Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

YILANLARIN • • • • Yunus Naaı Armajanı ^ ~ ^ » m Anmdoltı Köylüafinün hayatmı btttün yarçeklijiyl» anlatan T» SOB günlerde «n çok aflztt •diltn romart n « Ur» utMzi KTTABEVI fiâncıhk: 1082/930 FAKÎR BAYKURT ocu umhuriyet KUSUCDSÜt IUNU8 NADİ f YAHYA KEMAL İÇİN Buyuk şairtn ea yakm dostlanndan Prof. H. VEHBÎ ERALP tarafından yazılan ve Yahya Kemalı Sevenler Cemıyeü tarafından yayınlanan ve üstadı çeşıtll cepheleriyle tanıtan bır eser, Odemeli gondertlır. 5 Lira. ELİF KİTABEVI Beyazıt Istanbul İlâncılık: 1432/938 38. yıl Sayı 13.459 T«lgr«f *• mefctup • & « ! : Cumhuriyat tatanbul Po»t» Kutuau: tatanbol No. 346 Telefonlar: 22 42 60 23 42 M 2 2 4 2 9 7 2 2 42 9 8 2 2 42 99 Pazar 21 Ocak 1962 Başbakan> çalışma hayatının yeni baştan düzenlenmesi zaru retînin kaçınılmaz bir hale geldiğîni de sözlerine ilâve etti Bizimki IIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIMIIIII • lllllMMMillıiMilııılllimillllllllllll Toplu Sözleşme Grev Kanunu hemen çıkanlacak Çalısma Medisi toplanıyor lllllllllllllllirillllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUII ÎMÖHÜ işçilere hitaben bir konuşma yaptı Hükümet ve Plönlama Dairesinin muhalefetine roğmen tohsisat çıkarıldı Kontisyott, Kebatı Barajı için 5 milyon lira ek tahsisatı kabul edince istilalar oldu Bölgecilik xihniyeti hortluyor mu? Her halde Aralık Olıııalı! F ransızlann bır atasözü «Bir kapı TS açıK, v» da kapalı durmslıdır» der Bu so'zle belırtılen dusüncevı pek benımsemıs olraalı ki, ıkı defa arka arlcsya raptıfr radvo konnsroaIannds Savın fnönn, bir üçuncü »lternatıf dire pekâlâ ilen «urölebilecek «aralık kapı» «ıstemine Inonu TurkIj konjrresinden tezahuratla uğurlanırken hıc detınmeksızın on .vedı Tildır kapah rejinıi bırakıp açık rejlme Ankara, 20 (CumhurıvetTelek») lerı Meclısı toplantııında iıçılere çuk otomofaıh ıle yanınd» Özel Kateııni »raria savtınn Bajbakan tsmet tnonu bu «abah hıtap etmıstır lem Muduru olduğu halde Çali;ma Bakanhğınm bulunduğu bma\a înSnfi'nfln konagman saat 10 25 te Ijçı Sıgortalan bma Arkası Sa. 5. Sü. 4 de Ovsa, lcinde raaadıfımıı rcjimın sınd» toplanan Turk îs Temsılcı Başbskan tnonu saat 10 20 de ku daha zivade bir «aralık kapı> rejimi oldngn da akla gelebilır. Hem 4e flylo bir aralık kapı ki.çeşitll kuvvetler onu önden. arkadan beyon» itistiriyorlar. Kapı belli bir scıklıkta. «n kadar enlı bır \ucndün gtrmesını «aeiiTacak daha gtnislerinf entellı\rrek (pbı durmuyor. On yedi vıldır fizerine abanılan kapı, bn jridısle korkannj ne ardına kadar açılacak, ne de bfiSuriye bandırah bir motorun ambanna doldurulup üzerleri kafesle çivlle<«n bntfln kapanaeak, fakat belkl rnenteselerindiTi fıriırarsk devrlnen Türkler pasaportsuz yakalandıklan için Lübnan'dan çıkanlmışlardı. leeektır Rn hlçâsuz çekisnıeler aIskerderun 20 (Telefonla) Dun rMinda Tannnın bir jfln evlmiıi ıkşaro saat 20 de Mertınden kukapıvız bırakmamasını dileyelim. manvasını alarak ıçmde 93 TurkSavm Hâkfimet Baskamnın ek«le hareke* eden Suri. e bandıralı nomik dnrnmnmuz üzerine rsdroda Arkası Sa. 5, Su. 7 de vaptıjı konaşma, \atandaslanmızı ne denli ardınlattı, hilmivonım. Her balde benim kafamı bnrgulaTedavi için yurt dışına Tsn bir çok sornların eevapsız kaldıgını sörlemek zorundavım. Plân, çıkanlardan diinden program, yatırım, togval adalet, itibaren prim alınmıyor rtzel «eTİer Fakat bnnlar naaıl ve ne yolls rerçeklesecek? VatanAnkara, 20 (CumhurıjetTeleks) daşiarın mıllî kalkınmamız nfru Tedavi maksadıyle yurt dışına na katlanacaklan fedakârlıkta eçıkacaklardan bugunden itibaren »ıtlık prengipi gatlanacak mı? Fi4 50 T L lık «îstıkrar fonuna katıl rat TÜkselişIeri hnndan bövie durma paM« alınmıjacaktır Bo\ lere sıhhı sebeplerle jurt dışına çıkadnrulahılecek mı" Bütön tedbirleca< \atandaşlar, gereklı ssğhk rare rafmen barat pahalılıfı artarporlarını ıbraz ettıklen takdırde «a ne vapılacak? tfçılere frtv hakdolan dokuz lira uzennden satın kı %akında tanınarağına ırore, öıel a'.scaklardır «ektorde \e derlet sektSründe malivei kontrolu mekanizmaaına hu Mahkum olan Lutfu Er>ılmaz, Necatı Gurer, Ibrahim Şen, Halil kümft nasıl hâkım olahilecektır? Taşkın \e beraet eden Sadüc Başba>rak Ulr hir vıfın sorn kl. aralık kapımırın kaderi fizerınde cn ax (ius»! dâ\alar kadar rol ovnırabilecek bır cuctedır Ba« dâ\ammn bır nretım dâva<ı oldninna «öphe voktnr » vapıp vapmalı firflnlerimiTİ arttırmaTa hakmaTınz. Bir tarım (ılkf«ı olduîormıı hslde bnjdarımm. eUm\ıi Amerikadan bekleraek nmnt kırıcı bir dnroma benzer Kövlerden gehirlere dofrn irittikre hizianan akın acaba «adece nüfnn artı$indan doima bir »onnç modnr? Tahıl fıratlarının bn«Tinku «artlara *ore çok daîfik bırakılması tiretim barmıni daraltan re koTİÜTÜ tarladan kaçıran « c Parayı ödiyemiyeceklerini belirten suçluların, bepler arasında »a\ı!amax mı? kanuni hudut olmasaydı, 9700 yıl hapis Toprak Mabsolleri Ofisinin alım «atırn tarıfelerini Tök^elrmekte yatmalan icap edecekti buiuk «akıncalar bnlnndnfann biElıa Kazan arkadaşımızla konuşurken Iıvorrm. Fakat şavet bnçünkü ü3 uncu Ağırctza Mahkemeti dun retim Tetersizliğınde firat avar. 4 afyon kaçaJcçııım 2 şer yıl 6 ıar ay ağır hapıe; 2 ler milyon 6SS «r •ızlı£ının da hir rotii \arsa, Tflrk bın l.ra da para cezaama mahkum ekonoml«ini içine dü$tu*ü çıkraaretmıstır dan ne roila knriaracafız? Bn konuda Savın tnonü'den ardınlatıcı 19 Mayıs 1 « tınhınde Zıledeo BO dusunceler dınlemeri isterdik. getırdıklen 300 kilo afyonu, alıeı huvıyetıne burunen Istanbul poPlânlı raiınm alanına da Iflznlısine satarken vakalanan lanıkmundan fazla bel bağlamak scaba lardan Ibrahim Şen Lutfı Eryıldojru mndnr? Sarın Ba$bakanın «a» mız, Necatı Gurer ve Hahl Taşdevimi ile plân, kapalı ve sçık re Arkan Sa. 5, Sü. S da iımlerde olmak nzere ayrı teknikMeşhur rejisörün, Kayseriden Amerikaya giden lere bajlı hattâ ayrı anlamlar ta«iTan bır kavramdır. Kapalı bir dayısmın başmdan geçenler, filmin konusunu rejimde vörâifîlen plânlı vatıran teşkll edecek.. polıtıka<=ı kesın çizpili, kaskatı prensıpler uzenne knrülabilir. i inci »«hıiemızde) Cunkıi berhançi bir noktadan tahmmler vanlı» çıktıjh zaman, (ki bn daıma mümkündür) zarara ngrıracak olan halk kitlesi «esinj çıkaratnaz O. ajzı var dili rok bir za\allıdır Acıvı smeve çeker. FaAnkar», 20 (CutnhunyetTeleks^ kat \atandaslann serbestçe teşki Bır suredenberı Malıve Bakanlâtlanabıldıtı, parlâraenter sistemlığında îktısadî tşbırlığı ve Kalkın lerde plânlı vatırım politikalan ma Teşkılâtı (OE C D ) ve Mılletoldnkra \nmnsak \e esneU bir 7elerarası Para Fonu ( İ M F ) heyetmın urerıne kurulmalıdır ki her1AKÜIM Yuıdun leri ıle dış tedıve dengesı açıklahangı bır aksaiıs bır tahmın baher tarafından Doğuva \ardirn ıçin nnın kapatılması ıle ılgıh rnuzatası. hir beklenmedık olar karşıkereler onumuzdekı gunlerde sosmda. senel \uruvusu dejıstirme gırifilen kampanva «ithnmızde dc na erecektır mek «artı ıle dıırnmu knrtarmak hızla geliTnektedı Re^ımde dun bu munasebetle Mısır Çarsisı es. OiCD hevet başkanı Mr Sturke mumkun olabiUın nafının \ardim ıçın ^erdığı j n e . ile Î M F heyet baçkanı Mr KaıNADİR NADİ eek maddelcrınden bır kısmı go ıcr bu sabah Baçbakan tsroet tn JLrkaaı S« B, 80 t l t Arkası Sa. 3, S8. S te ruluyor. YAZISIZ Dünyayı tehdil eden çiçek hastalığı salgınına karşı tedbirler alınıyor Lübnan'dan atılon 93 Türk bir hayvan motoru içinde iskenderuna getirildiler 4 afyon kaçakçısı on milyon lira cezaya çarptırıldı Ankara, 20 (CumhurıyetTeleks) Bugun, Sanayı Bakanlığı butçesi muzakerelerınde, bolgecılık zıhnıyetiyle plân tıstemının yme karşısına çıkılmış, uzmanların muhalefetine, Hukumetın karşı koymasına ve Devlet PUnlama Teşkılâtının programında olmasma, butçenın ımkân vermemesme rağmen, bır baraj ıçın S milyon lıra tahsısat kabul olunmus, bu yuzden bır komıayon uyesi de ıstıfa etmıştır Fırat nehri uzerınde kurulacak olan Keban Baraımm projelerımn ıkmali ıçın S milyon lıra daha ek tahusat venhp verılmemesı yolunda çıkan tartı«mada Baykam. Hukumetın goruşune ıltıfat edılmesı âzım geldığını belırtmi} ve bu paranın venlmemesıni ıstemıştır. BuAnkara 20 (CumhurıyetTenun uzerıne bu konuda venlen 20 lekı) Bakanlıklardan gon.mzalı onergedekı uyelerın Butçe denlecck temsılcıler ıle ısçi Komısyonu uyesı olup olmadığını Başkandan sormuş. Başkan da buve ıçveren mumessıllerınm ışna cevaben boyle bır hususun routırak edeceğı Üçuncu Çalışma hım olamıyacağını, uyelerın Butçe Meclısı onumuzdekı pazartetı Komısjonu uyesı olup olmadığına Arkası Sa. S. Sü. 3 te ] bakılmadan onergenın oya konulabebek In^iltere'de bıleceğını bıldırmıstır. Netıcede, Keban Barajı ıçın 5 milyon lıra ek tahsısat kabul edılmijtır. Baykam onergenın kabulun den sonra Butçe ve Meclıs Başkan lıklarına bırer mektup yazarak Komıs>ondan ıstıfa ettığını bıldırmı» tır. Baykam istıfasmda »oyle demektedır . <But(« Encumeni bugunku oturumund» Sanayı, Malıye, BayındırYurda giriş kapılarında çiçek aşısı olmıyan yabancılara aşı tatbik edili lık ve Zıraat Bakanhklarının, Devlet Plânlama Teskilâtının ve ılgılı yor. Sağlık Müdürlüğii, vatandaşları, aşılanmaya dâvet edlyor. dıjer muesseselerinın kanaatlerme aykırı olarak ve muhalefetlenne Arkası Sa 5 Sü, 2 de Çiçek a;ı kağıâı bulunmıvan koy hava alanı sağlık meraurlu(u arın ve> a çıçek a;ı;ı oîmıjanlı memleketımi7e gelen ve ajı kâjıdı •n memleketımıze gırraesı vasak bulunmıyat) >olcuları mecburi oı edılmış \r bu cumleden olarak larak çiçek aşısına tâbı tutmakta şehnmır »ahıl iihh.veıı ıle Yeşıl. ve kendılenne bır belge vermekkoy hava alanı «a6lik memıırluğu tedır. A>r;ca dışarıdan aşısız gelki eundenberı kontrolarını mklaî mı» olan bu gıbı yolculann memleketımızdFkı ıkametgahları tejtırnvştır Pakıstandan Amprıka\a oradan bıt «"dılerek, bulunduklan mahalda Avrupava atlajan çiçek «algi hn hukumet tabıblıklerı ıkaz edıl ij, memleketımizı t»hriıt etmesı mektedır urenne hava ,kara ve denız \olu Kendısn le konujtuğumuz ilglle Turkne^" gelen butun ^olcu lıler, hıç aşı o'.mnanlarla, uzun Bnndan 14 ay Snoe Halden çıka ıardan açı kâğıdı sorulma^a, s^ı bır sure once aşılanmış olan vanlan 258 kabzimalın bağb bnlnn kâğıdı bulunmıyanlara mecburî tandajları aşı olmı>a davet etdnklan bir (Birlik)de dfln bir olarak aşı ^apılmava başlanmıştır mekte ve «bu durumda olanların baaın toplantıtı yspılmıs ve Hsl Şehrımız Sahıl Sıhhne \e Yeşıl Arkası Sa. 5. Sü. 3 te Mödürü ile Vali Tnlja'T» karsı Yeni Demokıat raitınm alameti çok agir hücnmlara kalkısılmıs. < Demirkırat • Meselenın 6ıü gn Kabzımallann canları yanmıs Bn yflzden feıisini, llerisini döşunmeden konosnp durmnslar tstedikleri de tabıi Hale iade edilmeleri Halbuki ifadelerinin bır yerinde J4 aylık uzüntii neticesi cebren ticaretten menedilen 239 vatandaştan kfmisine kalb, kimisine nuziıl çeldiğinl, kimisının i«ıe akli mnvazenesini kaybetii(Yazm 5 ıncı sabıfemızde) tinl »övlemijlrr. Bn adamlar sıbhatleri u akılları yerinde ikcn bfitün îftanbnla yaka silktirmislerdi. şımdi hanei mesol makam kalkar da dflşunmeden, çekinmeden aynı isleri akli mavazeneierınin hozulduSnnn sorliyen bu malullerr teslim eder? Kabzınıailar rıllar u yıllarcs Türk mızab edebıvatma tükenmez bir konn teşkıl etmişlerdi. Hl'ZlR TOPLANTISI Memlekette huzurun temını konusunDünkü basın topiantısında kenda YTP II Merkezande yapılan toplantılar devam etmektedır CHP, dilerinin sabneden çekilmesi ile YTP ve CKMP den sonra dıin AP de bu toplantılara ıştırakı kabul ^tmış ve II 2 Başkanı Necatı Anbaşı temsücı olarak gondermıştır bn edeblyat nev'inin ngradığı buvük zaran pekâlâ soz konnso Gündem konusu urennde uzun bır sure yapılan tartışmaları mutaakıp edebilirler \e belki de en fazla çaLşmaya başhjan heyet, netıcede bır deklarasyorJa umumi efkârı bnnda haklı gönilfirlerdi. aydınlatraıya karar vermıştir. Resim, toplantıya katılan delegelerı tesbıt etmektedır ••* i Bir basın toplantısı DP rumuzlu siyasî pariiler birbirine düştü E. Kazan, yurdumuzd, bir filim çevirecek Tayın bedelleri ile ilgili kamın teklifi Mecüste Ankara 20 (Cumhurıjet Teleks) Istanbul senatoru Rıfat Özturk, Çıne ve Aydın senatoru îskender Cenap Ege taim bedellerının 165 lıraja çıkanlmasma daır bır kanun teklıfim bugun B M M Başkanlığma vermışlerdır Hali ilk defa 7 mifyon lira kâra geçiren müdürü eski kabzımallar Neron'a benzettiler « > Bjndan H a\ once Halden çıkaı nlan 259 kaozımalın bağh bulunduğu «Istanbul Meua, Sebze ve Bostan Komısjoncuları Cemıyetı» ıdarecılerı dun bır basın toplantısı yaparak gerek îstanbul Valısmi ve gerekse Hal Mudurunu ıstıiaja dâvet etmıştır. Başkan Mustafa Gungor bu arada Hal Murîüru hak kında bazı ithamlarda bulunmuş, fakat bunları kat't olarak tesbıt edemedıklerı ıçm açıklıyamıyacaklannı «oylemış, «Hal Mudurıi ayrıldıktan tonra butui bunlar mısır patlar gıbı ortaja çıkacaktır» ] demıştır. 259 kabzımahn Hal'den atılmasınm «Turk tarıhınde değıl butun dunja tarıhınde eşıne rastlanılma naıj bır haksızhk» olduğunu ıfade eden Cemnct Başkanı «Hıç bır suç ısnat edılmeden cebren şah";î iraenfaatlerı .çın ticaretten men edıldıklerını» sovlemıstır Valı ve Beledıye Başkaaı Tul Arkası Sa. 5, Su. 3 te Sebze komisyonculan diin yaptıkları biı basın topiantısında çok ağır isnatlarda hııiundıılar Dış tediye açığımızın kapahlması ile ilgili olarak yapılan fentaslar Ai Mustafa Gurgor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog