Bugünden 1930'a 5,470,688 adet makaleKatalog


«
»

Türkiy«nin en modern «n koaforlu turlstik eteli Her odada Banyo, Telefon, Üç Kanal Radyo Har&a manzara Amerikan bar, restorant tSTANBUL AYAZPAŞA Td: 4» 51 20 13 Üâncıhk: 1172/744 u m h uri yet KURÜCÜSÜÎ YÜNUS NADİ fcb bir Vahsi Atlc CUVHE N V A» IN t VI IZ3İ. 5*«E$« ROMAHIAR «risintft gktt. İHneılık 983/74S 38. yıl Sayı 13.456 Telgrai r» » e k t u p •&«*: Cumhuriyet trtanbul Porti Kututu: tstanbul No 348 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 B 8 2 2 4 2 9 9 Perşembe 18 Ocak 1962 ınonu Meclıste goruşulmeye başlandı vazgeciimiyccek,, nedi • Başbakan radyolardan millete hitab etti Veriten bir müstaceliyet takriri ile • • •tfi • nomnlf racillon Memur zammımn tehiri teklifi UGIIIUIVİddlUcll M ,.. L^uLji Emekti, dul ve yetimlerîn, tehir tehlifinin sümulü dısmda bırahılması için tasarı Komisyona iade ediîdi Ankara, U (CumhunyetTeleks) Millet Meclisinin bugünkü toplantısmda »özlü «oruların müzakeresi sırasında memurlann yüzde 15 lerini tehir eden teklifin gündeme ahnması ve önceiikle görüsülmesi oylanıp kabul edilmıştir. Tümü üzerine kimse töz almamıçtır. Mad • delere geçilip ivedılik karan alındıktan sonra yuzde 15 zammı 1/2/ 1963 e tehir eden birinci madde okunmuştur. Ancak verilen bir önerge ile 1/1/1950 den önceki emekli, dul ve yetimlerin bu hükmün dı?mda bırakılması istenilmiştir. Berkan. Kükümetin tehir teklifinde haklı olduğunu, ancak emekli dul yetimlere ait zammın 25 milyon lira tuttuğunu. 1950 öncesi emeklilerinin mali sıkıntılar içind» bulunduğunu söylemiştir. Maliye Bakanı Şefik tnan, teklifin isabetli olduğunu ve porte»!nin 25.595.024 lira olduğunu söyliy» Arkam Sa. 5, Sü. * de rj • \ ların hududu aştıkları takdirde devlet kuvvetlerini karşılarında bulacaklarını, bu hususta emir verdiğini bel irtti Mecburî Iskân Son tartışmaları önemsiz gören Başbakan, bunlanyapan Kanumı Anayasaya aykırı bulundu Bir iki Yıl geri flllMIIMIIIIIIIIIIIIIIIIII 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIII • III1MII1IMIIIIIIHUIIIIIIIIIIIIIIIIIII Bırakılsa dargunlağvn ç«» sitll nedenleri arasında Devrim hiikümetince geçen yıl o hasvnrulsn «Servet beranGazeteierde iki regim: tki baa namesi» işlemine de bir yer avır ka fişesl Snttnde İki knyrnk .. tnak gerektifcini ksbnl etmeliyiz. Birinde hftlk. Demokratlar devKarançlan kontrol etmek vs verrtnde kvralnp »imdi tasflveaf ci kaçakçılığını Snlemek gibi iyi kararlaaan bir banksdsn parabir niyetle »lınan e kararı bir çok sinı koparmak için nİTa^ıyor, I; erbıbı yanlıs anlamııtır. Teni diğeriode Çakırbevli çiftUğlni Evvelki gece başkentin göbeğinde patlak veren bir varlık vergiıin» çarpılacaklmhMİrden kortarmak fltere açısiddelli karışıklıklan mütaakıp Cumhurbaşkanının n, ra da berhanji bir kannnla «erlan besaplara para yatırmsk tistifası üzerine başa gelen Junta, derhal yemin edip vetlerinfn elden gideeeği korkmo çln tir» bekliyor. na kaptlanlar «mal eanın yonjasıişe başladı D.P. devrtnde bir mmaalar t»dır» aialar «fislııe nyarak paracıktanbnlda ve di|er bfiyiik »ehir'.lartm »»klamıjlsr, beyannameleri ra4yo konasıtıasını yaparken (Yaıısı S inci sahifemirAe) lerde baska »nbesi ile mahalle«k«ik dotdurmnaİsrdtr. Böyleee. A.P. Genel Başkanı Manisad a sözlerine «A.P. iktidar partiblei dükkanından ha?k» bir fey mrdeni milletlerin çognnda başasidir. C.H.P. de bir iktidar partisidir. Bu iki parti elele acılma» olmnstn. Demek TOrk rı il« yÜTÜtölen bir vergi kontrol bankacılıjı tastiyeye maruı k»lçalışıyor» şeklinde devam etti cistemi, bizdp halka lyi duyurnl» tnndıgı yerlerde ve hallerde bn rnadıgı, psikolojik Snı da iyi ıeçteıW borcnnv ödemeye çalısıyor. lemedifi için daha bssiangıçta doIzmir. 17 (TfMonla) AP. Ge Giimüîpala konujmalarıncla »ffa Malî müesseselerimltİB Tflrk mara nğrsmıs iayılabilir. Gerçekn"l B3?ksnı Ragıp Gümüçpala bu dair sıınlarl söylemiştir: »en, tagınabllir «ervetlerini devlet « Sizin sectiğinir jenator ve mllletinin kadir bllirlik vasfını sün Manisg ve üçelerine yaptıjı ten sizliven adamlar bnndan höyle ipriHe af avazeleıi ve bu mevzuda milletvekili arkadaşlar Meclis ça ken<U bflnyelerind» devam cttfrne yapacaklardır? Bonlar simdilîk hazırlanmı; dövizlerle karjılan tısının altma ilk sdırnlarım attik mek için gösterdikleri bn carui tıiç bir ise para vatırmıyarak temıstır. Gümüçpala, Manisa. Tur lan andan i^ibaren, hükümetin i parane gayretl dognua alknlareddüt içinde olaylann gelişme»isutlu ve Salihlide birer konuşma timat oyu ahşının on ikinci günii raamak mümkiln degll... ni beklerken en biiyiik zararı sttpyapmi! ve bilâhare geceyi geçir bu mevzuu Meclis Grupuna geti> hrsiz yine memleket ekonomUl Arkaa Sa. 5, Sü. 7 de mek ürere Demirciye gitmiştir. çekmekte. bn yüıden devlet gellr leri azalmaktadır. Yarın fınatını hnldakları saman «ekslk beyannaAnkara 1 (CumhuriytTe. 7 meeiler» paralannı dolambaçh yolleks) Hükümet, çlftçilere lardan islettneye bakaeaklar, kayapılacak kredi yardımlarıtançlannı da kolayea siıllyebi nm nakdî yardım yerine «ay. ceklerdir. Vergi kaçakçılığım 5nnl yardım» şeklinde olması BATI AVRUPADA ÇIÇEK SALGINI Noel mü nâsebetiyle İngiltere'ye gelen 2 Pakistanlmın sebep lemek için »lınmaıı gerekli sayr için ilgililere gerekli direkolduklarmdan şüphelenilen bir çiçek salgmı tehlikesi, bütün Batı Avrupayı telâş ve korkuya sevkctmişf,r. tedbirler düsünülebilir. Bana tifleri vermiçtir. Geçenl»rde kalırsa. bnnların başında memletir. Şimdiye kadar sadece İngiltere'de, çiçekten 6 ki ş i ölmüştür. Yukarıdaki resimde, İngiltere'de çiçek yapılan Ziraat Bankası Krediket şartlarına uygnn, anlayısh bir ler Nizım Heyeti toplantısınaşısı yaptırmak için bir kliruğın kapısında kuyruğa giren endişeli kadın, erkek ve çocuklar görülmekmati politikaya ba|lanmak gelme da 1962 yıh plâsman tevzii tedir. Öte yandan dün İtalya P.T.T. Bakanlığı, çiçek salgınına karşı bir tedbir olmak üzere, Asyadan Dişlerini tedavl İçin getirllen mahkumlar «Yaşa, varol» sesleri ile karşılidir. Su eözü cıkasıca kapital zaişi bir programa bağlanmış ve memlekete ulaşan bütün postanm dezenfekte «ülmesini emretmiştir. man zaman sinirlerimize doknnn4 milyar liraya yakın pl&smsn landı. Trafik aksadı. Bir arabanın devrilmes iyle iki kişi yaralandı. yor. onu kıskıvrak bağlamak istimiktarının üçte ikisinin zirai voruz. Ne var ki pek kaypak, pek alana tahsisi kararlaştırılmıştı.' Kayteri 17 (Teleionla) Şehrt Aralannd» Ethem Yetkiner 11» fettan bir ?ey bu kapital. öyle faz miı Bölge Cezaevindt yatmakta eskl Kayseri milletvekili Oımaa la tora gelmiyoT. Kendini güveniolan Yasııada mahkumlarından Kavuncunun ds bulunduğu dört lir bir ortamda bissetmedi mi, bit dordü, bugün dijlerima rahatsız Yassıada mahkumunun disçi muyere siniyor ve bir volnnu bultıp olduğunu ileri »ürdükleri için Ki ayenehanesine geldiğini duyan binyabancı bankalano koynnna kaçt çikapı mevklindeki bir diş tabibi lere» «skl D.P. li, bina Snundt yor. nin rnuayenehanesine götürülmüs toplanaTak tezahürat a ve «Yaıa, Bi* de onsoı edemiyecejimııe leHir. Arkast Ra. S, S0. 7 de söre, yurdnmnzdaki l» hayatım kımıldatmak, harekete geçirmek zo rnnda bulündnğnmuz »n sıralarda ilk tedbir olarak psikolojik bir gflvetı bavası yaratmaya bakmalıyız. Gecenlerde Başbakan tsnaet tnönö Ankara 1 (Cumhuriyet Te7 iiTçi gektöre parlak bir lelâm ç«k Ankara, 1 (CumhuriyetTeleks) verilmesi teklifinin aleyhınde bu leks) Bugün Mlllet MeeUrinin 7 miî, onnn rnillî kalkınmamız» yaptaat 15 te başlıyan oturumunda Çalışma Komisyonu bu sabah lunmuşlardır. tıîı bttyiik hizmetlerden s8« et toplanarak işyerlerindeki kıdemi C.H.P. li Oğuz Oran ile A.P. li gıındem dı?ı konuşan Nerlman Adana, 17 (Telefonla) Tanm ıtıisti. Ben özel sektörün ynrdobeş yıh geçmi? bulunan işçilere 120 Şehabettin Bengisu tarafından işçi Ağanğlu, zaman zamtn itiraılarla Bakanı Cavit Oral'ın Bütçe Komistnozda böylesine büyük hlımetle yonunda cAmerikadan buğday algünlük kazançlarına tekabül eden ye, îşçi Sigortaları Kurumunun 120 kar^ılanan vs hatibin heyecanlan Tini batırlamiTornm. Kapitalln l»e madığımız takdirde aç kalacağız» miktarda yüzde 5 faizle borç para iş günü karşılığmda borç para ve ması ile kesilen bir konuçma yapdaha livade kendine düskfin bir seklindeki beyanatı Adana piyasaverilmesi hakkındaki kanun tasarı rilmesi yolunda hazırlanan tasan mıçtır. «Bazı arkadaşlar bu kürsüy» çıneane oldafnna daha okolda iken sında büyük bir tepki yaratmıştır. nm bugün Çalışma Komisyonunda sını müzakere etmiştir. NADİR NADÎ konuşan kıyor, her hangi bir bahane il« Komisyonda Maliye Bakanı Şe yapılan müzakeresinde Bu beyanat üzerine gerek hubu Arkası Sa 3. Sü. 5 te Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Aııkara, 1 (CumhuriyetTelek* fik tnan ve Çalışma Bakanı Bülent Bakan'ar, kanunun aleyhinde bu kendilerini müdafaadan mahrum, 7 hapishane köselerinde kaderlerlyi Sahte fiş tanzim edilerek bir Ecevit sigoıtalı işçiye, îşçi Sigorta lunarak şunlsrı söylrmiîlerdir : Arkası Sa. 5, SU. t da { bankadan mühım miktarda para lan Kurumu tarafından borç para Arkan Sa. I, 80. 8 de çekilmıçtir. Bir bankamn Ankara'da Yenisehir jubesinde şef olan N. israindeki şahıs, iddiaya göre aynı bankamn Konya çubesinde çalışırken sahte fiş tanzim ederek 108.500 lira çekmistir. N., parayı çektikten sonra tâyin edildigi Ankara Yenişehir şubesine gelerek çahşmaya başlamıştır. TANTANA Eski D.P. milletv ekillerinden ve Yassıada mşhkümYılbaşı münasebetiyle Konya şubelanndan Muhlis Erdener'in cenazesine yollanan çelenklerden Adasinde teftişler yapan banka müfetlet Partisine ve Celâl Bayara ait o lanlar Tesimde görüldüğü gjbi tişleri, sahte fiş tesbit ederek duyanyana konmuşlardır. Ahiret kapısmda müsamaha ile bakılabilerumu polıse bildirmişler ve bunun cek olan bu çok garip tesadüfün yalnız cami avlularına münhasır üzerine N., Ankarada yakalanmışkalıaası temenni OIUJIUT. tır. Sanık hakkında takibata geçilmiş tir. Ankara. 1 (CıımhuriyetTelekit) 7 îçijleri Komisvonu bu ?abah Osman Sabri Adal (C H.P.) b»5kan'.ığır.da toplsnmıştır. Toplantıda Komisyona her dört Başbakan konuşmaparti milletvrkili ve senatörleri sında; Atatürk ilkctarafından imralarıan üç kar.un teklifinin rrm^akcresine geçilmeleri ve demokrasi den 105 sayılı kanunun Anayasaya sykırı olup o!mad\£ıtıı tarUîmıç ; mevzulannda asla tâtır. ! viz verilmiyeceğini Tartısma sonunda lçıçleri Komis! yonu. 105 nyıh mecburi ijkân kade sözlerine ekledi. nununu Anayasaya aykırı bıılmuş i \ Ankara, 1 (CumhuriyetTeleks) tur. B ı karar Komisyonda ittifa'<; 7 Başbakan l»met înönü, bu ak ]a verilmiçtİT Kotnisyon daha soni kanun | şam saat 19.30 da Türkiye radyola ra yapacaSı toplantılf rda ÖĞRENCİ DİSİPLİNİ İstanbuldaki orta ve muadili okuUarın mür.akere rında vatandaşlara hitaben ?u ko teklifinin msddelerıni 36 müdürü ile Millî Eğitim Müdürlüğü temsilcileri, dün. İstanbul Er Arkası Sa. 5. Sü. 8 te edecektir. kek Lisesinde okul içi ve daşı disiplin ile Yedinci Millî Eğitim Şurasına Eötürülecek dilekler konusunda, yukarıda bir safhası görülen müşterek bir toplantı yapmışlardır. Bugiın de, eene aynı yerde ve konuda lise ve muadili okulların müdürleriyle müsterek bir toplantı yapılacaktır. Dominik'te iktidarı dün bir sivil oskerl junta ele aidı Giimüşpala, "AP ve CHP gericilik ve komiinizmi tenkil edecektir,, dedi Ha gayret! Çiftçiye aynî yardım yapılacak Kayseride 4 Yassıada mahkumuna dün geniş çapta tezahürat yapıldı Kuyruk sözüne sinirlenen N. Ağaoğlunun Işçiye borç teminini sağlıyâcak ieklil Tarım Bakanı «yarın açız» diye konuşunca, Komisyonda iariışmalara yol açtı sını yüz bin lira dolandıran şef » hububat ve bakliyat Hükümelin aleyhteki görüşünü belirten Bakanlara Mecîiste h'ltabeSİ fiyaUarında arima rağmen Komisyondaki hava leklif lehinde belirdi kaydedildi Sahte fişle banka ciden 5 ı serbest bırakılmıştır. Kaçakçılık Bürosu SavcılığıncB alıKütahya 17. (TçlefonU'ı Türk j nan iiadelerini mütaakıp Sorgu Hâkimliğine verilen \e tevkif eHil(=nler şunlardır: Vedat Kip (2 nci kaptan), Mehmet Dinç, Mehmçt Ka Kultür Dernegi Kütahya Şube;ij nin hazırladığı bır bültçnden edın i c rabulut, Ahmet Gor. Murat Küçük ve Hasan Çıtlık'dır. Bu 8 c mi diğitniî bilgıye göre, sehrimızd« c3 ceî^'inç eönderilmişlerdir. Resimde, Adliyeye sevkedilenlerden 110 kahve m»vcut'Mi. 10 u hatıç. bir kısm gomlüyor. Arkası sa. 5, Su. 6 da Kütahya'da 110 kahveden yüzünde kumar SORGULARI YAPILDI <.Denizliı> şilepinde ele geçirılen 43 bin kaçak mçrmi ile ilgili olarak. dün, Adliyeye sevkedilen 11 gemi oynanıyonnuş Kocaeli D. P. teşkilât merkezi ^kapatıldı Aynca, Savcıhk da teşkilâtı kuranlar hakkında takibata geçti. MENDERES ÇİFTLİGİM:.. MENDERESÇİ MEMLEKETİM tzmit, 17 (Telefonla) 15 gün j mirle Demokrat Parti teşkilâtı raer evvel Demokrat Partı Gen.eî Baş j kezi kapatılmıştır. Aynca Savcıh] kacı Trabzon Senatorü Yusuf De ğm D.P. yi kuranlar hakkında taj mirdağ şehrimiîe gel^rek Kocaeli kibata geçmış clduğu öğrenilmi»ı Demokrat Parti teşkilâtmı kurmuj tir. 1 tu. Bugün Ankaradan gelen bir •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog