Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

AK KtTABEVtNtN ÇIKARDIĞI ŞAHESERLER BÜYÜK ÜMÎTLJEH C Dlahan* KATIRALAX KERMIZ1 V I SİYAB BZNHUR SErlLLER (» oUt) ANNA KARANtNA ttnuUıal L. Wallao« Y Hu»o Tolrtoy y 11,8 L U.f L. » L 10 LL Rrr ellt lölr» olup kn|« (Imtı lçlndfdlr Hrr AK KİTAP veKlRTASİYEEVİ C«d No T trUnbul S tllaahk M M S umhuriYet KURUCDSU: 7UNUS KADİ 38. yıl Sayı 13.454 T«lgra* v» mektup adraai: Cumhuriy«t Utanbul Poata Kututui trta&tal No M6 T«l«fonkr: 22 42 00 22 42 M 2 2 « 8 7 2 2 4 2 9 8 » 4 2 9 9 Sah 16 Ocak 1962 Üatadı (Bütun <jfcph<=lenyle) ındtieyen bu «aerde YdzlerceTedıp ve sSffîiniA Yahya Eamal'l anUtan lüaüncelen, hâtıra&n, mülâkatlan (105) Tfıkr*^e nufcte â62) »lir, (42) reaım v« kankatur Buyük jboy 328 Sayfa, 750 K*¥eıu çıktıi BATEŞ Bâyılık Teşkflit* Cağaloğlu Aydmlık han kat 1 nâncüık 985/637 Ecevit «Grev hakkı en malî yardım yapacaklar zamanda verilecektir»dedi Ânkaradaki miizakereleri müteakıp geçen seneki gibi yetıiden 83 milyon dolarhk Çahşma Bakam ayrtca İ$çi Sendikalarınm kuvvettenkredinin sağlanması muhtemel meleri zamantnın da artıh geldiğini belirtti ııımiMMiımımıııımııııııııımııııiMiııııımııııııııııııııııııııııııımıııııııııııiH tıı 11 ınııı ı ııı ıııtı ııııııı ıııııı ııı 11 m 11 tı ı nı 11111 • • • 1111 111 ırı m ıt Türk U Temsilciler Medisi Hurıılu toplandı (V E P h Ifu M Ankar» 1 (Cumhun>et Te5 lek«) Turkiç Temsılciler Meeli»ı Genel Kurul toplantısı bu »abah satt 10 da îççı Sıgortaları Kururaunun konferans salonunda çalışmalanna başlamıştır Toplantıyı Turkış Genel Ba»kanı Seyfı Demırsoy bir konuşma llc açmış, muteakıben Çahşma Baktnı Bulent Ecevit, i?çı meselelerlna uzun uıun temas eden bır konutma yapmıştır Seyfı Demirsoy konujmaıına, Anayasad» hur ve muhtar sendika prensıpl ile frev ve top(Arkstı 8a. 5, 80. 4 te) Ankara 15 (Cumhunyet • Telek») Milletlerarası Para Fonu (tMF) ve tktiıadl îşblrliğt ve Kalkınma Teşkılatı (OECD) heyetleri lle memleketımızin dıı tedıve dengesı ile ılgıli muzakerelere bugun Malıve Bakanhğmda de\am edılmıştır Dun gece geç iaatlerde »ehrimıze gelen OECD he\eti çahjmalara bugun katılmıştır Genelhkle bırlıkte çalıçan bu ıki teşekkulun hevetlen hatırlanacağı uzere geçen jıl ekım ve kasım ayîarında memleketimıze gelmışler ve yapılan muzakereler Bonucunda, mtm ' leketıtnızin dı» tedıye dengesını »ağlamak ama , ciyle OECD 50 mllvon dolâr, ÎMF iıe 33 mllyon dolâr kredl yardımında bulunmuflardı ' Ayrıca, geçen yılkl müıakerelerde bu yıl lçin ı de aynı oranda ve aynı maksatlarla kredı yardımı yapacaklanm vadetmislerdi Bir hafta kadar devam edecek rauzakere ı Arkası Sa. 5. 8tt. 7 de Mehmet Baydur Ankarada Ataturk'un, Şiflı'dekı evının Gencliğin Ataturke bağlılığı tamiratı, bütün hıa 11» devajn etmektedır Gecelı gunduzlü «kıp halmde çaJısan usta ve ışçıler» yardımcı olarak dun Haydarpasalı izcıler de tamırat ışinde çalı$mışlardır Bugun baska bır grup iaei de aynı fekllde çalısacaktır Hâlen mürerun çatıst kapanmıs durumdadır. Resimde, Haydarpaşah izciler, çaliîirken gorulıi yorlar Ankara, 15 (CırmhuriyetTelekı) Hakkında Meclı» tahkikatı açılması talep edllen lnkılSp hükütnetınin Tıcaret Bakanı ve halen Bonn Buyuk Elçısi bulunan Mehmet Baydur bugun Elçiligc ait bir otomoblll» Ankaraya gelmistlr. Mehmet Baydur, aabahleyin Du ıjlerı Bakanlığına giderek Bakan Stlim Sarper ve Genel Katıp Namık Yolga ile goruşmujtur Baydur, muteakiben, Çankayaya gidere< Cumhurbaşkanı Cemal Ourıel tarafından kabul edilmlıMr Bır bugday aatı;mda >olsuziuk elduğu ıdâlasıvle %urda çagınltn e«ki Ticaret Bakanı hakkındaki lddiaları cevaplandırmsk uıere bugun kendısıne verılen torulan almıjtiT Elçı bır muddtt Ankartda kalarak bu soruları cevaplandıracaktır Dun rvrdumuza iltica aden uç Sunjelı dıplonutt Eğitim Şurasınaj sunulacak rapor yenilikler getiriyor Taıısı 5 inci Sahlfemı»d» f Memur maaşlarına zammıiehir eden iasarı Komisyonda kabul edildi 1 Yurdumuza iltica eden iiç Suriyeli diplomat dfin geldi Diplomallar Suriye hükümetinin eski haklarmı kendilerine iade edeceğinden ümiililer Bir hâdise, Mr hikâye Tasarı çarşamba günü Mecliste müzakere edildikten sonra ka^leşmesi için Senatoya sevkedilecek Ankara İS (CumhurıvetT«leks) Memur maaslarına jubat ayında yapılması gereken vuzde 15 zammı bır j ıl tehır eden hukumet tasarı sı bugun mhayet Mıllet Meclı^ı Butçe Komisyonunda kabul edılmıjtır Hukumet tarafından koraıs^on Arkaaı Sa. 5, Sü « da Lubnan HUkumeti tarafından «Pcnonna non grata> olarak Han ediltn Sunyeli uç eaki diplomtt "iytsi multecl tıfstlyle dun aehri mıze geîmıştır Türkıyıye iltica eden Adnan Attası Munır Aelani %e Suphı Omarı, Suriye Mısırla birle$meden bnce muhtehf Bakanlıklarda ve yuksek mevkılerde bu Arkaıı Sa. 5, Sfi. I te K1TAMET KOPARAN RESÎM Yukandaki resım Batı Alraan Hukumetj tarafından toplattmlan «Quıck» dergısınden alınmıatır 9 Dergının resımle alfikalı yaznının başlığı, «Bonn kendısine «ığınak ırşa ettırıyor» «eklındedır. Bir atom hucumu karşısında Bonn Hukumetı izalannın kaçacaklan bır S'.ğmağm ınça edıldığıne dair resım ve yannın neşrı jaeak ediltnişr tı Boyle bır hâdise, îkinci Dun 3 a\ ukatı, dün Askerî Yargıtayda tngilizce öğretya Harbinden sonra llk drfa olmeninin savunmasını yaparak tahliyesini istediler nıuştur (Tsnıi S inci nahitraılrde) Tcmyiz Lâıtıia Iren hakkındaki kararım 22 ocakta bildirecek lçlnde 4S.0M kaçak mermi bvInnan Denfrll «ilepinin bötün m8retteb»tı »oreuva çeki)mi;ler, Heptl kKSkçılığı havreile karfilavıp kendiierınin haberl olmadıfını ıSylemlşler Temıilde hata olmaz, meshnr hıkfiyedlr Hamamda kavbolan Yenî lise binası inşaatuun ge altın diviti (eskilenn kollandıfı cikmesini protesto eden öğ ve bir aradski kalem mahfazast Bunu terain için bir kanun hokka) bnlmak üzrre bfitfin Sabıkahlardan Arab Tevfik (ortada). Ramazan \ukscl (sağda). Vural renciler, «okulu yapmak için müfterilerin mnayenesine baytasansı hazırianıvor Atakan (solda) ve haraç vermedıği için dovulen Muzaffer Guden işci yoksa, biz vanz» diye lanmiı re divit btınlardan blrlnin en mabrem verlndeo çekilip bağırdılar Ankara, 15 (CumhunvetTeleks) cıkanlmu. Adsmm hayretle k v Memleketlmizde gunluk hgvat• cevabı ta <çek ılstemi» nı \erlestırmek aMardm, 15 (TelefonU) Bugün bine ya'tnn lisell genç, inaıatı bltmacı ile bir kanun tasansı hazır Klm koymnş onn oraya! Arkan Sa •>. 8U « da mıyen yeni lise bmasını ve bğretBiru kaba ve açık bir hikim«n«i» durumu protesto etmek u ve an\» DeniîH fHepJndekilerin zere derslere boykot ederek yüru dnrnmnna ne kadar benziyor vıij yapmışlardır 43,000 kaçak mermi Hiç stip Arkası Sa S, Sfl 4 d« benlı nüma»ın kl 43.KM can yakacak veya 43,000 can» mal elaoak. Bnna dö»anmfk vok nra' Bilhassa Beyoğlı^ civannBtM kaçakçılsrda da viedan aratan çn aeıklı dnmranmn»» bsda faaliyet gösteren bu Nemurlar maaşlanıu bankalardan çekle alacak Mardinde bin lise öğrencisi yürüyüş yaptı Ankara'da yakalanan uhırakçu Sabıkalıİar şehriıt asayişini bozuyor şahıslar karşısında polis âciz kalıyor ^ (Tanıı 3 flnett aahifede) Insan eti, kanı ve katır tırnağı ile biiyü yapan 2 kişi yakalandı Ankara, 15 (CumhurıjetTeleks) Bırıncı Şube memurları dun gece ınsan etı ınsan kanı, katır tır Arkası Sa, 5 Su. 3 te İB1J» Feyzioğlu Doğudaki tetkikleriıte başladı Denizli şilepiııin mürettebati değişiyor Oğretmen Lâmia Iren"le ügili olarak dun Askerî Yar^tayda yapılan Enaan'ı dlnliyen hAkfanler heyed durujmada nuıdaü Errurum, 15 (Teleionla) Dev let eliyle yapılan >ardımlan yerin de tetklk etmek ve ılgllilerden izahat almak uzere beraberlerınde Toprak Mahsullerı Ijmum Mudur Muavını Hıkmet Delıce oldugu hal de bugunku Doğu Ekspresıjle şehnraıze gelen Devlet Bakanı Profesor Turhan Fevjıoğlu, garda Erzu rum Valı«ı Fahrettın Akkutlu Orcıu Kumandanı Orgeneral Refık Yılmaz, Kolordu Kumandanı Tumgeneral Kemalettm Goçakın ^ta turk Ünı\er«ıtesı Rektoru, Beledı\e Baçkanı, Daıre mudurlerı, Üniavukat] Sahir \er*ıte ogretım u\olcn \ • kalaba (Arka«ı Sa. 5, Sü. 4 te) Bır aı'e tur\ ar n içındp vaçıvor Gazeteler FATİHİN ÇOCUKLARI .. Denizh jılepuıde bolunan menm)enn doldurulduklan torbalar (Tastsı S inei ssbifemrzde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog