Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

DÖRr CÜMHURÎYET KDUBI KOMANIIMIZ 14 Ocak 1962 02 Sağhk ögüileri: El kapı= nda çalışıyor >a, ne gemıci fenennm «an ısığı aitınc ! kı yuvarlaıc ekmek tahtasını çe yoida gezdığını.« Vay mel'un vay {ıflt herif vay releyip oturmuş Hatçabasıyla e Demek Gafur'dan tahkikat geçe çocuklarma âdeta tnujde verdı Mu.ide Hatçaba, enişte muıo cek? Adara Gafur'dan tahkikat ge çer mı"1 Gafur doğruyu söyler mi? Memmed sonunda dediğime geld Merakla sordular: Gafjr, adamın olacak işını bozar. Ne oldu? Gafur bu! Onun için yakınıvor zater, fı Sövliyek Hatçabama da bi sesle çıkıstı. Cebinden kendi Olmaz mı desiıı. kara va. Gafur doğruyu sdylemez, burda bır oda bulsun, ded; mendilini çıkardı.. önce tabafın Sen nereiisin?. Memed de ağır ağır gelmıjti H bıre bın katar dive korkuvor. Ne «Bir türlü kurtulamıyorum yorgunluktan !» altını sildi, sonra masanın us Ben Arapkirliyim.. çe: dedi bılıvon mu' tünü. Sizin memlekette sinek vok Öyle mi Memmed? A' aklannm vıkanması bitmı=Bu sözü ne kadar sık duyuyor ve söylüyo Pislikten kurtulamazsınız, mndur? Duymu?tu zaten: ti. Kari'iinın getırdi^ı bezle kurudedi. Odacı süklürn, püklüm Vardır begim. Alâsı var Öyle, dedi. Baba maba . Bı njz, farkında mısınız? Yakanızı koyuvermi!a>ıp. 57 gecesi Beyoğlu talanmçıktı. Miidfir Bev esnedi.. du dir. dan Zeytinburnu'ya getirilip el tım usandım be . daklarını uzatarak kahvevi içi » vaparsınız? \en o yorgunluk.. çokluk fiziksel değil moScfrava o da ötekiler gibi ba altından satılırken ucuzca »atın al ne çekti.. ve aldığı vudnmu a? Heç!. Bırakırız.. fıskıva ko dığı Maçka Sıslı, Nısarstası apar daj kunıp oturdu. tki kadm gü zını şapırdatarak taltı. Fincajıı, nar.. raldir. Nedeni kabul edilmeyişi bir gertımanlarındaki beyefendilerın giv oynıya bulgur pilavını, turşuy masanın ustüne kovdu. SişaraT»m o sırada sinek. Müdüriin çektir. Yorgunsunuz, tükenmişsiniz sanki. diği zârif terhklerini avaklarma üzıkn kabını, destivle suyu geti sını çektı.. bir sınek, bir resmi sağ yanağıns konda. Odacının diler Sofra baçında. yemek ye geurrii. avr'n kalktı • sinek, daireye mcnsop bir sinek gulecegi tuttn.. ama adam nf Oysa bütün gün çalışmamışsınızdır. Daha ken konuşmak günahtı. Buna ge lâObalilikle geldi. Kahve finca keli.. Ne dedi? nının tam kenarına kondu. Mü Allah'tan. bir de Memmed ten çekten inandıklanr.dan degü, at Sineği öldürmek için nuratına yataktan kalkarken bile bu yorgunluğu duya dür sinefi pördii. Sinek, Mu bir lamir •!(•.. fakat sinek da«onra ?ahabım rİT*iniz. beni orta dan kalma bir ahşkanlıkla uymu lardı Konuşmuvorlardı ama, he' dürü eSrmedi. Müdür kenditıi çünkü. = ba atik davrandı. kaçtı. Kendı da kom«7<mi2 değıl mi dedi! bilirsiniz. Çalışmaktan gelmiyor göstermek için eliyle sineşi kendini döven müdürün kahve Adanvn ıci burkuimu». sarsıl sınm içinde de bu Anjaeil'in k' ku bırakın Zevtmburnuna yerlf kovdu.. sinek kalktı, şöyle dos fincanına kondu. Müdür, bir mıstı. Ansa gibi bir kız Hani melen El kanılarında hizmetçili valara dotru uçtn, tekrar gel denbire : Yorgunluğunuz bir kurun onlara biraz uzaktan baknıak ıân.ıda keniı vok. Allahı vardı . etmektense, bırı zenaatım ku!l zımdır. Butui butun akı'dan sı di. Önce masanın filtüne, sonra Çağır bana muavin beyi! Nâmus rıhetinden defiıl Gafur hıc narak duvarcıhk yapar. ö'ekı r tu da değildir. Çaltşmadmız mek olmaz Fakat kendınıze, h:ç fincanın kenarına kondu. Mü Çabuk! dedi. Odacı hemen çıkkim^e hıçbir sev sövliyemezdı. ama kayçular. meseleler yor değıl»e dusunceden uzak dakikavakın fabrikalardan birinde b dür, bu pervasız harekele ııertı. Müdür, siııeğe dphsetli ııa O hızla Avso'nin vanına arittı" ksdın ii bulur. iırt sırta v?rip j ledi. Tekrar elivle sine|i kıs zartarla bakıvordu. Pek az son muştur sizi. Günlük hayatın lar ıvırabılırsınız. O dakikalarda F.f ba'ı, dedi Kendini h'" çınır gıderlerdı kırttı. >ınek kalktı. Sanki inara muavin bey çeldi. Yaülıca saldırılanna karşı moral hir sevdıeınız, hoslandıeınız bır seye ıırme Deîıl Gafur hıc kirr^e jana dına imis gibi, Müdürün bur • bir adamdı. Gülümser bir çehverinız aklınızı. savunma halindeyiz. Bir bok etraîmızdakılerle kıtap okuyunuz, Yemeklerini bıtırip çekıldikte nsmu? cıhetimien toz konduramsz nnna kon^u.. Müdür tekrar e re ile: ıleılenmeve çalıT.vtl AHah. sortra arkan biziz. Biz erkekîer cigaralarını yaktıktan 50 sör düsününüz. Nasıl yum finız. Kaygusu, dçrdı, problemieri liyle Jineti kovdu.. sinek kalk Günaydın bevefendi! dedi. nlmasak bilp. ajlan eibi kocan ra vârerlik basladı. tı.. bu sefer fincanın taba|ına ruklpiı sıkılı rakibinin hii olan bir siz» d^ğilMnız, bunu du«u Mndör, cevap vermedi. Talnız Bj akıl lyı çocuklar. dedi V; var Sen o o»larn tanımamı^<;ın ^akondu. Beili ki tatlı bir sev parmağivie sineji çöstererek: cumlarına karşı tetiktedir. nünuz. ha. Ne dırler^e desinler. o seni laha da ivi bu akıl, bilîâha da f buldu.. ama Miıdıir, fena içer Bu nedir muavin bey? Nasıl bu hücumlann hangi muhpnnata güldüru zebun eder kapısında kemikçilik ıdeceŞinızı ledı.. zile bastı. Odacı gelme Diye «iordu: Muavin bev.. yönden gcleceğini kestirmeye (t) NL'MARAU tLAÇ Çılgınlık: Küçük oful: di. Bir daha, bir daba bastı.. oni hiç' kaşlarını kaldırarak: Edecğinize, diye annesini di dacı reldi.. çalışır. Biz de o kas gerginliği Kendınıze çılgınlık dakikaian ayıTam bu «ırada. Zevtinburiu ge Fincan bevefpndi, kabve : rınız. Bütün gün ciddl bir hava cesın r eiektrik ıskiarıyla benek ze'ttî. fincanı.. içinde yaşarız. Tıpkı bir firik içinde yafamak kadar yorucu, Neredesin? Küçöğün buyüğü dirseğiyle düı O değil.. dikkat ediniz.Mnli alacasından Memed de geldi çftbaya hanrlamr gibi. Mavun beyin yanına var y pratıcı »e» yoktur. tçinizden babahce kaoısından aSır ağır girdi tü: dım idi. Zatımzın geldifini ha avin bey eözlüjiınü taktı.. b / zrsn hafiitlik. taskınlık etmek geltı.. o esnada sinek nçtu... Kes lan! Ehndeki 'ıl»dp rrfvve. sebze. Ayber verdim, Arada yalnıc şu fark var. mez mi' Sıkmavın kendinizi. !<' Gördünüz mü?. Memed çocuklraı duyrramış g < ^e spvinçle kostıı • Sıreği gustererek: Nevi be\efendi? ründü: Boksör bilerek hazırlanır. Biz niz e uyanut, Aklınıza odanıztla Hos e"ld!n Memmed' Bo ne?.. Aman muavin bey. Siz a Hatcabanın kocası: M«jmed'in cam sıkkm o'malivdı farkına varmadan. Dinleniyo yalnız basınıza dansetmek mi estı. Odacı 5ineîi tördıı. I.âkin, yoksa gelisl tur»l bir sarkı mı damı dcli edersiniz! GSrmediMııcurü dc sdrdıt. » desın? Yarın bır kaç kuruşunuz olu ruz sanırız. Yoruluyonız. Mo tutturmak, kitaptarı, gazetelerı mi niz mi ucan sevü. Hos buldı.k. ricâi Düsüııdu, snstu.. Müdür ba sa, bu yakınlardan bir kaç dönür ral gerginlik içinde tıpkı ça sıvurmak' Dii«ünmeyin yapınız .. Görmeı'lm heyefendi! ğırdı. A^tf'nin aklı gitti: arsa alır .. n Bu sırada sinek masanın üs lifip yorulan bir insan gibi Yeknesakhk artjız arafiz. gunler » d i r bu? Söylesenel Nı» o Cari'n mı sıkıhyor ne' Bır gecekondu da siz oturtuı tüne tekrar s*ldi. otnrdn.. rararlı asitler bütün kasları v, gunlerce h»rj avnı rrareketİTi Odacı: Bırak simdi. sunu7' Müdür: tekrarlamak. Psıkıyatrlara gcre. Kalıba sinek.. önden yüri'du Hatcaba'ylj komızda birikmektedir. Kan Memed gulerek karısma bakt Gördönüz mü? dive parmajı yorgunbıSun bas sebebi budur Galibası var mı? Sinek bn, cs" kar^ıladı'sr. Selâm. hos bes Kadın anlayışlı anlayışlı ağırlaşmıştır. Hücrelere yeter başır İle sinefi isarrt etti. karasınek. tpn «onra sofra bs>;ına geçilecpkti salladı. Bunu gecelerce düşunmu: Gördüm bevefendi!.. oksijen çitmez olmuştur. Mo Arada bir, gunluk hayatınızın Evet. bevim karasınek!. k i A v<te: havaller kurmuşlardı. Babasıyi Çok sükür. cok sükiır! Bu ral gerginük viicudunıuza tıp gidıoınde bir çıkıs vıpınız. Basit. Bu karasinek nereden ge Avdklarını yıvacan mı? dedi kardeşierı obür odada ayrı ba kadar «enelik devlet memurııgülünç denecek kadar garıp bır lir? kı bir maddî yorgunluk gibi Yusam ivi olur. •îunuz.. heir farkedebıldiniz. Ne çeker, ya da babasıvia şeytanlaı değisikhk Ondau sinek hakkındaki malü geçmiştir. A7 önce Hatre'nin kocasının yı pek barıştn Huseyın Korkmazgılıı dir bn? matını açıklama fırsatını bul kadıg: vere cittilrr. Avşe, tıpkı «alondakı masası başında yârenl Bu mn". Bu sinek, beve Meselâ yeme|rinİ7İ vatak odaıızdueundan memrun bir vazivetHatçabaiı gibi kocaiınm terden ğı sardırırlarken, onlar hep bı fendi. Bu yorgunluk yavas vavaş bu da pıknık yapar gibi yıyınız. Pate : pı«ik pişık, kirli syaklarını ha7İa gecekondu uzerine konuşmuşlard Yani? tun vücudu kaplar Başağııîarı zar gunu kım'enin aklından g°ç Bevefendi! Bn karasınekvıkarlı Yani adî sinek.. Ayşenin bir kenarda bir kaç kvler bâsi söziim mencilisten dı ülser. kan dolaşımı bozuklukları, miyecek bir gezıntı uydurunuz. Burada isi ne?. ^"e dıvf « kılıvor canın? ruşu vardı. Bu bir kaç kuruşu ve •sarı fıskıda olnr. çöplükte o bağırsak spazmı yapabılir. Bır aksam tavuklar gıbı erkenden rince arsayı almasalar bile borçl; Muavin «a«ırdı.. »inetin i«i ne Hıc can m. lur. vatıverın Bır gece geç saatlere nlabilir! Mıidıir Bey veni olc'u Burası neres.1?. ölurnm bevefendi . Babsnnan mı atıstın • oksa'' nır'.ar, ikisi de çalışacağına görı • . Yapacağınız sey. lıemen dinlen kadar eğlence bulunuz. Bunlar en na«ıl olsa öderlerdı. tu için adamın huvunu lıpııii; Bura mı?.. Odacı. kendi Nerede oturuvorsııııuz".. meye bakmaktır Sıhırli değnekle bssitleri •abıi. Bırak. o*renememislerdi.. kendine "VîiKÎiirıın halinden çüp Yakın bevefendi.. sinekli Hatcabanın eri: vurulmu; pıbi bırdenbıre o'maz B°nım için mi' Burada i«i vok bevefendı! he etmeüe basladı. bakkal'da.. bu, yava? yavas ivi bir yol tutaY^knesaklığı bozmayı aklınıza Orasını düşünmeyin, dedi. Ze Onun içındi ama, «Senin için'» Bunu sb'vlemek kâfi mi?. Evet! Müdürün eözWı ralta»ı flbi bılirsinız, duzelebılirsiniz koyunca neler bulmaz n o i . Bır, demekten çekindi. E=astnda atış tinburnunun içinde olmazsa bilf Bun daire.. • cılnı.'. tekrar: ıki derken bır gun kendı kendinimalnnmn sebebı bas!;aydı Gon'e şu yukarılarda, Be;teİ£İzlerde, Y« Muavin Bev '. Bu dairenir Nerode? dive sordu.. ı;ıua Dairede sinek olıır mu?.. (1) Nl'MARALI I H C Düsün 7e soraeaksmi7: «Hanı vorguılu'u V C. ye yazılmak isi. A|alan filtepede ucuz arsalar var. Bi Odacı sustu. Olur mu desin? intizamından siz mesulsünüz'. vin hafif sesle: ceden uzak dakikalar: Meselelerın gum bitmezdı benım, nererle o tuHuseyın Korimazoil znrlatıp du azını verirsiniz, bir azını da yava sinekler u Sineklibakkal'da.. bevefen ıçın dahp boğulmayı bırakmak,' kenmez yorgunluk"» ruyormuî Mmed V C. ve yazılsın. yavaş... r< ı M 11 ıi f 111111 n 111 T ı M 1111111111111111111111111111 • ıı 11111111111111111111111 ıt 1111 n 11111 <^ !İi.. diyebildi.. Müdür: Yakınlardaki D.P. îi bir radyc '. azılmaz<;a burada ekmek yok oITnuna konuvor.. odaoıva söylü Çıkınız! Ben sizinle calışaZeytinburm ra dive. Memed de geçen. evvelki derinlejmekte olan rryorum, yüzüme bakıvor. O sı mam.. ben Sineklibakkal'da o haftalar Hatçaba?:nm kocasına gecesine «Muhalefetin yanlıj tutı rada sınek tekrar Müdürün bur BA¥ OSCAR: turabilen muavinle çalısamam.. •«ormuf. ö»n!?r«r«r, »niste CH.P. li «nunu befenmeyip V.C. ye gejeı jnuna konda.. Mödür sordu: olmadıSı haide. «Gırmç» demifti. saym yurttaşlar» ın isimlerini ( Gördünüz mü? GSrüyoı Muavin dısarı çıktı.. odacı: Bu «ebepten girmivordu. girmive kurnsğa baçlamıştı. Hatçenin kc Emusnnaz! Nereme kondu.. Geçmis olsun Maven bev ! cası gene her zamanki gibi içerle cekti de' ^ Burnunura kondu galiba.. diyecek oldn.. ndamcağız ko« miçti. îçerleyiçi C.H.P. ya da M.P Çok Ç k isi bırakınm. dedi. T Zpek ivi seçemivorum affedcrsitu.. masa'inın lıasıns çittl ve H filSn olduğundsn değil, çalıçtig Ayse anladı: Sniz.. d.erin derin JÜNÜnmeyr bas'afabrikanın ustalanndan bazılariv Haa, ş« mesele ıçm mi' Muavin bev.. lutfen not adı.. va evinden çıkacnk. ya isin ^lınız.. yarından itibaren bn dai Esası o mesele va, seni karıj le bir kısım işçilerin belirttikleri den cıkacak, y» çüeden cıka 1 ne göre, V.C. lerin çahçan insan rede bir tek *inek olmıyacak.. idı Tepem attı caktı. lara hiç bir çey veremiyeceği. yu Benı mi karıştırdı? Nıye17 nllMllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllMlltll? Guya sen girme diyesivmissin da daha ivi yaşama getiremiyecel Ayakîannı vı/avıo kalktı. Avşe lerine inanmasındandı. Sonra bı ocaklar kimin ke«esinden kurulu guzelce kuruladı. Memed Hatçabama soylıyek. enişteme yordu' de, bızp buradan bir oda bulsun Haydi içerl girelim! lar dedi Ne dıyon? Kalktılar. Ne dıyecekti Ayje? tyi olurdu, Iki karde; dı;arda. yalnıı ka! guezl olurdu. tadmdan yenmezdi. mıçlardı. Büyük: ISTANBUL Prof. KİMBÜS'ün MACER ALAR1: Sevinçle koştu. Klın camlı ufacık î 27 Açılış ve program 7 30 Mikrofon kuliste 19.45 SarkıSabah plâkları 8 00 Haberler lar (Alâeddın Yavaşça) 20.15 8.15 Oyun havaları 8.30 Plâklar arasında 20.45 PıyaPlâk doiabından 9.00 Sevılen nist Johnny Costa 2100 Baeserler 9 30 Turk muzığmden rok muzık 21.50 Paul Weston ıstekler 10 00 Çocuklarm ko Orkestrası 22 00 Operalardan SİCİL No. 43875437 sesı 10 30 Dınleyicı ısteklerı ^ahneler 22.27 Dans ve caz (Hafıf Batı mjziğı) 1100 îs muziği 24 00 Kapanı». Saym Hisse darlara İlân tanbul Beledıyesı Konservatuva Spor haberlen 23 30 Marjlar Şirketimiz hissedarlar Umumî Heyetinin 18 çubat 1960 tarı konserı 13 00 7 keman geçidı 20 45 Kahramanlar saarıhJı toplantısı gereğince sermayemizin 4 000 000. TL. dan 13 15 Haberler 13.30 Çeşıtlı tı 21.00 Onbe; gunde bir studyolardan 14.00 Mılli lıg 22 00 Çeşitli studyolardan 22.30 20.000 000. TL. na çıkanlması dolajisiyle 16.000.000 TL. maçının naklen yayını 15.45 Çağıraızın bestecılerı 23 00 Hasermaye artışının hisselerini taahhüt ve % 25 şini yatırmış buDans muzığı 16 00 Sarkılar berler 23.15 Tatil sona ererlunan Sayym Hissedarların 2 nci % 25 sermaye taahhütlerini 16 00 Dans muzığı 16.45 Oyun ken 23.55 Program 24.00 Ka10/2/1962 akşamına kadar ödemeleri İdare Meclisimizin 29/12/ havaları 17.00 Gıtar kuartetı panıs. 1961 tarihli toplantı kararı icabından olduğundan Lâleli Ordu 17 15 Beraber sarkılar 17.45 ÎSTANBVL İL RADYOSU cad. No. 214 deki Şirketimiz Merkezine veya İş Bankası Beyoğlu Gençlik saatı 18 00 Çeşitli stüd 17 58 Program 18.00 Dansa Şubesine 1095 sayılı hesabımi2a yatırılmalannı rica ederiz. yoîardan 18 40 Gunün plâkla davet 18.45 Meşhur şefier nndan 18 45 Haberler 19 00 19.18 Marino Marinı Toplulugu JANE'İN KlZl 44 KOKUMA Neveser Koktes'ten şarkılar 19 30 Yernek muziğı 20.00 TAKIM İLÂCLARI A.Ş. 19 15 Tango orkestra=ı 19.30 David Rose Orkestrası 2015 nâncıhk: 1340'558 Hafsizlikten neden bir türlü kurtulamıyoruz? Çünkü mânen yorgunuz HSP Bu yazı. okuyan Müdür Beylerden h:ç birine alt degildir. önemle açıklanm. B. F. abah saat doknz buçu£ geçiyor, uzunca boylu bir »dam. Te miz gi\inmiş. Daireje geldi. Sofanın ortasındaki ka pıya doğrulcu. Kapının önunde duran odacı kapıyı açtı. Belinden ei.ılerek selâm \erdı. Bu gelen Mudür Bejdir. Müdür Bev. odasına çirdı. Tcmız, genıs bır oda. Bir bü\ük \azı masası. t'stunde bir tak\inı. Bir ikiııci kalem takımı. Masanıu üstiınde cam var. Yan da bir kfiçük telefon masası, bir de çagirma zili. Odacı, Müdür B«yin pardesüsutıü ve şapkasını aldı. Oradaki portmantoya astı. Bovun atkısını jtrf düşürdü. Bry: Dikkat etsrne! diye ihtaı etti. Masanın üatü bombos. Daha ileride, duvara bitişik duran bir küçuk ma§a ustünde dosyalar var. Müdür Bey verine oturdu.. ndacı curnyor. Müdur, masanın camına baktı. Parmsk izlerı gördü. Çafirdı: Gel! Bu camı silmiyor mu.san'.' Her gün siliyorum. Bak, parmak izleri var. Odacı baktı. Cebinden kirlı bır mendil çıkardı.. Riltcfk oldu. Müdür: Dnr! Ben silerim.. Ve cebindfn temiz blr men dil çıkardı. Camı hohladı ve parmak izlerini sildı. Siıe tcmizlik SJretemiye ceğim.. Odacı. boynu bükük dnrnvor. Kabvemi getirr. Odacı Ritti. Müdür verıne oturdu.. vücudünü koltuğuna ^ prlestirtnek icin kımıldanriı. Tebinden anahtarları çıkardı. Tan çekmeceyi açtı. Bir diplomat sişarası kutusu çıkardı. Bir sijara aldı. Cebinden bir çakmak çıkardı. t'cüncü rakısta siıarasını vaktı. Telefon masasındaki kalın cam tütün tablasını nnüne kovdu.. Kolnndaki saatine baktı. Si earavı icmeye basladı.. Az son ra kahve çfldi. Odacı dikkatlr kahvevi masanın iistüne kovdu. Müdur, kahve fincanını tnbaçı ile beraber kalcırdı. Tabajm altı, ramı ıslatmıstı. Odacıva: Bu ne bu? Sn beyim. Neden kurnlamadın?.. Kurulavıro beyim. diye ce bind"n tekrar o pis mrndili çıkarınca : Olmaz.. bir daha böyle kahve eelirme! dive yuksek Vlüılür bey! Vazan; Bnriıan FEUK Muavin bukı.vurdu. Taısanıza! Not alınız.. Basöstane bevefendi!. diyerek kâfit, kalem aramağj baf ladı. Müdur, fena halde sinir Iendi: Bir bloknotunuz vok mu?. diyerek çekroe.vi çekti.. bir blok not verdi. öteki de cebinden bir knru mürekkepli çıkardı. Yazınızl. Bir 12 ocak 1962 sababından itibaren cairede si nek bulunmıvacaktır. tki Her memur kendi masasındakı »i nekleri imlıa edecektir. Üç odacılar, daire bosaidıktan son ra. odadalci sinekleri öldürecek lcrdir. Dcirt îıinekleri öldür me, tutma ve temizîeme için luzumlu odenek, daire levan • mından sa|lanacaktır. Be? Bu tâmimde, adı geçen sinek tâbirine. her tiirlü sinek dahll <tir. Altı Bu tamimin vürütülme*ine dalre muavini mernnr dnr. Yedi Bilsi için bütün personele duyurulması. Maavin. harıl harıl vazıvordıı.. Bittı mi? Bitti bevefendi! Bunu teksir makinesinde ya ZH H 7 Ben imıa edecefim.. Bütün personele birer tane ı«n/a altında tebliğ ediniz.. varından sonra dairevi dolasacafım. Blr tek sinek gorürsem basta siz oldueutıuz halde o ka lemin bütün memurlarıııtan bi rer vevmive ceza keseceğim.. anlasıldı mı?. Siz de sabalıie vin erkenden.. derken sinek ma aviııin basına kondu., Müdür elivle hir saplak.. fy! Aman bevefendi! Ben deuiz otıız senelik memnrum. Simdive kadar âmirlerimden to kat vemcdim.. Muavin Bey! Aıılavı» beklivorum sizdeıı. Tnkat sıze defil! Basınıza konmus olan.. ve sinek bu seff r Müdürür» «urs tına konmn«itu.. Muavin «örnı. : Ii'indeıı. bir tokat a<ketmek eeç ti ama.. adam müdür.. fakat miidrir prenip adamı idi : kendi suratına bir tokat attı ve ; bu «efer sinek ezildı.. muavin: E7ildi bevefendi! Trbrik e : derim. : Gnrdünjz va!. Aîmin elın • den bir sev kurtnlmaz.. sinek ! bile.. Yarından itibaren bu sı : nck kampanv asnıa baslr, nruz. ; Bir saat kadar erken çelİD tat • bikatı çözden recirirsiıi'7.. ' BasüMune tıevefrndı.. Sekizde falân bHrad.i olma : Koruma Tanm İlâcları A.Ş. den TEKEL GENEL MUDÜRLÜÖÜNBEN: YENİ Tl\ ıTRU HFT gün faat 18 de vp Cumdrttsl, Pazar 15.30 ö* İÇİMİZDEKI ASLAN Hcr gün saat21 de StVEKLER TPI: 44 04 09 r\TlH TtVAROSt Her gece «aat 21 de ve Cumartesi. Pazar aaat 15 30 da M R DEFTER Pszartesi pürılerl temçil yoktur. Tel 22 CI 71 O KAUlköV: TİY\TROSU' Heı gece 21 dt ve Cumartpsı • Pazaı 15 30 da SAHİLDEKt KA\APE ve PfsUD* Pprîembe güniert temsil .voklur Telefor. 3fi 06 82 CsKt'UAR ROLÜMC: HPT gun gaat 21 de ve Cumartesi . Parar 15 30 da IKTİDAR Cuma gunleri temsil yoktur OPERA (SAN SİNEMASIND\): Her ptrî'nıSı «ast 21 1S t«: [.A TR\VHTA. Telefon 43 P 92 7 tSTVVBUL TİYATROSU Sah hanç her gece 21 15 te Çarçamba. cunartesi, pazar matine 15 te (SÖMİNTDEKÎ CESET) Yalnız sah geceltn 21.15 te sah hant her gün 6 da .KÖPEK ICIRPICISI1 SÎTE TİVATROSU: GÖNÜL AV'CISI Her akşam aaat 21 15 t« Çarşamba. Cumartesi Pazar matine 18 de KÜÇÜK S*HNE: Pazartesi. S.1I1 Çarçamba ŞAİRtN MEKTUPL\R1 Perpembe. Cuma. Cumartesi. Pazar OYCNCAKÇ1 DÜKKANI Matineler Salı. Cuma, Cumartesı. Pazar 17 de ORMOGLU TİYATROSU: Pazartesi dışmda heî gece 2115 te. Cumartesi Pazaı matme İS te. KÖTÜ TOHUM. Pazartesi dışmda ber gün 1 de VYUYAN PREVS. Tel: 49 49 E 8 3 KEVT OİLNCÜILAR1 (Karsca Tiyatro) «4 «6 66, Her gtin matine 18 j de APTAf. KIZ 21 15 te AŞK EFSWPSt. Pazartesi oyun yoktur. OPER* Aksaray: MUAMMER KARACA 8ENATÜR Suar« 21.15 çarsamba. cumartesi pazar matine 16 15 Tel 81 57 32 BULVAR TİY\TRO5C: Pa»arteti hariç her gcee 3115 te LEYtBötN ÖMRÜ. Çarsamba, Cuntartenl. Pazar matine 16 15 de fc^»^^^^^^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ • % . ^ ^ ' Kesımii Kuman: 77 M EL ' UN K IZ Çızem YVES SAYOL Çeviren: Mazhar KuNT 1 Kaya tuzlalanmız için mevcut şartnamesine gdre teferruatı ile birlikte iki adet lâğım delme makinesi (Perforatrs) pazarlık suretiyle satın ahnacaktır. 1 Pazarlığı 5 şubat 1962 pazartesi saat 15 de Tepebaşmdakı Tekel Genel Müdürluğu Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 3 Şartnamesi her gün Komisyonumuzda görülebılir 4 îhaleye yainjz yabancı firmslar iştirak edebileceğme göre, vabancı bir fırma namına pazaı hğa iştirak edecek talıpler o fırmayı temsile, pazarlık icrasına, pey sürmeğe, mukavele akdıre, teminat alıp vermeğ» ve bu hususta saır bılc?um!e rr.uaroelâ*] ıfaya mezun olduklarına daiı firmaca verılmış ve maha'.lî Turk konsolosluğunca tasdık edilmiş bır vekâletname veya temsil' ?• meyi noterden tasdikli Türkçe tercümesı ile ıbraz etmeye mecburdurlar. 5 îsteklilerin 904^1 liralık vâdesız muvakkat temırat mektupları • air vesaikleri ile birlikte belirli gun ve ^aa'te KOTII" nrumuza müracaat etmelerı ilân olunur. Teminatlar, muameleleri Tep ebaşındaki Genel Mudurluğumuz Satmalma Komisyonunda yapıldıktan sonra Tophanedekı Kçlvın Handa Malzeme Alım Şubesı Müdürluğu veznesme ıh.ııeden evvel yatırılnıış olacaktır (Ba5in 16!'676) imllllllllllllllMIIMIIMIIIIMttMtltlMIMlHMIIIIIIlllllllllllllMIIMMIItllIllli: imtihanla TERCİİMAN Ai.nacaklsr 1. Yaşı 55 ten yukarıya olmıyan Turk vatandaşı olmak 2 Askerî iş yerlerinde çahşmaya engel hıç bır halı bulunmamak. 3. tngılizceden Türkçeve ve Turkçeden Ingılı/ceye suratle *ızlü ve yazılı tercame yapabılmek 4 Ayrıca Fransızca, İtalyanca, Almanca dıllerınoen Turkçeye yazılı tercume yapabılmek 5 Dordüncü maddedekı dıllerden :kı?;r.ı bılen tercıh edılır 6. Ücret, bir ayhk deneme sonunda kararlastırılaeaktn 7. Seçilenler, bir aylık denemeye tâbi tutulacak ve ou ^ure zarfında kendilerine S !ıra yevmıye venlecektır. D 8. Deneme sonunda Baskanlıkça i'lerme devam eaıp etrr.ıvecekleri kendilerine teblıg eriılecektır. Tahplenn 19 Ocak 1962 Cuma gunıi saat 13 00 de Cubuklu Pe^ır ve Hidıosrafı D&ıre>:ı Başkaniıeına muracaatlarını Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanhğı tcin Rouvenat hayretten hayrete düşüyorNe diyorsunuz! Ona nekadar itimat Birden Rouvenat tlçe Baskanını çördü Vdam dairesinden çıkmıs evine gıdiyordu. ederdik! tste itimBt ettlfiniz o adam sim du: Ne divorsnnuz cedi. bu Renaud cidden Kâhya hemen kostn ve: «Affedersiniz, dedi. di hapse tıkılacak ve cinayetten vargılana suclu mu? Acaba itirafta bolvndu mu? Kerıaud'nun jandarmalar refakatinde cötü cak! Cinayetten mi?» Rouvenat hakika Havır itiraf etmek istemiyor. Sadece suçrüldü^ünü eördöm. Acaba neden vakala ten havretler içinde idi. Demek Kurt avcısı Mizum divor. Deliller ortaya atıldıfında da mışlar? Neden olacak, bu Renand zan dofruyu açıklamamıstı. Başkaıı ilâve etti: siikutu ihtivar ediyor » ve çenesi açılan nettiğimiz gibi deÇîlmiş. Nanmssaznn biri «Evet kaatil iste taa kendisi! Kellesini knr Baskan hadiscyi ve sorgu safbalarını bastan asaçı anlattı imis! tarabilirse ne Slâ! (Arkası var) İthalâtçı ve Sanayicilerimizin NAZARI DİKKflTİNE Dış re.nmı hükumlerıne gcıe Odalar Bn.ışı tarafından vapılacak muddet temdıtlen için Ori amız ıthalât sei"\'isır,e muracaat edılme^ı ıifa olunuı. İstanbul Ticaret Odası {Basın 552/599) (Basın (519/531)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog