Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

umhuriyet zam Gürsel gençliği uyanık itidalli harekete davet etti RÜYÜK TÜRK ZAFERMntt FERtDUN FAZIL TÜLBENTÇt Maiazglrt, Birinci Kosova. Niğbolu, Varna, tktacı Koaova. Çaldtrsn. Merm<Jtbe>, Ritkaiye, ISohaç vm Bafknmandanlık M«ydan MuîiMekeleH tstsnbulNiB FeiM Pr*r*>M T* Crrbm Deniı Savasbn Pnrt Savasi C»«akk»1<» Zaferier). nln hsnrladıjh bu «a«r, ytniden bir çok tftdil *o UİTtlerl» dSrdünett <Uf» b*nldı. İNKILÂP idTABEVt İstanbu] FUttt 4 Ltndır .,,/B35 SINCUlRlfUnS »r serisinde çtktc KÜBUCU8Ü: TtTNUS NADİ CÜVEN SAHESER RONANLAB İlâncılık 983/508 38. yıl Sayt 13.451 T«lgr»f T» ««ktup adrel: T*l«fonJ*r. » 42 90 Cumhuriy«t tstanbul Po«t« KutUKL* fctmbul Ko 848 22 42 W 2 2 4 2 8 7 0 4 2 9 8 2 2 4 2 9 9 Cumartesi 13 Ocak 1962 V A V I N EV i Gençler Cuıtıhıırbaşkaıu ve Başbakanı ziyaret ettiler İnönü de ((Koalisyon hükümetinin her ferdiyle Atatürk ilkelerine sadık olarak huzuru temİne çalışacâğız» dedi emri vaki mi oluyor? ki sürenin geçiritdiği iddia ediliyor Kanununun çtkmast için AttayasadaAnkara Notları Ecvet GÜRESİN yazıyor Her memleket îstılcrarlı rejım ıster Hele kalkınmamış memleketler ıçın bunun zaruretı işıkârdır Koahsvonlar, bır partımn buyuk eksenyetıne dayan»n hukumetler gıbı kuvvetli oiamazlar Zıra pırçalanmak tehlıt esme mâruıdurlar Bır guven oyu manevrası hukumeti tlaşağı eder. Butun bunlar herkesce büinen jeylerdır. Ama yine bunlar Anayasamız yapümadan evvel de bılıniyordu. 27 Mayısfan evvel de bılmmekteydı. Hatırlamak gerek 27 Mavısa kadar de\am eden devredekı tartışma konularını: Hulâsa olarak bunlar partızan ıdare, Anavasa hâkımıyetı, bir grupun dıktatoryası, memleke Arkası Sa. 5, Sü. 5 te Ankıra 12, (Cumhunyet Telalcı) Bütçe Komisyonu buguu toplmtrak memur maaşlarmın yuzde 15 »mmmı tehır eden kanun tasaruını goruşmüs, fakat sonunda ekseriyet kalmadığı içın oya gidileznemiştir. Tasanmn bugun koroisyondan çıkamaması snlasıldığına gore millet Meclismde şubata doğru bazı tartiîmalara v«slle verecektir. Zira Anayasanm 92 nci raaddesi hakîkaten ihtilif >aratacak mahiyettedır. Bu maddeye före Senatonun Millet MecUtinden çıkan bir kanunu gorujmesi İÇİB ivedllik halinde asgari müddet 15 gündur. Bu 15 gun. elc seri milletvekillerınce, «bır tasan Senatoya geldıkten «onra, bu müddet içinde müzakereye konul»m»z» «elclinde kabul edilmekte ve jbyle bir hesap yapılmaktadır: Ta sarı, komisyondan çılrtıktan 48 •«at fonra Millet Meclisinde gorüşu lecektir. Bugun muzakere tamamlanamadıgına gore. yarın çıksa go rujmeler »ncak pazartesı gunu bas lıyabılecek ve o gun sevkedılebılırse »ubat 1 de Senatoda gdruşulecektır. Halbuki geçen yıl çıkan kanunun yuzde İS zam kısmı ayMALÎ TOPLANTI Ankarada bulunan Para Fonu temsılcıleri nı gun meriyete girmektedir ki. İle Malıye uzmanlanmız »rasındaki mfizakerelere dün bajlanmıştır. boylece memurlara zamlı maaş Resırnde, 75 mılyon dolar kredı terninimizle neticelenmesı muhtemel ödemek mecburi hale gelmektedir. olan toplantı gorülüyor. Arkası Sa. 5, Sü. 1 de n» ••^^^••^^^•••••••^H i T e M r llllllllllllllllllll II1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIH ııııu Onünde Mertek lllltlllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIII T flrk demokrmsiıiniB fczerinde yükMİecefti basamaklar Atatürk llkeleridir. O baaamakları ayagımızla iter de nvgarlık katın» merdivensiz tırraanmaya kalkısınak, her defa»ında tepeüjttt ynvarlanacagımızdan fttphemiı olmaıın. Atatürk Ilkelerini hiçe »ayarak, ya da onBaşbakan tnonü kendisini zı>arete gelen gençlerle birlikte lan ınraya buraya gelisi füzel çeAnkara, 12 (CumhurnetTeleks1 Turk Talebe Bırlığı hevetmı kabul ce iaat 10 da Çanka\a Koşkunde kistirerek ba memlekette gerçek Cumnurba«kanı Cemal Gursel etmışlerdır. Cemal Gursel'ı zıvaretle kendısme, bir hürrijet düzenl korulabilece ve Basbaksn Ismet Inonu bugun Genel Başkan Faruk Nann'in altın bir plâket ve arma hedne etgıne ben hıç bir zamaa inanma kendilerını zıyarete gelen Mılli baçksnlığındakı talebe heyetı, on Arkası Sa. 5, Sü. S da dım. Ba duşüneemi de her fırgatta barada dilimia döndöğii kadar savundam. Araraııda aynı duşuncey\ çok dah» büyük bir güçle haykıran tenç knsaklar var. Onların hevbetü manzaratı karsısında gerieiler nasıl hfilS kendtlerlni toparUyıp realiteyl kavramazlar, havrettlr. Açıkça •biı Atatürkçü deiIHı, ba adsmın yaptıklarını befenjniyoroz. Ona islemiyeceğiz!» deseler mesele vok. O ıımın, dartun dah» bir aydınlamr, gericiUğe \umn savas daba keıin bir hal aAır, Fakat böyle yapamıyorlar. Celâl Bayar'm avukatı Gültekin Başak, müvekkilinin sözlerinin bir Kimf* knvvetlerden çektniyorUr ve *ta*iirk ilkelerine bağlıllk gerici gazete tarafından tahrif edilerek yayınlandığım açıkladı. maakeai altında mılleti pacasmdan tıtarak bütün ilerı bamleleri ketC«l*l Bayar'm avukstı Gültekin mere ealıvıvorlar. Bütün amntlaiimıınıııııııııııııııııııııımıııııııiL: Rajak. muvekkıh ıle 26 aralıkta nnı Iktldarın ıre\sekli$ine, bir de ''avserı Cezaevinde japtığı goruçrnilH eŞitîm •irttmrmizin yetcrs»rne sırasınrîa cere\an eden konuşliftino baitlamı» gıhidirler. tktidar, maların, bir gencı gazete tarafınftrçek hürrivet döreninin bir ov rian tahrif edilerek vayınlandığını meksnizmacından ıbaret olmadıfını anlayıp da drvrıro prensipleaçık.amıstır Bılındiğı Eibı. bu ESrini diradik »rakta tntmaya karar ze'e bahi? konusu goruçme sıraverraedifl nürece bn adarolar »inai «!iTİa Bavar'ın avukatına, hâlen oyunlarını bırakmnacaklgr. mil•nfmleitette bu^uk bir komuniîm leti teblikelfr ıçinr atnıaUtan ce Arkası Sa. 5. Su. H t kinmivectklerdir. BnnVar 2" M»Tiıi! »nlamamışlardır. Tazık ki karma Iktidar da ti Mayıgın derin Son olayların içyüzü aydınlığa kavuşuyor BöKikbaşının da masuniyetinin 42 sayılı kanunla emekli olan subayın kaldırılması dâvasında sözcü lehte konuştu talep ediliyor Danıştaydaki davada Savunma Bakanlığı avuAnkar» 12 (CumhurıvetTeleks) Seçımıerden evvel, su<; ıjledıklerı ıddıa o'.unan \e teçrıî ma«unıyetlerının kaldırılması ıstenen mıiletvekıllerının durunılarını goruîmek uzere kurulan alt komıv \ on çali'malarına başîamiîtır. Komi" on Başkanlığına Y T P Erzurum mılletvek'.lı Nıhat Dıler Arkası Sa. 5. 8ü 7 de ( Atatürk | î Âbidesinde) İ 24 saat nöbetf i tuttnlar 1 katımn ileri sürdüğü gerekçeler de reddedildi An>. 1 (CumhuriyetT 2 Damstav Umumt Hevetinın bugunku taplanttsınd» Mıllt Bırlik KomıtesiniTi çıkardıgı 42 sayı'ı kanunla emeklıye sevkedılen Kurmav Ynrbaylsrdan birınm actıgı riâvaya hskıld1 Dâvsvı »çan Rıza Koksoy"dan ba?kt «mekli olan 250 Arkası Sa. S, SQ 4 de mektedir. Deraokrasimirin Içınde T «isli ve bnlanık dnrnmn yanntır düsüncestyle »oromlfliarı bocun hır nokta fitfrinde bir psrca dnrmara çağıriTornm Atatürk HkeI«Tİnd«>n biri de millivetciliktir. FaUat hinm mUliTçtcUiSimiT Türkı>p CombnriTeJi tnprakları ile sınırlıdır. Bn «opraklar üzerlnde • asavan insanların hurriTeti. e»en< lı»ı \c mnHnlntn nğrana calı»»'*fz. HörrİTFt düsmanı nlmıvan, rnz dikmivfn bütfln İTÎ ceçinrreğls. Şn h»lde biıiro millİTetciliğitnlıin ne ırkcı'ıkla n* de ümmetçilikle •7«ktan \akmdan btr ilisiği olama*. TeftUkeli bir empervalist hü\İT»te hyrünen konjünizmi «aten kariBn dısı »aTroışizdır. liBJİr tktlssdi i f Tıcarı = tlimler Akaöemisi öjrenci lerl de gerici ve komtinist E cereTanlan takbih lcln mi = tine Taptı. Harb Akademi«i = öirenrileri de Sbideye E çelenk »aTettiler Ş îzmır. 12 fTelefonla) U = tatıbul ve Erzurum Üniversı = t»hlerınöen sonra bugun de ^ trmır Iktısadı ve Tıcarı llıra Ş leT Akademısi oğrencılen ge S rıcı ve komunut rereyanlan = tel'ın etmış ve Ataturke oları ş Gültekin Basak bağlıhklarını bir kere dah» S olgvin bir ?ekılde behrtmıs 5 lerdır S Akademı bıra^ı onundı »a ~ at 11 30 da toplanan 300 k« = dar genç, ellerinde «Komu S nızme lânet», «Gerıciler kah 5 Atatürk ilkelerl ısıjı altında t«roljun», «Atam izindeyiz» iba 5 tnmumuz bn olmak gerekir. Ama reh dovızler, Turk bayrağı S « i m sörün ki. demokratik hörrive Atatürk portresı oldugu = ^ etier parolası altında birleşen bühalde hareket etmışler, Çan ~ tun ırkcıtar, Tnrancılar ve gericikaya, Gümruk ve Bırincı ~ Ifr. Atatürkön millivetçilik llkeKordonu takıben Ataturk YTP tl ld«r* Kurulu uyelerınsını kasden bozarak kannn dışı «1Heykehne gelmişlerdir. Yol s den Avukat Enver Yakupoğlu dun boyunca. <Komüni«tIer kah 2 gorevjnden ve partısmden ıstıîa duSnno bildıkleri komönizme çat. mak bahanesiyle vnrdnınnzda a Arkan 6». S, Sfl. 8 de = etmiçtir. cıkca kendi propazandalarını yapHıç bir hızıple ılgısı olmadıgmı makta. bnno vaparken de demok =iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııın (Arkası Sa. S, S5. 4 te) kazmaktadır Peru'daki (elâket bölgesine erişmek kabil olmadı, yeni loprak kayması bekleniyor Altı milyon tonluk toprak, kaya ve buz, dokux köyü tamamen harap etti, Santa nehrt, ölenlerin cesetleriyle dolu (Yazısım5 inci sahifenin 3 üncü sütununda bulacaksmız) BAHAR HAVASI Havalarm birdenbıre açması uzerme dıin yazdan kalma bır gün yasanustır. Resimde, gunes altmda bir çeeuk bahçesiade oyruyan çocuklar görülüyor. YTP İstanbul İl Sekreteri dün isiila etti Istifalar üzerine AP II Gençlik Kolu inüsah etti Yeni heyet, Atatürk ilkelerine bağh gençlerden teşkil edilecek AP tl Gençiık Kolundaki anlaç eden huzursuzluk ve anla$mazlık ro«zlıkl«rın son gunlerdt had blr lar mhayet Gençlife Kolarıra da taihay» gelis) ve bazı uyelerın d« tirayet etmi? ve muhtelif toplanîstıfaları tonund» İl Gençiık Kolu tılards zaman zaman yapılan mukendıliğınden infuah etmıştır. nakajalar tekmeli, tokath bır soBovlece AP tstsnbul tejkilâtı kak kavgası halıne gelmive baçiçınde bır mreden beri devam (Arkası Sa. 5. Sü. 4 te) Pu. her b»kımdan oygBnsn» bir riıırumdnr. Tiırkivede komöni»m m.Mi ^amstmızı korumak amaeı He ^a«»k edilmistır. Atatttrk, BT*x amaçla miUiyetçiIik ilkeiini nnıriandırmıs. yüzrıHar boyımea ba^atiTetimizi kemîren, »onnnda müli varlıfcımm rok olmak tehlikesı ile karşı karşıva bırakan JIT tıirlü emperralist dofinalan rfidetmiştir. (>\«a. c«k partili haTata gectı£ımızdenb«ri bizim tBtnmnmiız. ÖP\rım ilkPİennin tehlikeli bir ?eUılde bndanmasmdan eavri ne Rİhi bir «onuca TOI açmıştır. Bn, dupeduz demokrasivi yanlıs anlam?.k demektir. Şartsız bflrriyet ddnvanın bıç bir Terinde gorülrrrz. Vatandası bilgisiıllk için«e. somürEer. »ğalann OTnncağı hal,nde •utma^a varayacak bir ummetçilik propaçandasma bo toprsklar üzennde ?öz rnmnlmamal.dır. Ekmeklık bnğdamrnızı Amerıkadan bcUlerken. elli rıl »ncekı Fnxer Pa«a ılc \irmı vıl önrekı Hıtler maceralarından hil« d e r s almnarak. cözunü Orta A«a^a dikecek kadar tarihi de. aklı. man<ıSı da \taturkü de inkâr eden Turanci emper^ali^tiere. nas so«^ali«t ırkcılara aramızda hakkı ,«». S M 5 f I Başbakan, Koruttirk ile Türk Rus münasebetlerini inceledi Moskova Büyük Elçimiz, Sovyetlerin memlekctimiıde yapüan manevralara karşı fazla hassasiyet gösterdiklerini açıkladı. Silivri ile Çatalca arasında rnknbnlan trafik kazasından sonra vasıtalann bali 7 trafik kazasında 19 kişi yaralandı Son 54 iaat içinde çehrımız ve çevreslnde, 7 st ağır olzoak üzere 19 kişinin yaralanmasıyle lonuçlanan uç trafık kazası olmuştur. llk kaza Kuçukçekmeee Harami dere mevkiinde vukubulmuş ve bır Amerıkalı er ıle bır albay ağır surette yaralanmıştır. I Harami derede yol uzennde ânI zalandığı ıçin durmakla olan 70329 l plâkah bır kamvona Çorumdan j gelmekte clan \ATO'va aıt USA Ş rlâkalı biT araba çarpmıştır DıkSON TfRFANDA Kifin ortasına gelmerruze ragmen halen katsızlık yuzunden vukubulan bu kazada, Amerıkslı şofor er Danet turfanda ksvun satışı j apılmaktadır. Resimde, dun jehrınuz sokakla Arkası Sa. 5, Sü. 3 te nnda satılan son turfanda kavunlar Börulüyor. KoruturU (iazısı S ıneı s*tete4aınde)t BAXKA YAADİM DOĞUYA YARDIM...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog