Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

TUrk . Alman Ktthür Merknl Prof. Dr. Bülent Tarcan Modcrn Türk Mustkıabıde Akımlar Konaerll kanferanc Ergiean Saydam, Bülent Tarean'ın piyano «üitinden parçalar çalaeaktır. 17 Oeak 1962. çMçaoaba günü, aaat 18 d* Gtrif KTİMstttr. 7«al Adrcs: trtÖdâl cad. 394/96, Mtagrj*t Iahanı, Beyoğlu Tunel Jteklimcüık 148/596 umhuriyet KUBUCÜSU: TUNUS NADÎ M. KEMAL ÖZTÜN'Ç ANALİTİK GEOMETRİ (LKE m FEN ve Ed. Kolları ıçın) (Çotıınlenyle beraber 1000 Problem) Nokta, Soğru Çember, Zhps, Hıperbol ve Parabolün Analıtık ıneelenmesi. | £ 0 Sayfa 750 KUTUŞ 38. yıl Sayı 13.453 Telgraf * • mefcrup «drest: Cumhurijret TelefonJar: 22 <2 90 22 42 96 t s t a n b u l P o ı t a Kuru«u: t a t a a b u l N o 346 2 2 42 8 7 2 2 42 9 8 2 2 4 2 9 9 Pazartesi 15 Ocak 1962 İKEM YSYTNEVİ: Posta Kutusu No 55 BEYAZIT NOT. Yajpırtevfcnız ıle ış yapan butün kıtatjevlerine gbnderılıpıştır tjpv nânfltfık 1320/599 \ â, Koalisyonnn kuv\ etlenmesi için tedbirler iJiınnmıııımmıııııııııuıııııiHuu Kabineile APveCHP idarecileri birleşik toplaniı yapacaklar Bu toplantılarda kanun tasarıları incelenecek ve muayyen hâdiselerde grupların tutumları tesbit edilecek Tutumları Koalisyonu sarsaıt milletvekillerine karşı da tedbir alıttıyor 13 Suriyelî (Diplomai ıTürkiyeye Görmek * Istemedîğimiz Hakikat llllllllllllllllllll IIUIIIIIIIUIIIIIIIIIII 11111111)111 Ankara, 14 (Cumhun\et Teleks) KoaLsyonu verımh ve muttehıt bır kuv%et hahne getırmek uzere, muayyen meselelerde kabme ıle CHP ve AP Meclıs Grupu Idare Hevetlerınin mujterek toplantılar >apması kararlaştırılmıştır Bu \em tecrubenın başarılı sonuçlar saglıjacagı umıt edılmektedır Hukumetten ve\a gruplardan gelecek kanun teklıflerı, once bu muşterek toplsntıda kıymetlendınlecek \eja soru gensoru Meclıs soruşturması gıbı rourakabe vasıtaları ışletıldığı takdırde koahsvon gruplarının tutumları bu toplantıda tesbit olunacaktır Koahsvon Hukumetı dajandığı grupîarı sağlamlaştırmak \e kendısını guven ve emnnet ıçınde tuttnak ıçın çareler aramakta x e fa\ I (Arkası Sa 5 Su I te) | = Ankara 1 (CjmlıurıjetTeleks) 4 = Attasi ile 2 yardım = 27 Ma\ts nkılabından sonra çı emeklne 5 cısı, bugun İstanbulaE kanlan 4Z saMİı kanunlabujuk bır se\ked)len subavlardan kısmı ^e^^den orduja ahnmaları 5 geliyorlar S = = E S = ~ E ^nlcara 14 (Cumhumet Teleks) Surı\eh uç dıplo. ş mat jann Istanbul a gelerek H Turkıje\e ıltıca edeceklerdır Ş Surne'nm Bılşık Arap S Cumhurnetmden afrılma«ı Ş uzerıne UZUT bır muddetten Ş Arkası Sa. 5, Siı 6 da E Eıtıinsu Derneği, haklanmızı huzura Surı>enin Arab Bır = şekilde arıyacağız,, dedi liğindeki başdelegesi = kaçırmıyacak ıçın B M M Dılekçe Komisyonuna müracaat etmışle'dır Bılındığı gıbı bır kaç gun ev vel 90 gunluk kanunl ıtıraı muddetı ıçınde emeklı muamelesımn ıptalı ıçın tnuracsat eden emeklı suba>lardan bınnın, Danıştav u umumî hejetınde durumu tetkık e dılmış \e kanun sozcusu de mağ dur subajın emeklne sevk muamelesının yersız olduğunu açıklamıs ve tekrar eskı gorevıne ıadesı ıçın herhangı bır mahzur bulunmadığını bıldırmıştı Arkası Sa. 5, SS. S te 42 Sayılı Kanunla ernekli olan subaylardan 2,000 i T B M M ne müracaat etti u llllllllllllllllllll ekimllk vapan blr «rkadaşım var. Mnayenetaanesine gıderken yanına ıki genç soknlnr. Anado. lndan geldıklerinl, kendılerlni çag» ran akrabalarrna rastlıyamadıklanrtı ve geri donrbılmek içın çare aradıklarını sovlerler O derece açık ve candan konmurlar ki, ın sanları ivı tanıyan bn tecrubeli doktor, valanetlık edebiieceklerı»e ıhtlro&l verme*. Talıtasızlıklenne acıdıtı delikanhların elinr bir tnıktar para tntnçturarak yolnna dtvaıa eder. Birkaç bafta sonra, avnı nokakta tki ıeyy»r latıeıv» rastlar Bıraz dikkat edınce, bunlann o nencler eldnklarını çbrür Derbal kendıle. rıne daha Bnce karsılaştıkları vaMt anlattıklan hikâvev» hatırlatır. lsportacılar. sasırır ve bocalarlar, nihayet derler kı «\krabatanmı« btee Istanbulda bir moddet dıUnerek •ermaye toplıvablleceiınmi .TNAJjC^ On . «n beş jpin hamam Urfts~ rattık, katık<tz yedTiî ~\e tiearete »etecek paravı biriktırdlk. Artık dilenıniYonız. Mnı «atarak jfinde 30 40 llra kaıanıyo M 5 Sinop,, şilepi alelacele Zonguldak'a sevkedildi Doğruda açlıktan olen bir havvanın lejı (solda) ve bugun ıçın Dogu ıllennın en kıjmetlı metaı aaman (sağda) I BERLFV SEDDI>DE ÇOKUNTÜ DoguBatı Berlını ıkıye »Mran meşhur duvar dun gece meçhul sahıslar taraiuıdan taiunp edılmıştır Olav Berlının Kuzey kesımınde \ukubulmvist\ir Doğu Alman\a makamları duvarın sabotajcılar tarafmdan yıkıldığını ılen surmuşler fakat bundan kırrn kastetüklenru açıklamanuslardır Resımde, tahnp edılen duvar gorulıryor. Amerilıa Doftu H • « Geminin reviıjonu tamamlanmadan gonderilmesi, Silâh tarağa antrepolanndakî komür stokunun azaimasiyle ilgili goruluyor Dilenerek MnnaTe loplıyan becerlkli Insanlann nteensi, ptk az klmsentn teblikesinl hisıedeb!IdU< tktlsadt hntnrsnzlnk ve »benksnlık »ebeplenne tipık bir Brnektir. Adıra haüinda az . çok benzerlerivle karsılanlabilecek bn tip hâdiseleri tahiil ettı|lmlz vaktt, roze carpan bir nokta, yapıcı ve varattet faallvete rağbetin günden tüne layıfianasıdır. Köyünü ve tarlasım bırakıp çehrın volnnn tntanUr, giUlkçe çoğalmaktadır. Bâvttk merkezieri i^tllS edenler, emeklerlvle mllli istıhsale blr faılahk katmaksıztn kı«ır hııraetlrrde geçımlerini aramsktadırlar. l Havat mucadelesınin kovıinden kopanp pivasa kalabalıtı ortasına fırlattı&ı kımseler, ekmek parası. nı çıkarmak içın sarıldıkları ıslrrde Içtlmaî ve ahlâki mülâhaıalara biçbır kıvmet atfftmemekte. dirlrr. Kendılerını hedeflenne erı«tirecek bntıın nsnllfn \e vantalari mubah savmaktadırlar. Cehaletlenne rajmen hareketiennın kııçultüciı tarafını anladıkların. dan biivuk knvvetlerın himayesin» «ıfınarak rahlarındaUı korknvn ^f^meSe calısmaktadırlar Dini dnvenlara sıkı sikıva baglanmak \e sıvaM partılerde jerekırse birer kabadavı olarak vazıfe şormek «nrrtiYİe «hirette i f dunvada ernrmeto kavn«abileceklerını ganmak. tadırlar fstıhsal alanını lerkederek kıstr faahvette eeçım kavnafı anyanlann veni maceralannda elde ettıklerı ka7anclar, havrft nvandı. Tacak doleutıluktadır. Üç haftalık mııı <atici<sı bılr Mikvpk tah'ii Enrmm de\let memnriınn \e \aRamazan Veşılağaç Mfh fabnka Ucısıni rçfah varışmda eeçebılmektedir, GÖ7 nnrn ve al'n terı dökerek mpmleket Idare. Mnde ve ekonomisjnde bır ?evler »rtava koMnaia çahsaniar cılız I aıanclarıvie \ereı vükunu ta«rlarken karsılsınnda b!^^adarı r*fah nıniPtlJTinı topinan bır lurnre turpdıîıtı<> «abıt nlmaktadirlar. îltlenrıiıklp JPTIHS» f tnplama Tv»tortnrimi hic *nphe«" nrijinal bır tarafı \ardir Fakat nter ramandır, pek makbni «avtlatnıva rak turlfi vollardan üerlemis daha IIPU coklan bulnnduSnnn bılmıvrTi •«nktnr Bnnlar kovlerınde \e ka Ramazan Yoşılağac ı«ramdekı sabalarında, Ntanhnla çîderek ba bır «ahıs ıçkılı vaznette 7 \gşınSürı kazantnı; kimiplfr olarak ta. dakı bır prkelc çocugunu kaçnnalunmaktadırlar PartHer ir arm ga teşebHus ettığı ıdıdainle yaka7irmrPİrri vflrekli > » bilekli kon larnııjtır < prp pkiplrnnp slma£a ehemmnet Ta«lıtarlada Camı mevdanında M>rm'"Utedırler. \> favet tabıî oîarak ıktı^adı u «ıva*i ustunlnk, Basaran sokağında oturan Namık fef<; huknkn de\rlm1eri u kut KayabejoJI'i P\ l»nmn onunde ov (Arkası Sa. S Su. 4 tp) tııru bıce «avacak ve hattS bnnla. ra dıı<man kesilecrk tabakaiann inhi«3Tina dotrn kavmak tehlike«inı eo>rternifktedir. Bnçflnku hnnırsuzlııfrtın IPT! ara«tnda ehlıvet ve karsılıfım rk'ik odıven. fakai Zonguldak 14 (Telefnnla) Caea^rı mu'mır fııHerie Tefaha en«mft' kolavlastıran blr dorende talağzı bncagında Hamıde %e Mu« lasamatnız da rol nrnamaktadır. tafa ısımlı ıkı çocuk fecı şekilde t c haftalık blr dılencilik serma yanarak olmuştur Ikı ve uç va$ında olan çocııklar ^e«ıv]e gtındr 3<M0 Iıra TfTçisiz kazanc «ailanırken. net avlıgı 400 annelerının evde buiunmariıâı »ı=lifa tnttrman mfrntr» t 15 ram rada manealdan cı^an kıvılrım < n \TI1ID •\pnlrnPTPesinf tartısan bır nııru me\d polıtıka ortamında, dnrnmnn ıvile. kcnd''»rını loıı buğday hihe ediyor Devlet Bakanı Turhan Feyzioğlu incelemelerde bulunmak uzere dün sabah Doğu bölgesine hareket etti Ankara 14 (Cumhurıyet Teleks) Doğu bolgelennde kuraklığın ^aratt^ğ^ menfı tesırlenn gıdenlmesıne \e bu bolgelerde gereklı tedbırlerın alınmasına Hukumetçe devam edılmektedır Bu cumleden olarak Devlet Bakanı Turhan Fe\zıoğlu bu bolgelerde incelemelerde bulunmak uzere bugun Erzurum a hareket etmıştır Arkası Sa S Su S da Yenıden revmona tabı tutulmak uzere 4 gunden ben îstınvede demırli bulunan «Sınop» tılepı, ânl bır emirle dun saat 10 15 de demır alarak Zonguldağa hareket etmıştır Fakat sabahle\ın îstmjede n hareketle evvela tzmıt Tutun Çıfthgır.de mazot ıkmahni vapacak oBankMina ajt silepia 33 klsilik mttrettebatınra Deoiıeılik îan «Smop» gemısımn gereklı redısarı ile irtibatı kesildi, somjtnrrnaya bngün baslanıyor yonu \apümadan alelacele toparlanıp Zonguldağa gondenlmeÜç gun once aış seferden donen ruşturcna^a bugun başlanacakhr sıvle ılgıh durumun b a i 1 tered t>enızcıhk Bankası Denız NaklıSılepın lımana gelışı munaıebedutler ujandırdığı da ıfade edıl vat T A Ş ne aıt Denızlı sılepm ti>le \apilan ılk gumruk «nutyemektedır de evvelkı gece \apilan bır ara nesmde nokta memuru, kaçak mer Arkssı Sa. 5, Sü 3 te mada gumruk muajene memurla mı olduğunu hı«etmış, fakat bır n 43 bın kaçak mermm ele ge Arkası Sa. S, Sü. 2 de çırmıslerdır Lımanda bır şamandıra\a b«ğh bulunan Denızlı şüepı ve ıçerısmdekı 33 personehn dışarı ıle her turlu ırtıbatı kesıltnıs olup so Son yılların en büyük denİz kaçakçılığı: Denizli şilepinde 43 bin mermi ele geçirildi Yurdumuzda üç milyon gizli işsiz var • açıkladılar M. P. men.leke.leri ile miinasebellerimııi Öğretıciler tanzim için martla dileklerini toplaniı «. yapılıyor Çocuk kaçırmıya teşebbüs ettiği iddia olunan bir şahıs yakalandî Ankara 14 (CumhurıvetTeleks) Zıraat Muhendıslen Odası taralından bugun yapılan blr basın toplantısında Turkıyede uç mılyon gızlı ışsız olduğu açıklanmıstır. Zıraat muhendıslen iert basma duşen mılll gelırın Gana'dan daha az olduğunu behrterek zırat politıkayı tenkıd etmışlerdır Mılll gelıı\n yuzde 46 sınının zıraî sektorden elde edıldığıne dıkkatı çeken muhendısler, 1962 geflel butçesının yuzde ancak 3,6 sının Ziraat Bakanhğına tahsıs olunduğunu sovletnislerdır Uç milyon gızlı ıjsızın «ıraî «ektorden dığer sektorlere aktanlnıastnı ıstıyen ımıhendısler, toprak refopmunun da bır zırat reform halme getirilmesı luzumunu bîHrtmışIerdır Erzunım hayvan pazarma satılmak uzere geünlen bır at Gümrüklerdeki bedeli ödenmiş bütün mallag scrbest bırakıhyor Gümrük Kanununda yapilacak yeni tadilâta göre yolcular beraberlerindeki ev ve zatî eşyalan geçirebilmeleri için beyanname doldurmıyacaklar. Ankara 14 (CumhurıjetTeleks) Gumruk ve Tekel Bakanlığı ıle Tıearet Bakanlığının muşterek çalışmaları sonunda onumuzdekı gunlerde eumruklere gelmıç, bedeli odenmıç \e çe^ıtlı sebeplerle çekılmetnıs mallann ıthalı serbest bırakılacaktır Bakanlar Kurulunun { Arkssı Sa 5, Sn S da M. T. T. B. Genel Sekreterı ve Edebivat FakfiHesı laleb* Cemiveti birer bildirı ı arınladılar; Ankara, 14 (CumhurıjetTeleks) tntanbnl Teknık Öğretmen Oknln, Memleketımızın Muşterek PaAkşam Teknıker Okulo ve Tek. zar ıle munasebetlennı tanzım et» nıknm Talebe Derneklerf Baskan mek maksadnle mart ajında Bruk ları da birer basın toplantısı selde bır toplanh yapılacaktır. yaptılar Hatırlanacağı uzere, 24 ekun 1arıhınde Bakanlar Konseyınde Tür Mıllt Turk Talebe Bırlığı Genel kıyenin Muşterek Pazara alınmaSekreterı Feramuz Altın djn bır sı ıçın 57 jıllık bır hazırlık devbıldırı jajmlıvarak rnaksath ga resı derpış olunmustu Buna muzetelerm bazı al* kademe bıldırı kabıl Yunanı«tan, ıstıkrarlı ekolennı başında olduğu teşekkulun nomm, mu«tekar parası, tedıje salâhıvetlı ağızlarından çıkmıs gl Arkası Sa. 5, Sü S da (Arkası Sa. S. Sa. 4 te) Briıkselde yapılacak toplantı* ya katılacak heyetimiz kalkmma plânlanmızı izah edecek İki çocuk yanarak öldü Adanalı gençler de miting yaptı r ö«.n TJW.T.F de vapılajı basın toplantı«.ı \AZDAN KAUWA GtTN Yazd^n kahna bır gun ddhd \a,a\an I^tanbullular dun bı tuıı tjırıleruu dışarda donır kenarlarında ve parklarda geçırmışlerdır Suiıunet 10 ıle 13 derece <.ra<;ında dpgi;mıç ve bu j'uzden halk paltosuz pard<";usuz olarak gezrrastır Havanın bupun de guneşlı olması fakat jarından Feridun ERGİN gıden anne hakkında takıbata gı ıtıbaren soğuk dalgasınm jehrı kaplaması beklenmektedır Resımde, dun vakıtlerıru parklarda geçıren Istanbtıllular goruJuyor. Arkaıı Sa. 3. Sfl. 5 te Adana, 14 (Telefonla) Bu gun >ğl'"den «onra çehrımızde, Tarsus, Mer«ın ve l«kenderun dan gelen eençlerın d» katıldıgı mıtmgd« komunızm tel ın edılmı$tır Vıla\pt onurde tt>plar>an gençler Partilerin İstanbul teşkilâtları temsilcileri. jarm Y.T.P rllerıode Turk Bajra^ı Ataturk un İl Merkezinde toplantılara başlnarak siya«i havatimızdaki cortresı \e Cemal Gursel'ın «Mılhuzursuzluğun giderilmesi carelerinî arastıracaklar let konıunızmı ojocktır» gozu ja z'h do\iz'»r oıdugu halde Atatu'k S" ası ha\ at mızdakı muspet sonuçlar alınmağa ba5lanAnıtma gıtmışler l«tıklâl Marşını gun gıderılme=ını temın ıcın Y T P mıştır mutaaısp abıd» < çelenk kovarak îl Baskanı Dr Hamdı Akçanm gı• Bı^rdığı gıbı birkaç gun on<e, Arksaı S». 5, Sft. S te nşmış olduğu ha ırlı te«bbusten Arkasi Sa 5 Sıl 8 de Y. T. P. nin çağrısı müspet karşılandı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog