Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

Hazreti Rli 4 YİĞÎT Cujmhuriyat 1061 umhuriyet KURDCUSD: YDNUS NADİ İfİbt £. O I O R Ifaktnist fef3r U J ^ M M , aoföm, tafet Okahı ve Zirmat kurtu Bgrendlerine, moter tanjircilerme, dızelcılere, çegitli motarların çalifmaları, montajı, ayarlan v« anzalarmm giderfeaesi hakkmda araAkb n MJgOeri açık i i r dil ile sunar. Fiat| 10 Liradır. İKJOLAP velAKA KİTAJieVLHlt Koll. Şt. İstanbul İlânctlak: 986/1045 38. yıl Sayı 13.462 T e l f n f v » mefctup »irmi: TeltfonUr: 22 42 90 C u m h t u i y a t b t e n b u l Pocta Kutuau: lttanfaul N o 346 22 « 2 96 2 2 42 9 7 2 2 * 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Çarşamba 24 Ocak 1962 AP koalisyonun muhafazası, bnnnrp ^ ^ IIIIIIIIIMMtllllll Partinin Meelis Grııpları Dtiıt Toplandı 1 1 1 | 11 M I Ü V P ılmnlin V |f UIOIIJIIII • i^tivnr IU 11 W U I ' yeflerine Anka|ıada kararnaıne iptal se beklemeden d6necel(ler li IrnltattarAklaMHf tanıdığı direnme Hir^nmp teıtıaslar yapan bunlardan biri Anayasanın hakkını kullattacaklarını söyledi Anka'a 23 (CumhurıyetTeleks) tnkılâp Hukümetı taralından çıkanlan bır kararnamp ile mecburı ıskâna tâbı tutulan 53 ağanın muroessıllen bunlann jerlerıne ıade edılmelerı ıçın teşebbuse geçmışler dır Agaların temsılcılerı. sabahleyın tçışlerı Bakanhğına muracaat ederek mer ı Anajasa hukuralerı ge "? «Avlpdi YTP 147 lerin otomatikman dönmelerine ve 55 lerin iadesine ittifakla karar verdi, CKMP bütçeyL CHP de pancar borçlarını inceledi Tarafsız İdare derken ıiHiıııııııımnıımııııiHiı i fatııHıoı halrlriıtı Taraflı olmıyalım • MlllltllMllfllllllllMllllllllllllllilHl ayın Inonu'nün deyimi ile «açık rejirae» geçtijfliBiz on yedi yıldanberi hangi parli Ağrı'da bu hususu açıklııktıdan elinde tutarsa, muyan Senatbr Turgut Göle halefette kalanlar agız bırllfı ede• ve Parlâmento heyeti pro rek daıma tarafsız bır ıdare özletesto edildi. Bir köylu, mini dile getiriyorlar. Devlet >onetimine partizanlık zihniyetı sız•<Banka>a borcu olmıyan malarının kötu »onnçlarını 19$0 tek kisi bulamazsınız» dedi J960 vılları boyunca gozlerimızle »ir daha gördükten sonra, ynrt buAnkara 23, (CumhurıyetTeleks) Agrı 23 (Hu5usı> Kars zurıınu bozan, vatandaşlar araıın Bazı CKMP. lı mılletvekıllebenatoru Turgut Gole başrı, servet beyanının kaldmlması ıdaki âbenk havasım bnlandıran kanlığındakı Parlâmento heçın bır kanun teklıfı hazırlıyarak fiderek demokraıhı temelınden vetı bugun şehrımıze gelmış IBM11 Başkanhğına vermı^ler«arsan bu kotü hastalığa karsı \e Halk Eğltım ^alonunda dır kendimizı ne denll korumaya çahalkla temaslarda bulunrnus Arkası Sa. 5, Sfl. 4 de lışsak yeridir. tur 27 Mayıstan bn yan», kiml arkaTurgut Gole'nın Zıraat Bdn daalar. devlet dairelerinde \e devkasına borçlu olan kovluleletle ügili mdesseselerde eski D.P. rın ha\\an yemı kredısınden kalıntılarına karsı ıtter derecrde ı^tıfade edemjyeceklerı şekrnerjik bır temizletne kampanyası ıındekı açıklaması toplantıda açılmadıŞından sikâyetçidlrler. On bulunan koylulerın protesto suna yol açmıştır. Soz alan lar» socarsanız bir çok önemli yerbır kovlu, cBu bolgede Banlerde bftlâ diısuk ıktidar karırkaya borçlu olmıjan tek kımmasi bir takım partızanlar vardır. 2 sayılı Demokrat Partı FECI KAZA Izrrut yolunda evvelkı gece bır trafık kazası daha se gosteremezsınız Bu takBunlar ya pusnja yatnu? fırsat Kurucusu Mustafa Demır'ın aırde vem kredısınden hiç olmuş, 1 kışı olmuş, 5 kışı de koma halınde hastahaneye kaldınlrruşkollamaktadtrlar, va el altındsn îstanbul Emniyet Mudurlu kımse fa\ dalanamıyacak detır Eşme koju cıvarında vukubulan kazada bır otobus, yol kenaküçuk «abotaj hareketlerıyle oyağundeki suç fışı, dun basına mektır» dıye bağırmıştır. Goaçıklanmıştır lanraaktadırlar, ja da hiç bır ıge nnda tamır edılen bır kamyona arkadan bındırmıştır Kamyonun le bu husu^un duzeltılmesı Emniyet Mudurluğu 2 ncı U varamadıklan için milletin parasışofor muavını Mustafa Gormüş olmuş, Ahmet Durak, Alı Rıza Kodoğlu, Şube 7 ncı kısımdakı bu fışnı bir hizmet karsılığı olmaksızın, Arkası Sa. 5, Su. 4 de Mustafa Mercan ve huvıyetı tesbıt olunamıyan ıkı kışı daha ajır yate, Mustaia Demır hakkında bosuna almaktadırlar. ralanmıştır Resım, kazadan soarakı durumu gostermektedır. şu bllgı bulunmaktadır. Arkadaşları haklı çıkaracak ör«Sabıkalılardan Rızelı Ahnekler belkı vardır. Açık rejimin Arkası Sa. 5, Sn. 4 de sartlanndan biri de açık konnsmak oldnğnna gore bunları teker Ankara, 23 (CumhL.rı>etTeleks I teker ortaya kovmak, gonımluları Tahran'da vukubulan olaylar, marmak, idarenin partızan unsurlardan temizlenmesine yardım etbaşkentın yetkılı organlarınca yatnek ıri olor kamsındayım. kından takıp edılmekte ve TürkıFakat, gazetelerimizde fazla yanyenın Tahran Buvukelçılığı ile Dıskı uvandırmamakla beraber, \oışlerı Bakanlığı devamlı temas hakarıki sik&vetlere tamamnle zıt lınde bulunmaktadır bır baska sikâ\et konusnnnn vnHer ne kadar Tahran numayısletandaslar arasında için ıçin buznr Celâl Bayar'ın muayeneye geleceğini duyan A. P. liler, hastahane önünde n ve bu numayışler esnasmda susczluk varattığını görüyorum. Bn regelen çarpışmalar, Iranı bır reda 37 Mavısla haslayıp daha zıva toplanıp tezahürat yaptı, olaya Emniyet kuvvetleri müdahalede bulundu.. jım değışıkhğme goturecek mahıde alt basamakları kapsıran bır Kajserı 23, (Telefonla) Şehıı yette olmamasına rağmen, bu sınır haber verme \e oç alma (ıbbar ve mız Bolge cozaevınde bulunan du komşumuzdakı olavların Turkıyeyı ıntıkam) eğıliminın sımdne değın şuk Cumhurbaşkam Celâl Bayarın pek jakından ılgılendıreceğı tabıi bır çok masomiarı \aktığı. battâ muaveııe ıçın Devlet ha^tahanesıne bulunmaktadır zamanla dinecek verde vukarı bagotmletegı habeıı, bugun bıne \a Arkası Sa 5 SS, I de samaklara da sızarak ters ionden kın AP lının sabah saat 8 den ak a\nı partızanlık zibnivetinin de\a IIIIIIIIIIIIIIU şama kada Hastahane ctrafında mtna vol açtıfı iddiasıdır tki \ıltoplanıp beklemesıne, zaman za dır Mirdnmnzun sıvasal ha^asında rnan tezaııurat vapmasına jol açbaşcosteren çeli;meye bakılacak olursa, bn iddianın arkasında da Arkası Sa. 5, Su. 4 de azımsıyamıvaeafımız bir çerçek pavı bulnndn^ıınu kabnl etmek Screknor. 27 Mavıgtan bemen sonra vaMtıladıfcı bır genelge ile C. irp Saiın Genel Ba^kanı Inönü ba kannda te$kilâtı nvarm»\a çalı$mış, oç alma duvgnlarından sakımlmasını, düçük parti «aflarında Tekıııker Oknllan oğrencilerı dun vaptıkları sessız lngıltere Buvuk EIçısi dun sörev almı?, ya da o partire ov Başbakanlığa gelirken \ermi$ ^atandaşlara karşı sefkat \e anlavıj gosterilmesinf istemis<i. TazıU ki o genelge her verde bek= lahran, 23 (AP) Iran 5 lenen etkiyi vapamadı Devrim yö= Başbakanı Ah Ammı bugun, netimınin genç it az tecrfibeli Ankara 23 rCumhurıje* TP5 Tahran'ın merkezındeki El S soromlnlan uzerıne pizliden gizli5 mıeh Ortaokulunun onunde H ^e bir «haber verme» hücnran ynrt Yaralaııan genç (okla ışaretli) \e resminin çekümesine mani olmava leks) Cah«ma Meclısı bugun de Komısvonlar halınde çahşmalanS vukubulan karıçıkhklar sıra ~ çaltşan afabeyi olçusunde aldı. vfirâdii. Ki?isel na devam etmıstır Basınla ılgıîı ~ <ında bır talebenın oldurul riuşmanlariMi zarara sokmak, mes212 sayılı kanunun ışleme şekhnı 2 duğunu açıklamıştır E lekteki rakiplerini sfndirmek amatesbıtle mukellef komısyonun çaS Amını, talebenın kurşunla H Oğrenciler Tekniker Okullarının yiiksek tahsil müesn ile hareket eden adamlar, çok lışmalannda ışverenın çalışanı = vurulmak suretıyle olduğu 3 sesesi olarak kabulünü istiyorlar ripfa kendilerini gizliyerek, devışınden çıkardığı takdırde odese5 nu, ancak Elmieh Ortaokulu Ş rım sornmlnlannı bir «ihbar» yağAnkara, 23 (CumhurıyetTeleks) cefı kıdem tazmınatmm odenmesı Ş talebelerıyle emniyet kuvvet S murnna tuttnlar. tsianbnl bankaşeklı tesbıf edılmıs ve Işçı SıgorS lerı arasında vukubulan çar ~ Turkıye Tekniker okulları oğIanndaki özel kasalar açıldığı takrencılerı bugan sessız bır yuruyuş taiarında tesıs edılecek bır fon Irandakı hâdıselerle ılgılı ola. S pı?ma esnasında polısın ateş Ş vapmışlar ve bır deklaras^n nesdirde yuz elli milyon dolarlık mı. jolu ile tazmınatların odenmesı rak şehrımızde bjlunan İranlı taaçmadıgını sovlemıştır nç yuz milvon dolarlık mı. saklı ujgun bulunmustur Bunun ıçın Itbeler jar»n bır sessiz vuruvuş Amını, emniyet makamları s retmıslerdır. bir dö\iz ıtokn bnlnnacagına kanm talebenın olumunu tah Deklârasvonda, Turkıyenın tekde ısverenler her aj tazmınatları \apmaıa karar vermışlerdır Iran dar ntler, neler söylendi. O n ı , kık ettıklerını bıldırmıştır = nık okullara buvuk ıhtıyacı oldukarşılamak uzere Işçı Sıgortaları Yuksek Tahsıl Gençlık \e Kultur Rus Baskonsolosluğu. şofor hakkında Emniyet Müdur na bır prım odıjecektır birbirıne paralel olarak yapılan Kabınenın ozel bır toplan S ğunu belırten, Tekniker okullarıDerneğı Îstanbul Valıhgıne asağıbu «ihbarlar» nzerine kasalar açıllüğ^ine bilgi vermiyor; olay Dışişleri tısını mutaakıp bır basın kon 2 nın vuksek okul olarak kabulunu 1' Kanunu ile ılgılı me\ zuat uze dakı dılekçe\ı vererek sessiz yu. 1 ^ dı*ı îaman balanan dövizin tntarı Arkası Sa. 5, Sn. 3 te ıstıjen, ış ha5atındakı salahıjet Bakanhğına aksettirilecek rınde çalısan komısvonda anlaş IUJUŞ ıçın musaade ıstemıslerdır. ' 3 ucret \e kadro durumunun kanu «aden bın be$ yiiz dolardan iba Arkası Sa. 5. Su 1 de Arkası Sa. 5. Sfi. 4 d e i ^11111IIM111111111II11111111tM 111II1111r= nı temınat altına alınmasını talep ret kaldı. Bn yüzden halkın banSo\yet Tıcaret Ataşelıgıne aıt eden oğrenciler, Ulus'dakı okul bıKalara karfi jfüveni «arsıldı, memnalannda toplanmışlar ve ellerınleket tkonomisi mlivorjlarca dolar cC D 807» plâkalı otomobll Leventte bır tezgâhtarı yaraiadıktan de bavraklar afısler, dovızleT, panlık zırara nğradı. sonra kaçmıştır Arkası Sa. 5, Sfi. 4 de Daka kötüsü, partızan zıbniyet Leventten geçmekte olan kordıp«ski bızı ile devam etmek eğill lomatık otomobı!, tezgâhtarlık yamıni bemen hemen hiç yitirmedi. pan 32 yaşlarındakı Remzı Â;ık'a Bngün hiic, idare âmirlerine, yük çarpmış ve durup jarahjı hastane• ek nuessese sornmlnlanna çeşitll ye goturmesı ıcap ederken kaçmakollardan ba? \nralarak «falan ğa baslamıştır. Bunun uzerıne Sov'<n\ Demokrattır, atınız, filfin biz >et Tıcaret Ataşelığı otomobılınm iend r, alınız!» tarzında tesirler pesıne hususı otomobıller ve taksıler duşmusler, fakat yakalıyama• apılıhtıııı duyuvoruz Sadi A tak mışlardır Bu trıbi müdahalelerin bizi araRemzı Âşık llk Yardım Hastaneiıiırr.z hnznra kavuştnramıyacaAnkara 23, (CumhurıvetTeleks) î n ı <tarafsız idarej ilkesini bn sıne kaldırılarak tedavı alt.na a Butçe komısyonundan bır uvevcld.ı gerçekleştiremiveceğımizi lmmıştır Ola\ın soru<!turma=ına el kovtn nm ıstıfası \e aynca çeşıtlı fıkır»rtık oğrenmeliviz. Devlet vönetiLevent Polıs Karakolu. Sov\et Baş lerin ılerı surulmesıne sebep olan mın* sornm vâklenen politikacı konsolosluğu ı'e temasa geçerek Keban barajı proıesı munasebetutar, *r ;eyden once idare meka kazaM yapan Rus şoforunun ismıSecımlerden evvel kurulmus le T B M M Butçe Karma Ko Dulunan «Guven Par*ı<ı» kendı NADtR NADt nı talep etmiş ve ifadesi alınması mısjonu Başkanı Omer Faruk Sa kendını feshetmiştır Guven Par Arkası Sa. 5, Sfl. 3 te Arkası Sa. 3, Sfl. 5 t« YA21SIZ Arkası Sa. 5, SU. 3 te Arkası Sa. 5. Sü. 3 te Bankaya borçlu olan yem kredisi afamıyacak Ankars 23 (Cumhumet Te Sıyası partılenn Mechs Grupları, bugun ayn a>rı toplan mışlar \e gundemlerındekı çe?ıth konuları muzakere etmışlerdır Partüerden grup toplantısı en harareth olanı AP mnkıdır AP umu mı polıtıkasınj tesbıt etmek v e Mechs açıldıgından bu yana ıçındekı parçalanmaları birleştirmek uzerc bır tedbır arıjan bu olma dığı takdırde hızıplerı kendı bas lanna bırakmak ısteyen toplantı sında bır hayh sert tartışmalara •sahne olmuç, bu arada partının lç polıtıkasım dışarıya «ksettıren i«ımleri meçhul mılletvekıllerıne ve paıtı hakkında varı yazan basın mensuplanna hucumlar da ıa ATA PETK GÖNDERME HAZIRLJKLARI Amerıkahlar Ay'a pılmı«tır peyic fırlatma çahşmalarım ^on Gumdşpala kürsüde zamanlarda hızlandırmışlardır ReToplantı saat 10 da açıldığı za sımde gorulen pevk, ozelhkle rıaıı ılk konuşmajı Genel Başkan A>'ın her vonden resımlerını çeRagıp Gumuşpala \apmış ve dekebılecek, feza'nın çeşıtlı tabakamıçtır kı ları arasındakı dalgaları tesbıt • Gordum kı vatandaçlar bu edebılecek fotoğraf makınaları ile ko3İi";yonun luzumunu politıkacı teçhız edılmıştır Pejkın onumuzdan daha ıvı anlamıştır Vatandas dekı ay içınde A%'a fırlatılması Arkaaı Sa. 5, Sfi. 4 de beklenmektedır regınce lnkılâp Hukametının t&tbik sahasına koyduğu ıskân kararnamesının ıptal edılmesını ve ışlememesı gerektıgını beyan eylemışler ve >enı bır kararname ile haklarının ıadesım talep etraıçlerdır. Bıhndığı gıb), Başbakan da kısa bır sure once mecburi ıt.kân kararnamesının tatbjkatınm durdurulma Arkası Sa. 5, Sd. 3 te Servet beyanının kaldırılması için 2 kanun teklifi yapıldı 2 No. lu DP kurucusunun suç fişi oçıklandı CKMP teklifinde, sistemin ilgasmın piyasaya canlılık getireceği belirtiliyor Ankara, Iran olaylarını yakından takip ediyor İıtgiltere Büyük Elcisi ile Akdeniz Filosu Kumandam İnönü'yö ziyaret ederek bir müddet görüştuler Kayseride dfin yine bazı hâdiseler olılıı Çalışma Meclisi Komisyon (aaliyetleri Sovyet Ticaret Âtaşesiniıt otomobili, Levend'de bir tezgâhtarı yaralayıp kaçtı | İrandaki son I İ nümayişleri | İ toprak sahiplerif İ ve komünistler | | bazırlamışlar f Tekniker okullart İstanbul'daki öğrencileri sessiz İranlı talebeler yürüyiiş yapttlar .. « sessiz yürüyiiş izni istediler Kebatı Barajı tartışması devam ediyor Güven Partisi kendi kendini feshelti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog