Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

tKİ CUMHURÎYET 14 Ocak 1962 Şehir HABBKLEKi !iınııııiııııııııiıııııınıımııuııııııııııııııııiMiıııııııııuıııııııııııııııııııııunfiıınıııııuiııııııijiıııi(|ııi[ 1 GÜNÜN KONULARI | ıııı^iffffffMfiififmıifiııifrnfifiıııififiıiffifiiftılfiııııiffiıııııififfffffiıııııııififiiffifHiHifffiııııııııifiEıııı Hapishane hâtıralan • HAPtSHANE HÂTIRALA yen: Adli Moran. lstanbul 1961.73 RI. Vazan: Ratip Tahir Burak. ts, 3. 2 lira. «Varlık Büyük Cep Kiianbul 1961 Güven Yayınevi. 181 tapları: 203» • İHTİLÂLÎM. Muhittin KoS. 6 lira. Kapak: Ratip Tahir Burak. (Yazarm, gazeteci olarak Pa ran'ın manzum mensur yazıları. perestlfrın, ge'inı rlarlıgı t,eken. ğunden çok daha geni? ölçüde, ik. . . Ix şakapısı Cezsevinde 16 aylık mah tstanbul 1961. 64 S. 250 kuruş. gayriresmi bir Dayak yıyen gazıno sahıbı r l ; m a ktadır. Umumı efkân surekli lerle yeni fırsat arıyanlarm ve tidar kuvvetınındavranmıştır. Parkumluğundan anıları canlandıran Mizah: gencilerin kaynaşma mümessıli gibi • NASRETTİN HOCA'DAN kşdltl polishl Oİayla İlgUenjçalkantı halinde tutan sıyası ruz aydınlarla bu kitap daha önce Cumhurivet garları partı mücadelelerine, ihtı sıyle meydana gelen büyük çoğun tizanlıkta, baskıda ve tedhış t«dgazetesinde tefrika edilmişti. Ki FIKRALAR. Dedieyen: Hakkı Erfirlerinde ıfrata kaçümıştır. Ihtimediğini Emniyete bildirdi lal hareketine, Yassıada kararları luk neticeyı tâyin ettt. Kitabevi. tap Hüseyin Cahit Yalçm'ı n am can. Istanbul 1961 Aka Evvelki gece haraç almak yuzün na ve iktisadi sebeplere bağlıyanD. P. iktidarı, başlangıçtanberi. lâl hareketi. bu tehlıkeli gıdışe • rf6 S. 250 kuruş. (Hikâveler, Hocasına adanmıstır.) den bır sabıkahmn idaresmdeki 13 lar vardır. gayrı mütecani'; bir çoğunluk teş. dair umunıi efkârda henüz kesin • VARLIK YILLIĞI. 1962. îs nın hayat evrelerıne göre sıralan kişi Taksımdeki bır gazinoya gıdıp Kanaatimce. ortalıkta ikiliğe se kil etmiştir. Mazıler:, zıhniyet ya kanaat uyanmak üzere iken D.P. I mıştır.) tanbul 1961 Varhk Yayınevi. 607 1 bebiyet veren gerginliğin tohumla pıları ve siyaset anlayışlan ıtiba yı siyaset haritasından sılmiîtir. sahibesi kadını dövmüşlerdir. S. resimli. 8, lira. «Varîık Yıllığı: Roman; Ihtilâl hareketi, C.H.P. lılerin Iddiaya gdre; gece geç saatlerde ! "• S o k e s J c i tarihlerde ekilmiştir. riyle vekdiğerme uymıyan bu in• ESİR ŞEHRİN MAHPUSU. 3. (Yaşar Nabi'nin «1961'e Toplu sabıkahlardan Arap Tevfık, yanın ' Hâdıseler, yıllar boyunca, bu to «anları, teşkılâth v disipliııli bir ruhundaki iktidar uoıidini tazelelstanbul e bir bakıs» yazısı ile başhyan bu Kemal Tahir'in roman;. mıstir. Eskı D.P. lılerin taktıkle1961 Düsun Yayınevi. 360 S. 10 li da Ramazan Yuksel ve Dılsız Arap [humları âdeta bereketli yağmurlar kütle halinde tutmak nasıl kabıi cıltte: Geçen yıl içinde: Şiirimiz, lsmaıl ile 10 arkadaşı olduğu halde 8 i b i sulamış ve gelıştirmiştir. ra. Kapak: Saıt Maden. olabihrdi? 195054 yıllarmda ikti rini aynen tekrarlamaya kalkışan Roman ve hikâyemiz, Dil çalışmaTaksim Bekâr Sokağındakı Porto , Memleketımizde, ilk siyasi ahenk sadi şartların rnüsaıt gıtmesi ve bazı kımseler, umumi efkârda iyi Çeviri : lan, Resim ve Heykel, Dür.ya sifino ısmındeki lokantaya gitmişler ı sizlık'.er, tek parti rejıminde bas hükumetin müspet ıcraat goster. not almamışlardır. D.P. nin ikti• ROMAN SANATI. Kleber sat sıyasetinı andıracak bır >atıneması, Türk sineması, Tiyatro, dir. Lokanta sahıbesi Muzaffer Gü ' lamıştır. O vakitler, C.H.P. teskı mesı, is sahalarım genısletmış Haedens'ten çeviren: Yaşar Kabi Şiir çevirileri, Musiki çalışmaları. Nayır. Abdülhak Şinasi Hisar'ın ler'den 50 lira haraç istıyen Arap ; lâtının seçimlerde fıili bir fonksı D. P. yi kuvyetlendıımistı. lnönü \ rım politıkası uzerinde duranlara v o n u yoktu. Partilıler, mevcudiyet a y n imzalar tarafından özetlen önsozü ile. 2. basım. lstanbul 1961. Tevfik, kadının bu parayı verme . ve C.H.P. düşmanlığı her fırsatta rastlanmıştır. Fakat menfi tesir umiş, bundan sonra yeni şiir ve hi 79 S. 2 lira. • Varlık Büyük Cep Ki mesi üzerine arkadaşı Ramazan ve ' hlerinin hikmetinı genış ve tarafr.z tahrık edilerek, dâvanın hıssi tara yandıran bu iktidar namzetliği Dilsiz Arap ismaıUe birlikte Mu,' a ' k kütlesine anlatmak için bir kâyelere, desenlere yer verilmiş: tapları: 200* fı da tahkim ediımişti. Parlâmento İıavasına karii, işlenen t ü r ' ı hatEzaffer'ı dövmüşlerdir. Burnundan '. y Q İ bulmak mecburiyetinde ıdıler. sonunda i s e : biyografvalar, Türk da C.H.P. nin zayıf kalcığı da, hal lar dolayısiyle. genış bir ekseriyet { l v e • GORİOT BABA. Balzac'ın roı'celerdeki partı ileri gelenedebiyatı kronolojisi, 1961 in kitap manı. Çeviren: Nasuhi Baydar. ls da kadını yaralıyan sabıkahlar bi ! kın gözünden kaçmamıştı. kararlı davranmıştır. Kimı eski [ leri, iktidarın mutemed adamları ları, yarıjma sonucu.. verilmiştir.) tanbul 1961 Varlık Yayınevi. 235 lâhare kaçmışlardır. Fakat çok çeçmeden D P. bünye hastalıBm nuksedeceğinden korkt oiauklarına dair halk arasında bır Diin Emniyet Müdürlüğüne geBsnka ve Ticaret Hnkuku Arsştır S. 4 lira. «Büyük Eserler Kitaphğı: ve kimı de partizanlık çağımuş len Muzaffer, olayla polisin ılgilen j intiba uyandınnağa ehemmıyet ve sindekı aherıksızlıkler çoğaldı. Enf nın tadını hatırlamıstır. 15 ekımm» Enstitüsfi y a y ı n l a n : k 34» l&syon, =anki bır yaprak dokümü mediğinı ve sabıkalıları yakalama ı rirlerdi. •• Banka ve Ticaret * Hukuku Çocnk Kitapları : de, C H P . alevhine kullanılan rey dığını bildırmiştır. Bu durum, idarî makamlarla par gıbı, geçım sıkıntısı çekenleri o mu Araştırma Enstitüsü SEMİNER • JANE EYRE. Charlotte BronVerilen emir üzerine . sabıkahla ' lilüer arasında, mevzii çatışmaia azzam govdeden birer ıkişer ayır lerin üçe bblünmesi, parlâmentoYARIŞMASI. 19601961 Ankara te'den kısaltarak çeviren: Tahsin n n aranmasma başlanmıştır. ' ra zemın hazırladı. Hükümet mer mata basladı. Yüreğı. bıleğı ve ke da ancak bıldıgimız koalisyon re1961. 8+142 S. 19 lira. Enstitünün Yücel. 3. basım. lstanbul 1961 VarDiğer taraftan son günlerde sabı ! kezinın destekledıği devrimcı ıda sesi dayanıklı kımseler, ocak ka iimi sayesinde hukümet kurma£a 22. yayını, «Seminer Yarışması lık Yayınevi. 119 S. resimli. 2 lira. mebus imkân vermiştir. ' kahların bazı olaylara sebebiyet ! reciler. partı nüfuzunu şahsi mak demelerınden başhyarak No. 1» (Her yıl yapılacak olan ve • Büyük Çocuk Kitapları: 11» Şimdı. sıvasi havatın enfrastrufc ı vermeleri üzerine lstanbul Pohsi ' satlarına âlet etmeğe kalkışan kim ' adaylığına götürecek basamakları borçlar banka ticaret hukuku Çıkacaklar : zecri tedbir almağa karar vermış seleri frenlerlerdi. Mahalll sahsı ' tırmandılar. Parti merkezı, kalite türünde çarpısan iki cephe vardır. j alanındaki çalışmaları destekle• TÜRK HUKUK ANSİKLOyetlerin Ankara'da köprü başı kur yı ve disıplini korumak gayretıyle, Bu cephelerrien bırı, bir liderin mek amaciyle düzenlenen seminer PEDİSİ. Ankara'da tanınmış hu tir. duklan illerde ise, parti teçkilâtı kendi adamlarını öne surdü. Par prestrinden favdalanan. fakat bırj lerin ilkinde kazananlar, sırası ile kukçuların çıkaracağı bu ansiklonin istemediği memurlar, baska lıde, bıri merkeze ve diğerı ocak çok mücadeleci ve değerlı 6500 lira ile ortadan JU incelemeler yer almıştır: 1. pedi 800 er sayfalık 20 cilt tutacakyerlere naklettirılebihrdi. t'dare ı lara dayanan ıkı grupun muvaze l , n m«ydanda gbnjnmiyen CHP Irfan Yazman. Hukuk Fak. 3. sı tır. Eser, 160 sayfalık fasiküller hale partinin birbırine müsamaha ile nesını kollamakta guçlük çekıldı dır. fi'.ğer cephe ; s?, cîuruma hâkayboldu n nıf: «Âdi kira ve hâ=ılat kirası mü l ı n i e yayınlanacaktır. Her fasikül Özel bir sanatoryomun idare me göz yumduğu ufak yerlerde ise, Bozulan iktisadi sartlara rağmen, kim ciabilmek iÇ' dağın:k kuvidari kolayhklar ve ticari avantaj vetleri birle?tırecex bir çatı arınasebetlerinde alt kira ve kiranın 10 lira olacaktır. P.K. 31 Ankara. muru 6500 lira ile ortadan kaybol halk tabakaları ezılirdi •• Almanca Türkçe ÖNER An mustur. Iddıaya göre olay şöyle* devri.» 2. Erden Kuntalp. Hukuk C H P.. boyle bir ortam içinde lar sağlıyarak iktidar prestıjini ko \ a n jeni partılerJ'r. Fakat hakıFak. Medeni Hukuk asişt.: «lca siklopedik FEN ve TEKNİK SÖZ dir: katıe. re bir partının duruma h i uzun yıllar geçırmıstır. Kendile j rumak yonune gıdildi. bın sona ermesi», ve Erbi! Kizir LÜĞÜ. Istanbul'da 160 ar sayfalık rini iktidarın birer kiiçük örueği I D.P. teşkilâtı, ramanla tedrici kim olır^sı ve ne de iktidar kuvErenköy'de Suadiye Sanatoryoçıkarılacaktır. oglu, Hukuk Fak 3. sınıf: «Yetıi 5 fasikül halinde gibi gösterenlere duyulan kızg'.n j b i r m a n z a r a v e karakter değişik et".ın dağınık durnafi, o siyasi mu Müdürü Dr. Çetin Ataç polise den inşa, tâmir, tevsi, tâdil için Her fasikül 10, eserin tamamı 50 lık ve tahammülsuzlük, halkın çig i H ğ i n e u ğram:ştır. Liderin partili cUi'Tnanlıkları yatıştırabilir ve eh idare memuru n e n e n m e n f a a t l e r i , tepeden inme lira olacaktır. Adres: T. Ticaret rnuraçaat ederek, tahliye » ler karşısındaki kuvvet ve nufuzu 1yetli sahsiyetlerin vjızifeye çaşbankadan Postası Matbaatı Çemberlitaş T.a'İ *n?mn u v müdahaleler, bir kıs.m esrat.n gıttikçe kokleşmiştir. • AMERİKA BtRLEgtK DEVİktisadi ıılmasını ko!ayla?nrabihr. Çünku lstanbul. çektıgı 6o00 l.rayı bır bono kars. • k ü f k u n l u ğ ü , i k t i s a t «yasetinin ha zorluklarm yıprattığı bu parti da bir ckonomi fakirle>tiği ölçüde, LETLERÎNDE BANKACILIK. ÇeDergiler : hğında dığer bır bankaya yatırma . t a ] a n v e m e m l e k e t durumunu po kinler ve menfaatîcr umumi orviren: Doç. Dı^ OSısz Imregün. sı icap ederken para ile birlikte ; r p n a v a , n l a r l n i n fiali. hep C H P • ÖĞRETMENİN SESt. Aylık ıcap tnmda tesirini kuvvetle hissettirAnkara lifil. 23 S. 350 kurus. Enseğitim ve kültür dergisi. llk sayı ortadan kaybolduğunu bildırmış ' nin 7İmmetine kaydedilmiştır. meye başlar. Herkesı ferahlatamı titü'nün 21. yayını. «Konferanslar FI 1.1.1962 de Eskişehir'de çıktı. tir. Makine Mühendisi yan bır iktisat siyasetinde, yalnız Çok partılı rejım başlaymca, SerUi: 3» Emniyet Müdürlüpü Ismail Ekın mahalli teşkılât, anc^k elinde daP.K. 33 Eskişehir. 75 kuruş. ötekileri dirseklıyerek öne geçebiAlınacaktır. • BANKA VE TÎCARET HU• ÇAĞRI. 1 ocak 1962 tarihli ci'yi siddetie aramaktadır. ! vEnabilec'eği iki kuvvet bulundu t Işletmecılikte tecrübeli olanlar, ler.lpr, çeşme başında susuzlukla KUKU DERGtSİ. 3. sayı. 1962. 137 48. sayısı. Konya. 100 kurus. Nara atan bir sarhoş gunu anlamakta gedkmedı. Bu f tercih edilir. J, I rxnı (,'derebilirler. S. 20 lira (Bu sayıda beş inceleme •• BÜTÜN DÜNYA. * Eylül kuvvetlerden biri, liderin şahsiye. yakalandı i Siyasî faaliyet, htr iki cephede ya7isı, mevzuat. bibliyografya ve arahk 1961 tarihli 20. sayısı çıktı. Mntla a Akümülâtör Fabrikası , , ,• 1ı idi. lkir.ci kuvvet ise, devlef nü ğ .nuııu I de, iftikrarsız ve kaygan temeller çenremınır.de sarhoş bır vazıvet ' , . T , • ,^ n • • ı •j . haberier vardır.) 350 kurus. Kartal , . ,. , * , . • , fuzu ıdı. Lakın 19DO seçımlermde; üzerindedir. Enfrastrüktürü> saısmın , ,,. , , , .. , i .. . Ver S i: • SÎNEFÎLM. On bes aünlük te . . nara v atan Mıthat Karslı " " " " ' kıvmeth . , . , , elemanlarla gurultucu katlığı tâmir edilmezse, faaliyet aekı şahıs polıs tarafından Jyaka ' . " , . . , , fl . . . • Eski Yeni GELİR VERGÎPÎ sinema sanatı dergisi. llk sayısı ls , İlâncılık 1339/554 , vv . , .„ ,. , kımselenn, ıdeahstlerle menfaatilprledikçe. duvarların Pısa kule, CETVELLERÎ. Kullanilış müddet tanbul'da 1 ocak 1962 de çıktı. Sa lanmıştır. Uzerinde 18 santım uzun ! sindeki gibi eğri çıkacağmdan leri ve jekilleri. Hazırhyanlar: Mâ vısı 100 kuruş. Altı ayhsı 10, vı'îığı lugunda bır de bıçak bulur.an sakorkmaya kâfi sebepler vardır. Ik " Recep TURGAY ]jye BakanlıSı Gelirler Genel Mü 20 lira. Tiyatro Cad. Güneş Sarayı nık hakkında koğuşturma açılmif ' tisadi ve siyasi hataların yirmi yıl tır. I dürlüSünde trfan Yakaner ve Sa 2, Beva7it tstanbul. i danberi zayıf düşurduğu bu en•• MÜLKÎYE. Siyasal Bileiler * hin Alkan Ankara 1961. 9<! S. 5 liHüviyeti meçhııl bir kadın ' frastruktür üzerine kurulacak bira. (îçindekiler: 1193 ve 6908 sayı Fakültesi Talebe Cemiyeti dergisi. otobüs altında can verdi ı Yeni ilân edilen VERGİ CETVELLERİ Izahları Tatbikat| na. Pısa kulesi gibi tabiat kaidelı kanunlara göre hesaplanmış ge 20 arahk 1961 de 10. sayısı çıktı. 100 tan misaller TENİ AMORTİSMAN NİSBETLERt Genel Sabaha karsı 01 sıralarında Tak ' lerine meydan ckusa bile, içindelir vergisi cetvelleri. 2. Bunlar kuruş. Menfaatlere Yararlı Dernekler ve Damga Resmi listeleri. ki çarpık zeminli sivaset yuvala•• GÖZGÜ. Sanat fikir dergisi j sim Meydanında hüviyeti meçhul ' * hakkında 4^ seri numaralı gelir : VanhsUr dik»MİHİştir. 12»<8fchife Fiatı 750 Knruş. bır kadm Belediye otobüsünun sad | rmda oturanların rahat edebilecek vergjsi genel .tebliği. 3. Cedvelle lik sayısı 15 aralık 1961 de Ankara mesıne raaruz kalarak yaralanıp J leri şüphelidir. ; Cağaloğlu, Servilimesçit Sok. 24 lstanbul. rin kullanılıs müddetleri ve şekil da çıktı. Mesrutiyet Cad. Baymdır ölmüştür. leri hakkında adedî misâller. 4. Sok. 74'4. 75 kuruş. Mehmet Ali Güney'in idaresınde•• SES. Ankara'da yedi yıld'r * Amortisman cedvelleri..) Cumhuriyet 583 Belediye otobüsü Bakteriyolog f yayınlanan sanat edebivat scs ki 20003 sayıh Tekstil: yete dergisinin 1 ocak 1962 tarihli Taksim Meydanında Opera bınası•• MENSUCAT MESLEK DER* Dr. RAŞİT DALMAK \ nın önundeki virajı alırken, huvıGtSt. Meslek Yayınlan ve Matba 143. sayısı. 100 kuruş. Selânık Cad. yeti meçhul 55 yaşlanndaki bir kaÇEŞİTLBRİ Laleli Teşhis, Tedavi Polikli ,f acılık Sanayi Limited Şirketi'nin 68/3, Ankara. dına çarpmıştır. niğınden aynlarak Osmanbey .( ğ y y yayınladığı aylık dergi. Ocak 1962 t Ağır surette yaralanan kadm, Rumeli Cad. 51 No. da YENt i tarihli 15. yıl . 15. cilde ait 1. savı kaîdmldığı hastanede olmüstur. OMERKEZ LABORATUVARını i 5i çıktı. Fiyatı 2, yıllığı 24 lira. P. TEŞEKKUR laya el koyan polis, sanık şoforii kurmustur. .1 K. 915 lstanbul (Bu sayıda S. nezaret altır.a almıştır. Meçhul şahölümü ile bızleri sonsuz acı Saat 819 Tel: 47 46 30 ) Şimşek, derginin 15 yıllık çalışiçinde bırakan sevgili annem sm hüviyetinın tesbıtine çalışılmak ve bttyflkannemlz malarını özetlemektedir.) tadır. Reklâmcılık 112/568 DUL B U A V Şiir: İki randevu evi basıldı MAKRUHİ KOÇUN'un • KAHRAMANLIK SİİRLEAhlâk Zabıtası evvelkı gece iki (AnasUs.sa) ' RÎ Hazırlıyan: Mehmet Gökalp. cenazesine istirak eden. çelenk randevu evıni basmi5, uç çıft uy. 3. basım. lstanbul 1961. 96 S. 2 ligonderen, hayır müeMeselerine gunsuz vaziyette yakalanmıştır. ra. cVarlık Büyük Cep Kitapları: Nüshası 25 Kuruş teberru edenlere. telgraf. teleTopçekenler sokağında Mine'ye aıt 202.» tnn ve mektupla tazivette buTtirklyt) Harict i evde bir çıft, Mis sokağmda Zaru• ÎYİDEN İYİYE. Hak ve ahlunan akraba ve dostlar» ayn. Lira Kr. Lira Kr. hı'nın randevuevinde de iki çift lâk üzerine beyitler. Yazan: Yuayn teşekküre teessurümüı mâ bulunmuştur. nl oldupundan Kazetenizin de!âsuf Kenan Ek.şioftlu. S a m s u n 1961. Senehk TS no 130.00 letini rica edenz. Bu arada muşteri bekliyen uy6 aylık 40 00 M 00 Tâlimhane Cad. 85/A. 16 S. 100 Oğlu: Bay ve Bayan Harutyurı 3 «ylılt Z2 00 44 00 gunsuz kadmlara da raslanmıştır. kuruş. Koçun ve evlâtları Basan ve Yaj an Kadınlar muayene için Hastaneye Çesitli: Cıımhuriyft Matbaacılık vp sevkedilmı?. randevuevi sahipleri • İLKEL EFSANELER. Derleîlâncıiık: 1352 5*0 Gazetecilik Türk Anonim Sirketi hakkında kofu^turma acılmıştır. Haraç vermeyince dövüldü Siyasî enfrastrüktür Yazan: ~ NALINA, MIHINA Hayır ümidiıtiz kesihnesin! azı gazetelere bakarsanız vatandaşlar, baoka gifeleri 5nündeki kuyruklara girmişler, Çakırbeyli çiftligini Menderes ailesine iade edebilmek emeli ile acılan hesaba para yatırmakta birbirleriyle yanşıyorlarmış. Gazeteler uydııraçak dağiller ya, boyleieri d e şâphestı vardır. Am» bu hsreketi bütün vatandaslara, hiç değilse büyük kısmına teşmil etmefc bizi bazı acı düşüncelere «ürüklemeı mi? Doğuyu açlık kın p geçirirken, ynrdun dört bir köşesinde binbir türlü ihtiyacın sahipleri feryat edip durnrlarken vstandaslann bütün bvnlara knlak tıkayıp hep birlikte Çaktrbeyü çiftliji için bankalara para yatırmalan millet ve cemiyet olarak ysrınnuızı karanlık %ÖTraemize sebebiyet vermez mi? HEM Memlekette, bır huzursuzluk havası estiği muhakkaktır. Fakat bu huzursuzluğun karakterı hakkında konulan leşnısıer, , ., . ;! «.uııuıau teşhisler, birbırinden av Dr. Feridun Ergin hi, hukunıet kuvvetine dayanmak 7orunda kalmış tır. Mahalli teşkilât, vaktiyle C. H. P. nde gorüldü B Bereket versin ki i*in içyüzü hiç de görtldüğü ve göaterildifi gibi defildir. Banka çişeleri önfinde flâ> aydınlıfı içinde ellerinde ellilik banknotlaria kendilerini teşhir ed«nler, böyle tezahürlerle oyalanırlarken öbür tarafta tanımadığımız, bilmedlğimiz, görmediğimiz bir takım vatandaşlar da başka işler yapmaktadırlar. Bu yazıyı yazarken dün aldığım bir mektubu tekrar göılerim yasararak ve göğsfim kabararak okudum. Bskın hulisaten *ize de anlata>un. Erenkövünde Pınar sokağı sikioleri, benim bir yazımı oknyarak Sivatın Divriği kazasının Kayaburan köyindeki Ukokulun kitapsız, deftersiz, şusuz, busuz oldnfunu öğrenmişler. Hemen birleşerek bu mektebin öğretmenine mektup yazmıslar «Neye ihtivacınız var?> diye sormuşlar. öğretmen cevap göndermiş, çocukların ve mektebin ihtiyaçlarını bildirmiş, ayrıca dmalar etmiş. Onlar da aralannda para toplamışLar. Mektebin bir kaç y ı l l ı k ihtiyacmı ksrşılıy»cak miktarda malzemeyi göndermişler. Şimdi ban» mektup yazarak: «Bize bu yardım imkânını hazırlamış olduğunuz için size çok çok teşekkürler ederiz» diyorlar. Yok beyler, yok, hemen bedbin olmayın! Vatandaşlar arasında böyleleri de var. Hem de kimbilir ne kadar çok . Fakir, muhtac, çaresizlere yardım eden ler ve bn yardımı ^ürültfisüz. patırtısız yapanlar . Eyyy canım, bu millet bütünü ile karakterini defistirip çığırından çıkmadı >» .. Yardım edenlerden bir kısmı resim çektirirken bir kısmı da fönlfinden kopan yardımı achnı dahi gizliyerek yapıyor. Uzaktan gördüğümüz manzar»ya aldanmıyalım. Cevat Fehml B A Ş K r T V EFA T Suat Baraz ve Rasih Baraz'm kızı, Mark Grinsten'in refikası, Arsian. Ismet ve Bala Safyurtluuun annesi, Malike El Dsleh ve Fahire Eldem'in kızkardeşi, Murad El Daleh ve Sedad Eidem'in baldızı NEVtN GRİNSTEN 9 ocak saiı günü Milâno'da Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 14 ocak bueünkü pazar günü öğle namazmı m ü taakıp Şişli Canuinden kaldırılarak Zincirlikuyy Asri Mezarlığına defnedilecektir. Cumhuriyet 574 Yergi Cetvelleri ve Amortisman NispetLeri DİKİŞSİZ CUMHURİYET NYLON Soğuk algınlığına karşı Soguk olgınltğına korşı çlft tesîr. I . Oo§rudor do§rv7S nefes yoilo>ırw V'Clcs VapoSub'm tıbbl fcuhortoi trironık bvmu oçor vı oksuniğu I 2. Do^rvdon doğruyo c<H B H W M FEVKALÂDE KAT OCAK 14 •»ABAN 7 Emlâk caddesinin en mutena apartımanınm 7 oda, hol ve bütün konforu havi kaloriferli. asan^örlü, deniz manzaralı katJ sahibi elivle boş teslim satılıktır. Mutavasaıt kabul edilmez. Fiatı 350 OnO Lira. Müracaat: Pazar günü 3C 19 02 İs gürJeri: 22 25 37. Cumhurivet 585 tmsak • J E. 1 c 7.20 1 14.49 ÇORARLARI TÖRKİYEDE İMAL EDİLEN DİKİŞSİZ KADIN ÇORAPURININ EN ÜSTÜNÜDÜR İlâncılık: 1210/552 Cağaloglu Halkevi Sokak No. 3941 Sahibi NÂZİME NADİ Vazı işlerini fıilen idare Mesul Müdür tdtn V. ] 7 22 12.23 17.03 18.401 5.35 1.37 2.32 ] 2.20 9 47 12 00 Gazetemize gönderilen yazılar konulsun< konulmasm iade edilmez İlânlardan mesuliyst kabul clunmaz. Abone ve ilân işleri için, zarfın üstüne sAbone» veya «Ilân Servisi» kaydının konması lazımdır. * BU GAZETE BASIN AHLÂK YASASINA UYMAYI TAAHHÜT LTMİŞTİR. VECDİ KIZILDEMİR * • ^.iıııuıif ııifiııııifiııııııııııııııifiıııııııııııııııııııııııuiLiııııısuııısjııııııııııijıı •ıııııııııııııııifiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtııııııııııııııııııııııııııifiııııııııııııııııııir/^. 2. dığı başannın oınn, heyec*nlı = C JMHUKİYET'in Tefrikası: 13 «... Seni buldum. Seni seviyo= bir bikâyesini daha öneeden hazırlamı*ken, şimdi, anlatamı yordu. Talnız, b»»ı öniinde, ezi le bürüle: «Geçtim, Mary» dedi. «Hem de en başta .. onyıldızla.» Delikanlımn parmakları üzerinde kızın parmakları bİTden bire kasıldı. Sonra, heyecandan kısılmış bir sesle. « Ben biliyordum geçece|:ini, Davîd'ciğim. Ama, öyle sevindira ki.. ah! müthiş sevindim .. Artık ikimiz birlikte, her şeye karşı koyabiliriz.» David, ilgiyle, kıza. doğra efildi: rum, David.» « Ben de seni seviyorum, Mary.» Kıt içini çekti: « Her şeye deger bu. Başka hiç bir şeyin değeri yok bence.» David: «Peki ama. seninkiler senden yana çıkmadılar mı?» diyr sordu. Mary: «Bir bakıma» dedi. «Ama.' VVillie bir yana, 5tekilerin pek hoşuna gitmedi bu vaptığım. Neyse. tste geldik. bnce babamı çürürsek daha iyi olur.» Marv, David'i aldı, avlunun eı> sakın kapısından, fırına îötürdii. Burası, alçak tsvanlı, lo* bir yerdi; iki fırın ajıından yavılan sıcaklıktan içerisi bunalttrı bir hal almıştı. Talnız, yeni çıkan bir ağız ekmesiıı kokusn pek nefisti. Douelas. ustabasısı John Donaldson'Ia birlikte, o çifte somun, kara îskoç ekmeklerini raflala diziyordu. Fınncı gömleklendi. Üzerinde, un içinde bir Snlük vardı, avaklarında da bevaz keten avakkabı. Kızıpın içeri girdigiri \an çöıle görmüştii ama, işi ni bırakmadı. Ancak. ekmeklerin dizilmesi bittikten sonra, ağır ağır, önlü tüııü çıkardı, onlara do*ru gel di. Davlde' elini uzattı: « Siz geldiniz ha» dedi. Gülümsüvordu. Mary: «Baba:» diye atıldı. •David imtihanını birinciHkle vermis.» « Ya? Artık doktor çıktınız demek? E, iyi bir şey.» (Arkası var) ^ H = Ej E ^ E E Ayn. zomonao gö^utu b» rokı gibi rjrftf. oğn v* Ankara Büromuzun Yeni adresi Atatürk Bulvan No. 79 Yener Apt. kat 1, daire 3 Tel: US9S44 120066 130920 175735 V/ICKS VVAPORUB İlâncılık: 1206/: Suııra, bastahaııe>eUi imtihanlar başladı. David imtihanı nı beyiıı çıbanından veriyordu. lvi verdiğini de sanıvordu. lm tihanıtı son günü, sifahiye girdi, Tavla Canavan dedikleri O yaslı Profesör Murdo Maclciîh'le, dış hasta'ıkHrı nzmanı Pnrvis'in yanında Drummond otnruyordu. David'e dostça «ülümsedi. arkadaşlarına onu şövle tanıttı: «. tsto hastalara iyi bakan ar U»dac bu.» Purvis, David Moray'ın raporu ca bn^ıyordn* Onunla da kalmnnr» dedi. Sormava basladılar. David sa yihı Itüi^ or. S.IVÇIM »1den hırakm.ımakla beraber. eiiliimsi\erek aıılatıyordu. Çok i'. i bildim sanı »ordn ama, şu Canavar'dan yana korknyordu. Çünkü bn vaman hir adajr.dı: \e«ıllerden beri Vavla tıp öSreııcilerine hem vardımcı olmus, hpm ter döktBrmfistü: burada da daha sim diden, kırıp geçiren acıksözlülöfüvle, kaba se'Ierden hoslan m3<:ı\la tanınmıstı. Onun huynydn: Her yı! acılıs dersinde «ıkılçan bir çocufu tahtaya ça 6ırır. bütün sınıfın öniinde. en kaba tâbiriyle, kadının ayıp verlerini resimle anlatroasını isterdl. Simdi pek bir sey gSvJeıtıiyor du araa, o çipil kanlı göılerinde kuşkula bir bakışla, David'i inceden inceye süıüyordu. Neyse, çok geçmeden imtihan bitit, Purvis gülütnsiyerek: «E, daha fazla tutmıyahra si»i» dedi. David cıkıp da kapı kapanın ca da, «Hoş delikanlı» demekten Uendini alamadı. Canavar sinirli sinirli bir deprendi. « Oldukça akıllı» diye homurdandı. «Ama, madrabazın biri.» ötekilerin ikisi de güldfiier. Murdo Baba öyle bir yaşa gelmisti ki artık kimse onun söziine aldırmıvordu. * • Sonuçlar cumartesiye asılacaktı. O gün. David, o uzun yokuş tan ynkarı, Üniversife'ye dojru çıkarken, kendine güveni fa lan kalmadı. Yanıhyordu, imtihanda iyi bilcmemijti. Kalmıstı sınıfta. Kemerli kspının yanındaki ilân tahtasına yaklasmava korkuyor eibiydi, Derken. baktı: Daba iki kisl nin »dıyla birlikte, kendi »dı d», listenin en basındaydı. On vıldızla geçmişti. Bayılacak gibi oldu. Bnnca yıllık sıkıntıdan, yoksulluktan sonra bn parlak basan inanıla cak şey değildi. Hele, bnnu Mary'yle paylaşaeaginı düşündükçe .. Tahtanm başına toplanmış olan arkadaslarının «Göıün ay dın» demelerini bile pek bekle meden, hemen Gilmore Tepe«i' nin eteğindeki postahaneye koş tu, Mary'ye teljraf çekti: Bufün 5^0 la Ardfillana geliyorum. Içinden de: «Inşaallah o saate kadar Craigdoran'dan dönmüs olur» diyordn. ö y l e oldu: Istasyonda • trenden indiğinde, bakiı Mary onu karşılamaya gelmiş. Gözleri ısıl ışıl yanıyordu; rengi biraz uçuktu ama, eskisinden daha süzel görünüyordu. Kosa ko sa geldi, soluk soluğa atıldı, kimseye aldırmadan, dndaklarıııı uzattı. David, şn son tünlerin hengâ mesi arasında, kızın dudaklarının sıcacık körpeiiğini unuttuysa bile, iste yeniden duyuyordu. tstasyondan çıkıp eve doğru ıçiderlerken David hâlâ Mary'nm elini tntuyordu. Övle heyecan içindcydiler ki ikisi de, daba, anlaşılabilir bir tek lâf etmemisti. David farkındaydı: Mary sor mak istedifi şeyi bir türltt 80ramıyordn; kendisi de, kazan i1 i I « Çok mu zor oldu bu iş •enin için?» Mary: «Hiç de kolay olmidı» dedi. Sonra, sözlerini biraz yumusatmak için. başını kaldınp tatlı bir b»kısla baktı: «Gittim Walter'e sSyledim: önce, şaka ediyorum sandı. Kulaklarına inanamıvordu. Bir kadın ona vannak istemesin. . onun inana mıyacağı bir şeydi bu. Sonra, baktı ki sahi söyliiyorum, dedi fimden de dönmlyecegim,.. şey davrandı.. yâni hiç de kıbar davranmadı. Sonra, anası • babası eeldi babamı eörmeye. Bu da çok kötü oldu.» Mary burada acı acı çülümsedi. «Söylemediklerini bırakmadılar bana.» David: «Aman yarabbi» diye acındı. «Sen bu kadar ııtırap çek de ben yanında bulunmıya yım! O herifin boynunn kırmak isterdim.» Mary, ciddi bir taviTİa: «Yo» dedi, «Kabahat benimdi bence. Yalnız, Tannma bin sükür ki bu korkunç ailenin içine düşmekten kurtuldum; ayrıca. .» David'e biraz dah» sokuldu. lKişiye 100.000 lira 1 Kişiye 25.000 lira 1 Kişiye 25.000 lira 1 Kişiye 10.000 lira 1 Kişiye 10.000 lira 51 Kişiye 1000 er lira GARANTI BANKASI Öâncuık: 1354/î Aynca 1352 k'sive muhtelif para ıkraıııiyeleri ^Aıifiııııııiiiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııını ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııibiııııııııuıııııııiııııııııııııııı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog