Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

HERPOIİN • SUPERPOÜH Yüdıı 871/84 u m h u r i yet KUBUCUBUt YUNT7S NADt VARLIK 28 inei ya*.ım süren Varlık, bu yılfeaaıada yepyeni hir şekilde çıkti. Bu sayıyı gBrürceniz en iyi Türk yazarlarını koynunia. toplamakta d»vam eden Varlık'ın neden hila bu kadar Jfenç ve canlı kaldığını anlarsınız 1 lira fiyaüyle derailerin en ucuzu da Varlık'tır. İlâncıbk 907/71 Mebuslara zam iimiıliltaarruzuna tamamen yok oldu Bugün toplanacak olan AP, YTP ve CKMP Gruplarmda da aleyhte karar alınacağı bildiriliyor Yurdtçi uçak selerleri sisten iptal edildi îrmir, Adana ve İstanbul hariç, bütiin hava alanlanmız sisle kaplı » *0. yıl Sayı 13.440 rtıı «4rMb Cuznhtıriytt btanbul Pofta Kutıvu: tttanİMil No M6 » «A K 22 « M 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 » > Ruslar Ankarada Josl luk Sab 2 Ocak 1962 . giriştiler Ankara notlan Rus Elçisi, İnönünün davet vuhuunda Ruz> yayt xiyaret edip etmiyeceğini de araştınyor Bırçok hava alanlarının sifli olmuı yuıünden, Izmir ve Adana haTIÇ, yurdiçı uçak seferleri iptal edilmiştir. Evvelki gündenberi Esenboğa Hava Alanı üzerindeki kesif «ıs, uçakların kalkısına minı olmu*tur. tstanbul • Ankara uçak »eferleri bu yıizden yapılamamıstır. Arkan 8a. 6. Sü 3 le Tevfik İleri veSat etti Rahatsu bultman Ahmet Salih Korur da bir klinikte tedavi görecek j • Ankara 1 (CumhuriyetTeleks) • IIIIIKIIIIItllKMtillllfflllfflftltllll Sovyctler Birliği Ankara Büyük elçisi Nıkita Rijov'un Basbakan înönü'yü ziyareti sıraund» Basbakanın bir davet vukuunda Rusyaya gidip gitmıyeceğini öğrenmek istediği sızan haberlerden anAnkara, 1 (Cumhuriyet Teleks) laşılmaktadır. Yeni yıl» girerken milletveküi Her ne kadar böyle bir yoklama ve lenatör yolluk ve ödeneklerinin Ecvet GÜRESİN yanyor artırılması yolunda bazı A.P. ve Inönü'nün Rusyaya resmen davet Y.TJ». milletvekillerinin yaptığı te edildiği şeklinde tefsir edılmışse Atnerikan yardımı konusunşebbüs akamete uğramıs bulunmak de bugün yaptığımız tahkikatta, da geçenlerde verdiğimiz hahenüz resmi bir da vetin yapılmatadır. berler ve çıkan yazılar, sevimli WS«tsfc9 fantt Bu cümleden olarak dört partı dığı öğrenilmiştır. Görünüşe göre doıtlarımız tarafından hosnutnin Meclis grupları, yann ayrı ayrı Sovyetler, son zamanlarda yardım suzlukla karşılanmış. Teşekkür toplanacaklar ve maaşlara zam ya teklıflenyle bırlikte Türkiyeye kar beklemediğimiz için bu hoşşı dostluk taarruzunu artırmışlarpüması konusunu görüşeceklerdiı. nutsuzluğu gayet tabii göniaıı. Bılındiğı gibi. Sovyetlerin ikyoruz. Ancak bu arada yalnız Muhtemelen zam yapılmaması için tısadi yardım teklıfı â O mılyon O Amerikalılar değil, aklı basınC.H.P. nden sonra diğer partiler de doiardır ve bu yardımın mali şartYtJbasıtu hoşça geçirrocsi için'Kemsl Avbsr'a ger«kli da yerli çevrelerde de duyduGrup kararı alacaklardır. Bilindiği lsrı hafıftir. Ancak, Sovyetlerin yapılması içijrj halk'ı ;v;ai'd*fa tir.vu «Jîyar < ğumuz bir söylentiyı burada gibi, C.H.P. Meclis Grupu bundan bu mali şartlar yanında bir takım alenen tavzih etmek istiyoruz. evvelki birleşiminde de lam yapıl sıyasî tekliflerde de bulunacaklamaması hususunda, Grup karan al rına, Ankaradaki sıyasi çevrele>"de Söylenti su : mıstı. C.H.P. Meclis Gnıpu, bu ko muhakkak nazanyle bakılmaktaGazetemizde yardım üzerine haber ve yazılar çıkması için nuyu son birkaç kere daha gözden dır. güya hükümetten kulağımıza geçırmeyi uvcun bulmuştur. Bu teklifler şımdiye kadar biı fısıldamalar olmuş. Tamamen CHP nin yapacağı grup toplangülünç ve asılsız bir söylenti. tısında Başbakan İsmet tnönü. kaç defa tekralanan NATO üsleri Gülünç ve asılsız: Çünkü, TürAdalet Paıtısi Grupunda ıse Baş ve NATO'nun verdigi sılâhlarla kiyede ne tek parti, ne çift, ne bakan Yardımcısı Akif îyidoğan ügılıdır. Nitekıra, Rusya son gunDIKTATÖRÜN İKİNCİ BAJLAYI Hâlen İspanya'da yaş.ıyan 66 ya de çok partili devrede hükübirer konuşma yapacaklardır. Bu lerde Yunanistana da füze ram metin istediklerini basının kukonuşmalarda hükümetin mıllet paları konusunda bir nota vermiş. şmdakı sabık Arjantin diktatörii Ju«n Peron'un 28 yaşındaki güzel lağma fısıldıyacak bir teşkilât vekili bdenek ve yollukları konu hattâ Yunanistanı tehdit de e'mıs sekreteri İsabel Martiner ile bir yıl «wel çılice evlendiği dün açıkkurultmamrstır. Bırakınız fısundakı gorüşunu açıklıyacaktır. tir. FakaJ Ruslann asıl Ü7eı:nde lanmıştır. İsabel. Perort ile tanıs^nadan önce Ispanya'da dansozlük yapsıldamayı, yıllardanberi, doğru çalıştıkları konunun Türkijpnın Akif tyidoğan grupundan öde • Nötralıst» bir politika takip etme maktaydı. Resimde, sabık diktatör ve yeni eşi evlilik yıldönürolerini Arkam Sa. 5. 88. 8 da kutlamak üzere, İspanyanın aşk ve sarap »ehri SanDongia'ya harelcet KEMAL AYBAR'A YARDLM KAMPANYASI Meclis kürsüsünde nek ve yollukların Bütçe Komis5İ olduğu fakat bunu ciogrudnn ederken görülüyorlarlllllllllllllllllllllllllllllMlllllllllltl parasızlıktan yana yakıla şıkâyet eden milyoner Mardin milletvekiU yonu raporunrîa belirtilen miktar doğruya ele almayıp dolajısiyle Kemal Aybar için, Polatlı'da intişar eden tPolatlı Postası» gazetesi de da kabul edılmesıni isüyecek ve Arkası Sa. 5. Sü 3 te okurları arasında bir yardım kampanyası açmıştır. İlk gün toplanan 16 bu konuda karan n alınmasına çaIısacakiır lirsya paralel olarak, K. Aybar gibi 3,600 lirayı az bulan milletvekili ve senatörler için bir otelci 30 gün müddetle bedava ikamet. bir lo Grup kararlan alındıktan sonra, öütçe kanta bedava yemek, bir kolacı bedava elbıse ve gömlek temizlcnmeii Meclis Genel Kumlunda Komisyonu raporunun lehinde ko »• ütülenmesi, bir nakliyat şırketı. Ankara ile Polath arasında bedava nuşmalar yapmaları için sozcüler leyahat imkânı sağlaması, bir matbaa sahibi de baskı işlerini ücretsiz | j ^ y«pm»ğı taahhüt etmiştir. «Polatb Postası», «HemşehrUerimizin bu j Millet Meclisinır 3 ocak çarsam «nl»yı?lı hareketleriri şükrania Jrarsdar. yardımlarını esirgememeleri o a günü yapacağı toplantının gün. ni dileriz» demektedir. Karnpanya, dev«m etmektedir. ! deminde bu mevzu yer alacaktır. PolatU Postası Yantım Kampanyası İ Siirt Savcısına göre, bölge halkı can ve mai emniyeti içinde değil Savcı "Emniyet ve âsayiş kuvvetlerinin azlığı, teknik imkânsızlık,bubölgedekihuzursuzlugunkaynağıdır,,dedi Siırt (özel surette giden arkadaçımız Alâettin Bılgı bildiriyor)) Siirt'in genç ve enerjik savcısı, ömer Çapanoğlu, son olaylarla ilTevfik İleri gili olarak kendisiyle yaptığımız 1, (Cumhuriyet Te bir mülâkat esnasında, « Siirt ve leks) Bir müddetten beri An çevresinde huzursuzluğun mevcut kara Hsstahanesinde tedavi edil olduğunu, mantık adesesinden bak mekte ois n eski Bayındırlık Ba tığımız zaman kabul etmek meckanı Tevfik İleri, bütün ihtimama buriyetindeyiz!» demistir. < Bu huzursuzluğun başlıca se rağmen müptelâ olduğu kansersualimizi ise, den kurtulamıyarak dün gece sa bepleri nelerdir?» Arkan Sa. 5, Sfl. 2 de ju şekilde cevaplandırmıştır: < Karjıhgı bir hayli geniş olabilecek bu sualinizi özetle cevaplandırmam gerekirse başta iktisadl krizi söyliyebilirm. Daha sonra, bu bölgedeki emniyet ve âsayis kuvvetlerinin azlığı mevcut kuv vetin de teknik ve tennî imkânsızlık içinde bulunması yüzünden. kendisine düşen vazifeyi yapamamalan huzursuzluğun kaynaklandır. Aynca, diğer müesseselerde olduğu gibi, burada da ideal cep• 2 numaralı D.P. nin Genel Ba$ hesinin zayıf olması dolayısiyle, kanhğını kabul etmıç olan Trabıon vazifenin rasyonel bir şekilde icsenatörletinden Yusuf Demirdağ, ra edilmemesi, önemli lebeplerden dun kaldığı otelde bir basın toplan biridir.» Arkara Sa, S, Sü. 6 da tısı tertipliyerek C.H.P., A.P., C.K. Arkası Ss. 5. Sfl. * de O . (Serhad Ardahan) ?a/elt«i lam hvdat iizerindeki 60,900 nüfoslu Posof kazasında hir tek doMor bulnnmadıfını v»2iyor. Halk hastalanınca doktorsnz iyilegmenin çarcsini bulmns ama cinayetlerde kanunun emrettiği otopsinin yapılamaması il gilileri çok müşkül dnrnma soUuyormuş. Ocçenlerde Ağara köyünde iki kişi öldürülroüs. Başı sıkılan Posot Savcısı, Ardahan Savcısından yardım istemis. Ardahan Savcısı ile Hükümrt Doktoru ancak Damal nahiyesine kadar fidebilroişlcr. ölülrrin sahipleri de cesetleri kızaklara koyap güç belâ bu nahiyeye setirtnifler. Oiopsi yapılmıs ve cesetler tekr»r kızaga yükletilmis ve yola çıkılmıs. Nasıl düşünebildiler? Halkın büyük kısmı yeni evınae karşıladı Fiatlann çok yüksek olması sebeblyle İstanbullular yeni yıla kendi imkânlan dahilinde eğlenerek girmeye çalıştılar 2 nolu D.P, isiediği demokrasinin mahİYetini bilmiyor Sönük bir yılbaşı daha geçti, gıtti.. Pıyasanın istikrarını bulamamış olması, memurlann hayal ettikleri ' J 15 zammı alamamalarıyılbaşının sonük geçmesinde baslıca ânıillerden biri idi. Tabii bunların yanında bir de fıyatlann durumu vardı. Hilton, Divan gibi büyük otellerın lokallerinde eğlenmek istiyenler adam başma a O 3 0 lira ara O 6 sında bir para ödemek mecburiyetindeydileT îki kisilik bir ailenin dığer masraflan ve bu arada içeceği bir şişe çampanya ile miktar elbette ki 1000 lirar.ın üstüne çıkıvordu. Çınar otehnde bu yıl ideta bir öiülerin bile âhirtt volcnlnfuna (ikmadan önce dünva yfi. faşmg havası esiyordu. Gruplar ha zönde 100 kilometre mesafe kat' linde toplanan gençlerin yanı «ıra, şehrin tanınıraş simaları da göze etroeye mecbnr bırakıldı|ı ve ancak kanun zornyla doktor bo çarpıyordu. Bi'hassa saat 24 ten sonra. yılbaşı gecesini bir kaç labildiği bir memleket kösesilokalde geçirmeyi Idet edinen ten nin Afrika çöllcrinde defil de m Türkiye içinde bultındnğana 1 ginlerin ujrak yeri oldu. Tabii s a panyalar b:rbiri ardına patlıyornanmak ne kadar süç Bir kıdu. " sım üyelerinin 3400 lira aylık Kulüp X. Yeşüyurtta yeni açı istedikleri BüyüU Millet Meclilan bir kulüp sosyetenin tanınmı; sinde bu toprakların milletvekirnselerini ceıbetmişti. killerinin de hulandofunu düBu gibi yerlerde eğlenenlerin sfinmek ne acı!... sayısı mahduttu. Zira, tstanbullula ATkan Sa. S, Sfl. S te Yeni yılın ilk gecesini Emniyette geçirdiler • Polis muhtelif suçlardan dolayı 116 kişiyi nezarcte aldı Yıîbası munasebetiyle geniş tertibat almıs olan polıs, sokaklarda vatandajın huzurunu kaçıranlarla müeadele etmiştir. Sabaha kadar şehrin her semtinde gezeıı yaya ve motorlü polis devriyeleri 116 kişiyi nezaret altına almışlardu. İsledikleri muhtelif suçlardan ve sarhoşluktan dolayı nezarete alınan 116 kişiden 56 sı yeni yılı Emniyet Müdürlüğü, gerı kalanı da polis karakollannda geçırmıslerdir. tki tçkili lokanta kısmen yandı Yeni yılın ilk yangm olayı dun sabah saat 6.30 da Beyoğlunda olmu» ve iki ıçkilı lokanta kısmen yar.mıştır. Galatasarayda Avrupa Pasaiınm içindeki 7 ve 9 sayılı Koço Zaharyan'a ait loka.ntamn bacasındau sıçrıyan kıvılcımlar yangın çıkarmıştır. Aynı çatı altında bulunan Tanos Poryas'ın lokantasına da ?ıraet eden yang;. söndürülmüştür. Doijiılıaya/ıl halltı da Hükümet tarafından alınan tedbirlerin hiç birisi bugüne kadar ilçeye ulaşamadı Pervarî ilçesinin Hag küyiinde yanm laatlik çsrpışma sonnnds ele geçirilen auîı eskiyalardan 5 l f yaşmda Sait Aydar ile lli yaşındaki oğln Ahmet Aydar. (Samklann evinde 1 mavcer ve 3M merml ele geçirilmiştir). Dojubayazıt 1 (Hususi) Doğu j kararınm bir an evvel Uçemize de halkına yardım konusunda hükü1 ulasması ve tatbiki istenmektedir. metçe alına^ tedbirlerin henüz Bir memnrnn teklifi ilçemize v e civarına ulaşamamış Van 1 (Hususi) ."pehrimiz meolması sebebiyle halk güç durum murlarından Doğan Işıtman memur dadır. Köylümin ne kendısi, ne de lara yapılması duşünülen yüzde hayvanı için yiyeceği kalmamış 15 ; a m n n bir sene geri bırakıltır. OfİKİn kredili buğday satı«ı ması, buna mukabil zam tutarın açlıbla karşı harşıya dakı paranın Doğu'daü kurakhktan doğan tehlıkeyi onlem* iiinde kullanılması hususunda ilgüilere teklift» bulunmuştur. Doğan Işıtman'm müracaaöna lıenüz cevap verilmemistir. Basdan evin sahibi 45 yaşındaki •ajus yakatandifi auıdaki kıyaietiyle 'Seks partisi,, tertip eden 19 homoseksüel yakalandı Basüan evde kadın eşyalan ve makiyaj malzemesi de ele geçirildi (Yazısı 5 inci sahifemizde) O. P. Baskanı, basın toplantısı sırasında Genel Sekreter tarahndan kulağına sufle edilenleri dinkrken A. P^nin istanbul teşkilâtı huzursuz Fice Başkanları yann, memnıın kalmadıkları Mümtaz Tarhan ha«k»:ılığındaki yeni İl İdare Kurulu hakkinHaki kararlarını vererekler (Yasısı 5 inci sahlfemirde) YARI MÜNE\ r VEE MÜNEVVEB Eyup'te yakalanan cinsi sapıklar, Emnivett»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog