Bugünden 1930'a 5,466,273 adet makaleKatalog


«
»

TflrV Evinin T«n"l Kttahı Hak Dini Kur'an Dili Merhum Elmalılı Hamdi Yazma 9 Türkça tefıM 1 Uâ 7 n d Cildter pktL Son 8 bıcı ve 9 uneu cUdler bajılaakiadır 800 tahlMtk beher beı cildı (50) iiradır Kltapçılardan Isteyiniz Ödımeli gdadenlir. Nâjiri MUHTAR YAZIR Ajirefendı Cad Ekltip han 8 Rekllmcılık 8350 683 umhuriyet KÜRUCUSU: YUNTJS NADİ ağrenaalcrs pck ddkitat) lürumhı DrİBAHA ÖNGEL ' ln Türktfe izahlı 1. Fransızca fttamer Ozeti. TL, 5 2. Fransızrı» Cumîe KuruWşuTL. 7.50 Her Ikl kıtap, Mîlll Eğıtım feakanlıgınca okull»™ tavsıy* edılmıştır ^tanbul v* Ankara Kıtapçıiarmda bulunur \ Yayınlayan: TARHAN KITABEV1 KIZILAY ANKARA Hâncıhk 973/679 38. *• BMktup «irs«ü Cumhuriyet tstanbul Po«l» Kutum: îft«nbul No 2M rt 22 42 W 22 tt 96 2 2 4 2 8 7 2 2 «2 98 2 2 42 99 Telefonkrt Carcamha V a r f a m l ? a 1 T7 7 Memur zammmın tehiri parli gnıplarında kesinleştı AP Grupunda hava tehirin lehinde olmasına rağmen oylar serbest bırakıldı, YTP de Alican'ın tehir lehindeki konuşması tasvip gördü, CKMP Grupu da Jehte ittifakla karar aldı lllllllltllllllllnillllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIII AP, CKMP v e YTP Grııpları toplandı Işçiler Sosyal Adaletin tesisini talep ediyorlar Ânkaradaki Konfederasyoıt toplantısında hatipler Basbakandan bumı bekledîklerini belirttiler Ankara 15. fCutıhun et T» ^ıııııııııııııııııııııııııı IIIIİIIIIIIIIMIIIHIMIMU lek») Turkıje l«çı Sendıkaları Konfeoera.vonu Temsılcıler. Mec hsının bu »abahkı toplantısında ink Iğp hareketınden sonra turlu tıvası kanaatlerde oldukları ıdaı ası Ile ışlerınden uzaklaştırılan V) bın ı«cınm ışlerıne ıade edılmeme sı konusu sıddetle t»nkıt edlldı » Gelır vergisl tatbikatı Bahır Er<=o u n başkanhjmda açı = Erzurum Üniversitesi talebeleriyle konuşan Bakan sos i lan toplantıda soz alan hatıple, E yal adaletin komunizme karşı olduğunu da belirtti : trelir Vergısının âdıl tatbık edılmedı?ın', vaoılması duşunulen ınErzurum, 16 (Telefonla) bır baaka cephesı değıl onı dınmlerın 1965 de değıl de 1962 »ı Devlet Bakanı Turhan Fevzı karsı olan bir davranıştır» delmda tstbıke konulna«ı, bazı kot§lu bu sabah saat 9 15 te A roıstır nur h8V7alannda hâla ısçılerın tatjrk Ünıv»r^ıtesı ofirencıleBerabennde Erzurum Valısl bır «aat mecburı çalıştıg nı fevka rıvle vaptığı bır ha^bıhal «ıra oldugu halde Ünıversıteye geIade h»l zamanmda tstbifc mevkl«ında «Grev hakkı ıstemek ko len Feyzioğlu, Rektor. Fakulıne konulan bu anMdemokratık kamunıstlik değıldır Dunvada te Dekanları ve oğrencılerle rarın kaldırılmasını.'tasarrııf boio grevı kabul etmıven mılletier buyuk bır dershanede uzun larının bır bankanın »»rmajesınde komunıst devletlerdır Sosval muddet hasbıhal etmı?tır kjllanılma«ından sarfınazar edıadalet deyımi de komunıztnıtı Arka^ı Sa S, Sü 6 da lıp ı!ga edılmesını ıstedıler Bu arada bir hatıp, geçen ytllarda niıııııııııııııııııııııııifiııııııııııııııııııııııııııııuıııııııııııııııııııııııııiMir; kongre »ırasında doğum vapan bir «endıkacının ogluna «Turkıs. adı Arkası Sa. 5, Sü. 3 te [Feyzioğlu «grev istemek [ komönistlik değildir» dedi Ankara 16 f Cumhumet Teleks) Hukjmette goreilı AP Ba kanlarımn kendı Gruplan ıle temas etmeden aldıklan \e bağlandıkları hukutıet kararlarmı Meclıs Grupuna getırmelerı ve Grupun kendı erıne ' ardımcı olmalarını ıstemelerı bugun A P Meclıs Grupunun uzerınde durduğu \e tartışmalara çebebuct \ eren konu olmuştur Meclı* Grupu her ne kadar bugun «aat 10 da toplanarak bu konuru ele almış«a Ha meselenın hazırlıgı dun ak^am A P Genel Idare Kurulu tarafından \apılmış ve bu Genel tdare»Kurulu toplantmnda A P lı Bakanlar bır ha\lı sıkıştınlmn'ard r Üzerinde durulan konu Genel ldare Kurulu u^elen şu nokta uzennde durmaktadırlar cA P GTupu daha once haberdar edılmeden bukum't tarafından karaTİar ahnmakta ve bu kesınleîmif karar A P Grupuna g'tırıle rek mılleu ekıllennden bunun desteklenme<ı ıstenmektedır Halbukı karar konusu daha once Grupa Retırılmplı \e Grupun tasvıbı ahndığı takdırde bu konu Bakanlar Kurulunda A P h Bakanlar ta rafından «avunuîmalıdır Bu takdırde Grupun de^teklemesı tabıı lale Eelece* \e bır jardım ıstenmesıne de ıhtnsç dUMilmn acaktır Meselâ memuT maasiarı Grupta terekkur edılmeden hukumet tara fından alınan bır kararla kesınleşmış ve malı duruma u\gun olarak \ uzde 15 lerın tehırı Grup dışında kararla^tırılmıştır » Gümüşpola Apaydın ihtilâfı dün Grupta patlak verdi Dünkü Grup toplantısında bu yüzden çıkan münakaşalar Grup Başkan Vekilinin istifasına yol açtı Fatîh'te elle hazırlanmış beyannameler bulundu Fatıhte E<»ııcıler \e e.kı D P 11 ler tarafından razırlandıgı anlaşı lan ba?ı beyannameler puıunmıi' tur Elle vanlan bu b*>\ annameler de «Bız e*kı Demokratlarız Ordu ıçınde de adamlarımız var Kork | ma ' Yapılacak mıtıne* eel' » denılmektedır Bu konuvla ılgılı tahkıkata Em nıvet Bırıncı Şube Mudurluâunce devam edılmekte olup, olav hakkında çımd'hk herhangı bır bılgı v erılmemek'edır. Bugun saat 10 00 da toplanan Vleclu Grupu memur maajlannın KOBEYE NAKLEDILEN ŞEHITLER Kore harbı esnasında \aralanarak Tok>o hastahanesınde hukumet tasarısma uvgun o'arak tehır edılıp edıîmıveceğı hususunu tedavı gormekte ıken şehıt duşen ikı «uba> ırruzla 11 erımızın kermklerı bu şehırdeki mezarlıktan Kore goruşmujtur Bu vesıle ıle hukumetm Gruplara danıjmadan aldıgı karann jımdı tasvip eddmeM ıçın Gruptan muzaharet ıstendıği ilerı Divan Başkanmın Başbakandekf Turk friutlığıne nakledılmıştır Resımde, bu munasebetle japılan toren goruluyor. surulmuştur lığa verdiği kanun teklifi Toplantıda A P h Bakanlarm hep^ı bulunmuştur Soı alan haaylardanberi Bakanlar tipler A P lı Bakanlara jıddetle çatmıjlardır Ankara 16 (CumhurıyetTeleks) Bu arada umjm' temavul vuzde 15 lerın tehlri »eklind» beîırmij Öğrendığımıze gore, Yuksek Ada»• de bunun bır Grup karanna bağlanmaması mılletvekıllerının ser let Divanı, Yuksek Adalet Dıvanı best b'rakı'ması ve Yassıadaya gıden D P Grupunun aîdığı Grup Savcılığı ve Yuksek Soruşturma kaarlan juzıınden »uçlandığı bu sebeple herke<;ın kerdı ıradesını Kurulu uç aydanben tukenen tah Arkası Sa. 5 «ii l d e sısatları juzunden çalışamaz ha!e gelmıştır Bu sebeple Yuksek So rutsurma Kıırulunda bulunan başksn dabıl 7 uı e dort buçuk avdanberı odeneklerını alamamaktadırlar Dıvan Baskanlığı bu halın onlen Ansara 18 (Cumhunv etT«leks) mesı ve gereklı tahsısatın verılme Gumuspala • Bjrhan Apajdın Arka«ı Sa. 5. Sü. 5 te anlaşmazlığı A P grupunda bugun me> dana çıkmıstır Burhan Arkası Sa 5. Su. î te A.P. Meclis Grupu Adalet Divanı tahsisatsızlık yüzünden çalışamaz halde Kurulunda bekliyor •• Umumî temayüî 79 YIL Iktısadî ve Tıcarî Ilımler Akademısının 79. kurulu) \ıldonumu munasebetn le dun Talebe Cemı>etı tarafından TaJcsım Abıdesıne bır çelenk konulmuştur Aynca. Akademının Mezunlar Cemıvetı ıdarecılen ve mensupları okulda verden oğle yemeğmde hazır bulunmuşlardır Gece de Taksım Beledıje Gazınosunda Akademi Balosu tertıplenmıştır Resımde, Akademi oğrencılen abıdeye çeknk koyarlarken goruluj clar. Şoförler akaryakıta yapılacak zamla vergi ödemeyi talep ediyorlar Kurutluoğlu \ılavette gazetecılerie goruşıııken Gumu^pala lorunu Bınnur ile 14 lerin fikirlerinin sorulduğu asılsız Ank3a 1" (Cumhumet , Teleks) Bugun bazı gazetelerde, Dışışl«n Bakanlığmca ' urf d smda bulunan o^ dnt musavıre bırer vazı ıle \urda donmek konu«unda fıki'lennın sorulduğu hakkında ç üSn vazıların doğru olmadıcı bıldırümektedır Bu hutusta Dışışîen Baka ilıgı ılgılılerı haberlerın dosıı olmadığına dıkkatı çek°rek Dısıslerı Bakanhğınca hıçbır $ekılde bov 1» bır var\sm3 \apilmadigini sovlemışı<r v e bunun bır hukumet 1*1 o riuğunu belırtmi'lerdır AP dün yapıian toplantısına kaiılmadı « Kurutluoğlu, «mahkumlar arasında iark y oktur» dedi huzur Kadıkov Şoförler Cemhetl, milletvekılı ve senatorlere bırer b«vanname gondererek, şoforlerden alınan goturu vergının kaldırılma «ını, bunun j erıne akarvakıtın beher lıtresıne vergı konulmasını utemıştır Bevannamede şöyle deniimekt»dır Arkssı Sa. S Sü 8 da Isianbulu iehdit eden büyük tehlike Dıin Fatih'te yapıian «Halkla elelen toplantısında Belediye Başyardımcısı fosseptiklerin bostanlara sızdığını açıkladı Halkın dı eklerını t«sbıt bak!mından Istanbjl Valı ve Beîedne Baskanının tertıpledığı «Halkla El ele» programının 2 ncısı dun Fatıkte japılmıs \« vuzu askın Fatıhlr muhtar ve va*andas dertlenni belır'mıslerdır Bu arada kanaIi7a<!v onlsr konu«ıınds vapılan sıkâ\et uzenne «oz alan Beledı e Başvardımcı=ı Turan Ertuf, fTseptıklerın bostanlara «ızıntı v r dığını ıfad» ıle «Ntanbullulara ıstımdat venjorum Sebze, salata ve soğanları ivıce jıkamadan vemevınız» demıştır tmar konusunda \apılan çıkâjetlerı de hakh bulan Ertuğ su açıklamada bulunm jştur «1923 den bueune kadar îstanbul ıçn tam 178 ımar plâm yapılmıştır Her plân bırbırını bozmus v« tstarbul da bu durumunu alraı»+ır 1 R plan sımdı kurulan Plân7 lama Mudurluğunde tetkık edılmekte ve tek bır plân halıne getlrılmesıne çalışıİTiaktadır» Dün İstanbul A.P. ve C.H.P. İl Merkezlerinl zlyaret eden Adliye Bakanı, ldam edilen düşüklerin cesetlerinin iadesinin, Umumî Hıfzıssıhha Kanunu tatbikçilerinl ilgilendirdiğini belirtti.. « Bızım lçin, Kavserı Cezaevınd« yatan raahkumlarla, ofğer c» A.P. nin red cevabına rağmen, C.H.P., Y.T.P. ve C.K M.P. zaevlennde vatan mahkumiar »TS Istanbul teşkilâtlan huzurun temini şartlarını araştıracak «ında hıc bır (ark yoktur Adalet Bakanlığı ıı\a«ı cuppelennı çıka çalısmalarına başladılar rarak adalet kısvesıne ıımımı ola rak burunmuj kışılerin gırdığı bır Son gunlerde bır çıkmazı gıren râki diveUnt htanbul A P. Il î yerdlr Bızım kapıınızdan baska ve polemık konusu halıne getırılen dare Kurulu dun lon dakıkada red turlu gırılemez zaten » memleket huzurunun tekrar te cevabı vermlştır. Dun »aat 14 de AP ne bir nezâ mını bakımından fetanbul Y T P Fakat A P. nın bu konudaki men ket ııvaretınde bulunan Ada'et ll ldare Kurulunun muhtelıf par ö tutumuna rağmen C H P , C K. Bakanı Sahır Kurutluoğlu, orada ' pre «mu'tereıv bır oturuiı ıçın> Arkası 8a 5. SU 3 le beklıjen bazı ba>:ın men^uplarnla bir sohbet toplantısı japmıştır «Partılenn ust kademel«*me hâ k m olan anlavış alt kademelere kadar intıkal ettığı takdirde, mem lekette huzurun teçıs edılmen ıçın hıç b r sebep kalmıvaf?k v • > (Arkası !»a 5, siı. 4 te) Baydur ithamlara dün cevap verdi Eski Bakan, aynca, hakkında girişilen tahkikatm neticesinin basına açıklanmasım istiyor.. Ankara 16 fCumhurıset Teleks) Hakkındakı ıtharnlan v» soru lan cevaplandırmsk uzere duT Alrranja'dan Ankara v a gelen Bonn Buvuk Elçımız e=kı Tıcaret Bakanı Mehmet Bavdur, bugun Gazetecıler Cemıvetmde bır ba«ın toplantısı vapmıştır Basın mensuplarına ozel olarak BakanlıSı zamanında ' apılan ıçler hakkında bılgı veren ve butun ıthamları red eden Mehmet Bavdur şunları sovlemıştır «Vazıfe ıle dısarıdg bulunduğum «ırada ale\hımde \apılsn haksız ve hakıkatteu uzak ısnatların faıl lerı haNkında kanurı jollardan te «ebbu^e geçmek ve B M M Başkaniığma sunulan on p rge\ı bır an ei'vel cevaplandırmak uzere ken dı a r zumla memlekete geldım Her kım hakkımda ne şekılde ve ne «uretlp nlur=a ol=;ıın venı ısnatlarda bulunmavı du^unuıora bunla'ı g ' abımd 3 degıl bpn memİpkette Jker «ımdı v apsın Beklıvorum Bunların ]ı»' bınnı avrı a'1 n redde ve cerhe hazınm Yapı lan ve ' ppilarak fkmıl ı=nat v» Arkafi Sa 5, Sü S da PCVRıMCİLİK Avrupa Konseyinin garip tutumu HALKULIK MİUiYETdÜK Cek sisteminin tasisi tesebbüsü iyi karşılandı Ankara 16 (Cumhurnet Teleks) Gunluk havafta «çek sısp \Tlpctirmpk arnarı ıle bır Arka<;ı «a "i, Sü 6 da JTP de dun yapılan toplanhya katılanlar Strasbourg, 16 (AP) 1060 ma % "indakı hukumet darKesındenhe rı ılk defa Tjrk dplegelerı bugun Avrupa Kon^eM Ktışare Merh «ıne dtnmuslerriır Kasım Gulek m ba'kanlıeındakı Turs d» eg»>rı ıtımatnamelerı tetkık eden komı^ vonun rapo unun kıta fakat hara retlı mu7akTFİerd=n *onra \er'e nnı a'mı^lardır ttal^an delege'i Lıififpro Tıırs de'esa^' ort'inun d° niokratık karaktemı murakasa r,nnıısu ^aprnıstır O lamgHs îjiıcı f»ro \e dı*e r bır melıs uje«ı çe kımser kalmıslardır. Hi Hi HL. Ben de Ataturkçuyum!.. Bajdur dunku bas toplantısında
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog