Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makale



Katalog


«
»

14 Ocak 1962 CUMHURIYET Hjıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımııııııııııııııııııııııııııııımıııııu* Başbakanın Ankara gazetecileriyle dün yaptığı sohbet toplantısı Baştarab 1 inci s&hitede Ismet înönü demiştir ki: «Muhterern arkadaçlanm, bugün sizin imparatOTİuğunuzun tnerkezine geldim. Her zaman siz benden malumat istiyecek değilsiniz. Her yerde bersim sayılmaz kusurlanmdan bahsediliyor. Susuyorum, I&kin duruyorura. Ve bütün hâdiseleri yakından takip ediyorum. Gün gönniis bir adaır.ın hali var üzerimde. Kolay telâş etmiyorutn. «Vaıifeye yeni baçladık» lş başına geieli bir ay on gün olmuytur. Susmuş zamanım çok değildir. Yeni girdiğimiz denaokratik idare devrinin güçlükleri kolaylıkla gözden kayboluyor. Demokratik rejimde on yedicci seneye basük. Çok az süren ümitli bir devreden sonra, yani iki aylık bir devreden sonra demokTatik devrin hastalıklan içine girdik. On beş yıldır çeşitli dalgalar içinde bugüne geldik. Bu çırpmma sırasmda az da o!sa ilerledik. Scnra ihtilâl oldu. Ihtilâlden sor.ra her milletin tarihinde görülmemiş kısa sÜTe içinde demokratik rei'ine girdik. Bu giriş müstesna şartlar içinde olmuştur. Bunu gözden kaçırmamalısınız. Partiıan idare Partizan bir idareden şikâyet ediyorduk. $imdi hiç bir partinin çaijunluğuna dayar.mıyan bir koalisyon idaresi içindeyiz. Koalisyon hususi şartlara baglıdır. Bu şartlar söylemek'e öerenilmiycr. Yaşamakia. dalgalanmalannı geçirmekle, onun buhranlanna alışmak la öğrenilivor. Bunu bilmenizi arzu ederim. Memlekette, rktidar ile muhalefet arasntia partizan idare vardır veya yoktur. Sikâyeti kalmamış gibidir Iktidarda bulunan partilerden biri ötckini koalisyondan daha çok istifade ediyor riiye kusurlu buiuyor. fktidarda bulunan her parti crupu kendi BsVaniannın, partiierini korumadığından şikâyet ediyorlar. Partizan idarenin memlekette kalkmadıgına dair halk arasında endişeler ileride tamarniyle kalkacaktır. Halk arasında partizanlıktan dolayı olan gerginlik hissolunur derecede zalmıştır K.öylü arasında birbirine yan gözle bakma duygulan çözülmüştür. Yukan kademelerdeki siyasetçilerin tahrikleri için zemin yoktur. Siyasetçiler tahrik yapmadıkça partUanlık daha çok kaybolacaktır. Sorumlulann kendi duyşuiarını nakletmeleri devrindeyiz. Muhalefet partüerinin liderleri ile münasebetlerim her medeni memlekette olduğu gibidir. Seyirci oldu^umuzdan nasıl sikâyet ediliyorsa Osman Bölükbaşı ve Ekrem AHcan da Bvnı duygular içindedir. Kuvvetli hükümet i'sîiyorlar. tnesuliyetler tam i?lensin istiyorlar, Memlekette intizamsızlık. itimatsızlık olmasın istivorlar. Bundan dolayı benden şikâyetçidirler. Eğer 17 senedir böyle serbest bir hayata alışmış olsaydık hiç ıstırab:mız olmıyacaktı. Bana sikâyetlerini serbest olarak söylüyorlar Normal, medenî, hürriyet içinde nizamı muhafara Ptmek, ilerlemeyi temin edecek hir demokratik reiimi kırrmak imkiinı eiimizde bulunuyor. Bizim alışt;2!mız idare sistemi güclük hürrivet reiimi içinde muhte!:f dallarda, hâfiiselerde güçlük çıktıgı zamsn şiddet t<=rîbirlerine kolaylıkla terr.ayül eder. Sinrii vepyeni bir anlayış içindeyiz. Basın hürriyeti, mitingler ve gösterüerden benim hiç bir telâşım yoktur. Bunu isletecegız. Anayasa şiddet tedbiri almadan isliyecektir. Oünde iki de fa mifing oluyor, böyle mçmleket oltır rau deniynr. Bu böyle devsm etmiyecektir Çünkü bunlar itibarırı kaybedecektir. Cünkii bu memlekette kimse anarşi istemez. Anarfi tehlikesi olduğu takdirde mahkernesi vardır, Meclsi vardır. Hükümeti beraber kurmuş olan partilerin omuzlarmda mesuliyet vardır. Koalisyonda bulunan grup lar olarak bu mesuliyete alışıyoruz. Bu mühim meseleöir Temel kuvvetlidir. KoaHsyona knrar verdiren zihniyet saeduyu dahibi normal bir ekserivettir. Iktidsrda bulunar.lar mesuliyetç alışacaktır. Buna mecburdur. Iktidarda bulunan!=ir baş'olarmı değil. kendi h3talanrı söylüyorlar. Muhalefet liderlerine müteşekkiHm. Bu işi selâmetle yürutecegiz. Meclis içi çahşmalarınHa ve muhteüf cerevanları istismar etmek yo lundan uzaktırlar. Ciddiyet ve çamimiyetle vazife istiyorlar. Sağlam T.emindeyiz. Gecirdigimiz dev re yeni ahştıgımız hürriyet ursurlarının alabüdiSine kullanılma dev ridir. Halkın nszan böyle bir hareketleri hakikî deŞerinde sahibine anlatacaktır. Vakit vakit eeniş sayıda syrılrr.15 olarak görülüvorlar. Aralanndaki mücadele fikir mücadeleçidir. Beğenmedikleri sa îeteleri yskmalan dışandan alâkadar olanlar tarafından hoş karfilanmıyor. Bu tarzda gösterilenlerden hiç hiç hoşlanmıyorum. Hat ki g3zete vakma gösterilerinden korumak lâzım. SoÇukkanh olsnak Sizinle sıcağı sıcağma hâdiselerin tesiri altında bulunmama rağmen soğukkanlı konuşuyoriım. Demokrasi rejlminde taşkm hareketleri herkes mütalâa edecektir tnanımz ki bu rejimi tesis için kısa devrerle yeniden tecrübe kazanmışımdır. Birbiritnize yardım eclçrek bu işleri nizama sokacağız. Bu kadar fırtma içinde bulunan bir adamm rahat konuşması ve iyimser olması hayret uyandıracaktır. Ama bu sizlere ve müesseselere güver.diğimdendir. Eskiden bir iki partiye Mecliste zor tahammül edivorduk. Simdi, dört parti olmssır.a raimen 'iyi geçiniyoruz. Bu bir ilerleme değil cıidir? Buna dikkat ediniz. tktîdarda bulunan gruplann çahşması başkadır. Muhaîefette bulunan gruplann çalışması ve vazifesi başkadır. Şiiphesiz cüçliiklerimiz vardır. Fakat iyi olan şey müstesna bir ?ans oîarak hükümet âzalan arasında ciddi bir an'ayıştarlır. Bazan kendi gruplarım!^ tarafından dahi müzaheret görır,üyoruz. Fakat ikazlarla muvaffak oluyoruz. Hükümetle Meplis arasin da münasebetler ivive rlogru eid'ynr. Telâs etmeden bu hürriyet re iiminin tezshiirlerinin duruİRragına ınanıyorum. Umumî efkâra mübalâ*a«ı? bir muhakeme tav«iye erlerim Kuvvetliyiz, devletin büHin mües<ese!erine ve kuvvetlerine inanıyoruz.» Gerlciler Ankara ütititıgini bozmak istedüer Baştarafı 1 inci gahifede türlü taktikler'.e milli benliğımize, cemiyet nizâmımıza saldırmakta, biran önce ayyılduımızm yerine mazlum insanların ıstırap çığlıklarının, kamnrn, göz yaşınm üzerinde tutmağa çalıştıkları orakçekiçli iğrenç bayraklarmı getirebilmek için uğraşmaktadırlar.i) cürnleleri bulımmaktaydı îvuU |Egeli AP senatörve milletvekillerif İ dün toplantıya çagrıldılar | EE İE S ^ ^ = Z: ~ ^ î z m i r 13 (Telefonla) A . p . Izmir l l î d a r e K u r u l u , bugün 5 yaptığı b i r toplantı s o n u n d t , £ g e i ü e r i s e n t t ö r ve mllletve 5 killerini, Ragıp Gümüspala'nın da katılacağı b i r toplantıya Ş davete k a r a r vermiştir. K u r u l u n bu k a r a r ı Güırüşpala'ya, 2 b ü t ü n Ege Senatör ve milletvckillerine d u y u r u l m u ş t u r . =j Bu toplantımn, son günlerde m e o ü e k e t içinde görülen a . = r.arşiye doğru gidişin müzakeresi için yapılacağı ve anarşi İE havasııu yaymak istıyen z ü m r e l e r hakkında a h n a c a k tedbirle . = rin görüşüleceği ilgililerce ifade olunrauştur. 24 SAAT AÇK Deve ve diyar Hodri meydan demeli Değişmiyor Muz gibi resiın Maksadı başka5rmış 24 saat açık Değişnıiyor ayat mecmuası. pek boş bır Amerlkan r«letecilik bulnsnnn. her hafta okuyucttl*rına vermeze basladı: Tarih gazetesi. Bu tazete, insanhk tarihinin en eşki zamanlarındinberi vnkua gelmiş mühim hâdiseleri, tıpkı bugünün haberleri imiş gibi bildirmek tedir. Aralannda cidden alâka çekici olanlan var. Meselâ. Müâddan çok once, ok ve yayın icadına dair olan, bir haberin şurasını oknyalım: «Bu derece ileri silâhlara sahip olan insanlar artık birbirleri ile savaşa cesaret ederaiyeceklerdir. Aksi halde bir savaş insanhğın sonu demek olacak ve büyük felâketler doğuracaktır.» Okan, yayın icadı o zamanın insanlannda, şimdikilerin atom silâhları gibJ. mcbakkak ki bövle bir his nvandırmıştır. Artık harb olabilir miî Ok bn. tki taraf da attıgı zaman ikisi birden mahvolur, gider. Hey, gidi iusanoğlu! O ramandan bo zamana birbirini öldürmeğe artık cesaret edemiyeeek zannettiği daha ne sevtanî şeyleT buJtnuş. fakat heyhat, sadece birbirini daha fazla ve <iaha kolay öldürmekten başka bir netice elde edememiı Karşılıklı atom silâhları sayesînde artık harb olamıvaeak diye ben de az çok ümitleniyordTrm. Tarih gazetesini oknyunca yint ümıdim kınldı. Komünizm ve gericiler tei'in edillyor Mitingin başlıyacağı saatte hâlâ Zafer meydanı istenildiği kadar dolmadığı için hemen konuşmalara eeçilmemiş sadece toplananlar komünistleri ve gericiâeri tel'in eden sözierle hep bir ağızdan bağırmışlardır. Bu arada fiâmalarda «de'rnokrasiyi mürtecilere, gericilere lağmen yaşatacağızv. «Atatürk'ün izindeyiz.a, «Türfc âleminin en büyük düşmanı komünizmdir.», .'Hiç bir siyasi parti ile ilgimiz yoktur. Yalnız Atatürk'çüyüz», gibi cümleier buîunuyordu. Mitirg baçlayuıcı\a kadar Zafer meydar.ı okahrol?un gericiler.». «kahroisun komüAistler», «zâlimlere ai yok.» nidaları i':e çınlamı§vır. riillilllllllliriliilllllllllllllllllllllllllll: E A G. Sarayın Dz. H. Okulu §Bekçi, hırsızlık yapar = nu 50 48 yendiği maçta = ken yakalandı = 5 Adana 13 (Telefonla) Dün = üzücü olaylar oldu Avrupa Şampiyon Kulüpler Kız Basketbol Şampiyonasmda Yugoslavya şampiyonu Radniçki ile karşılaşan îst. Üniversitesi Kız takımı müsabakayı farklı bir şekilde 79 21 kaybetmiştir. îlk devresi 3 3 9 Ist. takımının aleyhine kapanan karşılaşmada takırcımız dağ'.mk oynıyarak başarı gösterememiştir. G. Saray galip Bu maçtan önce yapüan lig maçında da Galatasaray Deniz Harb Okulunu 50 48 yentneğe muvaffak olmuştur. Oyun sırasında ve bitiminde bazı nahoş olaylar olmuş ve bazı kendini milmez seyirciler tribünden sahaya girerek hakemleri tartaklamışlardır. Olay seyirciler arasında üzüntü yaratmıştır. TelAviv'de yapılan karşılaşraada ise Darüşşafaka Hapoel'e 6M5 maglup olmuşVur. Miking başltyor Saat 11J0 da Zafer Meydar.ı 56 bin kadar tahmin edilen Üniversiteli öğrenciler taraîmdan doldumlmuş ve konuşmalar da başlamıştır. Miting kalabalrğa «Memleket dâvaîarına sırtını çeviren ve kişisel çıkarîarına dalanlara gençliğin son sözü» kelimeleriyle takdim edilmiştir. Mitingde ilk konuşmayı T.M.T.F. Genel Baskam Kemal Kumkurr.ogir. yapmıstır. Kumkumoğlu zaman zaman aikış!ar".a karşılanan konuşmasında partıleri ve mi]letveki!!erini kin ve intikam duygularından uzaklaşmağa davet etmistir. Aksı takdirde Tiirk gençiiğinin karşılarmda olacağını ifade eden Kumkumoğlu, ezcümie şunları söylemiştir : S gece yansından sonra Rif at 3 = Göker admda bir emniyet bek = çisi, Ahmet Gürbüzbey isminde = 5 bir mühendisin arabasından fo = Stoğraf makinesi çalarken suç s ~ üstü yakalanmıştır. s Ş Bugün Adliyeye sevkedilen^ Şbekçi, ilk sorgusunu mütaakıp ^ Etevkif edilmiştir. Ş E Gülyağı fabrikası E Burdur 13 fTelefonla) Böl Egemizin iktisadi hayatjnda Ebüyük bir yeri oian gülcüiü. E t ü n daha fazla inkişafı için, E?ehrimizde bir gülyağı fabri. kası kurulınaîi için teşebbüse = geçilmiştir. Sitndiye kadar gülyağı, iptidai vasıtalarla 5;elde edilmekteydi. E Teşebbüs müstahsilier tara^ fından sevinçle karş'lanmıstır. E = = ~ E E E E = 5 3 Kumkuüioğlu'iîun konuşması rillllllllllllülMllllllllllllIltlllllllhP Köprülü, «Parti kuracağım korkusu ile Yassıada'ya gönderildim» dedi Baştarafı 1 inci sahüede i « Bugünkü siyasi sartlar, hu zur, sükun ve itımat verrneir.eıı çok uzaktır» şeklinde sözlerine baş lıyan Köprülü, 1946 da da eskı Damokrat Parünin programımn ken disi tarafından hazırlandığmı. t u gün de aynı esaslar dahilinde bir program yazdığını iîade etmiştir. Prograrada, îktisadi düzenin \i • beral, esaslar dahilinde gerçekleştirileceğini ve devletçilik prensip lerinden ayrılmanın şart olcuğunu zıkreden köprülü, demiştir ki: . Hususi teşebbüsün, devlet ta rafından istismarını terviç etmiyerek ve bazı sosyal sınıfiann diger bazıları tarafından da istismarına mâni olacağız.» Fuat Köprülü, daha sonra, sosyal adalet mefhumunun 1946 tia bahis mevzuu olduğunu. bugünkü Anayasanın, çok müphem ve ka rışık bulunduğunu söyliyerek söz lerine şu şekilde devam etmıştir « Sosyal adalet, hür memleketlerde gerçekleşir, totaliter memleketlerde, komünist mernleketlerde olmaz. Idealimiz Amerikadır, sos yal adaletin Amerikada olduğu gjbi gerçekleşmesı lâzımdır. Hür riyeti kaldırmak için, hürriyet is tiyenlere bunu asla vermiyeceğiz. Bugünlerde, ba2i gazetelerde karışık neşriyata rastlamaktayım. Karışıklıktan anlamak güçiüğü çıkar ve ortalık iyice bulanır.» Köprülü, yeni devletçiliğe de teınas ederek bunun tehlikeli olduğunu ve hususi teşebbiisü ölâüre ceğini söylemiştir. Yeni Demokrat Parti, iktidara geldiği takdirde, Ansyasayı değiştireceğini bir kaç kere tekrar e den Köprülü; şimdiye kadar yaptığı beyanlann hiçbirinde tenjkuza düşmediğini ve açık konustu ğunu ifadeden sonra demiştir ki: « Son iki senede demokrasiyi kurtarmak gerekçesi ile yapılan isler, bugün düğümlendiği ve de mokrası diye zıt ideolojilerin o turtulmak istendiği, bir vâkudır.» 16 senedir, vaadlerini tekrarla maktan yılmıyan Köprülü, Yassıada'da, kendisine işkence vapıl madığını ifade ederek, «Maksadı raahsusla, Yassıada'ya götürül düm ve bir parti kurmamdan korkulduğu muhakkaktır» diyerek BÖzlerini bitirrniştir. Petu faciası Baştarad t ir.ri sahifede devam etmiyeceği ve kısa bir zaman içinde aramalara son verileceği anlaşıiraaktadır. Peru idarecileri bugün de başka zorluklarla karşılaç. mışlardır. Evvelâ felâketten kurtulan on binlerce insanı besleme ve barındırma işi çok zorlaşmışür. Bundan başka, uzmanların yeniden çığ hâdisclerinin patlak vermesi ihtimali bulunduğunu belirtmeleri sonunda bölgede tanı bir panik havası esmektedir. öte yandan felâket bölge. sine gönderilmiş olan basın mensuplann'.n da Lima ile bütün ternasları kesilmiştir. Bunlar, gazetelerine ve aians larına haber gönderetnemek. tedirler. Dün gece mec'.isin yaptığı olağanüstü toplantıda felâket hi'kkında milletvekülerine bılgi veren Sağlık Bakanı ölü sayısınm 3.800 kadar olduğunu, buna karşıHk. saaeıe, on kişir.in yaralandığını bılcirmistir. «Yarattığıır.iT eseri, kurduğumuz âbideyi bütün gayretlerimizle tarr.amlıyacak, bütün mücadelemizle kabul etüreceğiz. Seçim sonrası Türkiyesinde siyasi partilerin özlemediğimiz ve aniamadığımız hırçın mücadelesine şahit olduk. Siyasi partilerimiz demokrasiye inanıyorlarsa onu koruyacaklar, devam eturerokler ve uğrunda milletçe türlü sıkıntıları göğüslediğimizi VP güğüslemeâe hazır olduğumuzun snysuzlasmasına asla müsaade edılmiyeceğini bilmeiidirler. MerrJ.eketimizın jç've dı= itibarmın özleren seviyeye çıkarılması, saygılı ve samimi b.r tnilli beraberliein yaratilmar.ini kabul ettiğimiz ve bünyemiz için uygulanmas! güç demokratik düzenin devam etmesi. mali gucümüzün ve iktisadi hayEtımızm refaha ulaşması, fikri, iktisadi ve siyasi alanda muasır medenıyet yarışınm bitırılmesi.. îşte Türkiyenin hal şekli bekliyen büyük riâvalan. Bu zor ve zaruri dâvalar, bu milli ve hayati meseleier ha\ yolu ve şekli beklerken siyasi partilerimizin ve onlann Parlâmentodaki mümessillerinin küçük hesaplar peşirde mücadele etme'eririi, kırıcı ve ayıncı hareketlerini anlamak ve affetmek mümkün değildir. Parlâmentonun haysiyetini ve itibanm kürük hareketler yüzünden şahsi ve siyasi kaprislerinden ötürü hiç kimsenin zedelemeye hakkı yoktur. Ancak bir parlâmento çoğunluğunun her şeye kaadıı olduğu, istediğini yapabileceği düsünceini ve mut'.ak hâkimiyet fiknni terkederek milli bünyeye, milli temayüie uymak mecburiyetinde olduğunu unutmamahdır. Yeni Türkiyeyı hazırlamanm gayreti ve heyecanı içinde bulunduğurauz bu günierde milli huzurumuzu baltalamaya yeltenenler tarıhin en büyük hiyaneti içinde bulunuyorlar.» nkara tren istasyonunda sizi güzei bir tabelâ karşjlıyor: Hos geldiniz. Ve altında imza: Devlet Tiyatrosu. Hoş bnlduk. Filhakika bu büyük tiyatroda ne çeşit piyes isterseoiı oynanıyor. Kotnedi var, dram var, vodvil var. hele bilbassa, tuluat var. Tiyatrommda demokrasi fibi, rrev h»kkı gibi, sosyat adalet pibi ekseriy» tercüme piyesler temsil edilivor. Ama bu arada «Evvelâ hun r , sonra ai, nanıı diter, evvelâ af, sonra huror» gibi yüzde yüı telif eserler de ihmal plnnmnyor. Aktörlerimiz de hiç fena deçil. Rollerinde pekâlâ muvaffak oluvorlar. Bilhassa Fedakâr Babs roliinde tsmct tnönü. hain evlât rolünde Kastm Gfilek, sirk ciieestnde FJt.G., hercai erkek rolünde Osman Bölflkbaşı ve Ekrem Aliean çok mnraîfak olnyorlar. Talnız, heniiz olennlaşroamıs bazı acemi sanatkârlanmız da var. MeselS eecen etin «F»kirlerr yardım» isimlî bir komediyi, bunlar. az daha faeiava çevnrivorlardı. Rollerini «şınnı<: olacaklar. Daha yrni oldaklarından pek de Uosurlanna hakılmıvor. Evet, boş bnlduk Devlet Tiyatros». * * * H Deve ve diyar por knlüplrrimiz de, daha dofrasiı, fatbol kulüpltrimiz de ayn bir âlem. Mütemadiyen parasiTİıktan şikiyet ederler ve. bennntad. Devlet Rabaya el nzstırlar. Bir çok basks islerimiz çibi bn da basından vanlıs tutuldngu için Arabın saçına döndfi. F.vvel* hu knlüpler amatör müdür, profesyonel nıidir? Oyuncusuna bakarsamz profesyonel ken^'i kurıılııslarına bakarsanız araatör. Bövle, Acem kılıcı gibi. is olmaz. Ta birinde, ya ötekinde karar kılmalı. Avmpanın profesyonel fntbol knlüpieri bi ! rer şirkettir. Ilisse senetleri vardır, amnmi he j yetleri vardır, o umumi heyetlerin seçtiçi ida j recileri vardır, o idarecileri kontrol eden ranrakıplan vardır, yani banka gibi, fabrika gibi, baya^ı bildi*imiz sirket. Bir tarihte Milâno'nnn büyük otellerinden birinin b3rmı işleten bir r"ostum vardı. Adam futbol delisi. Zaten bann da dört dııvan hep fntbolcu resimleriyle dolnydn. Bir çün Milâno takımının bir ma|lubiyeline çok kızdı. Kabahati idarecilerde bnldu. Ve ne yaptı etti, varını yoğunu ortaya koydn, knlübün hisselerinden büyük bir kısmını satın aldı. neticede «Milâno» nun salâhiyctli SÖT sshiplerinden biri oldu. Çoktandır haber alamıyonım. eger kendisinden daha deli biri çıkmadıysa, ihtimal hâlâ öyledir. Demek istedi?im profesvonelîigin resmen k«bnlünden sonra. her yerde olduçu çibi. b'zimkiler de «Spor kulfibü» deçil «Spor ticareth.inesi» olmuslardır. Hlevcut kannnlar, nizamlar ne ise. ona çöre. islerini yürütmelidirler. Ama bnçünkü haliyle yürüteraezler. Hiç kimsenin hatırrcniil nnmarası yapamıyacağı birer Anonim Şirket olmak gerek. S Muz gibi resim F Kahroisun gerici basın» Kumkumoğlu'ndan sonra Türkiye Milli Gençlik Teşkilâtı îkinci Başkanı Gültekin özdener konuşmuş, bu sırada bazı ta'.ebeler «Kahroisun gerici basın», «Af yok, af yok..» riiye bağırmışlar, arkalardan da 20 30 kadar kim olduğu anlasılmıyan bir grupun da «Af var, af istiyoruz» diye bağırdıklan duyulmuştur. Bunun üzprine talebeler seEİerini daha da yükseltmişler, yine kim clduğu anleşılnv.yan ve talebelere «Talebeler komünisttir» diyen birisine karşı, «Kahroisun kuyruklan şeklinde bağırmışlardır. Ğzdener'in konuşınası Gültekin özdensr şunları scylemiştir: «Devrimci gençliğe, milliyetçi başına tecavüz etmenin ne olduŞunu anhyacaklardır. İğrenç emellerinden vazgeçip, koşelerine çekilmelidirler. Bizler var oldukça Atatürk ilkelerir.e bağlılık bu yurt ufuklarmda ek?ilmiyecektir.» Üçüncü olarak kürsüve gelen Ankara Yüksek Okullar Talebe Bir!iği Başkanı ise, gençliai ayıncı kuvvetler karşısmda birleşmeye davet ederek kor.uşmasını şöyle tamamlamıştır: «Onlann en büyük gayesi gençliği yıpratmaktır. Fakat onlara fırsat vermiyeceğiz. Artık meşgul edilçcek zamanımız yok. Yeter artık. î.îustafa Gemnl Gençliği yaşadıkça onlann bu zihniyeti yer bulmıyacaktır. Gençl:.r, 29 Nisan kadar imanh. 27 Mnyıs kadar kuvvetlidir.» MiV;î Türk Talebe Birligi adına yapılan kor.uşmada ise, Oğuz ÇeünofHu ezcumle şunları söylemiştir : «Bu vatan bir fedakârlıgın, bir hürriyet miicadelesinin üzerine kurulmuştur. Türk demokrasisi her şeye raiimen kurulacaktır.» * * * Hodri meydan demeli tatima) nırsiTİıklann arUıgını çören açtkçöz bir tiiccar. dış memleketlerden, bir sürü kilit getirtmiş. Ttıtarı 41» bin dolar mı ne. Bn vaziyette ytrli kilit imalcilerini bit telâştır aldı. lllâ. bu kilitler gümrükten çekilip piyasaya çıkarı'.masın diye, Basbaka nlık dahil, safa, sola baş vurnyorlar. Dediklerine eörc. »ksi halde, iflâs etmeleri ve bir çok işçinin acıkta kalması mukaddenniş. Hiç şuphesiz, kilitcilerin imalâthanelerini kapamaları, hele işçilerin, açıkta kalmalannı. hiç birimiz istemeyiz. tstemeyiz ama, işin bir de «.\ma» sı var. Neye kapanacaklar? Deraek dışarıdan gelen kilitlerin ya kalitesi daha iyidir (o halde bizimUilerin de kaliteye dikkat etmeleri lâzım) yahut fiyatı ncuz olacaktır (o halde bizimkilerin de ona ayak uvdurmaları lâzım ) Aynı vasıfta bir mal btınca nakliye, sieorta, çümrük ve s»ir masraflara rafmen pivasaya yerlisinden daha ucuza verilehiliyorsa, ne yapmalı? «Terli sanayii himaye» maddesinden, do|rnsu memleketce bir hayli zarar ettik. Bir çok Avrupa devletlerinin «Müşterek Pazar» diye btrbirlerine gümrük kapılannı ardsna kadar açmakta oldneu şu sırada, biz esasen kapalı kapımızın üstüne bir kilit daha vurmak yolunu tntmamalıyız. Kimse iflâs etmemeli, kimse işsiî kalmamalı fakat, yalnız kilitcilerimiz değil, bütün sanayicilerimiz, başka çarelere başvurmalı. ransız gazetelerinde dedikodnsa epey «amaadır devam ediyor: NewIorkta açllan bir sergiye tneşhur ressam Matisse'in bir eserini ters, yani baş aşagı asmıslar. Ve giinlerce. bütün sanatseverler (!) bn halin farkına bile varmadan tablonnn önünde hayran hayran resmigeçit yapmış. Neden sonra. bir terzi kadının dikkatiyle, meydana çıkan hâdise dolayısiyle bazı gaseteler «Rezalet» diye sergiyi tertip edenlere çatb yorlar. Bence pek degil. Zira, oldnm olasıya yeni resmin «evkini tadamıyan betbahtlardan biriyim. Ge^en sene, burada bnlunmamamdan istifade eden karun, bir sergide görüp beğendi£i küçük bir resmi alıp, evde iuvara çivilemis Geldim baktım, bütün diğerleri gibi bir şey. Simsiyah bir fon üstünde bir takım kjrmızılar, maviler. Itaha ziyade onun hosnna gitşin diye: «Ne güzel bir yangın resmi» dedim. Gayet ciddi izah etti: «Taneın deçil o. görmüyor mnsnn, BoSazici.» Çaresiz sastnm. HaTbuki «Bofaziçi» yerine pekâlâ «Ararat Dağı». «Antalya Körfezi» yahnt «Fethiye Zelzeİesi» de diyebilirdi. Ve ben yine mecburen »usardtm. Hani, çümrüEe geîen büyük sandıklann üstünde, ne tarafından ayakta tutolacafına dair ok işaretlerl vardır va .. bu yeni resimlere de, nerelerinden asılaeaklanm göstermek için Byle isaretler koymaiı. Görüniislerinin deçişeee^ini pek zannetmem ama, hic olmazsa. talihsiz Matisse'in baştna nıelen vakaya benzer tersliklerin Snüne geçüir. Ağn halkı için 750 bin liralık yem kredisi açıldı Ba^tarafı 1 inci sahifede « Sonbahar mevsimi için iste diğimız 4250 ton bugdaym 1650 tonu gelmiş ve hemen dağıtılmıştır. Ancak, ıstenen tohumlukla. gelen miktar arasında fark olduğundan, 700 köyden ancak ?02 sinin ihtiyacı karşüanabılmışür. Bahar eki mine ait hsteler de hazırlanıp ilgililere gönderilmiştır. Yemeklik buğday ihtiyacma ge îince. 4 aylık ihtiyaç karşılıgı ola rak r.üfus başına 10 ar kilo buğday verilecek ve bu buğdayın parası ekim syında tahsıl eriiiecektir. Buğdaylar Horasan'a gelrniçtir. Oradan birkaç Rün zarfında Karakö »e'ye nakledilecek ve dağıtım başlıyacaktır. Kızılayın tahsis ettiği 28 ton pirinç ile süt tozu da nüfus başına hazırlanan listelere göre dağıtıl mıştır llgili mercilerden ge'en talima*a göre, il merkezine 300 bin, Doğu Beyazıda 200 bin, Diyadin, Taş lıçay, Eleşkirt ve Patnos'a 50 şer bin lira olmak üzere ceman 750 bin liralık hayvan yemi kredisi açıl mıştır. Birinci Süvari tümeninin hayvanlarından kalan 1152 ton arpa kilosu 30 kuruştan, 403 ton sa man da kilosu 5 kuruştan ilçe ve köylerdeki halka tahsis edilmiştir. Ayrıca 300 ton ot ile 55 ton kepet de, halka dağıtılacaklar meyamndadır. Ofise ve askeriye ihtiyacı fazlasına ait olan bu ot ve kepeğe Valilikçe el konmuştur. Bütün bunların dışında, Ağn askeri yasak bölgesinin bazı kısıra larına hayvanlarm sokulması ve otlamalarının temini sağlanmıştır. Bu suretle 30 bin baş koyun için beslenme sahası açılmış olacak tır.» I Maksadı başkaymış Hâdiseîer cıkıyor Milliyetçi olduklannı söyliyenlerle gericileri tel'in edenler arasında hâdiselerin büyümek istidadr göstermesi üzerine mitingi tertipliyenler müessif olaylara sebep olmamak için topluluğa îstiklâl Marîını söyletmek çaresine başvurmuslardır. Îstiklâl Marşı bu gürültülerin kısa bir müddet için önlenmesi neticesini vermisse de, miting tertipçileri hâdiselerin Snünü alamıyacaklannı anlayınca, toplantının sor.a erdiğini iîân etmişler ve talebelerden dağılmalarını istemişlerdir. Gericileri tel'in eden grjp uymuş ve Zafer Meydanını terketmiştir. Milliyetçiler ise. miting yerinde kalmışlar ve gruplar halinde aralarında sert münakaşalar yapmışlardır. Bu gruplardan birinde Kutlay Erdoğan admda bir talebe eliyle uzaktakileri göstererek, «Bunlar hep yobaz» diye bağırmıştır. Bı söze gözlüklü kısa boylu bır genç, «Ne demek istiyorsun?» mukabelcsinde buluhmus ve bir kavga başiamak üzere iken araya girenlerir, yardımı ile Kutlay Erdoğan uzakiaştınlmıştır. Ancak daha sonra binbaşı rütbesinde birkaç subay bu münakaüaeı grupun arasına kattlmış. gericileri tel'in edenler hakkır.da bu gruptan yükselen seslere müdahalede bulunmuşlardır. Bir grup mensubu, binbasılardan birine, «Siz kim oluyorsunuz da kanşıyorsunuz. Bu memleketi siz batırdmız.» deyince, subaylarm ve bozı sivillerin hücumuna uğramış, apar topar, sille tokat götürülürken kaçmıştır. Bunun üzerine Mülkiyeli talebeler. «Biz buraya niye ?eld:k. bambaşka şeyler oîuyor. Burada daha fazla 'kalamayi7» diyerek t^plu bir şekilde Hukui talebeleriyle birlikte miting mahallini, Atatürk'ün kabrini ziyaret etmek üzere terketmislerdir. Z engin iş adarnının yanına çirdi: Sans verin. dedi, bana bir sans verin. Bütün havatımda hiç sansım olmadı. Size ne yapabilirim? Bin lira, diye devam etti, fazla bir şey istemcm, bir bin lira verin kâfi. Ve, iş adammın bu ise pek yanaşmadıgını bakışlarından anlayınca: Görüyor musunaz. dedi. hiç şansım yok. Bütün ümrüm sanssızlıklar içinde geçiyor. Halbuki ben çok çüzel saksafon calanm. Benim eihi saksafon çalan az adam vardır. Bin lira». Bir saksofon Ama sans . tş adamı sözünü kesti: Saksafon mn? Ne iyi tesadüf. Îşte şarada hir saksafon var. Alın bnnu kendinize bir iş bulun. Beriki hem şaşırdı. hem de bütün bütün mcvns oldu: Neeeeee .. dedi. saksafon mn? Sizde bir saksafon ha? Söyle(!im ya, kör talih. Hayatta hiç şansım olmadı ki zaten... Ve çıkıp gitti. (tci Paris'den) KL^fÖ^ Gümüşpala, «Koaîisyouu devam ettireceğiz» dedi Baştarad 1 inci sahifede Koalisyonun, memleket haynna iyi neticeler verdiğini ifade eden A.P. lideri, cYollarda C.H.P. liler, beni içten gelen bir muhabbetle karşıladılar. Bu, koalisyonun sağlamlığına delâlettir. Bunun deva mı için her türlü fedakârhğa katlanacağız» demiştir. Afâtürk'e küfiir Miting sahası civarnıda bir başka grupta da 35 yaşlarında «arışın gözlüklü biri bırden: «Atatürk ilkelerine baâlı değiliz. Niçin bağh kalacağız? Gericilik diye bir şsy yoktur..» diye bağırmış, bunun üzerine Üniversiteli gençler adamm etrafını çevirerek, «Sen kimsın, niçin bu şekilde bagırıyorsun, ortalığı kanstırmak mı istiyorsun, şebekeni gös1er» demişlerdir. Fakat adamın şebeke gösterememesi ve gericilik yoktur diye konuşmağa devam etmesi üzerine, galeyana gelen gençler, adamı sille tokat dövmeye başlamışlardır. Adam linç edilmekten. bir Deniz subayının müdahalesi ile bir jipe bindirilmek suretiyle kurtulacilmiştir. Bu s.rada Kutlay Erdoğan, «Yobaznk eşittir komünistliktir.» diye bağırmış ve caddenin öteki yakasında bulunan bir grup gençlere. «Siz hepiniz komünistsiniz» demiştir. Bunun üzerine gruptaki gençler «Kahroisun komünistler» diye bağırarak Erdoğan'm üzerine yüriimüşlerdir. Kutlay Erdoğan subaylarm yardımı ile Orduevine güçlükle sokulabilmistir. Menderes ailesi için kapı kapı dolaşılarak para toplanıyor ! nist veBaştarafı I komünist Ankara notları ların arasraa kanşıp. onları çileden çıkartan tipik Moskof sjanlarından gelmektedir. Öyle anlaşıl'.yor ki, komünistlerin son zamanlarda Türkiye dışmda ve içindeki propagandalarına verdikleri önem, neüce almağa baş lamış. ve klâsik Bolşevik ihtilâli için ortam yaratacak unsurlar henüz yerine oturmağa çahşan bu memlekette istedikleri gibi at oynatabilir hale gelmişlerdir. Değişmez metodları vaT bunların: Zayıflatmak. anarsi yaratmak ve bu zayıf ortamda kendi adamlarını bazan hürriyetçi, bazan otokrat fakat her zaman kurtarıcı hüviyetinde milletin başına geçirmek. îşte Castro.. İhtilâl nasıl başiadı ve neticece ne oldu? Onu ihtiiâl sırasındakı ateşli nutuklarmda dini inancı tam. mutekid adam olarak gören ve kilise hakkmdaki sitavişkâr sözleri karşıs;nda ağlayanlar, bugün ya idam edilmişlerdir, yahut Miami'den adalarraa bakıp memleket hasretlerini gideriyorlar. Aflaşan papaziarın son durumu ise cümlenin maluICUlUıl Erenköy ve Kalamış vapurlan çarpıştılar Bastarafı 1 inci sahifede vapuru, boş olan «Erenköy» ile çarDişmıştır. Köprüden boş olarak Kadıköye gitmekte ola n «Erenköy. Şehir Hattı vapuru, Sarayburnu açıklanna geldiği Kirada 8.15 te Kadıköyden kalkmış lan «Kalamış» ile akmtı ve yanlış ınanevra yüzünden çarpışmıştır. «Erenköy» bütün hızıyla ylcu dolu «Kalamış» ın bordasına bindirmiş ve bu durum yolcular arasında panik yaratmıştır. Denizcilik Bankası ilgilileri, kazanm sebebi ve hangi kaptanm sorumlu olduğunu incelemek için çalışmalarma başlamıştır. Beşiktaş 2 Feriköy 2 Baştarafı 6 ncı sahifede M. Ali, yandan ve 6 pas içinden şutunu patlattı. Top kale direğinin içine çarparak çıksrken Hüseyin topu aglara gönderdi. Oyun da böylece 22 bitti. Beşiktaş: Cavit • Ekrem, Müfit • yüksel, Süreyya, Kaya Arif, Ahmet, Güven, Şenol, Muharrem. Feriköy: Xecdet . Ahmet, XihatErdinç, Ahmet, Ismet Rıdvan, Hüseyin, AĞil, M. Ali, B. Rıdvan. Hakem: K. Arkal Tnnçer BENOKAN Güç kuriarıian kadın TURK DIABETIKLER CEMIYETI MUZAFFEB ŞEVKİ YEN'ER DİABET MEKKEZİ. Harbiye, Meyva Sokağı, No: 10. KAN ve İDRAR TAHLİLİ YAPIL.IR, SEKER ve KOLESTRİN ARANIB. Muayene Günleri: Pazartesi, Çarşamba, Cumartcsi. Telefon: 47 50 21 Cumhuriyet 588 İ'LCLA IK KİRhMlT Gruplariyle birlikte yürüyüse geçen gençlerden Kızılsya şçien gruplar, Kızılay binası önünde bir kadını bazı öğrencilerle münakaşa ederken görmüşler ve böylece kadınm etrafmdaki gençlik halkası birdsnbire sıklaşmış ve büyümüştür. Af istemiyenlere karşı siîiirli bir şekilde konuşan ve siyasi bir polemiğe giren kadm, gençlerin birçok sorularına muhatap olmuş ve böylece başhyan münakaşa müessif bir olaya sebebîyet verirken, sivil polislerin ve Emniyet Müdürlerinin ricaîi üzerine bir otomobile bindirilerek evine gönderilmiştir. Bu sırada gençler, otomobilin hareketine mâni olmak istemişler ve kadını yuhalamışlardır. Otomobil. gençliğin arasır.dan trafik polislerinin yol açmasiyle çıkabilmiştir. Hürriyet Meydanından ayrıîan Mülkiyeli ve Hukuklu talebeler lamentonun şahsi ve zamansız meselelerle uğraşmak yerine memlekeAnıtKabıre giderlerken Maltepe ve Nevzat Tandoğatı Meydanı ara tın ana dâvalarma eğilebilmesi için istenen huzurun "temini ve sapık sında «Kahroisun komünistler. kahroisun gerici basın» diye bağırarak ve kara düfünceler pe«inde koşanlan uyarmak maksadiyle tertiplenen miting bazı maksatlı kimselenn tahriki ile gayesinden uzaklaştırılYeni Istanbul, Zafer ve Son Havadiş gazetelerini yr.kmışlardır. Öğrenmak iştenmiştir. ciler AnıtKabir'i ziyaretîe ihtiram duruşunda bulunmuçlar ve bir buket koymuşlardır. Biz Siyasal Bilgiler Fakültesi ögrencileri olarak Atatürkçü Gençlik adına hem komünizmin, hem de gericiliğin karşısındayız. Son zamanlarda komünizm tehiikesini öne sürerek ve Atatürk'e baglılıklarını iddia ederek, eski rejimin hasretıni çekenlerin hislerine tercüman Gerek rr.iting sırasır.da ve gerekse rr.itingten sonra caddtlerde vu oîmağa çalışan basın ve gerici unsurları, Atatürk inkılâpları ve 2 MaT ku bulan müessif olaylar sebebiyle Ankara poiisince soruşturmalara yıs Devrim ilkeleri için en az komünizm kadar tehlikeli kabul edıyobaşlanılm:ş*.îr. Bu münasebetle karakoiiara bazı şahıs'ar celbedilmiş IUZ. ve ifadeleri ahnmıştır. Bunlardan tsmet Altıntaş ve Kr.dir Taşkan isminde iki kisi Birinci Şubeye getirilerek muhafaza aitır.a alınmışlarAsil gayelerle hazırlanan bu mitingin «son söz» olarak memlekedır. Ayrıca Kızılay Meydanında gençlerle siyasi münakaşaya t'irişen timizin çağdaş Batı uygarhğına ulnşmaşı yolundaki her türlü engelleve polis tarafından evine gönderilen kadınm da hüviyetinin tesbitine rin bertaraf edilmesi için sonuna kadar mücadele edeceğimızi Türk çalışılmaktadır. kamu oyuna arzeder. Atatürk inkılâplarına bağlıhğımızın bunun en büyük temınatı olduğunu bir kere daha tekrarlarız.» inci sahitede düşmanı damAnkara, 13 (CuınhuriyetTeleks) i gası altmda iki grup a ay. Menderes ailesine yardım katn; rılacak. Masum vatandaş, aydına panyası şehrimizde son derece hız j Moskof gözüj'le bakacak, tahriklanmıştır. Yardım kampanyasma j lerle tansiyon yüksek seviyede tu katılanlar, şehrin muhtelıf semtlej ıulacak ve bir gün evet istedikleri rindeki banka şube ve ajanslarınj o yeni bir 31 Mart vakası çıkarıp da birer hesap açtırarak. mahalle ortalığı kana boyayacaklar. Bunla mahsîle dolaşıp topladıkları paralan bu bankalara yatırmaktadır rı düşünenler d<î. tertipleyenler de ya deli yahut aslında, yetiştirillar. miş Moskof a.ianıdırlar. Daha ziayde. Vakıflar Bankası Deli olabilirler, çünkü: Yirminci ile Ziraat Bankasının şube ve a janslarmda açılan hesaplara yatırı asrın ikinci yarısmda, 40 yaşından lan paralann kesin olarak miktar aşağısımn eski yazıyı bilmediği bir ları öğrenilememiş ise de, son bir memlekette 31 Mart tecrübesini degün içinde sadece Ssmanpazan a ğil düşünmek, hayalden dahi gejansına yatırılan miktar, bir kaç çirmek, zihnî meleke kesikliğinin bin lirayı bulnıuştur. Yardım katn başlıca işareti olarak kabul edilir. panyaşını organize edenler, halk Delilik nihayet, tedavi i'.e geçer, tan topladıklan miktarm hiç bir onun için kafası bozukları biz fazzaman. 50 liranın altına inmemesi la tehlikeli görmüyoruz. Asıl tehne gayret sarfetmektedirler. like, zaten deliliğe istidadı olan SoraşlurmaSar AHMET EKMEK.ÇİOGLU TOPSER Tuğla ve Kiremit fabrikası Telefon : 61 20 Ol / 33 BÜYÜKDERE İSTANBUL Kiremit, Tujl», Rex, Asmoleo ve arzu edilen ıncelik ve hsfiflikts inşaat doljju malzemeıi her mevsimde rakipsiz fiatta imal edilir. *CK<*™ Ar,o TOPiEH TLGLA Vt KIKBMIT FABBIK43J Olaylavı mütaakıben Adalet Partisi Antalya milletvekiıierinden Hasan Fehmi Boztcpe. Çankaya Poli<; Merkezine gelerek kendismi tanıtmış ve vicdani bir duygu ile hareket ederek polise başvurduğunu, iki Karacı subayın miting sırasında bir Ortadoğu Üniversitesi taîebesini dövdüklerini gördüğünü ifadeyle takibst ac'ilmasını istemıştir. Milletvekilinin ifadesi zapta alınmış ve durum Merkez Kumandanhğına bildırılmiştir. Şahit milletvekili m Izmir'deki profesto bildirileri Îzmir, 13 (Telefonla) 1. ve T. 1 limler Akademisi öğrencilerinin dünkü hâdiseli gıjsterileri bugfin de yeni gelişmeler kaydetmiştir. Talebe Derneği bugün yayınlanan bir tebliğrle dün bazı gazetelere gıinderilen tebliğin sadece A. P. li bir grupu temsil ettiği dünkü toplantıda aynı A. P liltrin müessif hâdiselere sebebiyet vcrdiği belir tilmektcdir. Diğer taıaftan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Talebe Cemiyeti de bu gece bir teblift yayınlamıştır. Bunda şöyle denmektedir: «Devlet mekanizmas'.nın da kötü niyetlerin peşinde olduğundan eminiz. Gençliğin müli birliŞi bozacak ve millî menfaatleri zedeleyecek hareketler karşısmda tepki göstermesi gayet normaldir.» Kübada tatbiVr edile n metod, dünyanın her tarafmda belki teferruatı biraz değiştirilerek tatbik ediliyor. yahut edilmek iste. niyor. Eğer uyanık davranırsak. eğer tehlikenin nereden ge'diğini iyi bilir. tedbirlerimizi de ona göre alırsak mesele yok. Ama tah riklere aldansr, her gün elimize dövizleri alıp, karşı karşıya sövüşür. dövüşürsek, değişmez metod diğer yerlerdeki gibi burada da muvaffak olur. Kendimİ7İ hayale kap'":rmıyalım. Zararlı cereyanlarla mücariele sokaklarda. meydanlarda o cereyanın aleyhirde atıp tutmakla yapılmaz... Ecvet GüREStN Kültür Derneğinde. temsil Istanbul Turk Kü'.tur DerneEİ Fatih Şunesi tarafından bugün saat 15 te Çapa ÖÇretmen Okulları yararına ünlü Fransız yazarı Mar• l Pagrtol'un «CAZ» adlı piyesi c oynanacaktır. Miüki^enln büHsrisi Dığer tarafıan Mülkiye Tslebe Cemiyeti tarafından da aşağıdaki bildiri yayınlanmıştır : «Bugün T.M.T.F. tarafından siyasi partilerin, Hükümetin ve Par Reklâmcılık 121/570
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog