Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

HARİKAKREM GECE GÜNDÜZ KREMt Cildin truruşmaaırıı 8nler Yara ve yanıklfln geçirir Ergenlik shrileelerini yok eder Derideki lekeleri gidsrir. Bu kavanozu gece gündüz 15 gün devamlı kulrnemnun kalacaknnız. ümnmt terr) yeri: MTJHTAR TAZIR Ajirefendi Cad. Elkâtip han 8 İstanbul Tel: 27 22 21 Telgraf: Türkital tstsnbul llâncıhk: 1084/550 umhuriyet KTTRUCUSUt YUNTJS NADt DENİ» AĞACI B EK L £ N * N EO %A N Deniz eğacmu» yosun kokulu, &ı tuz tatlı 7 dallannda, ıslak ıslak pınldayan,\cılıp kapanaa benekler, 1feer balıkçırun yâfc. birer denizeinin hayatı..A Fi: 10 Lira R^/IZİ KİTABÖ^İ \ Gericiler flnkara Mitingini Bozmak i Miling sırasında gençlerle gericiler arasında kavga oldu Bir tarafta gericilerin tartaklamak istedikleri bir genci iki subay kurtarırlarken diger taraftan Atatürke küfreden bir yobaz da gene bir subay sayesinde linç edilme tehlikesini güçlükle atlattı Gençler "hainkre af yok,, diye bağırırken, diğer kiiçük bir grup "af var, af var,, diye mukabelede bulundı., olaydan sonra gençler bir tebliğl e durumu umumı effkara aksettirerek mücadeleye devam edeceklerini bildirdiler Dün Ankarada yapılaa «Son İhtar» mitinjinde Atatürk anttını çevreleyen gençler 38. yıl Sayı 13.452 T«l«r*f v Teleionlar: m e M u p «dresl: Cumhuriye* tftanbul Post» Kutu*u; î»tanbul N o 2 « 2 2 4 2 9 0 2 2 42 96 2 2 4 2 9 7 2 2 «2 98 2 2 4 2 9 9 Pazar 14 Ocak 1962 Üâncıhk: 1082/^5 k 2E a Başbakanın Ankara gazetecileriyle dün yaptıgı sohbet toplantm Kar IIIIIIHIIIIIIIIIIII Hadise çıkaranlar hakkında polis derhal tâkibata geçti Helvası 1IIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM Ankara Notlan Ne yapmak ıstiyorsunuz? Bu memleketı, zaten iki kampa ayrılması yüzünden bu. güne kadar gelmiş olan memleketi. vatandaşı birbirine büsbütün düşman ederek bir muharebe meydar.ı haline getirmek mi maksadınız? Hcr gün miting yapılacak. Yüksek Tahsil Gençliği komü Arkası Sa. 5, Sö. 7 de Kcvet GÜRESİN yanyor ~~1 1 nzatılmamıs tümen tümen | losyal ve ekonomik dâvalaj nmız blr kenarda beklerken, bizira polltikacılar «demokraci yapacağız:» diye on altı yıldır birbirlerinin basını yemeye çılısıyorlar, Sadece birbirlerinin baanu yeseler mesele yok. Içinde fikir yerine hırs, kin, menfaat, öç alma dnyrulan ve sönmez bir iktidar Iptilâsı foknrdayan kafalar yok olnnea millet de rahat bir nefea alır. on sltı yıllık kurn süriil J «üden knrtnlnrdn. Fakat öyle «I! b «Siyaselçiler tahrikten vazgeçerse partizanlık daha çok kaybolacak^ İnöıtü, "bu memlekette kimse anarşi istemez, anarşi tehlikesi olduğu takdirde mahkemesi var, Nedisi vardır,, dedi Ankara. 13 (CumburiyetTeleks) Başbakan lsmet înönü bugün Ankara Gazeteciler Cemiyetine bir İadei ziyarette bulunmuj ve bu "iıi't i'» fn'r*"» tnr1!"»". T".rkiye gazetecilerinin 60 kadar temsilcisi ile bir sohbet yapmıçtır. Baş bakar, îsmet tnönü bu sohbet sırasında çeşitlt memleket meselelerine temas etmiş, bu »rada espriler »•; vmUr blrbiri özerine yıfıldıkea, bınltnn çSzümü ihtimali «ayıflıyer, vstandasın acısı da o oranda büyüyor, katlanması jüç bir hal alıyor, Bizim aldandığımız nokta, de Arkası Sa. 5, Sü. 3 te mokrasiyi bir oy mekanizmasından ibaret farzedisimizdir. Oysa, bu tnekanitmanın ancak belli bir medeniyet ıklimi içinde bir anlam tasıyabileeeğirji bir türlü akhmıza getirmek istemiyornz. tnsana in1 Telefoto Cl.'MHURtYET: (Ankara . İstanbul) •an olarak değer vermiyen, onn ı Dünkü mitinjrde yer yer çıkan kavealardan biri dogmatik kslıplara bağlı bir oto' Ankara. 13 (Cumhuriyet Teleks) Türkiye Milli Talebe Fedemat farzeden, Ortaçağımsı inanç \ lan milliyetçilik sayan, balkı ay rasyonu tarafından tertiplenen ve memleket dâvalarına sırt çevirendınlatmak istiyenlere komünist lere karşı «Gençliğin Son Sozü» ismi verilen miting bugün saat 11 de damgasım yapıstıran ve oy avcılı Zafer meydanında Atatürk ânıtı etrafında yapılmıştır. #ı ufrnna Atatürk devrimlerini inSaat 11 e doğru başlarmda bayrakları ve okul flâmaları olduğu kâr etmekten çekinmiyen bir orhalde sırasiyle Kız Teknik Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen tamda. ne derseniz deyiniz, hürri Okulu. YükseH Ticaret Öğretmen Okulu, Gazi Terbiye Enstitüsü. İlâ Bugün saat 16 da Denizliye ge | yet düzeninin kurnlduğnna kim hiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi. DılTarih ve Coğrafya Fakühesi, Silen A.P. Genel Başkanı Ragıp Gü ] seyi inandıramazsımz. müşpala, Meserret gazinosunda | yasal Bilgiler ve Hukuk Fakülteleri öğrencileri Zafer meydanına geKalkınmak için milletçe fedakâryaptığı bir konuşmada, Egede dert lerek verlerini almışlardır. Iığa katlanmak gerektigini yazıp dinledığini. işsizlikle karjılaştığıçiziyoruz. Eşit. ölçülü, verimli olnı, vatandaşLarm «açvz» diye baması bakımından bn fedakârhSın ğ'rdıklarmı söyledi. Tclefoto CUMHURİYET: (Ankara . îstanbul) derecesi, sınırlan ve süresi üzerinMiting baslamadan Zafer meydanuıa gelen yol rrafiğe kapatılmış Başbakan dün yaptıği sohbet toplantısında Arkası Sa. 5. Sü 1 de do tartijildığı var mı? Ne gezer! ve bu yol ellerinde dövizler ve flâmalarla yürüyen Üniversitelilere Kimi politikacıların ortaya attıfı tahsis ölunmuştur. Polis talebelere yol gösterrnistir. Mülkiye ve Huödenek meselesi yüzflnden Parlâ kuk Fakültesine mensup ögrenciler «Dağ başmı duman almış'> marmentoda bn konolara hâlâ sıra gelmi; değildir. Uygarlık yolunda şım söyliyerek gelmişler Orduevinin önünde de «Ordu, ordu çok ilerlemek, fertlerîmiıin çalısma yaşat diye bağırmışlardır. İlâhiyat Fakültesi öğrencileri ile Millî Türk Talebe Bırlıgı mengücünü arttırmak içm eğitim «eferberligine hız yermek lüzumun supları miting mahalline komünizmi teHn eden flâmalar taşıyarak dan söz ediyornz. Bunnn metodn gelmişler ve bir de komünist aleyhtarı beyannameyi Zafer meydanmve prosramı üzerinde fikir yürfl da toplananlara dağıtmışlardır. tüldüğn dnyuluyor mu? Oy merakIi5i baylar otuz bin kisilik yobaz Peru"da çığ felâketine sebep olan buznlun kopmadan evvel orduso savas sflcünden düsmesin Bu bevannamede .dünyanm bütün bölgelermde. kutuplardan çekilmîs bir resmi kaygrnsn ile dâvayı nyntturmaya Evkatora ve Atlas Okyanusundan Pasifike kadar gayrı insanı bir rejıniyetlidirler. Gelecek seçimleTde onlarla iîbirli|i yapacaklar, onlann m.n topvekün hâkimi olma çabası tarihte görülmemiş bir emperyalızm ~ cereyanı olarak renk, dıl, din fardini politikaya Slet etmekte üskı olmaksızm bütün hür düşüntünlüğfl denenmis tekniklerinf bir celi insanlık eâmiasının huzurunu, daha kullanacaklardır. Toprak reAğrı 13, (Telefonla) Vali Kâ1 sükununu bozmakta, rmlyonları fonnnnTi bir an önee gerçekleştirzım Atakuî, bugün gazetemiz için tedirgin etmektedir. Tarihî düşmek Iüınmu üzerinde hepimiz birözel bir demeç vererek, Doğuya manımız panislavizmin ve Moskof liğiz. Tıllardanberi bunu istiyornz. Lima 13 (a.a.) Peru ta leri kayaların arasından çıyapılan yardamı izah etmiş, yalnız saldırganhğımn gerisinde gizlenAnayasada bile bu dâvanın çözürihinin en büyük faciası bü karmak ve son istirahat yerAğrı ilçelerine 750 bin liraiık haydiği bu kızıl tehlike, intikal devmüne yanyaçak maddelere yer lerine yerleştirmek üzere ya• n debşetiyle devam etmekü van yemi kredisi açıldığını söyleresinin tabiî güçlükleri ile karşı verdik. Fakat Anayasada yer alrı beilerine kadar çamur için miştir. tedir. Artık. hiç bir yardımın karşıya bulunan ülkemizde beklemakla bir dâva elbette kendiliğinde canla başîa çahşmaktaValinin izahatı şöyledir: para etmediği bilindiği halde, Şunları bir türlü kavrıyama diği fırsatın geldiği kanaatinden den çözülmez. Bn. dikkat ve bilgi dırlar. Fakat. bu zor işin de Arkası Sa. S, Sü. 2 de binlerce gönüllü ile destekiıtiven, memleket realitelerini ön dık; demokrasi demek anarşi doğan bir cüret ve küstahhk sai Arkası Sa. 5, Sü. 3 de lencn istihkâm bir'.ikleri öiıidemek defildir. Hürriyet demek tosu halinde binbir yoldan ve plânda tntacak nzun, yomcu çahs Arkası Sa. 5, Sü; 4 de malara baŞlı bir iştir. Hani? Kim her istiyenin istediğini yapması, nSraşıvor bn Işle? Doğudaki kıthk istediSi snçn işlemcsi mânasına ynkında Batıya da kayacak. aman gelmez. Bu mefhumları tamatedbir alahm! diye baîıranlara men ters anladığımız İçin milletkîTşı hanpi politkacının ciddî ola ee huzara en muhtaç oldnğnmuz rak yerinden kımıldadığı çörülü ve en çok süknnet istediŞimiz Adana 13 (Telefonla) Vilâjet yor? Çünkü, malum ya, Dofndaki bir devrede en karışık günleridahilinde münferit vakalar halinmize doğru gidiyoroz. agaları çücendirmemeli. Bunlardan de ruam hastalığı görülmeğe ba?la Ankara gençliğinin çok temiz Iier biri bes bin. on bin, yirrni, omıştır. tut bîn. belki de daha fazla oy sa niyetlerle yaptığı bir mitingte Yakalanan hayvanlar edil^ hibi. Birinin hatın kınlırsa bir sü kalabalığa karışan bir gerici A Dün bir basın toplantısı yapan Yeni D. P. Başkanı, Anayasayı çok mektedir. Diğer taraftanitlâf ocak22 tatürkc küfür etmek cür'etinî rü oy nop karçı tarafa çeçecek. tan itibaren de at veba«ı koryucu müphem ve karışık bulduğunu da sözlerine ekledi Böylesine bir teblike ile karşılas şösterirse «yooo, dnrnn bakalım a baçlanaeaktır. tnaktansa. varsın bayvan sürüleri vatandaşlar. bunda bir i$ var» Şfihrimizde bulunan yeni D. j bir süre yemsizlikten kırılsın, mil demek. hâdiseyi tahkik ve tet Parti Genel Başkanı Fuat Köprü | TANIŞMA KOKTEY1İ Yurdumnza yeni tâyin edilen Pakislî servet erisin. Bugün buidayımı kike giriçmek, tedbir almak millü; dün saat 14 te bir basın top tan Buyük Hçisi dün bir kokteyl tertlp ederek ilgililerle tanoşmıstır. letin iradesiyle yerinde dnran zı yollıyan Amerika. yarın etimizi lantısı yaparak, partisinin progra YEHt Resimde, Büyük Elçi, Rektör Onar, Feridun Bigin ve diğer dâvetlilerla de düşünür. Ama tas çatlasa A bir otorite için evvelâ vazife, mını izah etmiş ve gazetecilerin birlikte görülüyor. raerikadan oy gelmez. Onn bize sonra da haktır. Bir Türk baymuhtelif suallerini cevaplandır yalnız ağa sa*lıyabilecektir. Tasa ragı. Hir de Atatürk... Aramıımıçtır: sın ağa! Tasasın ağasının sbriinden da bai olarak başka ne var? Arkası Sa. 5, Sü. 1 de Bunları koparmaya çalısanlann çıkmıyan seveili seçmen! Demokra«i dfdiein ist" hSvle oiur. Milli cür'etinden telâçlanmıyanlar. bn 1ratl<> buılur. Fâitimdi. b'ğretimdi. nun nedenini ve nasılıni aramıtopraU \f orman dâvaları idi. sos yanlar yarın mutlaka piîinan ovül at'aletti. »»nin iizerine çulla lacaklardır. Ilaha şimditlen «b» i» bftvie türkriiier bıı vatanı cr. Bun'sr celenek eitn'vecek»rtivenlerimizingünKvmîven Dun sabah SaraybuTnu açıklavıkmak. seni Uü"dırmak. den güne. hattâ «aatten saate rabatını kaeırmak i«tivorlar. Sa ç«îa1maya baçUdıklannı gör rında bir deniz faciası, tesaduf Para tophyanlar çaldıkl an kapılardan 50 liradan az müyor mnsnnnz? e5eri olarak ucur atlatılmış, Ka. NADİR NADİ dıköyden gelmekte olsn «Kslamıs» kabul etmiyerek ha lkı tazyik ediyorlar ••• Arkası Sa. 3, Sü. S te Arkası Sa. 5. Sü. l d e (Ts&sı S inci gahifemizde) \ Giimüşpala "Koalisyonu devam ettireceğiz,, dedi Yürüyüş başlıyor Dağılılan beyanname Ağrı halkı için 750 bin liraiık yem kredisi açıldı Nüfus başma onar kilodan 4 aylık buğday ihtiyacı karşıbğı da, kredili olarak temin edildi Peru faciasının son bilânçosu 3800 ölü ve yalnız 10 yaralı Tehlike var! Köprülü "parti kuracağım korkusu ile Yassıadaya gönderildim,, dedi Adanada da Ruam hastalığı başladı Erenköy ve Kalamış vapurları çarpıştılar ^. Menderes ailesi için kapı kapı para toplanıyor • • ••> I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog