Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

SÂNÂT TAKVIMI 1 96 2 1962 yılmm en buyuk sanat olayı, MıUl Eğıtım Bakanlığınm vayrmladığı Sarsat Takvmudır Takvımın her ayı, orjmallen Topkapı Sarajı Müzesmde bulunan 18 Yuzvıl mınj aturculerırmzden Levnînin yaptığı bazı mınv aturlerle Şakaıkı Numanıyedekl bazı mmyaturlerden meydana gelmıştır(1962 Sanat Takvımı), 700 kuruş fıyatla Millî Eğıtım Bakanlığı yayınevlerıyle butün k ı tapçılarda satümaktadır. (Basın 120'840) umhuriYel KUBUCÜSD: rüNUS NADİ Mnstafa Nihat Öıon TÜRKÇE YABAVCI KELIMELER S&ZLUĞÜ Kuçuk bır tonluluktan kalabalık bır kurultaya kadar hemeTi btşr toplantıda dıl konusıı açılınca sorün Vabancı K>lır>ıeler:s uzenne yonelmeraış oldugupek az gorulmustur Hereun gfczetelenrmzde d<* yuzleree bu kehırelerle kats'laşmaktajız. Bu kadar cok soz edılen bt£ konu pek ustun koru ele almdığı ıçın bu sdzluk haztrlanmıştır Bez C3ith 15 Lıradır \e AKA Kıtabevlen 4D1L Şt Istanbul Ilâncıhk 986'794 38. yıl Sayı 13.457 Telgrai v» tnektup »dreai: Cumhurlyet tstanbul Posta Kutusu lstanbul No 248 Telefonlar 22 42 90 22 42 96 22 42 97 22 *2 98 2i 42 99 Cuma 19 Ocak 1962 AP içinde Koalisyonu yıkıcı ve Kabineye karşı hareket Bu hareketi destekliyen grupun temsilcileri gizli bir toplantı yaparak bundan sonraki hareket plânlarım tesbit ettiler Apaydın yıkıcı taaliyetlere karşı olduğunu ifade ediyor Senato da Alicatı mebus İıtönüıtün maaşlarını komışnıasını I kabul etti tasvip ediyor 1 Koalisyoım knvvetlimdirmeye gayret edilirken Komisyon emekli dul ve zammı kabul etti Kabul edilen maddenin şümulüne 1950 den evvel emekliye ayrılanlarla, dul ve yetimleri giriyorlar Ankara 18 (a a ) Memuı emekh dul ve \etimlerle Iktısadı Devlet teşekkullerı Beledıjeler, Özel Idareler ve benzerı muesseselerde çalışmalara 1 çubat 1962 tarıhınde vuzde 15 ni"=petınde zam yapılma«ı hakkındaki kanunun 1963 malı vılma tehırı hakkındaki kanun tasarının şumulunden 1950 vıhndan evvel em<">lıve avrılmıs olanlar bu tarıhten evvel kendıleııne dul ve vetım «naa>;ı bağlanmı» bulunanların çıkarılması hakkmda kı tadıl tekiıfı Mıllet Meclısı But çe Komısyontınun bugun saat 19 da \ aptığı toplantıda muzakere ve kabul oljnmuştur 1 ••« \nkaıa 18 (Cuml u n \ t t Teleks) Y T P Genel Ba' kanı Ekrem Mıcan tnonu nun radvo konu^ınası dola> ı «\le bugun ba>ma a«agıHaKi aemecj vermıçtır «B r mtıkal de\ reMnde bu lunmaktayız Bu devrenın en z vasfı çunluk mu' bırbınnı takıp e' mektp olma'idır BıÇOK mu,kuller, hadı^elTi ehemmıyetlerıvle nutsna»ıp olmı \an anlaj ışsız •utumlarla mutalaa edenlem cemıvetle Arkast Sa. 7, Su. 4 te Ankaıa 13 (Curahumet l e leks) Bır taraftan Koalısv onun oturma^ı \e hukume'ın vardtmc M olm«.k uzere bır butun halınt glme":ı \o!unda gavretler sarf «clı rkcn koali'vonun AP kanadında kanasmalar hızlanmı? ve hatta koan vonu vıkıcı ve hucjmete rruteveccıh bır hareket ba^goster mi'.tır Yao'ıgırrız soıu tuımalaıa gore as!"icia me^ele hukumette mevkı aUn AP Bakanlamın verıne geçnıpl 1 tıı ıbarettır Bu temaNul e\ vplce Bakan adaM olup da Genel Ida>e Kurulu ve Gıup Idare Iıevet'prınm toplan'ılarında seçılem venler arasında gorulmekte \e bu s hıslar tarafınrian da grup'i ttsır altına alınmas na çalıcılmaktadır A P Bakanlannın mute^anıt bır sekılde hukumette faalnet gostermelerı bunlar\n karsısında ulan sahı«lar ıçın bır pıopdganda > esılesı teskıl etmektedır Dun eece kabmeve kar=ı olanıaı dan 11 kısılık bır grup Cevdet Pe rın în ba=kanlıg nda bır toplantı \aparak hateket planlarını tesbit etmışlerdu Meclı* Grupundakı 7080 kısının temsılciM olarak toplanan bu 15 \P lı AP Genel Idare Kurulunu hukumettekı AP lı u u lerı gorevlerınden u^aklas'ırma a zorlamak karanndadırlar Ote \ar> aan pazar gunu toplanacak olan AP Mcli' GruDunda muzakere edılecek konu munasebetı\ le Bur han Apa\dının 11111137 ettıgı Genel Baskanl k \e Genel Idare Kurulu hedefınde rie 13 lerle bırlesılrnektc dır Fosseptik çukurunda kadın cesedi Polis. 25 jasmdaki 2 cocuk annesi Hilmive Kalkan'ın bir cinavete kurban gidip gıtmediğini ara^tirnıak icin cesedi Morga kaldırtti Evup Sa\cılıgı dun Sağmalcılarda suphelı bır olum vakasına el kovmuştur Sagmalcılar, Çarçı Cad de«ı Çığ Sokaktakı bır evde otur makta olan 25 va^ında 2 çocuk anne=ı Hılmıje Kalkan gece saat 02 de bahçelenndekı fosseptik ku>usunda olu olarak bulunmuştur Ancak kadının enı 25 santım uzunltığu 45 santım olan bu kuyunun aa7indan na^ıl ve ne şekılde kuvuva du?tuğu anlaMİmamıçtır Nermal bır ınsanın sığmasına ımkân olmıvan bu ku>u ağzından Hahmemn geçmış olması vuzunden vucudun da bazı moraltılar belırmiştır Arkası Sa. 7. Sü. 3 te | Dun Napılan muzakerelerde Meclis Di\anları hakkındaki madde tasarıdan cikarıldı Cevdet Peuıı Izmır 18 (Telefonla) A P Geî da af tahakkuk <=*meli2i takdırde bozulara ö ını ıma et ^rkara 13 fCumhurıvet Te'eks) nel Baçkanı Ragıp Gumuşpaıa budemı^tır Başbakan tnonu j a n n bır rad gun Manısa ılçelennde tema^la^na de\am etmış \e gıttıgı her \er• \l muhakkak çıkacaktır S jo konuşması daha \apacaktır partınıze çuInonu 'aat 19 30 da vapacaeı de \ıne (af) talep eden partılıler bırlı olun \e bu ir.ıncı rad\ o konuşmasında ıktı tarafından karsılanmı«tır Gumuş \ enın Koalı^^onda bırıncı =art opala \la«ehırde \aptı<;ı kcnu^ma larak af \ardır Tahammullerın dc «s ı me^elelere temas edecekti" İnönii bugün bir radyo konuşması daha yapacak Gümüşpala af tahakkuk etmezse Koolisyonurt bozulacağını îma etti A P Genel Başkanı «Koalisyonun birinci şartı aftır. Belimizde jumuıta kufesi yoktur. Kimseye perçin de olmadık» dedi. bır dprece^ı olduğu muhakkak Be hmızde lumuıta kufesı \oktur KınT=e\e de perçin olmadık Koalıs\ on memlekctın ıstırabını gıdermek ıçın ^apılmı>tır Gıdeımez^e on tehIıke^e du«pr • Ancara 18 I Cumhum et AP Genel tdarc Kurulu ıse par Cumhurnct 'îeratOMi bugun uptıgı toplan ıda T. n ator ve mılt m kendı oto"ite^ı altında topla mak \e hıjerarsık bır dısıplm da iet\ekıllennırı odenek ve aylıkla *rkası Sa 7 Su 3 le ının avda 280(1 lıra olmasnı ka bul etm^tır Senato Babakan BavanUr Mec 1 = Ba«kanları Ba^kan Vekıllerı ıdare amırlerı denetçılerın odeneklerı ıle ılgılı maddeiı tasarıdan çıka^m s bıınun a rı b'r ka nunla duzenlenmesı ıçın Mıllet e conderılmi'î'ır ATEŞ VE B I Z Ateş ıle buzu \anvana getıren bır olavı ak«ettııen vukarıdakı resım Amenkanın Mılwaukee şehrınde çekılmışIJI Hack s mobıh a şırketının bır magazasında \ angın çıkmış, ıtfaıye uıemurları atesı sondurmck ıçın su sıkarlarken şıddeth soğuk vuzunnen buzlar tesekkul etmıştır Ittaıye memuru Tierdıv erundekı buzları Kuıegının sapıj la parçaiamaga çalışırken \angmm ancak 5 saatte kontrol altına alınabıkiıgi bınadan hâlâ dumanlar çıkmaktadır DP İstanbulda Inönü bu fikre karşı «Biz hiikümet olarak Meclisi muhtar af istemek içîn organlanıı yetkisine karı^tırmak istemiyoruz» dedi sessiz yürüyüş \an t ı r kdt.un tekiıfı bundan oi ^nkara 18 (Cumhumet C H P Mechs Grupu bugun »aat ce C H P nden Turhan Fevzıoglu Zekı Zeıen Oran \e Ferda Gulej 10 dan 13 e kadar toplantı japrrı tertip etmiş Bdsbakai l'smet tnonu de bu top tarafından hazırlanarak Meclıse lantıda konu^mu^tur Grupta *on gunlerde cere>.an eden olaj Ur l»ı ler \e Dnanet îvlemle ılgılı ka nun tasansı muzakere konuau \d pılmıs înonu ıle bılha^a 147 lcıı ! Lnıversıte\e donus sek ı uzerırde kaiM fıkırh olan C H P iıler ktn dı fıkırltıırde i";rar e'mijleıdıı Bılındı^ı gıbı 14" lern L'nner ıtf ^e otomatik rlarak ıaae ını =;aalı verıİTi s ancak a%nı konuda \e fa kat ıadenın Senato kararı ıle olmasını ı«tı\en Hukumet tasansı karvısında kanun teklıfını ımza edenlerdcn Turnan Fevzıoglu Zekı Zccn \e Ogjz Oran ınualannı gerî riimı^lardır Bu suretle otomatik dorusu savunan Feraa Gu e Hu % kume* ıl° kar« kar<ı\a Kalmi'Jtır \rkası Sa. 7 Su 4 te Ankara, 18 (CamhunyetTeleks) Genel m°rkezı İstanbulda buluran Demokrat Partınm Kocaelı ıl teşkılatı, savcılık kararı jle kapatumış ıken dıger taraftan partınırı kurucusu Mu=tafa Demır bugun Ankarada u^uncu basın toplantısını vaparak partısıne venı ıltıhaklarm jakın olduğunu ıfade etmıştır Toplantıda haı^n 17 Y T P , 3 C K M P v e 2 C H P senator ve mıllptvekılı ıle temas edıldıgı A. P den ıse kıtle halınde gpçme olacagı ıfade edılmıştır Bu arada A P izmır mılletvekılı emekli gpneral Mehmet Alı Avtaçın da Demokrat Partne geçmesının artık Arkası ha. 7, Su. 4 te 147'lerin otomatik olarak vazileye dönmeleri istendi Doguya >ardım ıçın eskı elbıselerını bagışlajan \e Menderes aılesınc \ardım ıçın cuzdanlarını bo\altan \alandaslar Menderes ailesi için para toplama kampanyası devam ediyor Menderes aıletmın A^ dındakı Çakırb»Uı Cıfthğını hacızden kurKrediler henüz gerçekleşmediği için, halk ot tarmak ıçın eskı DP sempatızanlayem satın alamıyor rının para jatırma faalı\etı dew n etmektedır Bu arada «empaErzurum 18 (Telefonla) Hu van yemı sıkmtısı had bır safhatfanlarin ga\retı bazı açıkgozler l e dolandırırılar tarafından ıstı« kumetın Dogudakı kuraklıkla ıl da bulunmaktadır ragmen Devlet Bakanı Turhan Feyzıogmar edılme\e ba^lanmıstır Yapı gılı butun gajretlerıne ^^UasI ba. 7. Su 4 te bılhas^a Erzurum kovlennde h»> lu'na, gelışı sırasında koylülerın ıfade cttıklerı ^ıbı, hayvan ;errının temını gecıktığı takdırde, hayKENDI KENDIMIZI TENKID \an zavıatı onumu^dekı gunlerde çok artacaktır Erzurum bolge&n n 'htnacı clan 53 bın ton saman ve 138 bın ton ota mukabıl bugune kaUoims ^ardım dedık. tstan man gıder nıhavet bunları adar «adece 253 vagonla uo"'ü ton bul hemşehrısı eskı entarısı ıle lacak para gıder. saman ve ot gelmıştır Buılar da kullamlmış ıç çamaşırlannı ancak merkez ve cıvanna dagıtılaj Ya vatandaşın parası voksa" hcdnc etmeec ba$ladı Bu ı;ın Canım ınsanı guldürmevın bılmış gerıje kalanı ıse alıcı bek\atanda.a \anlış anlatıldığı Çakırbejlı «, ıftliğını hacızden lemektecır lıundan da heilı olu\or tstekurtaracak paralar da \atan Kojlu elınde p^ra bulunmadınılen takırlere \ardım degıl das kesesınden rıkıyor gından \e havvan >emı ıçın h"rdır Kcndısı el^meksız havvahangı bır kıed' açılmani': oldııTarım Bakanının ağzından nı umsız kalan az rok topraU gundan lr9O tenzılatla s;^tırıl»n açlısın butun memlekete \a *ahıhı çıftçıve \ardımdır Boş ha\\an temlerı kojluve u'asamavılacatmı oğrendığımıze çore mıdcler rençı kaçmış ıpeU samaktadır Bundan dolavı ha.> an gun olur aç kalan Jstanbnla hilıhk ıle \ırtık na^lon kilotn vardım dıve OoÇudan hu e«kı ı zavıatı oevam etmektedıı ııe \apsın Davaıı deıenere etentarılerlr enılmış ıç cama A\ rıca Erzurum ı^ta«vonuna 75 m'\plım <f hunları \ollivacaSirlarının çerı %ollandıiını ço ton arpa ıle 3 \agon keprk s«"lmıssn117 d f t r m hiishutun çııcen tır Lrzuruma <aman gelmf>ı ıle rursek faıç şaşmıvalım. (lırnıııelıiTi Dnjuia huğdav fıatlarda muhım duşmp olm'i=t ır ?ıdpr un z'ârr ^rpa eıder «abamanın toptan kılosu 2 de ı«e 35 kuru^t ır Doğuya gönderilen ot ve saman köylü vatandaşaulaşamıyor ^ I Bakanlar \ | Kurulu İ İ toplantısı 1 = 'JIIIIUIIIIHIIIIIIIMIIMIIIIIIIIIIIIIII^ 400 isci ile ılgili bu durıım TurkIs Temsilciler Meclisinde Genel Ba^kan tarafından acıklandı Inkılâpta işinden çıkarılan işçileritt yerlerine iadesine sendikaları ntâni olmuş . ^ . Olcarto Uter An«.ara 18 (Cumhurn t) Teleks) Bakanlar Kuıu S bugun Bajbakan tsmet lr Ş nnunun başkanlıgında haftalıl ve Arkası &a 7 S ufcda » \ntrara 18 (Cumhurıvet Teleks) Turkîs Te.m^ılcıler Mech'inm bu "iabahkı toplantı^mda Geneı Bavkan Se\fı Demır^ov tenkıdlerı cevaplandırmıs \e TurkI^ olaraK e!e alınan ısçı meselelennı anlat mı«tn Demırsoj koıu^masında bılha«a sendıkaların zengınle^rnevı konu<;una ısaret etmış ve «Ancak bundan •ionra «e^ımızı du^urabIlır ve ^endıkacıhtk \ a r d r dnebılırız» demı tır Başkan bu arada bırçok sendı kaların Konfedera^'vona aıdatlar m verm^dıcını «n ledı \p tpplan tının baskanlıgını vapan Bahır Er^o^ un sendıkasmm dahı aıdatım odemedıgını ornek gosterdı I^cıler ıçın bır banka kurulmaM tcebbusune temas eden Başkan, Genel Sekreter ve tstanbul II Başkammn dun tasarruf bonolarmm Konfederasj oistenmediği I na terkı suretı\le elae edılecek 24 toplantıda, yeni bir İsçi Partisinin ImıHonun bankanın sermajesını «Yenı seçımler demokrasımızın ı f ' k ı l e kâfı peleceğını be^an eyle kuvvetlenme'inı v memleket me mıştır selelerının hallı ıçın venı vollarır îhhlalden «onra ı^lerınden uzak go^tenlmesını temın edecektır • lastırılarv ı^çılenn saMsmın 400 kı Turkı^e îşçı Partısı Genel Sek Mden ıbaret olduğunu bunların ıs reterı ve l'tanbul ll Baskanı dun lerıne ladesı ıçın •Napılan temaslar Genel Merkezde tertıpledıklerı ba bi77at sendıkalan tarafm sın toplantı=ında Turkls Tem«ıl Arkası Sa. 7, Su. i te cıler Meclı«ı Genel Kurulunun «tn san gıbı va^n abılmemız ıçın bır Arkası Sa. 7. Su. 3 te Tiirkiye İşçi Partisi seçim istiyor yaptıklan acıklandı r; baslamadan çığrından cıktı î Daha Grev kanunu şubaltan sonra Meclise sevkedilıyor Ankara 18 (CumhurıvetTeleks Butçe Karma Komısjonu bugun Omer Faruk Sanaç başkanlıgında toplanarak Çalışma Bakanlığı butçesmm muzakeresıne başlamıştır T B M M Butçe Karma Komnvonunun ogleden sonraki oturumunda Çalı^ma Bakanı Bulent E^evıt Bakanlığı, ış ve ışçı me«elelerı hak kında genış ızahat vermış ve «Toplu sozleşme ve grev haklannı ışçı VP tanımakla, demokratık çalısma duzenme gırmış bulunacagız 22 25 ocak fanhlennde toplanacak Ça \rl»aM Sa. 7, Sü. 6 da Ramazan Gençer YAZISIZ tronU D'mokraBiden \ szgeçümiTecek» dedi Gazeteler Attist olmak için Âdanadan kaçarak gelen çocuk yakalandı • Yazısı 7 ncı Sahıfemızde
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog