Bugünden 1930'a 5,454,465 adet makaleKatalog


«
»

•3 1 22 Ofk aııııuııııııııııııııııııınıtııııııııııııııııııııııınııııınııııııuııııııııııııııınt: CUMHVRİYET BEŞ Kasım Gülek, Avrupa ' Konseyindeki hâdise ile İlgili izahat verdi. Baştarafı 1 tnel aahifede tecavüı yaki olduğu halde arkadagımız ağzını açmadı. Deleg» tevkif edilen Konsey üyelerinden bah.;ediyor. Vaktiyle ben tevkif edüdi. ğim raman müdahalede bulunmamiftı. Bizim Ihtilâlimizi yapanlar sözlerini tutmuşlar, yeni bir Anayasa ve serbest leçimlerle gelen Meclise iktidan devretmişlerdir. Tarihl bir tarafa bırakalım vakıalar üzerinde duralım. Zira,, Lucifero'nun memleketinde pek yakın tarihlerde öyle hâdiseler olmuştur ki, kendisi bunlarla iftihar edem«î) şeklinde mukabelede bulun. dum » Gülek. Konseyde Türkiyenin OTtak Pazara girmesi konusunda yapı lan görüsmelere temaf ederek, «Yunanhlar da katıldıktan sonra bizim de Ortak Pazara girmemiz artık bir mecburiyet haline gel. miştir ve bekamız için şarttır. Eğer bu llemin içinde olmazsak, çok geri kalırız. Nasıl ki, bir mem kette bir kısım halkın çok fakir, bir kısım halkın i s e çok zengin olması o memleketin istikbali bakımından çok tehlikeli ise, bir aile haline gelmiş olan dünyada ve hele Avrupa'da milletler arasında iktisadî btıkımdan uçurumlar olması da aynı şekilde tehlikeli. dir. Sivasetin temell iktisattır. Bu iktisadt birlik. Avrupayı siyas! birlik haline doğru götürmektedir. Avrupa Birteşik Devletleri ergeç tahakkuk edecektir. Bun'in dışmda kalamayu» demistir. M. B. Bir polis eşini öldürdüj İ arkasından intihar etti İ • > • • • • YUR Başbakanın IMîsadi goruşlerı •I II I • Yeni Meclis iç iüzüğü, basına nefes alma imkânı bile vermiyor Baftarab 1 lnci «ahifede gerektiren haller Cumhurbaşkam ••Cimi, uye yemini, savaş ve ııkı yönetim ilinı, dısa gönderilecek vey» dıstan gelecek «ilihlı kuvvetlerin kabulü, Cumhurbaıkanının vatan haınlijiyle suçlandırılma» ve Yüce Divana «evki, kabine üyeleri hakkında Mecliı soruşturması, tatil karan verilmesi gibi husuılara inhisar etmektedir. T.B.M.M. tüzüğünü hazırlıyanlar basın mensuplarına karşı pek iyimser değillerdir. Zira, düzenledikleri hükümler, basının Mechs içi çahşmalarını, vazife yapamıyacak şekilde sınırlandırmış, hiçbir Meclis üyesiyle temas etmek imkânını gazeteciye tanımamıştır. Yalnızca, Meclisın ayrı bir bölümünde olan lokantada gazetecinin karmnı doyurmasına müsaade etmiştir. 75. madde hükmü eski zihniyet ve basın korkusu içinde kaleme alınmış, Meclis içerisind» nezaret altmda bir basır. gormek arzusu bu maddeye hâkim olmuştur. Maddenin 4 üneü ve S inci fıkraları söyledır : «Basın mensuplannın, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu Baskanhk Divanlarına ait talonlara, Bakanlar Kurulu, Ba»bakan, Bakanlara ve siyasi partı gruplarına ayrılmıs galonlara, T.B.M.M. karraa komisyonlariyle Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu komi»yonlanna ait salonlara girebılmeleri, yetkililerin, T.B.M.M. 1dare Kuruluna yapacaklan basvurma üzerme Kurula dahil idareci üyelerin nezareti altında mümkun olabilir. Aynı esas, basın mensuplannın T.B.M M. binasının zemın katı dı»mda kalan katlanna girme leri hususunda da uygulanır. Basın mensuplannın siyasi parti grup salonlarının bıtiştiği koridorlara ve teneffüs talonlarına girmeleri yasaktır.» Gazetecilere teneffuı etmek imkftnı dahi bırakmıyan bu türügün kabulü şüphesiz imkânstzdır. 64 maddeden ibaret Senato tuzüğü, kendi çalı»malarını, Anayaıaya uygun şekilde düzene tokmaktadır. 59. madde hükmü föyledir : cBir üye Cumhuriyet Senatosunda kaba ve edeb dısı sözler kullanırsa, Başkan, hemen o üyeyi temiz dille konuşmaya çağırır.» Senato tüzüğü basın için bir hüküm ihtiva etmemektedir. AP Grupunun dünkü toplantısına Perin ve arkadaşları katılmadı Bastarafı 1 ınct ıshıtede «Telgrafınııı aldım, durumu gazetelerden takip ediyorum. Ege gezi programımız ancak cumartesi aksamı bitiyor. Pazar günu Ankara'ya müteveccıhen yola çıkıyoruz. Grupun salı gunüne tehırı mümkünte toplantıda hulunabilinm. Mümkün defilse parti programı ve seçim beyannamesı esasları gözönunde tutularak memlekette siyasi, ıktisadi ve İdari huzurun temlni içmde hülâsa edilen parti proglamınm Grupta görüşülmesıni ve tesbit edilecek esaslann tüzük ahkimına göre Merkez tdare Kurulu' nun ıttılâına sunulmasının teminini rica ederim. Saygılanmla.» Genel Başkan Gümüşpala'nın telgrafımn okunmasını mütaakıp söz alan thsan Sabrt Çağlayangil ve Ahmet Gürkan, Grup toplantısının salı gününe bırakılmasıru; Mustafa Kaptan ve Ihsan Ataöv ue gündemde bulunan partinin umumi politikasının bugün görüşülmesinı savunmuşlardır. thsan Ataöv konuşmasında, «Bu usul müzakerelerı bıtinceye kadar Genel Başkan Gümuşpala toplantıya yetişir» demış ve Grupta gülüşmelere vesile olmuştur. 69 imzalı takrirle, «Partinin umumi politikasının görüsülmesi» nin salı gününe tehir edümesi hakkındaki takrir oya konulmuş ve ittifakla kabul edilmiştir. Perin ve arkadaşları Bu arada Bakanların degişmeıini ve Genel tdare Kurulunun istifa etmesını istiyen Cevdet Perin ve arkadaşlarımn bir kısmının toplantıda olmadıkları gözden kaçmamıştır. Daha «onra bu akşam Ankara'ya gelecek olan Genel Başkan Ragıp Gümüşpala'yı Meclis Grupu adma karşılamak üzere Grup Baskanhk Divanına yetki verilmiştir. Grup Baskanhk Divanı 20 kişiyi seçmiştir. Bu 20 A.P. milletvekili Gümüspalayı Ankara Garında karşıhyarak kendilerine Grupun bağhlıgını bildireceklerdir. A.P. Meclis Grupu toplantısiBi mütaakıp Grup Baskanhk Divanı Meclis basın odasına gelmistir. Basın mensuplannın yöneittıkleh soruları Grup Başkan Vekillerinden Kadri Eroğan ve ömer Eken c«vaplandırmışlar ve Grupun bu gün kü toplantısı hakkında şu izahatl vermişlerdir : «Olağanüstü bir toplantı için çağırılmıştık. Partinin umumi politikası üzerindeki konuları görüşmek arzusunda idik. Bu kadar ehemmiyetli bir konunun Genel Başkanımu Gümüşpala'nın huzuru ile yapılması tabildır. Ege seyahatinden bu toplantıya yetişememiş olduğu görülerek konunun salı günkü toplantı gündemine alınmasına karar verilmiştir.» Erotan'ın sSsleri Basın mensuplannın, <AJ. Grupunda üç hizipleşmenin olduğu söyleniyor» »orusunu Eroğan |u şekilde cevaplandırmıştır : «Sarahaten ifade edeyim kl, Grupumuzd» tahmin edılemiyecek kadar bir tesanüt mevcuttur. Eğer haricen bu çeşit bir intiba hasıl oluyorsa bunun tek sebebi memleket hizmetinde daha emniyetli ve süratli netice alınması için fikir mücadelelerindea başk* biı şey değildir». «Bazı kimseler bir otelde toplanarak bugünkü bakanları ve Genel tdare Kurulunu devirmek için konuşmalar yapıyor, ne dersiniz?» sorusunu Eroğan, «Her halde faka yapıyorsunuz» şeklinde eevaplaadırmış, bir basın mensubu «Hayır doğrudur» deyinee, cevap vermekten kaçınmıştır. Adalet Partisi Meclisi Grupu önümüzdeki salı günü Eaat 10 da toplanarak Adalet Partisinin umumi politikasım müzakere edecektir. Bu hususla ilgilı olarak Genel Başkan Ragıp Gümüşpala uzun bir konuşma yapacaktır. Bugünkü toplantıya katılmıyan Cevdet Perin ve arkadaslannm salı günkü Grup toplantısındaki tutumları A.P. liler tarafından m*" rakla beklenmektedır. ; • İ : : i : : i Eskiçehir 21 (Telefonla) Şehrimizin Kınltoprak mahallesinde oturan Necmi Aydın iıimli bir pollj memuru, dün. gecc resml tabancası ile genç kanfiinı öldünnüı, sonra da intihar etmiştir 23 yasında ve iki yülık evll olan polisin karısıru öldürüj sebebi anlaîüamamıştır. Ayrıca Cumhuriyet mahallesinde oturan Ikmal Merkezi as»ubaylanndan All Soyger de, bugün öğle üzeri evinde resmî tabancasını şakağına sıkmak suretiyle intihar etmiştir. Her iki olaya Savcılıkça el konmuffur. 3 Ibç halkı, 2 saatlik = yola 3 günde gitmeye a mecbur 5 llıç, 21 (Telefonla) Değu Ekspresinın, alınan yeni bir E kararla Sivas • Erzurum ara5 sındaki bazı istasyonlaTda dur ~ maması, bölge halkının geniş Ş şikâyetine yol açmaktadır. Ek» Ş presin durraadığı istasyonlar a rasında llıç, Çaltı, Cebesoy ve £; Dumanlı da vardır. •; Son duruma göre, Ilıç'dan ^ Erzincana ekspresle 2 saatte 5 gıtmesi mümkün olan bir vaŞ tandaş, ekspresin durmaması E yüzünden Tunceli üzerinden ~ dolaşmaya ve iki saatlik yolu E üç günde almaya mecbur tu•3 tulmaktadır. Bılhassa hastalık. = dogum gibi âcil tedavi halle rinde vatanciaşm merkeze nak ~ li imkânsızlaşmaktadır. Bölge E halkı, bu karann bir an önce E kaldırılması için Ulaştırma 5; Bakanlığma muracaata karar E veraıiştir. fBa*mak»l«4en devam] tadır. lcmet Inönü {»pınd» bir devlet ad»mı ieln, «n M>B ilmi çahşmaları dikkaU almak f»rtiyle v, «ldeki derme eatm» iıtatistiklerU, % 1 oranında bir kalkınms hınaı bilfill saflamıya imkân bn. lnnamıyaeatını ve bSyle bir teşebbüsün enflâsyenu ateşliyeceğini anlamak güç deiildir. tımet Inönü'nün belirttifl r'bi, kabine henfls çok yenidir v« probVan'da karın kahnlığı 5 Irmlerin derinlifine inecek v»klt bulamamısiır. Eger kaljlne, koaliı. 1 metre E yonon doğumana takip eden bir kaç hafta içinde bir şeyler yapmaDiyarbakır, 21 (TelefonU) 3 mış olsaydı, klnue itirsı hakkını Vanda karın kahnlığı 1 met E kendinde göremeıdi. Fakat ı»mareyi bulmuştur. Bu yüzden aç E nın darlıfma ve ineeleme İmkân. kalan kurtlar, türü halinde Ş sızlığına ragmen, bütçe ve plân şehre ve kasabalara akın et Ribi lktisat siyasetinin esas raesemi?tir, 5 leler) hakkında (elecek yıllara Halk geceleri korkudan IO E tesir edeeek kararlar alınmış ve kağa çıkamamaktadır. Bayın E nmnml efkâr karşısında anrajmandırlık Müdürlüğü önünde bir 3 lara jirlsllmistir. Korkam odnr kl, şahsı parçalamak istiyen kur j= cblr defa dedik» dflşfincesiyle du, etıaftan yetışenler sopalar 3 aleUeele riıilmi? iktisadî rotada la zor kaçırabilmi?lerdır. E ısrar «dileeektir. öte yandan Hakkâride de E Feridun EBGİN kar 80 santime yaklaşmış ve 3j ilçelerle irtibat taımamen ke = Bir cinsî sapık, dün sılmiştir. • • • ; • ; : : : Kayseri muhabirimiz dün A. P. liler tarafından dövüldü Baştaraiı 1 İnci (ahifede miz, öteden beri gazeUsine verdiği haberler sebebiyle kendisine kı tan AP lilerın önce sözle sataşma sına mâruz kalmış, bilâhare de Mehrnet Karakimseli adh AP Unin füli tecavüzüne uğramıştır. Şeker Fabrikasında memur olan mütecavizin ve diğerlerinin elinden, olay yerine yetisen bazı CHP lilerin müdahalesı ile kurtulan Cumhuriyet muhabiri, olayı telefonla lçişleri Bakanına bildirmiş, aynca Savcılığa müracaat etmiştir. Bakanın ilgililere verdi|i emir üzerine olayın tahkikatına Emniyet Müdürü bizzat el koymuştur. Cumhuriyet muhabiri ifadesinde, verdiği haberler sebebiyle teh dit edildiğini, her zaman 3 kişi ta rafından takip ve tarassut altmda tutuldugunu, bu baskı devam etti gi takdirde gazetecilik gerevine devam imkânı kalmıyacağını söylemiştir. Muhabirimizin mütecavizlerin elinden kurtanlmasından sonra AP lilerle CHP liler arasında da yer yer kavga ve münakaşalar devam etmiştir. Olay şehrimizde teessürle karşılanrsıştır. Yuvarlak Masa Andı zabıtları açıklandı Bastarafı 1 inoi sahifede nin müdafaalarını yapan yüze yakın avukatın muşterek oıüdafaalarında da yerli ve yabancı mehazlara dayanarak hukukıliğini belirt tikleri bu tarihî olayın artık münakaşasını yapmak ve onu bir propaganda mevzuu olarak istismara kalkmak, memleketseverlikle kabili telif değildir, kanastindeyiı.» C.H.P. den Turhan Feyzioğlu: « 27 Mayıs ihtilâlinin Anayasanm dışına çıkmı; ve meşruiyetini kaj'betmiş bir iktidara karşı milletin meşru direnme hakkını kullanarak yapıldığına inanıyoruz ve bunu tarih ve mıllet yolunda ifade ediyoruz.> C.K.M.P. den Abdülhak Kemal Ydrük: c Biz parti olarak ihtilâlin meşru ve zaruri bir hareket olduğunu vuku bulduğu gündenberi samimiyetle kabul ve bunu halkın önünde her vesile ile müdafaa et» miş bir teşekkülüz.» Y.T.P. den Esat Egilmez: « Ihtilâhn meşruluğu Anayatamn 4, ve 5 inci kısımlannda belirtilmek tedir. Halk bunu tasvip ettiğine göre bizim yapacağımız maddenin olduğu gibi kabulünden ibarettir. Bizim gorüşumüz budur.» Tassıada mahkemeleri hakkında A.P. den Şinasi Osma: « Biı Adalet Partısi olarak Türk adaletine, Türk adliye mensuplanna inamyor ve güveniyoruz. Bugün Yassıadada görülmekte olan dtvalann memleketi huzura kavuşturacak en iyi kararlarla neticeleneceğine inanıyoruz. Yassıada divalarının sureti kat'iyede politik konuşmalar dışında kalmasını istiyoruz.» C.KM.F. den Abdülhak Kemal Yorük: € Yassıada muhakemele' riimı ve neticelerinin politik tartış malar dışında kalmasını biz de memnuniyetle kabul ediyoruz.» YT.P. den Irfan Aksu: « Y.T. P. olarak Yassıada durusmalarının herhangi bir tartışma konusu yapılmasına taraftar dejiliz.» Seçim sonracı tansiyon AJ>. den Cevdet Perin: «Adalet Partisi, »eçim oncesi ve sonrası siyaıl tansiyonun memleket menfaatlerini zedelememesi için liyasl partüerin muşterek ve demokratik bir anlayış içinde bulundukları hu susunda komlsyonla hemfikirdir.» Y.T.P. den frfan Aksu: « Adalet Partisinin görüşlerine katılıyoruz.» Millî and A.P. den Şinasi Osma: « Biz A.P. olarak her zaman ve her velile ile belirttiğimiz gibi memleketin yüksek menfaatlerini her şeyin üstünde tutarak, millet huzurunda açıkhyarak akitnamenin ruhuna ve esasına riayet edeceğimizi, bunu en küçük kademelere kadar benimse'.erek uygulanmasını sağlatnaya çahşacağımızı açık olarak tam bir inançla beyan edeıiz.> C.H.P. den Emin Paksüt ve Y.T. P. den Ertuğrul Alatlı milll andlaşmaya mutabık elduklarını sö'ylemişler, C K.M.P. liler ise liderlerinin müsaadesi olmadan imza atamıyacaklarını beyan etmişlerdir. Sikıt iktidar hakkıada A.P. den Şinasi Osma: « Bir prensip olarak bu zevatı methetmiyoruz. Bu zevat mahkutn edilmesin demiyoruz. Onlarm iktidarının gayri meşru olduğunu biliyoruı. Ben «ahsen bir asker olarak D.P. gibi bazan muhalefetin de hatah rolü olduğuna inanıyolurfi. Ama bunda yüksek kademenin belki tesiri yoktur. Ben yüzde 90 öbür tarafta kusur varsa, yüzde 10 da bu tarafta elduguna kaniim.» Y.T.P. den Irfan Aksu: «« Fildr itibariyle tamamiyle mutabakat halindeyizj Tarla yüzünden 2 kardeş öldürüldü E = j öldürüldü Baıtarafi I inoi sahlfede fail v«ya failleri, geç vakte kadar bulunamamıstır. Sarayburnu Ahırkfiı tren güzergâhı yakınından gp ^ pkte olan bir işçi, o civarda buıunan sur harabelerinden birinde, bir erkek cesedi görerek polısi durumdan haberdar etmiştir. Yapılan ilk tah kikatta, ceset sahibinin, seyj'ar balıkçılık yapan 45 vaşlarında Yaşar Sonok'a ait olduğu ve bu çahsın da evvelki gece, mendille boğazı sıkılmak suretivle öldurüldüğü an laşılmıştır. Bilâhare cinayet sebe bini araştıran cinayet masası memurları, Yaşar Sonok'un farkıntılık, yaralama ve buna benzer suçlardan sabıkalı olduğunu tesDİt etmislerdir. Maktulün, bilhassa iarkıntılıktan sabıkalı bulunusu, kendisinin bir veya bir kaç homoseksüel tarafından oldürüldüjü yo lundaki tahminleri kuvvetlendir miştir Nıtekim polis. dün bu yol dan tahkikatım derinlejtırmeye başlamıs ve ban şüpheli şahısla rın ifadeaini almıştır. Ancak dün geç vakte kadar, Yaşar Sonok'u boganların kimler olduğu kati bir »ekilde anlaşılamamıçtır. Tahkikata devam edilmektedir. Basın Yayın ve Turizm bütçesi dün kabul edildi Bastarafı 1 inoi lahifede cevap vermiştir. Bir gün önce konuşanların turizm mevzuunun lâfla yürütüleceği ka. naatine vardıklan neticesini çıkarttığını »oyliyerek sözlerin» b^slıyan Evliyaoğlu, Bakanhğın Ba. kanlık mı, yoksa Cenel Müdürlük mü olduğunu bilmedığini ifade etmiştir. Bakanlık camiasmda Basın Yayın Turızm Bakanlığma fan tazi Bakanhk gözü ile bakıldığını belirten Evliyaoğlu, teşküâtın bu durumdan kurtarılması ve bilhassa turizm mevzuunun üzerinde durulması önemine işaret etmiş ve söz. lerıne «Turızm dâvasını kabul ediyorsak, ki buna mecburuz, vecibelerini yerine getirmemiz şarttır. demistir. Daha sonra Evliyaoğlu, Ege ge. zisi sırasında müşahede ettiği bazı uıücü olaylara temas ederek, Emekli Sandığınm İzmir'de 50 milyon liraya yaptırdığı ve bomboş beklemekte olan bir oteli, organizasyon bozukluğu ve koordine çahşma noksanlığına misal olarak vermiştir. Neticede bütç e kabul edilmiştir. E Haydarpaşa Konya = arasında motörlü tren = ~ Zl E Ş S: S ~ E Ş S Konya, 21 (Telefonla) Şubat başından ıtıbaren Haydarpaşa ıle Konya arasmda motdrlü tren seferleri başlıyacak tır. Haftada üç kere Konyadan, üs kere de Haydarpaşadan kalkacak olan motörlü trende yolcu ücreti 47 lira olacaktır. Konya Adana arası motörlü tren seferleri için de drenaj tecrübelerine başlanmıjtır. Sivas, 21 (Telefonla) Bu E gün Almus ilçesinin Karaseki 2 köyunde, tarla meselesinden E bırbirine giren köy halkından E iki kardeş vurularak öldürül 3 tnüştür. S On kisinin katıldığı kavga, E tarla açma meselesinden çık ~ mıs ve Ali Özgül ile kardeşi E Rıza, hasımları Abdullah, Rı j ; 7a ve Ahmet Güneş tarafından = mavzerle öldürulmüşlerdir. Cinayeti rnüteakip kaçan ~ kaatiller aranmaktadır. ~ riye çıktık» demi?lerdir. E 5 yılhk kalkınma plâm tamamlanıyor Bastaratı 1 inci »ahifede bir bolümünü teşkü eden tanm sektörü için, Devlet Plânlama Teş kilâtı ile birlikte çalışacak Tanm Bakanhgı uzmanlarının teşkil ettiği bir fPlânlama Komiteai» kurulmuçtur. Millî ekonomimizde en önemlı mevkii işgâl eden tanm çalışmalan, istikbal boyunca artacak ihtiyaçlara göre ayarlanan bir plâna tâbi tutulmaktadır. Bu bakımdan tanm yatırım plânlamasında iki eıa» gözönünde tutulmaktadır: 1 19S7 de nüfusumuz normal artışla 30 milyonu bulacaktır. Hal km bugünkü gıda rejimine göre, mevcut tanm sahasını genişîetme den hektar basına alınan tsrım i» tihsal verimini arttırmak ve bu suretle Türkiyeyi bir buğday ithal memleketi olmakta n kurtarmak. 2 Ihracatta en Snemli mevkii işgâl eden tanm ürünlerinin istih sallerini arttırarak fazla döviz sag lamak ve bu »uretle tacari muvazenevi düzenlemek, Memleket, cografî dağılıs ve iklitn karakteri baktmından Tarım Bakanhğınca istihsal bölgesine ayrılmıs bulunmaktadır. Bu tarım istihsal bölçelerinin tanm ka rokt^ıi tesbit edilmekte ve bu ka rakterin icafeettirdigi ekim p!ânlaması yapılmaktadır. Bölgelerde yapuan plânlama ge nel olarak, beş esaıta toplanmıştu: A) 24 milyon hektarı bulan ekim sahasımn 18 milyona düşürülmesi, erozyonla mücadele tedbirlerinin alınması, geri kalan i milyon hek tarın mera ve ormana iade edilmesi B) Tanmda gübre kullanılması ve sulama tatbikatının genisletilmesi. C) Tanm ürünlerine ârız olan her türlü haşere ve hastalıklarla plânlı şekilde mücadele yapılması. D) Tanmda kullanılacak makinelerin ve tohumun devlet kontrolu ve murakabesi altında çiftliğe intikalinin sa|!anması. E) Tarım yatırım politikaıının tesbit ettiği esaslar gereğince kre di ve pazarlamanın düzenlenmesi ve çiftçinin teknik bilgisini arttı racak faaliyetlere önem verilmesi. Beş yılhk yatjnm plânlaması içinde mütalâa edile n tarım yatırımlarında, Türkiyenin yüzde 45 arazıisinin dağhk bulunması ve yözde 95 kurak iklim şartlanna tibi olması, tanm ekonomistleri için plânlamanın güç ve zor olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır. Tahran'da, talebelerle polis arasında kanb çarpışmalar vuku buldu Bastarafı 1 ıncl sahitede lebesinın takrıben yarısı ıştırak etmiştir. Nümayiş ilk olarak bazı hakların istenmesi ile sakin bir şekilde başlamıs fakat kısa zamanda hükümet aleyhtarı bir nümayiş halini almış ve Başbakan Ali Amini' nin memleketi Anayasaya aykın bir şekilde idare etmekte olduğu iddia edilmiştir. Üniversite sahasını çember içine alan asker ve emniyet mensuplarına numayişçi talebeler taşlar fırlatmaya başlamışlardır. Bunun üzerine askeri kuvvetler ve emniyet mensupları süngü takarak Üniversite bahçesine girmişler ve nümayisçilerle çarpışmaya başlamışlardır. Bir saat kadar devam eden bu çarpışmada birçok talebe feci şekilde hırpalanmıştır. Bu nümayiş geçen nisanda iktidara gelen Başbakan Ali Amini' ye karşı girişilen ilk nümayiş bulunmaktadır. Nümayiş dağıtıldıktan sonra, bir hukümet sözcüsü, nümayişin, hukümetin toprak refor muna muarız olan büyük toprak sahiplerinin tahriki ile yapılmış olduğunu açıklamıştır. Tahran Ünlversltesi sflresls olarak kapatıldı Diğer taraftan inanıhr kaynaklardan öğrenildığine göre, Tahran Üniversıtesi bugünkü talebe nümayişlerinden sonra süresiz olarak kapatılmıştır. Tahran Üniversitesi Rektorü Ah med Farzi'nin de istifa ettiği bildirümektedİT. Öğretmenini yaraladı E Adana, 21 (Telefonla) Ye E nice ilkokulu Müdürü Rahmi E Kerem, öğrencılerinrlen Musta 3 fa Alıcı tarafından bıçakla a z: ğır sekilde yaralanmıştır. Öğ ~ renci yakalanarak adalete tes lim edilmiştir. E İ | E ~ E E E ^ E Bolu'da difteri vakaları arttı Bolu. 21 (Telefonla) VUâyetimiz dahilinde difteri vak'a ları artraış ve merkeze bağh köylerde iki ölüm vakaıı kaydedilmiştır. Haıtalığın finlenmesi için Saglık Müdürlüğü tarafından gerekli tedbir ahnmıjtır. Ağaçlar, çiçek açtı E Bolu, 21 (Telefonla) Şeh E rimizde bir kaç gündenberi E havalar iyi gitmekte ve âdeta E bir bahar havası hüküm sür ^ mektedir. Ağaçlann ekserisi = çiçek açmıs ve bu ırada halk E yazlık elbiselerini giymiştir. E Tıbbî Konular Baftarafı t nci sahifed* doğuracağım tebsir etmek luretiyle kıralın lütfuna ujramıstır. Bugünün psikanaliıtleri gibi eski gün lerin rüya tefsircileri de kendilerine başvuranlara bu rüyanın muhtevasına, senbollerine ait bir çok teyler sorarlar; hattl hayatlanna ve itiyatlanna ait bilgi isterlerdi. Eski tababet üstadı Hipokrat da uzunca bir aamandanberi melankolik bir çöküntü içinde olağan tedavilerden faydalanamıyan genç bir kırahn rüyalarını incelemek ve şuuraltı baskılarmı çözmek suretiyle iyi etmiştir. Eski Hintliler de işlerine başlamak için tanrı tarafından ilham edilecek olan rüyayı bekliyorlardı. San'atkârlar ve biîhassa Heykeltraşlar eserlerine başlamalan için rüyalarında bununla ilgili tanrıyı görmeyi beklerlerdi. Bir Hint felsefesi (Vedanta) rüyayı kâinat sırrına vakıf olmakta bir vasıta olarak kullanırdı. Türk tarihinde de Osmanh Devletinin ilk kurucusu olan Osman Bey'in tneşhur rüyası çok mânalıdır. Bu rüya Şeyh Udebali'nin kucağmdan çıkarak kendi kucağına inen ve buradan da îstanbul'dan Kafkasya ufuklanna doğru yeşil gölge veren ağaçla müstakbel büyük Osmanh ülkeslni senbolize etmekte: ve Karadeniz'den çıkan bir yüzük de Osman Bey'in parmağına takılmaktadır. Bu rüyanın muhtevasını uğurlu bir işaret sayan Şeyh Udebali güzel kızı Malhatun'u Osman Bey'e vermeye razı olmuştur. Rüyalann mekaniımalarını ve bilhassa pskolojik delâletlerlni başka bir *ohbetimizde inceliyecegiz. nııııııııııııııııııııuııııııııııııııııııııııııııııııtııııııııııııııııııııııııııııııııın: 3 öğrenci öldü, 6 sı da yaralandı Çerin Altan'ın yazdığı ve Sirin Devrim'in sahneye koyduğu Mor Defter isimli piyesin temsiline Fatih Tiyatrosunda başlanmıştırResim, renij ilgiyle karşılanan Mor Defter piyesinden bir tahneyi göstermektedir. Bastarafı 1 İnci sahifede bulduğu bu mahalde, dün akşamki trafik kazası da, iki şoforün dalgın lığı netıcesinde meydana gelmiştır Saat 18 10 sıralarında Bakırkoye gitmekte olan şofor Izzet Kaya idaresindeki 85Ö95 plâkalı kamyon ile Bakırkoyden Safraköyüne dönmekte olan şofor Mustafa Şengul idaresindeki kaptıkaçtı, Serioğlu durağında çarpışmışlardır. Bu çarpışma esnasmda tamamen parçalanan kamyonet yolcularından, henuz isımlerı tesbit edilemiyen 3 Saf rakoylu öğrenci hemen olmuş; aynı köyden 3 ü ağır olmak üzere 6 öğrenci daha yaralanmıştır. Yapılan ilk tahkıkata göre, kazada ölen ve yaralanan oğrencilerin, Bakırköyde sinemadan evlerine donmekte oldukları anlaşılmıştır. Dün akşamki bu feci trafik kazasını mutaakıp hafif yaralarla kurtulan Kahvehaneyi bastılar kamyonet şoförü Mustafa ise, ka Bastarafı 1 inci sahifede rakolda cinnet alâmetleri gösterkahveye gelen dört kafadar, sebep miştir. Nezaret altına alınan sanık sız yere dükkânın camlannı kır şoförlerle ilgili tahkikata devara mağa, masaları devirmeğe başla edilmektedir. mıştır. Zorbaların bu hareketine mânı olmak istiyen kahve sahip Yeni yayınlar lerınden Nizamettin, «anıklardan Saim Gündüz'ün çene«lne attığı Yılhk 1962 yumrukla yaralamıştır. Bununla Türk Edebıyatçılar Birliği tarayetinmiyen Saim, kendisini yaka lamak istiyenleri bıçakla tehdit e fından derlenen «Yılhk 196Î>, 320 sahifelik bir kitap halinde yayınderek firara muvaffak olmuştur. Olay mahalline gelen poli'sler lanmış bulunmaktadır. Yazarların doğum yıllann» g'âve bekçiler, kahveyi altüst eden sanıklardan Şinasi Gerçen, Faruk re ve şiir, hikâye, oyun, deneme eserleri Eroğlu ve Ismet Ünlü'yü yakala kollarındaki en seçme içinde toplıyan kitapta, aynca bumışlardır. Saim tarafından yumrukla yara tün yazarların biyografilerine de lanan Nizamettin, Haydarpaşa Nü yer verilmiştir. Yeni yıhn ilk «eçme kitabını teş mune Hastahanesine kaldırılmış ve çene kemiğinin kırılmış oldu • kil eden «Yılhk 1962» ni n fiyatı, 10 liradır. ğu anlaşılmıştır. Lübnandan gelen 95 Türkün anlattıklan BasUraiı 1 inci sahifede söylemişlerdir. Bu akşam geç vakit aorgulan biten 95 kişinin içinde Osman Alagöz adında bir şahsm, kaçakçılıktan dolayı İki sene hüküm giydiğt ve aranmskta olduğu anlaşılmıj ve nezarete ahnmıştır. Aynca 21 Mardinlinin de askerlik yaptığına dair kayıtlan bulunamamıstır. Türkiyeden adam kaçıran jebeke üzerinde duran ilgililer, bu velda alınan ifadelerden sonra Mardin, TJrfa ve Hatayda geniş çapta bir tahkikat açıltnası gerekeceğiai belirtmektedirler. Gelen 95 Türk, haklarmda açüaeak dâvalardan sonra ait olduklan yerlere gönderileceklerdir. Gelenlerin, pasaport kanununa muhalefetten yargılanacakları ilgililer tarafından İfade edilmektedir. Spor ve Sergi Sarayında fstanbul İkinci Noteri ile mufakıplar hımmmda 21 Ocak 19€2 Paaar günüyapılan YAPI KREDI BANKASI Para ikrumi.velcrini kazaııan lalihliieri uüstc« rcn brobürkr şubelerimizde emrinizc ânıade • dir. Ikramiyc kazananların hepsine kazandık • ları ikramiyeler mektupla da bildirilmiştir. 2a 2# 3. 4# 5. „* 1961 Y1L1NIN DÖRDÜNCÜ IKRAMİYE ÇEKİLİŞİNDE 100.000 4 5 * LİRA KAZANANLAR O İstanbul'dan Dimitri Vilaviyano İstanbul'dan Pertev Ata (Elmadağ Şb. Cüz. Ne. 1208) l 50.000 6. 7. 8. 9. 10. LİRA O • KAZANANLAR Mersin'den Şadiye Çakır (Bahçekapı Şb. Cttı. No. 13708S) İstanbul'dan Saffet Yeşiltuna Bahçekapı 8b. Cflı. Ne. S148S9) Apartmaıı Dairesi İstanbul'dan KAZANANLAR 11. 12. 13. 14. İstanbul'dan Sevasti Mastoraki (Ortaköy Şb. Cüz. No. 5836) (Mersln Şb. Cüz. N«. 15036) Ankara'dan Naciye Aykurt (Tenlşehir Şb. Cüı. No. 61929 İstanbul'dan Hristo Leondiyadis <Kvrtnluş Şb. Cüı. No. 3605) Ankara'dan Necati Şalvuz (Yenişehir Şb. Cttz. No. S4403) İstanbul'dan Osman Saşa (Büyükdere Şb. Cüt. Ne. 22M) İstanbul'dan Seyfi Güzey (Fatih Şb. Cüz. No. 13516) İstanbul'dan Cavit Bor (Bahçekapı Şb. Ctiz. No. 103000) İstanbul'dan Refik Din çkol (Pangaltı Şb. Cüı. No. 35138) İstanbul'dan Yavuz Tuncacj (Galata Şb. Cüz. No. 7403) İstanbul'dan Emin Erentürk (Büyükdere Şb. Ctts. No. Sabri Duru (Beyazıt Şb. Cüz. No. 7501) İstanbul'dan isminin ilânını istemiyen bir müşteri (Beyoğlu Şb. Cüı. No. 250) İstanbul'dan Fatma Çelik (Bahariye Şb. Cüz. No. 746) İstanbul'dan Sara Barha (Büyükada Şb. Cüz. No. 3843) 15. İskenderun'dan Münire Boztaş (Iskenderun Şb. Cüz. No. 6684) 5 bill IİT3 k3Zanai1İ3ri Ahmet Aktan, Dilber Aykın, D. Ali Demirci, Feride Yüzer, Güzin Fuat İrdelp, Halil Duman, Hicabi Emek, İsmail Şener, Mehmet Hazer, Muharrem Turan, Mustafa Yemişçi,'Mükerrem Hürbaş, Osman Çabuk, Osman Yılmaz, Raik Toner, Rezzan Kırant, Sevim ErdivanJı, Viktor Levi, Yusuf Kırıcı. ayrıca 4300 talihlî 600.000 lira tutarında çeşitli ikramiyeler kazanmıştır. A114
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog