Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

APARTIMAN DAİRELERİ CAZIP PARA İKRAMİYELERİ umhuriYet K D R U C U S D Î TUNUS NADİ Vahsi GUVEN V A»I NfV I Vıhşi bir tflgıuca b» «$lcm roınanıi C2Ü. 12JL snKumum. JMESn RSMMUM serisindt llâncıhk 983/1995 tlincılık 1254,199» 3$. yıl Sayı 13.463 Ttlgraf *• mefctup adreai: Cumhurtyet tıtaabul Pocto Kutuao: tctanbul No 246 Teleionlar. 22 42 00 22 tt 96 2 2 42 0 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Perşembe 25 Ocak 1962 P tedbirler Ankara 24 (CumhuriyetTeleks) Grupt» göjterdikten başka, bugün A.P. basına karıı bir «ava» açmif hazırlad'.ğı bir kanun teklifivie de Ark*sı Sa. 5. Sü. 6 da re bunun tezahürlerini dünkü AP MeCİIS GrUPII BSISIII Nümayisler İran'ı» diğer * * t •"« Başkente gelen haberlere göre. Iranın diğer çehirlerinde ve özellikle Şiraz'da öğrenciler nümayiş yaparak Tahranlı arkadaşlarını dej tekledıklerini bildırmektedirler. Başbakan Amini, polisin son giin lerdeki kavgalar sırasında Üniver Arkası Sa. 5, Sü. 1 de • flAfl I" A II Tahran henüz süknnete kavuşmadı Tahran henıız snKnnete Kavnşmaaı Başbakan Aminî, istifalarını veren Tahran Üniversitesi İllr olarah, resmt ilanların ayrt bir gazetede yaymlanprofesörleriyle anlaşma zemini buİmaya çahşıyor mast ile iigiii düşüh ihtidar devrine ait kanun Tahran, 24 (a.a.) Tahran henüı iükunete Bu «atasarısı için imxa toplanmtya başiandu Yaytnlanan hlldibah, »ehrinkavujmamıştır. okulların çarşısında ve önünde poliı ile öğrenciler arasında yine ufak çapta çatışmalar olride de, baxt neşriyattan şihayet ediiiyor muşfur. :== 7 = K E N D İ KENDİMİZİ TENKİD A. P Gmpnnda bssın içln tedbir Isteme temayülü Sy»n beyan ortay» çıkmıs. Üıülmeli mt, cevinmeU mi, kw»r ver tneden kendl kendimiv *°T" dnk: Hsngi bMin için? 8onr» yine kendi kendlmiıe: Bo da rasl miT dedik. Elbet akılnı ve ksnnnsoı hir Idsreri devlrtnek flzere ordo, gençliU TD gMetelerln elbİTİigi 11* bazirladıklan lotllSH kStületnejte ç»1i»»n bMin Içln tedbir. Elbet tnemleketin attkftn ve hurar* en fazls mnhtaç oldufn blr devrede dıl»ük Idarenin, hsklsnndaki bttkmün tıenüs mürekkebf knrnmamıs. mesulleri için *f, hattft, şerefll Tflrk hâHmlrHnn çıunnr starak i»dei mvbtkr.mn lateyip ortslıfi ksngtıran basın İçin tedbir. Elbet hn roenal idarenin raıtlıkfim başı ajtnndan naklediien dfmeçlerle msnaetler rnpsn. blr »vuç tvmre gene< tahrik edlp hakikl Atetttrkcfl rueteleHB Iftnctlendijü mltinfler ter Basın için tedbir tiplîjen basın ıçın tedbir. Elbet memleketin yarım sçlık tehlikesi içindeyken. Çakırbeyli Çi(tli|ini kartarmak ü lere, ianeler toplanması için kampanyalar açan, Kayseri mahpvsları hakkmda sempati toplamsk üzere yapılan röportajlarla her AUabtn jünü sahifeierini doldoran, düsük D. P yl Demokrat Parti devrindr oldnÇandan daha fazla övmrtr çalı?sn basın 'Qin tedbir. A. P. milletvekilleri hiç şüp heıiz infiallfrindı haklı. Fakat dü»ündüklrri tedbirde hakstz dırlar. Büyük Atatörk'ün dF digi ?ibi. hasın hürriyetinden do^an mshznriann tek iıale <aresi, yine bas»n bürriyetidir. Tıkıci propatandslar yapan kh tO taTetenin yantnd» ivisi bu Inndnkca halk doirn yoln daim» keşfeder. Bir mMnlfkı>t icin trhlikeii nlmı dornn». biitfln basının tek «'K baiinde iffare «•denltrin betendikleri havai çalrnasıdir. Bnnst da ba•1 hakkmda tedbirler ahnan 11 memlekftlerde rantlanır. "Boş fıçının gürültüsü fazla olur,, » Türk gazetelerinin hâdiseleri İran olayları ve Şah'ın durumu Yaran: Kayhan Sağlamcr Gazet» haberlerinden d« an» lajılabileceji gıbi, Türkiyenin 2 misli toprağa ve yüîde 85 1 okuma yarma bilmiyen 22 mil yon nüfusa lahip îran'da, hu7,urguzluk hüküm sürmektedir. Komşumuz, güvenilir dostuımıı ve ssdık raütteiikımmn, bir devlet adamınm akşamdan sabaha saçlarım ağartacak kad^r say\lmak\a bitmeı ve yenıimesi müşkül dertleri vardır. Derdın büyüğü, her az gelışmiş momlekctte olduğu gibı ıktısadidir ve münfesih D.P. ıktidarı Türkiyesinmkinl çok andırmaktadır. 1953 te Musadriık'm d»vrilmesinden «onra bir liberasyona gidilmij, 6 • 7 yılhk bir «uni refah ve bo!luk devresındf memlekMin 2 mılyar dolârbk «ağ!=m döviti. İran Şahı Mnhammed Rııa Pehlevl Ankara'daki 100 Iran'lı öğrenci bir gösteri yaptı Talebeler tran Büyük Elçiliğinin bahçesine girerek Şahın çekiljnesini ve Başbakan Amini'nin istif asırn istedikr yanlıs aksettirdiğinden şikâyet eden İran Başkonsolosu, talebe nümayişleri için yukandaki deyimi kuliandi Şehrimİ7deki tran Başknnsolosu Ahmari Mirfendereski, dün bize verdiŞi demeçte, bazı Türk garete lerirıın lran olaylarını oidugundan farklı gnstermeleTİni şlkay?t etGATRF1LKRE ÎAZÎR ~ htanbul Beledıy**i lmar Müdürlüğü il<* miş ve «Birde bir devim vardır: Fen tsleri Mudürlüğüniitî nasıl birbirindfB habersir olsrak çahştığım (B05 fıçı dc!u fıçıya na? = ran çok Enstermek icin su refmi tetkik etmek yennd» olur kanaatindeyi?.. Ş»h daha fnzla g'irültü yapar) der!*?. rin imın ile ilgiîi olarak Bebek Meydanı açılmı? ve burad» bir hayli Geın«llik1c Tiırk gszetel«Tirs!n ço Arka«i Sa. V SO. " de » istimlâk yapılmıstı. Boylere tarihî cami de meydana çıktnıştı. Fakat gelin görün ki, Belediye, bunea part vermek euretiyle istimlâk ettiğl kısımlardan birine Fen tşieri Müdürlüğünün irniyle Benrin Depoıu in$aatma başlanmıttır. Elbctteki bu depo hem tneydanı hem d« cıraii kapatacaktır. Ankara 24 (CurohuriytTeleks) tur. Yamı Tahrandı clmak üAnkara Üniversitesinin çeşitli fazere ve çogu küçük, sadece 29 u kültelerind» okuyan 100 kadar t. 500 den fazla isçi çalıstıran ranlı öğrenci, bugün Buyük ElçiJ.430 fabrika mantar gibi yerlik bahçesinde bir nümayiş yapden bitivermiştır. Plansıt ve mıjlar ve Büyük Elçi i!e müaakaprogramsız yapılan yatmmlasa etmişlerdir. rın yarattığı suni refah ve boltranlı öğrenciîer, S»faret binası !uk, büyuk sehirlerde köhne önünde, Tahranda öldürülen ünikerpiç binaların üzerine insa edilen gokdelenler, tranın €göversitelinin ruhu için saygı duruşu rulmemij bir kalkmma» içinde yapmıslar vs bilâhare bugünkü reoîdugu intibaını vermiştir. Hüjimi tenkid eden konuşmaHrU kümetin kr^di musluklarını ioBaşbakan Amini ve Şah hakkmda nuna kadar açması, vehameti lstifa ve çekilmı. istemişlerdir, bü«bü*ün artırmıştır. Ba»ı açık Bu arada Büyük Elçi tsfendiyari Arkssı Sa. 5. Sü. 4 de li b'ahçeye çıkarak o îirada hSdisevj taklp etmekte olan Türk gaz*»*cı. derhal gitrnelerini istemif, Arkaaı te. S. 8«. 8 de APiiNurbak."ser fthalâtçılarııi Kambiyoya olan kuvvetleri basarı sağlıyamaz,, dedi •• döviz borçları terkin edildi Transfer süreleri geçtiği için ithal edilemiyen mallar için de iki aylık temdit tanınıyor Ankara 24 {CumhuriyetTelek») dilmektedir. Bu dövizler dolayısiy Bakanlar Kurulu, ithalâtçıların le başlamıa olan takibat, geri alıkambiyoya olan döviz borçlarını nacaktır. 2 Yukanda zikredüen döviz affeden bir kararnameyi kabul etmiş ve bu konudaki Maliye Ba * lerden 20 bin dolara ait kısmı icin kanlığı tebliği ile birlikte bugün kambiyo mercilerince konulmuş bulunan takyidat kaldırılmaktadır. Resmi Gazetede yayınlanmıçtır. 3 Gümrüklerce satısı yapılan Kararnameye göre, ithalât yapmak amacı ile tahsis alan ve bilâ mallara ait döviz hesapları, kamhare memlekete getirdiğı mallar biyo mercilerince kapatılacaktır. 4 Transfer süreleri geçtiği i arasında fark olan ithalâtçıların, kambiyoya olan döviz borçları ter çın itha] edilemiyen mallar için iki kin edilmektedir. Hatırlanacağı ü aylık bir temdit süresi tanınmıs zere bir süre önce aynı sekilde bir tır. af imkanı ihracatçılar» tamnmıf tır. 1 İlgili mevzuatta belirtilen süreler içinde yurda getirilerek yetkili bir bankaya •atılmamıs tf"ı lan dövizlerden, toplamı 5 bin do1 lara veya her muamele itibariyle 500 dolara kadar olanları terkin etran Şahınua Amstcrdam'da revizyon gören özel uça.ğı, Tahıana döaüsünde dün ugTadtği Yeşilköyde Baykam Keban hakkında konuştu Devlet Planlama TeskilâtıniB tavsiyelerins aykın olarak bazı milletvekillerinin ısran üzerine Kebanda bir baraj ınşası için 5 mil yon liralık tahsisat aynlması dolayısiyle Bütçe Komisyonundan ıstifa etmis bulunan îstanbul milletvekili Dr. Suphi Baykam, dün îehrimizde tertiplediği basın toplantısmda ban açıklamalarda bıılunmuştur. tBütçe Koraisyonu. hiıkümete güven oyu veren Büyük Meclisin bir parçası ve plânsız, progTamsız gidisin acılarını bü'ük ölçü4e çekmis bir mılletin ternsilcileri olarak iVmin, ihüsasın ve ilgili Bakanın ısrarların kıymet Arkaaı Sa. 5, Sü. 7 de Millet Meclisinde kotnünizmle ilgili söılü sonıya, tçi Bakanı Topaloğlu ceraplandırdı Ankara, 24 (CumhurıyetTelekı) MiUet Mecliai bugün gündeminde bulunan «öılü «oruları görüsmüştür. Afyonkarahisar Milletvekili Dr. H?luk Nurbaki (AP) nin beynelmıle! kcmünizmin memleketimizde yaprnayı arzuladıgı yıkıcı faaliyetİere karşı ne gibi tedbirler alındıgına dair Başbakandan cevaplandır masım istediği sözlü «oruıunu Içişlerı Bakanı Ahmet Topaloğlu cevaplandırarak ezcümle şunlan «öy lemiştir : «Evvelâ şunu anedeyim ki, Türkiye'de komünizm kanun dışıdıt. Ve komünizm faaliyetleri kanunlanmızla menedilmiştir. ttimadınızı Arkası Sa. 5, Sü. 5 te İşçilerin kurduğu "Türkiye Çalışanlar Partisiyp nin hazırlıkları tamamlandı Dün basına bir bülten veren kurucular Parlinin neler olacağını açıkladılar Ankara. 24 (CumhuriyetT«lekt) Uzun bir süredir sendika yöneticileri, ilim adamları va terbest meslek sahiplerinden mütesebbis bir grupun, fasılasız olarak bir işçi partisinin kurulması yönünde yaptıkları ciddi çalışmalar tamam lanmıs ve partiye tTürkiye Çalı Arkası Sa. S. Sü. S da Atlantık Paktı Fransıı Komlte«i tarafından tertiplenen bir toplantıya katılmak üzere başyazanmıı Nadir Nadi, dün uçakl» Paıise gitmiştir. Baçyazarıroız kısa bir ıtire içinde yurda dönecektir. Başyazarımız Gelir Vergisinin Prof. Tanpınar 4 taksitte ödenmesi talep ediiiyor Merhnm Tanpınar ••»•••1«f••••••• Piyasadaki durgunluk ve para l a z ı n 5 Inel Sahifemiıde darlıfiı devam etmektedlr. Haber aldığımıza göre sehrimiz Tıcaret Odası mevcut sıktntıyı önleyici I bir tedbir olarak Ticaret ve Sana j yi erbabmdan vergi mükellefleri I ne kolayhklar gağlanmaıı bakımından ügililer nezdinde teşebbü *e geçmiçtir. Oda gelir vergisinin 4 taksitt» ödenmesi için Büyük i HAVADA GİDECEK TEKNE Yukandaki resim, «HydroskimMillet Meclisi Bütçe Komisyonuna mer» adı verilen pervaneleri layesinde, «u yüzeyinin 2 kadem bu maksatla müracaatta bulunmusüstünde gidecek yeni bir buluşa aittir. Tekne 5 ton yükü saatte 70 tur. mil süratle taşıyabilecek kapasitede hazulanmaktadır. 1963 ortasında Odanın bu teşebbüsü plyasa menıuplan taraftndan memnun Amerikan bahriyesinde hizmete girecektir. «Hava yastığı» adı verilen bir sistemden istifade edecek olan tekne, özel bir finna olan «Bell lukla karşılanmıştır. Aerosystems Company of Buffalo» tarafından Keliştirilmektedir. velat etti Tiitün Ekicileri Bankası şubat ayında kurulacak Ankara, 24 (CumhuriyetTeleks l Ege Tütün Ekicileri Federasyonu Başkacı Korkut Efe, bugün yap tığı basın toplantısında, önümüzdeki ay içinde Türk Tütün Ekicileri Bankasımn kurulacağını bildirmistir. Müzayede sistemini tesis ederek şirket kurup yaprak tütün ticareti yapmak ve sınai tesisler kuraTak da tütünü gayesine ulaştırmak için faaliyet gösterecek olan banka, ayrıca gigorta şirketleri, kooperatifIer kuracak, kredi açacaktır. Merter dâvası sanıkları tcşhis olunan şah» (okla îşaretli) Pollslerin tayın bedelleri ile ilgili teklif Komisyonda kabul edildi 1 Merter dâvasmda bir tanık haatili dün teşhis etti Tanık Adil Dönmezi gösterince, sanık kızardı ve terledi Milyoner Ahmet Merter'i, parası için öldürdükîeri iddiasiyle yakalanıp tevkif edilen, Tahsin Merter, Adnan Özpetek, Âdil Bezirgân, Âdil Dönmez, Nadir Bezirgân ve henüz yakalanmamış bulunan Şâkir Ayaz ile Mustafa Şapoğlundan müteşekkil «cinayet şebekpsinin» duruşmasına, devam edilmiş tir. Dün, 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 3,5 saatlik duruşma esnasında, olayın tek görgü tanığı olarak dinİpnen Paşa Karaçay adh bir işçi, Ahmet Merter'in. uzun bovlu, gri Arkası Sa. 5, Sü. 3 te « Glenn'in fezaya gönderilmesi dün cumartesiye tehir edildi « . Ankara. 24 fCumhuriyetT«leks) T.B.M.M. Bütçe Karma Komis i yonunun bu sabahki oturumunda i Maliye Bakanhğı bütçesinin görü j çülmesine devam edilmis ve Ak! deniz kalkınma projesine riahil olarak Kö'yceğiz ve Dalaman bölgesinıip lesis edilen pilot bölge; prensipine hiç bir resmî tesekkülün sahip çıkmaması sert tenkid' Amerikanın 5 sun'i peyki hir arada atmosfer dışına lerin vapılmasına sebep olmustur i *fırlatma (eşebbüsü başarısızlığa u&radı Komisyonda aynca polislerin , tayın bedellerini 165 liray» çıkaran (Tantı S in«t **hiienıiwl«) teklHİ kabul edilmlftir. I Glenn, kendisini fezaya gbtiirecek fü/esinin önünde •AÇIK REJİM» tVÖZ GÎTTİKÇE AÇILIYOR.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog