Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURtYET DÜNYÜ ttaan Devlet Reisi Afrika'da • lrlnln Bndist diğerinln Mnsevi olraasma rafmen Ben Gnrion'un Birmanyada istir*bst etraesi, Israel i!e Birmanya arasında yakın ekonomik raünasebetlerin gerçekliği hakkında biıe bilgi verirken bir çok mem leketler de Afrikanın teveccüfaiinü kazanmak için harekete geçmiş bulnnnyorlar. Bn cümleden olarak, Mikovan Conakry'yi ikiz kardeşIer gibi gezen Fanfani ve Seşnl, R»bat'ı ziyaret ettiler, ve orada öyle bir zamanda buhındular ki, geçici Cezayir hükümcti tam kadro halinde Kıral Hasanın misafiri bnlttnoyordu. Basını kaşıyacak vakti olmıyan Berlin Belediye Reisi ve Alman Sosyal Demokratlannın JSn prömie'si Wüly Brandt da Tunnsa gidiyor ve Habib Burgiba ile görüşüyordu. Bu arada cok şayanı dikkat bir olay cereyan etmişti, Moskova, Almanyaya başvnr a r a k «Avrnpada kuvvet olarak iki devlet var. Bir siz, bir de ben, gelin kendi meselelerimizi beraber ee halledelim:» demişti. tkinci Dfinya Savaşından evvel Von Rib» bentrop'nn Moskovaya giderek Sta lfn ile Polonyayı pavlaşması me»elesini hatırlıyanlar. bu teklit karşısında bir irkilme duyrnadılar denemeı Çttnkü Berlin ve genel olarak Doğa Almanya raeselesinin halli yolanda artık sahırsızlık eös termege başlıyan Alman efkârı nmnraiyesi yorgunluk duvabilir, diye mütteliklerde bir endişe vardı. Bn ümitsizlik Almanyayı bir başka yol aramağa sevkedebilirdi. Fakat Rns ajansı, bu neticeyi vermedi, Almanya, bu a.jansa aldırrnadı ve endişeleri de haklı cıkarraadı. Çünkü Adenauer'in dünya politikası hakkında belirli bir fikri vardı. HdB ERLERI Kar Başmakaleden devam' kın bnnlara inanayım deme. Bunlar tüm komünist! Biz ba yaygara ortasında on altı yıldanberi hürriyet İçinde kalkınma hamlesinin edebiyatını yapmakla meşgulüz. Sayın edebiyatçılarımız, «böyle hürriyet olmaz. hürriyet içinde böyle kalkımlmaz. Atat ü r k ilkelerine sarılalım, uyşarlık yolnndan ayrılmıyalım!» diyenlere sadece küfürle ve hakaretle karşılık veriyorlar. tsin tuhafı içimizde bütün bu ya| pılanları demokrasinin tâ kendisi j sananlar da var. İKTIBASLAR uuıııııııınııııımıınuıııı Berlin hrixine bir hal çaresi bulmah için B Amerikan Sovyet sondaj görüşmeleri devam ediyor On gün evvel Gromiko île Amerikan Elçisi Thompson arasında başlıyan müzakereler hakkında müttefîklere de izahat verildi Moskova, 13 (a.a.) Birleşik Amerika'nın Moskova Büyükelçisi Llewellyn Thompson, Sovyet Dışişieri Bakanı Andrey Gromiko ile dün Berlin meselesi üzerinde üç saat süren bir görüşme yapmıştır. Bu görüşmede Thompîon'a, Amerikan Büyükelçüiğinde Alman meseleleri mütehassısı Kempton Jenkins Tefakat etmiştir. Gromiko'nun yanında ise yalnız tercüman bulunmakta idi. Anlaşıldığına göre Thorapson, Washington'dan aldığı yeni talimat üzerine bu görüşmeyi talep etmiştir. Amerikan Büyükelçisi, Sovyet Dışişleri Bakanlığmdan ayrıhrken etrafını saran gazetecilerin sorulanm cevaplandırmıştır. Geçen ay Sovyetler Birliği tarafmdan Federal Almanya Büyükelçisi Hans Kroll'a veriîmiş olan muhtıranın bu görüşmede bahis konusu edilip ediimediği sorusuna Thompson, «Bu hususta hiçbir yorumda bulunmak istemem» cevabını vermiştir. Gromiko ile tekrar görüşüp görüşmiyeceği sorusuna ise, «tekrar görüşeceğimizi tahmin ederim» demiştir. Sovyet Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmelerin neticesinden iyimscr olup olmadığma dair soruya ise Llewelleyn Thompson şu cevabı vermiştir : • Bu safhada herhangi bir şey söylemem doğru olmaz. Görüşmelere devam edeceğiz. Bu müzakereler hakkında tngıltere, Fransa ve Federai Bat! Almanya Büyükeiçilerine de izahat vereceğim.» tlk sondaj toplantısı bundan on gün önce yine Moskova'da yapılmıştı. Komümstler Afrikaya nasıl sokuluyorlar? II nıimınnınıınnıiTTHının Mağazalardon eşyo çalan iki kardeş dün yakalandı Sabıkalı kaldmmcılardan «Kanguru Mecit» polis tarafından suç üstü yakalanmıştır. Hususi surette yaptığı siyah bir torbayı boğazma takıp, caketsiz olarak giydiği paltosunun ceplerini de keserek mağazalarm önünden kaldırımcılık suretiyle çaldığı eşyayı torbaya dolduran sabıkalı Mecit Gezen ile kardeşi Ateş Gezen dün suçüstü yakalanmışlardır. Eminönünde Hayrettin Caddesinde Türk Giyimevinin önüne asılan 375 lira değerindeki gabardin pardesüyü aynı şekilde çahp cebinden içeriye sokarak torbasına atan «Kanguru Mecit» ve kardeşinin, sırf bu şekilde işler yapmak maksadiyîe bir müddet önce Tokat'ın Zile ilçesinden şehrimize geldikleri anlaşılmıştır. «Kaneuru Mecit» ile kardeşi Ateş'in dieer işleri araştırılmaktadır. İlk makalenin özeti 1955 yılında Sovyet Rusya Ko münist Partisinin resmî orçanı Komünist dergisi, bir nıakale yayınlamış ve Afrikaya ait el deki bütün tetkik ve raporların yanlış bilçilere dayandığıııı. ger çeklere uymadışnnı belirtmişti. Ilçili Rus makamlarını ikaz eden bu makale üzerine hemen teşebbüse geçildi. Rus makamlarının Afrika hakkında yeni ve doçru bilçiler elde etmesiııi sağlıyacak tedbirlere basvuruldu. lf)57 yılında Sovyet Rusya nın ba',!ıca Afrika n z m a n ! a r ı n dan mürckkep bir koordinas von h<\eti teseUkül eltı. Afrika'ya siîraanın Ç3releri etiid ecilmeve baslandı. Rışişleri Ba[ kanlı^ında bir Afrika işleri şu ' besi ihdas olundu. bir memleketin bu yarı bağımsız «Milii Demokrasi Devleti» haline gelişi Moskova için «Halk Demokrasisi» gibi bir rejime doğru ilk sdımı teşkil etmektedir. Moskova ile Pekin arâsmdaki ymaşmazlıklardan biri de bu tabiye meselesindedir. Moskova. gelişmenin yavaş yavaş olabileceği ve Komünistlerin hiç bir şeyi zorlamamalan ve ilk merhalelerde, memleketlerinin bağımsızlığı ve Batıdan ayrılmasını sağhyan Millî Burjuvazileri desteklemek gerekiiŞi fikrindedir. Pekin ise. Milii Bujuvazi unsurlarınm tersine, ber taraf edilmesi ve o unsurları fazla desteklemeden, yeni Afrika dev letlerinin gelişmelerini hızlandırmak icabettiği kanaatindedir. NADİR NADİ Pakistan, Güvenlik Konseyinin acele topianmasını talep etti Konseye tevdi edilen mektupta Hindistan'ın tehditlelerinin Keşmir nıeselesini gergin bir kriz haline çetirdigi ifade edilivor Birleşmiş Milletler, 13 (AP) 1 M senefinde Hındistanîı olan Kaş S 7 Pakistan, Hindistan ile Pakistan mir liderleri. Kaşmir'de yaşıyanlaarasındaki Kaşmir anlaşmazhğınm rm ekseriyeti Müsiüman olmalarıele ahnması için Birleşmiş Millet na rağmen bu eyaleti Hındistana ler Güvenlik Konseyinin acele ola devretmışleıdir. Bunun üzerine rak topian\na?ı için Dünya Teşki Pakistan ile Hindistan arasında lât'.na resmen müracaat etmiştir. çarpışmalar başlamış ve ancak BirPakistan'm Bırlesmiş Mıl'etler leşmiş Milletlerin müdahelesi ile Teşkilâtmdaki Başdelegesı Sir Za bir ateş kesilme kararına varılabılfirullah Han, Güvenlik Konseyi mişti. O zamandanberi bütün gödelegelerine bugün birer mektup nişme ve gayretlere rağmen Kaşgöndererek bu müracaat! yapmış mir meselesinin halline doğru bir tır.« tek adım bile atıîması mümkün olPakistan Hükümetinm Güvenlik maraı?tır. Konseyi üyelerıne tevdi ettiğı bu mektupta, Hindistan Hderleriıün son günlerde Kasmir hakkında yaptıkları bırçok tehdıt ve iddiatstanbuluıı tanınmış bir Halk ların Kaşmir meselesini gergin bir ayrılarak büyük kriz haline getirmiş olduŞunu a Tiyatrosundan iddia ve ümitlerle Ankara'da kuçıklamıştır. Kasmir halen Hint ve Pakistan rulan Nasit Tiyatro«u bir ayhk sonra ragbctsizlik işgal mmtıkalarına ayrılmıştır. faaliyetinden yüzünden kapanmıstır. CHP ve AP Grup Baskan vek*îîerî topiantı yaptıtar Ankara. 13 (CumhrırivetTelek?) CHP ve AP Gruo Baskan ve killeri, bugün öeleden >onra B ü yük Millet Meclisinâe toplan.^rak koalisyon konusunda yaDil.ması ge reken işleri ve alınacak tedb'rleri görüşa üşleîdir. Bildiıildiğine göre. bu ' j p l a n t ı lar, sık sık yapılaraktır. Sahrada yeni petrol bulundu Paris 13 (A.P.) Societe Saharienne Petro! arama şirketinin açıkladığına göre Büyük Sahra'da yeni bir petrol d a m a n n a rastlanmıştır. D ı m a r Sahra'nın kuzey kısmmda ve Ha5si Menkel mmta. kasma yakın bir snhada bulunmuştur. tlk tecrübede bir buçuk saat zarfında bu kuyudan 4.000 metre küp ham petrol temin edilmiştir. Petrola 2.100 m e t r e derinükte rastlanmıştır. Kuyunun ticars kıymît! olup olnıadığı bir kaç ay yapıla. cak tecrübe ve araştırmalardan sonra belü olacağı arama şirketi sözcüsü tarafmdan bildirilmistir. Bn arada Almanya, zenci Alrika ile yaptığı dostluklan genişletmek ye Afrikadaki nüfnzunn arttırmak için bir hamle yaptt.i Alman Devlet Reisi Lnebecke, raaiyetlnde yeni ve genç Hariciye Naxın Schröder ve Başvekâlet MüstefSn H e r t r a r t h olduğn halde Morravia, Conakry ve Dakar'a mü Bonn, 13 la.a.) Bonn'da yayınteveccihen Almanyadan hareket lanmakta olan «Politik und Wirettiler. tschaît» adlı dergiye bir beyanatHeyet ilk istasyonn Liberyanın ta bulunan Federal Almanya Samerkezi olan Monravida'da dnrdu. vunma Bakanı Franz Josef Strauss Bnrada Bsşkan Tnbman ve onnn bir «Atlantik Birligi» nin kurulmamüşavirleri ile yapılacak müzake sı lüzumu üzerinde durmuştur. Franz Josef Strauss. bu arada, reler 15 ocağa kadar devam edecek. «Avrupa'y 1 W a Bundan sonra heyet Conakry, ora şöyle demiştir: shington ile Moskova'mn orta yedan da dflrt giin kaldıktan sonra, bir üçüncü kuvvet olarak Dakar yoluyla 20 veya 22 ocak ta rinde meydana getirmek ihtiyacı karşırihleriode tekrar Almanyaya avlamaz. Atom ve feza devrinde böydet edecektir. le bir şey tasavvur etmek en büAlman HariciyesLnden bildiril yük hatadır. Avrupayı bir Atlandiğine göre, bo ziyaret Tubman'ın tik Birliği içinde kıymetlendirmek SenRhor'nn 1956 da S e k n t u r e n i n gerekmektedir.» Federal Almanya Savunma Bade 1960 da Bonn'a yaptıkları zlyakanı, bundan sonra, milletlerarası reüerin mukabelesidir. Fakat îngiliz Hariciyesinin de komünizmle mücadelenin çetin ve bu bakımdan tahminine göre bn ziyaretin mâ uzun olacağını ve nası daha başkadır, Alman taükü Avrupanm teşkilâtlanması gerektimeti daha kimse davranmadan, ğine işaret etmiştir. Almanya yeni bir Atlantik Birliği kurulmasını Bir Tiyatro Kapandı teklif ediyor ^ Amerıkanın Belgrad elçisi Yugoslavya'ya karşı anlayış gösierilmesini istiyor Washingtotı 13, (a.a.) Amerika Birleşik Devletleri Belgrad Büyük Eîçisi George Kennan, Tenîsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu üye lerine Yugoslavyamn durumu hak kında geniş bilgi vermiştir. Toplan tıdan ayrıldığı sırada basın men s u p l a n n m çeşitli sorularını cevaplandıran Büyük Elçi, «içinde bu lunduğumuz şartlar bütün genışliğiyle kavranmış ve takdir edilmiş olsa, pek çok kimse Yugoslavyaya karşı yürüttüğümüz politikayı daha çok anlayışla kabul eder» de miştir. George Kennan, bundan sonra, sözlerine şöyle devam etmiştir: « Ben, Amerika Birleşik dev letlerinin Belgrad Büyük Elçisi olarak halkımızı ve siyaset adam larımızı Yugoslavya politi'Kamızda. nelerin endişeye sürüklediğini ve bu hususta neler düşündüklerini öğrenmek isterim.» Büyük Elçi. bu arada, Amerika Birleşik devletlerinin tarım mad deleri fazlasından Yugoslavyaya yardımlarda bulunması hususunda bir snlaşmaya varılnv.ş olduğunu açıklamıştır. îlâncılık: 1347 557 W9srfaelische Metall Induslrie K,0. Lippstadt West Germany Otobüs Kamyon ve bütün motörlü vasıtalar için aydınlatma ve elektrik malzemesi imal eden Avrupanm en büyük fabrikası En müsait fiyatlarla proforma verilirTürkiyede Resmî Sektör Mümessili genç Afrika milletleri üzerinde iyi bir teslr yaratraak ve yarınki münasebetlerin temellerini atmak istemistir. Bn yeni milletler Birleşmiş Milletlerde oy sahibidirler. AI manya dünya poltika sahnesinde birinci sınıf rol oynamak istiyen bir m t m l e k e t t i r . Onun içindir ki bn milletlerle kendi arasındaki iktisadî. kitltürel ve politik münaschetleri «ıklaştırmak istiyecektir. Afrika. yani iieüneü dünya dediçimiz bu doğu iller Batının Tekabetlerine maruzdur. Almanya, bu rekabet yarışında Batının imdadına yetişmek istemiştir. Bu araöa üçüncü dünya dediğimiz yeni gelişen bu memleketlerle Türkiyenin de durumunu, Hariciyemizin tesbit etmesinde fayda olacagı kanaatindeyiz. Afrikada mil letler birbiri arkasına uyaııır ve bunlar Birleşmiş Milletlere üye olurken, Türkiyenin bunlar karsısında lâkavıt kalması ve münasehrt kurmakta sırf ihmal ve iç oIaylar'a fazla mesgul olma doİ3yısîyle çeç kalması. yarın nasıl olsa kurulacak münasebetlerin de kıymetini önemlerini azaltacaktır. M. PtRÎ Canberra (Avustralya). 12 (APl Avustraiya Başbakanı Robert C. Menzies, Endonezya, iddiası bulunan Batı Yeni Gine hudutlarmı aştığı takdirde Avustralyanm silâhlı müdahaleye giriseceğini açık lamıştu. Menzies bundan evvel Endonezya'nra Batı Yeni Gine'ye karşı kuvvet kullanmıyacağını mükerreren garanti etm:ş olduğunu soylemiştir. Menzies, Endonezya'nın yapmakta olduğu harb tehditlerinin tahakkuk etmiyeceğini ümit ettiğini söylemiş ve Avustralyanm kendisine tevdi edilmiş olan Doğu Yeni Gine'yi muhafaza ve müdafaa edecegini söylemiştir. Menzies, Batı Gine meselesinin Holânda ile Endonezya arasında sulhane bir şekiide halledilebileceği ümidini izhar etmiştir. Endonezya ileri giderse Avustralyada silâhla karşı koyacak <*. KENAN ECE TaksLm Tarlabaşı Cad. 72 Teleioıv. 44 23 98 (Basın 553582) Sovyet âlimi için Avrupanın bir çok başkentinden ilâç gönderiliyor Lor.dra, 13 (AP) Sovyet Rusya'nın en ileri gelen fizik âlimlerinden biri ağır bir zatürree ile yatmaktadır. Profesörün hayatı teîı likede bulunmaktadır. Avrupa'nın birçok başkentinden fizik âlimi için hususi ilâçlar gönderilmektedir. îîk olaTak Londra' dan dört, Paris'ten bir tüp ilâç Jet uçağı ile Moskova'ya gönderilmiştir. Perşembe günü bir ameliyat geçiren âlim, baygm bulunmakta ve vaziyetinin gayet «kritik» olduf.u gizlenmemekteriir. Madeni İnsaat İsleri T.A.S. den: Her türlü çelik konstriksiyon ilâv eten bu kere: saç ve kazancılık I T AS işlerine SAYIN DOKTOR VE ECZAClLARA : L İ P İ T U R CTriparanol Tablet 250 mg.) LİPİT ayariayıcı ve kolesterol sentezi inlıibitörü Piyasaya bol miktarda tevzi edilmistir. Turan Lab. Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. P.K. 304 Şişli İstanbul. (Reklâmcıhk 122 566) • Ernie Kovacs, otomobil kazasında öldü Sıcak Daldırma Çinko Galvaniz atelyemizin pek yakında faaliyete geçeceğıni ve şimdiden sipariş kabu'.üne başlandığmı muhterem müşterilerine arzeder. İ î J J î \ Â V 15 Ocak 1962 Pazartesi Günü Sabah saat 10 da. Bsnkamız Umum Müdürlüğü salonlarında yapılacak ikraır.iye çekilişine muhterem mudilerimizin teşrifleri rica olunur. Los Angeles, 13 (A.P.) Son se nelerin en muvaffak olmuş olan sinema ve televizyon komedi a r tisti Ernie Kovacs, bu sabah, bir otomobil kazasında ölmüştür. Kendi kullandığı Station \Vagon arabysı buz tutmuş şosede patinaj yaparak bir elektrik direğine çarp mış ve otomobilden dışarı fırlıyan Kovac$. derhal ölmüştür. Artist Billie Adams ile evli olan Macar asıllı Kovacs otomobilde yalnız bulunmakta ve Hollywoodda en iyi dostu olan prodüktör Billy Wilder'in evinden avdet etmekte idi. Galvaniz Kapasitesi: Azamî boy 7 metre Azamî kasit 1.Y1 metrekare Civata, somun rondelâ gibi küçük parçalar için ayrı bir tesisimiz mevcuttur. Müracaat: fşyeri Mektup adresi Te'.graf Telefon Güvercinyolu Ankara Gazi MÎTAŞ P.K. 9 Ankara Gazi MİTAŞ ANKARA 132915 ANKARA (Basın 406 A. 240 577) Afrika memleketlerinden çoğuBütün yeni Afrika devletlerini nun^l948 le 1961 arasında bağım. bu sözde «Millî Demokrasi» gelisızhğa kavuşması Sovyet ıdareci şimine doğru yöneltmek maksadilerine, bu yeni devletîerin baş ledir ki Sovyet bloku. propagankanlariyle ve bellıbaşlı sorumlu I dasını Afrika siyasî kadrolarımn büyükleriyie doğrudan doğruya te ve Afrika mütehassıslarının bir masa geçmek imkânmı vermiştir. an evvel yetiştirilmesi faaliyetini Sovyet blokuna dahil memlçket hızlandırmaktadır. ler buralarda elçilikler. konsolosj Moskova'daki Üniversite ve Ensluklar, çeşitli resmi heyetler bu titü sayesinde «Patrice Lumumba» iundurmak imkânını elde ettüer. ! Üniversitesi, Prag, Leipzig ve P e Afrikada yirrr.i beş bağımsız dev j kin Üniversiteleri sayesinde, Kolet ayrıca bir de Madagaskar var' münist idarecileri yüzlerce Africi'r. Bunlann yarısının başkentin kalı öğrenci yetiştiriyorlar. Bir de Sovyet blokuna dahil memle kaç sene içinde. Afrikada önemli ketlerin bir veya bir kaç temsil bir siyasi personele sahip olacakcisi bulunur. ı lardır. Bereket ki bu alanda, KoMeselâ Fas'da Polonya'nın. Çe münizmi kabul etmiyen pek çok koslovakyanın. Mscaristanın. Bul Afrikalı oğrencinin mukaverrteti garistanın ve Çinm temsilcıleri a ile karşılaşmaktadırlar. Bununla rasmda Sovyet Rusyanın da otuz beraber, Sovyetlerin, Afrikalı parDışişleri temsücisincien baçka tıtizanlar yetiştirmek için sarfettikcaret heyetinin de otuz üyesi var!eri bu gayretleri azımsamak son dır. Peyk memieketleTİn diger derece tehlikeli olur. temsücilerinin sayısı yirmi dokuÖte yandan. bundan iki sene evzu bulmaktadır. vel Moskova'da kuruian ve ProfeBu devlotîerin bazı başkentler sör Potekhine idaresir.de işliyen de yüzü bıılan tcmsilcileri Tunus Afrika Hakkında Araştırrnalar da. Libya'da, Mısır'da Sudan'da, Enstitüsü. Sovyet gençlerini, dipHabeşistan'da, Somali'de, Doğuda îomat, müşavir. eksper perdesi alGana'da. Gine'de, Mali'de vazife tmda. bozgun propagandacısı olag;>rmektedirler. j rak yetiştirmektedir. Bunlar yarın BöylecP diplomat kılığına gir çok sayıda Güney Afrika memlemiş, teknisyen, eksper veya müşa ketlerine yayılacaklardır. vir hüviyetine bürünmüş yüzlerBununla beraber, bizzat Sovyet ce ajan ve propasandacı. bütün idarecilerin itiraflariyle sabittlr Afrikaya gitgide yayılan bir nevi ki Fildişi sahili gibi Senegal gibi, a î kurmu? bulunuyorlar. | Nijerya gibi, Gabon gibi, BrazzaDaha düne geHr.ciye kadar Ko •ville Kongosu gibi bir çok Afrika münist devletîerin Güney Afrika' devletlerinin başmda bulunanlar ria hiç bir resmi temsilcileri bulun i Moskova ile Pekinin yardım tekmadığı halde bugün Accra'da oldu lifleri arkasmda gizli Komünist ğu gibi Conakry'de d?, Lropoldtehdidini anlamış bulunuyorlar. ville'de olduğu cibi Lome'cie de, Bu Afrikahlara ve KomünistleBomako'da olduğu sibi Magidisrin Afrikaya sızmaları tehükesiycio'da da. yarın Dakar'da da, dihepsine reklerinde Sovyet, Çin. Romanya. le şiddetle çarpışanlann Buigar, Polonya bayrakları da'ga yardım etmek ve bunları desteklanan Elçilikler ve Konsolosluk lemek lâzımdır. Sovyet Rusyada ve Peyk memlar görüyoruz. Bunlann her biri bir istihbarat ve propaganda mer leketlerde Afrika kadroları yetişkezi bilhassa bozguncu Komünist tirmek için kuruian başlıca merliğı yaymağa n:ahsus bir sokulma ' kezler şunlardır Moskova'daki Patrice L'jmumba merkezidir. j Üniversitesi, Güney Afrikalı gençFakat Komünist idarecilerin, Aflere tahsis edilmiştir. Bu öğreneirika devletlerini şu sıraria Sovyet lere Sovyet hükümeti tarafından Halk Cumhuriyetleri haline getirburslar verümektedir. Bu burslar mek hedefmi güttük'erini tahmin ' ayda dokuz yuz lirayı bulmaktaetmek hata olıır. Komünistler Sov , dır. (Sovyet Rusyada ortalatna ücyetiestirilmiş bir devletin siyasi ı ve idarî sorum'uluklarını yükle ret dört yüz rubledir.) nebilecek. kâfi miktarda yetişti' 1959 da Moskova'da Afrikalı zenrilmiş kadroya sahip olmadıktanj ci sayısı "0 den ibaretti. 1961 de başka milliyetçi Afrikalı önderlei bu sayı beşyüzü bulmuştur. Geleri de kuşkularıdırmamak niyetin cek seneler bu nispetin daha farla dedir. Hiç değilse Gana'da ve Gi olacağı anlaşılıyor. Sovyet Rusyanın peyki olan ötene'de olduğu gibi memlekete sokuluşları fazla göze batar haleı ki memleketlerde. altı tane daha geldikleri zaman bu kuşkuyu a1 yetiştirme merkezi varuır. 1 31 Ağustos 1959 danberi Buzaltmak niyetindedirler. dapeşte'de öğretim yapan bir AfGüney Afrikan'.n gelişiminin rika Sendika okulu. simdiki safhasmda. Komünist idaBuradaki kurslar dört haftadır. reri'cr. mümkün mertebe fazla saHer staj devresine katılanlarm sayıda Afrika devletini tarafsızlar cephesine kaydırmak için Batı yısı 40 la 50 arasıdır. 2 Afrika gençlerine mahsus bir dünyasmdan ayırmağa çalışıyorSiyasal Dersler Okulu. Bu okul, lar. merkezi Prag'da bulunan ve ida Bu alandaki çalışmaları en ziya resi Komünist oîan Milletlerarası de ekonomi ve siyaset sahasındaki Üniversite Öğrencileri Birliginin Sovyet nüfuzunu sağlamak için hîmayesi altında çalışmaktadır. Avrupa ve Amerikan yardımını Ekonomik Etüdler Enstitüsü adı zaaîa düşürnıek üzere milii ba altında gizlenen bu okul genç Afğtmsızlık temininin yabancı ser rikalıları gizli askeri tedhişciliğe mayeyi nr.illileştirme konusu et hazırlar. rafmda birikmektedir. 3 Prag yakınmda Slonotka'da Milletlerarası alanda, Komünist Afrikalı öğrencilere mahsus olidrıreciler. genç Afrika devletlerinıak üzere bir yetiştirme merkezi ni Bandong blokuna değilse bile kvırulmuştur. Casablanca bloku memleketlerine 4 D o ğ u B e r l i n d e , Berman'da, katılmağa. temsilcileri geçenlerde okul Monovia'da ve Brazzaville'de top Afrikalılar için bir yüksek lar.mış olan ve Batı ile ortak ol açılmıştır. Okulu Doğu Almanya makta devam eden Afrika d e v . Ser.dikaları Komünist Federasyoletlerine aç:kça aleyhtar davran nu idare eder. mağa teşvik etmektedirler. 5 Doğu A l m a n y a d a Buntzen'îç alanda ise. Komünistlerin yap de b i r Millî D a y a m ş m a O k u l u v a r tığı iş. Afrikalı idarecileri, mem dır. A f r i k a l ı g e n ç l e r e siyasî bilgileketlerini. 1960 Kasım aymda Mos l e r v e r m e k t e d i r . O k u l D ü n y a K o kova'da toplanan 81. Komünist münist Sendikalan FederasyonuPartisi Konferansının tarif ettiği nun ve Demokratik Dünya Gençşekilde «Bağımsız Müstakil De1 liği Federasyonunun çifte kontrornokrasi Devleti» haline getirmeğe lü altındadır. Bu isimler Komüteşvik etmektir. Güney Afrikada j ni?t gençlikîerin mahiyetini örtGine gibi. Gana gibi ve Mali gibi mek için kullanılan i?imlerdir. memleketler daha şimdiden, hiç 6 V a r ş o v a ' d a da Afrika gençdeğilse kısmen, Millî Demokrasi lerine mahsus bir yetiştirme okuDevleti şartlarım yerine getiriyor lu açılmıştır. Bu okulun Güney lar. Gelecek devrede, Sonr.ali gibi Afrika şubesi, Togo Komünist ve eski Beiçika Kongo'su gibi da Gençliğicin başı olan Napo Adepo ha başka Afrika devletlerinin de A'.ırat tarafından idare edilmekteaynı şekilde devîetler olacakları dir. düşünülebilir. Bağ:msız clmıyan (Frar.sız basınındanl Re* Harrison yeniden evleniyor Boma, 13 (AP) İngiltere'nin en ileri tiyatro ve sinema aitörlerinden biri olan ve halen Roma'da Kleopatra filminde Jules Sezar rolünü oynamakta olan Rex Harrison'un yine aktris olan Rachel Roberts ile evleneceği açıklanmaktadır. 55 yaşmdaki Harrison'un bundan evvel eşi 1939 senesinde lösemiden vefat eden Kay Kendall'dı. JALE (Altan) Yunnsoğlu ile Y. Muh. ÎH8AN Yunusoğlu Evlendiler 13 Ocak Kemnsaray Cumhurivet 57i TEŞEKKÜR Oglumuz HAKAN'ın doğumu sırasında gösterdikleri yakın ilgl dolayısiyle Zejnepkâmll hastaneslnin değerli Başhekimi Sayın Dr. FAHRt ATABEY : İle dolfurrm b ü y ü k bir h a z a k a t l e yapan Dr. FEHMİ ASAL'a Dr. Burhan Üstünel'e. Dr. Rânâ Aslaner'e, ebe Taciser ve Fevziye hanımlara. Ba'hemşire Mürşlde Meral'e hemşirc Makbule. Saffet. Cahide. Haver, Sadiye. Mübeccel ve Vüksel hanımlara ve diğer hastane personeline sonsuz teşekkürlerimizi bildirlriz. Nurcan VP Mueahit BEŞER C::n!ıuri\ot 587 *• » • • • • • • » •• • • • • • TEŞEKKÜR Mu^tarip oUiugunı midr İİİFOrinl teşhis ve vaktinde yapılan muvaffakıyet'.i amcüyat ile yeniden beni sıhhatc kavuşturan cok kıymptli vo s<>fkatlt Ka^ımpaşa Dz. Hastancfi Operatörü Yb. TURAN GÜNAY'a hastaUğım csnsfmda müşfik ve yakın ilgilerini efirgemiTcn Baştabip Alb. M. ALt IŞIĞIGÜRe. Op. Yh. CEMÎL AKSOY'a. Narkozitör Alb. Kerim Sümer ile afiste subay ve ast Rubaylara Haricivp servisindo hizmetlerinden dolayı müatalıdem. hem?irelere haftalıgım esnasında ziyaret etmek, telefonla hatınmı sorrnak lutfunda bulunan arkadas ve dnstlarıma minnet ve şükrarlarımı arz ederim. Piyade Alb Saim Sökmen j î ; î î J • • î $ X • î ? f ıiMiııııııııııııııiııııııırıiTiırr't*v ; tlâncıhk: 1335 S5S ÇÖK ACI BİR KAYlP Aziz varlığımız çok kıymetli kızımız. ailemlıin gözbebeği (Üsküdar Amerikan Ku LUesi öğıencllerlndeııi 4.1.1962 de tedavi için fittiği Paris'te, 17 ncl bahannda. elim kaybını derin teessürle bildiririz. Cenaze merasimi 15.1.1962 pazartesi günü saat 14.30 da Kadıköy Ermeni Surp Takavor kilisesinde icra olunacaktır. Kederli babası ve annesi Bay ve Bayan, Annenak Sarafyan, ablası. kardeşi: Zaruhi. Garo ve bütün yakınları ÎCOT: Vapur Köprüden saat 14 te kalkar. Cenaze Levazımı ve Servisi Nubar Şapçiyan Cumhuriyet 53S TAKUHİ SARAFYAN'ın MÜESSIF BİR OLUM Merhum Ahmet Şükrü Beyin. nıcrhume Gülsüm Hammın oğlu. Bayan Üstünsöz'ün eşi. Nimet Selcn. Hikmet Tııiga ve Suzan Hızerin sevgili babalan. merhum Sadık Selen ile Albay Muhterem Tulga ve Faruk Hızer'in kayınpederleri. Tülin Tu'ga Mehmet Ali ve Nilüfer Hızer'in dcde'.eri kısa süren bir hastalıgı mütaakıp 13.1.1962 cumartesi günü vefot v\nüştir. Cenazefi 14.1.1962 pazar günü Kadıköy Osrr.anağa Camiinden öğle r.amamı mütaükıp kaldmlıp Erenkty Sahrayıcedittrki aile kabristan:r.a dcfnedüecektir. Mevlâ ra!ın.rt tylîye. CuTr.huriyet ?S4 SAYIN DOKTORLARIMIZA The MICHIGAN, U. S.A. UPJOHN COMPANY, KALAMAZOO. lisansı altında ımâl attigimiz GALİP ÜSTÜNSÖZ TÜRK TİCARET BANKASl A.Ş. UMUM MÜDÜRLÜĞÜ Reklâmcılık 108 565 GÜNÜMÜZÜN EN SEÇKİN KORTİKOSTEROİDİ . . ÇOK ÖNEMLI IKI KITAP FİDANCI VE ÇİÇEKÇİLERE MÜJDE Türkiyemizde ilk defa yszılan, bütün cinslerinin yetişme, hastaîanma haüerini bir bir inceleyen, şimdiye kadar hiç bir yerde görülmemiş desen ve minyatürlü yüzden fazla resimlerle Tİ'RKİVEDE VETİŞTİRİLFN KAKTÜSLER pdlı kitsbın iiat: 10 liradır. Ayrıca fidanlık tesisieriyle bilumum c K ü?.r. b'idania'ar. ilâçlamalar, sökürn'er, dikimlerirı bütün şekillerini en ufak teferruatına kadar inceleyen PRATİK FİDAXCILIK VE MEYVECİLİK acîlj kitabıı fiatı 750 kuruştur. Beyoğlunda kitap sarayı ile Inkılap Kitabevlerine tevzi edilmiş olup yazarm aşağıdaki adrtsiaden de ödemelı islenebilir İBRAHİıM ÖZDEMİR İstanhul Üniversitesi Bahçeler Teknisyeni Ayrıca 17 muhteüf renkto Alman sıklamen tohumlannın adedi 15 kuruştan isteycnlere ödemeli gönderilir. r ECZANELERE YERİLMİŞTİR • $ | Reklâmcılık 3,545 VEFAT Dul Eayan Antvıanet Kokinn. Bay ve Bayan Rene Kokino \e evlâdi. Bayan îvon \"ingas eçi ve evlâdı, Bayan Odet Kokino. Bay Doktor Vido Kt'kino (Portsaiti esi. habalf.r. ve ^kr.ibMarı Bay PİYER KOKİNO'mın EC2ACI i NINERVA NARKALÎ Her ebat ve kalmlıkta Düz ve Ohıklu Galvaniz Saçlar D.K.P. Siyah Saçlar Sanayici ve Ithalâtçüara Proforma fatura verilir. Müracaat: Hermon Canbeden Kom Şti. Tersane cad. Malzeme Han kat 3 Tel: 49 49 66 vefat ettiğini teessürle bildiri*ler. Cenaze mprasimi yarınkî pazartesi 15 oc.ik 5962 saat 11 de Beyoğlu Sent Anturtn L;.tin Katoük kilisesinde icra oluna'".^ğı iî^n olur.ur. tşbu ılân davetiye yerine kaimd:r. 1 Tazivet ziyaretlerindt :! imtin:ı Pdiimtsi rica olunur. Çîrek gönderilmcmesi rlca olunur. Censze tsleri ve Pcrvisi M. KOLLARO Tel: AA 12 2? Jlâncılık: 1353 353 Cıunhuriyet 541 İlâncıhk: 1321/553 Reklâmcıhk 154/564
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog