Bugünden 1930'a 5,466,868 adet makaleKatalog


«
»

Kalitesiz geçen maçın tek golünii 2. devrede Suat att G.Sarav galip: 1 • 0, Beşiktaş berabere: 2SiyahBeyazlılar Feriköy önünde başarısız bir oyun çikardılar golleri Ahmet (2), M.AIi (2) attılar Ciires Federasyonu Başkam Münir Çaltşal istifa etti Uzun zaman sahada aradığımız yaptı sayılır. Fakat kaleci Necdet hir futbolcu vardı, dün Feriköy ikinci golde hatalı idi. Hakem Artakımınin içinde. Seneierce kendı kal, ikinci devrede iki büyük hata ne has stili ile şöhret yapan ve uyaptı ve genç hakemlerin «yaşlanutulmıyan Mehmet Ali dün de nanlar çekilmeli» tezini tekrar göı takımı için oynadı. Maçtan evvel önüne seriverdi. bütün tahminler Beşiktaşın azimli Maçın cereyanı ve bırçın Feriköyü kolay mağlup İlk devre Beşiktaşın kaçırdığı fır edemiyeceği merkezindeydi. Feri satlarla geçti. 4. dakikada Ahmetin köy de sahaya, moral sağlamhgı şutu avuta çıktıktan hemen bir daiçinde çıkmıştı. Puvan için hiçbir kika sonra Şenol ortadan daldt. ıddiaları yoktu. Kendilerine yete Kalecıyi üzerine çekti ve boş kaleni toplamışlardı. Şimdi bütün iş ye çutunu patlattı. Avut. 12. dakiBeşiktaşı devirmeye kalıyordu. kada Güvenin şutu kalecinin ayakîşte bu gaye ile maça başlıyan larından dışan çıktı. Beşiktaş ilk Feriköy, rakibinin ilk on dakikada hızla uç gol fırsatını kolayca harbirçnk tehlikeli akınlarına ve fır cadı. Feriköy 25 dakika Beşiktaşı satlarma gögüs cerdikten sonra oynatmadı. Karşılıklı akınlarla gehücuma başladı. lyi bir gününde çen oyunun 33. dakıkasında Şenol olan M. Alinm idaresinde Feriköy Erdinç'ten kaptığı topla ortadan forveti ilk devrede sadece Beşik daldı ve ceza sahasına doğru giderken Erdinç beline sarılarak roâni taş ceza sahası hudutlarma kadar olmaya çalıştı. Hareket, ceza sahagirîebildi. Feriköy takım olarak vazifesini suıa kadar devam etti ve hakem penaltı verdi. Ahmedın sol alt köşeye gönderdiği top Bejıktaşı galıp duruma getirdi. Devre 10 bitti. tkinci devreye Ferıkoj'un hızh ve iyi başlıyacağı doğrusu tahmin edılmiyordu. İlk dakikada M. Alinin â:ıi şutu gol olmadı. Fakat 48. dakikada atılan bir golü hakem vermedı. Rıdvan soldan aldığı topu yapılan mudahaleye rağmen kaleye şutladı. Top Cavidi aşarak içerı gırdı. Hakem avantajl dıkkate almıyarak şut atıîırken Rıdvans yapılan faulu verdi ve golü iptal etti. Fakat şahlanan Feriköy, sayılmıyan golden 2 dakika sonra beraberlık sayısını çıkardı. 50. dakikada Adilin ortasmı Cavit çeldi. Topu iyi takip eden M. Ali ortadan nefis bir çutla topu ağlara gönderdi. İki takım da fırsat ararken 76. dakikada Arıf boş vaziyette topla kaleye yaklaştt, şutunu çekti, top sol üst köşeden kaleye girerken Feriköylü Ahmedin eline çarparak kurtuldu. Hakem buna seyirci kaldı. Mihayet 88. dakikada Ahmet gerıden aldığı topla kaleye aktı, yerden şut ve gol.. Beşiktaşın galibiyet sevinci uzun sürmedi. 89. dakikada Erdinç'in pasını yakahyan. Arkası 5 fnci «ahifede bir £olden mahrum olacak.. ALTI CUMHUBÎFET 14 Oeakl962 tlk devresi sıkıcı, favullü ve ka Talattn surup gotürerek çektıği şu litesiz geçen dünkü Galatasaray tu Turgut güzel bir plânjonla kor Vefa tnaçının son 45 riakıkası çok nere çıkardı. heyecanlı oldu. Oyunun sonlarına doğru muka Lider karşısmda lıg sonuncusu bil akıniara geçen Vefahlar, netidayanmaîtnı bildı. Karşılaşmanın ceyi değiştiremediler ve maç da ikinci devresinde gol farkını kale Galatasarayın 10 galebesiyle son ci Turgut bmbırinden güzel kurta buldu. rıçlariyle önledi. Hakera: Faruk Talu Galatasaray: Turgay Candemir. Suadın ikinci devre başlannda attığı golle sahadan 1 0 galıp ay K. Ahmet Suat, Ergun. B. Ahme! rılan Galatasaray. dün hiçbir var (Bahri) Mete, Recep. Bahri (B hk gösteremedı. Müdafaa mütema Ahmet). Talât, Niyazi. Vefa: Turgut Yavuz, Mürvet diyen kestıği topları forveti yerine rakıplerine verdı. Gol ve biriki Çetın, Nejat, K. Yavuz Vahdet. şut hanç. mu!>pet not olacak hiç. Enver. Mustafa, Aydın. Jsmet. \ pla kalrcısı l ı n ; u l Kccrp'in sutnnu kornere çıkanrken.. HA•SAN 89. dakikada attıkları golte FeTİköyliilcr, beraberliği tetnin ettiler bır harekette bulunamadılar. Turgaya hemen hemen hiç iş düşmedi denebilir. Forvet, yalcaladığı fırsat lardan bir türlü istifade edemedi. Hakemler. bu kalitesiz maçta vasat bir idare tarzı gösterdiler. • Maçın ilk 15 dakikasında GalataAnkara 13 (Telefonla) T?h ; sıl olan durumla ılgilı nlarak şımdılık vekâleten idare edılecek. saraylılar rakiplerine nazaran harandaki üçlü güreş turnuvasmdan D»vlet Bakanlığmca yapılan tet tir. fif bir üstünlük kurdular. Turk takımınin çekilmesi ile ha kıklçı e^rasmda, Fedcrasyon Baş Oyunun ilk müspet hareketini kant Münir Çalışal tarafından Recep yaptı. 23. dakikada çektıği çut, Vefa kalesinin üst direğini yaSpor Totoda dağıtılacak itori sürülen mütalealar, Devlet Bakanı Necmi ö k t e n tarafından lıyarak avut oldu. kabul fcdilmemiş ve bunun üzeriYavaş yavaş oyuna hâkim olan ikramiye nıiktarı Galatasarayhlar, devrenin bitmene Münir Çalışal. istifa etmiştir. Ankara 1 CTelefonla) Spor t 3 sine 4 dakika kala B.Ahmedin şuTotonun 21 inci haftasınm hasılat. I , I s t ' f a ' D e v l e t B a k a n I «"afından tunun avuta gitmesiyle bir gol fır, n , rr ı. • • r• kablU ' ' satı daha kaçırdılar. Devre böylece masraf. Beden Terbıye=ı L m u m j Federasyonu, yeni Fedegolsüz kapandı. Müdürlüğü hissesi ve ikramiye rasycn Keyeti kuruluncaya kadar tkincf devreye Sarı Kırmızılılar riurumu şöyledir: B. Ahmetle Bahri'nin yerlerini deGenel hasılat 2.621.690 lira, ğiştirerek başladılar. Masraflar ."73.886.41 lira. Suat'ın attığı sut, kaleci Turgufuıı elleri arasından, Vefa Hemen kurduklan üstünlüğün B. T. G. Mu. His. 899.249.84 lira, kalesine girerken.... gemeresini de almakta gecikmediDağıtılacak ikramiye 1.213.984.23 ler: 49. dakikada Recepten Niyazilira, ye geçen top Niyazinin ortasiyle Beher dereceye ısabet 303.496.82 Suadı buldu. Suadın yakın rnesafel;ıa. den çektiği çok sıkı şuta Turgut tnâni olamayınca Galatasarayhlar yegâne gollerini kazandılar. 52. dakikada Turgut üst üste iki kurtsnş yaptı. Evvelâ Recebin yaRoma 13 (Hususi) Italya lig tadır. Tarafsız çevre;er maçı Fiokm mesafeden çektiği jutu kornere çıkardı. Recebin kornerinden ge maçlarına yann (Bugün) muhtelif rentina'nın kazanacağı hususunda müsabaka tam bir mutabakat halindedirler. len topu Niyazi kafa ile kaleye ha sahalarda oynanacak vale edince, Turgut yine yumrukla larla devam edilecektir. Diğer taraftan Metin Oktay'ın kurtardı. Itlyada oldukça göz dolduran da yer alacağı Istanbulda { Palermo takımı i 61. dakikada B. Ahmet muhak Can Bartu'nun da yer alacağı Fi Roma ile oynıyacaktır. Karagumrük Yeşüdirek J Bilmdiği j kak bir gol fırsatı kaçırdıktan son orentina takımı Lanerossi Vicenza Fenerbahçe • Feriköy J üzere ilk devre bu iki takımın ra üstün oyunlannı devam ettiren ile karşılaşacaktır. Fiorentina an. Ankarada * Galatasaraylıların bir akınını Tur trenörü Hidegkutı'yi bu müsaba yaptığı maç 5.2 Roma'nm lehine Ankaragücü Şekerhilâl î gut tesirsiz bıraktı. 69. dakikada kada sakat futbolcular korkutmak son bulmuştu. Arif, kaleci» i de eectiği halde topu kullanamıyacak ve Beşiktaş, Can ve Meiin lakımlarınm bugün yapacakları maçlarda oynuyorlar Bugünkü { program j 17/1/19B2 çarşambadan itibaren her giın saat 21 de 40 Müsahipzade Celâl'in BİR K4VUK DEVRİLDİ (Yalnız 3 Hafta için) Sahneye koyan : Vasfi Rıza Zobu VENİ TİYOTRO Dekor : N. Perof 92 yıl Boyunca ..Daima UstünJÇahte En üstün radvo llâncıhk 1332,562 Sayın Müşterilerimizin Nazarı Dikkatine Kavserili A. ve H. APIKOĞLU Kat'iyen H A L E F t yoktur. Sucuk satın alırken Bakkal ve Mezecüerden '* i , " DOKTOR Hamza Z. Ayberk Dahiliye Mülebassısı Şişlı, Hasad sokak No. 20 Tel: 47 39 41 ' * t * * , i ! ! Kay5erili A. ve K. APIKOĞLU « «< Yazısına dikkat ediniz. LTialâthane: Aübeyköy Taklit ve benzerlerinden Telefon: 22 78 72 Telgraf: Namlısucuk îstanbul r* (Basm 449/5752 Cumhurivet 587 '»* **' llâncıhk 1218/563 Isfanbui Tekel Başmüdürlüğünden 1/1/1962 tarihinden itibaren. yıiksek vasıilı şaraplarımız gıbi diğer nevi şaraplarımız da münhasıran İdarcmiz Fabrikalarmda imlâ edılmekte ve başsalıcı elile bayiiere tevzi olunmaktadır. îstanbul ili dahilinde heı çeşit şarabın müstehlike satış fiyatı, başsatıcısının bayiiere terkedeceği iskonto miktarları ile şişe depozitoları aşağıda gösterilmiştir. Sayın halkın ve bayilerin ıttılaına arzolunurŞişe depozitosu Şişehariç perakende Baji îjıçe deŞarabın Nev'i hacmi satış fîatı iskontosn pozitosa Cl. Knruş Knrnş Knrnş Guzel M a r m a r a (sofra) 70 185 Buzbağ. N a r b a g 7 D 40(J Trakya. Kalebağ 36 270 Likor !;ırapları ( t a t l ı ) 70 300 Kopüklü 80 330 NOT: :>5 Cl lik Buzbağ, Narbağ, Trakya ve larının şışesi depozitoya tabi değildir. 45 60 90 100 45 75 60 80 200 Kalebağ şarapt İ Satılık Kat Bejıkla». Çjrağan Cad. Set A üstu 73/4 No.da birinci kat A ta 2 odal: müstakıl daire sa A hibi elıyle boş tesiim satılık ^ ı MUHTELİF KAPASİTELERDE NEVZAT KIRDAR TESLA OTOMATİK TELEFON SANTRALLERİ Şirketimizce yeniden ithal edilmiş ve uygun fiatlarla satışa arzedilmiştir. Garanttli montaj ve itinalı bakım, tecrübeli elemanlanmız tarafından temin edilir.1 C u m h u r i y e t 542 adı^ağız tadı İNŞAAT YAPACAKLARIN NAZARI D1KKATINE : Büumum ınpıt, tacllSt, umlratbnnızı müessesemiz £a/et ucuz v« garanclll PiVALE DAİRE ARANIYOR Çocuksuz genç bir Alman ailesi, Rumeli yakasmda Boğazı gören tam konforlu 4 ilâ â j 5 odalı bir daire aramakta f \ dır. Müracaat: Tel: 4 49 20 t \ 9 t <n I Çelik Makina Tic. A.Ş, Galata, Tünel Cad , 18. Tel.: 49 11 41 llâncıhk 1328/551 Faal 327 539 (Basın 377/543) Toprak Mahsulleri Ofisi GeneJ Müdürlügünden: 1 İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN \ MOTOR VE SANTRFUJ ALI!\ACAKTIR Motomponıp imâlinde kullanıltnak üzere 100 adet BKNO tipi Wisconsin motörü ve 100 adet 3 inçlik üstten klepeli santrfüj alınacaktır Ayrı ayrı yapılacak tekliflerin ocak ayı sonuna kadar Alpullu Pancar Ekicileri İstihsal Kooperatifine gönderilf t t t f A i i t t Odamızın Beyoğlu, Tepebaşı, Meşrutiyet caddesı No. 118 (Eski Konservatuar) binasmda ikmal edilmiş vaziyette bulunan kalorifer tesisatır.m ağır yağla işler hale tadili işi, kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle yaptırılacaktır. ğ ğ ^ A Bu işle ilgili çartname ve proje, 15.1.1962 den itibaren, mesaı t saat'eri içinde, Odamızda (Sirkeci, Kılavuz Han kat 4, No. 43) r görülejjılir. ' Isteklilerin, teklif mektuplarını 25.1.1962 Perşembe günü at 17 ye kadar vermeleri rica olunur. (Basm 501,579) BUĞDAY N4KLETTİRİLECEKTİR A.merikadan memleketimize ithal edilecek buğdaylardan 15<?00n tonu 20 şubat 1962 ilâ 31 mart 1962 tarihleri arasında Gu!f veva Atlantik limanlanndan yüklenmek kaydiyle Türk pFvnilenylp tsşıttırıîacaktır. Gemilerin hamulrlerini Atlantik veya Gulf limanlarındar) yüklemelçri ve Akdeniz vcya Karadeniz limanlarından her hangi birinde tahliye ptmeleri opsiyonu tamanıen Ofisimize aittir. Gemüere ödenecçk azamî navlun Atlantik Akdeniz limanları beher Long ton için 72 TL. Gulf te yükleme farkı 11 25 TL. Karadenizde boşaltma farkı 11.25 TL. NewYork Albanv farkı 4.50 TL. dırKatî tpminat her gemi için 75000 Türk lirasıdrr. İs.bu nakil :tine ait mukavple fasarıJarı Ankara Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Nakliyat Müdürlüğünden ve îstanbul Bölge Müdürlüğünden bedelsiz olavak temin edilebilir. Yukarıki şartlar ve navlunları kabul eden ileililerin gemi tekliflerini 18/1/1962 eünü saat 10. a kadar İstanbul Bölge Müdürlüğüne tevdi etmeleri ve katî tetninatı yatırmaları lâzundır. B'j nakil işine istekli fazla olması halinde fiattan tenzdlât yapanlsr tercih edilecektir. Yukarıki sartlar dışında ve navlun fiatları üstünde yapdac^k t<=klifler nazara alınmıyacaktır. İlgililerin dikkat nazarına yapır. Tl 22 6796 e. Cumhuriyet 540 r 4 1961 •L » HflDllLEP! ] PEREJA Işat/amİan sa ^ A tanca 1962 .vilına tamamen yeni mo dellerle girmij olan muesseBenv.z 1961 yılırıa „!' kariın iskarpinlerini tek f * yat olmak üzere fif>. Ankara Belediye Reisliğinden 1 Belediye memur ve müstahdemleri ile fakir hastalar ve Belediye Hastanesi ile Güçsüzler Yurdu Müdürlüğünün ihtiyaçları için altnacak olan ilâçlar 350.000. lira muhammen bedel ve 17.750 lira muvakkat teminatla kapalı zarf eksiltme suretiyle satın alınacaktır. L Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde Roriilebılir. o İhalesi 26/1/1962 cuma günü saat 16 da Belediye binasinda toplanan Encümende yapıiacaktır. • Teklif mektuplannın ayn! gün saat 13 e kadar Encümen 1 kaleminç verilmesi fartfır. Postada vâki gecikmeler nazara alınmaz. (Basın 172 A. 97,54«) ^ t J 5 Doğramalık Kereste Satılacaktır 270 metre küp Rus menşeli inşaat fazlası 1. smıf çırahk çam kerestesi satılacaktır. Müracaat İE.T.T. Yapı Kooperatifi Blok Apartmanlar inşaatı, Dârülâceze Yolu. Ok Meydanı. \ * J A Reklâmcıhk 44/571 Faal 323'538 Zeytlnburnn ve Dsrıca ÇİMENTO f j 710 Kuruş J î t | * İ £""][ Ü [ î J İ | î İNŞAATA TESLİM satmakta TL. oldu :; dan '•'• Tel: T. 211975 213257 ÇtLtNGİROGLU Reklâmcllık 185/559 =a,vın müçterllerinln dlk '•' arzeder. t f f J i' If !A i ğ Etibank Kaban Sımlı Kurfiın îşletme=inde bulunan 2.5 J tonluk kamyondan otobüse çevrilmiş Şevrolet araba 24 ocak ı 1962 tarihinde kapalı ?arf usulivle satılacaktır. A Bu i;e ait şsrtname Etibank Îstanbul Alım Satım Subc. » =inde, tskenderunda Etibank Iskpnrlerun Burosunda. Ela/.ığda A Etibank Irtibat Burosunda ve Keban Işletme Müdürlüğünde A e r u n ^ S gorülebiieceği ilân olunur. CBaîin: 471 578) â ETİBANK KEBAN Y tŞLETME MÜDfBLÜGÜ # (Basın 453/544) llincılık: 1204
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog