Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

Ttirk Alman Külttir Merkezi H.A.P, GRİESHABER Rankli fravür T» lito Mrgiaİ Sergi 23/1 H/2/1362 y« kadar, taat 111» m n «çıkbr. OMf MrbMttir. İstiklil Cad. 394/M, Xat 1, Mfieyy* Ifhuu Beyojlu Ttaal Rddâmeılık 243/964 umhuriyel KUBUCUSut ILII<IUB TENASÜL HAYATIMIZ Dr. FRİTZ KAHN'ın Dünyaca meşhur eseri:. yeni baskısı çıkh 82 adet reaîdl ve renksiz tablo, UâveH ve eiltli olarak fıyatı 20 liradır. Ödeaeli gönderilir. Çıkaran: TÜBKİYE YAnNEVİ Üâncıbk: 1083/955 NADt 38. yıl Sayı 13.460 y Telefonlmr: mefctup «b«rit Cumhurfyet tıteabul Po*t» Kutum: tftuİMâ No. M t 22 42 B 22 43 M 2 2 4 3 0 7 3 2 4 2 9 8 2 3 4 3 9 9 O Pazartesi 22 Ocak 1962 5 yıllık kalkmma plânı tamamlanıyor Yurdumuz ekim sahası 24 ten 16 milyon heklara düşürülüyor Geri kalan 8 milyon hektar, ormana ve meraya iade edilecek, buğday ithal memleketi olmaktan kurtulacağız IIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIII AP Grupunun dünkü toplantısına Perin ve arkadaşları katılmadı Yeniden toplanacak olan Grup Gttmâşpalaya bağhlığıtu bildirmeye karar verdi Başbakanın Ikiisadi görüşleri IIIIIIIIIIIIMIIIIIIIMIIIII IIIIMHIIMIIM lllllllllll Ankara, 21 (CumhurıyetTeleks) Ankara 21, (Cumhuriyet Te Adalet Partısı Mecliı Grupu olelcs) Devlet Plânlama Teskılilağanustu toplantısı bu sabah yatı tarafından hazırlanan, 1963 yıpılmı? ve saat 10.30 dan 11.30 a kalından ıtibaren uygulanmasına dar devam etmıştır. Gundeminde baalanacak olan ve dı? yardımlara bulunan «Partinın umumı polıtıkaesas tejkil edecek bulunan «bej sının goruşulmesı» ne geçilmış, onyıllık kalkınma plânı» hazırlıklace Başkan Vekıllerınden Kadri Erı hızla devam etmektedir. roğan Genel Başkan Gumuşpala' Haziran 1962 tarihine yetiştirilmn Grup Idare Heyetine gondermesıne çalışılan ılk ciddi plânın Lübnan'dan gelen Turklerden blri mıs olduğu şu telgrafı okumuştur. Arkası Sa. S, Sü. 4 de Arkası S». 5, Sü. 7 de motordan çıkarken Lübnandan gelen 95 Türkün anlattıkları smet lnSaü'nün iktlsadi n e . seleleri iahlil eden konnsması hakkında, nmuml eiktr b(lflnmüf förflnüyor. Kendlsinl MTmlyenler her samanki glbl, keiin hflkflm Termekten çeklnmlyorlar. Koallsyon liderlnln asimErozyondan korumak için teraslanan bir arazi parçası kâr ierinl takdirle kamlıyanlar» gelinee.. Onltnn arasınd» da, mikİranda bundan önce cereyan eden ItanaıklıkJardan bir (örttnüa rofon Bnflnde gelece£i pembe eanalardsn seyreden >fltnlyeti biraz İskenderun'da İfadelerl alınanlar, 150 lira mukabilînde gizlice sokulyadırçıyanlar Tar. duklan Lübnanda bu şekilde kaçınlan 4 bin Türk bulunduğunu söylediler Oysa ki, tsmet tnBnö. m n u geeesl de oldnkea knTvetlt btr kitalskenderun, 21 (Telefonla) bet Brnetf •eraıişHr. Fiklrlerlnl Lübnandaki ayaklanma sıraıında hir mantıkt istidlal ambalajı Için. yakalanan ve dun gece limammıde nmmni efkâra rnnan Basbakan. za gelen 95 Türlriln ifadeleri bu Snerali lktlsadl divalara veeiz »abahtan ıtibaren alınmaya başeflralelerle doknınmştvr. Enflâslanmıştır. Adana milletvekili, Türkiye aleyhinde yersiz isnatlarda TOnTin Bnlenmesi,. zirat dertlere Bilhassa Mardinlilerin verdikbulunan İtalyan delegelerinden Lucifero'nun yaptığı tekcar e aranmMi, Maayiin toparlanleri ıfadeler dikkati çekmektedir. lifî, 138 üyeden sadece ikisinin desteklediğini açıkladı raam, lesyal adalet T« pUnlı kalBunlar, halen Turkiyede faaliyet ktnraa hakkanda teorflbell devlet halinde bulunan bir şebeke taraŞehrimııe gelen Avrupa Konse mi» bir Parlftmento mevcut olmaadamının nazart tezlerinde ne bir fından 150 lira mukabilinde bun•almg Te ne de blr k ı n r vardır. yi Türk Delegasyonu Başkanı Ka. dığı için iki yıldanberi Avrupa dan iki ay evvel Lubnana kaçırılFakat memlekct Ihtlyaelanns ca. sım Gülek, dun tertıplediği basın Konseyi toplantılanna katılamadıklannı ve orada bu şekilde ka Hükümet aleyhindeki nümayrşlerde tüngü takırak Ünivertoplantısında, Konseyde Türkiy« mı?tık. Konsey bir nevi Avrupa natkârsne bir flslftpla koTdvfn çınlan Turklerin sayısının 4 000 site bahçesine giren asker ve polis kuvvetleri 200 talebeyi teahlslere ra|meıı anan bireok ile alikalı olarak cereyan eden son Parlamentosudur. Temsilciler, Avden fazla olduğunu ve kendileri yaraladılar. Üniversite BÜresb olarak kapatıldı olaylar hakkmda izahat vererek rupa mebusu sayılırlar ve »eçim kimseleri tatmin edememeai »ebepTürklyeye dönmek istedikleri için mazbatalan incelemeye tâbi tutuşöyle demiştir: Tahran, 21 (AP) Bugun Tahıir değildlr. Lübnanh ıdareciler tarafından € Memleketimiıd* »sçıml« gel lur. tşte bu inceleme ıırasında ran'da hükumet aleyhiade nümamemleketimize iade edıldiklerini SMnle beraber Beyanttan Kaîtılyan delegelerinden Lucifero yis yapan talebeler ile polis kuv Arkası Sa. 5, Sü. 8 de Tisiıçarsıra defrn ytiruyeltat, Mahyaptığı konuçmada, Konsev dele. vetleri arasında çıkan siddetli kavirtutpaşa'yı tnellm, Slrkecl Te Gagesi bazı D. P. milletvekillerinin galar sonunda 200 talebe yaralanlatanın 1 eevr*lerini » dolasalım, da ihtilâl sırasında tevkif edilmiş mtf ve 100 den fazla talebe polis resnı! dairelere de «ğrtrarak feee olduklarım öne sürrek, bizim tarafından tevkif edılmiştir. lcondn mabalielerine kadar ı n deîegasyonumuzun konseye kabul Nümayışe Üniversitenin 12,000 tanahm. Yspaeağıntı* gesintl, yornedılmemesmi teklif ettı. Fakat bu Arkası Sa. S, Sü. 5 te en olınakla beraber, adım baamda teklifı 138 üyeden sadece 2 kişi âsinalarla karsjlasmak lmtlyanna d«stekledi. Ben bu konuda yaptı«a.hin blr anketelye m n n l efkâğım cevabî konuçmada. (Hurriyetrın hlsleri bakkında Ip nçlan teler e tecavuz konusunda arkadaçı. ınin edebülr. Halkin nabnnı dinmmn konuşmağa hakkı yoktur. lemek fırsatınt kazandıran bSyle Zira, daha önce de hürrivetlere Lübnan'dan gelen Turklerin arasında resimde gorüldüğü gibi bir anketln asıl enteressn tarafı, Arkam Sa. 5, Sü. 6 da çocuklar da vardı •»Mnro eseri olan mnsahedelerin Hmf tahüi netlcelerine tam mlna. • sivle ovfnn dflsmesidir. Ankara 21 (Cumhuriyet TeAeaba orta hallilerden, hayat leks) Bajbskan tsmet Inonu ya ntektebinde yetlşmişlerden Te tah rın bütun Bakanlıklann Musteşar «II fSrmflşlerden mfirekkep blr lannı ve bu Bakanlıklara bağh AJ». liler dfin Kayseride CamAnkara 21, (Cumhuriyet tnplnra, lkincl radyo konnfmasın iktiıadt devlet teşekküllerinin gehnriyet mniabfrinl dövmusler. Telekı) Başbakan tsmet öldürtilen Tasar Sonok ds ban noktalan nlçin reallteye nel müdürlerini olağanüstü bir Milletin memlekete fikir ve yaînbnu beraberinde üç Bakan nirnn hnlmamiîrtır? n hfirrlyetini jetinnek için rey toplantıya dâvet etmiçtir. olduğu halde çarşamba guverdifi bir parti mensnplanmn Basbakan, enfl&syons meydanın Devlet PlSnlama Teşkilâtı tara nu, Istanbula gidecektir. cfir'et ettikleri zorbalıga bafan! ho* bırakılmıyacatını gBylemi?tir. fmdan hazırlanan beş yıllık kalBaşbakanın bu gezısinde ken TarMı sahifeleri dayağın degil, Kslbnk! en lylmser aile babası kınm aplânının haziran ayma yedisine Ticaret Bakanı thsan darağacının bile gazetecilerl k6bı!e, fiyatlann yükseldi|tal I»rk tistirilmesi içın Başbaka Înönü, Gursan, Gümrük ve Tekel n le yapamadıgını göstermlyor Basın mensuplannm Meclis İçinde ve koıido rlannda doiaşmaUnnı rtmektedir. Altın fiyatlarının re bu toplantıyı gerekli bulmu?tur. Bakanı Şevket Bulatoglu, mo? tnai stoklannın hareketl, plyasayi Sanayi Bakanı Fethi Çelikyasak eden tüzük, yalnız lokantada yeraek yemelerine izin veriyor. ITİ tanıyanlann teşbiste sorlnk Son 10 sene tartmda çok dabaf refakat edeceklerdir. çektnedikleri bir karakter arseV Ankara, 21 (CumhurıyetTelekı) Her Bakan kendilerini ilgiSarayburnu ile Ahırkapı ıraıın yak yedik, ı m ı tonnnda ay&kmekiedir. Azçok iktisat bllenler 1957 tarihli iç tüzuğune gore iç dakı harabelerın birinde evvelki ta kalanlar dsyak a t an lar dejil, lendiren sahalarda ilgllîlerde, beş milyara yaklasan emlsyoçahsmalarım düzenliyen TJ.M.M. gece bir cinayet işlenmis ve tabı yine biı oldok. Kayseride fikir le çesitli temaslarda bulunun ve on milyarı asan bfitçenin nın yeni tüîükleri hazırlanmıştır. kalı bir cinsi sapık, boğazı men v« yaıı hflrrlyetine el kaldırannacaklardır. Başbakan lımet \arattıfı satın alma fücö piyaaa. T.B.MM., Millet Meclisi ve Sedılle sıkılmak guretiyle öldunıl l«r «ihni melekelerini 27 M»yıInonu de bu temaslarm bazı vj dökülünce, sathı mailde freo nato içın ayrı ayrı hazırlanan uç mustür. Dun tabah ceaedin bulun sı hstırlamıyacak dereeede mi larına katılacaktır. patlamasından farksiz bir dnrnmla tüzuğun kendi Meclislerinde ve ması ile polise intikal eden olayın kaybettiler? birleşık toplantıda kabul edilmesi karşılaşılacağını düsünmektedir Arkası Sa. 5, Sü. 3 te guç şartlar içinde olacaktır. Zira, ler. EnflâsTon yapilmıyacağına dahazırlanan tasarılar arasında bir ir koalisyon lideri tarafından vfhayli tenakuz mevcuttur. rilmu teminatin plâtonik kalmak ıhtimalini bazılan endise ve diğerT.B.M.M. ne aıt iç tuzuk, her iki leri fizli bir memnuniyetle belirtMeclisin birlesik toplantısını dumpktedirler. zenlemektedır. Birlesik toplantıyı Arkası Sa. 5, Sü. 4 de Umet înönü, sosyal adaletin kornntnası ve gelirlerin bölünüsüne ahenkli bir manzara verilmesi serektiğine isaret etmektedir. Bn bzlu fikrin samimiyetine rağmen, koalisvon bükümeti memnrlara bir ıktisadî baksızlık yaparak ise baslamıştır. Bütçenin tertip tarzı da, reraiyetin temel nnsnrlannı biraz daha çeçim sıkıntısına marnz bıra. Nerlman Ağaoğlu İle M. All Aytaç'ın, Kayseri istasyonundan tezahüratla kacak bir strüktür ortaya çıkaruğurlanışı sırasında vukubulan olay, İçişleri Bakanına aksettirildi. mıstır. Halk arasında, önümüzdekl Ankara 21 (Cumhuriyet vıl. asıl ferahlatılmak ihtiyacında T. B. M. M. Butçe Karma Ko' Kayseri îl, (Teleionla) Bugun olanlann ihmale ngnyacaklarına mısvonunun bu sabahki oturumun şehrimize gelerek Bolge Cezaevin dair bir his yayılmaktadır. da Basın Yayın ve Turizm Bakanı deki Yassıada mahkumlannı ziya Tüccar ve esnaf, istikrarlı selişKâmuran Evlivaoğlu Bakanlığının ret eden AP milletvekillerindea menin ziraî dnmma baglı bnlnn. çalışmaları hakkında bugi verdık. Neriman Ağaoğlu ile Mehmet Ali dnfnnu. artık anlamıya baslamısten sonra bir gun once milletveAytç'ın oğleden sonra trenle Aniır. Ekim sahalannı çenisletmek kili ve seaatorlenn sormuş oldukkaraya uğurlanışı sırasında uzücu kabiliyetinden mahrnm bir ekol?rı çeşitli soru ve t^mennilere olaylar cereyan etmi? ve gazetemi nomide, istihsal ile fiyat arasında Arkası Ss. 5, Stt. « ds zin Kayseri muhabiri Mustafa Gü. lıayatî bir alâkanın mevcndiyeti, müskaynak, AP liler tarafmdan herkesce roalumdnr. Bnna rağmen Ynvarlak mas« protokolunun imzalandığı tariht bir reaim tartaklanıp dövülmüstür. liükümet, yatınmlardan bahsedip İki milletvekilinin ıstasyonda durmakta ve ziraî fivatlar mesele. kalabalık bir AP li grup tarafınsıne hiç dokunmamakiadır. dan uğurlanışı ve tezahürat yapıl Yazunı bitirmeden, bir noktaya man elayını takip eden muhabiri dıisüncemi katmak islivornm. Arkası Sa. S, Sü, 5 te HükSmet Baskanı, plân islerlne bel bağlamıs görnnüyor. Kabinenın diÇer bir üyeM de, plânın % 7 pranında kalkmma bızı safhvaea• J'nı her fırsatta tekrarlıyor. Dün. Bakırköyde vukubulan trafık •vanın tamnmıs iktisatçılanndan kazasından sonra şoför do hiri, 1961 vılında, en mütkfllpesentleri bile tatmin edebilecek bir cinnet getirdi MVKABtL BtK POVVERS OLAÎ1 MI? Yırmı yasındakı Bulgar denklem içinde nüfns basına geli<îpüotunun idaresindeki Rus yapısı bır'Mıg jet uçağı evvelki gece Ital^ Ankara, 21 (Cumhuriyet zabıtlan basılmıştır. ' de yapılan konuşmalarm en ome oranını tahlile mnvaffak oi. Üskudar'da Selâmsızda, bır kahBakırkoy, Incirh Caddesı Serîoğ yanm Barı şehrının guneyıne mecburı ınıs yapmıstır. Hakıkatte ba Teleks) 31 ağustos 1961 gunü Maddeler uzerinde ılgi çekinemlılerı şunlardır: mustnr. Bu denklem. bazı deSisikvejı basan dört kişi, kahve sahilu durağı civannda dun akşam 3 uçağın bır ârızadan dolavı mı ınışe mecbur kaldığı, yoksa İtalyan Daşhyan ve Mıllî Bırlık KomiA.P. den Şmasl Osma « Mıl ci konuşmalar, tek bir haber liklerle Turkivedeki vaziyeti de bının çenesini kırmış ve butun oğrencınm olumü, 6 öğrencının de uçakları tarafından mı ınmeye zorlandığı noktası henuz açıklanmatesı üyelerıyle sıyasî parti so ıçerisine sığacak mahıyette delet tarafından tasvıp edildıkten anlamağa \e ekonometrik modeicam ve çerçevelerı ındirmıştır varalanması ile netıcelenen feci mıştır. Sıyası çevrelerın cmuhtemel bır Po« ers ola>ı» şeklınde varumlulannı bir araya getiren başka, Yassıada duruşmalarığıldir. leri kontrole varıvabilecek vsıf. sıflandırdıkları bu hâdısenın netıcesı merakla beklenmektedır Bu Gece, Selâmsız caddesinde, 71 sa Yuvarlak Masa toplantısının Arkası Sa. 5, Sü. 7 de bir trafık kazası olmuştur. Hemen arada ttalya, Bulgaristanı protesto etmiştır. Resımde İtalyan asker«Ihtılâlin meşruiyetı> uzerın ı Feridun ERGİN vılı Nizamettin Gerçenîş ile Cumher yıl birkaç kişınin olümu ile lerinın muhafaza ettikleri Bulgar uçağı gorulu; or. (Haberımiz 3. sa Arkası Sa. 5, Sü. 3 te hur Kumru'nun sahibi bulunduğu trafık kazalarınm TiiııııııııııııııııııııımııııııııııııııııuıııııııııııifiııııııımııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııııııııııııııııııiiT sonuçlananArkası Sa. 5, Sü. 6 vuku hifemızdedırj Arkası Sa. 5, Sü. 3 te d» Î KasııııGülok. Avrupa Konsoy iııdeki hâdise ilgili izahat verdi Türkiye'den Lübnan'a adam kaçıran büyük bir şebeke var Tahran'da talebelerle polis arasında kanlı çarpışma vukubuldu « Înönü, Bakanlık Müstesarları ile Genel Miidürleri toplantıya çağırdı Yeni Medis iç tüzttğü basına nefes alma imkâm bile vermiyor Başbakan şehrimize geliyor Gazeteciye dayak Bir cinsî sapık dun olduruldu Kayseri muhabirimiz dün Basm Yayın ve Turizm bütçesi AP liler tarafından dövüldü dün kabul edildi Yuvarlak Masa Andı zabıtları açıklandı 3 öğrencî öldü 6 sı da yaralandı Kahvehaneyi basttlar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog