katılanların cogu lâkatında Mahro\sk\ suiları sov. Kızıl Çın munasebetlennde çok maman n gerektığım ve bılâkıs \e gavelerıne erı=mek n,m gere kendısını ısten çıkaran kasap CevTutengıl Istanbul 1962. 10 S «Tur basım l'tanbul 1961 Arten Yavın j basına geçtıklerı vekâletın acemılernıstır muhım bır gedık açabıleceğme ışa daıma dıkkath \e mute\akkız ol kırse butun dun%SM saracak bır det Avcılarm e\ 1 cnune geıerek dı k Hars ve îçtıma? Aras'ırma evı 323 ı S ecıltlır renklı gomlek 10 [ sıdırler. Bu da a\ıp değıldır. Çuıışarı çae rtmıstır Dışarı çıkan na lar Deneğ, Sen A Sav! 38« Tek bır nakleer roket darbe ret etmekte ancak bunun jak'n manın lazım seldığnı b''dırmekte ha'b.n çıkan'"ia"=i"ia taraftardır ! ' "(^ nd küe Terbıve ve neza ku vekıller ıhtısas elemanları desaba ıkı el ates eden, fakat *uttu sıv ıs Bırleşık Amerıkamn butun ıstikbalde olacağına ıhtımal verke * Butun Cephelıvle YAHYA / T a " " ™ » " T f r ı ş t ' r ™ Z l J a ' ğıl, sıjasi unsurlardır Onun ıcın ramı; an ı«\ur bnahare ka.mıç ldan ve n'yası ve sraaı merkezleri memektedır. r e t l e r K a b u l S e l a m ve bır saat sonra aa evınde çocu KEMAL Havaı Hatıraları ışlerın teferruatına gırmemelıdırnı yervuzunden kaldırabıleceğiBeklenen sev, Moskova ıle P e k n î'lerı î âveh 4 bas mı Hazırlıvan: njşmalar. Çağır'ar ve çe«ıt!ı cr ler. Bnnların bakanlıklarını ve gunu sever ve veda ecerken vakamız gıbı, 'opraklannı Amenkava arasmda ideolojık goruş farkı e*ra nekler ) lanmıştır Yavuz, suçunu ıtıı if et Hılrrı Yucebaş P K 255 Istanbul kendılerını kurtarmaları ıçın ıkı kıralıvan ve burslarda Sovjetler fındakı amansız mücadele ve tarSağhkmış \e îdam edıleceğ mı bılljo 1962 satı? verr Akın Kıtabevı 328 S can knrtaran vardır. Bırısı muleBırlığıvle cSer sosvalıst de\ 1 etle tısmamn devamıyla, muna«ebetrum> demışt.'resımlı 75ü KUTUŞ (Yahva Kenal A Aılede HERKESİN DOKTO hassıslar, ıkıncısı aklı selım Bıııır n alevhınde Amerıkan u'lennın lenn tedncı surette kotuve doğrj haKkınaa vazılmış vazılar nukte RU Yazan Prof Dr Nurı Ergene lardan bıraz avrıldı mı bemen kuBabaoğul cınajet ışledı ıcuru'masıra mu'aade ed°n mem gıtmesıdir Izmıt 24 (Teiefonla) îneoevlı ^erı, şıırlerme >aoılan nazıreler şı îstanbul 1961 Aka Kıtabevı. 303 S çulür, kuyulur, sonra da busu lekrtlerın tiimunu matv edebllıBuna mukabıl Amerıkanın sıv akojunde tarla mesele'iinden b u ırlerinaen seçmeler karıkatur er cıltlı renkh gomlek resımlı 10 lı olur gıder. rı • > seti gelışmelerı uzaktan sevretgun bı eına\et ılenmış 45 >aşın havatı uzerınde notlar ) , ra (Bulasıcı nastalıklar. Çocuk Punta del Este Konferansmda. Havananın Amerika «Pravda.»va gore Malınov skv, mekten ıbarettır Resmi makamdakı Kaaır Aktas îMmlı bır çıftçı, * EY TÜRK GENÇUĞÎ Ata hastahiları, Kulak burun bo tnaanlar \e âletler ne vapabıleDevletleri Teskilâtından ihracı lehinde bir lar, ıkı dev komunıst arasındaki Amerika Savunma Bakanı McNaoldurulerek o&lu 20 v aşmda An turkten seçen ve sadeleştıren Hu| ğaz goz hastahkları, Evde has*a ceklene onu vapabılırler Bır kahba'îladı mara'nm son zamanlarda vaptığı anlaşmazhktan favdalanarak dumet de afır sek 1de varalanmış sevın Karakan Istanbul 1961 P K | bakmı, Beslenrre, Jımnastık, Ka \e değirmem ıle plâk çalınamaz. hava rumu ıstısmar etmenın muntemebe\ tin'ara cevaben bu ıdd alanrı ! >ır 20 Fatih. 78 S 2 lıra (Ataturk'an ı zalar zehirlenmeler ve İlk var Bir kıyma makınesıvle de dıkış ılerı <urmuştur HaMrlanacaÇı gı | len aksı tesır vapacağı kanaatmDevletleri Bır kavga son^nca cınavetı ısh sozlerı konularına gore duzene ko iım, Saglıkla ılgılı çeşıtlı bilgıler Punta del Este (Uruguav ) 24 ı CostT'nur Amerık a dıkılemez. Insanlar da bovledir. bı MrNamsra. Amerıkanın Sov et dedırler Teskıla» ndan ihracı komunızmı yen a\nı kojden 40 > aşmda Sule\ nularak k.taba a' nrraçtır Kıtap hu kıtapta sıstematık olarak sıra(AP • a a ) Gunev Amerıka ı Sigara ağızlığı vapan su borusu Moskova Radvosunun dun gece D«"vletlerımn gorusunde mu^ahacıe Batı Yankuresıne sokma^ı %e ge man Sezgın ıle 17 vaMndaıcı oğlu h«aeflennı o'tadan kaldırabılecek Gursel'm çençlere seslenışı ıle baş lanmıştır ) vapamr.z Sepet japan, kumaş doguce sahıo olduğunu bıldırmı«*ı de Kızıl Çıne tevcıh ettığı yavm enı'en ânı bır değiMklık Komj hs*ırmesı \uzundon sakallı .htılâl Masum Sezgm, vakalanarak 'e kıf amaktadır ) Matematik kayamaz. Bunların aksı de doğruMcNamara'nın ılerı surduklerını lardan anlasıldığı gıbı Sov\et lı nı~t Blokuvla olan ılgı«ını kesebıl cıvp hır olmazsa «ımdılık verıle olunmu«îur A MEŞHURL,\RI\ SON SÖZ^ ÇÖZÜMLÜ FtZtK PROB dnr. tsshıh etmesı gerektığım sovlıvçn derlerı şımdı de Çınhlerı Sovjet mek g<yesıjle Kuba rın Amerıka CtV en a»ır ce?a\ı teskıl edecekLERİ Derle' en Ergun Goze î= LEMUERÎ. 1 faMkul Mekanık tutumunun doğru olduğuna ı'cna Devle'lerı Teskılâtından çıkarılma tır Adamlardan ış beklerken bu kaMahnovskv, Atnerıkanm gucu hak tanbul 1961 Babıâlı Yavıne\ı 97 Yazan Istanbul Teknık Ünıversıte biliyetlerını hesaplamazsak, ınkıKında McNamara'nı n iddıa ettığı edebılmek ga\esıvle Kızıl Çm îı >;, ntımEİlerını artt.rmi'î'ır CaraKas da \merikalılararası kon' " v "S cıltlı 5 lıra (Yabancı verlı un *ı Makıne Fakultesınde asıstan Ta sara ufrarız Hem bıze, hem ona, ">eylertn dusuncesız bır boburlen derlerını nıtımadığırı kazanmava | A^erlkd c.. v letlen Dısışlerı Ba ferans \eniden hâdıselere ^ol açtı lulerın bı< ografvaları ıle olmeden I 'at Tuncer Istanbu! 1962 P K 54hem işe jazık olur. meden başka bir ?ey olmadığını çalısmaktadırlar kan'ariıin cun gece v aptıkları ıîk | öte \andan Vene7uella'nı n meronce sovledıklen son sozler bu kıl Tophane Istanbul 48 S 3 lıra Çının hemen her tarafmda bilı ozel toplsrtıda Kubanın teşkılat kezı Carakas'da dun aksam, • enlbelırtmistır taota bır arava ctırılmi'îtır ) l Lıse oğrencııerıyle Teknitc ÜnıNe sbyledıgını bılmıvcn adam Malmovskv, McNamara tarafın nen ve konuşula n klâsık Manda tan çıkarılaıak tecrıt edılmesı m ' den bâ7i hâdı^eler olmus %e KuHuknk versıteve gıreceklere ) berbat bir şevdır. LâUın ne dınleolan sele«ı e^as rrevzuu te'kıl etmıstır ba mese'esını ınc^lemekte dan ıleri lurulen ıddıaların «SovT dığinl bilmıvcnler felâkettır ÇunÇeviri Ya'n'Z \nenkan.n alacağı tedbır Amprıka Devletleri B lı£ı Dışıs^ KANUNU MEDENİ DE AYN'l «23 ocaK 1%2 sal> sunu Prof Dvetler Bırhğıyle Amerika arasmlerl» Castn'nun Amerıka DeUet lerı Bakanlamm Punta Del Este Nacı Şensov un oa>;\anlığında top HA.KLAR konusunda îsvıçre Fe* MÎLENA YA MEKTUPLAR kü dlnlemek sovleraekten de mudakı munasebetlerm ınkısafına deler: Teşkılâtırı n ıslerıne kari'sma de \aptik.an konferans «ıddetle ] anan Basın Seref Dıvını son gur dera1 ve Kantunal Mahneme îçtı Franz Kafka dan çevıren Adalet hitndir. Onun ıçın konuşan âzamız gıl, bılâkls arzularm kamçılanmama«ını 'ağlamak mumkun olamıv a protesto edılmıştır lerd» mL.htelıf gazetelerde va'in hatlan Prof Wıeland'm Serhı Ter Ctmcuz 2 cılt. îstanbul 1961 Ataç ağzımız bırdir Dınlıjen âzamız sına, harb isterısının artmasına \e CıÇındsn f'kılatın dığer uvelerıN'umaMsçılerle polıs arasında lanan Basın Ahlak Ya;asıra avkı cumesıne Ek Toplavan \e Turkçe j Kıtabevı 96 S. 3 lıra (Kı*abm b. da iki. sılâh yarifinın suratlenmesıne» ya nın de riutabaka'ı lâzım gelmekte kanlı çarpışmalar olmuştur Nu rı olduğunu gormus \e bahıs ko ve çpvıren Prof hmaıl Hakkı KaI rıncı bolumu 1961 ıç'nde a>nı Kıradığım bıldirmistir dır Mnvaffak olmak ntiyen vekıl, hakknda re'sen rafakıh îstıklâl cad Gonul «ok I tabevı tarafından v avmlanmıstı ) mavışçıler, bundan başka, sehrın nusu gazeteler ••• muhtehf roktalar rda o»ovıu«1erı takınata geçmek karan aİTiışt' » Ayhan Da E Istanbu' 1961 258 * SPLEEN DE PARİS (Parıs dairesindekı ış sahiplerinden ayrılBu KTSG.ı bazı Dışı^lerı Bakanla ate;e % errrı^lerdır S 20 lıra (Prof. Karafakıh Wıe Sıkıntısı) Charles Baudelaıre'den mamalı, daıma kendım onlarla beMısır, geçen yıl bir buri kulıs guruşmelerırın devamı land'ın şerhmı ıkı cılt halınde çevıren. Tahsın Yucel îstanbul raber farzetmelı, onların çektıgı Ola%larda avrıca 16 kışı olrtıuş ıç>n re«mi tcplantınm 24 saat da»ıkıntıvı hatırlamalı, kısacası odaçuk milyon ton petrol 1934 ve 1946 da vavınlamıştı. Kı 1961 Ataç Kıtabevı. 92 S 3 lıra Mılâno 24, ( A P ) Şehrın sme ha t ' h l n r ı ıstemı<;lerse ae ekserı 80 kışı varalanm şt'r ölenlerden ıına kapanıp dış âlemden kendım tabın uçuncu defa basılması, jenı beşl polıs, bırı bahrıjehdır Ajırı malanndan bmnde .Benıto Mus j e t ilk konferans Şlir konusmasmın Istihsal etti şerhler ve ıçtıhatlar kar^ıs'nda sohnı> fılmı gösterilirken sahneve busun yapilmasına karar vermi1! solcu numajışçıler ı'e polıs'er ara * ÇGANKA Yaşar Faruk lı ayırmamalıdır. Bo^le olduçu gun I nnda şehrın kena" mahallelerınSalacak onlerınden buvuk bır ^ ı doğru olmıvacağmdan, 1946 danal'ın şıırlerı Inegol 1961 Elif Ya «beyefendı> olur. O da bır saadet Kahıre 24. (a a ) Petrol genel bır gaz bombasınm fırlatılması u ı tjr teşkılâtı tarafından îktisat Bakan zerıne fılım \anda kalmış, polıs 3 Amerıka Kubav karşı toptan | de reif\an eden çati"=malar c'un ratle geçen «Pekın» ad'ı Rus tan sonra \avmlanan Federal Mahke vmları P. K 47 Bursa 36 S 2değlldir. a « \ butun gun devam etmi'=tır kerınm çıkard ğı dalgalarla parça me îçtıhatları ı e bızım Yargıtay' Iıra lı£ına venlen raporda, 1961 jıl.n adam'a bır kadını > akalamıştır Dumanlarm dag'lmasından son ve kuvveth bır karar almamıjacaSivaset vapan valanda?, Ilerhe da Mısınn petrol ıstıhsalının, bır Ünu ersıte sıtes nde sıper kaz larıp batan «andal n sahıbı Fehmı ın karar'an da r'Jenerfk bu cıît Dergller g nı anlavınca hıç olmazsa w ı ait, develt ıcraatma daır laf cderbuçuk mılvon tonu bulmuş olduğu ra salonun ışıkları sondurulmeden , bazılgn, Kanadavı, ciun Uskudar Savcılığ mevdana getırı tıışMr Kıtabın daaraiında mış ola n oğrencılerdcn * Kıbrısta Ijlma'o.'da ocak a ken daıma ıhtıvatlı konusmalı: na muacaat etmıst • Sanda cı van gıtma ver., Avdın Guler Kıtabevı • behrtümektedır. fllmın gosterılmesme devam edıl bakmundan taraftarlar otobuslerı ve otomobıllerı vakmak \ za d h b l r v m d a dergısınm bır ustunluk «ağlamava çalışmıs ısteven numavı<:çılere engel olma tığı muracaatında, Rus tankerının ö ' e yandan Sunve Tıcaret Ba mıstır Ankara cad 66 îstanbul ) ı'< s a v ı çıkmış'ı P K 311 Lı Ben olsam sovle vaparım, bov kanhğı ithalâtçı ve ıhracatçı tuc Başka bır sınemada da avnı fı bu ar?da Arıartn Kubava karşı u çalı«;an poh<=le uzer^ne ates vasak kara»lar na uvmad'gını ve Ahlâk rp*«ol * TÜRK AETERtNER HE le yaparım! dıve veresiye palavra fazla =urat japmaM vuzunden me\carlaTa gonderdiğı bır sırkulerle lım gösterilirken, bır kadının sah tedbırle alınmamasını talep e'mı^ açmıçlardır VE TFRBİYE REH KİMLERt DERNEĞI DERGtsf atmamalıdır. Çunkiı dunva acavıp tır dana ge'en dalgalsrla ıçınde arka hukumetten onceden izin alınna reve bır şışe fırlatması fılmın >adaşı ıle bırhkte baliK tutarken san BERt Ya7an Nevzit Akaltın U nm Ka<ım \rahk 1961 tanHı oldn; Hele Turknede Ruvasında dan Mısırla ıs yapılamıvaeağım r.da kalmasına sebep olmuçtur • Dığer Yedıler. adı verılen Bredalların'n battığnı bılc'.ırmekte ve tanbul 1961 Satı<ı verı t=tanbul Kı 182 183 savısı. Veterıner hekım vekMtt gormemıs kımseler sevkı bıidırmiştır. Fılımde, eskı Itahan diKtatoru /ılva, Meksıka Arjantın Şılı Ekzaıar zn an talep etmektedır Feh tabc ı 40 S 123 kuru* lığı o£retımjnln 119 vıldonumu sa slvasetle vekil oinvor. O zaman Sırkulerde bu tedbınn ıkı taraf .Mussolını, nısbeten. tenkıd edılaı vator, Bolıvıva ve Haıtı grupu \apamnor. Hele tşlctme mı Kabadavı, avrıca Ras Konsolos vısı olarak haıırlanmıştır Î{: OR soyledıklcnnı arasında rormal mubadele înste ğınden, hâdıselerın NeoFaşıstler Kubava karşı cezaı mahı\eUe ted luftuia da t'urumu akseiiırmıstır mı kuruluncaya kadar sureceğı 1 tarafından çıkarıldığı tahmm e bırler alınmak'izın hareket edılME\TSUC\T FABRtKALV i TA DOGV derglsının Aralık 1961 lıunlar mebu<ı veva senator adaiedUmektedır RINDA ORG\NİZ\SYON Yazan + ar.hlı 8 «avısı çıktı * AZEK la,rı iae hıç bir şev vadetmemeiıdılmektedır. me'inı ve buna gcre bır formul Pide fiatları Sumerbann Yunlu Sana'ı Mues I B\TC\N dergı«ınm Ekım Ara | dırler Çünku numune mevdanda.. uvgulanmaçım ı^temektedır BuBel"dne Encumenı R<ima7anda Morambik'te, korkunç r Bonn 24, Kuzey Afrika MuhaM'k tar.hlı US 117 çıktı 15 ekim seçimlerının vaadlerı hâna bır İsrael'de, greve karşı let go e Castro rejımının değıl dev lımanlarını (A P ) eden bır ko«atılacak pıdelerm satıs fıatın <=fîe':ı Defterdar FabrıkaMhtanbul * TENt UFlKLARın sajısı tarıh 16 knlaklarda. \ekillerımız, mezı\aret •;ebecı>:ı Sevfettm Şımşek ocak veva mıllet olarak de tesbıt etmı^tır Bura gore 750 gran bir tayfun 1%2 60 S Tablo'ar 5 lıra (Içınde 1 H« «\ısında S Evupoglu ıle V buslanmız, senatorlerimız de mev» anca bır hukumet olarak Amerı munıst tenezzuı gemısmden Do lık vumurta«i7 pıdeler 70 tedbirler gu Alman tebaah 27 şahsın kaça 'atılacaktır Yumurtalı pıde Beıra 24 (a a ) «Daısy» adı ve •alcr 1 Mersucat fabr kalarında Gunvol'un, uç savıdır suren, Ho danda IMcmlcketc hıç bir faydaüi ka Devletlerı Toskılâtınrlan çıkaKudus (tsrael kesımı) 24, (a a) rılma"!i lâzımdır rak hurrıve'ı seçtıklen aun Batı ilmış olan tajfun. Mozambık m ıd?rı organi7a<;von 2 Men^ucat ' ward Reed'ın kıtabı ıçın hazır'a olmadığı cumlece anlasılmıs olan kuzev doğusu kıyılartnda korkunç Israel eParllmentosu, ıkı haftaAlman tç slerı Bakanlıgı tarafınr ne 17in verılmnecektır fahnkalarında gunîere gore ıs or dıkları «Çagdaş Turk Edeb\vat'» şn «af» lâfından baska kimsenın Fıdel Castro Başbakan olrrası dan KviAİanmış'ır danberı i onn e vakin muhendıs tahrıbat yapmıştır. 5ini's<\onu ) | adlı incelemelerı >ona ermıs'ır verditı sozu hatırladıiı vok.. Ne hasebnle Kuba Hukumetı Baş«Frıtz Hecker,t> \olcu gemısı, Do Beıra hmanmda bulunan gemlle mımar, kım>ager ve tarım muhen kanı burada hazır bulunan OsvalEğitim I * To'tum öâretmenVr BırlıSı 1 fertler, ne partıltr'.. Halbnki »oı rın çoğu, demirlerim tanyarak ya dısınm vaptıgı greve karşı huku do Dortıcos ıse Kuba Reısıcumhu ğu Almanvddan aldıgı J54 >olcuj V E FA T * ÇOCUK BU MEÇHUL Sussn ocakta ŞEL^LE adh der^ınm ilk bir. Allah bir! demişler,. karava vurmuşlar, va da bırbırle metın «ert tedbirler almasını 28 e ru olmaM dolavısıyle D^vlet Ba"; sunu bır tatıl gezısme çıkarmıştı \ taac« tan çevıren Muammer Tun eavmnı çıkardı Tek Matbaa ErBu gtbı haaıselere seaebı>et veı , i <*^ jlteiTii7 \enı T\Ark t.<lenırı uzerine bmdırmışlerdır. Bun karsı 53 ovla kabul etmKtır %1 AntPn Yavmevı lurutn 100 kurus Hukumet, grevcılenn ıstedıklerı kanıdır memek ıçın Doğu Alman komunıst | Vrttı Kürsüsü rrofc'o'j clrprrlı eian başka, lıman tesıslennde bu Biıde V ekâletsız amum müdür' vuzde 16 zamma kar«ı teklıf edı«Dığer Yeaıler» srupu avnı me makamlarmın dışarıj a gonderecek ' şaır \e «riın vuk hasar meydana gelmıştır lükler vetım çocuklara benznor. len vuzde 7 zam kabul edılmedığı ' selen.n bır daha gorusulmesı ıçın lerı jolcularını bujuk bır tıtızlıkAHMET HAMDI Elektrık tesıslerı bozulduğundan takdırde bunların ıslerıne son ver ılerde başka bır toplantırm vapı le seçtıklerı, fakat bura rağmen Hangl Dev let Bakaruna batlanırs» şehır, karanlıkta kalmıştır. Pek mek kararındadır onnn övev evlâdı. Bir ailei «ivatiTANPINAR'ın Doğu Almanların fırsat ouldukça tçkl.f e*mstır c,ok varalı olduğu ve ıkı vuze ya • ya dernek olan maavyen bır bahurrıvete kavuşmak ıçın her ah vefntını d^rıı tee««url"rımızlr k'n evın jıkıldığı anlasılmaktakanlığa bağlı olmadıkları içın ohıldırınz Merhamun cenazeiı valden ıstıfaae ettıklerı bıldırıl cır J5 ocak 196: perşembe günj ögvey babaların mızaçlanna gore KuruJuîtanberı Bankamız Muhaseb* MüdîirluSünü kilayet mektedır MAHDVT MESULIYETLİ İSTANBUL EMINÖNİ: TVCCAR i le namazından so"ra SJlevma muamele goruvorlar. Üvey baba ve feragatle ıdare etmış bulunan «Frıtz Heckert» Casablanca'da LARI ÇARŞI KLHMA KOOPERATTF ŞIRKETINDEN: f ı ıve cam ınden alnprak Uıuerdeğisti mi u\ev evlâdın hayatı da demırh ıken 23 volcusu ıle bır mu, sıte Merkez Bınasmda vapıladefiçıvor. Fertler ıçın dahı zararlı Unkapanı Koprusu yanmdakı arsamıza v aptıracagımız ' rettebat mensubu gemıden gızlıce cak torenı mütaakıp ebedî ı*tıolan bo hzl, koca bir devlet daireçıkaraî dogru Rabat'takı Batı Alrahatgâhına tevdı olunacak'ır çarşı ınşaatı ıçın proje çızdırıleceğmden tabp olacakların tekbfsinde ne kadar zararlı olnvor. manva Buvuk E.çıhğıne gıtmıslerı AUah rahvnet e^hve lerını 3 2 962 tarıhıne kadar Upkapanı Yenıçarşı 12 ncı Blok\efat etmıstır Cenazesı 25 Ocak 1962 bugunku per5em.be ve sıvası mulfcı olduklarını bıl' B, FELEK l'tinb ıi t'nucr^ıte'sı Edcbvat takı Şırket Merkezme dosyayı tetkık ederek vermelen ılân şunu Şışlı Camıınden oğle namazını mütaakıp alınarak Usdırmiblerdır 24 Doga Alman der, Fakül*p=ı Dekanlıgı İDARE MECLISI kudar Bulbulderesındekı Aıle Kabnstanına defnedılecektır hal uçakla Batı Almanyaya nak' iedılmıst r | Aılesıne ve dostlarına tâziyetlerimizi arzedenz Ba n 1130 Iı25 Dort gun sonra ıkı yolcu ıle ıkı Hâncılık 1542/1120 TÜRKİYE SINAÎ KALKINMA BANKASI A. Ş. V E F AT murettebat mensubu aynı şeül •Pk^*^^^*%^ Mabevnı Hümavun Mttd«rri«de Tunus'ta, gemıden kaçmıştır TEŞEKKUR lerinden ve Meclisi Emvall l y Hâdıseler, 10 \e 1 ocak tarıhle4 Hâncüık: 1541/1119 tam Azası Abad&nzade mcrhum rınde vukubulmuştur LÜSİK KEVORKYAN'ın Hulusı Efendi ile Neylr Hanunm Dun bu konuda yapılan bır ba ha«tsl gı muddetmce tedav t v* kücük mahdumlan rnerhuBV Ke c sm toplantısında multecılerden bıpamımî ılgılerırı e ırgemıyçn malettın Turçalp Zahide ZrgüUMUM SİGORTAU İŞÇİLERE rı, gazetecılere gereken ızahatı ver tıp âlemımızır çok kıymetll 11ven, Cemalettin Tunçalp'ın KVSayın Doktorlara mıs, komunıst Doğu Almanjadan veler Ord Pro* Naçıd Erez'e 20 sene vâde üe Kadıkoy Zıverbev asfaltı uzerınde Sultan gili kardeşlen. înavet TunçalpPr Ertu2n.il v enen e Pr Grvas kaçmak fırsatım elde edebılen 27 ın eçi TUmav ve Tülın'm babaMurat Kosku arazısınde şırın bır yuvaya sahıp olmak ıstersenız Korkufa Dr Şabuh Gedik e. Dr kışının, Batı Almanyada yenı ev lan, Anf özgen Türkân KahraCodıl'e Dr Sabn Uıusoy a Dr GARANTİ YAPI KOOPERATİFİ'ne mankaptan \e Armagan Tunçlere verleştıklennı soylemiştır. Hüsevin Yener e Dr Orhan alp'ın davılan emekh Topçu Multecının ıfadesıne gore, komu ortak olunuz Mordalga"vp Dr A Kaspar. Fiatı 5 Lıra \arb vı (129 Mezunu) nıst makamlanna gemıden 27 kışıMuracaat: Zıverbev. Kuvubaşı otobus durağında şantlye %an"a, Dr Gürbüz Barlas'a. Dr nın fırar ettığı bıldınlınce gemıTlRKİYE YATIVEVt BURHANETTİN GOngor'e. Taksım Lâboratuvan bırasına Telefon 36 24 74/23. 2 drajelik kutularda pıyasaya arzedilmıştır. de gerıye kalan yolculara derhal Sahtbl Pr Kadn Onafa Dr V. TUNÇALP Beher drajede sıkı b'r ıdeolojı eğitım sıstemı Kaspaıran'a Sartun LâboratuJnt bı' kalb knzi n^tııpfi vefat llâncılık 1506 1099 Reklâmcüık 256/1112 tatbık edılmeğe başlanmıştır. 5 mg Noretbısteron acetat v» van »ahibi Kimvager K Sarafetmıstır Ccnazeiı 25 ocak pervan'a,^Bulssar Ha«tane«i Baçhe=embc ftunü ogle namazını mü0 01 mg EthlnylOMtradtol kimi Sir Ingılizof a Dr Ludltaakıp Sışh camıınden almarsk Scherlng A. O. Berlln llsansı Ile Istanbulda kofa, Ha«tane hemçıre \e perZ ncırlıkuvu ^srî mezarlığına •oneltae ve cenaze torenlne blzBirteşik Alman llâç Fabrlkaları T.L.Ş, Inde d^fredılncektır zat iştirak eden doktor 6ğretimâl edümlştır. men ve bütlin dostlanmız Ile a' Tavzl yarl va llıtıt yayın: Kimya ve Ecza Maddelerı L Ş. cımızı mektup, telefon, telgTafCurrhı !a pavlaçmak lutfunda bulunai ahbaplnnmıza nükranlanmızı «unam Üâncüık 1532/1102 ACI BİR ÖLÜM Dr. K H Kevorkvan, Şant \ ldar T^nuı nun r^ı AIuı ıt Kevorkvan, V Santikyan. ! T<n]uiın babP'îi Tu av TanIle Dıkrar Kevorkyan unjn kd^ınb?ba=ı Cemal Erçm ı Berh Lrc rsn Vuadıl KıCumhurhPt lOı z1 tuecT Alurüvvct Bıvıkoglu \f Sen a Erdal n «gibevlcrı Hu 5 şubat 1962 21 şubat 1962 saTiettın ^nbarcı ^alshaitm ^^b^rcı Edıhe Avfcr Fenln tarıhlerı arasında HAMBURG, BREMEN, ROTTERDAM, Ozer m Enıstelen Sulpvman Kı LONDRA, ANVERS lımanlarından Türkıye ıçın tıcari eş>a /ı't' gca ^h Rıza Bıvıkoglu O = yukliyecektır man Erdal m ı^avmbındPrlf;^ Mehnet \v fer O=mm Vamı ÖKOÇTUĞ DENİZCİLİK İŞLETMEŞİ zer ın Bacan^kları Plânsızlığa Galata, Bankalar caddesı Bozkurt General Han kat 5 TurK \ f *<ın'M Kilkmma Bankası 1 i Telefon. 44 26 63 49 5S 70 Teleraf KOÇTUĞ ISTANBUL M h' '.eb** Mudurn doğru mu? 2 komünist dev arasındaki görüs aynhğı derinleşiyor Bir haaap çırağn dün iki öidürcJü Hddı'se/er Devlete ait bazı fikirler Otağ Deniz Ağacı Kübonın Komünist Bloktan tecridi yolunda gayretîer Basın Şeref Divaıunın 19 numaralı tebliği: Mussolini'nin filmi gösterilirken sahneye gaz bombası ve şişeler fırlatıldı Bahkc! Ruslardan tazminat istiyor Doğudan kaçan 27 Alman Afrika da hürrİYeti seçii V EFA T ^ ü j d e ! Müjde! BAHAETTİN TANJU HAETASI COCUK İ R K AT CIKTI DUOGYNON orai SCHERİNG 3 0 MART CEKİLİSİHDE 100.000 50.000 25.000 HS "BODRUM,, 10.000 Liralık Paru Ikvumiyeleri Bir yolsuzluk iddiası A. P. Genel Merkezinden haber Kurmaylar okuyunca... • • • Reklâmcüık 284'1113 • Electro Mechanical Technician Fluent Englısh, to be responıole for parts depot and ser• ıce, automatıc machmery on U S bases ın Turkev for U S Companv Home base Kaıamursel Submıt summarv vvıth photograph and expected startıng salary to P K 539 Istanbul Intervıevvs wıll be held about Februarv 1, 1962 ın îstanbul Selected apphcant must be able to start February 15, 1962 Applıcatıon must be submıtted ın Englısh (Bam: 858/1090) Hakk n rdhmetıne kavu«;muştur Cenaze'ı 25 ocak 1862 per^embp ^Unü ogl<" ramazını mütaakıp $ıçli Camıı Şenfındon alınarak ÜskHdar Büıbulderede\ı aı'e ^aorı^tpnm^ı defn^dılecektır Ce n hı >ink n">"irfıret e^lıve Cumhjrıvct ın^o BAHAEDDİN TANJU G L İ T S A ' yı { TÜRK TİGARET BANKASI HESAPİ.ARINDA EN AZ 200 ÜRASI BULUNANLAR Vadell her 50 lıraya Vadesiı her 10O lıraya bır kura numara« AURLAR 108/1115) İran olaylarımn içyüzü Faal 5U/U10 Bır cefa kul anmakla seneler j ce cıla derdınız kalmıvacaktıı^ MERMERIS TJC^RET T A İ J Karakov F"rrrereCıİET 3b A Tel 44 lö 40 i Yıldız 42/111*
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog