Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

Dönr CUMHURÎYET EDgBl ROMAN.MI7 Ocak 1&62 100 Mektup yazmak deyio geşıweyin,|Beşeriyete b ü y ü k hizmetleri d o k u n a n biie degiştirebîir âlimler neden film yıîdızları kadar Ckçe» ju, flrJfl yasar BernaH ShaVm Mon Patrlek Cmpbeffe yazdıgı as* mekhıplan bir sahnada «kuado. Okuma t aaat tördüYazarın bütün aşk hikâvesiru yi««»n mektuplar insent ITLMİB* gerçek bır hevecanla tanyordu ki, dinUy«nl«r bir draznı aeyıatınl| g hı oldjlar Shsw içın mektup anlatmanm «n jrücesidlr «Varsını dıye yazmıştı, ıhepsi 4* kftfıt üatönde imij diyenJer bulunursa bulunsun. Unutma kı İT»«anlılr a«rere, füzeUiğe, gerçeğe bılgne ve askı anlatmava yalnıx kiğıt üstünde varabildi» Mektup bir prızmadır. AnBlr doktor ılhkladım Adam iyi laşılmamıs şe\Ier arasından 1 guzülur duru'aşır, anlaşıhr. lesti Do»t olduk B T delikan ! ta Mektup kendımııı anlatarak nmm O kadar pısırıktı ki güzel icımıze tepılmış he\ecanl»r düıünceleri oldugu nalde dinletedan knrtul'na lasıtasıdır. mezdi Onu blze me'c'uniarı tan't Geçmışteki deeerlı tecrube tı 3«bsivetln'n bılemert ğimız vbn lerı sakladıgı içln dünkfi bl lerini bu mektup'ardar oğrendik »1 bnzünküne baflı\an ba| Ondan »onra da her toplulukta dır. Havatın buvük anlan yanından ı j n ' n m olduk» nı »cıklar, hattâ ıltaam eder lyl bfr mtktubun «ırrı Szdenlik Shau un ırektuplaını dınlıyen tlr Duygulanmzı dü»üneelerinlzi bır vazar «O »ksam dü«ünd'jm» açmıkt«n eekinmeviniz A|k doft dıyor «Neden btn mektup vaza luk, ytıtmt, din üıtüne n« dtisütnaz olmuştjm' Çünku, günlük nOyerfanız tçık »çık lövlevin Cn vasaMşın esaretine kaptırmıttım 10 şair George Ellot blr arkadtşısa, «Yalnıı •evllmekten detHl ıek»ndırn! Mektuplanm lahsiyetsit, pratik, vildiftoi dinlemekten de hoçltnktpalı birer yazı haüni almıttı. yorum» dlve yazıvordu «Mezarın Çoklanınki gıbi Ne büyuk b(r Stetinde teasizllgt yetecek genlszevkı vitirirmısim Erteil gdn avu Ukte fllke var katıma yazdığım n mektubuna. Bu dOnya ıaık ve »6z dünvatıdır haıtalıjı htkkında blr ka; *8z ekBırak da benira Içln ne denll de ledin» ferli »ldugunu töyliyeyim ttr.t » lauan Myle gonnldea ya*arkwa ^IIMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllinill^ kendi kendini ke?feder. Mektuplar a4kole]lk bir tlf» da elabilirl«r. C««H içte btrikmiş dertlerİ ! İSTANBULPAN •en kvrtanrlar MHyatTİar ha«ta lanaa atk nk aaeeelelertni, hitleri•* 7*"analanBi y» bnnltn okutmalanzu eSylfiyerlar Düfünee v# hitleri kagıt flttOne dSkmekte M£ i~~.. Bddbir t S M g blr kudret var Böyle bir tefebbctün yapt Hektttplanndt aljJericl billftjiaş Itctgı daha Meerutiyetlzı ilâ S ttrdıkça Mr 'kayat fvUcftftM «lanının ilk rünl«rind« ortaya C aabfllr S atılmıştı Camil Topuılu mer £ Tla Htfbtınaa)« 5 taa, Op.rat8r Emin B.y fibi g daha l l ' S *ehr«mınl«n u n ı n ı n d t da, E S »Urdan « » r ^ B.l.diy. = = B.l.l.riııl» devrlnd. d. h.p = = ayn, ,.,k>. ayn. nak.r.t .dy = S durdu Şimdi d. yın, bu 5 »kr./«dlllror: l.Ua S , bulu. çöpl.ri d«J«rl«ndlrU. = r * ^ > r 0 1 ^ 7 â ' a I B * k TM«»ajn « r Ş m«k B« imi, ^radl anliTonınj Tan " r«rç«kt*n hayata bo] bol defer y«t, ^ , V tanu,temisllk,T. M .d.tl.r katmıı f füzal bir ,J^ S Ş ıktlıat, Intuam bakımındaa = " » k atoyrak,kund» »aşka blr 3 bundan daha mükemmal blr E *ÜDJr« *^«naiB bn* 3 fıkir tasavvur elucamaz, fa s Tlor»nc«'ın • atşbnr rntın MT= kat, feigeleUtn, büyük Mrma jjŞ gial bu m«ktubu İU ıpğı pkraı»s y« i«ter, «n modern f«p top = tı Ondan §«nra hayatinı bafkalaE laraa vaııtaları iat«r T« nlha 5 r u u 7"l«t»« ugruna harcadı = yet muazzam teılıler» lhtiyaç S Makttıplir lmanlan Bnemll kaŞ goıterır layını Uboratuvar S r«rlara da fötörmaîtür Pulltıer lar çeşıtli fabrikalar, fennt S mflkâfatmı kazanrnıj konıpoj'tSr E fmnlar kurulmaaı yoluna fl E WllHam Schumın 19 y»'!nda iken S dılmek gerekır = blr if adamı olarak vetl?melrte 1 E Hanl Beledıyemiıd» • kapi E *'• ' * k l t <>inledlSİ İlk »enton k E ' a l hari Beledıyemlzda • teş S konıarl blr türlü unutamırordıı = kılât Bazı lemtler* on b«» E O yüxl*rc« müzik llrtlnln »e«i ku = gjnde bazılanna haftada, blr E laklanıjdan titmhordu ün salamaz ? mun meshor film jrıUbjdan k*dar •• imn de«ıldlrier BrigltieT, Urt, Maiate* ChtnnBvr'ji tanımnrsn keç kıçiy» rastiarsmtı? Bu g'arip dnmmun «Ibctte Mbeplerl w lnsan lıgin ilp ve merakı neden bUfinlerdea faaia hlm artistlennin peçinde'* Apavn bir konu bu. N'e de olsa film yıldrzlanna da (ohradcrl hedıye eâıimij dejildir Binbir emakle oraya ranyorI r Go7de yıldızlardan bazılanna m «johretlerinın aan» noruldu. Verdikleri eevaplar, riıi hayâl kırıklıjına oğratacak mı acaba? Maarice Chevalier: c<*ohretinM Bacıl «iaftuoT Bu mârifet aeaimtn datli, blr kerc U aecizcu kakaydı, oİM oka «oi>çü ulaı 4 Benl jteıül adamı obsam tevdirdl Bir ş«y daha TB*. Beftl de daha bnemll bir «ey t^me bütön KTftaal» Mnhyonım. Basanmı belki de b«n dan Daha 17 yafmda yildu olraniftnm bil» Her?e>e »rken b^Iadaa z»ten. 14 ftnde ilk flortii yaşadım OtTU yaiBMİa harfer aona «recek dlye düşımüvordum Yetnlfi (eçtim. HâU «erdilİRi «eylerde b*şanva aİBşaeafnna tnnuyonun. Bund«n ıe*k dnyaca^ınıı da MHyonun Hayat daha yenl başlıyor gıbi gtliyor bana. taaanlartn h«fooa grtmemİD bir ı ı m da bn ohnah.» EftıabeHı Tayior: ( S c Mr Banaaaı •«] rapmayi dflşfismadlm, yta» (*• artist oldnm Bol yapmak benim Için iç ffldü t^tri bfr jer D?ha ID» jflnden b«rl ornn pıbl (reldi bana. Belk) bmmn içfn Elızabeth Tavlor I I NOTLAR jane Mansfield: «Şohrete giden tek yol vardır: Oto dısipHn fğer, bir iıdn fistcsind^n jrelmek Istivorsanız kendirizi di5f^>lhı altma alınız Ama kendinirl erkeklereb*J»ndirmeniıı naşka blr hiineri var Kafanızı, b*vninirf tızhvecıfksinbt erkekten \kıl yarmna <;ıkmıyacaksınız Alcak jtorniDültık buyuler erkeği Ben daha Lnıversıtede Iken bnnu »ezmiş de yuksek tihsıl talebe^ı oldnçumu hiç t*llı etmemıştim onlara • Alfred Hicthcock: Ba<ansuııa nrrmı nnmaralıyacak kadar kesin b(Hvor Her y»phğı i$e blr yemlık on fnallık veriyor Bu Wr Pilmterfne, o çesh filmlerde gorulmemis, slışılmamıs bir arrlst koynvor Bn da İVi \ktorleri rahat bırakıjor Meg^fonla bağırmı>r>r l ouncü s ı m da bı?n!ar «Benım Plmlerim «ıkı «ıkıva gıvınmemenln de kendıne gore onemi olduğunu orUva koyuvor da onım için seviöyor « LJLÎJ ** ' BrigiHe >İ3iırlce Chevalier İLLER E E = ~ E ^ rundan bahsolunmatı akla ya E r u m kındır tlgililer önce an nefıt S ,, I k l n e l savfıye >enmiz «Büyılkada» •.•ktubu anneti ile btbt da buyuk tur yaparken ara E t ı n a y«*n«»t> «O konserin kendlsi banın ıçınde tam bır çeyrek = " ' dünytdt istedifı tek ıeM^ ı\\ """ J blr kompozitor olarak vet'şme* goz kaoamak ve burun tıka 5 r mak ıstırabından bızı kurtar E olduğunu anlattıgını» ıo\ uvo du Ve nihavet üçuncu mektubu i'e *nlar da çoplerımızı değer 5 lendırme konusunu bundan ~ kolej raüdürüne okuldsn ayrıldı sonrt ortaya atahm E ğıaı htber verlvoriu Mektunları bitlrince lçinı kftgıda doktu?<inö = *• = bBylec» bilmedifi oır arzunun |uu runa vardığını anladı BAY OSCAKJ I L A BÂMKÂSINDAN N Va's'er 21 00 Sonat aaaii 777 Açılif ve program 7Ju 2126 Phllip Green Orkettraaı S«bah plaklsn 8 00 Haberler 2145 îıahh k!âsik Batı mu»i|i 115 Şarknar J " Samuel M 00 Kapanıç W Barber «Vıyo'on»el Konçertosa» ANKAKA 9 0 ı Kapanıç 6Ü7 Ajıhf ve gunun prograzo11 57 Açılı» ve program 12 00 1 an 7 ı)0 Günaydın 7.20 Mu Şarkılar 12 30 ö g l e melodıierı zıkle jımnast k 7 30 Haberler 13 00 Turkule (Ahter Erenj 7 45 Şarkı ve laz 8 00 Mu 13 15 haberler r 70 Şarkı zık ve sohbet 8 15 Hafıf mu lar (Afıtab KaracaıO 14 00 zık 8 45 Huse^in Gokmen'den Konser »aatı 1*30 Klasık Turk jarkılır 9 00 Ev kadımnın not muzı 6 ı xi00 Kapinış defteri 9 45 Hafıf melodıler 16 a7 Aç hş v t program 17 00 10 00 Kıpanıj TurkJle \e ovun havaları 11J" Afh» T« programlar 17.20 Esnaf \e ianatkirlar »a*tl 1720 Raavo Erkekler Fas ı 12 00 Haiıf melodıler 1JJ0 1sen Altan'dnn jarkıiar 13 00 He\etl 18 00 Çeşıtli itudyo ar dan 18 <3 Gunun pliklarından H.berler İS 15 Küçük konaer 13 45 All Can'dan türtfiler 18 45 Haberler 19 00 Şarkı Iar (Radıfe Erten) 19 30 Sak 14 00 Kanıık hafıf muzik U l l scfon soloları 19 45 Şarkılar Semahat Ergokra»n den jırk.Ur (Alâeoam Yaia^ça) 20 15 O 14 30 Dans ıruzigl 14 4B Saz la\lar ve \ankıları 20 30 Dans eserlerı 15 00 KsDaru» 'ıuzıÇı 20 45 Şundan bundan 1667 Açıh? ve programlar (E<!ref Şefık) 21 00 Pnano 10 17 f0 Incesaz 17 30 Trafıje dlkloları 21 15 Eğıtım laatı sat 17 35 Almanva dan dans 2130 Şarnlar (Sevım Tanurek) muzıgı 18 00 Slzm lç r 18J5 22 00 Çe^ıMı stud>o ardan Yart'an ses'er 19fclHaberler 22 30 Radvo Senfom Ork«ıtra»ı 1915 Yasadığımız guiler 23 00 Haberler 23 15 Dani 19 50 Gmul SSyler den şarkılar muzıjı ve haiıf tarkılar 23 40 19.35 îyi geceıer çccuklar Gece meıodı'en 23J55 Program 30 00 Tanju Okan d»n danı Mtrkı 2*00 Kapaıuş lan S0 15 OlayU re yankıian 20^0 Necdet Tokatlıoflu 1 t8T*VBUL ÎL R4DYO8U dan earkılar 20 49 Haftas:n (385 M. 778 Ke ı ) 17 5o Program '8 00 Çeşltlı senfonik konseri 11^0 Ayda orkestralar 18 45 Çağdaf be§ blr 22 10 Sü&hh Kuvvetler taaü 22.25 Hafıf melodıler r e tecıler 19 15 Radvo ıle îngi lızce 19 30 Yemek muzlğı dtnı müz'ğı 23 00 Gece kon20 00 Rav Antnonv Orkegtrası «eri 23 30 Dans ve eaz müzıgi 2015 Plâklar arasında 20 48 S4 00 Ktpanıs V«. ah» ata Jadı Be senın Kitıain tepeıl ttt Demek du* kânda veiıden çaus2e»».tı herıf* kapı.ıo zebun blr Hiyım Sen nar Slu.rli tinirli bir ai|art ytktı sıl munaıip go ırsen dyle olsun. YetıMen amhıaeak yazti tgtmn lıterten temellı aynhp bîr b»şkı anuenıct uyarek, dayagızu yedi i> buluyum kendıste*' Ağtrfîin huyunu oıldijı ıçın l t & gi bıçak a ytrtltndığı tdamlt eekisi gibi bnrun burun» mı ol» olıun dlye nkıstırm ştı b nu Ni tekira ıfa ı eastı? Yoook, dedi. Ber jirde sen or«Hayır» diye geçirdt «Olm»t oydt Ben tdarrlanmın »ekini blle le ş»\ Yt e y t ben'» | OJlum kahveei bir ıtde kth kaldır'p ttmam Lenabıallah kennadır rahimdır Ssnin nzkını da | ve getır bar = | Evet evet Varan keıindl Ça venr ı hjranacaKtı orunla Ağa v t onu Sag ol «Jal Sen de aag oL tutardı ya dt kendısmi Kend.siGafur e gunden aonra kotkte ' nl değil de onu mu tattu* Blliyot du yaptcagını. Okunst yazmadan vttıp klkma|a, ylyıp içme(e basvoktun cahil herifin alaeak, ve ladı lflahaıxırı Yuauf da aganın recek heıaplannı altfivt edip çv Bilacik taraflanndaki insaatınt gi ona kald' kactktı Ondan ı t n f t adamı, »ev diace, köşk büıbütün fi'i adamı Otfur »yıklt«mdı pMn Kişk ve Ümmu. Çünkü Urnroü ne o gece>i, ne de o geceden tonralan cın taıını önce Ifllhntuı Taaui, eonm da hlç kimıeye açmadı. Bır vandan aga gelinca durum belll oidu Yu bakkalın çır*|ını <dare edivordu, suf ı | a n ı n b'r tathhöt Ifindeki 8te yandan Gtfunı' Boı zamailanndayaa Irtanbul in'^a'na gidecek Gtftır da e«kikazan o kepçe den olduğunca dukkânda kalıp Ümınu>e her utedıjınl yapmak ^ Kltip elinden ktl»ral atı» k»lV It îflâhıızm Memed'ten ne de olh • a ocunu almı» ıtyıyordu kend ni O halde bant müsaade «Çaana Memed bılmiyordu bunu 3 1 Hfl^evin KorKrraz?il >afirdı Kâ mel' bır zamanlar e.ınde tahıa tibin bSvle bir ter>ki gd»terece5ıni ba\ulu%la >orgaıı, lıtsnbuı ıçınhesaba ka'mamntı Dukk^nm bü de »ıpsıvrı bırakılmanm ocunu Ay tün he>arj'arı bonolar BU bu e yı \e dukkândaü \erim almakge IİTdevdl Hastahtnede vattılı tırt la fazlas >le çıkarmış fırzettıgı f de lar ljlerii ontuz nasıl ktnftıjını lıkanlı ı Dulmtlı bacmnı b«s an blldi?inden omuzunu oktıvarak* çıkardığını gerekirte karnını b Ne ditnek e? dedl S n bura le eiınden «latsa d», ona da kıznın dem"ba«ı f">egUin Hiç bir kardeşıne yapıııclarının »ıpki'inı yapabıleceainı alatmalıydı yere gıdemen' Bu duyu lonra tonra daha be O halde o adımı iıtememl linıîestı Bacıaı gıbı avradmı dt ("anıra H 'ml efendi kanı kan ehne geç'rjnelıyiı' nan vumaz'ar kanı tuynan vur Zeytınoarnu'na dadandı DJ> ):, lar Sen »kiı basında, tecröbell t hattâ V C liydi Ha«ce'lerİB evi dım;ın Ge'jin elini 6p»fln, ten m bı'dıgı için, ne Hatçe, B« kocade geçn'*' unut affedıver Kö ıı, ne de çocuxlara gorünmcden çılkten ku^ur böyükten ı f »emtı gjnlerce gezdi, dolaıtı İf Küttn vanasmıyordu Bir yan ühsızm Memed'le kansı rerde odan Hıi'evin Korkmazgil 8te van turu>orlardı' dan tr?bii7m Yusuf diHerinfn Bır tkşamustu hıç Deklemedıgı dSiduîünce kaHbl v t t n t ı n p raz arda 7eytinbumu iıtasyonundt e'mege c t ' «tılarss d ı k*r etmedi Menıed e rastladı Ürtü b««ı harç Bjniın fızenne H nevin Korkmar bulasııcları Içınde, lsınden donu (tı1 kâtibe kar'i dehşet'i bir öf yordu Trenden henüz inmiıti Yorkevle dı.kVândan çıktı Gafuru gun gorunuyordu, iyice de layıf kt>m«uların \ Sren'iginden alıp lamı;tı Gafur bir kıyıdan onu goz hapsıne aldı Memed'in dünvadan blr kıvıvt cekt' Beri dîn] e Oafır Bu katip haberl yoktu Baıı bnünde koct fana kar^ı do'uz. ^ e didimse kâr mdn postaıltr'yle bat^al battal yuruyordu e*m»dı N n dlvor ne samber âl Duştü ardına mivor Çlmdi beni dlnle vavrum Memed hem y«rfun, hem de düB)l!vor«un dil' kânın bfltün hi •anlan n"un elinde Yizüstfl bı »uncelıjdj gerçekten de Ehljuncerakır ceheinem olu» giderıe lş ılnın ıcbebı, Hatçaba'auun kecaaı, lerimiz karır r Yenl bir kStip bu Zeytınburnu uatondekl Yeılltapelun'a'ia k?J^r *akahna gBre t t de »atılık bir ana vardı Mtdem ıstijorltrd: ptranın bir bölüğunü rak »ıi'i m dür unıin Sen |imdı An»«, blnkmif ptraiiyle Sdeıin, lik gez doîa? Ma««m raas K5'k arıayt aah'p olaunlar, aonra da teki odaT 4 » da vatar kalkar vir Haeı Baba'dan gerekli bdket, kilç»^«ln olr'u mu* reç Irum gtbi, vapı traçlannı borG j r t r m canıra minnetti Mtası ea alırlardı 1 znaaa, vatacak )ca ka'ak veri «»f iîemed hem daigon dalgos yttrU'•'•m v'\ec»gi 'cece'i de gartnti yor, hem de girecekleri afır bor§ oMuktan tonrt ne ist vardı dfik yukünO kara kara dusünüyordu kanda? (Arkaaı vtr) 1 Surn»n« O Arakh T» îyl der« «lektrık çebeke t«*i»ltrı ıjır f vettrllk b«Ig««i müraeaat Urihl S0'Ocak/16«î talı fünü iaat 17 \« kada' T* ttkllf Tenn» lürctt dt 7'Şubat'19«2 ç«rf»mba gürü »aat 17 yc kadar uzatılmıstır Tek'ıf «artlan 8/Şubat/19«2 p*r«embe gunü taat İS d< Baaka n z Sftınalma Komisyonu Urafmdan açılacaktır Keş"erı, demır direk asasına gore hazırlanan mevzuubabıs •»siî'er için, muadülen hesap eaı'rrek blrim flvat ve keştflen gcs'er lm»k ve her tarlu teknik dokumanları eklenmek şa1"\!e vıbe veva tcıtrifüj beton direkli tekMf de venlebllir (Baa n »56 A . »67) 97Î ISTANBUL DKURLARLA Ba ne başıboşluktur? bır atlayıp geçcaek ayn blr hune ol. i du llaililtrin dikkttine arzolunur. ycr Ptzır akstzaı, Sislinin büyük öğrendler, P.T.T. den «lnemalaındtn birirun •uareıine gitmek flzere, eumırtejindec bllet paraJannı gtç «lryorlar *Hırm:5!ım Biletin üzerinde başlamt ııti eltrak I İS yauyordu Beyacfian iki Czavarait* 9.13 da •• » i 2110 da) tinemaya •M yacyor ' n gittiglmdt ertalıfı pek »oı g6rBU iki ÜaUvarnta dun Durumdan fupnelendljtim V Ailemizin f*nderdl|i p«rt!trı »1CİB, biletlere «bkrar dikkatlie* bir roak flzere ünlverrite P T T tu(6z attım. Ancak a » m u , 1,11 beeine fittigintiıde, para yok, dide kursun kalemle (1) tayınnım ye f*ri çevirdiler Son dort tv i(4) ytpılmtk luretiyle f 45 a eev finde Oç teferdlr böyle f*rf çevrild'ğini anladım Sinama ancak riliyofum Bfiyle g«ri f»rrtlen ba» (10) aa, vari (22) de basladı Bit ka arkadaslanm da ver P T T itigi ıımın »aat vanmı goçtyordu. darMİnln bu tutumnzM aaaıl Izah Eve gidis, yatağa vatış bir buçuğu ettnelidir bilmiyoruz' b.. d,ı Sınemalarm geeeleri, belli •tatlerrie baslavıp bell! »aatlerde leans'arını bl*lrmeleri raecburiyeti vok raudur' Sicemacın Jplndt bir b«»k* f*r daha dikkatlzei e«kti Blıim küeV ler (koltuk) tu fakat içeride (k*J tok) diye bir »ey bulamadık. Teı>ler (PHto), (Lokal) ve (Dlvan) olmalc flzere üçe aynlmıab. Blzlra biletlerdeki (koltuk, rneger (dlmn) mıs Kuzum neredylzT Nerede yaşıyoruz' Buraıı Türkiyt mi, yoks» bir baıkı yabancı divar zoıT BByle saçma (OT olmazl Bu huguelar kimin, hangi makamm yetkileri içlne giriyor? JANEİN KIZI 52 • •• • ••IIIIMllIIIIIlllllllllllllIIIIIIIIIIIIiniIHIIIIIIiaillItinilIIIIIIIIIIIIIIIIIt >•• MEL'UN K1Z Çızeıu YVES SAYOL Çevtt«n: Mazhar KuNT •VFNİ TİY\RO Fer gec* l»»t îl de BIR KA\IK DE\ BİLDt Cumarttsi. Pazar 15 • »alr gilnler 18 d* IÇtMtZDEKl A8L\V S«lı C ' gilnleri temsiı yoktur PATtH T H A R O S U H«r g«ce «aat 11 de ve Cumırtad. Pazar u a t 1S30 da MOS DEFTER Paıartfsi gilnlerl temglı yoktur Tel 32 01 TI KVDIKOY TİVATROSU Her gere î ! de re Cumarte»! Pasar !»30 da S4HELDEKJ K\ViPB ve PL'İÜD* Peı^mİM fOrîert temafl Telefon Ifl 06 82 BOLCMC Her fün u a t 11 <!e ve Cumarteai . Paaat 15J0 da tKTlD'VR CJHH gOnlerl teırall yoktur İST\\BLL TtYATROSU Salı hariç he' gece 11 U te Çarjambm, cumarteei p.zar matlne 15 W (ŞtfMlVEDhKl CESET) Yalnız »«lı g»celert 2 15 te «alı Mrlç her gHn 6 da (KÖPEK KIRPICISI SİTE TİTATROİU GÖVÜL AVCISI Her «jcçam ıast 111» te Çarşamba CumarteBİ Pazar matlne İS de KÜÇfK 84.RNE Pazartesl, Salı Çarşamba ? \tRİS MEKTUPLARl Perşembe Cumı Cumarte«l, Pazar O^UMCAKCI D Ü K K A N I MatmelT Salı Cuıra, Cumartesl, Pazar 1" de ORALOCLU TtYATROSU Pazaneeı dışında her gece H 1» te Cumartfsl Pazar matlne İS te KÖTÜ TCHÜM Pazarte«J dı«usda her gJn IS de UYUYAN PRENS Tel 49 49 35 K.BVT O^UNCULARI (Karaca Tiyatro) 44 I «8, Her eun catİM 18 W de APTAr KIZ 11 İS te A?K EFSANESt Pazartesi oyun yoktur. OPERA Aksaray MU4MMPR KARACA 8KNATÜR Suare »11» çarş m b i cumartesi pazar matine *f İS TPI 11 »7 M BlL\ \R TİYATROSU PazartPiI ha'i^ her gree Sl 15 t« U Y U GİV ÖMRÜ Çarşambî Cumartesi P,.zar m?tlne K 1 de Kocamı müdafaa ediyorsonnı TeGenç kadın orava çökerek hungur bunsekkur edenm ama ben isin ulını bılıyor çur ağlama^a başladı «Kocan bır se\ çalCibıyım Renand bfittin geee dısarıda idı mış olsa ıdı uzerınde cıkardı oıılan bır Sonra hâkim ona nerere grıttiğini, bütun \ere saklardı, dedı Ama dun çelıp her ta feee ne yaptıfını lordu^a ıam»n bir tur rafı aradılar, >ataklan hıle soktuler Bır lu cevap veremedl Hem lilâium bosal scv bularmdılar » Romenat sr\le dıısu mış bnldular. Onn £» lıah edemedi Ko nuvordu Ne mert adam Anlasılan delıeam mabvolnmıtnr artık . Fakat adaraı kanlının verdıfı kâ^ıtları yakTnıs olıcak sovmadığin» emlnlm Kâbya artık kesın karsnnj me\cut sartlar kader hattâ Renaud nun bızzat Uendi'i I ucıle ın serefinı kurtarrnak ıçın hır arava seimıslerdı Bu ( uruında ı a ı ı n aldısı kcse\ı çıkar^rak Jneıifie'e U7^ttı vc Mosvo Mellıer fela kctmue ıstırak edıvor \e sıze «o p a m ı '"nderı^or Hem '«j'ıkbalden de endı^e <t " iıT" ıni7. 'îos^o Vîellıer ^ocuunuxa da bakacak ve tahsıl'ıı tcmın edecek dedı. 1 O r\ er mt\7uatınj feore l r 60 \ c r gjlanmıs olan taksı sa>arl a rınm lt>'î. i ı n ıı Suoat I^fî2 nk^mıra kaoar o!ç ı\fr > ^ d" B r p ııı 'raca<t edı erek ÇLM « ınma ı a ^ halde • za and rılmaldiı r hetıre gıdı Ieeı,ı ı ^n ol ın ır TÂKSI SÂMİFLERİNE •ı ard^ r j n v fnelen ın 28 si ontrclorlu^ıı> hîplerının ce 26i; 8OLJDAN BAĞA: 1 latajabulttn An»dolu yaka. »ındeai blr kazt»ınıc haljcmdan t «Çalışıp meydan» getirdıği verimll ve başarılı blr konuıu m«v cut> minanna iki kelhne S Tı. marhaseye gondert'tnesi gereken. lerden, bir çeşit kardegin yarısı. 4 Terıi annenın babas'dır urp»rtl (e«ki terim) 5 Çevnlınce «ç«kip götürrae» karşılığı bır Zabıt kâtlplerinln kadro keltme bellnr, bır grupa başKan, lık ve önderhk edsn kımse 6 derdi Kocaeli'den Pikret Gflnjcor vtn tleriye doğru lürulmjs durumda, başlıca gıda'arımızdan bırı 7 Tor: 3 yıl çalısmak luretıyle blr ujt Yerleıip ktlmıs tesir «faz'a mavdereceye terfi edebiüvoruz Bu hoj« u i yarısı, bır edat 8 Perı terfl neticesnde avhklarımıza an ve »*>tan grupu mensjplanndar, eak (50) lira zam vapıhyor \raa toıyal toplulukiardan 9 Yatjai bu ter' lerımız kadrov* ba5'ıd r a, lçımızde yaş*3 ın aznlıkiandan Kadro bu!jrT>azsa Vekâlft*en sı birinm ferdı TCKARID4N AS\r,IY\ramızı soru oruz Sıra bıtıp de terfıe kavuştu2 ımuz zaman en a 1 Oldukça u*un*ül ı ve \eılı şafı bır \ıl daha geçı or kı, 50 lı durumda 2 Eır Arap i,emeğı, Tti ıçın 4 vıl çalışT r oluyoruz Çengiye çok ldzumlu bır traç 3 ( Haibuki bu kadrolar h?r malt yıl Ç81 gemısı ad rı a«ıan ha^a"!!! Bzteeden tesbit edllirıe hiç kinse güducusj 4 Tersı bır ha'vT.an vem dır bır hsrfı r okunusij 5 mafdur etltlicetaia elnr Kan dâvası gudenlsrin kalbler'nÜçlerhamamı sokağı de van'p dj8nltana*met'ten beg imıa II* vav ran ?\ Ce^kl nlıyer te'm 6 Sjlianahmet, Üçler Hamamt so Methedıp gok kağında oturu}oruz Kaldirımdan mshrum sokağımız \a?mur s\ılabır soru takı5 rıvle bır OIUK haline geldığmden rın ersı 7 vasıtalann sokağa g rmesıne im E i zaTan par kân yok Beledneve baçvurduk çaiinn tersı, 'Vlha\et bır buçuk av once bele Dtınbu hulmacanın KjKUmet reısı. d \e kamvonlan tas taşımağa haş hıll.>dılmi« şekli Te gore bu anladılar Yolumuz vap lıvor dıve cak huzurdan sonra ele al nacak, "•Mndık Meğer aldanrnı=ız' MaK bır edat 8 Çevr ıirce e=kı Fran sat kaldi'ım lapmak deŞıl bır sız Kırallarıcdan bazuarının admfrceb n bıle <:okağırrıza gırne ı la'i btlırır sat.lam ve sıhhatte ne engel olacak barıkadlar kur (\en t"* ml o En g^zellerı It« makraıj Geh^ıçüze! «:ckaem ote rı \e dığer ıkı dede tarafındajj «ine bensme taşlann uzer.r.cen japılmış cıusıkı parçalan. Btska «ikftyet methjplarlyle de derteklenen okurumuıtın yazdıklan tamamiyle dognı ve y«rlnd«dir IMJnyanın hiç blr yerlnde slnem» aaanslannın saat yarımlarda bittt| i gorj'meinıstir Ertesi ıab»h ls g^lnü oldağuna gore kaçta ya*ıîıp kaçta kalk'lacaktır? Belediyenln hatta Sa?lık Mudürlüğünun hemnı ha'eke*e g»çmesini nca ederiz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog