Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

Müslüman Töric Evinln Temel Din Kltabı Merhum »Hm«1ılı Hamcll Y u m n 9 dltHk Törkç» taMrl 1 ttt 7 Bd CfkOar fdtta. Son 8 ind r» 9 tmeu dldler b*atfaa»kta<far, 800 ««hifdlk beİMT bex cüdi (50) liradır. Kitapçılardan isttrytnlz Ödem«li gSnderÜir, NftjM: MUHTAR YAER A«iı«fendi Cad. Bkâttp h«n S J850/880 Hak Dini Kur'an Dili umhuriYet KUBUCUSUt TUNUl NADİ TAC HAİtKAKKEM GECE GÜNDÜZ KKEMİ 38. yıl Sayı 13.458 T«l«r«f *• mektup «an*!* Cumhurfyt* iateabul Peate Kututu: tftaabul N« 346 Telefonlan 22 42 »0 22 42 M » 4 3 9 7 2 2 4 3 9 8 2 2 4 2 9 9 Cumartesi 20 Ocak 1962 CildİB buruftnasnu 6Bİer Yara v* yanıkkn »«çirir Ergtjnlik sivüc«l«rini ?ok ed«r Deridcld leteleri giderir. Bu kavmnoıu g«e« gündüı l£ gün devamlı kullanmız nMmmm kklaeaksmız. Cnnjmî t«vri yerl: MUfflCAR YAZ1R A*ir«fendi Cad. Ekfttip haa 8 İsUmbul Teb 27 22 21 Telgraf: Türkital Istanbul Üâncılık: 1084/883) Meclis emekli, A.P. dul ve yetimlere Grupunda lırtına zammı kabul etti kopması Memurlara verilmesi icap cden zant da 1963 yılına kadar tehir edildi iJimımıııııııııııııııııı IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL: J[~\\ «vmbssk» bir uygarlık Ankıra, 19 (Cumhuriy«t . Ttlekı) MilUt Meclisi bugün, E S mtmur maaşlarına yapılacalt yüıde 15 zammı bir yıl geriye te Ş = hlr eden kanun ttıarısını kabul «tmi|tir. 3 = Aneak, 3/6/1930 tarih ve 1683 «ayılı Askeri ve Mülki Emekli E = lik Kanununa göre, iıtihkak kazanan emekli, dul ve yetimlerin ~ ^ yüzde 15 leri önümüzdeki »ubat lyındın itibaren verilecektir. Mecliıin bundan önceki toplantısında ımekli, dul ve yetimlere S = vtrilmegi istenen yüzde 15 leri komisyon dün gece kabul etmiç. Ş ve Millet Meclisi komisyonun görüşünü tasvip etmiştir. Ş 3 Kanun tasansı bundan «onra Senatoda görüşülecektir. ~ nlllllllllllllllllllllMIIIIIIMMIIIMIIIIIIIIIIIIlllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIrE Başbakan iktisadı konulara temas eden bir konuşma yaptı « muhtemel Yarınkl toplantıda parti ldarecilerl ile Bakanlara şiddetle hücum edilmesi bekleniyor. Paradoks Sosyal adaletiktisadî hasarının ilk şartıdır» Easbakamn not defteri mesele oldu Ankara 19, (Cumhurıyet Teleks) Milli Eğitim Komisyonu evvelki gece yaptığı toplantıda, 147 lerin iadesini tazammun «>den kanun teklifini görüşürken, Bakan încesulu bu husustaki hükümet görüjünü izah etmiş, fa kat komisyonun «147 lerin otomatikman iadesine dair^ görüşünde değişiklik yapmamıştır. Bunun üzerine komis vona gelen Başhakan lsmet tnönü komisyonun tutumu karşısmda üzülmüş ve toplantıyı terkederken cep takvimini masada unutmuştur. • IMIIMIIIMMIIIIIIIIIMIMIIMIIIIIIIIIII Jll) ol»r»k ele »vUbllecegimıı "^ Atatürk devrini «kapalı Ankara 19, (Cumhuriyet rejim» diye .»dUndınn»y» benim Teleks) önümüzdeki paAnkara, 1 (CumhurıyetTeleks) 9 dilim vsrmıyor. AUtürk'ün kurzar günü A. P. Meclis Grupu Başbakan tsmet tnönü bu akjam dufu rejjnı, bir denge rejımı ıdl. nun yapacağı olağanüstu topsaat 19.30riaTürkiye radyolarında Batı uysarlığı çerçevesi içinde yüı lantının kulis faaliyetlerine vatandaşlara hitaben ;u konuşmayı yıllar boymnca kendiliginden gelihız verilmiştir. yapmıştır : sen ve «Jinsel. bilimael, «osyal, ekoParti sevki idaresine ve sev«Sevgili vatandaşlarım. nomik çefitli olusların bugunkü ki idarede vazife alan Bakanİki gün önce size memleketin sidurağı diyebileeeginıi* çagdas delara müteveccih bu faalıyeyasi man7.araçmı, siyasi hayatımızı mokrasi düzenine biı 1923 yılında tın, pazar günü büyük tartışyöneltmek istedigimiz istikametlen bir refer«ndumla, ya da »erbest malara zemin hazırladığı tahsöylemiştim. Bugün, iktisadi duru«eçimlerle ulasamazdık. Bu gerçemin eriilmektedir. mumuzu anlatmak istiyorum. gi lyi bildigi içindir Ui Atatürk, A P. içinde tsm mânasiyHükümet, daha kuruluş günlerinTanıimattanberi «ydınlar arasında müfrit tjir azınlıgın, iktide iken, yani 20 kasımdan arahk taer biri »yn »yrı tartışma konusu dardskilerle onların karşısınKanun partilertn bütün çalışmalarını, teşkilâtlarım ve basına kadsr mübim bir çalışma edilen, fakat bir türlü gerçeklesti Arkası Sa 5. Sfi. 3 te kurulu; gayelerini organize ve koordine edecek (Arkası Sa. S. Stt. « te) rilemiyen ileri rıkirleri toplu olarak ele almı», bıırün kendi adı ile Ank«r» 19 (Cumhurıyet Te•ndıgıtnı* devrim hamlelerini kısa lekıı) Emniyet Genel Müdürlülamanö» başarmıjtır. Bo körpe ğü taıafından «Siyasi partiler» Ka devrimleri geliştirip tüm millete nununun hazırlanmasını b««lanılmal etmek Için hiç değüse, bir ikimıjtır. kuşaklık bir egitim ve sindirim Cemıyetler Kanunundan çıkarıla devrine ihtiyaç vardı. Bu lüre rak ayrı bir kanunun hükümleri içinde ynrt tauıuronu korumak an içine alınacak olın «siymi particak bir denge rejirol Ue tnümkün olabilirdi. Batı demokrasilerinde ler»den yeni kanun Için fikirleri üniversiteyüzyıllar boyonca kendiliğinden aorulmuftur. Ayrıca lerden de fikir isteyen Emniyet îneydana gelen dengeyi Atatürk böylece basit bir takım ya«aklarl» Genel Müdürlüüü, yabancı memle saîladı. örneğin. bizde komiinizm ketlçrdeki ptırtiler çahşmaUrını yasak edildi, bun» karjılık ırkçı yöneten snnunları da getirmij ve îık, torancıltk gibt a«ın *ag akım tercümelfrini vgptırmıçtır. lara <ia Uin •erilmedi. Bu iki ku «Siyasi partiler» kanunu, »itnp »nmınrla kalan Tlirkiye Cum ya»i partüerın bütün çalıjtnslanhnriyeti toprakları ile sınırlı mil nı, teskilâtlannı ve kuruluj gayeliyetçilik *erçevesl içlode. tnilletin lerini organUe ve koordine edecek kalkınmanna yanyacak tağlı »ol tir ln ekonomik ve kültürel btr türÜnlvemiteler v« difter t î lü fikir hareketleri «labıldlğine terbest bırakıldı. Bunnn gibi, öte ler ile iiyasi pnrtiler fikirlerini bil denberl bütün ileri hamlelerimizl dikten sonra kanun tasarıst hakHstekliyen ümmetçllik ve «eriat zırlanaoak ve Bakanlar Kuruluna çilık propagandalan da yasak edildi an», bnna ksrtnlık dindarlan gücendirebilccek aşırt din aleyhtan yayınlara da enfel olnndu. Kimse kimsenin vlcdanı fizerinde Gümügpola bir valandaşa elini öptürürken baskı yapamıyor, kimse falan inanca lorlanmadığı gibi, klmıenln Ibadetine kan«ılmıyordiı. tsmet Inönü» dostlarımızın yardıma hazır olduklarını, bunun için plânlar hazırlandığını açıkladı Siyasî partiler içiıt kanun hazırlanıyor . « Başbakan radyo konujmasuu yapmağa hazırlanırken tnönü. takvımin sonra farkına varmış, ancak aratmaımı rağmen bulamamıştır. Nihayet defteri CKMP millervekiü AH Baran Numan Arka«ı Sa. 5, Sü. « da Bn, »üphesiı Batı deraokrasllerlnde kendiliğinden kvrnlu dencenin tıpkısı degildl, Atatttrk*ün iradesine dayanıyordn ve toplutnurnuı Batı nygarlık ilkelerini benîtnseyinceye dek bu dengeyi kornAnkara 1 (CumhuriyetTeleki) 9 maktan biz sorumlu idik. Ingiltere devleti curaburiyetçi de degildir, T. B. M. M. Bütçe Karma Kohalkçı da degildir, hattft lâik de misyonunun öğleden sonraki otudegildir. Fakat orada deraokrasi rumunda Fikret Kuytak'ın «arfetilkeleri. yüzyıllar boyanea öylesi tigi sözler müzakerelerin oldukça ne kök »alrnıştır ki biç bir aşm gergin bir hava içinde geçmesine akım. kurulu dengeyi temelinden sebebiyet vermijtir. Kuytak. A.P. garsamatnaktadır. tngiliz büküm H Bajkan Ömer Faruk Sanaç'ın darı, resmen Anglikan kilisesinin Komisyonda sakıt devri over mabaşkanıdır. Böyle oldugu balde hiyette konuşanlara göstprdiöi f> fbaşka bir dinin de, masonluğun da, leransı tenkid etmiş ve 27 Mayıs ^insizliğin de lngilterede propa devrimine taviz verenlere çatmıjgandasını vapmak »erbesttir. In tır. EİItprede nıülkiyet hakkı ınukaddestir. Buna karşılık bu bakkı yık Kuytak. sözlerine geçmis yıllamak istiyen Komünist Partisl, ka nn sakim yolunu tenkid etmekie nunnn himavesı altında dilediği vakit geçirileceğine muasır medeniyet seviyesine nasıl çıkılması gegibi çalısabilmektedir. Cok partili hayala geçerken biz rektiğinin araçtırılmasını tavsiye np yaptık? Batı demokrasilerinde etmiştir. Kuytak biraz durduktan gnrdü£ümüz örneklere uyduk ınu? «onra iözlerine çöyle devam etHayır, nymadık. Komünizmi biz tnistlr: kanun dışı hırakirken ırkçılara, « 27 Mayısın oluş sebeplerinl, turancılara buyor ettik. Vicdan bilirsiniz. Bunu millet istedi GehürrİTetinin BOI kanadına söz hak çen devri getirmeğe asls imkân kı tanımazken şeriatçılara, medre* yoktur. 28 nisan hareketleri hâlâ rprilere, gericilpre alabildijine tâ hafızalarımızdadır.» vijıler verdik. Bir yandan cumhuBaşkan A.P. Elâzığ mllletvekiH rivetçiliiimize, devrimciliitimize, halkçılığımıza. devletçiliğimize toz ömer Faruk Sanaç bu esnada Fikknndurmadığımızı söylerken, beri ret Kuytak'ın sözünü keserek «bu yandan köy enstitülerini kapattık, konusmanız bir hükümet olarak Arkası Sa. 5, Sfi. 6 da toprak rcformunıı unuttnk, kadın HAL ORTALIKTA Fatihte Malta'da Karamuk sokağında baklannı hırpaladık ve çıkarcı bir bir evin önünde uzun jnüddetten beri üzerinde «DP Vatan Cephesi ynbaz azınlıSmın vicdanlar ttzeriOceğıt yazılı tabelâlar durmaktadrr. Bu tabelâları bıkılâptan sonra np baskı vapmasına goz yamduk. alan bir hurdacı, üzerlerini kazıtması veya boyaması icap ederken Briyiece ya iktidara peçmek, ya bunu yapmamıştır. Dün Emniyet 1. nci Şube memurları hurdacıya da nrada kalmak njtruna Ataihtarda bulunarak bu tabelâları kaldrnnasını istenıişlerdir. Resimde, türk'ün vaktiylf o kadar eınekle kurdugu toplum dengesini kendi yığın halinde duran «Vatan Cephesi Ocağı» levhalan göriilmektedir. elimizle bozdnk. rtylesine bozdnk ki, Î7 Mayıgta ordu yetişip de «dnr'.» demeseydl, Atatürk ilkelerinden jferiye ne kaldı içp az daha onu da tarihe grimecpktik. Sinıdi. hürriyet düzeninin yenidfn knrulnsn sırasında aynı bata Ankara, 19 (CumhuriyetTeleks) ların islendifeini görüyor ve üzü Yeni DemokTat PaTti Genel Mer SanJuan (PortoRico), 19 (a.a.) lüyoruz. riemokrasi her şeyden kezinden bugün geç vakit bildirilönce bir denge rejimidir. Bunun digine göre partinin rumuzu ola Santa Domingo Radyosunun yaaçıfı kapalısı olamaz. Toplnmun rak beyaz bir at resmt altına yu yınladığı bir habere göre Domir.ik olarak «Demirkırat» keliNADİR NADt varlak yazılı şekil kabul edilmiş Cumhuriyetinde yeni blr hükümet meleri darbesi olmuştur. Arkası Sa. 3, Sü. 5 te tir. Arkası Sa. 5, Sfi. 7 de Kuytak Komisyon müzakerelerinde eski devrin söz kontısu edilmemesini isledi Emekli Inkılâp subaylarından Meclise başvuranların sayısı 4500ü buldu Danıştay Umumî Heyeti 42 sayılı kanunun iptali için açılan bir dâvayı reddetti (Yazısım 5 İnci sahifenin 6 ncı sütununda bulacaksınız.) Tîirkiyeye yatırım yapmak istiyen yaboncı firmaldrın sayısı artıyor Başbakan yarclımcısı İyidoğan yapılan iekliflerin milyarlara bâliğ olduğunu açıkladı Ankara 19. (Cumhuriyet Teleks) Isviçre'liler Karsta 60 milyon ls\'içre frangına malolacak iki süt fakrikası kurmak için hükümet nezdinde teşebbü?e geçmi? lerdir. Değerlerı 1 ü milyon TL. 2 Arkası Sa. 5. Sü. 3 te lira için bir köy halkı birbirine girdi Kavga neticesinde iki kişi öldii, 8 kişi de ağır yaraiandı Siirt 19 (Telefonla) Bes:ri ilçesinin Yukarı Aviski köyünde 20 lira yüzünden köy halkı birbirine girmiş, iki kişi ölmü;, sekiz kişi ağır yarah olarak Batman hastahanesine kaldırıîmıştır. Olay, köy muhtarı Musa Aktan'm Şükrü Anker'den alacağı olan 20 lira yüzünden patlak vermiş, önce münaka?a ve sonra kavga hsline intiksl etmiftir. KAVGAU KONGBE Edebiyat Fakültesi Öğrenci Derneğinin dün yapılan kongresinde nisap yüzünden kavga çıktnış ve üyeler yumruk, yumruğa birbirlerine girmişlerdir. Resimde, ancak hazır kuvvet ekipi tarafından bastmlabilen kavgadan önce bağıran talebeler (solda) ve müdahalede bulunan polisler (sağda) görülüyorlar. Yeni DP'nin rumuzu Demirkırat Doğu Anadoluda sağlık tedbirleri de alındı İstanbul Ticaret Odası, Doğu'ya derhal 1 milyon lirahk yardıra yapılmasma karar verdi Ankara 1 (Cumhuriyet.Telek») saat 11 de Bakanhkta yaptığı bir 9 Sağlık ve Sosyal Yardım Ba basin toplantısında, Doğu illerikanı Dr. Suat Seren, bu sabah mizde karşılasılan açlık v« kuraklıla yapılan mücadele yanmda, snğlık bakımından da bazı tedbirler ahndığını açıklamış ve zuhuru muhtemel tifüs ve hummayiracia hastalıklarınm önl»nmesi için iki bölge» ayrılan Dofuya 34 ton 595 Çocuk kaçırmağa teşebbüs ettiği kilo saf DDT sevkedildiğini, bölge iddia olunan Hüseyin Kaçar lerden birincisinin Kars. Ağrı ve Er Arkası Ss. 5. SB. 8 de Dominikte 48 saat içinde ikinci hükümet darbesi tehlike Istanbuiu tehdit eden Kadıköy yakası ve gecekondular salgın hastalıklarla karşı karşıya Teblikeyi yaratan kanalizasyon tertibatının yarısından fazlası Bizans devrinde inşa edilmiş bulunuyor (Yazısını 5 inci sahifenin 7 nci sütununda bulacaksınız) AÇ ESNER TOK GEYİRİR. CKMP li Yusttf Turel Haysiyet Divânına verildi Çocuk kaçırma olaylarının heyecanı hâlâ devam ediyor m 1 Bu sebepten yer yer garip hâdiseler cereyan ediyor . C.K.M.P. fstanbul ll Idare KuSon birkaç aydan beri bazı kimüyelerinin dün ÎI Merkezinde selerin küçük çocukları sevmesi, yaptıklan bir toplantı sonunda. şefkat göstermesi «çocuk kaçırmaAvukat Yusuf Türel'in parüden ğa teşebbüs» şeklinde mütalâa eihraç karariyle Yüksek Haysiyet dilmektedir. Nitekim geçenlerde Divânına revkedilmesine karar ve Zeytinburnunda böyle bir olay cerilmiçtir, reyan etmiş ve adliyeye sevkedi Arkssi Ss. S, Sü. I ds Arkssı Sa. 5, Sü. 3 te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog