Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

22 Ocak 1962 CUMHURÎTET 21 ( u . ) Dün da Mkiı kitl çiçek haıtalığmdna SlstttftOr. Bu ıur«tle, lon lalgm ftmdly* ktdtr ciçek ha«talığınd Stenlerin layısı 270 t yükselmisti», Pakistan'daki muhtelif hastan J«rde çiceğe yakalanmış 24 harta yatmaktadır. Bunlardan on taneti, haitaneye gitmek istemedıklsri lçln polİ5 tarafından zorla götürülmüştür Askeri a hhiy* tegkilâtı, memlak«tin birçok bölgelerinde halka yapmakıa, ası olmak istemiyenler» raslandığı zaman zora başvurul maktadır. D Ü N YA HABERLERİ Pakistanda çiçek Bazı G. Amerika devletleri hasialığından 270 kişi öldü Kübaya karşı sert tedbirler almmasmı istemiyorlar Uragnay'da loplanacalt olan AmerikaDevletierikonferansındaBirleşlk Amerika Ise Küba'ya miieyyideler talbikini talep edecek Punt» Del Iıt« (Uruguty), 21 (a*.) Küba Cumhurbagkanı Cavaldo Dorücoı, dttn g«ce Punta Del Eıte'yt gelmiştir. Dorticot, pazartesi gününden itibarcn çalısmalanna ba?hyaoak olan Amerika Drrletieri Teşkllatı Konferanıına katjlacak Küba heyetin* bagkanhk ctmaktedlr. Bu koniaranıta, Amarika drvlttlerinln Küba lle ilgili kararlar almalan beklenmcktedir. Anlasıldığma göre, Birleçik Amt rika, Fidel Caıtro komünist dünya lla bağlarını muhafaza «ttiği takdirde, Küba'y" karşı müeyyideler tatbik edllmesini konferangta talep cdecektir. Buna kar?ıhk, Brezilya, Arjantin ve Meksika da dahil olmak fiıere, barı Amerika devletleri, Küba'ya karsı mü?tereken •ert tedbirler «lınmasına muhaliftirler. Amerikvı Dışlşlrrl Bakanı Punt» Del Erte'ye hareket etti Diğer taraitan Amerikan Dıçi?leri Bakanı Dean Rusk, Uruguay'a gitmek üztrt Washlngton'dan aynlmıjtır. Dean Rusk, Kuba konulunda alınacak tedbırlerı incelemek üzere Kolombiya'nın isteği ürerine yanndan itibaren Punta Del Este'de toplanacak olan Amerıkahlararası konferansta Birleşik Amerika adına hazır bulunacaktır. Kendisine Amerikan Parlâmento»u üyelerinden ve Lâtm Amerika meselelerinde bilgi sahibi uzmanlardan mürekkep önemli bir heyet relakat etmektedir. virmek amacını güden komünist için arzettığı tehhkenın Amerikan tahrlklerine hizmet eden bir hüDevletleri Dışışleri Bakanlan tarakümete sahiptir.» Iından da takdir edileceği ümıdinDean Rusk bu durumun muşte de bulunduğunu soîlerme eklemiş rek güvenlik ve hur cemiyetler tir. Hadıseter »«»»»«»ı !»•»«•«»»»•••*| Keşmir faciası IM3 de bir gazettci jrupoyl» Hindistanı zivaret etmiştim. O "»»rnan Hindistan, tngiliz tacına bağlı koloni idi; fakat tkinci Dünya Har binden sonra kendisine istiklâl verileceğinden de emin bulunuyorda. Hindistanda Müslümanlarla Hindular arasında genis bir ayrılık vardı. Biz o leyahatte tabiî en çok Müslümanlarla temas ettik. Bizi en çok Müslümanlar karşıladı. öyle yerlerden geçtik ki istasyonda, 48 50 kilometreden yaya gelmiş, elindeki gül yspraklarını üzerimize «erpmek istiyen ve eliyle bize doknnmayı bir mukadde» ziyaret telâkki eden gözü nemli an binlerre Müslümanls karsılastık. Bnnlar dan bir kısmını arabalarımızı çekmek arzusundan güçlükle vazşeçirdik. Bu MüslUmanlann bize ksır şı olan tezahüratı fevginin de iiv tünde âdeta takdis derecesinde idi. Ve orada gördük ki; tngiliz lmparatorlnJSa olarak bir idare altınd» geçinen veya öyle görünen bn ihi büyük camianın istiklâlden sonra beraber yaşamasına imkân voktu. O kadar ki Miislüman ve Hindo karışık olan yerlerde meselâ iıtasyonlarda Hindnlar için ayrı bir su deposn, ayrı an musluklan vardı. Bu »u kspları ttzerindeki ibare hâlâ gözümün önündedir. Hindü Pâni, yani Hindn snyn. Haydarâbad'da Osmaniye Üniyerıitecini ılyaret ederken bize Müslümanlar ve Hindnlarıa ayrı matfaklar ve »yn yemekhanelerinl gSsterdiler . Bn iki carnia birbirinden bn derece ayn, bn derece »ynlmiftı. Blx e zaman bngön 90 milyon nüfnsuvla dünyanın en büyük Müslflrnan dtvleti olan Pakistanın dogseatiDi bissetmistik.. Zaten bnnnn için Müslümanlar her seyi hAarI»mı«lardı. Nihayet istiklâl çeldl çattı. Hindistan ve Pakistan blrblrinden ayrı iki müstakil devlet olarak knmldn. Tamamen dinî oUa bn ayrılık coğrafi olamadı|ı lçin Hlndistanın her tarafına datilmı« 40 milyon Mnslüman oralsrd» kaldı. Doknz milyon Müslim de HindUtanın baska yerlerinden FaUftmna hicret etti, bo «g8ç» sırsi&nnda çok kan döknldü. Bn fselaUn açmıyalını. Bn Mkümetler knrnlnrken Hindistanda 500 prenslik vardı. Bn prenillkler Hint birligl içinde kaynarken bir Müslüman hflkümdar Hint httkümetine kafa «uttn Haydarlbad Nizamı Oıman Han. Ve Hlndistana iltihakı kabnl etmedi. Kendlıtnin müstakil oldnğnnn »öv ! ledi. Dofrusnnu löylemek lâıım gcllne bn prensin hakkı da vardı. ÇflnkH devlet alâmeti olan her sev onda Tardı. Kendi namına para baaıyor, ordn besllyor ve Inçili» hükflmetinln sefirini kahnl ediyordn. Hlntliler. Sen Müslümansın; ama tebaan Hlndndur. Hindnlar da Hindista na »lttlr. dediler. Dlnlemedi. Harb oldn. Tabiî kücük Haydarâbad ordnm maflup oldn. Ve Haydarâbad Hindisian hükümetine ilhak oltındn. O ıırada Hintliler ortaya bir prensip attılar. Hindistan vey» Paklrtandan birine iltihak için prenıln bn iki taraftan birini tercih etmesi makbnl değildir. Halkm hangi dine raensnp oldn|nna bakmak gerektir, dediler. Vaktâ ki gıra Hindistan ve Paklstanın «imalinde bnlnnan Kesmlr Mlhracellğine geldi. Boranın beş milyon halkı Mflslümandı; fakat Prens Hindu oldngn için Hin diıtanı, halk Müslüman oldujn ıçln Paklstanı istedi. Hindistan, Haydarâbad işinde ileri sürdüğü preosipi bn sefer tanımadı Rev mlri iıgale kalktı. Halk isyan etti. Dahilî harb oldn. Pakistan da Mü« Kknanlara müzahir oldn. Nihayet memleket iki işeal knvveti arasında Ikiye bölündü. Muvakkat bir çi»gi Jle tarafları durdurdnlar. Hâ!â Kefmir meselesi askıdadır. tşte bnffinlerde Pakistanın Birlcsmiş Milletlere götürdüğü Keşmir dâvası bndur. Hindistanda Nehrn iktldarda oldukça nispeten az endlşeli olan Müslümanlar ve Pakistanlılar Nebrunun Birleşmiş Millttleri dinlefiiyerek (Goa) yı BÎlâhla lçgali üzerine tasaya düsmüî ler ve defaiardır bu çüzel Müslüman memleketinde bir plebisit vapılmMi hakkında gerek Batılı ara bnlnonlar, çerekse Muslümanlar tarafından ileri sürülen teklifi hu lefer tekrar istemişlerdir. Hintliler bnna yana«mamaktadırlar. Dinleri, âdetleri, yiyecek ve içeeeklerl ayrı olan bu iki halkm birbirleriyle anlaşamıyacaklarını daha 1943 de zÖ7Üyle görmüs bir ealeteci olarak Kesmir dâvasında Pa klstanın ne kadar haklı oldıısunu ve dâvanın il!; patlak verd!îi zamanlar yazdığım eibi bn sefer de yannayı bir vicdan horcn biliyoram. kesrnirin Hiııdistana bırakılmaıı ve\a Hindi=tanm Keşmiri de (Goa) eibi issal de serbest bırakılmwı Birlesmis Müetlerin iflâsı olacaktır. Şimdi üçüncü crup adı \erilen ne Snv^et. ne dc Batı blokona u dahil olmı>an nırmleknlleT son çünlerde berkestpn \e her hloktan faıla tecavüzkâr ve Ssi bir tavır takınmaktadır. Hint bunun bir misalidir. Hintliler hizim dostnmnzdnr, ama Pakistan bİTİm müttefiUimir ve din kardesimizdir. Hissen onları tntari7; bu totus'Dinuı sadc his ,î deîildir. Hak ve adalet dc Pakistamn tarafmda oldugnndandır B. FELEK ZİRAAT BANKASI 4OCAK TALİHLİLERİNİ TAKDiM EDER Kennedy'nin kardeşi Rusya'ya davet edildi H«w York, 21 (AP) New York Tltnef gaıetesı Başkan Kennedy' nin kardesi ve Bırleşık Amerıka AdJiye Bakanı olan Robert Kenn«dy'yi gelecek ay çıkacağı dunya turnesinde Sovyet Rusya'ya da gelmeıi için davet etmış olduklannı bildirmektedır. Başkan Kennedy, Robert Kennedy ve Dısisleri Bakanı Dean Rusk halcn bu davetin kabul edilıp edllmamesi hakkında tcmaslar yapmak tadırlar. Robert Kanaedy çıkacagı dünya tumctinda Japonya, Endonezya, Lahey, Hong Kong, Tahran, Roraa, Barlin ve Bonn'a gitmeyl tasarlamakta idi. Sovyetlerin daveti de kabul edıldiği takdırde JCennedy' nin Moekova, Paru ve Londra'yı da progranıına ilâve edeceği anlaîilmaktadır. Hindistan Keşmir'in kedisine ait olduğunu iddia ediyor Eyüp Han Pakistan'ın istiklâli tehlikeye maruz kaldığı I takdİTde derhal harbe girişeceğini söyledi I 1.OOO.OOO LİRA KAZANAN Den.rli Bombay, Hmdıstan. 21 (A.P.) Pakistan Dışışleri Bakanlığı sozHındistanın ışgalı altmda bulunan cusu Hındistanın Pakistan hududuKeçmir kısmmm Baçbakanı olan na yedı zırhlı tümen ve sayısı biBakshı Gulam Muhammet dün linmiyen diğer askerî birlıkleri yığ gece Bombayda, 5 000 kişilik bir mış olduğunu açıklamış ve hudut topluluğa verdıği bir nutukta, Keş bölgesmde vazıyetin endişe venci mir;n hukuken Hindistanm bir olduğunu soylemiştır. parçası olduğunu söylemiş ve «Ke? mir Hindistanda kalacaktır» diye vaziyetini ilân etmiştir. Muhammet «üzerinde durmamız gereken nokta Pakistanın ıçgalı al tında bulunan Keşmir kısmının Hindıstana ilhakıdır» demiş ve «biz Keşmiri Pakistana karşı olsun, Çine karşı olsun müdafaa etmeye azimliyiz» dive ilâve etmiştir. Toplantıya Muhatnmet'ten sonra Cape Canaveral, Florıda, hitap eden Hindistan Müdafaa Ba21 (AP) Cape Canaveral'* kanı Krıshna Menon, Hindistanın da b:r hangar'm üstündekı ( Pakistana tecavuz etmek niyeti oldairesmde Feza pilotu John Amerika Dışiçleri Bakanı, Wa madığını fakat Keşmir meselesini Glenn sabırsi7İıkla çarşam«hington'dan aynlmadan önce ver halletmek için başvurduğu buba gunünu beklemektedır. diği bir demeçte özetle ?oyle de tün çarelerin muvaffakıyetsizlikle Çarsamba gunu Yarbay mijtlr : neticelendiğinı söylemiş ve bu John Glenn Feza'ya gidecek «Amerikan Devletleri Tejkilâtı «lOğuk harbin devam etmesine tave dunya mahreki etrafında nın bir üyesi olan Küba, Amerika hammülümüz yoktur» demiştir. donecek ola n ılk Amenkah kıtasmın mejru hükümetlerini dePskiıian Utiklâli tehlikeye BMİ 11 (a.a.) Dün aks«m Barl olacaktır glrdigl takdirde derhal Taktnmı düıen Mlg19 tlplndek! John Glenn kımse ile goharbe jirişecek Bulgar avcı uçağımn pilotu asteğ ruşturulmemektedir. Ancak men Milos Podgoroı kaldmldıgı Peshawar, Batı Pakıstan, 21 (A. yapılacak feza uçuşu ile ilgili TEŞEKKÜR Acqua Delle Fontl hastahanesinP.) Pakistan Cumhurbaşkanı Ebazı hususlar için kendisi ile de torguya çekilmistir. Bir kolu ölümtl lle bızleri sonsuz ac yüp Han dün burada yaptığı bir goruşecek olanlar sıkı kontrol kırılmış, kafasından yaralanmiî ve tçlnd* bırakan 'evgilı annemı.' konusmada Pakistanm istiklâli teh lerden sonra Feza pijiddetll bir ?ok geçirmls olan pllikeye girdiğı takdirde kendismi Bayan PUI.HERÎA lotunun yanına gırebilmeklnt hangl »ebeplerden Italyan semüdafaa etmek için Birleşik Ametedir Glenn devamlı olarak ÇÂKIROĞLU'nun malannda uçtuğu hususunda her rikadan yardım yolu ile temin etcenazesine iştırak eden. çelerjk •sıhhi kontrolden geçırilmekhangt bir bllfei vermemistlr, j mıs olduğu «l&hları kullanmaktan gönderen hayır müesse?eler.n>' tedir Doktoru Glenn'in tam teberru çdenlere, telgraf, telefon ı cekinmiyeceğinı ve «tehlike kenMilletlerarası kurallara göre, p! form'da olduğunu bildirve mektıjpla taziyette bulunan ' dısini gösterdiği an bu gibi işler lot makinelerdeki bir âmadan si mekte ve yegâne rahatsızlıakraba v<" do«tlsra ayn ayn tr ! hikkmda klmsenin fıkri almmak kSyetçi is« veya yolunu çasırmıv ğı !>abırsızl:ğı'dır demekteşekküre teessürümUz mânl olsa, verinl en yakın kontrol istasiçin vakit zayı edilemez^ demiştir. dır duğundan gazeteniıin delaletinı yonlanna blldirmek z.orunda*ır. Eyup Han, Pakistan hududunda rtca ederiı Dünyanın en buyük fılosu • Ovsa ki ttalyan kontrol istasyontoplanan Hint birliklerinin arzetEvlAtlan Yordan, Kozrr.r, tam kadrosu ile bir «tek ları Bulgar uçağmdan hiç bir isatiğı tehlike karşiMnda Birleşik Aadamı» denîzden çıkarmak ve Yoaktm Çakıroğlu rct almamıslardır merikadan ahnan silâhların Hiniçin şimdiden harekete geçCenaze îşleri ve Servisı Olay tamklarmdan biri, uçağın distana karşı kullanılıp kullanılmı miş bulunmaktadır. BirleM. KOLLARO yere blrkaç metre mesafeden uç yacağı hakkmda sonılmuş olan bir şik Amerika filosunun gemi , Tel 44 12 29 tuğunu ve yükçelmek isterken bir iuale bu açıklamasiyle cevap verleri butün Atlantik'te Afrika • ' aŞacm tepesine çarptığım ve düssahillerine kadar John Cumhurıyet 988 mıs bulunmaktadır. tugünü «oylemistir. Bu sshıs yara Glenn'ı denize indırecek kap h olan pilotu arabayla hastahane sülü almak için hazırlanmış ve jtötürmü? ve jandarmaya haplâna gore dagılmaktadırİİS \ Ankara Elektrik Hav agazı ve Otobüs b*r vermiştir. lar Yetkili makamlar Bulgar pilotu Bu harekât Aroıral John İşletme Müessesesinden nun casusluk faaliyetinde bulun. Chewfln komutasmdadır. duÇu sonucuna varırlarsa, Italyan 1 500 Amerikan harb gemiM Ceza Kanunu hükümlerine göre, ve hava kuvvetlerine ait 60 asteğmen Milos Podgoros, yargıuçak «tek adamı» denizden lanacaktır. Aksl halde, yâni her çıkarrnafk içi n vazifelendiril hangi bir iuç unsuru tesbit edllmış bulunmaktadır. Bundan rr.ezse, pilot en kısa zamanda vaaltı hafta evvel filoya iltitanına iade edllecektir. hak eden nukleer enerji ile 1 Mue«seserniz ihtıyacı için 7 adet tek veya çıft dıfrantiyelçalışan Enterprise uçak ge ' li 1 1/2 tonluk kamyonet teknj a l m a usulu ile satın alınacakmisi de bu gemiler arasmtır. da bulunmaktadır 2 llgılıler, harırhyacaklan tekliflerini 1.2 1962 perşembe gunü saat 17.00 ye kadar V 7,5 teminat ve teklif edecekleri kam» yonetlere aıt kataloş ve prospektüslerı ile Muessese Umum Müdurluğune vereceklerdir. 3 Postada vâki olacak gecıkme nazara aiınmaz. Ithalâtçılara Sanayicllere 4 Muessese vâsıtaları alıp almamakta veya diledığinden alSnd Kostik makta serbesttir. Potas Kostik Teneke Levha Alnminyum, Kalav, Çınko (Basm: 868) . 974 Matbaa ve Yazı Kâğıtları Selofan ve Kalite Kâfıtları 1 Yazı Makineleri KİMYA MÜHENDİSİ ALINACAK Demir ve Çelik Mamnlleri Musaıt fiyat Kısa teslimat Türkiye Kızılay Derne ği Genel Müdürlüğünden t DemirKereste Ticaret A.Ş. Tunel Cad. 18, Transturk han, Kan Fraksinasyor.u mevzuunda Isviçre'de ıhtısas yapmak ve f Galata. donuşünde Ankara'da Kızılay Kan Fraksinasyonu laboratuva r Teleîon: 49 11 41 rında vazifelendirilmek üzere tercihan Almancayı iyi bilen Telgraf: DEMKERLİM { Tel, organik kimya ve protein kimyası üzerinde ıhtlsas sahibi bir kimya muhendisı alınacaktır. Reklâmcıhk 221/966 Isteklilerm bizzat goruşmek usere Kızılay Genel Mudurlüğu Personel Mudurluğune muracaat'.arı İlân olunur I5GÜ harb gemisi feza adamını deniıden almak icin nöbet tufacak 20.000 LİRA KAZANANLAR Cülten Yerlıkaya Narin Oztan Mehm«* Koçak Hasan Çapkın Medıha Yılmaı Hacı Mehrrif* Yıldırnn Salih Yabanlı Huseyin Çojan Mecati Oncel Halil Obelek Veli Göztepe Ali Bab:r A Sami Akınct Fatma Kocjak Zehra Okuyucu Erol Pancaroğlu Intifa Topak Namık Hacı Hanifioğlu Mustafa Yıldırırn Ahmet Ersan Hasan Dölen Aleksandis Carkataoğlu Şevki Gurbuz Kemal Ozyurt Ortaokul Koruma Der. Seyide Küçüksaçmacı Hafiıe Soysal Ali Karacadağ Mesude Akmı] Aydın Kargın Maliye Bak. Kef Sandığı Ülfet Baysal Süleyman Çelik Mahmut Ya$ar Niyazi Bademli Hasan Ocakçıoğlu Ahmet Ertürk Fadıme Ozoğlu Ahmet Altınba< Fehmi Salman Emin Erenoğlu Bir mudi Mustafa Kabakçıoğlr Mustafa Soğancı K. Dergi hesabı Makbule Hekimdil Zehra Aslıhan Mustafa Atalay Şevket Sarı Recep Erçojkun Adana Adana Aksaray Amasya Artvin Bafra Bahçekapı Balıkesir Bergama Beyoğlu Bozcaada Bursa BursaSetbajt Çorum Daday Develi EreğllKonya Gaziantep Giresun Göreie Inebolu Galata Galata Galata Kargı Kayseri Koçarlı Konya Malatya Marmaris Merkez III Mersin Mazilli Ordu SamanpaıanAnk. Sivas Sürmene Şerefli Ko9hlsar Ta>köprQ Tefennl Trabıon Tuncell Turhal Yalvaç YenljehlrAnkara Yenijehlr Yenijehlr Yeşilhisar Zonguldak Zonguldak. îtalya'da düşen Bulgar uçagınm pilotu sorguya çekiliyor 7 ADET KANYONET SATIN AUNACAKTIR. PEREJA LİRA KAZANANLAR Hatice Bengi Adana Adans Fatma Oztürk Adana Fazil Baykar Adana tsmail Bozkurt Afyon Ekrem Bügiç Akçakoca Eşref Turşu AkçakocaMehmet Demlr Ak»ekl Mustafa Ersoy Akyazı Kânm Oıdemir Alanya Münevver Tetik Amasya Mari Engin Ismail ve Rabia Karabacak^Antalya Antalya Hamit Karataş Ardahan Hanak öğr. Derneği Aydın Nuri Şakiroğlu Bafra Hüseyin Soruk Bahçekapı!st. Riza Kaydıran Muhsine Akmanlar Bahçekapı Bahçekapı Rkri Alkan Bahçekapı $«rife Şeref Süleyman Karaaslan Bergama Bergama Hasan Şengül Ayse Çavdar BeyoğluisL Beyoğlu Arof Riyat Süleyman Andaç Bor Eminç Çimen Boıuyük 5.OOO Rcklâmcılık 44/967 Cumhurıyet 981 (JüZELLlfjiN SIRRI ÛLİSERİNLİ inşaaf Müfeahhitlerinin ve Madencilerin nazan dikkaKne: BATI ALMANYA KLEIN, SCHANZLÎN & BECK1R AG Firmaaı ifamulâh DEUTZ DİZEL MOTORLU, HAVA SOĞUTMALI, ROTATİF Firması Mamulâtı Juvalet Sabunundddh İLERÎ KİMYA SANAYIİ A.Ş. PEREJA KOLONYALARI tlâncılık 1419/962 Pnömatik Tabancalar llk parti için 2 ton civarında olacak. Fiat ve evsaf teklif lerinin acele bildirilmesi. Adres: Vakum Pekmezi veya Günbah Alınacak «Stüdyo7 Reklâm» Seyyar Kompresörleri Sabit Hava Kompresör Tesisleri Garaj Kompresörleri Stokumuzdan re 8. kotadan ihtiyaçlannızı karfüaınak üzers, Şirketimiz hizmatlniıe *raâd«<Hr. Fevzi Çaknrak sokak 36/8 Yenişehir Ankara Faal 457/953 (DEVAMİ YARIN) Be\oğlundakı Luks Sıneması Rişesı onunde bılet almak'a olan Nadıde Sırraenm mantosunun cebınde bulunan 36 lira parasını çalma^a i teşebbus eden Mehmet Erol isminde 19 yasındaki genç, suçüstu ya! kalannr^tır Sinema bileti alırken parasını çaldırıyordu Şarap Tortusu ; | SATILACAK Muracaat : DİMA TiCARET A.Ş. Galata, TOml Caddest. TnnatUrk Han Kat: 3 T«L: 49 11 41. Tdgraf: FUNtTA • Istanbul 443/954 Kavaklıdere Şiraplaıı Ltd ."jtı. (Ankara) Faal 45o/952 Alınacaktır Kartal Maltepede Zırhiı B :rlık Yapı Kooperatıfi tarafmdan ınşa edılen evler arasında ve civarında bahçelı ev, biok apart J ; ^ raan japılmağa musaıt ar^alar mcvcuttuı. i şubat 1962 J ! f k^dar ka;.ıt vapılacaktır. • " ! n tarıhıne f Cumhuriyet 882 Zeytınburnunda Te'sız Mahallesmde oturan Yusuf Özuyar gece (Basın 628 9S5) şeç saatlerde ılerı derecede saıhoş bir vaziyette evıne Relmiş ve eşi Gulhanı olumle tehdit etmtstır. Içkı tesırıyle ne yaptığını bilmıf 48 ile baslıjan telefonu 63 ile f yen Yusuf bununla kalmamı? ve değiçtirmek ıstıyoruz. arzu i uyumakta olan çocuklarını kaldırmış, Atıllâ, Ziya ve Kâzım adlarınedenlerin 21 25 27 ye telefon ^ daki çocuklarını bir haylı ddvmuşları.. tur. Komşular tarafından polıse haber verilmıs ve sarhosun elinden Cumhuriyet 983 e<i lle çocuklan kurtarılmıştır. Sorhoş olunca...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog