Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURIYET uıınıııııııııııııııııııtnınL »OmaklMl Tıbbî Konular llllllllllllllllllilllllllllllll ııınmHitııııııınm Rüyalar Yazan: Prof. Dr. Rasim Adasal Ajıayasa mahjceTJvku esnasında rüya görmiyen j hayet yint vücuttaki yerinl alır. meainin kurulus ve insan yoktur. Ancak bazı insanlar' Uyku esnasında ölülerin ve diğer muhakeme usulüda rüyalar çok sathl izler bırakır ruhlann ziyaretlerini de kabul ne dair kanunun, lar veya bütün canlıhklarına rağ debilir. Uykuda belirli olan hayal hüküraet tarafınmen çabuk unutulurlar. Bir çok hal e g^leceğe ve maziye ait tasadan Meclise verilgençler en tatlı aşk visallerine rü nmı da temsil edebilir. İptidai inmiş oldugu su sıralarda, bu mah Profesör veya Doçent olup olmı rulunun üye tam sayısının salt çoyalarında kavuşmaktayken uyanır sanlar rüyada gördüklerini olmus kemenin mekaDİzoıaaını, Anayasa yacaklarını tasrih etmemiş yalnız gunlugu ile ve gizli oyla gösterelar ve bunları hüsranla aradıkla hakikat gibi sayarlar. Bunlar uyku yönünden ioeelanmekte iayda var «öfretim üyeleri» tâbirini kullan cegi, üç aday arasından seçecek, rı halde bir daha bulamazlar. Bu da ö!ü ruhlardan hakikî düşmandır. mış bulunmaktadır. Yasaraa Mec diğerini, Anayasa Mahkemesine na karşılık imtihan başansızlığı, larının kimlerden ibaret olduğunu Anayasa, kanunların Anayaaaya lislerinin, öjretira üyelerinden se uye olabilmek sartlannı haiz olan bir uçurumdan yuvarlanma, teh da öğrenirler. Asırlar içinde rüya üyenin seçil«bilmesi kimseler arasındaa intihap edecek olmadıklanm, kazai mu çeceği likeli bir düşman taraiından takip dünyanın her taraf.nda tabiatüstü ' J?™^ ^ i î ' S Sgrama uygun oluptlbi tutmus ve memle kususu bir ayrı bir uıule tibi bu tir. da rakabeye tdilrne gibi nahoş halleri aksetti ve ha tfl tannsal bir v.sıf alm.s, b a ğ l a r a l ş t l r . f ç i ş l e r i Bakanhg^â ketimiz için tamamiyle yeni bir lunmaktadır. Kanun, «Yaaama Mec Anayaaa Mahkasacalnln 5 yedek ren rüyalardan uyandığımız zaman «stemler dogmuş. ruyalar enem , 0 M y l w B bu program, Devlet müe&aeae olan «Anayasa mahke lislerince seçilecek üyelerden bi üyesi de, yukanda gösterdiğimiz bir müddet şaşkınhk içinde kalı ve tiplerine g8re gruplara aynl Plânlama Teşkilâtına gönderilmiş aj» ni bu sebeple kurmuştur. Ana rer kişinin Üniversitelerin Hukuk, usuller dairesinde ikisi Yargıtay. yor ve hakikat olmadıklanna ba mıı; rüya kltaplan ve tâbirnametir. yasa mahketneai, 15 aaıl ve 5 de ye Iktisat ve Siyasal BUimlçr öğre dan, biri Danııtaydan, diğer ikisi karak derin bir nefes alıyoruz. En leri yazılraıştır. B u r ram ü , . „ , P °e « ""s»mdan ibaret ddekk ü v e d e n t e ş e k k u l ,tmektedir. tim üyelerinin birlikte toplanarak, de Yasama Mt)clisleri tarafından t eski zamanlardanberi bütün insanh Z T L İ İ ^ ^ ^ J ilk * ikincısi ™ « a kmn e e k l d k açık üyeliklerin üç katı tutannda seçilraek suretiyle intihap •dilmiş n ü lar gece gördükleri rüyalarını an net Bahçeîerinde rişlenmiş olan^ ^ na, ^ ? ^ üçüncü ^™l ?S*' B m h e e i t s k ü n e i isale ve Boğaz en barıı hususiyet, Cumhurbaşka ki ve gizli oyla gösterecekleri a olacaklardır. latmışlar ve bunlann karmakarı günah gibi eskidir. tbranilerin altı su hattına, üçuncü kısım ise nı kontenjanına dahil bir âzadan daylar argsından olması gerekliAnayaaa Mahktmesi tam şekilde |ik görmeler ve hatıralardan iba Kutsal kitapları birçok peyganv ' Sakarya Sapanca projesine, uzak gayri djjer üyelerinin, aeçim yo dir» demekttdir. Şu halde, her Ükurulduktan sonra, kendi üyeleri ret olmalanna, çok defa şahsl men berlerinin rüyalarından bahaeder.' hedef su plâmna aıttir. niversitenin ayrı ayrı genel kurul faatleri ile hiç bir ilgi gösterme Bu rüyalar uykuları esnasında Ali Sular Idaresı üçuncü isale ve Bo luyla isbaşına getirilmis olmaları halinde toplanarak, Millet Meclisi arasından gizli oyla ve üçte iki çogunlukla, 4 yıl isin, bir baş.kan v« melerine rağmen bunları telsir et lah tarafından ılham edilmiştir.' Sazaltı isale hattını bir Amerikan keytiyetidir. 15 «sli izaoın dördüncü Yargıtay için üç, Senato için de üç aday bir başkan vekili seçecektir. Anmişlerdir. Rüyalarımız fizyolojik Eski îbraniler rüyaları ilâhi bir' firmasına ihale etmiş bulunmaktaseçecektir. lâzım gelmektedir. Bura cak bu seçime yedek üyelerin de bir ihtiyacın ifadesi olarak uyku telkin ve vahly vasıtası saymışlar' d l r Boğazaltı su hattının hazirana, i (Temyız mahkeraeai) üyelerinin se katUarak oy verip ven»ıiyece>leri hayatımızın en aadık koruyucula dır. Aüesl ile hicret yolunda bu üçuncü isale hattının da 1965 yılına Bu 4 âzanın rıdır. Altın haıinelerine ve ulasıl lunduğu bir gece Peygamber Ya kadar tamamlanmasına çalısılacak kurulunun, yani Yargıtay baskan çecekleri adaylan, tam sayılannm hususu, kanunda meskut bırakılt l r ve üyeleriyle Başsavcınıa katıldık! s a ı t çoğunluğu ile seçip seçemiye mış bulunmaktadır. maz sevgililere kavuşturan rüya kub'un rüyası meşhurdur: «Arzın ları kurul tarafından üye tam sa j eekleri hususunda sâkit bulunmak Anayaaa Mahkemesinin kurulus Jarla denizde boğulmayı gösteren yüzünden göklerin kubbeaine ka S u l a r l d " e s i i l e r i k i y ı » « d a A suretiyle rüya arasında mahiyet itibariyle dar uzanan merdivende Allah 1 » n a d o l u v e l » « a n b " l < « • sıkıntısı yısının mutlak çoğunlugu İle ya' tadır. Diğer kurullar için bu kay mekanizması, kısaltma « pılmaktadır. Bu; deraektir ki. bil. d l koyarak, öğretim üyeleri aday bundan ibarettir. Ancak kanunda bir fark yoktur; hepsinin gunlük gönderdiği melekler ve bunlann Çekmemesı ıçın Sakarya ve Sapanugraşlanmız, ümitlerimiz ve gaye en üstünde olarak isitilen emirle c a d a n Elmal. Bendme su getırmek farz Yargıtay üye, baskan ve baş, ı e ç iminde, böyle bir takyidi ihti tereddüt edilecek bazı mühim noksaveıaının tam sayısı yüt iae, bir va «traedıfıne göre, bunu seçimin talar mevcut bulunmaktadır. Yarleriraizle ilgileri vardır. Zira rü ri: Ben senin baban Ibrahimin ve u z e r ? , u z a k h e d e f P l â B l m Yargıtay üye veya baskanımn A mevcudun çoğunluğu ile olacağı gıtay, Danıştay, Sayıstay gibi müyalar ruhumuzun temayüllerine, kardesin îshak'ın Tannsıyım. Üs v a c a k t l r ^ nayasa Mahkemesine aeçilebilmesi şeklinde kabul etmek zarureti var esseseleree seçilecek olan üyelerde isteklerine işaret eden enerjik re tünde yatfı|ın toprakları ekmeniz için, elli bir oyu toplıyabilmiş dır. Demek oluyor ki, Millet Mec 40 yas kaydının aranıp aranmamaBUet karaborsacılariyle aksiyonlardır. Bunlann biyolojik için sana veriyorum. .» Bu bir liolmaaı lâzımdır. Kanun. o günkü lisi seçeceği üç asil üyenin birnı aı, Yasama Meclislerinin, seçim gayelert dıs ve iç kamçılaraaUr derin, bir peygamberin iç sezisleri. I başa çıkılamıyor toplantıda mevcut olan üye adedi ni, Senato ise seçeceği iki asil üdan, uykumuzu koruntaktır. Uyi nin ve arzulanmn iUh! bir ilham Belediye Zabıtasının sinema ka nı nazara almamış, üye tam sayı yenin birisinı, yukanda şeklini \ gunünde bilfiil Yargıtay, Danıs» tay ve Sayıştay'da vaıife goren ku esnaaında dıs kamçılamalar u seklinde dısa vurusudur. Nitekim raborsacılariyle yaptığı mücadelesını eaas tutmuştur. Şu hale gdre zah etmiş olduğumuz öğretim üyekimseler arasından da üye seçip yuyan sahsı uyandırmak temayülü uyandıktan sonra heyecan ve vecd n l nb i r s o n u c vermediği görülmekseçim günü, yine faraziye olarak. leri adaylan arasından seçecektir. seçemiyecekleri, umuml »artlar nü göıttrirler. Halbuki ruhun bir içinde olarak Peygamber Yakup t e d i r E s a s e n yakaladıklannı kanusöylüyoruz, yüz ki;ilik tam sayısı Diğerleri, 40 yaşını doldurmuş, kısmında zikredilen öğretim üyegıdası tayılan uyku eanasında vü vaazlanna başlamı» ve etraftnda n e n mahkemeye veremiyen. yalnız olan genel kurul, elli bir kişi ile Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargı lerinin Yasama Meclisleri tarafıncut dinleBmekiedir. îste iç ruh I kilere gördügü yeri isaret ederek "«nndekı bıletlerı musadere ettoplanmış olsa, 34 ey almış olan tay ve Sayıştayda başkanhk, üyedan birden fazla olarak seçilip selemimizin kamçılamalan bllhassa buna AlUhin evi demistir. Pev mekle kalan Belediye Zabıtası. çok kimae, Anayasaraahkemesineaelik, başsavcılık, baş kanun sözcü çilemiyecekleri gibi ıneseleler üzegayri suur alanında baskılı olduk gamber Yuauf da Fir.vunMn b l r defa karaboMacüarla çatısmak zoçilemiyecektir. Seçilebilmek için lüğü veya Üniversitelerde Hukuk, rinde dikkatle durulması lâzımgeları halde auur aahaaında ifadeler rüyasını tefsir etmekle meşhur ol runda kalmaktadır. Belediye Zabıtası mensupları, e behemehal, üye tam sayısının ya îktisat ve Siyasal Bilimler alanla len hususlar telâkki edilmektedir. ve faaliyet mecraları bulmaya ça •nuştur. Eski Mıaır'da rüya tefsirrısından bir fazla rey almış olma rmda en az beş yıl öğretim üyesasen karaborsa mevzuunun kendiBu husustaki düşünceUrimizi de lıjan çesitli arzular ve dürtülertı lâzımdır. j ligi veya 1 yıl avukathk yapmıs ayrı bir yazımula b»Hrtmey« ja5 U g l l e n d i r m e d l g l n i | b u n u n dir. Bilhassa lamammızda psiko cilerı «Gızlı ve mukaddea seylerın ] e r i n i Aail izalardan üçünü Danıştay kimseler arasında seçilecektir. hşacağıı. lojik tedavilerin çok yapıldığı yer üstadlam ismı ile sarayda bir çe d o g r u d a n d o J r u y a p o ı i s görevleri (Devlet Şurası) seçecektir. BuraBakı Yunanhlar Yasama Meclislerinin seçeceklelerde bu derin arzu ve dürtülerin sit memurdurlar. tabiatüstü senbo ]a r a s l n a g i r d i ğ i n i i ( a d e etmektedirnazarında rüyalar daki seçim usulü de tıpkı Yargıtay ri üyelerin seçimlerinde de fark e r aenbollk Uadeleri olan rüyaları da lik ve tanrılara bağlayan vasıtaEsnaf sıkı şekilde kontrol da olduğu gibidir. Yani seçilebiU m»vcut bulunmaktadır. Yargıtay, Ticaret filomuu katılacak delilet ve tefsirlerine büyük bir lardı. Büyük sairleri Homeros'a | şilep mek için Danıştay üye ve baskan Danıştay ve Sayıstay genel kurulediliyor &n«m verilmektedir. Bir çok insan göre rüyadaki fahsiyetler her çen la Hafta ratııı ' '","".." ^anua sözctisünden müt». ları bu seçimi üye tam sayısının Ticaret Filomuıa 11,500 tonluk Belediye Zabıtası, tıaıta Tatili ı l* >' lar rüyalarmda gördüklerine hay şit kalıba giren hava şekilleriydi. 1 u ' tam sayısı salt çoğunluğuyla yaptıklan hal yeni bir şilep daha bir hafta için? e"k 'k " g e n e l' ' ret ederler. Cemiyette ıon derece Tanrılar bile kalıp değiştirmış o Kanununa uymıyarak faaliyet gös B l n a a l t kızanmak de. Yasama Meclisleri üye tam sa de katılacaktır. mütevazi olan bir sahsm büyük larak görünürler; bazan ölülerin teren esnafı izlemektedir. Dün Be ! Armatörlerden Mustafa Demirel vn$lunria 7 Tatiht» • IfaHıVSvH» lâzım gelmektedir. Asil âzalardan yısının üçte iki çoğunluğuyla ya« kazançlı işler yaptığım, ilim prob7 F a t l h t e 5 Yunanistandan alınan ruhları Ahirete Rİtmeden önce u * 7 . ' ' Kadıkoyde Ş Savıstav (Divanı Mu pacaklar, ilk iki turda bu çoğun tarafından îemleriyl» mesgul olan bir bilgi yuyanlara rüya ile arzularını bilalmak için luk sağlanamadıjı takdirdedir ki, «Victory» tipi filepi . . . 2, Şışlıde, Sarıyerde ve Beykozda ^ l r K 1 ?ı V I a e »ayışıay (uıvanı mu nin ıkla gelnaiyen seylerle ugraş dirraeye gelirlerdi. üye tam sayısının salt çoğunluğu mürettebat uçakla Atina'ya gönde...™ı. « . . . .1. tlyada'da bu . . . , . „ . . ut. b ö e l i e y ü s e y i n . ...„.,... .,,^.......... . .«J.MSUO v,, £ j e s^^ polmak y üzere r21 esnafl e rdük hasebat) aym u.ule y Itâbik l olmakk ü k j v g Z e l i n b u n u ilçe zere seçeceK, ooyıeıiKie yuıcseK tığını, dindar bir insanın itikadıile yetineceklerdir. Bu demektir rilmiştir. na aykırı şeylere kendini verdiği gibi rüjalar mevcuttur. Odisse'de k â n U r l m a ç t l k l a n i ç i n m a h k e m e y e kaza mercileri Anayasa mahkeme ki, Millet Meclisi üye tam sayısılimanımua Bir haftaya kadar hafy , . . . , , , , aine, asil üye olmak üzere 8 kisl e rilmiştir. nl rüyada görmesi hayreti mucip Itakı adasındaki ,kocası .Llyse'ı se vverilmişt... nın 450 bulunroasına göre, Anaya gelraiş olacak olan şilepe «Demirel» il vermij olacaklardır. s o n b ir elmaktadır. Acaba bütün bu rüya neler ıçmde sabırla bekhyerek sa ö t e y a n d a n e k l p l e r c e Anayasa, Anayaaa mahktmeainin sa Mahkemesine üye olabümek i ismı verilmiştir. halleri gündüı hazımaızhklarına. dık kalan ve kendisme evlenmek h a { t a l ç i n d e 7 8 9 7 e s n a f k o n t r o l eıçın tazylkler yapan etraftaki er: d i l m i S ı bunlardan 2,801 1 uygun bu atil İtalarından geriy* kalan ü çin 450 oyun üç yüaünü almak lâyorgunluklarına bağlı uluorta ve çünün Millet Meclisi ve ikisinin zım gelmektedir. îlk iki turda 300 tesadüft belirtiler midir? Yoksa keklere mukavemetile güzel Pene, l u n m u ? . 3 , 1 7 9 e s n a f a i h tar, 1,101 esp I lopes'in kocasının g gelmesinden ön nnaaf aa dd aa pp ee şş i i nn pp aa r r aa cceez za ass ı, verilmiş f verilmişde Senato tarafından teçilmesi u oy istihıal olunamadığı takdirde, turlarda 234 oyu top daha d»rin lenbolik bir mânaları ceki rüyasını okuyoruz: «Sudan Çi tir. Ayrıca 922 müessese hakkında sultinü kabul ederek, S aıil üye diğer Ç y Bünyesinden feyiz aldığım var mıdırT Zira w . . « n olan klmsc, üyı se„. A , . I T ) . . blrçoklarımız gün k a n v e peyniri, beslenen yirmi k a ' eza, 6 esnaf h k k d flr,. 6 f hakkında d tesbit nin Büyük Millet Meelisi, kanun layabilmis 66 da t b i t k a n v e peyniri, beslenen yirmi ka' C kıymetll ve asil müesaese Güldüzleri bir türlü kuramadığımız zın seyri ile Oyalanmaktayken bir' btı tanzim olunmuştur. Cumarçilmiş olacaktır Burada dıXkat edaki tabirle aöyliyelim, «Yaaama za hane'de. her türlü hia ve düsünen zengin hayalleri r ü y a l a n m ı z d a denbire eğri ve büyük gagalı bü tesi ve pazar gunü yapılan temiz ' Meclisleri» tarafından aeçilmeaini ı dilecek olursa «üye tam sayısı salt cenln de üstünde gördügüm kuruyor v e bu sahnenin artistleri yük bir kuş dağdan iner ve bun lik kontrollerınde de 339 vatandasa buluntnaktadır. üatün bilgl ve yakn alâksuıın â m ı r ?oğunluğu» anlamını, seçim yapı He oluyoruz. Hattâ gece görülen lann kafalarım kırmak suretiyle muhtelif Belediye cezaları uygulan minnetini şükranla Wade ederYasama Meeüslerinln seeecek! ı a n toplantıdaki mevcut üyenin rüya aabahleyin bir raalite intiba hepjini öldürür.» Bu rüya ken, bilhaasa bu duyfumu mâkısa 1 mıştır. ri üye meselesi oldukça kansıkor. ım sayısı mânaaına almayıp münalandıran ını verebllir, geçe b i r köpek tara müddet sonra macera :eyahatinl B e k ç i v i yaFalayip kaçtl Evvelemirde Yasama Meclislerieitep adet olarak telâkki ettiği, fından ısırıldığını gören bir çocuk den donen kocası Ulyse'in birden; Ahmet özveren ismindeki bir ' n\n Anayasa Mahkemesine kiraler niz görülecektir. Zira bu cihet, Prof. Dr. bütün gün köpeklerden korkar. bir« sarayına girmesini ve bir iç' genç eşıni bıçakla yaralamıstır. seçebileeeği me*e)esini incelemelı Meclisin ilk toplantısında yine t LÜTFt VURAL Hepimiz günlerce tesiri altmda kal ki sofrasmda karısım paylaşmakj Tarlabaşında Fıçıeıabdi Sokağın ltzımdiT. Millet MecUainin üç. Se Vlillet Meclisinin kararlyle, kesin Müşavir Dr. SAlM BOSTANCImıl olduğumuz ağır v e çöktürücü la uğraşan saray adamlarının öl da 23/1 sayılı evde oturan Ahmet ür hükme bağlanmış, Meelis Baş( n a tonun ise iki asil âza ıeçecegi»i OĞLTJ ve Iklncl Dahillye Kliv« bazan da müspet intibah bir dürülmesini önceden bildirmi? ol özveren geçimsizlik yüzünden esi 8 ı mi» idik. Bu iki Meclisin de ianlığı için Anayasanın 84 ncü niği mensuplan ile Doç. Dr. S y e 1 rüya görmüsüzdür. maktadır. Eski Yunanistan'da par1 Azize ile münakaşa etmis ve eline s e ç e c e ğ i üyelerden blrisinin behe maddesindeki «üye tam sayısının HIDVAN EGKye tefekkürü bir Rüyalar u y k u eanaaında bir ta lak mefkure devrinde birçok has geçirdiği bıçakla kolundan yarala m e h a l Üniversitelerin Hukuk, lk salt çoğunluğu» tablri, mürettep borç billrtm. kım denemeler olmak üzere gör talar kahinlere ve rüya tâbir e mıstır. Olaya mudahale eden gece , i s a t veya Siyasal Bilgiler öğre adedin salt çoğunluğu Dr. HÜSKVtN BBTUGRUL BTİ jeklinde me hayallerinden başka birşey de denlere giderlerdi. Bergama kasa, bekçısi Şükrü Hıncal, aanığı yaka t } u v e lerinden olması lazım gel tefsir edilmiştir. ğildir. Rüyada muhayyile daha bamızda altında devamh surette' lıyarak karakola götürmekte iken t n e k t e d i r Kanun bu klmselerin Cumhuriyet («4 Geri kalan iki asli üye Cumhurrenkli, daha canlı ve özel mahi bir au akan tRüya Vadisi» Asklep; Ahmet, bekçiyi tekme ile yarala ^ yettedir. İnsan rüyasında bilhassa yun hastanesinin methalınde h»İâ' miş ve firara muvaffak olmuştur ruh itibariyle bütün çıplaklığı ile görülmektedir. Dünyanın dört ta' öte yandan Kasımpaşada Kabrisgörünür. Rüya âleminde mesafe rafmdan buralara şifa için gelen tan Sokağında oturan Hüsnü Yeece s a a t 23 30 sıralannda evil»r, mekânlar, tarihler çok kısal vücut ve ruh hastalan ilk gece bu tı?. 8 mangal yakarken ağatılmıs olarak v e değişmiş »ekiller geniş korldorda yatarlar ve altla ; ı» i n altlade idrâk edilir. însan da rüyasın rında çaglayan auyun kamçılaoıa! beysi Halit tarafından dovulmüı b l yerlennden b l da kendini değismiş olarak hisse s. ile gördükleri rüyalan ertesi Sakl* ertesi S a k l * »««•»»* yerlennden S der; v e dilenciden kırala kadar gün rahip hekimlere anlatarak I yaralanmı.tır. Sanık fırar etmı». her kalıba girer. Rüya çok kısa tefair. gör. devâ.a, ve tavsiy.ler ^ a İ 1 Ü ^ v ' ^ " J ^ f " 1 ^ Bu arada Şehremininde alacak bir zaman içinde bir ömrün tasa alırlardı. Kehanette bulunmak çıkan bir kavgada kunrımını gösterebilir. Çocukların rü kl Grek dünyaaında kazançlı bir j yanında !d u r ya m u h t e v a l a n son derece zengin meslekti. Ancak tefsirler bazan , ^ S » î ' çalışan ışçisi Adnan tarafından bav e değisiktir. B a z ı l a n n d a kargaşa birbirinden farklıydı. Büyük lssına çekiçle vurulmak suretiyle lık son derece fazla oldugu halde kenderın babas. bir kar.sımn edep ; etmistir. v a r a l a n m ı ş t l r . S a m k { l r a r bazılannda Ise günlük olaylara ya yerının arslan resımh bır muhur kmdır. Bazı rüyalar ferdî olduğu ile mühürlendiğlni rüyasında görOCAK 22 ŞABAN 15 halde uçmak, düşmek, imtihan ol müştur. Bir kısım rüya temsilcilej mak gibi b a z ı l a n da müşterek va ri karısının sadakatinden süphe ile € 1 j »ıflan haizdir. tptidal insanlar na bahsetraisler ve daha uyanık bua z a n n d a rüya ve gündüz i d r â k l a n lunmasını söylemişlerdi. Halbuki | STasmda hemen bir fark yok gibi diğer bir kâhin bu menfi tefsirin dir; görülen âlemle görünmeyen aksine olarak kıraliçenin gebe olv. ı î.ıa 12.25 1«.58|17 13,18 48[ 9 33 âlem birdir. Ruh uyku esnasında dugunu ve arslan eeaaretli bir ervücudu terkeder; çok defa uzak kek çocuk Büyük îskender E. ı 2.07 7.14 1 4 6 1 2 «01 136 12 20 Arkssı Sa. 5, Sü. 3 te lara gider; ruhlarla görüşür v e ni oğazaltı su hattı Haziranda bitecek ıableri Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ıııı=tfiiHiııııııttıııııııııııııtıııııııııtMiııtıııntıııııııııtıtnıııııııınttıttııttmfftnfffifiınflnırTinııımfı gmı t L uuruı i •iHinıınıtııııiHaıııııııiıif Hukukî Konular HEM j Kabahat hendimixde Ba Bstın M btyflk «erdi, toplanan gençlige k»r?ı her aaBad» gösterdiğl ilgisizlik ve gençlijin, ba llgi»i»life aynen makabele lüznmunn dny»r gibi, git(ide içine daJıa facla daldıfı büyflk lâübaHliktir. Okaraman Ken«llkt«B kaadi, h e n t ı »kal •ıralsnnd»ki evenk yasta olan, çocukluktan yeni çıkmış, yahot çıkmak üzere buluoan delikanlılardır. Dün kendisinden yine bir mektap aldına. Oknmmnn bn • « ferki fikâyeti tek taraflı. Gcnelcrin menıap oldukUrı toplnmdan, «nlan «ilkip ataus gibi kayıtaız «lavranan nankSr toplvv4an «öı aeıyor. Toplnmn ba konnda temsil eden, bir özel oknldnr. Öyle bir özel okul ki bir korknla rüyanın koyu dumanlarla «rtülü dektrnna hatırlatıyor. Ktfin, yağmara, çamurn, njzgirı, brtın&siyle hökmftnü tam sirdot* ba nrada, içinde Mba bulunmıyan unıflan var, ba kâbosla dekoran. Okul, iki kısımdan mürekkep. ÖJrenciler tarafından işgal edilen ba sobasıı kısımda, çocnklar palto ve manto nevinden ne kadar kalın giyecekleri varaa onları örtünerek soğuktan korunmafa ve ısınmaya çalısıyorlar. Oknl yatılı oldnğu için, yatakhanelerinden aaat altıda çıkıp mflzakereye girdikleri zaman titremekten dert yapamıyerlar. lşin asil çarip ve gerçekten kâbnsa benziyen tarafı su: Oknlun bitişiğinde »yn bir dairc var. Bu kısımdan bakınca o daircnin içi gözüküyor. Orada da, yaalık denileeek derecede hafif e«vaplarla dolaaan ö|retnenler. Lipa lâpa fcar yağarkan kendisi samur Mirklere bürünüp, karşısında gecelik entarisiyle tirtir titriyen dalkavuğnna seyrettikçe mirasyedinin, haısından agaının sularını akıtışıaı hatırlatır bir manzara. Okulda, taaarrafa riayet makaadiyle, çocaklara h*p bayat ekmek yedirmek •ialdenmiş. ¥»tılı «Ireneiler, hafta bası, evlerindea «knla dSnerlerktn, hafta tatillerini okulda geçiren bekar arkadaflarıaa hediye ajarak ta»e eknek getlrmeyi âdet »dinmifltr. Ba manaaebetlc, ekaram, bn okulun kaabilsa yemek saatlerinde habeniı, ini bir teftla* tâbi tntulmasının pek mttnaaip olacagını seylflyor. Aynı aaraanda genel durum da görülmüs olur, diyor. Bu jenel darumu, eknl flcreti dısında tflrlü adlarla alınan fuıuli paralar gibi bir takım yolsuzluklarla malil şekilde tasvir etmiı. Mektupta okulua adreai 4* var. Yetküi bir makam böyle bir teftişi uyfun ve lüıumlu girftrse, adresi da, m«ktu ba da verebilirlm. Buyttk tepkileri basan cok küçük olaylar yaratır. Dış görünöşltri, ttserlerinde dnralmaga defmeı gibi gdzüken, fakat iletV« teıiri basaa elçülemiyeeek kadar böyflk «lan alaylar. Tıpkı ufacık dlflilerin döndürdilgtt büyük çarklar gibi. En körpe eaflannda, hem de bedeli karaılıiında sefalet eektirilen, toplum dan fuıuli bir yfik maamelesi gBren eacnk, yarm hattt bugün a topluma, gücö ytttlfi nispette liflbalilikle, nmananıa>lıkla makabele ederae, kabahati onda defil kendimiıde aramaraıa dab» doğru olmas mı? Hamdi VAROCLU Yuan: L r L n BAHA AR1KAN B enim bir «karam vntUr. Em«Ml, y»»lı bir «f>ttır. K«ndi•inden »raur» mektnp «lının. Düsüncelerine uygnn yaaıUnmdso doUyı, eksik olmann, bana, iltlfat eder, beni »ym vidlde devama teçvik eder. ^^ , , . , . üajvü amouuı^a III^VI.UUIJUII &LUUIT KEKT OYUNCULARI KARACA TİYATRODA 29 ocak 1962 pazartesl'den ttibaren Her gün 21,15 de TEŞEKKÜR BÜYÜK SEBASTİYANLAR Komedi 3 Perde ¥aaan: Hovard Lfaıdsay Ruaad Gouf* Sahncye Koyan: Yüdn Kamtar Y1LDIZ KENTER MÜŞFİK KENTER ŞÜKBAN GÜNGÖB KAMRAN YÜCE ALEV KORAL BULENT Ç1TİN İTEKKAYA BileÜer: 22/1/1962 salıdarl İlineılık: 1487/958 KORAL Bir taraftan saQa. bir taraiîan sota çekiştirilen Turkiye de gercek selamet yolunun jikir öncüferi I Emniyet Genel Müdürlüğü telaiz teşkilatı için alınacak 111000 lira muhammen bedelli 15 adet motör jeneratör mübayaası kapah zarf usulü il« eksiltmeye çıkanlmıştır. Eksiltme 2/2/1962 cuma günü saat 1» te Oenel Müdürlük Satınalma Komlsyonunda yapılacaktır. Bu ise ait geçiei teminat 6«00 lira olup |arta.m«i her gun komisyonda gSrülebilir. tsteklilerin 2490 aayılı Kanunda yazılı belgeleri havi teklif mektuplannı eksiltme saatinden en geç bir «aat evvellne kadar komisyona tevdi etmeleri ilân olunur. etrafında kümelendiler (Baam: 450 289 • A./970) 1 s 1 *S tmaak ÜU4U4M çUtOM AKISİ AKİS BİR FİKRİN VE BİR GEPHENİN EÎRAfiNOA OLANLARIN OERGİSİDİR dakl Miaı Wainwright Olgunlasma Okulunu yeni bitirmif, Hindlstan» yaptıklan bu yolcalvk onlar için hem «iyaret, hem tiearet elaeakmış. Talau, adam bütön scfradakilerc tampanya ısanarlamaya kalkınea, kansının 8yle bir ba kısıyla karsılastı ki hemen Uparlandı, işi alaya bofda: « A, evet, vald ehanım! S a a paayayı aktam ytmeğinde ieeria. Ne derain, D«rri«T» Doris babanna fiyle aaarlar gibi baktı. «Vaagec, baba. Hayatının hikiyaai sampanyamn yertnl tutarj Holbrook: «îsie beniaa kıs boyledir!» diye bir kahkaha koyverdi. Hem kızını h«4 g5rflr gibiydi, hem da OB«BU kaltnklan kabanyonnas gibi. «Beni durtmen heşama gidlyor.» «Saati de unutmajı Kızın annesi: «Doriı!» diy», hafifçe çıkıştı. Sonra, sofradakilere bakarak. özflr dller gibi: «Kızımızuı son çiinlerde keyfi pek yerinde defildl» dedi. «Hele geee yoleuluju onu cok yor. dn.» O gün öğleden sonra, David muayene odasına gelirken, bak tı Holbrook, elleri ceplerlnde, iltn tahtasaıun »nöndt dvnnuş, oynanacak oynnlann listesinl jazdrn geçiriyor. «Bakıyorou herkesi bir eyuna yerleştlrmişsinlz, dektor.» «Tolea listoaini ba^tan asaği güzelct bir taradım, efen. dimj Seaelik 6 ayiık S ayhk Cumhuriyet M6 ^tiiı..ı.ımıııımımıııımııııııımıı.tmıt.mı......ım cCJMHURİYET'in Tefrikası: 23 Yalnn kadın bunlan üterinde zorla tasıyormuş gibiydi; ganki altında bonalmıştı da «linden gelse hcpsini ataeak, daha aade giyineeekti. David'in göaleri önünde kadın, arkasında eski bir bol cata. riyle geldi; iyi düıenli bir mnt fakta ev isleriyle uğraşıyordu. Kadın öyle dc çok müeevher takmıştı kl David bunlan yalancı sandı ama, yamlıyordu. bitmiş, lombar kapaklan kapanıyordu, üç yeni yoleu geldi. Hemen hemen en son dakikada yetişmlflerdi, Paria'ten gelen gece treni geç kalmısiı çün kfi. Holbraok'lann knı yinaiainde ancak vardı. Oldukça nzan boylaydu, aol«k henizli, dorgun yüzlflydü. Biçlmli bir vfieudü vardı. Saçlan siyah, gâzleri kurşnniydi. Sofrada dimdik otannaş, hiç konusmuyorTemek salonundak) masaladu. Hemen hemen yeneğin bann çafn doln eldaga için, ye sından sonuna kadar gözlerlni ni gelenleri dekterun masasına önünden kaldırmadı, samvrtup aturttular, adları da yelev 1 » 1tesine eklendi: B. ve Bn. Ar durdu. Dold Holbrook'la, kızlan Bn. Holbrook fiyle degildl. BasDoris Haibrook. lançıçtaki o tanışma Mğvklagnnun, buzunu Manchester'li ö$le yeıneği için sofraya ota ağıiyle, «eki, nBktell. gSrmüş rurlarken, David. ideta içinde geçinniş bir adaoa haliyle kıruyansn gizli bir korkayla, andı büyük bir incelik ?östere, ları birer birer gâıden teçirdi. rek konuşmayı aürdürdfi, SofArneld Holbrook altmış yaş raya baka n Tamilli çocuğa talannda, orta boylu bir adamdı. kıldı, en sonunda onu güldüröylesine tıkııdı ki ısriukla s«dü. Sonra, MahratU'yı da kolnk ahr gibiydi. Kıpkırmm, çi nuşturdu: Hintli, Londrada ye çek bozurn gibi delik degik, le mek bakımından çektiği sıkınkeli bir yüıü vardı; k ı u bir sakal bırakmıştı, sakalı da yer tılan 8yle hof bir «ehllde anlatıyordo ki Bn. HnntHan. yer agarmıştı; çipil, kanh ge«, ter'in o kancıı dudaklannda leri e i n gibi dönüyordu. Çok bile bir gfiliimseme uyandırdı. kStfi giyinmisti Arkannda y«lilimtırak haıır bir «lbİM, kur Holbrook sofrayı böyleee şuni fanila gömlek vardı, çizcanlandırdıktan sonra, sanki gill kahverengi bir kıravat tak lâf arasında söylüyormaş gibi mı«tı. anlattı: Oğln Kalkiita'da onun Karısı. inee yüzlü, kibar tan|rastıfı iain bir şubesini aeıvırh, nfakrtefek çlrkince bir yarmaf. D«rrie de adam bokadındı. Kocasının tam tersi, nm söyltrkcn kııına dog>m bak pek agır, pek şık giyinmişti, h ama, • babaıının Mvgi dalu başmda siyah pullarla ifleraebakışlarını gdrraenezliktan gel li bir sapka vardı. dl evct, Derria da Blaekpeol Op«rator. Ürolag Dr. Kemal Çağlar ldrar Sellan ve Tenartl Hastalıklan Hfltebaaaıaı Galatasaray, Suterazi Sok No. 13 Ugur Apt. Tel: 44 14 M tincılık: 974/SS7 veseli, tflâ.şçı ufaktefek bir a gemi doktorluğu Snemli bir damdı. arasıra. kendini tutamcvkiymiş. Marsliya'ya geldik mıyarak. güldüftü oluyordu. lerinde, güvertede »ynsnaeak Talnız, artık Körfez'in o ka iskambil, demino, masa teniai gibi oynnlara katılacakların Hs palı havaşından. daljalı denitesi hazırdı, David dc, kendizinden eıkmışlar, birdenbire sinden «bizim şu hoş genç doktözkamaetırıcı bir eünese kator» diye bahsedildiğini duyvusmuslardı. Cfbelıtarık Bodukça gülümsemekten hendinl tatı'ndan çeçerlerkPn %'6k de, alamıyordu. deniı de mastnavivdi. tspanyanın KÜnevdoğu açıklarından yu Marsilya'da Davld'i Mary'nin kan. Marsilya'ya doğru gidiyor «zan, bei sayfalık bir trektubu Urdı. Oradan yeni yük alacakbekliyordu. S 5 5 Şjj Ş S S S = S = S Ş H E = = S Genç dektor, ba mektubu, ka Giivertede ovunlar oynanımarasmda, merakla okudn. Kı yordu. Geminin kaptanı O' zın verdiji ufaktefek haberle Neil adında. zavıf, uıun boyln, re (fülümsüvor, onun neler yap hos bir trlandalı David Motıfını birer birer anlatması pek ray'a hafif tertip bir tembih hosuna gidiysrdu. Mary heS*cmis, bu ovunlan düıenleme men her satırında da, Davld'in nin de *emi doktorunun çörevsaglıgı için dua etraekten geri lerinden biri eldufunu »öylekalmıyordn. «lnşallah sancm misti. geçmiştir, artık pek o kadar Bunun üzerine, David de, öksürmüyorsundur, kendine iyi eline bir kâjıt. kalem alarak, bakıyorsundar» diyordu. Mekyolculan oyuna toplamak işitubun sonunda da sevgilerini ne koyuldu. Büyük çapta top yönderiyordu. lulnklar arasında bnlunmara Zavalh Mary! David'in eyie alışık olmadı?ı için, baslançıçgöreeefi gelmiştl ki! Muayene ta biraz aeemilik çekti ama, Odasında, masasınm başına sonradan o ilk sıkılçanhğı kal geçti, mektuba karşılık yazdı. madı, büyük bir başarı gSsterNelcr yaptığım anlattı. Terba di. kapanmadan, mektubu hemen. Gemideki mevkii bu işi çok gemiden kalkan postaya yetişkolaylaştırmıştı. O klmaenin pe tirdi. sinden r/itmiyor, herkes anun «Pindarı» limanda tepntapu peşinden kosuyorda. Mejerse «n ikt aaat kalıyardu. Tttkleme G A L V A N O R Parlak galvanizli saçlan fiatlan raklpsizdir. CAVKO Cevat Karaoaman Cermanya han 31 Bahçekapı Tel: 22 01 C 2 îlâncılık 14B3/M3 CUMHURIYET Nüshaaı 25 Kuruj T4rkty« Bartet Ura Kr. Ura Kr. 75.00 150.00 « 0 0 80.0« 21.00 44.00 Basan ve Yayan CumhurIyet Matbaacılık v e Gaceteeilik TUrk Anonim Sirketi Cagaloglu Halkevi Sokak No. SS41 Sahibi Kodak KOOAK yerifax B I N i D F R L E R v e Ş s , MAMIH.ODO* • tMHİY fT d.str.hut j r u : FOTOKOPİ MAKİNESİ B U R L A İlâncılık: NİZİME NADt Yazı Islerini flilen ldare eden Metul Müdür ŞAHtN PERESE • Gazetemize gönderilen yazılar ko nulaun, konulmaaın iad* cdiune>. llânlardan meauliy«t kabul olunmaz * Abene v e ilan ialarl İçin, zarfın üıtön» iAbone» veya «Öân Servtel» kaydının konması lâzımdır. «Electro • Mechanical technicjan, fluent English, to be responsible for parts depot and service, automatic machinery on U. S. bases in Turkey for U.S Company. Home base Karamürsel. Submit summary with photograph and e«peoted startıng salary to PK. 539 . Istanbul. Interviews will be held about February 1, 1962 in îstanbul Seleeted applicant muat be able to start February 15,1962. Application must be submitted in £nglish. S S ^ S = • ^ıııııııuııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımıııııııııı IIIIIIIIIII MMIIIIIinillllllIllllllllllllMIHHIIIIIIIIIIIIIIlllllIllllIIIIJIllllllllllUlllllllJHllJIIJillllJllllllllIlllIIIIMIIIIIIIIIIMIIIIIlUV ^ (Arkaaı var) BO GAZETB BASIN AHLAK YASASINA UYMAYl TAA3BOT ETMİŞTİB. (Bana: 839) t73
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog