Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

AK KİTABEVİNİN ÇİKARDİ0I ŞAHESERLER BÜYÜK ÜMİTLIR C. Dickaa* U L. ÖLÜLEH CVtNCZM KATHIALAK T. P n r t o y a M 1« L. KIRMIZ1 V I tİYAH Staodhal U,» L, BSNHUR L. WalİM* İM L. SSTtLLER (I eUt> V. Jtago S L. O ANNA KARAJrtNA Tolato? S U O HPT «Ut Iftk» «lay knf* ftaıte tçtodftdir. H«r nerl lflk» kırtaslr* «afitlSTİ h#dtyeli«ir. AK KİTAP veKlRTASİYEEvi C»4. K*. Tt btaııbnl u m h u r i yet KUBUCUSUt FUNIJS NADİ FSAKL S. BUCK SARI ESİRLER Çtvtrarı: İBBAHİM HOTt Nobel EeleMyat Mükifatıru kazuınuf ol»n PEARL S. BUCK bu eserinda blr gün • ni*bett» inatçı blr topraga bağlı Çln h*lkuun tabiat ile tavaşlannı, kiailiğind» r«simlemis olduğu Vang Lung ve ailesinln bu topraktaki çile vt mutluluk hikâyesini bir masal üslubu Içlnde anlatmıs.tır. Fiatı 750 • Remzi Kitabevl Üancdık 1082/991 lk M* ttO 38. yri Sayı 13.461 TUgraf v« ıtektup •drarit Cumhurfj«t T«lefonlmn S U 90 23 43 M t ı t u b u l Porta Kutuau: lvtaabol Ko M6 3 3 4 S 9 T 2 3 4 3 9 8 2 2 4 2 9 9 Sah 23 Ocak 1962 Siyasi Parti Gropları bngtin toplanıyor Gruplar içindeki çatışmaların önlenilmesine çalışılacak Muhalefet grupları hükümete müessir olamamaktan, iktidar grupları ise tam mutabakat sağlıyamamaktan sikâyetçi Ankara 23 (CumhuriyttTeltkı) Siyaı! partiltrin yırın yıpacak lan grup toplantırsrından «n ilgi pekeni A.P. Grupundıki olacaktır. T. B. M. M nln göreve baslidığı 85 eMrnden bu yana her siyas! parti kendt grupu Içinde rahatsız bulunmsktan ve aykırı tutum gos. teren menıuplannı, çatısmalarını grup dısına ıızdırmama çabası gösMnhalefet partilerl Muhalefet partilerl. leçmen kttlelerind «empatl toplıvacak çalıgmalsnnı yapmaınaktan ve hükü. mete müesslr olmamaktan mütevelllt blr huzursuzluk fcine girmisier, her geçen günün p»rtl menfaatleri aleyhlne islediğinden giklyet eder oirauşlardır. îktMır parttleri tse, ne blrbirivl» tam blr mutabakat haltne gelmlsler, ne de kendl lç!»rinde A.F. ve C.H.P. de dnrom A P. Grupu istikamptlere aynlwış v* hedefleri tSyin edllmls parçalara bölünmüstür Sıran ha. b«r!ere gSrr». bu pnrçainr, kendi Arkaaı 8s. 5. Sö. 4 de Ordudaki subay sayısının artlırılacağı asılsız Sadece Kııleli Askeri Lisesinin lisan öğreten bir kolej haline getirilmesi düşünülüyor Ankari 22 (Cumhuriyet • Telek?) Bugün tstanbulds nesredilen gazetelerin birinde NATO'nun teklifi üzırine sn. bay sayısının arttırılacağı vt bu sebçple askert lis» ve ortaokullann yeniden tedrisatg baslıyacağı yazılmakta idi Bugün kendileriyle gorüştüğümüz Millî Savunma Bakan. lığı ügililerinden lalâhlyetli Hr zat bu haberin doğru clmadığını «öylemlîtir. Arkası Sa 5 SU. ! d» Ankarada pifiniı kaikınma ile ilgili olarak yapılan toplantı Bakan, Müsteşar ve ümum Müdtirlerin katildıklan toplantıda Basbakan b.r konuşma yaptı Bnsbakaa, Devlet Plinlama Dair«§inde dün rapılan toplantıya katılanlaTa Utap ederken.. Gümüşpala Ege seyahatinden dönügünde Ankarada A.P. mllletvek 11leri tarafından karfüanrrken 2 milyonluk kaçak eşya ele geçti Slen tabancah Suriyeli kaçakçinın huduttan sokmak i^pdiği 40 katir yükii ipekli j kumaşla t^tanhuldaki bir firmanın ilgili olduğu anlaşildı Lâmia Iren ile ilgili karar esastan bozuldu Askerî Yargıtay komünizm propagandası iddialannı varid görmedi; duruşma Istanbul Agır Cezada görülecek Ankara. 12 (CumhurıyetTelek») Batbakan îsmet înönü, Türktye' nin kslkmmasına lit plan ve progran» haziTİanırken, bütün devlet dairsUriyle tktisadi Devlet Tesekküllerinin Devlet Plânlama Dairasine yardımcı olmalarını, kaikınma miîa hUmet edecek ön projelerin ihtiyaç ve ehemmiyet «ırasmı gözeterek harırlamalarını ve mümkün olduğu kadar bol proje meydana getirmelerini tavsiye etmistir, Hükümet Başkanı. D»vlet Plânlama Dairesinde bu sabah Bakanlıklar müsteşer ve temsilcileriylt tktisadi Devlet Tesekkülleri umum müdürleririn iştırakiyle yapılan toplan+ıda konuşraustur. Bu toplantı, 5 yıllık plâna esas olarak al« almacak projelerin nasıl hazırlanması gerektiği hususunda müşterek bir enlayısa varmak için tertip edilmistir. Devlet Bakanı ve Basbakan Yardımcısı Akif îyidoğan İle bazı Ba Arkası Sa. S. Sfl. 5 te Suriyeli bir mülteci politikacı dahageldi Tahran'da dun de Musaddık taraftarlcrı nömayişyaptılar Polis hükümet aleyhinde gösteri yapanlan dağıttı; Üniversite Senato«u polisin Üniversite bahçesine girmesini protesto için îstifa etti Lâmia İren Tahran 22 (AP) Dün Üniver•lte talebtleri ile ccreyan cden çarpıjmalardan aonra îran poliıleri bugün de lâbık Basbakan Muıaddık taraftarları llc tokak çarpısmalan yapmiflardır. Millt Cephe Partiıi taraftarlan lokaklarda küme küme toplanarak All Amini hükümetine karşı nümayişte bulunmaya bajiaymca poliı kuvvetleri müdahalede bulunmuş m ve nümayi;çileri dağıtmıgtır. Nümayişçiler Ali Amini aley Karabük Tekniker Okulu tahinde bağmrken bir taraftan da lebeleri Eğitim Şurası toplaMusaddıkı istediklerine dalr •<ixnana kadar derslere ler sarfetmiçlerdir. Nümayisçiler girmiyecekler avnca polisin Üniverıiteji isgil •*« etraesini protesto ttmijlerdir. Üni Karabük, 22 (Telefonla) Şehversite Hektörü Dr. Ahmct T«rhat ve bütün Kon«ey tzalan po rimlz Tekniker Okulu öğrencileri Arkası Sa. 6, SO. t de bu labahtan itibaren Egltim Şura Arkası Ss B, Sfl. ! de Türkiyeye ıığman Suriyeli diplomttlarin tayiRi dün sehrımlre gelen Muhsmınet Süleyman El Ahmet ilt beje yükselmiştir. Billndifi gibi dnha önce Elian. AtU•1, Aclanl ve Omari lsimli Suriye Ankara, 22 (CumhuriyetTeleks) 11 eski Bakanlar, memleketimize Vefa Lisesinde îngilizce öğret sığınmışlardı. meni bulunduğu tırada bir öğren Arkası 8a. 5, Sü. I l ı cisinin lhbarı üzerine komünizm propagandası yaptığı iddiasiyle örfi tdare Mahkemesince i yıl 8 ay 20 gün «ğır hapse ve 2 yıl 2 ay da sürgüne mahkum edilen Lâmia Iren'in Askeri Yargıtaydaki muhakemesi bugün sonu;lanmi} ve dâva esastan bozulmustur. Askeri Yargıtay, Lâmia tren hakkında ileri sürülen komünizm propagandası iddialannı varit görmemis ve örfi îdaTe Mahkemesinin bilirkisiye tetkikat yaptırmamı» olmasını da eksiklik saymıstır. Bu günkü karar tefhiminde Lâmia Iren'in Ankaralı avukatların Arkası Sa. S, Sfl. « da ljk*nd«run îî. (Telefonli) Bu gün Kırıkhan iiçesinde, 19(12 yılının en büyük kaçakçılık olayı vuZonguldak, 22 (Telefonla) U kubulmuş ve 2 milyon lira defenın bir »iireden beri Devrek ilçe rinde esva ele gecirilmiştir. •inde Kaymskam, Jandarma KuOlay söyle cereyan etmiştlr: mandanı. Hükümet Tabibi ve AsSten tabancalı Surij'eil 40 kakerlik Şubesi Başkanı bulunma çakçı, 40 katır yükü ipekli kumas maktadır. la gece Kırıkhan hududundan yur Bir llçede. bu kadar muhim ma dumuza girerken. dah4 evvel jan kamlara uzun müddettir tâyin yg darmalar tarafından alınan bir ter pılmaması işleri aksatmaktadır. Arkası Sa. 5, SO. 1 de Devrek, âmirsiz idare ediliyor Çalışma Bakan ı Ecevit, Çaiışma Meclisine hitap ederken Cinsî sapıkın lcaatili 16 lık cinsî sapık dün yakalandı Çaiışma Meclisl uün sabah toplanuı Ecevit ioplanhda Yap*ığı konuşmada «Grev hakkı tez elden kanunlaşacakiır» dedi Ankara, 22 (CumhuriyetTeleks) 1854 yıldanberi sebepsiz olarak toplanamamış bulunan Çaiışma Meclisi bu sabah saat 10 da Çaiışma Bakanı Bülent Ecevit'in bir konuşması ile açılmıştır. Çaiışma Meclisinin toplantısına ışçiler, isverenler, tanınmış ilim adamları, hükümet temsilcilerl, eski Çahşma Bakanlan, T.B.M.M. Çalışma Komisyonu üyeleri. Bakanj lıklar temsilcileri ve tE.P.A.» ajansı temsilcisi Mr. Gustavson, «İMF» Milletlerarası Maden Işçileri Federasyonu temsilcisi C. Evingson ve İCFTU temsilcisi Mr. P. Malles de j iştirak etmişlerdir. Saat 10.20 de kürsüye gelen Çalısma Bakanı, toplantıya katılanlan selâmlamakla sözlerine baslamıs ve: «Yeni Anayasamız. işçilere, toplu sözlesme ve grev hakkı tanımıstır. Bunun tezelden kanunlasmssı lizımdır. Çalısma hayatımızdaki yeni düzene geçis, demokrasiye geçis kadar önemlidir» diyerek söyle devam etmistir : « Toplu sözleşm» v« lokavt hakları ile girilecek yeni düzenin belirgin bir niteliği isçilerle i|verenlerin çah;ma sart ve münasebetlerinin düzenlenmesinde genis ölçüde karşı karşıya ve başbasa Arkası Sa. S, Sfl. 7 d e Toplanatı silahlantı iadesi durduruldu Zonguldak, 22 (Telefonla) 27 Mayı» inkılftbından sonra, vatandaslardan toplanan silâhlar, Içisleri Bakanlı|ından gelen bir etnirle tahiplerine verilmeye başlanmıs. fakat Milll Savunma Bakanhğından gelen ikind bir emirle dsgıtma işi durdurulmustur. Derslere boykot ettiler Ankara 22 (Cumhuriytt . Teleks) Basbakanlıktan Millet Meclisl Başkanlığına gelen bir tezk«re ü« 9 milletvekilinin dokunulmazlıkla. rının kaldınlması istenmistir. Savcılıklardan intikal eden bu dokuz sanık mill'stvekili A.P. den Geuel Baskan Ragıp Gümüîpala, Burhan Apaydın, Mehmet Ali Ay. ç, Sıki Zorlu, Ihsan Ünal, C.H. V. den Oğuz Oran, Y.T.P. dn Turhan Bilgin, Hayrettin özcan ve C.K.MJ. den Irfan Baran'dır. 9 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması istendi Kaati] Ali Akku; Yaıııı S lnei Sahifetnizde I Emniyette bir Araştırma ve Plânlama Bürosu kurulacak Polis Müdürii Necdet Uğur, dün yaptıgı basın toplanhsında, •Herşeyden evvel raçların sebeplerini bilmek lâzım> dedi Başol, Yargıtay Birinci Ceza Dairesi Başkanlığı vazifesine dün başladı bıttıginden Yargıtay Birinoi C u ı Dairesi Reisligi görevinı y«nldtn baslamıstır. Bu münasebetle Sallm Bafol bugün saat 8 d» Yargıtayt (elcrak eski masaıı batına geçmls ve (S»~hal vazifesine baslamıstır. Tabü Senatörler, Bajbakanı riyarete felirlerken Vâiz böyle olur Kara eabll yobaılann yanında elbet löıfl dlnlenecek ve ell Cpüleoek aydın din adamlarımıı da var. Blrlncilerln azgınlığından lkincllerln seslerlnl bngüne kadar dnyamadıysak kabahat bizim degil. Hakikî din adamlanna dnydnfamuz ssygıyı bellrtmiye vesile olan Düzcell blr vâlzln fu «Szlerine bakın: Düzce, 22 (Teleionla) Büyük Camide vaaz ver«n blr hocanın tetkiklerine göre, bu kasabadan SporToto parası olarak ayda 130 bin lirı çıkmaktadır. Hoc», Spor.Toto oynıyanlardan blr lki kolra nok«an oynamalannı, bu para ile okul yaptırma ve diğer hayır derneklerine yardım etmel*rlni istemlştir. Hocanın halkı bir nevl ka. mar demek olan SporTotodan tamamen menedemlyeceğinl anlayınca kısmen ol»nn önleme^e çalıstıfı bu Iptilâdan hayır is. lerine favda çıkarmaktakl zekâsını ayrıca alkışlamamak elden felmlyor. \ Ankara, 22 (CumhuriyetTelekt) Yasııad* Yüksek Adalet Divam Başkanı Saltm Basol, 463 gün sonra bugün Yargıtaydaki görevi ba! şına dönmüstür. Yassıada duruımaiarının nihayt! t* ermesinden sonra yıllık iznini | kullanan Salim Basol, bugün izni Basbakan İnönü tabü senatörleri kabul etti Ahmet Yıldız, «Hükümetin çok çalışması gerektiğinden, sözlü sorularla kendini meşgul etmemek için öğrenmek istediğimiz hususları konuştuk» dedi Ankari, 22 (CumhuriyetTeleks) Basbakan Îsmet İnönü bugün tabü senatörlerden bes kisilik bir heyeti kabul ederek kendileriyle bir lure görüsmüstür. Yaıama fonksiyonunu daha verimli bir hale getirebilmek için Basbakan ve Bakanlarla konuşmayı prensip edlnmis bulunan tabıt senatörler, bugünkü ziyaretleri sırasında hükümeti sözlü sorularla Senatoda v« Mecliste fazla mesgul etmemek için Başbakandan bazı meseleler hakkında bilgi almışlar ve fikir teatisinde bulunmuşlardır. Görüsmeyi mütaakıp Ahmet Yıldız funları sbylemistir : « Yasama fonksiyonumuzu dakılabilmek içinBasbakan, Bakanlar ve diğer sorumlularla temas etmeyi prensip olarak kabul etmis buluraduğumuz için, bugun de, iki gün sonra îstanbula gidecek olan Başbakanı ziyaret etmek istedik. Bu arada Hükümetin çok çalışması gerektiğinden sözlu sorularla Curnhunyet Senatosu ve Millet Meclisinde kendısinin meşgul edilmemesi düşüncesiyle soracağımız soruları mevzu yaptık. Fikir teatisinde bulunduk.» Diğer taraftan Basbakan Îsmet İnönü senatörlerden önce de aitı kişilik A.P. Balıkesir milletvekilleri heyetini kabul ederek il meseleleri hakkındaki taleplerini öğren mi| v« kendileriyle sohbet etmistif. Emniyet Müdürü Necdet Ugur, dıin yaptıgı basın toplantııında jehir âsayi;i ve emniyet hizmetleri hakkında bilgi yermi?tir. • S'jç ve suçluluk mevzuları her ?eyden evvel loıyal mevzulardır. ı Ekseriyetle ekonomik lebeplcre dayanır» diyen Necdet Uğur »unJan söylemijtir: • Sunu belirtmek iıterim ki toplumun bugiin emniyet hirmetleri olarak bekledikleri eski günlere nazaran çok dahn çeşitli ve zor hizmet jeklidir. Bilhassa toplum bu hizmetin yapılışında bir »eviye de aramaktadır. Böylece yapılacak hizmetlerin en îyi şekli. suçları önleyici yolda çalışraak tır. Voksa hâdiseleri beklcyip suçlunun peşmden koşmak suretiyle yanılan bir hizmetin başarılı olacaeına şahsen inanmamaktayım. Suçları nnlivebilmek icîn her Arkası Sa. 5, Sü. 1 de Necdet Uğuı VAKAKI MİHRÜ VüFA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog